فهرست مطالب

دانشور پزشکی - پیاپی 106 (شهریور1392)
 • پیاپی 106 (شهریور1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مطهره رجبی فومشی، مرضیه ابراهیمی، سید جواد مولی، فاضل صحرانشین سامانی صفحات 1-12
  مقدمه و هدف
  سلول های بنیادی ملانوما، مسئول تهاجم و متاستاز آن است. در این پژوهش، بیان شاخص های کاندید سلول های بنیادی سرطان در رده های سلولی ملانوما و ارتباط بیان این شاخص ها با ویژگی های بنیادینگی سلول بررسی شد.
  مواد و روش ها
  میزان بیان شاخص های CD133، CD44 و ABCG2 در رده های سلولی ملانوما (WM115، NA8، SK-MEL، Me67،A375 و D10) توسط فلوسایتومتری سنجیده شد. پس از انتخاب شاخص و رده سلولی مناسب، سلول ها براساس بیان و عدم بیان شاخص منتخب به جمعیت مثبت و منفی جداسازی شدند؛ سپس عملکرد کلنی زایی، تشکیل اسفرویید و همچنین بیان ژن های بنیادی NANOG، SOX2، OCT4 و KLF4 در سه جمعیت مثبت، منفی و رده سلولی جداسازی نشده ارزیابی شدند.
  نتایج
  نتایج ما نشان داد که در 85/1 ±65/28 درصد از رده سلولی D10 شاخص CD133 بیان شد. در حالی که در همه رده های سلولی تست شده، شاخص CD44 و ABCG2 فاقد بیان بودند یا بیانی ضعیف داشتند. جمعیت CD133+ افزایش حدود 64/1برابر در قدرت کلنی زایی (P<0.05) و 2/2 برابر در تعداد ملانوسفیر (p=000) در مقایسه با جمعیت CD133- نشان داد. بررسی بیان ژن های بنیادینگی نشان داد که ژن NANOG و OCT4 در گروه CD133+ و ژن SOX2 در گروه CD133- دارای افزایش بیان بودند و هیچ تفاوتی در بیان ژن KLF4 در میان گروه ها وجودنداشت.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان دادند که شاخص CD133 می تواند به عنوان شاخص سلو ل های شبه بنیادی در رده ی سلولیD10 و دیگر سلول های ملانوما که شاخص CD133 را بیان می کنند، درنظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: ملانوما، سلول های بنیادی سرطان، CD133
 • فاطمه رحیمی جمنانی، فاطمه رهبری زاده*، فریدون مهبودی، محمدعلی شکرگزار صفحات 13-24
  مقدمه و هدف
  به کارگیری سیستم ایمنی فرد بیمار و سلول های T (به عنوان بازوی قدرتمند سیستم ایمنی) در ازبین بردن سلول های سرطانی، ازجمله روش های درمانی امیدبخش محسوب می شود؛ در این راستا، سلول هایT مهندسی شده بیان کننده رسپتورهای کایمریک دارای نانوبادی (آنتی بادی تک دومینی شتری) که قادر به شناسایی آنتی ژن سرطانی HER2 هستند، راهکاری موثر در درمان هدفمند سرطان سینه است.
  مواد و روش ها
  از نانوبادی های ضد آنتی ژن HER2، به عنوان قطعه شناساگر آنتی ژن در رسپتورهای کایمریک NbHER2-HHIgG3-CD28-OX40-CD3ζ (طویل) و NbHER2-HIgG3-CD28-OX40-CD3ζ (کوتاه) در سطح سلول های T استفاده شد. میزان بیان رسپتورها در غشای سلول های T ترانسفکته با روش RT-PCR بررسی شد. عملکرد سلول های T مهندسی شده در مواجهه با سلول های سرطانی سینه براساس میزان تولید اینترلوکین2 و ازبین بردن سلول های سرطانی براساس میزان فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز، ارزیابی شد.
  نتایج
  رسپتورهای کایمریک با ناحیه فضاساز طویل و قطعه کمک سیگنالی OX40 با نانوبادی های RR6 و RR16 که ناحیه نزدیک غشایی HER2 را شناسایی می کردند، باعث عملکرد بهتر سلول های T در مواجهه با سلول های سرطانی سینه شدند. درحالی که نانوبادی های RR4 و RR10 که ناحیه دیستال آنتی ژن HER2 را مورد هدف قرارمی دادند نتایجی بهتر را با سازه های کایمریک دارای ناحیه فضاساز کوتاه نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به خصوصیت اتصالی نانوبادی، می توان رسپتورهای کایمریک کاراتری طراحی کرد که سلول های T مهندسی شده دارای این رسپتورها، قدرتی بالا در شناسایی سلول های سرطانی سینه و ازبین بردن آنها داشته باشند.
