فهرست مطالب

Scientific Journal of Rescue Relief - Volume:5 Issue: 3, 2013

Scientific Journal of Rescue Relief
Volume:5 Issue: 3, 2013

 • تاریخ انتشار: 1392/09/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی اصغر هدایی*، ربابه نوروزی، وحید فیضی صفحه 1
  مقدمه
  وجود گسل های متعدد در گستره شهر تهران و احتمال رخداد زمین لرزه ای با بزرگی بیش از 7 ریشتر (در صورت فعالیت گسل های شمالی و جنوبی آن)، این شهر را در برابر تکان-های ناشی از زمین لرزه و پیامدهای آن از یک سو و ضعف های ساختار کالبدی شهر از سویی دیگر آسیب پذیر ساخته است. همچنین در تحقیقات آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) به این نکته اشاره شده است که در صورت فعال شدن گسل ری بزرگترین آسیب ناشی از زلزله در تهران روی خواهد داد.
  از این رو، قرار داشتن اکثر بافت های فرسوده شهر تهران در پهنه های با خطر نسبی بالای زلزله و نبود زیرساخت های مورد نیاز که از مشکلات و معضلا ت عمده بافت های فرسوده شهری می باشد، توجه به این مسائل را در این بافت ها دو چندان می کند.
  هدف از ارائه این مقاله بررسی ویژگی های کالبدی بافت فرسوده و بکارگیری شیوه ها و راهبردهای موجود در جهت ارزیابی ریسک های بالقوه ناشی از رخداد زلزله با استفاده از یک مدل مفهومی به منظور تعیین ریسک های بالقوه به روش کیفی در محله سنگلج شرقی، واقع در منطقه 12 تهران است. نتایج نشان می دهد که گرفتگی عرض معبر و انهدام ساختمان ها به ترتیب طیف شدت ریسک-های بالقوه برای محدوده مورد مطالعه را تشکیل می دهند.
  کلیدواژگان: زلزله، ریسک های بالقوه، محله سنگلج شرقی، بافت فرسوده
 • حامد صدیقی*، علی مروتی شریف آبادی صفحه 18
  مقدمه
  امروزه با توجه به توسعه قابل توجه جاده ها و افزایش تعداد خودروها و در نتیجه افزایش حوادث جاده ای ضرورت دارد که پایگاه های امداد جاده ای با عملکردی بهتر از گذشته فعالیت خود را ادامه دهند. از این رو، ارزیابی عملکرد پایگاه های امداد جاده ای هلال احمر اهمیت بالایی دارد.
  روش ها
  در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها پایگاه های امداد جاده ای هلال احمر استان یزد ارزیابی شده است.
  یافته ها
  به این منظور، عملکرد سیزده پایگاه (ثابت، موقت و سیار) امداد جاده ای استان یزد در طرح مسافران نوروزی 1391 مورد بررسی قرار گرفت. پرسنل و خودرو به عنوان ورودی و تعداد مصدومان رسیدگی شده در حوادث جاده ای و تعداد مراجعان سرپایی به عنوان خروجی در نظر گرفته شد. با استفاده از مدلCCR ورودی محور از میان مدل های مختلف تحلیل پوششی داده ها و با در نظر گرفتن شاخص های ورودی و خروجی و با استفاده از نرم افزار DEASOLVER، کارایی این پایگاه ها ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  از میان 13 پایگاه امداد جاده ای استان، فقط چهار پایگاه کارایی کامل را به دست آورند که از میان آنها، سه پایگاه موقت و یکی سیار بود، دو پایگاه نیز کارایی صفر داشتند. از این رو، به منظور بهبود کارایی این پایگاه ها، در قسمت نتایج پیشنهاداتی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: پایگاه امداد جاده ای هلال احمر، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها، مدل CCR ورودی محور
 • علی عقیقی، علی اکبر صادقی، فرحناز محمدی، محمدعلی حسینی، حمیدرضا خانکه، نصیر امانت صفحه 27
  مقدمه
  ایران در کمربند زلزله واقع شده و 93 درصد آن مستعد زلزله این مخرب ترین و غیرقابل پیش بینی ترین پدیده های طبیعی است. یکی از راهکارهای کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله ارتقای سطح آگاهی و آمادگی مردم جامعه است. در این مطالعه، تاثیر اجرای برنامه آمادگی مقابله با زلزله در دانش آموزان بر میزان آمادگی خانوارها برای پاسخ گویی به زلزله احتمالی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
  روش ها
  این پژوهش، یک مطالعه نیمه تجربی است که به روش تمام شماری از تمام دانش آموزان دبیرستان های پسرانه سال دوم شهر اشتهارد (117 نفر) نمونه گیری انجام شد. سپس واحد های پژوهش به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. بر همین اساس خانواده ها به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که پس از تعیین روایی محتوایی و صوری و پایایی در اختیار خانواده های دانش آموزان قرار گرفت (ضریب توافقی کاپا 8802/0). پرسشنامه در سه مرحله تکمیل و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و همچنین از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی در سطح معناداری 5 درصد استفاده شد.
