فهرست مطالب

مطالعات زبان فرانسه - پیاپی 8 (Spring-Summer 2013)
 • پیاپی 8 (Spring-Summer 2013)
 • تاریخ انتشار: 1392/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسفندیار اسفندی صفحات 1-14
  اکوفیکسیون یا داستان تخیلی زیست محیطی، به عناصر روایی (فیلمی یا متنی) اطلاق می شود که از نظریه های کنونی زیست محیطی نشات می-گیرد. داستان کوتاه «قطعه ایی از کتاب دریا»، گرایشات زیست محیطی واگنر، نویسنده ی رمان «اودیسه انواع» را به طور واضح و موثر به تصویر می کشد. اگر چه هیچ نو آوری یا برجستگی فنی در این داستان به چشم نمی خورد ولی اهمیت آن در روشی قرار دارد که نویسنده بکار گرفته است: داستان، پارادایمی غنی حاوی موضوعات جمعی که در تخیلات فرهنگی یک نویسنده ریشه دوانده است را به گونه ای نمادین به نمایش می گذارد. وجوه شگفت انگیز، نظیر آنچه در قصه ها می گذرد، داستان را بر روی گذشته گشوده است؛ اشاراتی ولو گذرا به آینده آن را بر روی آینده نیز می گشاید؛ همچنین با صداقت و بی آلایشی خاصی روایت شده است. در مقاله حاضر با تکیه بر تحلیل ساختار سمبولیک، گونه شناسی و مضمون اثر واگنر، به جلوه های زیبایی شناسی آن خواهیم پرداخت. هدف اصلی ما نمایاندن زیر ساخت های درونی و ایدئولوژیکی می باشد که مضامین زیست محیطی در بستر آن ها شکل می گیرد. این مضامین از دوران پسا صنعتی به این سو، الهام بخش اندیشه ها و تخیلات نویسندگان هستند.
  کلیدواژگان: رولان واگنر، تخیل زیست محیطی، داستان علمی، تخیلی، محیط زیست، فناوری علمی، عصرن
 • سمیه کریمی نژاد، حمید رضا شعیری، پریوش صفا، لطف الله نبوی صفحات 15-24
  سلب از دیرباز به عنوان موضوع مطالعه در زمینه های مختلف به ویژه فلسفه، منطق و خصوصا زبان شناسی مطرح بوده است. نشانه-معناشناسی، به عنوان تفکری کلی در زمینه سیستم نشانه ها و به عنوان یک علم مرتبط به حوزه معنی سلب را به معنا مرتبط می سازد و اگر از یک فرآیند تولید معنا یک ایجاب ظاهر شود، جهش اولیه به مدد مولدی سلبی رخ داده است. به طور کلی در زمینه سلب رویکردها و نظریه های گوناگونی مطرح هستند. این گوناگونی توسط پیچیدگی سلب قابل توجیه است. در تحقیق حاضر سعی بر آن است که نشان داده شود تحقق یک گفتمان، ظهور نسبیت است. در واقع از دیدگاه نشانه-معنا شناسی سلبیت جزء لاینفک در فرایند تولید معنا می باشد؛ از طرفی از طریق اعمال سلب بر روی معنی خام و بی فرم و از طرف دیگر توسط اعمال سلب بر روی اولین تفاوت که باعث ظهور معنا میشوند. بنابراین در تحقیق حاضر سعی بر آن است که مفهوم سلب را مورد بررسی قرار داده و نقش آن را در فرایند تولید معنا از طریق گفتمانهای ادبی فارسی و فرانسه تحلیل کنیم و متوجه شویم چگونه گفتمان توسط سلب ساخته میشود؟ به عبارت دیگر هدف این مقاله توصیف شیوه های عملکرد سلب و بدین ترتیب بررسی نقش آن در تولید معنی در گفتمان ادبی است.
  کلیدواژگان: سلب، تفاوت، نشانه، معنا شناسی، گفتمان ادبی، معنا
 • ژاک ریموندکوفی کواکو صفحات 25-36
  شکل گیری و بازنمایی شخصیت رنارت خائن در ادبیات با واقعیتهای اجتماعی مرتبط است. در میان این واقعیتهای اجتماعی مساله های مختص کانون خانواده مطرح می شود که این شخصیت بازنمایاننده اتفاقات و کنشهای آن در نظر گرفته میشود. در بسیاری از حکایتها، شخصیت رنارت هیچ ملاحظهای در باب اخلاقیات خانواده و مناسبات احترامآمیز با همسر و خویشاوندان ندارد. روابط این شخصیت حیلهگر با نهاد خانواده تماما در چارچوب نزاع و تنش بوده و در جهت نابسامانی و اضمحلال خانواده پیش میرود. پژوهش حاضر در صدد تحلیل کارکردهای روایی و معنایی این تخاصم بین رنارت و جامعهای است که ژرفساخت- های زندگی خانوادگی بازگوکننده کلیت آن است. از سوی دیگر این مقاله گفتمان افشاگرانه راویان حکایتها را درباره رفتارآدمیان و مختصات جامعه مورد بررسی قرار خواهد داد.