  کلیدواژگان: سلول های T مهندسی شده، رسپتور کایمریک، نانوبادی، فاکتور رشد اپیدرمالی2
 • احسان انصاریان، مریم کاظمی، محسن نعمتی*، افشین آخوندزاده بستی، طناز موسوی صفحات 25-34
  مقدمه و هدف
  لاکتوباسیوس ها از میکروارگانیسم های اصلی ماست پروبیوتیک هستند که برای اثربخشی بالینی باید از نظر تعداد و میزان بقا در زمان ماندگاری ماست در حد مطلوب حفظ شوند. هدف این مطالعه ارزیابی شمارش لاکتوباسیلوس ها در چند نمونه ماست پروبیوتیک از برندهای معمول لبنی در زمان ماندگاری بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی50 نمونه ماست پروبیوتیک (10 نمونه از 5 برند) تهیه و کدگذاری شد. پس از کشت سطحی، کلونی های تمامی سویه های لاکتوباسیلوس در 2 نوبت (1: روز میانی و 2: روز پیش از پایان دوره ماندگاری) شمارش شد و در نوبت دوم، pH نمونه ها نیز اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SPSS آنالیزشد.
  نتایج
  میانگین شمارش لاکتوباسیلوس ها در 4 برند ارزیابی شده در کشت نوبت 2 کمتر از نوبت 1 بود (002/0≤ p). ماکزیمم لاکتوباسیلوس شمارش شده در تمامی نمونه ها کمتر از حداقل میزان توصیه شده بود (0001/0CFU/mL، p < 106 vs. 105×9/2). pH اندازه گیری شده در تمامی نمونه ها در پایان دوره نگهداری از pH مطلوب کمتر بود (0001/0p <).
  نتیجه گیری
  کمتربودن میانگین شمارش کولونی های لاکتوباسیلوس در مدت ماندگاری و بالاتربودن اسیدیته نمونه ها در پایان دوره نگهداری در مقایسه با میزان مطلوب، خواص پروبیوتیک ماست های ارزیابی شده و احتمال اثربخشی بالینی آنها را به صورت جدی کاهش می دهد؛ علاوه بر آزمایش های کنترل کیفی منظم براساس پروتکل های کشوری استاندارد، انجام مطالعات گسترده تر در این زمینه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ماست، پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس، زمان ماندگاری
 • شیوا رضاقلیان، مجید حسن پورعزتی، سید زهرا موسوی، محمد صفی رحمانی فر، ناهید نصرتی صفحات 35-46
  مقدمه و هدف
  تولید و مصرف صنعتی نانو و میکروذرات اکسید منگنز سبب افزایش تماس انسان با آنها شده است. در این پژوهش، توزیع زیستی منگنز در بافت کبدی موش بزرگ به دنبال تجویز مزمن هر دو ذره اندازه گیری شد؛ همچنین، اثر آنها بر سرعت افزایش وزن بدن و آزمون عملکرد کبدی موش ها بررسی شد.
  مواد و روش ها
  موش های بزرگ نر از نژاد ویستار هر دو هفته یک بار به مدت چهارده هفته توزین و نانو یا میکروذره اکسید منگنز (μg/kg100) را به صورت زیرجلدی در گروه های مختلف دریافت کردند. نمونه خون به طور مستقیم از قلب موش ها (5=n) در زمان های مشابه گرفته شد. میزان منگنز نمونه بافت کبدی به روشICP-MS تعیین شد. سطح سرمی پروتئین تام، آلبومین، بیلی روبین و آنزیم های ترانس آمیناز، لاکتات دهیدروژناز و آلکالین فسفاتاز به کمک دستگاه آنالایزر اتوماتیک تعیین شدند
  نتایج
  سرعت افزایش وزن بدن در موش های گروه نانو سریع تر و در گروه میکرو کندتر از کنترل (05/0>p) بود. توزیع، تجمع و پاک سازی زیستی منگنز از بافت کبد در گروه نانوذرات با گروه میکروذرات تفاوت داشت. میزان پروتئین تام، آلبومین، بیلی روبین و فعالیت آلکالین فسفاتاز سرم در هر دو گروه افزایش و فعالیت آنزیم های ترانس آمیناز و لاکتات دهیدروژناز در هر دو گروه کاهش یافت (05/0p<).
  نتیجه گیری
  تجویز مزمن نانو و میکروذرات اکسید منگنز به تجمع منگنز در بافت کبدی منجرمی شود. خاصیت اکسید کنندگی قوی هر دو ذره و امکان اتصال این ذرات با برخی آنزیم های کبدی می توانند عوامل اصلی آسیب های کبدی ناشی از این ذرات باشند.
