فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 9 (آذر 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهری جمیلیان*، حمیدرضا جمیلیان صفحه 1
  زمینه وهدف
  با توجه به اینکه افسردگی از اختلالات روانی شایع در سنین باوری است، هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر دپوپروورا بر میزان بروز افسردگی در زنان سنین باروری می باشد.
  مواد و
  روش
  این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی 70 نفر، که دپوپروورا به عنوان روش پیشگیری انتخاب کرده اند انجام شد.آزمون استاندارد بک در بدو ورود و ماه سوم انجام شد و نمرات بدست آمده توسط آزمون تی جفتی با یکدیگر مقایسه گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره بک در آغاز مطالعه برابر با 85/3±89/7 بود و در ماه سوم درمان با دپوپرووا با کاهش معنی داری برابر با 63/3± 09/7 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه دپوپرووا منجر به کاهش علایم افسردگی و عدم افزایش این علایم در زنان با سابقه افسردگی می شود، به نظر می رسد که دپوپرووا انتخابی مناسب جهت جلوگیری از بارداری می باشد.
  کلیدواژگان: تست بک، دپوپروورا، افسردگی
 • شهناز شهرجردی، صدیقه درویش شفیقی صفحه 8
  چکیده
  زمینه و هدف
  سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در بین زنان می باشد. بهبود کیفیت زندگی توسط به حداکثر رساندن عملکرد آنها که خود میتواند متاثر از بیماری و درمان باشد، مهمترین هدف در بیماران سرطانی می باشد. هدف پژوهش بررسی تاثیر ماساژ بر کیفیت زندگی زنان با سرطان پستان بعد از جراحی می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش از نوع نیمه تجربی بود. از بین 53 زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیک های جراحی و انکولوژی شهر اراک، 30 نفر بطور تصادفی انتخاب و در دو گروه ماساژ (15 نفر) که به مدت 5 هفته(مدت 30 دقیقه، 2 جلسه درهفته) و کنترل (15نفر) قرار گرفتند. اندازه گیری کورتیزول سرم و پر کردن پرسشنامه کیفیت زندگی(SF36) و سلامت روان در هر دو گروه انچام شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمون های t همبسته و تحلیل واریانس یک طرفه و در سطح اطمینان 95 درصد (05/0 p<) انجام شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد ماساژ در گروه آزمون سبب افزایش معناداری در بهبود بعد جسمی(p=0/001) و روانی-اجتماعی(p=0/002) افراد نسبت به گروه کنترل گردیده است. همچنین ماساژ سبب بهبود کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی شده است(p<0/05). اما میزان کورتیزول سرم بین دو گروه آزمون و کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشدp>0/05).
  نتیجه گیری
  بطور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ماساژ درمانی می تواند به عنوان مداخله ای موثر در راستای بهبود کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان پستان در بعد از جراحی مورد استفاده قرار گیرد
  کلیدواژگان: سرطان پستان، ماساژ، سلامت روان، کیفیت زندگی، کورتیزول سرم
 • فاطمه صافی*، مهری جمیلیان، بهمن صادقی، هرمز حداد لاریجانی صفحه 18
  زمینه و هدف
  امروزه اولتراسونوگرافی به اصلی ترین ابزار مورد استفاده برای ارزیابی آنومالی های جنینی مبدل شده اند. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی میزان تغییرات ضربان قلب جنین بلافاصله بعد از اتمام سونوگرافی ترکیبی دو بعدی و چهار بعدی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی بر روی 191 مادر باردار در محدوده سنی 15 تا 45 سال که در تابستان سال 1392 جهت انجام سونوگرافی چهاربعدی به کلینیک سونوگرافی مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. در ابتدای سونوگرافی دو بعدی، تعداد ضربان قلب پایه جنین به وسیله دستگاه سونوگرافی اندازه گیری شد. در همین زمان ضربان قلب مادر نیز در طی یک دقیقه ثبت گردید. سپس سونوگرافی ترکیبی انجام شد و در پایان نیز همین پارامترها ثبت گردیدند.
  یافته ها
  تعداد ضربان قلب مادران پس از انجام سونوگرافی ترکیبی به صورت معنی داری کاهش یافته بود (0001/0P=). اما تعداد ضربان قلب جنین قبل و پس از انجام سونوگرافی با یکدیگر اختلافی نداشتند(693/0P=).
  نتیجه گیری
  سونوگرافی چهار بعدی تاثیری بر تعداد ضربان قلب جنین که به عنوان شاخصی برای ارزیابی افزایش درجه حرارت جنین می باشد، ندارد.
