فهرست مطالب

فرهنگ در دانشگاه اسلامی - سال دوم شماره 4 (پیاپی 5، زمستان 1391)

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
سال دوم شماره 4 (پیاپی 5، زمستان 1391)

 • بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/12/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید رضاسیدجوادین صفحه 522
 • مهدی اکبرنژاد، فرشته دارابی، نرگس شکربیگی صفحه 523
  هدف
  این پژوهش درصدد بررسی علل و عوامل مسئولیت گریزی در دانشگاه اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) است.
  روش
  این پژوهش با روش کتابخانه ای- اسنادی به تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است.
  یافته ها
  عواملی مانند اعتقادزدایی، فقدان امنیت، عدم انسجام، انحراف از ارزشها، سوء مدیریت، عدم تامین نیازها، فقدان تربیت اسلامی و انسانی، بی توجهی به توانمندی ها، فقدان نظم و قانون، وابستگی، مدرک گرایی و...، باعث به وجود آمدن محیطی ناراضی، آشفته، غافل، بی انگیزه، عدم اعتماد به نفس و فقدان خود اتکایی در دانشگاه اسلامی می شوند که در چنین محیطی، مسئولیت گریزی در بین افراد آن رواج پیدا خواهد کرد.
  نتیجه گیری
  یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که مسئولیت گریزی در دانشگاه اسلامی نه تنها در سرنوشت دانشگاه تاثیر دارد و نظام دانشگاه اسلامی را مختل می سازد؛ بلکه در سرنوشت کشور نیز تاثیر مستقیم می گذارد و باعث عدم رشد و پیشرفت کشور خواهد شد.
  کلیدواژگان: مسئولیت گریزی، دانشگاه اسلامی، امام خمینی(ره)، پیشرفت، خود اتکایی
 • بی بی سادات رضی بهابادی، راضیه مظفری صفحه 545
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی دیدگاه قرآن در رابطه با مقوله آرزوهای غیر حقیقی یا به عبارتی؛ آرزوهای بازدارنده انسان از فرهنگ متعالی است.
  روش
  روش مورد استفاده در این تحقیق، روش توصیفی از نوع تحلیل اسنادی است.
  یافته ها
  یافته های به دست آمده از تحقیق، گویای آن است که قرآن کریم نسبت به مقوله آرزو، نگاهی مستقل داشته، با دسته بندی محتوایی آرزوهای انسانی به دو گروه آرزوهای سازنده و بازدارنده، آنها را در قالب امثالی تبیین کرده است. آرزوهایی نظیر ثروت فراوان، عمر طولانی و کفرورزی مومنان، از جمله آرزوهای بازدارنده مورد تاکید در قرآن هستند که متاسفانه امروزه به صورت سازمان یافته، در عرصه جهانی تبلیغ می شوند.
  نتیجه گیری
  فرهنگ غنی اسلامی منبعث از قرآن و روایات، موید آمال نیک برای انسان بوده و در عین حال، با ذکر مصادیقی مشخص، نسبت به ابتلای به آرزوهای بازدارنده، هشدار داده و پیامدهای آن را نیز تبیین کرده است. از منظر قرآن، شیطان، عامل اسارت انسان در دام آرزوهای بازدارنده، و غفلت و ارتکاب گناه و حماقت، از شاخصه های اصلی و موثر کامیابی شیطان است.
  کلیدواژگان: قرآن، آرزوهای بازدارنده، فرهنگ، آرزوهای محال، شیطان
 • حمزه خواستار، آرین قلی پور، علی اصغر پورعزت صفحه 573
  دستیابی به اهداف و چشم اندازهای گروه های اجتماعی بزرگ، مانند ملتها، جز در پرتو برانگیختگی عزم جمعی و خودباوری ملی ممکن نیست. مقاله حاضر تلاش می کند مفهوم خودباوری ملی را در نظام آموزش عالی کشور بررسی کند.
  هدف
  هدف از این پژوهش، یافتن عوامل موثر بر خودباوری ملی در نظام دانشگاهی کشور است.