  کلیدواژگان: اکسید منگنز، نانوذرات، میکروذرات، شاخص های عملکرد کبدی
 • لیدا مقدم بنائم، سیده سمیرا مخلصی، سیامک محبی صفحات 47-54
  مقدمه و هدف
  با توجه به اینکه پره اکلامپسی، عارضه ای بالقوه، خطرناک و کشنده در بارداری است، این پژوهش با هدف ارتباط وقوع پره اکلامپسی و سطح روی سرم مادران باردار در نیمه اول بارداری انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، تحلیلی بوده، بدین دلیل، آینده نگر است که روی 1033 مادر باردار در درمانگاه های پره ناتال شهر تهران انجام شده، در بدو ورود به مطالعه، نمونه خون برای سنجش روی اخذ و پرسش نامه دموگرافیک تکمیل شد. مادران باردار از زمان ورود به مطالعه تا زمان زایمان تحت مراقبت و پیگیری قرارگرفتند. در صورت وجود فشارخون مساوی یا بیش از140 بر 90 میلی متر جیوه و پروتئین اوری پس از هفته بیستم بارداری، تشخیص پره اکلامپسی برای مادر داده می شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS16 و از آزمون آماریT مستقل استفاده شد.
  نتایج
  از 1033 مادر باردار 20 نفر (9/1 درصد) به پره اکلامپسی، مبتلا شدند. میانگین سطح روی سرم مادران 7/95 ± 6/116 μg/dl بود. در 4/27 درصد نمونه ها میزان روی سرم کمتر از 51 میکروگرم بر دسی لیتر بود و 6/72 درصد شرایط طبیعی روی سرم را داشتند. آزمون T مستقل نشان داد که اختلافی معنی دار در میانگین روی سرم در دو گروه مبتلا و غیرمبتلا به پره اکلامپسی وجوددارد. به طوری که میانگین سطح روی در زنان مبتلا به پره اکلامپسی کمتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که کاهش سطح روی سرم با وقوع پره اکلامپسی ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: پره اکلامپسی، روی سرم، بارداری
 • محمود کریمی، شمس الدین نیکنامی، علیرضا حیدرنیا، ابراهیم حاجی زاده صفحات 55-62
  مقدمه و هدف
  شرکت های چندملیتی دخانیات به منظور افزایش مصرف دخانیات در دنیا، روی نوجوانان هدف گذاری کرده اند و مصرف دخانیات به وسیله نوجوانان به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی در همه نقاط دنیا مطرح است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی مدون براساس الگوی کمپ بر مهارت رد دخانیات در نوجوانان پسر شهرستان زرندیه انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 150 نوجوان پسر به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند (75 نفر در هر گروه). ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه‎ای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن را متخصصان با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تاییدکرده بودند. پس از جمع آوری اطلاعات، برنامه آموزشی براساس الگوی کمپ طراحی و برای گروه آزمون انجام و بعد از گذشت شش ماه اطلاعات، دوباره گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  پیش از آموزش، میانگین نمرات دو گروه از نظر سطح آگاهی، منافع و تهدید درک شده، مهارت رد دخانیات و میزان مصرف دخانیات تفاوت معنی داری نداشتند؛ پس از آموزش، میانگین نمرات تمام متغیرهای بالا در گروه آزمون به طور معنی دار افزایش و میزان مصرف سیگار نیز به طور معنی دار (از 17 درصد پیش از آموزش به 8 درصد) پس از آموزش کاهش یافت (001/0P<).
  نتیجه گیری
  آموزش طراحی شده براساس مدل کمپ در ارتقای مهارت رد دخانیات و کاهش مصرف دخانیات در نوجوانان موثر بود.
  کلیدواژگان: آموزش، دخانیات، نوجوان
 • رحیم احمدی، ساناز نرگسی *، نوشین امینی صفحات 63-68
  مقدمه و هدف

