فهرست مطالب

آموزش پرستاری - پیاپی 2 (زمستان 1391)

مجله آموزش پرستاری
پیاپی 2 (زمستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا حیدری *، منیره انوشه، تقی آزاد ارمکی، عیسی محمدی صفحات 1-8
  مقدمه

  نگذراندن آموزش های آکادمیک در مورد مراقبت فرهنگی و لحاظ نکردن این موضوع در دوره های بازآموز ی و آموزش مداوم، موجب برخورد پرستاران با نیازهای فرهنگی بیماران براساس تجربیات شخصی می شود. با توجه به ناشناخته بودن چگونگ ی اجر ای این اقدامات فرهنگ ی، شناس ایی عوامل موثر بر آموزش مراقبت فرهنگی در جهت افزایش توانمندی و کارآمدی پرستاران در ارایه مراقبت لازم میباشد.

  روش

  در این مطالعه کیفی، 23 پرستار بالینی دارای تجربه کافی کار کردن با بیماران مختلف، که تمایل به مشارکت و توانایی ارایه تجارب داشتند، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. بعد از توضیح در مورد چگونگی انجام تحقیق و اخذ موافقت؛ اقدام به انجام مصاحبه نیمه ساختارمند شد. مصاحبه ها ضبط و پس از گوش کردن اقدام به پیاده کردن آنها گردید. داده های گردآوری شده با روش تحلیل کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  با تحلیل مقایسه ای داده ها، طبقه های آموزش نا کافی آکادمیک و آموزش نا کافی بازآموز ی در صدر متغیره ای موثر بر زمینه آموزش مراقبت فرهنگی قرار گرفت. این طبقات دو گانه هر کدام چند طبقه فرعی را در برگرفته اند.