  روش
  روش مورد استفاده در این تحقیق، روش پژوهش کیفی است؛ برای گردآوری اطلاعات از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش تحلیل تم استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های حاصل از 25 مصاحبه انجام گرفته با 13 عضو هیات علمی و 12 دانشجوی تحصیلات تکمیلی، نشان دهنده 9 تم اصلی است که بر خودباوری ملی موثرند و عبارتند از: تجارب پیشین، اعتماد به توانایی و برنامه های سیاستگذاران، نهادی شدن چشم انداز، مقایسه با رقبا، جمع گرایی درون گروهی و جمع گرایی نهادی، مشارکت دانشگاه در امور جامعه، انگیزه های مادی در آموزش عالی، استقلال دانشگاهی و هویت دانشگاهی.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که منابع شکل گیری و عوامل موثر بر خودباوری در سطوح جمعی، مشابه سطح فردی نیستند. از این رو، خودباوری در سطح آموزش عالی و نظامهای دانشگاهی، متفاوت از مفهوم خودباوری در سطوح فردی است.
  کلیدواژگان: خودباوری ملی، چشم انداز 20ساله، خودباوری جمعی، سطح تجزیه و تحلیل
 • عباسعلی حسین خانزاده، حسین حیدری، محبوبه طاهر، مریم صادقی فرد صفحه 603
  در حیطه روان شناسی مذهب، علایق پژوهشی به مطالعه رابطه بین مذهب و سلامت روانی بسیار زیاد است.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مذهب در تبیین سلامت عمومی در دانشجویان صورت گرفته است.
  روش
  روش مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بوده است.
  یافته ها
  نتایج تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی نشان داد که بین دو گروه دانشجویان زن و مرد از نظر متغیرهای جهت گیری مذهبی، تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی از نظر سلامت عمومی، میانگین زنان بالاتر از مردان بود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سلامت عمومی را می توان از روی جهت گیری مذهبی پیش بینی کرد.
  نتیجه گیری
  مذهب می تواند چارچوب معتبری برای سلامتی افراد مومن فراهم آورد. بنابر این، اجرای برنامه های کاربردی به منظور تقویت اعتقادات مذهبی در دانشجویان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مذهب، روابط زناشویی، سلامت عمومی
 • شعیب یاری، حبیب محمدنژاد صفحه 625
  تنظیم و تحدید روابط انسانها به ویژه زن و مرد، از جمله موضوعات با اهمیت و مشترک ادیان توحیدی به خصوص دین اسلام و نیز برآمده از ارزشهای اجتماعی در جوامع گوناگون در طول تاریخ بوده است.
  هدف
  هدف این مقاله، بررسی ابعاد و تاثیرات اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها بر رشد علمی، تامین آینده شغلی و ارتقای سطح تربیت اسلامی و اجتماعی دانشجویان است.
  روش
  به منظور بررسی ابعاد، پیامدها و راهکارهای اجرای طرح مذکور، از مصاحبه حضوری با 30 تن از اساتید و مسئولان دانشگاهی استفاده شده است.
  یافته ها
  اندیشمندان مخالف با طرح، بر تقدم تربیت اسلامی (به جای هر گونه طرحهای آمرانه)، بسترسازی رشد علمی دانشگاه ها و کسب مهارتهای شغلی (به ویژه برای خانمها) و مهارتهای اجتماعی دانشجویان تاکید کرده اند. در مقابل، صاحب نظران موافق با طرح، بر این باورند که مدخل ورود به تربیت اسلامی و زمینه سازی برای افزایش روحیه علم گرایی دانشجویان، با سازمان یابی دانشگاه ها به نحو اسلامی- ایرانی (غیر مختلط) محقق می شود.
  نتیجه گیری
  با استفاده از مباحث مطرح شده، ضمن طبقه بندی دیدگاه ها و تدوین الگوی نظری، سازمان یابی بومی دانشگاه ها با تاکید بر ارائه امکانات آموزشی برابر و افزایش خدمات مشاوره ای و تربیتی به دانشجویان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تفکیک جنسی دانشجویان، رشد علمی دانشگاه ها، مهارتهای شغلی و اجتماعی، سازمان یابی بومی
 • محمدصادق ضیایی، عباس نرگسیان، جواد نرگسیان، سعید نوریان صفحه 649
  هدف
  با ورود معنویت و خدا به عرصه سازمان و مدیریت، مدیران سازمانها باید از آن به عنوان سازوکاری برای بهبود رفتارهای فراوظیفه ای و کاهش رفتارهای منفی بهره گیرند. لذا هدف این تحقیق، تبیین بروز رفتارهای داوطلبانه و نوع دوستانه و همچنین عدم بروز رفتارهای ضد شهروندی در قالب معنویت در محیط کار است.
