فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم امیدی نیا، لیلا مکتبی فرد، عصمت مومنی صفحات 1-26
  پژوهش حاضر به بررسی مهارت های تفکر انتقادی در رمان های نوجوان تالیفی - گروه سنی دو ه - در دهه 80 شمسی پرداخته است. نمونه های این پژوهش در قالب دوازده رمان نوجوانان، به صورت هدفمند و طبق نظر 26 نفر از متخصصان ادبیات کودک انتخاب شده است. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی قیاسی است. تحلیل رمان ها بر اساس مهارت های تفکر انتقادی فاسیونه است که شامل شش مهارت تفسیر، تحلیل، ارزشیابی، استنباط، توضیح و خودتنظیمی است. در این پژوهش کنش ها، عملکردها و گفت وگوهای شخصیت های داستان بر اساس شش مهارت تفکر انتقادی فاسیونه سنجیده شده است. شخصیت های رمان پارسیان و من: کاخ اژدها (1) بیش از بقیه رمان ها مهارت های تفکر انتقادی را به کار برده اند. در همه رمان های مورد بررسی مهارت تفسیر بیش از بقیه مهارت ها به کار گرفته شده است و پس از آن مهارت تحلیل و توضیح، و سپس مهارت خودتنظیمی و استنباط به میزان برابر در رتبه چهارم، و مهارت ارزشیابی با کمترین میزان در رتبه آخر قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که داستان های معمولی در صورتی که دارای کیفیت ادبی مناسبی باشند، می توانند به عنوان وسیله ای آموزشی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، مهارت های تفکر انتقادی فاسیونه، رمان نوجوان، آموزش تفکر، فلسفه برای کودکان
 • حسین زارع، عبدالرحیم جهان آرا * صفحات 27-49

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بازی های رایانه ای خشن و فکری بر چگونگی پردازش اطلاعات (زمان واکنش و دقت عملکرد) نوجوانان و همچنین مطالعه تفاوت پردازش اطلاعات آنها در زمینه اطلاعات خودکار و تلاش بر است. در یک بررسی مقطعی به روش نیمه تجربی تعداد 90 دانش آموز پسر دوم راهنمایی به صورت تصادفی در قالب گروه های آزمایش و کنترل به مدت دو ماه برای مطالعه انتخاب شدند. در گروه آزمایش دو دسته از دانش آموزان قرار داشتند. دسته ای به بازی خشن و دسته دیگر به بازی های فکری پرداختند. در گروه کنترل دانش آموزانی قرار داشتند که هیچ گونه آشنایی با بازی های رایانه ای نداشتند. ابزار اندازه گیری آزمون رایانه ای اثر استروپ بود که زمان واکنش و دقت عملکرد را در اطلاعات خودکار و تلاش بر برای هر کدام از افراد گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون به صورت جداگانه اندازه گیری و ثبت می کرد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون t وابسته تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بازی های رایانه ای فکری در زمان واکنش اطلاعات خودکار (p = 0.04) و تلاش بر (p = 0.01) و دقت عملکرد اطلاعات خودکار (p = 0.00) و تلاش بر (p = 0.00) تاثیر معناداری دارد. در زمینه بازی های رایانه ای خشن نتایج تحقیق مبین آن است که این گونه بازی ها در زمان واکنش اطلاعات خودکار (p = 0.001) و تلاش بر (p = 0.002) و دقت عملکرد اطلاعات خودکار (p = 0.00) تاثیر معناداری دارد، ولی در دقت عملکرد اطلاعات تلاش بر (p = 0.08) تاثیر معنا داری ندارد. همچنین با مشاهده عملکرد گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری از لحاظ زمان واکنش و دقت عملکرد در اطلاعات خودکار و تلاش بر مشاهده نگردید. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از بهبود پردازش اطلاعات خودکار و تلاش بر نوجوانان در نتیجه بازی های رایانه ای فکری بود، ولی در بازی های خشن تاثیر به صورت افت و کاهش عملکرد مشاهده گردید.