  تغییرهای دوره نوری بر ترشح بسیاری از هورمون ها موثر است. هدف از این مطالعه، بررسی آثار دوره های مختلف تاریکی بر سطح سرمی هورمون های T3، T4 و TSH در موش های صحرایی نر است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، 30 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به پنج گروه 6 سری شامل گروه شاهد (در معرض 12 ساعت روشنایی و12 ساعت تاریکی) و گروه های در معرض 13، 15، 18 و 21 ساعت تاریکی در شبانه روز، تقسیم بندی شدند. پس از گذشت هشت هفته، نمونه خون از طریق خون گیری از قلب تهیه شد و پس از تهیه سرم، میزان هورمون های T3، T4 و TSH با روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد؛ درنهایت، داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه وتحلیل شدند.

  نتایج

  سطح سرمی T3 و T4 در گروه های در معرض 13 و 15 ساعت تاریکی در شبانه روز، نسبت به گروه شاهد به تغییری معنادار دچار نشده، اما در موش های در معرض 18 و 21 ساعت تاریکی، کاهشی معنادار یافت (P<0.05)؛ ازطرفی، سطح سرمی TSH در گروه های تجربی نسبت به گروه شاهد تفاوتی معنادار نداشت.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش نشان می دهند که افزایش طول مدت تاریکی مصنوعی به حداقل 50 درصد بیشتر از حد استاندارد، می تواند سبب کاهش فعالیت غده تیروئید و کاهش سطح سرمی هورمون های تیروییدی شود؛ بر این مبنا، می توان عامل تاریکی را یکی از عوامل احتمالی موثر در بروز کم کاری تیروئید، مطرح کرد.