  روش
  روش تحقیق، توصیفی- همبستگی بوده که به صورت پیمایشی انجام شده است. همچنین جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر تهران است که در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی فعالیت می کنند.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق بر اساس الگوسازی معادلات ساختاری، حاکی از آن است که بین معنویت در محیط کار و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی، بین معنویت در محیط کار و بروز رفتارهای ضد شهروندی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  باید در فضای آموزشی بین اعضای هیئت علمی با یکدیگر و همچنین بین آنها و دانشجویان، نوعی صمیمیت و یکپارچگی و دوستی از طریق کارهای گروهی، ایجاد اعتماد متقابل بین اعضا، ایجاد اهداف و ارزشهای مشترک، تحقق عدالت سازمانی و همچنین تقدم منافع عمومی بر منافع شخصی حکمفرما شود.
  کلیدواژگان: معنویت در محیط کار، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار ضد شهروندی
 • محمد تابان، میترا نوراد صدیق، بیژن عبدالهی، علی یاسینی، فریده صیدی صفحه 669
  هدف
  هدف این پژوهش، تعیین رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان دانشگاه های تهران و شهید بهشتی است.
  روش
  روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه های تهران و شهید بهشتی در گروه های آموزشی علوم پایه، علوم انسانی و فنی مهندسی بوده که از میان آنها 374 نفر از دانشگاه شهید بهشتی و 390 نفر از دانشگاه تهران به روش طبقه ای تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد در موضوعات خودکنترلی و هوش معنوی است که روایی آنها از طریق بررسی دیدگاه های خبرگان این حوزه و پایایی آنها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 906/0 و 949/0 تعیین شده است.
  یافته ها
  هوش معنوی 45 درصد دانشجویان نمونه در وضعیت ضعیف و خیلی ضعیف قرار داشته و تنها 16.8 درصد دانشجویان نمونه در وضعیت قوی و بسیار قوی قرار دارند. خودکنترلی 30.3 درصد دانشجویان نمونه در وضعیت ضعیف و خیلی ضعیف قرار داشته و 26.5 درصد دانشجویان نمونه در وضعیت قوی و بسیار قوی ارزیابی شده اند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد بین خودکنترلی و هوش معنوی دانشجویان دانشگاه های شهید بهشتی و تهران رابطه معنادار وجود دارد. از دیگر یافته ها، تفاوت هوش معنوی دانشجویان گروه های آموزشی مختلف دو دانشگاه و عدم تفاوت معنادار در خودکنترلی دانشجویان گروه های آموزشی مختلف دو دانشگاه است. همچنین نتایج، حاکی از تفاوت معنادار بین دو گروه دانشجویان زن و مرد در خصوص میزان برخورداری از ویژگی خودکنترلی و هوش معنوی است. بین میانگینهای سن دانشجویان در خودکنترلی نیز تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، خودکنترلی، دانشگاه، دانشجو
 • سید رضا موسوی، حمید مرتضوی صفحه 695
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان هوش هیجانی و انجام فریضه نماز در بین دانشجویان شهرستان بافت است.
  روش
  روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر بافت، در مقطع کاردانی و کارشناسی به تعداد 5050 نفر در نیمسال اول سال تحصیلی 13901389 می باشند که نمونه مورد نظر با استفاده از فرمول کوکران، 357 نفر است. در پژوهش حاضر، از رگرسیون چند متغیره با روش backward استفاده شده است.