  کلیدواژگان: شخصیت خائن، حکایتهای رنارتی، خانواده، خویشاوندی، اضمحلال، افشاگری
 • پییر آدو کواکو کوادیو صفحات 37-46
  این مقاله در نظر دارد تحلیلی انتقادی از کاربستهای زبانشناسی کاربردی در ساحل عاج ارایه کند. در آفریقا، علیرغم تعداد فراوان موسسات پژوهشی زبانشناسی و با وجود تعداد قابل توجه کارهای توصیفی در زبانشناسی آفریقایی/فرانسوی، نتایج مورد انتظار همچنان حاصل نشدهاند. همانطور که با وجود گسترش زبان فرانسه و کاهش حضور زبانهای محلی که البته به اندازه کافی مورد مطالعه قرار گرفتهاند، همچنان شاهد نزول سطح زبان فرانسه در میان زبانآموزان هستیم. به نظر میرسد که پژوهشهای صورت گرفته در حوزه زبانشناسی صرفا به توصیف پرداختهاند. و میدانیم که هر پژوهشی که به کار جامعه نیاید، از اساس بیهوده است. پژوهشهای زبانشناسی در ساحل عاج نیز از این قاعده مستثنی نیست. چراکه ما در این حوزه شاهد توصیفهای زبانشناختی هستیم که کاربست و سودمندی واقعی برای جامعه های هدف ندارد. در مقاله حاضر، ما ابتدا شرحی از آنچه زبانشناسی کاربردی در ساحل عاج در نظر گرفته میشود، ارایه میکنیم و سپس با پرداخت به دلایل آنچه بحران در زبانشناسی کاربردی نامیده میشود، پیشنهاداتی برای دست یافتن به نتایج مطلوب ارایه میکنیم.
  کلیدواژگان: زبانشناسی کاربردی، ساحل عاج، تحلیل، پیشنهاد
 • مسعود نذری دوست صفحات 47-56
  در این مقاله به بررسی یکی از داستانهای کوتاه جلال آل احمد تحت عنوان ‹‹ دفترچه بیمه›› می پردازیم. همانطور که در اکثر آثار این نویسنده مشهود است، این داستان کوتاه نیز یک مسئله اجتماعی را مطرح می کند. آنچه در این مقاله به آن می- پردازیم تجزیه و تحلیل بافت و ساختار اثر ادبی است. بدین ترتیب خواهیم دید که تا چه اندازه این اثر همچون عمارتی هنری ساخته و پرداخته هنر و خلاقیت نویسنده آن است. بررسی ساختاری این اثر با توجه به نگرشهای جدید در نقد که بیشتر به شکل میپردازند، از این لحاظ جالب توجه است که امکان میدهد به معنا و دقیقتر بگوییم، به مجموعه معانیای دست یابیم که نویسنده آن را با قوه تخیل و هنر خویش در متن گنجانده است. از این رو، اصولا توجه به ساختار و عناصری نظیر استعاره است که امکان دریافت همان معنا یا مجموعه معانی را امکانپذیر میکند.
  کلیدواژگان: روایت، داستان کوتاه، واقع گرایی، ساختار، حکایت در حکایت، استعاره
 • روح الله رحمتیان، مرضیه مهرابی، ژاله کهنمویی پور صفحات 57-66
  امروزه متخصصان علم آموزش بر این باورند که ارزشیابی جزء لاینفک فرایند یاددهی/ یادگیری زبان هاست و باید با استفاده از ابزارهای مناسبی مانند کارپوشه تحقق یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی کاربرد و کارآمدی کار پوشه تولید گفتاری زبان آموزان ایرانی در کلاس فرانسه به عنوان زبان خارجی بوده است. به عبارت دقیق تر، مولفه های زبان گفتاری از جمله توانش دستوری، تلفظ و آهنگ کلام، توانش گفتمانی، روانی در کلام و تعامل میان زبان آموزان تحلیل شده است. در این جستار، ابتدا چارچوب نظری موضوع بررسی و سپس نتایج حاصل از تحقیقات مطالعه میدانی ارائه شده اند. جامعه آماری متشکل از یازده زبان آموز بزرگسال در سطح B1 زبان فرانسه می باشد. بر اساس دستاورد این تحقیق، زبان آموزان به کمک روش کار پوشه در تمام مولفه های تولید گفتاری پیشرفت داشته اند و توانسته اند توانایی خودارزشیابی خویش را رشد دهند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، کار پوشه، تولید گفتاری، زبان آموزان ایرانی
|
 • Esfandi Esfandiar Pages 1-14
  The «Eco-fictions» refer to the narrative objects (filmic or textual) which originate from the current «system of meditation» of the «environmental thesis»; The Wagner''s novella، in this case، illustrates efficiently the part taken by the author of the Odyssey of Species in the eco-environmentalist spirit. Although no innovations are found in this story، its value resides in the manner in which it exemplifies the tracks left by a paradigm rich in collective stakes of the author''s cultural imagination. The «Fragment of the book of the sea» is a history ingenuously narrated، open to the past by its marvelous character، and turned to the future of which it draws up a timid inventory of fixtures. In the present study، I will deal with the general esthetic of novella by the focus on the analysis of the syllabic and the generic structure and declension of the subsequent thematic pieces. The aim is to indicate the contextual and ideological foundations in which the eco-fictional thematic is formed. These thematic issues have irrigated authors'' consciences and imaginations since postindustrial origins.
