فهرست مطالب

اقتصاد و توسعه کشاورزی - سال بیست و هفتم شماره 3 (پاییز 1392)
 • سال بیست و هفتم شماره 3 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سکینه مومنی، منصور زیبایی صفحات 169-179
  در دهه های آینده، تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و آب اثر خواهد گذاشت و شواهد محکمی مبنی بر این که کشورهای در حال توسعه متحمل فشار ناشی از پیامدهای زیان بار تغییر اقلیم می شوند، وجود دارند. بخش کشاورزی به دلیل وابستگی اش به وضعیت منابع آب و درجه حرارت، آسیب پذیرترین بخش نسبت به تغییر اقلیم است. در نتیجه، مهم است که اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه شناخته شود. هدف این مطالعه برآورد اثرات بالقوه ی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی استان فارس است. به این منظور مطالعه ی حاضر در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش اول، داده های سری زمانی مربوط به عملکرد محصولات، متغیرهای اقلیمی و غیر اقلیمی، طی دوره ی زمانی 21 ساله (84 - 1367) برای تخمین توابع پاسخ عملکرد، استفاده شدند. در بخش دوم، به منظور بررسی اثر فیزیکی سناریوهای گوناگون از معادلات عملکرد استفاده شد. در بخش آخر، به منظور شبیه سازی تغییرات عملکرد تحت سناریوهای گوناگون تغییر اقلیم از یک مدل برنامه ریزی قیمت درون زا استفاده شد. شانزده ترکیب از سناریوهای تغییر اقلیم گوناگون که 0، 27/0، 54/0، 35/2 درجه سانتی گراد برای درجه حرارت و 13-، 5/6-، 0، 20+درصد برای بارندگی را شامل می شدند، بر اساس یافته های مطالعه ی روان (3) ساخته شد. نتایج نشان داد که درجه حرارت و بارندگی اثری معنی دار و غیر یکنواخت بر عملکرد محصولات بر جای می گذارند. نتایج تطبیقی نشان داد که اثرات رفاهی تغییر اقلیم در بیشتر موارد مثبت بودند و اثرات آن بر تولید کنندگان خیلی معنی دارتر از مصرف کنندگان بود. اگر کاهش بارندگی با عدم تغییر درجه حرارت همراه باشد رفاه جامعه تا 5/1درصد کاهش پیدا می کند، اما رفاه در گرم ترین و مرطوب ترین سناریو تا 13درصد افزایش پیدا می کند. در نهایت مشخص شد که درجه حرارت در تغییر رفاه جامعه، فاکتور موثرتری از بارندگی است.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، استان فارس، مدل تعادل جزئی قیمت درون زا
 • مصطفی مردانی، علیرضا سرگزی، محمود صبوحی صابونی صفحات 180-187
  در این مطالعه کارایی مزارع گندم سیستان بررسی شد. داده های مورد استفاده شامل50 نمونه بهره بردار محصولات زراعی منطقه سیستان بود که از طریق نمونه گیری ساده و تکمیل پرسشنامه، جمع آوری شد. برای برآورد کارایی مزارع، روش تحلیل پوششی داده ها و مدل بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری ترکیب شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی مزارع نمونه در مدل پیشنهادی (RDEA)، در سطوح ثابت عدم اطمینان معین (ε) و با افزایش میزان احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود (P)، کاهش می یابد. جهت ارزیابی مدل از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شد. نتایج این شبیه سازی مبین توانایی بالای این مدل نسبت به مدل DEA بود. بنابراین، می توان از این روش برای بدست آوردن کارایی واحدهای تصمیم ساز استفاده کرد.