  یافته ها
  از 117 شرکت کننده، 64 نفر (7/54 درصد) در گروه کنترل و53 نفر (3/45 درصد) در گروه مداخله قرار داشتند. بر اساس نتایج، میانگین دانش (007/0=p) و مهارت (011/0=p) گروه مداخله به طور معناداری در مرحله پس آزمون بیشتر از گروه کنترل است. در مرحله پس آزمون و پیگیری، میانگین دانش، مهارت و میانگین شاخص نگرانی گروه مداخله به طور معناداری بیشتر از میانگین شاخص های گروه کنترل است(05/0p<). در نهایت مداخله باعث افزایش میزان اکثر شاخص های (دانش و نگرش) مورد بررسی در مطالعه شده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، خانوار ها در مورد زلزله دانش و مهارت پایینی دارند که بر عدم آمادگی خانوارها برای مقابله با زلزله احتمالی دلالت دارد. همچنین، آمادگی خانوار ها در مقابله با زلزله بعد از انجام مداخلات (آموزش دانش-آموزان) توصیه می شود که جهت اثربخش بودن، این آموزش ها تداوم داشته باشند. درضمن، توصیه می شود مطالعات بیشتری به صورت آموزش و مداخله مستقیم بر روی خانواده ها و دانش آموزان دختر انجام شود.
  کلیدواژگان: زلزله، آمادگی خانوارها، دانش آموزان دبیرستانی
 • نواب شمس پور، سیدصمد آقامیری، نجمه شمس پور*، نادر اویسی، حامد فرساد صفحه 40
  مقدمه
  مطالعات گوناگون حکایت از افزایش مشکلات گوارشی پس از زلزله دارد. از آنجا که در برخی مطالعات، ریشه مشکلات گوارشی در اختلالات روانی و نیز شیوع بالای اختلالات روانی پس از زلزله گزارش گردیده است، این مطالعه بر آن است تا ارتباط بین نشانه های اختلالات روانی و مشکلات گوارشی در بین مصدومین ترومای ناشی از زلزله بم در سال 1382 را در یکی از بیمارستان های شهر کرمان بررسی کند.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی، مصدومین ترومای ناشی از زلزله که در بخش جراحی بیمارستان افضلی پور کرمان بستری بودند مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. بیماران به دو گروه دارای مشکلات گوارشی و بدون مشکلات گوارشی تقسیم شدند. پرسشنامه اضطراب و افسردگی از طریق مصاحبه توسط پزشک برای تمامی این بیماران تکمیل شد.