  Keywords: Roland Wagner, eco, fiction, science, fiction, environment, techno, science, New Age
 • Somayeh Kariminejad, Hamid Reza Shairi, Parivash Safa, Lotfollah Nabavi Pages 15-24
  Negation has long been the subject of study in different fields، especially philosophy، logic and specifically linguistics. Semiotics، as a general thought and as a branch of science connected to the area of semantics، relates negation to signification. If there appears positivity from the signification process، then the primary mutation has occurred by the help of a negative source. A wide variety of theories and approaches has so far been proposing with regard to negation; these differences are justifiable for the complexity of negation itself. The present work is an attempt to show that the development of a discourse in fact implies the emergence of relativity. In other words، from the viewpoint of semiotics، negativity is an inevitable part in the process of signification; through enaction of negation on the sense and formless meaning، on the one hand، and by implementation of negation on the first difference، on the other، which in turn causes the emergence of signification. Therefore، this paper tries to examine the notion of negation and its role in the analysis of the process of signification through literary discourses، French and Persian. We also want to find out how a discourse is made by negation. In other words، the present work aims at describing the different functions of negation and، hence، exploring the role it plays in the production of signification in a literary discourse. Keywords: Negation، difference، semiotics، literal discourse، signification.
  Keywords: Negation, difference, semiotics, literal discourse, signification
 • Jacques Raymond Koffi Kouacou Pages 25-36
  Fox trickster’s building takes into account his connections with social realities of the society. Family cell must be taken into account in the definition of these behavioral mechanisms. Renart doesn’t consider the family ethic that recommends wife’s or husband’s respect and the importance of relationship. His connections are adversarial with the family whose actions tend to destroy. The present study aims to analyze the functioning of such a confrontation between Renart and family whose structure is a miniature representation and the denunciation discourse interest of the authors based rightly on human being behavior and on society.
  Keywords: Trickster, fox folktales, family, relationship, destruction
 • Pierre Adou Kouakou Kouadio Pages 37-46
  This article aims at making a critical analysis of the implementation of Applied Linguistics in Côte d''Ivoire. In Africa، despite the existence of numerous linguistic research institutes and a considerable amount of work description in African linguistics and / or French، the results that were expected are not yet satisfactory. This is the case with the promotion of French language at the expense of local languages which are already sufficiently described to be taught and promoted. We continue to witness the lowering of French among learners. It was also felt that research in linguistics consists solely of description. Scientific research whose results do not serve the community is a fruitless search. Ivorian Linguistic research does not escape this reality. There is a linguistic description without application and without benefit to the various communities to which it relates. In this analysis، we will first of all be discussing the state of implementation of Applied Linguistics in Côte d''Ivoire، then we will give what could be the reasons for what can be called the crisis of Applied Linguistics and finally propose some solutions for a proper implementation of the results achieved by the description.
  Keywords: Descriptive linguistics, Applied linguistics, Côte dIvoire, Analysis, Proposals
 • Masoud Nazri, Doust Pages 47-56
  In this article we analyze a short story of Jalāl Al-é Ahmad، «The Insurance». As is the case with the major part of his works، this short story has for subject a social problem. What interests us in this article is the analysis of the texture of this short story، which will show the literary value of the text on one hand، and show how this is worked out and constructed on the other. In addition، since the aim of the new criticism gives more importance to the form than to the content، we will see that it is precisely this kind of formal analysis that promotes the emergence of a sense or a synthesis of meanings، and synthesis of imaginations، which are all composed by the author. Thus، paying attention to lexical elements like metaphor paves the ground for perceiving the same meaning or synthesis of meanings.
  Keywords: narration, short story, realism, structure, nested narratives, metaphor
 • Rouhollah Rahmatian, Marzieh Mehrabi, Jaleh Kahnemouipour Pages 57-66
  Nowadays، specialists of teaching commonly agree that the evaluation should be seen as an integral part of language teaching/ learning and it must be done through different tools more compatible like portfolio. This research aimed at examining the applicability and effectiveness of oral production portfolio in a class of FLE in Iran. Specifically، the components of oral competence، namely، the degree of development of grammar، pronunciation and intonation، fluency of speech، discursive competence and interaction among learners were analyzed. After determining the theoretical framework of the subject and synthesizing it، the results of the field study were presented. The corpus was comprised of 11 adult learners of French at level B1. According to this survey، learners made progress، by means of this approach، in all of identified items of oral production and developed the ability of self- assessment.
  Keywords: assessment, portfolio, oral production, Iranian learners