فهرست مطالب

معمار - پیاپی 82 (آذر و دی 1392)
 • پیاپی 82 (آذر و دی 1392)
 • 108 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/10/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • گزارش داوری
 • جایزه معمار 92
  صفحه 2
 • برندگان
 • گروه مسکونی
  صفحه 8
 • گروه عمومی
  صفحه 18
 • گروه بازسازی
  صفحه 28
 • تقدیر شدگان
 • گروه مسکونی
  صفحه 44
 • گروه عمومی
  صفحه 48
 • گروه بازسازی
  صفحه 52
 • نامزدها
 • گروه مسکونی
  صفحه 54
 • گروه عمومی
  صفحه 60
 • گروه بازسازی
  صفحه 62
 • نیمه نهایی
 • گروه مسکونی
  صفحه 68
 • گروه عمومی
  صفحه 79
 • گروه بازسازی
  صفحه 90