  یافته ها
  ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای هوش هیجانی، «درک عواطف، کنترل عواطف، مهارت اجتماعی و خوش بینی» با متغیر انجام فریضه نماز، به ترتیب برابر 243/0، 227/0، 075/0، 181/0 و 213/0 و با p- (مقدار معناداری)، به ترتیب برابر 000/0، 000/0، 157/0، 001/0 و 000/0 است. در نتیجه بین متغیرهای «درک عواطف، مهارت اجتماعی و خوش بینی»، با متغیر انجام فریضه نماز، رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
  نتیجه گیری
  تربیت عاطفی و تقویت هوش هیجانی می تواند بر پایبندی انسان مسلمان به نماز نقش ایفا کند.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، انجام فریضه نماز، دانشجویان
|
 • Akbar Nezhaadm., Darabif., Shekarbeygi, N Page 523
  Objectives
  The authors of the article intend to study the main reasons of escape liability in IslamicUniversity with a glance at the ideas and view points of Imam Khomeini.
  Method
  The method of the present study is library-document and qualitative content analysis. Results; The results of the research indicate a series of factors such as weakening conviction, lack of security, integration failure, deviation of the values, mismanagement, failure to meet requirements, failure to train in an Islamic manner, neglecting the capabilities, lack of law and order, dependence, …. As the causes of a turbulent environment full of ignorance, agitation and escape liability as a result in Islamic university.
  Conclusion
  The authors of the survey conclude that escape liability in Islamic university not only influences the fate of university and brings malfunction in the system of Islamic university but also directly influences the destiny of the country and prevent it from growth and development.
  Keywords: escape liability, Islamic university, Imam Khomeini, development, independence.
 • Razi Bahabadib., Mozaffari, R Page 545
  Objectives
  The objective of this article is to study the view point of the holly Quran in relation with nonrealistic wishes or dissuasive wishes which prevent humans from transcendent culture.
  Method
  The method of the research is descriptive and document analysis.
  Results
  The results of the research indicate an independent and special view of holly Quran on wishes and classify the human wishes in two groups of constructive and dissuasive wishes. Dissuasive wishes which are referred to in holly Quran are as follow: great wealth, long life and faith denial by believers which sorrowfully are developing in the word.
  Conclusion
  Islamic rich culture including holy Quran and traditions confirms human good wishes and warns believers off dissuasive wishes and consequences. The holly Quran defines Satan as the cause of human bondage and dissuasive wishes trap. Quran also defines negligence, committing sin and stupidity as the main characteristics of devil success.
  Keywords: holly Quran, Dissuasive wishes, culture, impossible wishes, devil
 • Khastarh., Gholipoura., Pourezzat, A.A Page 573
  Objectives
  The present research aims at investigating the concept of national self-esteem in higher education system of Iran. the author of the article intends to find the effective factors on national self-esteem in Iran's academic system.
  Method
  The method of the survey is qualitative research and data collection is through interview and data analysis is through theme analyzing method.
  Results
  The results of 25 interviews with 13 members of scientific board and 12 university students indicate 9 main themes that influenced the national self-esteem: past experience, confidence in ability and programs of policy makers, institutional perspective, comparison with competitors, group collectivism, institutional collectivism, universities role in social affairs, financial motivation in higher education, university independence and identity.
  Conclusion
  The results of the present study indicate no similarity between resources and effective factors on self-esteem in collective level and individual. Therefore self-esteem in higher education level and academic systems are different from individual levels of self-esteem.
  Keywords: national self, esteem, 20, year vision, collective self, esteem, level analysis.
 • Hosseinkhanzadeh, A.A., Taherm., Sadeghifard, M.** Page 603
  Within the psychology of religion there is empirical interest in examining the relationship between religion and mental health.
  Objectives
  The aim of the present research is to study the role of religious orientation in explaining the general health of students.
  Method
  The method was used descriptive/correlation.
  Results
  The results of data analysis showed no significant difference between religious orientation of the female and male students, but the mean of general health in women was more than men. Results of regression analyzes revealed that general health is expectable from religious orientation.
  Conclusion
  The religion can provide a valid framework for health of believers, so the application programs to strengthen religious beliefs in students is recommended.
  Keywords: religion, marital relationship, general health
 • Yari, Sh., Momammad Nezhad, H Page 625
  Regulation and confinement in human relationship- particularly men and women- has always been an important and common issue among revealed religions- especially Islam – and derived from social values in different societies all over the history.
  Objectives
  The present study aims to focus on different aspects and effects of separating students classes (girls and boys) in universities on their scientific progress, their future occupation fulfillment and developing their Islamic and social education.