  کلیدواژگان: پردازش اطلاعات، بازی های رایانه ای فکری و خشن، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش، تفکر
 • علی شیروانی شیری، حسنعلی بختیار نصرآبادی، محمدحسین حیدری صفحات 51-78
  به نظر می رسد که بحث درباره روشن سازی و کوشش در حل پارادوکس اقتدار و آزادی یکی از مهمترین مسئله های فلسفه ادبیات کودک است. هدف این مقاله آن است که شگردهای جلوه گری مقوله های «اقتدار و آزادی» در داستان های فارسی کودک کشف و بررسی شود. این پژوهش با روش تحلیل تاملی به بررسی شش کتاب داستانی تصویری منتخب فارسی «حقیقت و مرد دانا»، «ماهی سیاه کوچولو»، «توکایی در قفس»، «خاله سوسکه با کی ازدواج کرد؟»، «افسانه سیمرغ» و «کفش های هیپا و شیپا» از مجموعه ده داستان برگزیده فارسی خواهد پرداخت. پرسش های پژوهش عبارت اند از، شگردهای کتاب داستانی تصویری فارسی در تحقق بخشیدن به مقوله های «اقتدار و آزادی» کدام اند؟ آیا نوع شگردهای یادشده و شیوه استفاده از آنها در شش اثر فارسی متفاوت است؟ همچنین کدام شگردها تقویت کننده قدرت تفکر و خلاقیت کودک است؟ نتایج نشان می دهد که شگردها و عناصر داستانی چون درونمایه پنهان، پیام با ماهیت آزادی بخشی، پی رنگ باز، زاویه دید عینی یا نمایشی، چندصدایی در متن و تصویر، شخصیت پردازی پیچیده و پویا و غیرمستقیم، غلبه تصویر بر متن و استفاده هرچه بیشتر از شگردهای تمرکززدا در جهت تقویت قدرت تفکر، تصمیم گیری، خلاقیت و انتخاب کودک است.
  کلیدواژگان: پارادوکس اقتدار و آزادی، کتاب های داستانی تصویری فارسی، کودک، تفکر، شگرد، عناصر داستانی
 • حسن غریبی، یوسف ادیب، اسکندر فتحی آذر، تورج هاشمی، رحیم بدری گرگری، زلیخا قلی زاده صفحات 79-92
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پایه پنجم دبستان است. این پژوهش به صورت آزمایشی و با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل صورت گرفت. بدین منظور از بین دانش آموزان پنجم دبستان شهر سنندج 80 نفر (40 دختر و 40 پسر) به عنوان نمونه آماری به صورت چند مرحله ای (خوشه ای+ تصادفی) انتخاب شدند و پسران و دختران هر کدام به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 15 جلسه و هر جلسه یک ساعت آموزش تفکر دریافت نمودند. پرسشگری دانش آموزان هر دو گروه (آزمایش و کنترل) در دو مرحله پیش و پس از آموزش، با پرسش نامه چند بعدی MQOS بک و جی ساپ (2004) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج بیانگر این است که آموزش تفکر تاثیر معنی داری بر افزایش پرسشگری دارد. پرسشگری می تواند توسط آموزش مستقیم تفکر در کلاس از طریق مشارکت آزمودنی ها در بحث ها و فعالیت های کلاسی و نیز رویارویی آنها با موقعیت های حیرت برانگیز و چالش زا افزایش یابد.
  کلیدواژگان: تفکر، پرسشگری، آموزش راهبردی تفکر، دانش آموزان، سنندج
 • سعید ناجی صفحات 93-120
  هدف این مقاله بررسی جایگاه تفکر در مدارس و تاثیر تکنولوژی مدرن در ارتقای تفکر در مدارس است. لذا ابتدا برخی از نظریات معروف درباره تکنولوژی مدرن و تاثیر آنها بر زندگی و دیدگاه های مردم به اجمال طرح می شود، سپس با نگاهی اجمالی به مولفه های تکنولوژی آموزشی، دیدگاه های مطرح شده در خصوص تکنولوژی مدرن به تکنولوژی آموزشی تعمیم داده شده و تاثیر تکنولوژی آموزشی بر ابعاد و زوایای مختلف زندگی دانش آموزان و به ویژه بر فکرآموزی آنان در مدارس بررسی شده و جایگاه و اهمیت تفکر و پرورش آن مورد مطالعه قرار می گیرد. در نهایت نشان داده می شود که این تکنولوژی دانش آموزان را در مسیرهایی پیش می برد که آموزش تفکر در آن جای چندانی نداشته و تفکر دانش آموزان را در امور مهم زندگی شان مورد تاکید و توجه قرار نمی دهد. به این ترتیب لزوم جایگزینی یا تجدید نظر در تکنولوژی آموزشی رایج روشن شده و اهمیت برنامه هایی شبیه برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان مشخص می گردد.