  کلیدواژگان: ضربان قلب جنین، جنین، بارداری، اولترا سونوگرافی
 • سیاوش فاضلیان، احمد ساعدی صومعه علیا*، مریم میرفتاحی، مصطفی حسینی، هاله صدرزاده یگانه، جواد حشمتی، نازلی نمازی صفحه 25
  زمینه و هدف
  با توجه به اینکه پیش دیابت یکی از اختلالات افزایش دهنده خطر ابتلا به دیابت می‭باشد، این مطالعه با هدف بررسی اثر مکمل یاری ال-آرژینین در بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و ترکیب بدن در افراد مبتلا به پیش دیابت انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور بر 46 فرد مبتلا به پیش دیابت انجام گرفت. بیماران درگروه مداخله (23 نفر) و گروه دارونما)23 نفر) به ترتیب 3 گرم در روز ال آرژینین و دارونما (3 کپسول 1 گرمی) را به مدت 8 هفته دریافت کردند. اندازه‭گیری های تن سنجی، ترکیب بدن، دریافت غذایی و آزمایشات بیوشیمیایی در ابتدا و انتهای مطالعه انجام شد. ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC)، فعالیت آنزیم‭های سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز سرم اندازه گیری شد. از نرم افزار SPSS نسخه 17 برای آنالیز داده ها استفاده شد. آزمونهای تی زوجی، تی مستقل و تحلیل کواریانس برای دادهای کمی مورد استفاده قرار گرفتند. 05/0 p<معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  38 بیمار (19 نفر در هر یک از دو گروه) مطالعه را به پایان رساندند. پس از تعدیل عوامل مخدوشگر تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر ترکیب بدن، شاخص‭های تن سنجی و دریافت غذایی در انتهای مطالعه مشاهده نشد(تمامی موارد 05/0p<). اما افزایش معنی داری در میزان سطح TACسرم در انتهای مطالعه در گروه مداخله مشاهده شد (001/0p <).
  نتیجه گیری
  مکمل یاری 3 گرم در روز ال-آرژینین به مدت 8 هفته بدون تغییر در ترکیب بدن سبب افزایش سطح TACسرم در بیماران مبتلا به پیش دیابت شد.
  کلیدواژگان: پیش دیابت، ظرفیت کل آنتی اکسیدانی، مکمل یاری ال، آرژینین، فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز، فعالیت سوپر اکسید دیس موتاز
 • محمد جواد قنادزاده، اتنا بوالحسنی، بابک عشرتی صفحه 36
  زمینه و هدف
  مواد زائد جامد به عنوان یکی از آلاینده های اصلی محیط زیست مورد توجه می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان و معلمان شهر اراک در خصوص مدیریت پسماندها جهت ارایه شیوه های مناسب آموزشی صورت پذیرفته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت مقطعی- تحلیلی بوده که بر روی 1739 دانش آموز و 149 نفر از معلمان شهر اراک در سال 1391 صورت پذیرفت. نمونه گیری به صورت خوشه ایدر سطح شهر انجام و از مدارس و معلمین آنها پرسشنامه آگاهی، نگرش، عملکرد و منابع آموزشی مناسب در خصوص مدیریت صحیح پسماندها جمع آوری شده است. در نهایت داده ها با استفاده آزمونهای اماری تجزیه تحلیل شده اند.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی و نگرش دانش آموزان مورد مطالعه به ترتیب برابر 9/1± 1/4 (از 8 امتیاز) و 9/5±63/20 (از 35 امتیاز) مشاهده شد. در خصوص توزیع فراوانی منابع اطلاعاتی بهترین روش یادگیری از نظر دانش آموزان کتاب 441 نفر (29درصد) بود ولی تاثیر گذاری یادگیری از طریق اینترنت را خیلی کم 487 نفر (32درصد) ارزیابی نموده بودند. همچنین بین بهترین روش آموزشی از دیدگاه دانش آموزان بر حسب سطوح مختلف تحصیلی اختلاف معنی داری وجود داشت (001/0=p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل و میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان و دسترسی آنان به منابع آموزشی و از طرفی حجم پسماند های تولیدی در مدارس برای جلوگیری از اثرات زیست محیطی ترویج آموزش از طریق کتب و معلمین و همسالان جهت دانش آموزان در این زمینه لازم می باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی محیط، دانش آموز، معلم، مدیریت مواد زاید