  نتیجه گیری

  اکثر مشارکت کنندگان در این مطالعه معتقد بودند که در برنامه ریزی درسی، چگونگی مراقبت از ب یماران دارای فرهنگ های مختلف، بخش مخفی آموزش دوره کارشناسی پرستار ی است و مراقبت فرهنگی در برنامه ریزی درسی کم رنگ بوده و به طور رسمی به آن پرداخته نمی شود. چگونگی برقرار ی ارتباط با سا یر فرهنگ ها براساس تجربه می باشد و یادگیری در محیط کار صورت می گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش پرستاری، مراقبت فرهنگی، تحقیق کیفی
 • معصومه همتی مسلک پاک *، حسین حبیب زاده صفحات 9-20
  مقدمه
  اطمینان از کیفیت آموزش و حفظ و نگهداری آن یکی از وظایف اصلی دانشکده های پرستاری است. کسب اطلاعات در مورد مشکلات آموزش دروس نظری، زمینه مناسب را برای اصلاح و رفع آن ها و فراهم کردن آموزش های اثربخش تر، ایجاد می کند. هدف از این مطالعه تبیین مشکلات آموزش دروس نظری پرستاری از ادراک دانشجویان پرستاری با رویکرد تحقیقات کیفی است.
  روش
  یک پژوهش کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی، جهت رسیدن به هدف انجام شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با شرکت 17 دانشجوی پرستاری انجام گردید. نمونه گیری مبتنی بر هدف از بین دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، صورت گرفت.
  یافته ها
  با استفاده از تجزیه و تحلیل دست نوشته ها چهار طبقه مربوط به مشکلات آموزش دروس نظری دانشجویان - پرستاری از مفاهیم استخراج شد: 1- مدرس غیر اثربخش 2- برنامه درسی غیرپویا 3- امکانات و محیط نامناسب آموزشی 4 عوامل مربوط به ویژگی های فرد تحت آموزش، از مشکلات آموزش دروس نظری پرستاری از ادراک دانشجویان پرستاری بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که ادراک دانشجویان از مشکلات آموزش دروس نظری پرستاری علاوه بر مدرس، مربوط به عوامل دیگری نیز می باشد. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می گردد مسوولین با تامین امکانات و تجهیزات محیط آموزشی و مدرسین با ارتقای مهارت های آموزشی و به کارگیری مهارت های ارتباطی، در برطرف کردن این مشکلات گام های موثری در امر آموزش و ارتقای انگیزه و اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری بردارند.
  کلیدواژگان: مشکلات آموزش دروس نظری، دانشجویان پرستاری، مطالعه کیفی
 • آذر طل *، فرشته مجلسی، عباس رحیمی، بهرام محبی صفحات 21-28
  مقدمه
  زندگی با دیابت چالشی عمده برای بیماران دیابتی نوع 2 و توانمندی آنان به شمار می رود. در این راستا، تمرکز بر باورها و آگاهی بیماران به عنوان عوامل موثر در برنام هریزی زندگی روزمره آن ها به شمار می رود. این مطالعه با هدف بررسی موانع آگاهی و باورها در زندگی با دیابت در بیماران دیابتی نوع 2 و عوامل موثر بر آن طراحی و اجرا شد.
  روش
  این مطالعه از نوع مقطعی (توصیفی- تحلیلی) بود که در سال 1391 بر روی 600 بیمار با نمون ه گیری تصادفی انجام شد. جامعه مورد مطالعه، بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجع ه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران با 10 (HbA1C) بود. ابزار مطالعه شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و مرتبط با سلامت و بیماری و شا خص کنترل دیابت Diabetes Obstacles سوال و ابزار موانع آگاهی و باورها در زندگی با دیابت با استفاده بخشی از ابزار موانع دیابت 10 سوال) بود که توسط مقیاس از کاملا موافقم (5) تا کاملا مخالفم (1) اندازه گیری گردید. روایی ابزار با) Questionnaire 0). روش / اندازه گرفته شد (83 test-retest بهره گیری از نظر اساتید صاحب نظر و پایایی ابزار مطالعه با استفاده از روش SPSS v. جمع آوری اطلاعات، تکمیل پرسشنامه با استفاده از مصاحبه بود. برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار آماری 11.5 و آزمون های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (کای دو و مدل رگرسیون لجستیک) استفاده شد. سطح 0 در نظر گرفته شد. / معناداری در این مطالعه کمتر از 05 31 بود که متغیره ای سال های ابتلا به بیماری /26±7/
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار موانع آگاهی و باورها 61 با موانع آگاهی و باورها ارتباط HbA1C دیابت، سطح تحصیلات، نوع درمان، وضعیت شغلی، گروه های سنی، وضعیت درآمد و نتایج مدل رگرسیون لجستیک نشان دادکه نسبت شانس موانع با سال های ابتلا بیشتر. (p<0/ آماری معناداری داشتند (001 سن، (p=0/ و درمان تو ام خوراکی و انسولین (02 (p=0/ انسولین درمانی (004، (p<0/ تحصیلات زیردیپلم (001، (p=0/001) ارتباط آماری معناداری دارد و عوامل فوق با شدیدتر بودن (p<0/ و کنترل نامطلوب دیابت (001 (p=0/ بالای 65 سال (001 موانع آگاهی و باورها ارتباط دارند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاکی از این است که شدید بودن موانع آگاهی و باورها با سن سالمندی، سال های ابتلا به دیابت بیشتر، تحصیلات کمتر، درمان غیرخوراکی دیابت و کنترل نامطلوب در بیماران دیابتی نوع 2 ارتباط داشت. با توجه به نتایج یاد شده طراحی و اجرای مطالعات مداخله ای تئوری محور در مورد عوامل قابل تعدیل این موانع پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: موانع آگاهی و باورها، زندگی با دیابت، دیابت نوع 2، HbA1C
 • بهروز مهرام، حسین نامدار *، مریم وحیدی، محمد مجلی، لاله حسینی شهیدی صفحات 29-35
  مقدمه

  آموزش پرستاری در سطح کارشناسی، گامی بنیادین و زمینه ساز تربیت پرستار حرفه ای قلمداد می شود. بنابراین ضروری است که اثربخشی برنامه آموزشی این دوره، مورد ارزشیابی قرار گیرد. دانشجویان به عنوان عناصر اصلی آموزش و سرپرستاران بخش ها به عنوان شاهدان عملکرد دانشجویان در بالین از بهترین منابع اطلاعات در هر سیستم آموزشی می باشند. این مطالعه با هدف بررسی میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری به اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان و سرپرستاران بخشها انجام گرفته است.