  کلیدواژگان: عدم حتمیت، تحلیل پوششی داده ها، کارایی، سیستان
 • علیرضا کوچکی، هومن منصوری، محمد قربانی، محسن رجب زاده صفحات 188-194
  هدف این مقاله بررسی و تعیین متغیرهای تاثیرگذار بر تمایل مصرف کنندگان به عنوان حلقه نهایی و مهم فرآیند تولید تا مصرف، به استفاده از محصولات ارگانیک می باشد. داده های مورد استفاده در این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه برای 200 مصرف کننده در سطح شهرستان مشهد جمع‎آوری و با بکارگیری یک الگوی تحلیل تمایزی مهمترین عوامل موثر بر تمایز بین دو گروه دارای تمایل به مصرف محصولات ارگانیک و گروه مقابل شناسایی شد. نتایج نشان داد که ارزش غذایی مهمترین عامل گرایش مصرف کنندگان برای خرید و مصرف این محصولات می باشد و اهمیت افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به ارزش غذایی محصولات ارگانیگ در تغییر رفتارهای مصرفی آنان و توسعه و گسترش تولید و مصرف مواد غذایی سالم مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: ارزش غذایی، محصول ارگانیک، مواد غذایی سالم، تمایل مصرف کننده
 • قادر دشتی، پروین قادری نژاد صفحات 195-203
  با توجه به محدودیت منابع، طراحی علمی الگوی کشت به منظور افزایش بهره وری عوامل تولید و کاهش هزینه تولید واحد محصول ضروری می نماید. پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با لحاظ مزیت نسبی در سه شهرستان دره شهر، ایوان و شیروان چرداول استان ایلام انجام پذیرفت. برای این منظور با استفاده از داده های سال 1390، شاخص های مزیت نسبی محاسبه و جهت تعیین ترکیب مطلوب کشت از مدل برنامه ریزی خطی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در تمامی شهرستان ها محصولات فاقد مزیت نسبی نیز تولید می شوند ضمن اینکه مقایسه ترکیب کشت محصولات زراعی در وضعیت فعلی با نتایج الگوی برنامه ریزی بیانگر آن است که بطور متوسط تولید تعداد حدود 50 درصد از محصولات کنونی توصیه می شود. بدین ترتیب در راستای اقتصادی تر شدن فعالیتها، توجه به تولید محصولات مزیت دار هر شهرستان، با در نظر گرفتن مقادیر محدود عوامل توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: ایلام، الگوی کشت، برنامه ریزی خطی، مزیت نسبی
 • محمدعلی فلاحی، مسعود همایونی فر، زهرا یاوری صفحات 204-212
  با گسترش دامنه تجارت جهانی، نرخ ارز به عنوان پل ارتباطی بین اقتصادهای مختلف عمل کرده و بی ثباتی آن می تواند از طرق مختلف سطح قیمت ها، تولید، صادرات و واردات را متاثر سازد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر تقاضای صادرات محصولات سیب و سیب زمینی 9 کشور در حال توسعه ی تولید کننده و صادرکننده عمده این محصولات در دوره زمانی 1992-2009 می باشد. بدین منظور ابتدا بی-ثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودبازگشت (ARCH) محاسبه گردید. سپس اثر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر مقدار تقاضای صادراتی محصولات سیب و سیب زمینی با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی شد. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار نرخ ارز واقعی و تاثیر منفی و معنی دار بی ثباتی آن بر مقدار تقاضای صادراتی این محصولات در کشورهای منتخب مورد مطالعه می باشد. همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد واقعی کشورهای واردکننده سیب و سیب زمینی تاثیری مثبت و قیمت نسبی صادراتی سیب و سیب زمینی تاثیر منفی و معنی داری بر صادرات این محصولات داشته است.