 • بهروز کریمی* صفحه 50
  نفتالین از هیدروکربن های چند حلقوی PAH)) موجود در بسیاری از سیستم های آب - رسوب است. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد واکنش UV/H2O2 در تجزیه نفتالیناز محلول آبی است. 1 لیتر رآکتور شیشه ای استوانه ای برای انجام تمام آزمایشات تجزیه مورد استفاده قرار گرفت. منبع تابش لامپ UV کم فشار جیوه ایبا طول موج 254 نانومتر (W UV-C30) که در بالا فتورآکتور با جریان ناپیوسته برای انجام آزمایش UV/H2O2قرار داده شد بود و غلظت های مختلف H2O2 (5، 10، 15، 20، 25 mg/L 30) آزمایش شد. در غلظت 15میلی گرم در لیتر نفتالین و زمان های ماند 5، 10، 20،30، 40، 50، 60، 100 و 120 دقیقه راندمان حذف نفتالین به ترتیب برابر با 15، 28، 31، 36، 42، 52، 56، 73 و 5/59 درصد به ترتیب در سیستم UV/H2O2 می باشد و راندمان حذف COD در زمان های ماند 5، 10، 20،30، 40، 50، 60، 100 و 120 دقیقه به ترتیب برابر با 22، 38، 45، 5/61، 5/67، 70، 80، 5/88 و 76 درصد مشاهده شد. هنگامی که pH اولیه 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10 و 12 بود به طور تقریبی راندمان حذف نفتالین به ترتیب 8/75، 4/63، 62، 5/58، 8/44، 8/35 و 30% در سیستم UV/H2O2 می باشد. نتایج آزمایشات در این مطالعه نشان می دهد که دوز mg/L20 از H2O2 در pH 3 و شدت UV W/cm2 8/2 شرایط بهینه بهره برداری جهت معدنی شدن نفتالین را با مقدار 73% راندمان معدنی شدن بعد از min 100 زمان واکنش را فراهم می نماید. کلمات کلیدی: فرآیند اکسیداسیون پیشرفته،محلول آبی، UV/H2O2، نفتالین.
  کلیدواژگان: فرآیند اکسیداسیون پیشرفته، محلول آبی، UV، H2O2، نفتالین
 • سعید عباسی ملکی*، رضا بخردی، ژینوس عسگر پناه، فرید عباسی ملکی، نیلوفر ملکی آهنگری صفحه 65
  زمینه و هدف
  اسطوخودوس دارای خواص آرام بخشی و ضد اضطراب می باشد. در مطالعه حاضر اثر ضد افسردگی عصاره های آبی و هیدروالکلی اسطوخودوس درآزمون شنای اجباری(FST)و آزمون معلق ماندن دم(TST) در موش سوری نر بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 72 سر موش سوری نر به طور تصادفی به 9 گروه 8 تایی تقسیم شدند: گروه های کنترل منفی و مثبت به ترتیب نرمال سالین (10 میلی لیتر بر کیلوگرم)، فلوکستین(20 میلی گرم بر کیلوگرم) و ایمی پیرامین (30 میلی گرم بر کیلوگرم) و گروه های تحت درمان عصاره های اسطوخودوس (100، 200 و400 میلی گرم بر کیلوگرم) را دریافت کردند. رفتار های بی حرکتی، شنا کردن و صعود کردن در طی 6 دقیقه ثبت گردیدند.
  یافته ها
  عصاره های اسطوخودوس (بجز دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره آبی در FST) در مقایسه با گروه کنترل بصورت وابسته به دوز و معنی داری سبب کاهش مدت زمان بی حرکتی در هر دو آزمون می شوند(001/0 p<). این عصاره ها بصورت وابسته به دوز و معنی داری سبب افزایش مدت زمان شنا کردن(بجز دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره آبی در FST)(001/0p<) بدون تغییر معنی دار در زمان صعود کردن می شوند.