  Method
  The method of the study is interview with 30 university professors and managers.
  Results
  Those who are opposed to the plan insist on Islamic education and training priority instead of imperative plans. They also refer to developing scientific growth in universities and acquisition of job skills (particularly women) and social skills of university students. On the other hand those who are supporting the mentioned plan believe that Islamic training and developing scientific approach among students is maintained through an Iranian- Islamic (non-mixed) plan.
  Conclusion
  The authors of the survey suggest classification of opinions and a model theory codification including localizing universities, equal educational facilities allocation and rising consulting services.
  Keywords: gender separation of students, scientific growth in universities, social, job skills, local organization
 • Ziaee , Nargesiana., Nargesianj., Nourian, S.** Page 649
  Objectives
  With entrance of spirituality and God into management and Organization field, as 21st century challenge, organization’s managers and leaders especially educational institutions confront with new phenomena and employ as mechanism for increasing and improving extra-role behavior and decreasing negative behavior. This paper explains engaging voluntary and altruistic behaviors and decreasing anti citizenship behavior in the form of spirituality at work.
  Method
  The method of the present research is descriptive correlation and survey research method. Statistical community is included faculty members of Tehran universities.
  Results
  Research findings based on structural equation modeling portend that there is a positive and significant relationship between spirituality at work and Professors organizational citizenship behavior. Also, there is a negative and significant relationship between spirituality at work and anti citizenship behavior.
  Conclusion
  The author of the survey refer to a friendship and integrated atmosphere among faculty members of universities and students through group cooperation, mutual respect and confidence, common goals, organizational justice and prioritizing public interest to personal.
  Keywords: spirituality at work, organizational citizenship behavior, anti citizenship behavior
 • Tabanm., Nooradseddighm., Abdollahib., Yasini, A. *, Seidi, F. ** Page 669
  Objectives
  The present paper aims at explaining the relationship between spiritual intelligence and self-control among students of Tehran and shahid beheshti universities.
  Method
  The method of the present research is descriptive correlation and statistical community is included students of Tehran and shahid beheshti universities in educational groups such as science, human sciences, technical and engineering which 374 students of shahid Beheshti University and 390 students of Tehran University are selected as samples in a stratified random method. Two standard questionnaires of professor tangy and Hassan abdollahzadeh on spiritual intelligence and self-control are used in the present survey. Validity of the above methods is measured as 0.906 and stability measured by cronbach alpha coefficient is 0.949.
  Results
  The results of the present research indicate that spiritual intelligence of 45% of samples is low and very low and just 16.8% of sample Students are high and very high in spiritual intelligence. The results of the study also show that self-control of 30.3% of sample students is low and very low and 26.5% of sample Students are in high and very high status.
  Conclusion
  The author of the article concludes a significant relationship between self-control and spiritual intelligence of Tehran and shahid beheshti university students. The article also concludes a differentiation of spiritual intelligence among different educational groups of the two mentioned universities and no significant difference in their self-control.the paper also indicates a significant difference between two groups of mail and female students on self-control and spiritual intelligence. There is also a significant difference of average age of students on self-control.
  Keywords: spiritual intelligence, self, control, university, student
 • Mosavir., Mortazavi, H Page 695
  Objectives
  The present article focuses on the relationship between the emotional intelligence and performing the rituals prayer among the university students in the city of Baft.
  Method
  The method of the study is descriptive correlational and statistical community of the survey included all university students of Baft in associate and bachelor degree which are 5050 students in first semester of educational year in 1389-1390. The mentioned sample using kekran formula is 357 students. The present research has used multiple regressions with backward method.
  Results
  Pearson correlation coefficient in emotional intelligence variables, understanding emotions, controlling emotions, social skills, optimism and performing the rituals prayer variable is in order: 0.243, 0.227, 0.075, 0.181, 0.213 and –p(significant amount) is in order: 0.000,0.000,0.157,0.001 and 0.000.therfore there is a positive and significant relationship between understanding emotions, social skills, optimism and performing the rituals prayer variable.
  Conclusion
  The article concludes that emotional training and development of emotional intelligence will bring adherence to performing the rituals prayer for Muslims.
  Keywords: emotional intelligence, performing the rituals prayer, university students