  کلیدواژگان: بی ثباتی نرخ ارز، تقاضای صادرات، سیب و سیب زمینی، الگوی ARCH، داده های تابلویی
 • علیرضا کرباسی، حنانه آقاصفری، سیده مژگان حسینی صفحات 213-222
  مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر رضایت اعضای تعاونی های گاوداران مشهد انجام شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از گاوداران جمع آوری گردید. گاوداران شهرستان مشهد جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند؛ با استفاده از فرمول کوکران تعداد 60 کشاورز به عنوان نمونه در سال 1391 به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از بسته نرم افزاریSPSS و الگوی تحلیل تمایزی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای برنامه های آموزشی تعاونی، خرید گوشت از دامداران و ارائه خدمات فنی شامل جیره نویسی، تهیه اسپرم تاثیری منفی و معنی داری بر رضایت گاوداران از عملکرد تعاونی دارد. در مقابل متغیرهای تهیه و توزیع خوراک دام، مناسب بودن قیمت شیر خریداری شده از دامدار، ارائه خدمات مشاوره ای، نحوه مشارکت اعضاء در تصمیم گیری، سهولت در ارائه خدمات، نحوه برخورد کارکنان شرکت تعاونی دارای تاثیری مثبت بر رضایت گاوداران از عملکرد تعاونی است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود از آن جایی که تهیه برخی از اقلام خوراک دام با توجه به وارداتی بودن آن ها برای دامدار دشوار بوده تعاونی های گاوداران بایستی این رسالت را به عهده بگیرند و به دامداران در جهت تولید هرچه بیشتر یاری رسانند. همچنین با توجه به نتایج، تعاونی ها باید در ارائه خدمات سرعت عمل را مدنظر قرار بدهند.
  کلیدواژگان: تعاونی های گاوداران، رضایت، الگوی تحلیل تمایزی، شهرستان مشهد
 • الهام شبانی، قادر دشتی، محمد قهرمانزاده، باب الله حیاتی، جواد حسین زاد فیروزی صفحات 223-229
  هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی منابع رشد تولیدات زراعی کشور می باشد که برای این منظور از رهیافت تابع تولید مرزی فان که شامل تغییر نهاده های فیزیکی، تغییر فنی و تغییر نهادی است استفاده گردید. دوره زمانی مطالعه شامل سال های 90- 1357 می باشد. بر طبق آزمون ایستاییADF، متغیرهای تابع تولید مرزی هم جمع از مرتبه یک بودند و آزمون یوهانسون نشان داد که حداقل دو بردار همجمعی بین این متغیرها وجود دارد. یافته های حاصل از بررسی منابع رشد تولیدات زراعی نشان داد که از 41/ 3 درصد متوسط رشد سالیانه ارزش تولیدات زراعی کشور، 94/ 85 درصد آن در اثر افزایش نهاده های فیزیکی بوده که سرمایه ماشینی، نیروی کار، زمین و کود شیمیایی به ترتیب 58/ 39، 97/ 26، 14/ 11 و 17/0 درصد سهم را داشته اند. سهم تغییر فنی و تغییر نهادی نیز از این میزان رشد به ترتیب 8 و 6 درصد بوده است. بنابراین با توجه به سهم عمده منابع فیزیکی در بهبود تولیدات زراعی، اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب جهت ارتقای بهره وری عوامل تولید توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تابع تولید مرزی فان، تغییر فنی، تغییر نهادی، زیربخش زراعت، منابع رشد
 • شهزاد نصرتی، باب الله حیاتی، اسماعیل پیش بهار، رسول محمد رضایی صفحات 230-241
  گوشت ماهی یکی از انواع غذاهای سالم و منبع تامین کننده پروتئین با ارزش حیوانی برای انسان ها است که متاسفانه مصرف آن در جامعه ما ناچیز بوده و در سبد خانوارها کمتر دیده می شود. لذا هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر بر مصرف گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از عملیات میدانی و تکمیل224 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای با انتساب متناسب در سطح شهرستان تبریز در سال 1390 جمع آوری شد. به دلیل ماهیت ترتیبی تعداد دفعات مصرف گوشت ماهی، ابتدا مدل لاجیت ترتیبی جهت بررسی احتمال قرار گرفتن هر خانوار در 4 گروه خانوارهای بدون مصرف ماهی، با مصرف سالانه، مصرف ماهانه و مصرف هفتگی گوشت ماهی برآورد شد، ولی با توجه به نقض فرض رگرسیون های موازی در این مدل، نهایتا