  یافته ها
  در این مطالعه نزدیک به 40 درصد بیماران بستری از مشکلات گوارشی رنج می بردند. 35 درصد این بیماران دچار بی اشتهایی، 40 درصد دچار سیری زودرس و 25 درصد دچار سوزش سردل بودند. نمره اضطراب و افسردگی در گروه بیماران با مشکلات گوارشی به طور معنی داری بالاتراز گروه بیماران بدون مشکلات گوارشی بود.(p<0.05)
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط بین اختلالات روانی و علایم گوارشی در بیماران پس از زلزله، تسکین علایم روانی در اقدامات درمانی آسیب دیدگان زلزله پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: مشکلات گوارشی، زلزله بم، تروما، اختلالات روانی
 • اشرف سادات موسوی*، سید مرتضی موسوی، نسیم مجیدی قهرودی صفحه 45
  مقدمه
  هدف از انجام این تحقیق بررسی بازتاب اخبار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه ها و خبرگزاری های رسمی کشور است. در این تحقیق از نظریه های برجسته سازی و چارچوب سازی و دروازه بانی خبر برای چارچوب نظری استفاده شده است. مقوله های این تحقیق شامل ساختار موضوعی، ارزش های خبری، سبک مطلب، نوع مطلب، ماهیت مطلب، حجم مطلب، نوع رسانه، محل رویداد، منبع خبر و نوع حادثه می باشد. روش تحقیق: این تحقیق با روش تحلیل محتوا و تکنیک پرسشنامه معکوس صورت گرفته است. جامعه آماری 662 مطلب منتشر شده در ارتباط با هلال احمر در سه ماهه زمستان 1391 در خبرگزاری ها و روزنامه ها و روش نمونه گیری تمام شماری است. اعتبار تحقیق صوری و روایی آن طبق ضریب اسکات برابر 1 است.
  یافته ها
  مهم ترین نتایج تحقیق بدین شرح می باشد: بیشترین حجم اخبار منتشرشده مربوط به هلال احمر در رسانه ها اخبار تنش زا می باشد؛ بیشترین حجم اخبار منعکس شده مربوط به هلال احمر در رسانه ها اخبار شهرستان هاست؛ بیشترین حجم اخبار منتشرشده مربوط به هلال احمر در خبرگزاری ها انتشار یافته است.
  کلیدواژگان: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری، اخبار، مطبوعات
 • زویا طاوسیان، محمد جعفریان، سید محمدحسین جوادی، سید هادی موسوی، پدرام موسوی شندی، فریبا کریملو صفحه 58
  مقدمه
  توجه به بهداشت باروری و آموزش مناسب در این زمینه، برای سلامت جامعه به ویژه در شرایط بحرانی بسیار اهمیت دارد. زیرا با پرداختن به آن می توان باعث کاهش مرگ و میر و جلوگیری از بسیاری از بیماری ها شد و نیز به اقشار آسیب پذیرتر (زنان و کودکان) کمک شایانی کرد. از آنجا که جوانان می توانند نقشی پررنگ در یادگیری و اشاعه آموخته هایشان در جامعه داشته باشند، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر این مطالعه را با هدف بررسی تاثیر کارگاه آموزشی بهداشت باروری در بحران بر روی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد جوانان داوطلب عضو انجام داده است.
  روش ها
  در این مطالعه، یک کارگاه آموزشی بهداشت باروری در بحران برای گروه هایی از بانوان جوان عضو سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در سه استان آذربایجان شرقی، سمنان و کردستان برگزار شد. آگاهی، نگرش و عملکرد افراد شرکت کننده قبل و بعد از برگزاری کارگاه آموزشی مورد سنجش قرار گرفت و سپس مقایسه ای بر روی این شاخص ها انجام شد. مدرسین، این کارگاه را با روش مشارکتی و تسهیل گری اداره کردند.
  یافته ها
  میانگین نمرات پیش آزمون در استان آذربایجان شرقی، سمنان و کردستان به ترتیب 45/14، 71/10 و 6/19 از 40 بود همین طور میانگین نمرات پس از اجرای کارگاه در این استان ها به ترتیب 04/28، 11/25 و 55/27 بود. درصد پیشرفت آگاهی، نگرش و عملکرد به ترتیب 5/113 درصد، 4/209 درصد و2/43 درصد به دست آمد. آنالیز آماری نشان داد که آگاهی، نگرش و عملکرد جوانان شرکت کننده در کارگاه بهداشت باروری در بحران ها در هر سه استان قبل و بعد از برگزاری کارگاه آموزشی تفاوت معنی دار داشته است. (p1=0.00، p2=0.00، p3=0.00)
  نتیجه گیری
  برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت باروری در بحران ها با روش مشارکتی و تسهیل گری تاثیر زیادی در بهبود وضع آگاهی، نگرش و عملکرد جوانان دارد. بنابراین لزوم اجرای چنین برنامه آموزشی و تداوم آن در این استان ها و سایر استان های کشور کاملا احساس می شود.