  روش

  این پژوهش، مطالعه ای توصیفی مقطعی است که براساس رویکرد ارزشیابی مبتنی بر مدیریت و با استفاده از الگوی سیپ انجام شده است. بیست و هفت دانشجوی ترم هشت پرستاری و ده نفر از سرپرستاران بخش ها یا نماینده آنها در مراکز آموزشی درمانی به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که مشخصات دموگرافیک و در هفت حیطه مراقبتی، آموزشی، پژوهشی، مشاورهای، مدیریتی و حمایتی، توانبخشی و حرفه ای، دیدگاه دانشجویان و همچنین سرپرستاران را نسبت به میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری به اهداف آموزشی اندازه و با استفاده از آمار توصیفی SPSS v. میگیرد که پس از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با نرم افزار 13 و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  اکثر دانشجویان (63 %) و اکثر سرپرستاران بخشها یا نماینده آنها (80 %) میزان تحقق اهداف آموزشی در مقطع کارشناسی پرستاری را در حد نسبتا مطلوب گزارش کردند. از طرفی با وجود بالا بودن میانگین نمره در گروه دانشجویان. (p=0/ نسبت به گروه پرستاران، تفاوت آماری معناداری در دستیابی به اهداف آموزشی در دو گروه دیده نشد (79

  نتیجه گیری

  علی رغم گزارش دستیابی به اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان و سرپرستاران بخش ها در سطح نسبتا مطلوب، برای ارتقای کیفیت عملکرد فارغ التحصیلان پرستاری، بررسی عوامل موثر در دستیابی به اهداف آموزشی و همچنین برنامهریزی جهت رفع نقایص موجود پیشنهاد میشود.