از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته بهره گرفته شد. بررسی ضرایب این مدل نشان می دهد که افزایش سن سرپرست خانوار، وجود کودک زیر ده سال و افراد با بیماری های خاص در خانواده، احتمال قرار گرفتن این خانوارها را در گروه خانوارهای با مصرف زیاد، افزایش می دهد. همچنین، با افزایش قیمت گوشت قرمز و تخم مرغ، احتمال قرار گرفتن خانواده ها در زمره ی خانوارهای با مصرف بالاتر ماهی افزایش می یابد. ضریب مثبت و معنی دار متغیر تغییرات فصلی حاکی از آن است که خانواده-های مورد مطالعه، علاقه ای به مصرف ماهی در فصول گرم سال ندارند. همچنین، با افزایش سطح درآمد ماهانه و بعد خانوار، احتمال مصرف سطوح بالاتر گوشت ماهی نسبت به سطح جاری مصرف، کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: عوامل موثر، مصرف ماهی، مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته، شهرستان تبریز
 • ابوذر پرهیزکاری، محمود صبوحی، سامان ضیائی صفحات 242-252
  در دهه های اخیر به علت بروز مشکلات کم آبی، بیشتر کشورها به اتخاذ سیاست های نو در ارتباط با مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه آب گرایش یافته اند. هدف اصلی پژوهش حاضر، شبیه سازی بازار آب به منظور تعیین نقش آن در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب و بررسی اثرات سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری بر الگوی کشت تحت شرایط کم آبی در حوضه رودخانه شاهرود می باشد. برای این منظور، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. پس از طرح مدل، سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری متناسب با انحرافات مجاز هر یک از مناطق، در سه حالت شبیه سازی شد. در انتها نیز اعمال کاهش آب دردسترس تحت سه سناریوی 10، 20 و 30 درصد صورت گرفت. داده های مورد نیاز مربوط به سال پایه 1390 می باشد که با مراجعه مستقیم به ادارات ذی ربط در شهرستان قزوین جمع آوری شد. برای حل مدل نیز از نرم افزار GAMS نسخه 9/23 استفاده شد. نتایج نشان داد که کاربرد سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری راهکاری مناسب برای تخصیص منابع آب در حوضه رودخانه شاهرود می باشد. افزون بر آن، نتایج نشان داد که با تشکیل بازار آب و انجام معاملات بین مناطق مذکور، منافع اقتصادی کشاورزان افزایش می یابد. اعمال کاهش آب دردسترس 10 تا 30 درصد نیز سبب افزایش مجموع سطح زیر کشت محصولات آبی از 9 تا 37 درصد شد.
  کلیدواژگان: اشتراک گذاری، الموت، بازار آب، برنامه ریزی ریاضی مثبت، کاهش آب دردسترس
 • رضا جمشیدی، مصطفی سلیمی فر صفحات 253-266
  این پژوهش به بررسی وضعیت توزیع درآمد خانوارهای استان خراسان رضوی و کشور طی سالهای 90-1385 به تفکیک مناطق شهری و روستایی و با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها و ضریب جینی، شاخص تایل، ضریب اتکینسون و نسبت دهک دهم به دهک اول پرداخته است. یافته های مطالعه نشان می دهد در طول دوره ی مورد بررسی از نابرابری درآمد در کشور و استان کاسته شده و میزان نابرابری در مناطق شهری استان تقریبا بیشتر از کشور و در مناطق روستایی استان همواره کمتر از کشور می باشد. همچنین توزیع درآمد در مناطق شهری کشور و استان نیز نابرابرتر از مناطق روستایی بوده است. بررسی شاخص تایل و اتکینسون (=1ε) نیز نشان میدهد کلیه روندهای صعودی و نزولی این دو شاخص مشابه ضریب جینی بوده و لذا سه شاخص با یکدیگر سازگاری داشته و یکدیگر را تایید می نمایند. از طرف دیگر بررسی هزینه های ناخالص سرانه خانوارها و ضریب جینی نشان می دهد که سطح رفاه در نقاط شهری و روستایی استان خراسان رضوی تقریبا ثابت بوده، اما این شاخص برای نقاط شهری کشور کاهش و برای نقاط روستایی کشور افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان داده که شاخص رفاه اجتماعی در مناطق روستایی استان و کشور همواره کمتر از مناطق شهری بوده است. با توجه به که حاکی از وت معنی دار در ز در در رو و ی ان خراسان رضوی و کشور است، د د ری های رد رت ای انجام د.