  کلیدواژگان: بهداشت باروری، آموزش، بحران، آگاهی، نگرش، عملکرد مقدمه
 • محمدعلی سالکی ملکی*، مجتبی ولی بیگی، معصومه قاسمی صفحه 70
  مقدمه
  شبکه های ارتباطی، خطوط حیاتی کلیدی در جوامع هستند و بهبود کارآمدی آنها به لحاظ دسترسی بعد از زلزله حیاتی است زیرا اثر مهمی بر عملکرد امدادرسانی دارند. شبکه ارتباطی شهری به عنوان عامل مهمی در فعالیت های امداد و نجات بعد از اتفاقات مخربی همچون یک زلزله می باشد. ارزیابی سریعی از اثر زلزله بر کارایی شبکه های ارتباطی شهری جهت واکنش اضطراری موثر بسیار حیاتی است. یک طرح اصولی مدیریت بحران، نیازمند آن است که چنین مطالعاتی قبل از وقوع زلزله انجام شود تا فهم کامل تری از وضعیت داشته باشد به ویژه فعالیت های اضطراری را طرح ریزی کند.
  روش
  این مقاله رهیافت تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی را جهت بررسی کارایی شبکه های ارتباطی بعد از وقوع زلرله در شهرک باغمیشه شهر تبریز به کار می گیرد. شهرک باغمیشه جز آسیب پذیر ترین نقاط شهر از نظر قرارگیری در مجاورت گسل های فعال شهر است و از سوی دیگر به دلیل جدیدساز بودن این شهرک و ساخت و ساز صورت گرفته، یکی از سئوالات اساسی آن است که میزان کارآیی شبکه معابر به کار رفته در آن در هنگام زلزله چه مقدار است. چارچوب تصمیم گیری چند معیاره، عوامل محیطی و انسان ساخت را در بر می گیرد که با تلفیق با تحلیل سلسله مراتبی و به دست آمدن وزن هر یک از معیارها و اعمال این وزن ها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی با دقت و صحت بالاتری کارایی شبکه ارتباطی را نشان می دهد. این روش شناسی چهار گام اصلی دارد یعنی شناسایی عوامل موثر، به کارگیری این عوامل در تحلیلی سلسله مراتبی، نمایش فضایی آنها و در نهایت تولید نقشه ایی برای ارزیابی فضایی کارایی شبکه ارتباطی در شهرک باغمیشه.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که از کل مساحت شبکه ارتباطی، تنها 40 درصد از کارایی قابل قبول برخوردارند و 60 درصد کارایی قابل قبولی ندارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، باید تراکم ساختمانی و جمعیتی در معابر کم عرض را کاهش یابد و همچنین با دقت از افزایش درجه محصوریت و ساختن ساختمان های مرتفع جلوگیری شود. پیش بینی یک مرکز پشتیبانی مدیریت بحران و تغییر کاربری اراضی بایر به فضاهای سبز به ویژه در خط شمال غربی به شمال شرقی این شهرک و تصویت قوانین سخت گیرانه تر جهت ساخت و ساز از دیگر راهکارهایی است که باید جهت افزایش کارایی شبکه ارتباطی در شهرک باغمیشه مد نظر قرار داده شود.
  کلیدواژگان: کارایی شبکه ارتباطی، زلزله، فعالیت های امداد رسانی، مدیریت بحران
 • حمیدرضا خانکه *، راضیه فروتن صفحه 86
  مقدمه
  در هر 17 ثانیه یک نفر و سالانه حدود 6 میلیون نفر در جهان دچار سوختگی می شوند. بیماران دچار صدمات سوختگی در اولین برخورد و قبل از رسیدن به بیمارستان بیشتر دریافت کننده مراقبت های پیش بیمارستانی اورژانس از امدادگران، پرسنل آمبولانس، پرستاران و... می باشند. براساس نتایج مطالعات مختلف، نبود دستورالعمل و برنامه های مراقبت پیش بیمارستانی برای تیم ارائه دهنده خدمات پیش بیمارستانی موجب اضطراب و کاهش مراقبت های مطلوب می شود.