  کلیدواژگان: اهداف آموزشی، دانشجو، پرستاری، الگوی سیپ
 • محمد مجلی *، بهروز مهرام صفحات 36-41
  مقدمه
  پرستاری حرفه ای است که برروی کمک به افراد برای دستیابی به حداکثر سلامتی تاکید دارد. آموزش پرستاری، زیربنایی برای تامین نیروی انسانی کارآمد به منظور رفع نیاز جامعه است. تربیت دانش آموختگانی با کفایت هدف این آموزش است. برای اطمینان از دستیابی به این هدف، نیاز به بازخورد نتایج آموزش از فراگیران، دانش آموختگان و گیرندگان مراقبت بهداشتی دارد. بدین منظور این پژوهش روی فراگیران پرستاری که درس اصول و مهارت های پرستاری را گذرانده اند انجام گردید تا از حصول به اهداف برنامه این درس اطلاع حاصل گردد.
  روش
  برای سنجش حیطه شناختی با توجه به اهداف و سرفصل درس اصول و فنون سوالات چهار گزینه ای انتخاب گردید. برای سنجش حیطه روانی حرکتی مهارت های مورد نظر لیست گردید و مطابق مقیاس لیکرت در طیفی از عدم تسلط تا تسلط کامل تنظیم گردید. تا براساس خودارزیابی دانشجویان به سوالات فوق پاسخ دهند. برای سنجش حیطه عاطفی به تهیه پرسشنامه نگرش سنج اقدام گردید. روایی پرسشنامه های فوق براساس روایی محتوا صورت گرفت و برای پایایی از ضریب آلفا گردید و به صورت توصیفی تحلیل گردید. SPSS v. کرونباخ استفاده گردید. داده ها وارد نرم افزار 11.5 52 %) وضعیت نسبتا / 71 %) و روانی حرکتی (4 / 68 %)، عاطفی (4 /
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که در حیطه شناختی (2 مطلوب بوده است. هیچ یک از افراد از نظر شناختی و روانی حرکتی در سطح نامطلوب قرار نداشته اند. و از نظر عاطفی هیچ یک از افراد در سطح مطلوب قرار نداشته اند.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود با نظرخواهی از دانشجویان که صاحبان اصلی فرآیند آموزش می باشند و با توجه به نیازهای آنان برنامه های درسی تنظیم گردد تا از نظر عاطفی نیز آمادگی ورود به کار را پیدا کنند. و همچنین فرصت هایی برای ارتقای آگاهی و مهارت های آنان فراهم گردد تا به سمت وضعیت مطلوب ارتقا پیدا کنند.
  کلیدواژگان: اصول و مهارتهای پرستاری، اهداف برنامه، دانشجویان پرستاری
 • ترانه تقوی لاریجانی، خانم فاطمه رضایت *، نعیمه سیدفاطمی، اقای عباس مهران صفحات 42-52
  مقدمه
  برای ارتباط موفقیت آمیز با مددجویان، خانواده ها و همکاران، قاطعیت رفتار مهم برای پرستار حرف های امروز به حساب می آید. قاطعیت، سبب افزایش عزت نفس، اعتماد به نفس، بهبود ارتباطات بین فردی، کامل شدن شخصیت و کنترل درونی می شود. در این مطالعه تاثیر برنامه آموزشی رفتار قاطعانه بر سطح قاطعیت دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش
  مطالعه از نوع نیمه تجربی می باشد. به صورتی که از تعداد 3 کلاس که ورودی مهر سال 1390 بودند، 2 کلاس 55 نفر) و از تعداد 2 کلاس ورودی بهمن 1390 نیز 1 کلاس (34 نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند. در مهر ماه دانشجویان) گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند؛ ابتدا پیش آزمون گرفته شده و پس از دو هفته از آنان پس آزمون به عمل آمد. در بهمن ماه نیز گروه مداخله بررسی شدند. به نحوی که پس از پیش آزمون، مداخله مربوطه به صورت آموزش قاطعیت در قالب کارگاه یک روزه ارایه و پس از گذشت دو هفته، پ سآزمون گرفته شد. پرسشنامه قاطعیت گمبریل و ریچی به همراه تعدادی از سوالات و آزمون های آماری SPSS v. دموگرافیک جهت گردآوری داده ها استفاده گردید. برای تجزیه تحلیل داده ها، نرم افزار 16 تی مستقل، تی زوجی، کای دو، فیشر، همبستگی اسپیرمن و م نویتنی مورد استفاده قرار گرفت. ولی این میزان در؛ (p=0/
  یافته ها
  میانگین نمرات قاطعیت قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معناداری نشان نداد (6 در گروه کنترل نیز تغییرات قاطعیت از لحاظ. (p=0/ گروه مداخله پس از آموزش قاطعیت به طور معناداری افزایش یافت (005. (p=0/ آماری تفاوت معناداری را نشان نداد (09
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که آموزش باعث افزایش قاطعیت می گردد و می توان از آن در جهت افزایش قاطعیت دانشجویان پرستاری در طول دوره تحصیل استفاده نمود. پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی دیگر از جمله افزایش عزت نفس، مهارت حل مساله و ارتباطات اجتماعی اجرا شده، تاثیر آن بر دانشجویان پرستاری مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش، قاطعیت، دانشجوی پرستاری
 • پوران وروانی، داود حکمت پو *، هیمن امینی صفحات 53-61
  مقدمه

  پیامدهای آسیب های شغلی در پرستاران شامل افزایش غیبت از کار، مراجعه به پزشک، کاهش ارا یه خدمات و افزایش هزینه های اقتصادی می باشد. در این راستا هدف از این مطالعه تعیین ش یوع خطرات شغلی و عوامل زمینه ساز آن در ب ن پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر اراک می باشد.