  کلیدواژگان: خراسان رضوی، ضریب جینی، شاخص تایل، شاخص اتکینسون، دهک درآمدی
|
 • S. Momeni, M. Zibaei Pages 169-179
  Over the coming decades، global change will have an impact on food and water security and there are strong indications that developing countries will bear the brunt of adverse consequences from climate change. Agricultural sector is the most vulnerable to climate change، because of its dependence on water and temperature conditions. Consequently، it is important to understand the impacts of climate change on agriculture and natural resources in developing countries. The goal of this study was to estimate the potential impacts of climate change on Fars province’s agricultural sector. To this end، this study was organized in three sections. In the first section، time series data covering 21 years (1988-2008) on crop yields، climate or non-climate related variables were used to estimate yield response functions. In the second section، the yield equations were used to investigate the physical impacts of alternative scenarios. In the final section، a price-endogenous mathematical programming model was used to simulate the welfare impacts of yield changes under various climate change scenarios. Sixteen combinations of alternative climate change scenarios which include 0°، 0. 27°، 0. 54°، 2. 35°centigrade for temperature and -13، -6. 5، 0، +20 percents for precipitation were made based on the findings of Ravan (2010). The results showed that both temperature and precipitation had a significant but non-monotonic impact on crop yields. The comparison results indicated that climate change impacts on welfare were mostly positive and the impacts on producers were much more significant than they were on consumers. Social welfare decreases by 1. 5 percent if the reduction of precipitation is associated with no change in temperature but it increases by 13 percent at the most humid and warmest scenario. Finally، it was found that temperature is more significant factor than rainfall in the change of social welfare.
  Keywords: Climate change, Fars province, Price endogenous spatial equilibrium model
 • M. Mardani, A. Sargazi, M. Sabouhi Pages 180-187
  This study investigated the efficiency of wheat farms in Sistan province. The data consisted of 50 samples from crop producers in the Sistan region. Using the simple sampling method، the data was collected by completing the questionnaires. To evaluate the farm efficiencies، the two approaches of the “data envelopment analysis” and the “optimization model including parameters to control for the degree of conservation” were combined. The results showed that the average of the study farms ‘ efficiencies in the proposed model (RDEA) is reduced by increasing probability of constraint violation (p) under the constant level of a given uncertainty (ε).. The Monte Carlo simulation method was used to evaluate the model. The simulation results indicate a higher capability of this model with respect to the DEA model. Therefore، this method can be used to obtain the efficiency of decision-making units.
  Keywords: Uncertainty, Data envelopment analysis, Efficiency, Sistan
 • A. Koocheki, H. Mansori, M. Ghorbani, M. Rajabzadeh Pages 188-194
  The purpose of this study was to determine the effective variables on consumers’ willingness to use organic products، as the final component of the food chain from production to consumption،. Data was collected by questionnaire from 200 consumers in Mashhad county and the discriminate analysis was used to find out the most imprtant factors to distinguish between two groups: the”consumers with willingness to consume” and the opposite group. Results indicated that “consumer’s awarness of the nutritive value of organic products” was the most important factor on raising a consumer’s tendency to buy organic products. Therefore، raising public awareness about the nutritive value of organic products develops and improves this sector as well as the consumption of safe foods.