  هدف از این مطالعه بررسی نحوه ارائه خدمات پیش بیمارستانی برای بیماران دچار سوختگی در ایران و مقایسه آن با کشورهای مختلف می باشد.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مروری با استفاده از پایگاه های بین المللی و منابع فارسی است. منابع بین المللی شامل ISI، PubMed وScience Direct و منابع فارسی SID،IranMedex و Magiran است. این پایگاه ها با کلمات کلیدی همچونPrehospital، initial management ambulatory AND burn، burning، first aid جستجو شدند. پس از بررسی عنوان و ت، مطالعات ف شدند. مقاله حاضر و مرور ت در دس .
  یافته ها
  نتایج نشان داد نه فقط دستورالعمل واحدی برای اجرای اقدامات پیش بیمارستانی در کشورهای مختلف وجود ندارد، بلکه در ایران نیز لزوم وجود یک الگوی استاندارد برای اقدامات پیش بیمارستانی ضرورت دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به محدود بودن دانش ما در زمینه مراقبت پیش بیمارستانی سوختگی و تعریف نشدن تمامی مفاهیم مرتبط با پدیده سوختگی، نویسندگان مقاله تصمیم به اجرای مطالعه ای در همین راستا و به صورت پایان نامه دکترای تخصصی گرفتند تا فرایند مراقبت های پیش بیمارستانی و الگوی آن در کشورمان مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مراقبت، پیش بیمارستانی، سوختگی
|
 • Evaluation of Potential Risks due to Earthquake in old Textures / Case Study: Eastern Sanglaj in Tehran, District 12
  Ali Asghar Hodaee, Robabeh Norouzi, Vahid Feizi Page 1
  Background
  Regarding the probability of a large earthquake over magnitude 7 (in case of north and south of Tehran faults activation) and several active faults, Tehran is a vulnerable to earthquakes and its consequences due to weaknesses of structure. However, according to researches of Japan International Cooperation Agency (JICA), the biggest damage from the earthquake will occur in case of Rey fault activation. Situating the old textures in high-risk areas in Tehran and lack of needed infrastructure are the major problems of urban old textures, which raise the importance of these issues.This paper aims to investigate the properties of old textures and apply the available methods and approaches in order to evaluate the potential risks caused by earthquake by using a conceptual model for determining potential risks qualitatively in Eastern Sanglaj in district 12 of Tehran.According to the results, blocking of the passage and demolishing the buildings are severity of the potential risks for the studied area respectively.
  Keywords: earthquake, potential risks, eastern Sanglaj district, old texture
 • Hamed Seddiqi*, Ali Morovati Sharifabadi Page 18
  Background
  Today, due to the significant expansion of roads and increasing number of vehicles as a result an increase in road accidents, Relief road bases should continue their activities with better performance. Thus, it is necessary to evaluate the performance of road relief bases.
  Methods
  The relief road bases of Red Crescent society of Yazd province are evaluated with using Data Envelopment Analysis (DEA). So, performance of 13 bases of Yazd (permanent, temporary and mobile) was examined in Nowruz plan in 2011. Personnel and vehicle were considered as input and the number of outpatient clients and injuries in road accidents were seen as output. The performance of these bases was evaluated with use of input-base CCR model among different data envelopment analysis models regarding input and output parameters and use of DEASOLVER software.
  Conclusion
  Only four relief road bases (three temporary ones and mobile bases) among 13 achieved high level of performance and two bases were also zero. Therefore, the results proposed in order to improve the efficiency of the bases.
  Keywords: Relief road bases of Red Crescent, performance evaluation, DEA, input, base CCR model
 • Nasir Amanat, Hamid Reza Khankeh*, Mohammad Ali Hosseini, Farahnaz Mohammadi, Aliakbar Sadeghi, Ali Aghighi Page 27
  Background
  Due to the seismic fault lines in Iran, it is prone to earthquakes (about 93%). Earthquake is one of the most frightening, destructive and non-predictable natural phenomena. Thus, community awareness and preparedness is the one of the ways to reduce casualties and damage caused by the earthquakes. This study aims to assess the effect of students’ earthquake preparedness program on their families’ preparedness in probable earthquake.