  روش

  این مطالعه یک بررسی توصیفی می باشد که با همکاری 102 نفر از پرستاران شاغل با روش نمو نه گیری آسان در بخش های داخلی ، جراحی، اورژانس، کودکان و اتاق عمل دو بیمارستان امیرکبیر و ولیعصر (عج) شهر اراک انجام شد . ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، عوامل زمینه ساز خطرات شغلی و تعیین امتیاز عددی انواع آسیب های شغلی موجود در بین پرستاران بود. نتایج با آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ،(خستگی مزمن با امتیاز (238 »

  یافته ها

  شاخص امتیاز کمی آسیب های شغلی موجود در بین پرستاران تحت عنوان دارای بیشترین امتیاز مرتبط با آسیب های شغلی اظهار «(استرس با امتیاز (209)، کمردرد با امتیاز (208) و پادرد با امتیاز (201 نامناسب بودن وسایل حفاظتی با » شده توسط پرستاران بودند. فراوان ترین عوامل زمینه ساز آسیب های شغلی در بعد محیطی کار بیش از یک » در بعد مدیریتی - اجرایی ،«(امتیاز (261) و نامناسب بودن میزان آرامش و سکوت در محیط کار با امتیاز (217 عدم آگاهی در زمینه چگونگی کاهش » در بعد آموزشی ،«(شیفت و ناکافی بودن تعداد پرستار در بخش با امتیاز (261 با عوا مل زمینه ساز « خستگی مزمن » بودند. آزمون آماری کای دو بین آسیب شغلی «(استرس های ناشی از کار با امتیاز (222 « کار بیش از یک شیفت » مدیریتی - اجرایی ،(p≤0/02) «... نامناسب بو دن وسایل حفاظتی از قبیل دستکش و » محیطی ارتباط معناداری نشان داد. (p≤0/001) « کمبود آگاهی در مورد چگونگی کاهش خستگی ناشی از کار » و آموزشی (p≤0/001) بود. از طرفی آن ها با عوامل « خستگی مزمن »

  نتیجه گیری

  شاخص ترین آسیب شغلی در بین پرستاران مورد بررسی زمینه ساز آسیب های شغلی متعددی روبه رو بودند. این در حالی است که این سفیدجامگان برای ارا یه موثر خدمات مراقبتی به جامعه نیازمند سلامت مطلوب جسم و روح می باشند. بنابراین در راست ای ارتقای سطح سلامت پرستاران، تشکیل کمیته های کاهش ریسک بروز آسیب های شغلی در تمامی بیمارستان های کشور پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: خطرات شغلی، پرستاران، عوامل زمینه ساز شغلی
 • سید سعید نجفی *، مهران حقگو، محمدحسین کاوه، خانم پریسا منصوری صفحات 62-72
  مقدمه و هدف
  کاستی های روش های سنتی تدریس، پیشرفت های فنی و اقتضائات دنیای امروز، لزوم رویکردهای جدیدی به آموزش را ایجاب کرده است. روش های کاوشگری مبتنی بر وب، با تلفیق فناوری های روز و فنون اکتشافی، اثر بخشی بیشتر یادگیری را به دنبال دارند. این پژوهش با هدف مقایسه ی اثرات دو روش آموزشی سخنرانی و «وب کوئست» در یادگیری دانشجویان پرستاری انجام شده است.
  روش کار
  42 نفر از دانشجویان پرستاری به طور تصادفی طبقه بندی شده در دو گروه 21 نفره تقسیم شدند. یک گروه محتوای آموزشی مورد نظر را به شکل حضور در 4 جلسه سخنرانی کلاسی و گروه دیگر به شکل 5 مرحله فعالیت وب کوئستی گذراندند. قبل از مداخله ی آموزشی و 2 هفته پس از آن با استفاده از دو آزمون شناختی پیشین و پسین وضعیت یادگیری دانشجویان با همدیگر مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی در قالب جداول و نمودارها و آمار استنباطی با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و تی زوج صورت گرفت. سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  نتایج
  میانگین نمرات دانشجویان هر دو گروه پس از مداخله ی آموزشی نسبت به قبل از آن افزایش چشمگیری داشت (مقدار پی< 05/0). دانشجویان استفاده کننده از روش وب کوئست نسبت به همتایان گروه سخنرانی کلاسی، نمرات یادگیری بالاتری را به دست آورده بودند (مقدار پی= 022/0)
  نتیجه گیری
  آموزش چه با روش سخنرانی و چه با استفاده از روش وب کوئست، سبب افزایش دانش فراگیران در حیطه ی شناخت ریتم های قلبی و آشنایی با اختلالات آن گردید؛ اما اثرات آموزشی وب کوئست از روش سخنرانی بیشتر بود و یادگیری بیشتری را برای دانشجویان استفاده کننده به دنبال داشت. امید است با ارائه ی نتایج این پژوهش به نهادهای دخیل در آموزش پرستاری و ضمن خدمت پرستاری، زمینه ای برای جایگزینی روش های قدیمی و کم تاثیر تدریس با روش های فعال و نوین آموزشی فراهم گردد.
  کلیدواژگان: دانشجویان پرستاری، یادگیری، وب کوئست، الکتروکاردیوگرام، سخنرانی
|
 • Dr Mohammad Reza Heidari * Pages 1-8
  Introduction