  کلیدواژگان: فتوپریودیسم، T3، T4، TSH، موش صحرایی
 • علی ضرغامی خامنه، افشار جعفری صفحات 69-80
  مقدمه و هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مصرف حاد کافئین بر ظرفیت ضداکسایشی تام (TAC) و شاخص فشار اکسایشی (MDA) مردان والیبالیست پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بود.
  مواد و روش ها
  در یک طرح نیمه تجربی، تصادفی و دوسوکور با اندازه گیری های مکرر (سه مرحله ای)، 20 مرد والیبالیست (10/1±20/21 سال، درصد چربی 78/2±75/10% و نمایه توده بدن 99/0±95/22 کیلوگرم بر مترمربع) به دو گروه همگن شده مکمل یا دارونما (به ترتیب 9 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن کافئین یا دکستروز) تقسیم شدند؛ سپس همه آزمودنی ها پس از دریافت مکمل یا دارونما در یک قرارداد فعالیت مقاومتی با وزنه (شامل هفت حرکت در سه نوبت با80 درصد یک تکرار بیشینه تاحد واماندگی) شرکت کردند. نمونه های خونی وریدی در حالت پایه، 45 دقیقه پس از مصرف مکمل و بلافاصله پس از فعالیت مقاومتی برای اندازه گیری تغییرهای TAC و MDA سرمی اندازه گیری شدند.
  نتایج
  نتایج به دست آمده، حاکی است که مصرف حاد کافئین تاثیر معنی داری بر TAC و MDA پایه ندارد (05/0P≥)؛ ازطرفی، یک جلسه فعالیت مقاومتی وامانده ساز باعث کاهش معنی دار TAC (05/0P≤) و افزایش معنی دار MDA شد (05/0P≤)؛ درحالی که، تفاوتی معنی دار در هیچ یک از متغیرهای اندازه گیری شده بلافاصله پس از انجام فعالیت میان گروه ها مشاهده نشد (05/0P≥).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که به احتمال، مصرف حاد کافئین، توانایی لازم برای افزایش TAC پایه را نداشته، همچنین نمی تواند از تغییرهای نامطلوب MDA سرمی ناشی از انجام یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان والیبالیست بکاهد.
  کلیدواژگان: فعالیت مقاومتی، کافئین، ظرفیت ضداکسایشی تام، مالون دی آلدهید
|
 • Motahareh Rajabi Fomeshi, Marzieh Ebrahimi, Seyed Javad Mowla, Fazel Sahraneshin Samani Pages 1-12
  Background And Objective
  Melanoma is the most deadly type of skin cancer that has a high potency and rapid metastasis to other organs. It appears that cancer stem cells (CSCs) are responsible for invasion and metastasis. The aim of this study was to investigate the expression of cancer stem cells candidate markers and their association with stemness features in melanoma cell lines.
  Materials And Methods
  The expression levels of CD133، CD44 and ABCG2 were measured in melanoma cell lines (WM115، NA8، SK-MEL، Me67، A375 and D10) by flow cytometry. Then، selected cell line was sorted up on the expression of selected stem cell marker into positive and negative populations. Afterward، The potential of cologenic، spheroid formation and expression of stem genes including NANOG، SOX2، OCT4 and KLF4 was estimated in positive، negative and unsorted cells.
  Results
  Our results demonstrated that 28. 65 ± 1. 85% of D10 cell line expressed CD133. However، CD44 and ABCG2 were or (not) expressed in all cell lines. The CD133+ sorted cells showed an increase in colony formation about 1. 64 fold (p<0. 05) and melanospheres about 2. 2 fold (p=000) as compared to CD133-. The evaluation of stemness genes expression determined the significance of up-regulation of NANOG and OCT4 in CD133+ and SOX2 in CD133- respectively. There was no difference in KLF4 expression between the two groups.
  Conclusion
  Findings of this research showed that CD133 can be considered as stem-like cells marker in D10 cell line and other melanoma cells which expressed CD133.
  Keywords: Melanoma, Cancer stem cells, CD133
 • Fatemeh Rahimi Jamnani, Fatemeh Rahbarizadeh, Fereidoun Mahboudi, Mohammad Ali Shokrgozar Pages 13-24
  Background And Objective
  Harnessing immune system and its powerful arm، T lymphocytes، against tumor cells are yielding promising results in cancer immunotherapy. Using two arms of immune system in the designing of engineered T cells expressing chimeric receptors with anti-HER2 nanobody (camelid single domain antibody) seems to be an effective strategy in the targeted cancer therapy.
  Materials And Methods
  HER2 specific nanobodies were used as a recognition site for constructing chimeric receptors NbHER2-HHIgG3-CD28-OX40-CD3ζ (elongated) and NbHER2-HIgG3-CD28-OX40-CD3ζ (short) on the membrane of T cells. Expression of chimeric receptors was evaluated by RT-PCR. Function of engineered T cells against cancer cells was assessed by the secretion of interleukin 2 and LDH cytotoxicity assay.
  Results
  Elongated chimeric receptors with nanobodies RR6 and RR16 that target juxtamembranal domain of HER2 antigen functioned better than elongated constructs containing nanobodies RR4 and RR10. In contrast، nanobodies RR4 and RR10 used in the short chimeric receptors showed substantial results.
  Conclusion
  Based on binding properties of nanobody، functional chimeric receptors can be designed and engineered T lymphocytes containing the mentioned receptors can be generated that substantially recognize and kill breast cancer cells.
  Keywords: Engineered T cells_Chimeric antigen receptor_Nanobody_Epidermal growth factor 2
 • Ehsan Ansarian, Maryam Kazemi, Mohsen Nematy *, Afshin Akhondzadeh Basti, Tannaz Mousavi Pages 25-34
  Background And Objective
  Lactobacilli are one of the major microorganisms in the probiotic yoghurt. The therapeutic potentials of these microorganisms are due to their variations and rates of survival during the shelf life of probiotic yoghurt. This study aimed to assess the total colony counts of lactobacillus strains in some examples of typical commercial probiotic yoghurt.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional survey، 50 samples of probiotic yoghurts (10 samples derived from 5 dairy brands) were collected and coded. The variations of all lactobacilli strains were counted after the preparation of surface cultures in 2 stages (1: Mid–day of shelf-life، and 2:1 day before the expiration date of yoghurt); additionally، the pH of all samples was measured in the latter stage. Data were analyzed using the SPSS program.
  Results