  Methods
  In this quasi-experimental study, all male high school students in second year (117) were examined by using census sampling in Eshtehard city. Then, two control and intervention groups assigned randomly. Thus, families were divided into two intervention and control groups. The questionnaire has been developed based on related references and after being validated and evaluated for reliability (kappa coefficient 0.8802), it was filled by family of students. The questionnaire was completed in three stages, and data were analyzed by SPSS-18 and descriptive and inferential statistical tests were employed in 5% significant level.
  Findings
  Among all participants (117), 64 persons (54.7%) and 53 ones (45.3%) were randomly assigned in control and experimental groups respectively. The mean of knowledge (p=0.007) and skill (p=0.011) were significantly high in experimental group in posttest. Moreover, the mean of concern index, skill and knowledge was significantly higher than control group (p<0.05). Finally, interventions increased the level of major indices of the study (knowledge and attitude).
  Conclusion
  The results showed that families had a little knowledge and skill about earthquake that indicated lack of preparation at the time of earthquake. So, students’ continuing education is recommended for families’ preparedness against earthquake after intervention (students’ training). In addition, further studies are warranted as direct intervention and training on families and female students.
  Keywords: earthquake, familie's preparedness, high school students
 • Hamed Farsad, Najmeh Shamspour, Seyed Samad Aghamiri, Navab Shamspour* Page 40
  Background
  Several studies indicate an increase in digestive problems after the earthquake that has been reported high prevalence of mental disorders in various studies. This study aims to examine the relationship between mental disorders and digestive problems among trauma victims of the earthquake at one of the Kerman city hospital in 2005.
  Methods
  In this cross-sectional study, all trauma victims due to earthquake were studied in Afzalipour hospital in Kerman city. The patients were divided in two groups: patients with or without digestive problems. Physicians were completed questionnaire of anxiety and depression for all patients through interview.
  Findings
  In this study, about 40% of patients suffered from digestive problems. About 35% of patients suffered from anorexia, 40% from early satiety, and 25% from heartburn. The score of anxiety and depression in patients with digestive problems were significantly higher in patients without these problem (P<0.05).
  Conclusion
  Relieving the mental symptoms of affected people after earthquake is recommended due to relationship between mental disorders and digestive symptoms in patients.
  Keywords: digestive problems, Bam Earthquake, trauma, mental disorders
 • Ashraf Sadat Mousavi*, Nasim Majidi, Seyed Morteza Mousavi Page 45
  Background
  This research aims to study the reflection of news of the Islamic Republic of Iran Red Crescent Society in the official Newspapers and News Agencies in winter 2012. According to the related theories such as gatekeeping, framing and agenda-setting, this study evaluate the related subjects such as thematic structure, news values, style, content, type, nature, size, location and source.
  Methods
  This research is conducted by using content analysis and reverse questionnaire. All related subject (about 662) was published in news agencies and newspapers in winter 2012. By using census sampling, the validity of this research was 1 based on Scott coefficient.
  Findings
  According to the research, the main results are as follows: the Maximum news of Red Crescent society was published in the media was more stressful; also it mostly reflected news of townships and provinces; and Most of the news related to Red Crescent society has been released in news agencies.
  Keywords: Islamic Republic of Iran Red Crescent society, News agencies, Newspapers
 • Zoya Tavousian*, Mohammad Jafarian, Seyed Mohammad Hossein Javadi, Seyed Hadi Mousavi, Fariba Karimloo Page 58
  Background
  Attention to reproductive health and its appropriate training are important for the society in crises especially the vulnerable groups (women & children) due to mortality reduction and diseases prevention. Since the youth can have an important role in learning and dissemination of knowledge in the community, Youth Organization of Red Crescent society aims to study and evaluate the impact of reproductive health training in crises on knowledge, attitudes and performance of its young volunteers groups.