  Since cultural care is not included in nurses’ retraining and continuing education، clinical nurses should deal with the cultural needs of patients according to their own personal experiences. While measures to implement cultural interventions are unknown، the recognition of cultural factors influencing cultural care education is necessary to increase nurses'' ability to provide efficient care. The purpose of this study was to explore the context of the cultural care education in Iran.

  Methods

  Using a qualitative study، 23 clinical nurses with the experience of working in practice، were selected using purposive sampling. Semi-structured were held for data gathering. A content analysis approach was used to analyze the collected data.

  Results

  During the data analysis the following themes were developed: “inadequate academic training”، and “inadequate retraining”.

  Conclusion

  It was believed that in course planning، how to provide care to patients with different cultures، was a hidden part of the bachelor’s degree nursing program. Nurses learnt how to communicate with others based on their own experiences and mostly in the workplace.

  Keywords: Nursing education, cultural care, qualitative research
 • Masumeh Hemmati *, Hosein Habibzadeh Pages 9-20
  Introduction
  Ensuring the quality of education is one of the responsibilities of nurse instructors. Understanding the educational issues related to theoretical courses to improve the quality of nursing education. The purpose of this study was to explore student's perceptions of issues in nursing theoretical courses.
  Methods
  A qualitative design using a conventional content analysis approach was used to collect and analyze data. Semi structured interviews were conducted with 17 nursing students chosen using purposeful sampling.
  Results
  During data analysis, four main categories were developed: “ineffective instructor”, “non-dynamic curriculum”, “problems regard to external environment of education”, and “factors related to the individual student”.
  Conclusion
  It was shown that education issues are caused by different factors. It is suggested that educational administrators should provide educational facilities and help with the improvement of instructor's teaching and communication skills in order to take effective steps in removing educational issues, and enhance student's motivation and confidence.
  Keywords: Theoretical courses, educational issues, nursing students, qualitative research
 • Dr Azar Tol *, Dr Freshteh Majlessi, Dr Abass Rahimi Froshani, Dr Bahram Mohebbi Pages 21-28
  Introduction
  Living with type 2 diabetes is a big challenge. In this regards, concentration on patients’ knowledge and beliefs are main components of planning for living with the disease. The purpose of this study was to assess knowledge and beliefs’ barriers to living with type 2 diabetes and its related factors.
  Methods
  This was a cross sectional study conducted with 600 patients selected using random sampling. Data gathering tool was consisted of two sections: demographic and health related items, diabetes control index as HbA1C (10 items), and the questionnaire of knowledge and beliefs barriers (10 items). Interviews were performed to collect the data. Descriptive and inferential statistics was used to analyze data.
  Results
  Mean and standard deviation of patients’ knowledge and beliefs’ barriers was 31.26 and 7.61, respectively. There were significant relationships between patients’ knowledge and beliefs’ barriers and disease duration, level of education, type of treatment, occupation, age groups, income and HbA1C (P<0.001). Results of the logistic regression model revealed that odds ratio of knowledge and beliefs’ barriers had a significant relationship with disease duration (P=0.001), under diploma education (P<0.001), Insulin therapy (P=0.004), mixed therapy of oral agents and insulin (P=0.02), age more than 65 years old (P=0.001) and poor diabetes control (P<0.001).
  Conclusion
  The severity of patients’ knowledge and beliefs barriers had a significant relationship with elderly age, disease duration, less education, non-oral agents’ therapy, and poor diabetes control. Conducting experimental studies on the factors in patients with type 2 diabetes is suggested.
  Keywords: Knowledge_beliefs barriers_Living with diabetes_Type 2 diabetes_HbA1C
 • Dr Behrooz Mahram_Mr Hossein Namdar Areshtanab * Maryam Vahidi_Mr Mohammad Mojali Laleh Hosseini Shaheidi Pages 29-35
  Introduction