  کلیدواژگان: تکنولوژی مدرن، تکنولوژی آموزشی، آموزش تفکر، تعلیم وتربیت، مدرسه
 • سوده نوری، ایراندخت فیاض، اصغر سیف صفحات 121-139
  هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر همدان به تفکیک جنسیت است. روش پژوهش مورد استفاده از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری شامل 8229 نفر دانش آموز مدارس راهنمایی شهر همدان در سال تحصیلی 90-91 است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده با تخصیص متناسب، تعداد 367 دانش آموز انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه های ذهنیت فلسفی و توانایی حل مسائل ریاضی است که ضرایب اعتبار و پایایی آن محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 20 SPSSدر دو بخش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس دوطرفه بین آزمودنی، آزمون بن فرونی و رگرسیون چندمتغیره) صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که علاوه بر تایید اثر اصلی ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش آموزان، اندازه این اثر نیز شدید است، علاوه بر این با قوی تر شدن ذهنیت فلسفی دانش آموزان، توانایی حل مسائل ریاضی نیز به طور معناداری افزایش می یابد. این در حالی است که اثر اصلی جنسیت و اثر تقابلی ذهنیت فلسفی و جنسیت بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش آموزان معنادار نشد. ضمنا اثر تعمق بر توانایی حل مسائل ریاضی نیز به طور معناداری بیش از اثر جامعیت و انعطاف پذیری است.
  کلیدواژگان: ذهنیت فلسفی، جامعیت، تعمق، انعطاف پذیری، توانایی حل مسائل ریاضی
|
 • Maryam Omidinia, Leila Maktabifard, Esmat Momeni Pages 1-26
  The present study examines critical thinking skills in novels for young adults، published in 2000s. The corpus of the study consisted of twelve novels for young adults، which were selected purposefully and as advised by 26 experts in children’s literature. The research used qualitative-inductive content analysis. The novels were analyzed based on Facione’s critical thinking skills، namely interpretation، analysis، evaluation، inference، explanation، and self-regulation. The acts and dialogues of characters were examined using the six critical thinking parameters described by Facione. The characters in the novel “the Persians and I: The Fortress of the Dragon 1”، had applied critical thinking skills more than those in other novels. Moreover، in all the examined novels، interpretation skill was used more than other skills of critical thinking. Next were analysis and explanation، respectively. Self-regulation and inference were both in the fourth rank with regard to their frequency. The skill of evaluation had the least frequency in the novels. The results of the study revealed that ordinary stories، when of proper literary quality، can be used for educational purposes.
  Keywords: critical thinking, Facione's critical thinking skills, young adult novel, education of thinking skills, philosophy for children
 • Hussein Zare, Abdolrahim Jahanara Pages 27-49

  This study mainly focuses on the effect of violent and mental computer games on information processing (time and accuracy of reaction) in young adults. It also seeks to identify the possible differences between automatic and controlled information processing. With a semi-experimental design، this research worked with a population of 90 male junior high school students in second grade; the students were randomly classified into an experimental and a control group and were studied for two months. In the experimental group، the students were in the category of either violent or mental games. The students in the control group were not familiar with computer games at all. The instrument for measuring computational test was Stroop Effect which would record the exact time and the precision of the response of all students for both automatic and controlled information processing in the pre-test and the post-test. The data were then analyzed using dependent t-test. The results of the study revealed that computer games of mental type have a significant relationship with reaction time in automatic (p = 0. 04) and controlled (p = 0. 01) processing as well as the precision of reaction in automatic (p = 0. 0) and controlled (p = 0. 0) processing. The results concerning violent computer games showed that this type of games have a significant impact on the reaction time in automatic (p = 0. 001) and controlled (p = 0. 002) information processing as well as on the precision of reaction in automatic (p = 0. 00). The result of precision of reaction in controlled processing (p = 0. 08)، however، was not significant. The analysis of the results of the control group in both the pre-test and the post-test proved to be insignificant with regard to both reaction time and precision of reaction، in both automatic and controlled processing. All in all، this study showed a better processing of information، both automatic and controlled، in games of mental type. In violent games، the performance was impaired.