  The average lactobacilli colony count was lower in the second culture as compared to the first one in 4 out of 5 probiotic yoghurt brands (p≤ 0. 002). Amongst all estimated samples، the highest number of colony counts was less than the minimum recommended dose (2. 9×105 vs. 106، p<0. 0001). The mean pH of samples was significantly lower than the optimum pH at the end of the shelf life (p<0. 0001).
  Conclusion
  Underrated total colony counts of lactobacilli strains during shelf life، and increased acidity of samples at the end of storage period would exacerbate the potential efficacy and clinical merits of evaluated commercial probiotic yoghurts. Implementing regular quality controls in accordance with national standardized protocols، as well as further extended research are warranted.
  Keywords: Yoghurt, Probiotic, Lactobacilli, Shelf life
 • Shiva Rezagolian, Majid Hassanpourezatti, Seyede Zahra Mousavi, Mohammadsafi Rhamanifar, Nahid Nosrati Pages 35-46
  Background And Objective
  Increased production and industrial application of manganese oxide (MnO2) nano and microparticles have led to increased human contact with these particles. In this study، the biodistribution of manganese in rat liver was studied after chronic administration of two MnO2 particles. Also، the effect of these particles was studied on body weight gain and liver function tests of rats.
  Materials And Methods
  Male wistar rats were weighted and subcutaneously treated with 100 (μg/kg) nano- or micro-particles of MnO2 every two weeks for 14 weeks. Blood samples are taken directly from the heart of the rats (n=5) at the same times. The Mn level in samples of rat hepatic tissue was determined by ICP-MS. Serum levels of total protein، albumin، bilirubin، activities of transaminases، lactate dehdrogenase and alkaline phosphatase were measured by autoanalyzer.
  Results
  Rate of body weight gain in rats of nano group was significantly faster and in micro group rats was slower than control (p<0. 05). The hepatic Mn biodistribution، accumulation and bioclearance in nanoparticles group were different from microparticles group. The levels of total protein، albumin، bilirubin and alkaline phosphatase activity increased، while transaminease enzymes and lactate dehyrogenase activities decreased in serum of both groups (p<0. 05).
  Conclusion
  The chronic administration of MnO2 nano- and microparticles casued manganese accumulation in hepatic tissue. The strong oxidizing property of both MnO2 particles and their binding with some hepatic enzymes can be main causes of liver dysfunction.
  Keywords: MnO2, Nanoparticles, Microparticles, Liver Biomarkers
 • Lida Moghadam Banaem, Samira Mokhlesi, Siamak Mohebi Pages 47-54
  Background And Objective
  Preeclampsia is potentially life-threatening and as a dangerous complication of pregnancy. This study was performed to assess the relationship between serum zinc level and preeclampsia.
  Materials And Methods
  This analytical and prospective study was conducted on 1033 pregnant women who referred to prenatal clinics of Tehran city. Demographic questionnaire and reproductive history was completed and also a venous blood sample was taken from all the pregnant women upon entry. Preeclampsia was defined as blood pressure equal or more than 140/90 mmHg along with proteinuria after 20th week of pregnancy. Data was analyzed using SPSS16 software and independent samples t-test.
  Results
  The incidence of preeclampsia was 1. 9 %. Mean serum zinc level was 116. 6±95. 7 µg/dl. In 27. 4% of samples، the zinc serum level was lower than 51µg/dl and the zinc serum level of 72. 6% of samples was at normal range. The independent samples t-test showed that there was a significant relationship between maternal serum zinc level and preeclampsia as the mean serum zinc level in pregnant women with preeclampsia was lower than normal pregnant women.
  Conclusion
  The results showed that serum zinc level is associated with preeclampsia.
  Keywords: Preeclampsia, Serum zinc level, Pregnancy
 • Mahmood Karimy, Shamsaddin Niknami, Ali Reza Heidarnia, Ibrahim Hajizadeh Pages 55-62
  Background And Objective
  The multinational tobacco industry has made targeting of youth for increased tobacco use a priority، and adolescent smoking remains an important public health issue around the world. The purpose of this paper was to evaluate the impact of training programs based on Kemp model on smoking refusal ability in the male adolescents.
  Materials And Methods
  The present study was a Quasi-experimental study that carried out on 150 male adolescent students (high school) that were randomly selected and assigned to case (n=75) and control (n=75) groups. The sampling method was multi-stage Sampling. Data collection tool that was a questionnaire that its validity and reliability confirmed by experts and Cornbrash’s alpha coefficient. After primary data collection، educational intervention was performed and 6 months later data was collected again and analyzed in SPSS16 software using descriptive and analytical statistics.
  Results
  Before intervention، the mean scores of knowledge، perceived benefits and threat، smoking refusal ability and tobacco use were not significantly different in two studied groups. After intervention، mean score of all mentioned variables increased significantly in case group but it was not different in control group. Also، cigarette smoking rate decreased significantly among the intervention group after intervention (p<0. 001) (before intervention 17%، after intervention 8% in the case group).
  Conclusion
  This study showed that training based on Kemp model was useful in promotion of smoking refusal ability and decreased the tobacco use in the male adolescents.
  Keywords: KeAdolescents, Education, Tobacco
 • Rahim Ahmadi, Sanaz Nargesi, Noushin Amini Pages 63-68
  Background And Objective