  Nursing education at the undergraduate level is fundamental to the training of professional nurse. In this respect, the effectiveness of nursing education programs should be evaluated. Students are the main stockholders of the educational system and head nurses as the witnesses of students’ effectiveness in patient care are placed in the best positions to evaluate the educational system. The purpose of this study was to assess the achievement of educational goals from the perspectives of undergraduate nursing students and head nurses.

  Methods

  This descriptive study was based on the approach of managementbased evaluation using the CIPP’s model. All senior students and head nurses were selected using the census sampling method. Data was gathered using a researchermade questionnaire that had two parts: demographic data questions and achievement to educational objectives in provision of care to patients. The data was analyzed using descriptive and inferential statistics.

  Results

  The majority of the students (63%) and head nurses (80%) reported the level of achievement of the educational objectives as partly desirable. Despite the higher scores from students’ perspectives compared to those of head nurses, no significant difference was reported between the two groups regarding achievement of educational goals (P=0.79).

  Conclusion

  Despite the partly desirable level of achievement of educational goals, the recognition of obstacles to achievement of the goals are suggested.

  Keywords: educational goals, Students, Nursing, CIPP model
 • Mohammad Mojalli *, Behruz Mahram Pages 36-41
  Introduction
  Nursing as a profession focuses on the provision of help to people to achieve the maximum health. Nursing education is crucial to supply the necessary work force to meet the needs of the society through educating and training efficient graduates. To ensure the achievement to this goal, there is a need to provide feedbacks on the results of education. The purpose of this research was to assess the achievement of nursing students to the goals of the fundamental of nursing course.
  Methods
  To assess the cognitive domains related to of the course syllabus and objectives, multiple-choice questions were selected. To assess the psycho-motor domain, a set of skills using the Likert scale was devised. To assess the emotional domain, an attitudes’ questionnaire was developed. A self-administered questionnaire was used for data gathering. Descriptive and inferential statistics was used for data analysis.
  Results
  It was shown that in the cognitive domain (68.2%), emotional domain (71.4%) and psycho-motor domain (52.4%), the students were in a relatively condition good. None of the students were in the bad condition in the psycho-motor and cognitive domains. In addition, none of them was in the very good condition in the emotional domain.
  Conclusion
  There is a need to the curriculum revision in order to meet students’ emotional needs during education. Opportunities should be provided for students to improve their knowledge and skills to reach the desired educational condition.
  Keywords: Fundamental of nursing, assessment, nursing students
 • Dr Taraneh Taghavi Larijani, Mrs Fatemeh Rezayat *, Dr Naeemeh Seydfatemi, Mr Abbas Mehran Pages 42-52
  Introduction
  Assertiveness is an important skill for nurses in order to successfully communicate with patients, families and colleagues. Assertiveness increases people's self-esteem and self-confidence, improves interpersonal communication, and leads to the development of personality and internal locus of control. The purpose of this study was to investigate the effect of the assertiveness training program on nursing students’ assertiveness skills.
  Methods
  Using a quasi-experimental design, two out of three nursing classrooms held for students entering fall 2011 (n=55), and one out of two for those entering spring 2012 (n=34) were randomly selected. The former as the control group was pre-tested and post-tested after two weeks. The latter as the experimental group was undertaken the assertiveness training program and was tested similarly to the control group. The Gambrill & Richey assertiveness questionnaire along with some demographic questions were used to collect data. The data was analyzed using descriptive and inferential statistics.
  Results
  The mean of assertiveness scores in the pre-tests in both groups did not show a significant difference (P=0.6). While no statistically significant change in the control group (P=0.09) was reported, a significant increase in the scores of the experimental group was shown after the training program (P=0.005).
  Conclusion
  The assertiveness training program increased the students’ level of assertiveness. It is recommended to investigate the effect of improving self-esteem, problem-solving and social communication skills on nursing students’ level of assertiveness.
  Keywords: Assertiveness training, nursing studen
 • Mrs Pouran Varvani Farahani, Dr. Davood Hekmat Pou *, Mr Himan Amini Pages 53-61
  Introduction