  Keywords: Nutrition value, Organic product, Safe food, Consumer's willingness
 • Gh. Dashti, P. Ghaderinejad Pages 195-203
  With consideration to the resource limitation، it seems necessary to design cropping pattern scientifically in order to increase productivity of production factors and to decrease production average costs. This studyaimed at identifying the optimum cropping pattern based on comparative advantage in three counties of Ilam Province including Darreh Shahr، Ivan، and Shirvan chardaval. To calculate comparative advantage indexes، we used the dataset associated with the year 2011. Moreover، linear programming approach was used to identify optimum cropping pattern. The results showed that the study counties do not have comparitive advategies in producing some of their products.. Comparing the linear programming results with the current situation، it is concluded that averagely 50 percent of the current products are acceptable based on the comparitive advantage index. Consequently، to economically adjust the current crop pattern، it is recommended to consider products with comparative advantege for each county.
  Keywords: Ilam, Cropping pattern, Linear programming, Comparative advantage
 • M.A. Falahi, M. Homayounifar, Z. Yavari Pages 204-212
  As the world trade is growing، exchange rate acts as a bridge between different economies and its volatility can affect price level، output، exports and imports. The purpose of this study is to investigate the effects of real exchange rate volatility on the export demand for the two products of apple and potato in the nine developing counteries of producing and exporting the two products during the period of 1992-2009 years. To achieve the goal، using Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) model، the real exchange rate volatility was estimated. Then the effects of exchange rate volatility on the export demand for apple and potato were analysed based on the panel data approach. The results indicate positive effects of real exchange rate and negative effects of real exchange rate volatility on the export demand. The weighted average income of importing countries has a positive effect and the relative export price of apple and potato has a negative effect on the export demand.
  Keywords: Exchange rate volatility, Export demand, Apple, potato, ARCH model, Panel data JEL: F31, Q17 Classification
 • A. Karbasi, H. Aghasafari, S.M. Hossieni Pages 213-222
  The study investigates factors that affect members'' satisfaction of Mashhad cattle husbandry cooperatives. The required data and information were collected via interviews and questionnaires from cattlemen. Cattlemen of Mashhad constitute the statistical population of the study. Using Cochran formula، 60 Cattlemen were selected randomly as the sample in 2013. SPSS software package was used to analyse a discriminant model. The results show that variables of cooperative education programs، meat purchase from cattlemen and technical services including diets and sperm preparation have significant negative impact on cattlemen''s satisfication of a cooperative ‘s performance. In contrast، variables of production and distribution of animal food، fair price for a farmer’s milk، providing consulting services، participation methods for making shared decisions، ease of using facility services، cooperative employees'' behavior have a positive impact on the cattlemen ‘s satisfication of an organization’s performance. According to the results، it is suggested that since preparation of some imported animal food is difficult for the cattlemen، cooperative have to assist the cattlemen to produce more in quantity. Furthermore، cooperatives have to consider the pace of services.
  Keywords: Cattlemen's cooperative, Satisfication, Discriminant analysis model, Mashhad city
 • Pages 223-229
  The object of this study was to investigate growth sources of agronomic products in Iran. To achive our object، we used Fan''s Frontier Production Function approach، which includes input changes، technical changes and institutional changes. The study conducted for the period between 1977 and 2011 years. Results of ADF test showed that all variables were integrated of order one. In addition، Johansen’s cointegration test indicated that there are at least two cointegration vectors between these variables. Furthermore، outcomes of analysing growth sources of agronomic products indicated that annual growth of agronomic products has been 3. 41%، of which 85. 9% has been due to increasing the physical inputs including machinery، labor، land and chemical fertilizer with the shares of 39. 58%، 26. 97%، 11. 14% and 0. 17%، respectively. Moreover، the shares of the technical changes and the institutional changes in the annual growth of agronomic products were about 8% and 6%، respectively. Considering the highest share of physical inputs in the growth of agronomic products، policies and strategies for increasing the productivity of inputs are recommended.