  Methods
  In this study, the workshop of Reproductive Health in Crises was held for groups of young women who were the members of Youth Organization of Red Crescent society in three provinces (East Azerbaijan, Kurdistan and Semnan). By using facilitating and participatory method, knowledge, attitude and performance of the participants and indicators were measured and compared before and after workshop.
  Findings
  According to the findings, the mean pretest score was 14.45, 10.71 and 19.6 out of 40 in East Azerbaijan, Semnan and Kurdistan provinces respectively. However, it was 28.04, 25.11 and 27.55 after the workshop. In addition, advancement of knowledge, attitude and performance was 113.5%, 209.4%, and 43.2% respectively. Statistical analysis showed significant differences in knowledge, attitude and performance of the participators in the mentioned provinces before and after the workshop. (P1=0.00, P2 =0.00, P3=0.00)
  Conclusion
  The results showed that training workshops of reproductive health improve knowledge, attitude and performance of youth with using facilitating and participatory method. Therefore, it is necessary to held and continue such a training courses in these provinces and other provinces
  Keywords: reproductive health, education, crisis, knowledge, attitude, performance
 • Mohammadali Saleki Maleki*, Mojtaba Valibeigi, Masoumeh Ghasemi Page 70
  Background
  Road networks are key lifelines for the community, and improving their efficiency is critical to the availability of road access after earthquakes. The effectiveness of urban transportation systems after earthquakes has a significant impact on disaster relief performance. Urban road network has been recognized as an important factor in rescue and relief activities after a catastrophic event like an earthquake. Rapid impact assessment of urban road network performance after earthquakes is crucial for initiating effective emergency response because roads are important for the rescue activation. A proper disaster management plan requires that such studies be completed ahead of time before a devastating event to have a thorough understanding of the situation and to plan especially for emergency activities.
  Methods
  This paper presents a GIS-based multi-criteria decision analysis approach for evaluating spatial performance of Baghmishe town’s communication networks after earthquake. Although Baghmishe town is a newly constructed area, it has been as the most vulnerable region in Tabriz city due to locate in the vicinity of active faults. Thus, one of key questions that arise is investigation of spatial performance of communication network in the region. The multi-criteria decision framework considers environmental and human-built factors that are combined by integration of analytical hierarchy process (AHP) to determine criteria weights, the weights in GIS are applied to have been more accuracy the performance analysis of communication networks. The methodology has four major steps such as identification of effective factors; using these factors in an analytical hierarchy process and spatial showing them and finally producing a map for spatial assessment of effectiveness communication network in Baghmishe town. This enabled the selection of strengthening solutions that meet the performance requirements for the Baghmishe Town’s road networks.
  Findings
  According to the results, only 40% had high and 60% poor performance respectively of the total area of communication network.
  Conclusion
  The results showed that density of buildings and population should be reduced at narrow passageways. Also, severely avoided increasing enclosed degree and constructing height building.Another approach which must be considered is as follows: to predict a disaster management center and change the barren land into green spaces especially in line west north to east north of Town and approve of sever regulation for construction.
  Keywords: performance of communication network, earthquake, relief activities, Disaster Management
 • Hamid Reza Khankeh*, Razieh Foroutan Page 86
  Background
  Burns prevalence in the world is about one person at every 17 seconds and approximately 6 million people in a year. Therefore, from the pre-hospital emergency care viewpoint, paramedics, ambulance staff, nurses and etc are the first groups that help burned patients before hospital cares. According to the previous studies, there is a lack of pre-hospital care instructions and guidelines for the pre-hospital care services; unfortunately, this can causes anxiety and reduction of appropriate care. This paper aims to evaluate the way of pre-hospital care for burned patients in Iran in comparison with other countries.
  Methods
  In this systematic review, from the 676 obtained articles, 102 ones were relevant to the subject and finally 91 articles were selected and studied by using international databases and Persian resources.
  Findings
  The results indicated that there is not the same instruction for pre-hospital care of burned patients not only in different countries but also in Iran. Therefore, it is necessary to establish a standard model for the pre-hospital procedures.
  Conclusions
  The researchers decided to study this model as a PhD dissertation due to the limited knowledge in field of pre-hospital care of burns and lack of exact definition of burn phenomena.
  Keywords: care, prehospital, burns