  The outcomes of work hazards in nurses include rising the rate of absence, frequent referral to the doctor, decreasing productivity and increasing the financial burden. The purpose of this study was to determine the numerical scores of occupational hazards and their predisposing factors in nurses working in educational hospitals in Arak city.

  Methods

  This was a descriptive study accomplished with 102 employed nurses selected using a convenience sampling method. Data was gathered using a tool consisted of three parts: demographic data, predisposing factors to occupational hazards, and occupational hazards’ score questionnaire. The collected data was analyzed using descriptive and inferential statistics.

  Results

  The numerical scores of occupational hazards in showed the presence of chronic fatigue (238), stress (209), pain in back (208) and foot (201). The most predisposing factors to occupational hazard in the environmental dimension were lack of suitable supportive equipment (261) and calmness and relaxation in the work environment (217). In administration-implementation dimension, the predisposing factor was working more than one shift and nurse shortage in the ward (261). In the educational dimension, lack of enough knowledge about how to reduce work-induced fatigue (222) was the predisposing factor to work hazards. There was a significant correlation (P=0.02) between chronic fatigue and inadequate protective equipment. In addition, there was a significant correlation (P<0.001) between working for more than one shift and Inadequate knowledge about how to reduce work induced fatigue.

  Conclusion

  The most common occupational hazard in the nurses was chronic fatigue. Nurses encounter with many predisposing factors in hospitals. Provision of nursing care to the society depends on nurses’ optimum physical and emotional health. Therefore, in order to promote nurses’ health, the establishment of occupational hazards’ risk reduction committees is recommended.

  Keywords: Occupational hazards, nurses, predisposing factors
 • Mr. Sied Saeed Najafi *, Mr. Mehran Haghgou Mphamad Hissin Kaveh, Mrs Parysa Mansoory Pages 62-72
  Introduction
  Defects of instruction by traditional methods as well as worldwide technical advances have introduced new approaches to teaching and learning. WebQuest is an inquiry-oriented activity in which some or all of the information that learners interact with comes from resources on the internet. The purpose of this study was to compare the effect of WebQuest and lecture on student's learning of electrocardiogram interpretation.
  Methods
  Using a quasi-experimental design, 42 nursing students were allocated to examination and control groups by the stratified random sampling method equally. The educational content was consisted of the diagnosis and treatment of cardiac rhythm disturbances taught during four lecture sessions to the control group and in five stage's WebQuest activity to the experimental group. The learning outcomes in both groups were examined before and after the intervention and two weeks after the intervention. Data was analyzed using descriptive and analytical statistics.
  Results
  There was no difference between the group's learning scores before the intervention (P>0.05). After the intervention, the scores of both groups increased. However, the scores of the students in the WebQuest group were higher than the students in the lecture group (P=0.022).
  Conclusion
  Both the teaching methods resulted in improving student's knowledge, but the WebQuest method was more effective than the lecture method to the learning of nursing students. The results of this study can help nurse instructors to replace traditional teaching methods with new methods.
  Keywords: Nursing student, Learning, WebQuest, Electrocardiogram