  Studies have shown that alteration in photoperiod influences secretion of many hormones. The aim of this study was to investigate the effect of different periods of darkness on serum level of T3، T4 and TSH in male rats.

  Materials And Methods

  In this experimental study، 30 male Wistar rats were randomly divided into control group (exposed to 12 h light-12 h dark)، and groups exposed to 13، 15، 21 or 21 h of darkness/day of 6 rats in each group. After 8 weeks، blood samples were collected using cardiac puncture method and following serum collection، the levels of T3، T4 and TSH were measured by radioimmunoassay. The data were statistically analyzed using ANOVA.

  Results

  Serum T3 and T4 levels did not significantly change in rats exposed to darkness for 13 and 15 h/day as compared to control animals; however، significantly decreased in rats exposed to darkness for 18 and 21 h/day (p<0. 05). Serum level of TSH did not significantly change in experimental groups as compared to control animals.

  Conclusion

  The findings suggest that prolonged periods of artificial darkness at least up to 50% over the standard scale can reduce thyroid activity and serum levels of thyroid hormone. It is suggested that darkness can be considered as a probable factor in hypothyroidism occurrence.

  Keywords: Photoperiodism, T3, T4, TSH, Rat
 • Ali Zarghami Khameneh, Afshar Jafari Pages 69-80
  Objective
  The aim of this study was to identify the effect of acute caffeine intake on total antioxidant capacity (TAC) and oxidative stress indices (MDA) in male volleyball players following one-session resistance exhaustive exercise.
  Materials And Methods
  Twenty male volleyball players (mean age 21. 20±1. 10 years، fat 10. 75±2. 78% and BMI 22. 95±0. 99 kg. m2) participated in a randomized، quasi-experimental، double-blind and repeated measured (three stages) design. Then، all subjects were allocated to two homogeneous groups (in order: 9 mg. kg-1. day caffeine or dextrose). All subjects participated in a single-session resistance weight-exercise (7 stations in 3 sets per station with 80% of 1-RM until exhausted). Blood samples were taken at three stages (baseline and 45 min after supplementation، and immediately after the exercise) were determined for changes in serum TAC and MDA.
  Results
  The results showed that the acute caffeine intake has no significant effect on the basal serum TAC and MDA (p≥0. 05). Moreover، one-session resistance exhaustive exercise significantly reduced TAC (P≤0. 05) and significantly increased MDA (p≤0. 05). However، no significant differences in any of the measured variables between the groups were found immediately after resistance exercise (p≥0. 05).
  Conclusion
  The present results show that acute caffeine consumption does not increase basal TAC and could not decrease the undesirable alterations of serum MDA induced by one-session of resistance exhaustive exercise in male volleyball players.
  Keywords: Resistance Exercise, Caffeine, Total antioxidant capacity, Malondiadehyde