  Keywords: Information processing, violent, mental computer games, ýinformation, communication technology, intelligence, Thinking
 • Ali Shirvani Shiri, Hassanali Bakhtiyar Nasrabadi, Mohammad Hussein Heidari Pages 51-78
  Since the paradox of «authority and freedom» is one of the most significant challenges in the philosophy of children''s literature، the present paper attempts to identify and investigate the techniques of representing «authority and freedom» in Iranian picture-story books. Using analytic method، this study examines six Persian picture-stories to answer the following questions: What techniques are used to represent authority and freedom in Persian picture-stories? Are there any differences between the techniques used in the corpus of the study? Which of the identified techniques improve children’s creativity and power of thinking? The results indicate that implicit theme، open plot، objective or performative point of view، polyphony in texts and images، indirect، dynamic and sophisticated characterization، and dominance of images are among the techniques that enhance the thinking ability، decision making، creativity and choices of children.
  Keywords: Authority, freedom paradox, Persian picture, stories, child, thought, technique, fictional elements
 • Hassan Gharibi, Yousef Adib, Eskandar Fathiazar, Touraj Hashemi, Rahim Badri Gargari, Zoleikha Gholizadeh Pages 79-92
  The present study aims at investigating the effect of strategic teaching of thinking on questioning abilities of fifth graders. It is an experimental research using pre-test، post-test and control group. 80 fifth graders (40 male and 40 female) from primary schools in Sanandaj were selected through random cluster sampling and formed the population of the research. The male and female students were randomly placed in either the control or the experimental group. The students in the experimental group were taught thinking for fifteen sessions of one hour each. The questioning abilities of students in both control and experimental groups were examined and compared with a pre-test and a post-test، using Beck and Jessup’s Multi-dimensional Quest Orientation Scale (MQOS) questionnaire. The data were analyzed by ANCOVA. The results indicate that teaching thinking has a significant effect on the improvement of questioning. Questioning can be enhanced through direct teaching of thinking in the classroom. Students should be encouraged to participate in discussions and class activities in order to learn how to manage challenging situations.
  Keywords: Thinking, questioning, strategic teaching of thinking, students, Sanandaj
 • Saeed Naji Pages 93-120
  The present paper seeks to study the place of thinking as well as the impact of modern technology on promotion of thinking at schools. It first briefly reviews a number of well-known theories about modern technology and its effects on people’s lives and attitudes. Then the components of educational technology are briefly discussed and the mentioned theories of modern technology are applied to educational technology to see how educational technology affects different aspects of students’ lives، particularly their process of learning thinking at school. The place and importance of thinking and its promotion at the schools are also discussed. The paper concludes that educational technology does not contribute to the development of thinking abilities and does not pay attention to the students’ thinking when dealing with important issues of their lives. Therefore، it is necessary to rethink current educational technology and this adds to the significance of programs like ‘philosophy for children’.
  Keywords: Modern technology, educational technology, teaching thinking, education, school
 • Soodeh Nouri, Irandokht Fayyaz, Asghar Seif Pages 121-139
  The present paper aims at examining the effect of philosophical mentality on solving math problems in third grade male and female students of Hamedan junior high schools. The research adopts a causal-comparative methodology. 8229 students from junior high schools in Hamedan، in 2011-2012، formed the population of the study. From among these، 367 students were selected through classified sampling with proper allocation. The instruments for data collection included two questionnaires for the evaluation of philosophical mentality and the ability to solve math problems. The Cronbach''s Alpha Reliability scores obtained for the said questionnaires were 0. 864% and 0. 730% respectively. The data were analyzed using SPSS 20، in two sections of descriptive statistics (frequency، percentage، mean and standard deviation) and inferential statistics (Spearman Correlation Coefficient، two-way ANOVA – between subjects design، Bonferonni Test and Multivariate Regression). The findings of the research confirmed that philosophical mentality does affect students’ ability of solving math problems and showed this effect to be of great magnitude. The results also indicated that greater philosophical mentality leads to greater ability of solving math problems. However، there was no significant relationship between gender and the ability to solve math problems. The contrastive effect of philosophical mentality and gender on the ability to solve math problems did not prove significant either. Moreover، penetration، compared to comprehensiveness and flexibility، had a significantly more impact on the ability to solve math problems.
  Keywords: Philosophical mentality, comprehensiveness, penetration, flexibility, ability to solve math problems