  Keywords: Agronomic sub, sector, Fan's frontier production function, Institutional change, Sources of growth, Technical change
 • Sh. Nosrati, B. Hayati, E. Pishbahar, R. Mohammad Rezai Pages 230-241
  Fish is one of the healthy foods and a rich source of animal protein Average household consumption of fish in our soceity is such a low in that one can rarly find it in a family food basket. Therefore، this study aimed at analyzing the factors affecting consumption of fish among Tabrizian households. To do this، a total of 224 questionnaires was conducted using clustered two- stage sampling method. Due to the ordinal nature of purchase frequency، the data obtained from the questionnaires was initially analyzed by using Ordered- logit model in order to determine the probability of being each family in four categories of non-consumption، annual، monthly and weekly consumption. However، considering that the parallel lines assumption was violated at this model، the Generalized ordered- logit model was finally utilized. Results show that the presence of a small child (< 10) or people suffered from a special disease a family significantly increase the probability of the family falling into the groups with higher levels of fish consumption. According to the research findings، households with older supervisors had higher levels of fish consumption. According to the findings، a rise in any price of red meat or egg increases the probability of consuming fish. The positive and significant coefficient of season shows that families don’t like to eat fish in warm seasons. In addition، a rise in monthly income and family dimension decreases the probability of higher levels of fish consumption than theexisting level.
  Keywords: Affecting factors, Fish consumption, Generalized ordered, logit model, Tabriz County
 • A. Parhizkari, M. Sabuhi, S. Ziaee Pages 242-252
  In the recent decades، due to water shortage problems، most countries have adopted their new policies from water supply management to water demand management. The main objective of the present study is a simulation of water market in order to determine the role of market in the balance between water supply and water demand and to analysis impacts of irrigation water sharing policies on the cropping patterns under conditions of water shortage in the Shahrood River Basin. For this purpose، positive mathematical programming (PMP) model and regional agricultural production functions were used. After the model design، irrigation water sharing policies in consistent with the legal deviations for each of the three different cases were simulated. Finally، deficit irrigations under the three scenarios 10، 20 and 30 percent were conducted. The data was adjusted based on the reference year of 2011. A part of the data was collectedby completing the questionnaires and interviews in person with farmers from the three regions western Alamut roudbar، Rajai Dasht and Eastern Alamut roudbar. The other part of data was collected by visiting the relevant offices in the city of Qazvin. To solve the proposed model، the software GAMS version of 23/9 was used. The results showed that application of irrigation water sharing policy is a suitable approach for the allocation of water resources of the Shahrood river basin. Furthermore، the results showed that establishming the water market and trading between the regions increases the economic benefits for farmers. The applied irrigation deficit from 10 to 30 percent increased the total area of irrigated crops from 9 to 37 percents.
  Keywords: Sharing, Alamut, Water Market, Positive Mathematical Programming, Irrigation Deficit
 • R. Jamshidi, M. Salimifar Pages 253-266
  This study examined distrbution of household income in Khorasan Razavi province and the country for urban and rural areas, seprately. Using household income and expenditure statistics compiled by the Statistical Center of Iran during 2007-2012 the Gini index, Tile index, Atkinson index and the tenth docile to the first docile were applied.The study findings indicate that during the studied period income inequality in the country has been decreased. The levels of disparity in the urban areas have been usually higher than its levels in the country., while the levels of disparity in the rural areas have been always lower than its levels in the country.. Morever, income distributions in the urban areas and the entire province have been always more uneven than what has been seen for the rural areas. Analysing the Tile and Atkinson indicies (ε=1) shows that both ascending and descending trends of the two indicies were consistent with the Gini index and thus, the three indicies are compatible and validate each other. On the other hand, analysing the Gross expenditures per capita for households and the Gini index shows that the levels of welfare in urban and rural areas of Khorasan were almost constant, however the index for the urban areas of the country has been decreased and for the rural areas has been increased. The social welfare often have been lower for the the rural areas than the social welfare for the urban areas. The results indicate significant differences in income distributions among the province, the country''s rural areas and the urban areas.The sudy therefore proposes regional plannings to be considered.
  Keywords: Khorasan Razavi Province, The Gini coefficient, Tile index, Atkinson index, Deciles JEL Classification: E25, D63, D33, D30