  نتیجه گیری
  اسطوخودوس از اثر ضد افسردگی قابل توجهی برخوردار بوده و اثرات آن شبیه فلوکستین می باشد. واژگان کلیدی: اسطوخودوس، عصاره، آزمون شنای اجباری،آزمون معلق ماندن دم، موش
  کلیدواژگان: اسطوخودوس، عصاره، آزمون شنای اجباری، آزمون معلق ماندن دم، موش
 • حسن نامدار احمدآباد، مژده صالح نیا، سید محمد موذنی* صفحه 76
  چکیده
  زمینه و هدف
  در مطالعه حاضر فعالیت تعدیل ایمنی مولکول های ترشح شده توسط سلول های دسی جوا از منشاء موش های مستعد سقط و موش های با حاملگی طبیعی بر عملکرد سلول های دندریتیک (DCs) مورد مقایسه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  مایع رویی کشت سلول های دسی جوا (DS) از مدل های موشی مستعد سقط و موش های با حاملگی طبیعی تهیه شد. DCs از طحال موش های CBA/J استخراج و بطور هم زمان با آنتی ژن و DS تیمار شدند. DCs تیمار شده به کف دست موش تزریق شده و پس از 5 روز غده های لنفاوی ناحیه ای خارج گردید و در حضور آنتی ژنی اولیه کشت داده شدند. میزان تکثیر لنفوسیت ها با استفاده از تایمیدین رادیواکتیو سنجیده شد.
  یافته ها
  DS از منشاء موش های با حاملگی طبیعی در مقایسه با DS از منشاء موش های مستعد سقط بصورت معناداری توانایی DCs برای تحریک تکثیر لنفوسیت ها را کاهش داد (اندیکس تحریک 34/0 ± 93/4 در مقابل 79/0 ± 84/11). همچنین فعالیت مهاری DS تهیه شده از جایگاه های غیر سقط در مقایسه با مواردی که این مایع از جایگاه های سقط از منشاء موش های مستعد سقط تهیه شده است بر عملکرد DCs بیشتر است (اندیکس تحریک 49/0 ± 67/2 در مقابل 02/1 ± 31/7).
  نتیجه گیری
  فعالیت تعدیل ایمنی مولکول های ترشح شده درون دسی جوا بین موش های مستعد سقط و موش های با حاملگی طبیعی متفاوت است. با توجه به نقش کلیدی DCs در حفظ تحمل در سطح تماس مادر-جنین، بنظر می رسد که این مولکول ها از طریق تعدیل عملکرد DCs نقشی اساس در تعیین نتیجه حاملگی بازی می کنند.
  کلیدواژگان: سقط، دسی جوا، سلول دندریتیک، تعدیل ایمنی
 • حمید نعمانی، علی ایدی*، لیدا حق نظری، داریوش رئیسی صفحه 90
  زمینه و هدف
  مرحله نهایی بیماری کلیه(ESRD)، از بین رفتن پیش رونده و غیرقابل برگشت عملکرد کلیه است که در آن بدن توانایی حفظ تعادل متابولیک، مایعات و الکترولیت ها را از دست می دهد. گلوتاتیون s-ترانسفرازP1 عضو یک خانواده چند ژنی است که به عنوان یک آنتی اکسیدانت مهم در سلول ایفای نقش می کند. در این مطالعه به بررسی ارتباط ژنوتیپ های GSTP1 و استرس اکسیداتیو (میزان MDA) در بیماران ESRD و مقایسه آن با گروه کنترل پرداخته تا ارتباط احتمالی بین پلی مورفیسم ژن این آنزیم و بروز ESRD را بررسی نماییم.
  مواد و روش ها
  تعداد 136 بیمار مبتلا به ESRD و 137 نفر به عنوان گروه کنترل که به بیماری کلیوی مبتلا نبودند، انتخاب و ژنوتیپ های پلی مورفیسم GSTP1 با روش PCR-RFLP تعیین شد. میزان مالون دی آلدئید با استفاده از دستگاه HPLC اندازه-گیری شد.
  یافته ها
  توزیع ژنوتیپی پلی مورفیسم A/G ژن GSTP1 برای ژنوتیپ های AA، AG و GG در گروه کنترل به ترتیب 70(1/51%)، 56(9/40%) و 11(8%) و در بیماران دیابتی 74(6/55%)، 50(6/37%) و 9(8/6%) بود (744/0=p). میزان MDA در بیماران ESRD بالاتر از گروه کنترل بود (001/0>p).
  نتیجه گیری
  در مورد GSTP1 در بین دو گروه مورد مطالعه و هر کدام از گروه ها اختلاف معنی داری با بروز ESRD دیده نشد، احتمالا این آنزیم نقش حفاظتی در ابتلاء به ESRD دارد.
  کلیدواژگان: مرحله نهایی بیماری کلیه، گلوتاتیون s، ترانسفراز P، کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا، مالون دی آلدئید
 • رباب بهاروند*، جمیله نوروزی، الهام سیاسی تربتی صفحه 101
  چکیده
  زمینه و هدف
  لیستریا باکتری گرم مثبت، درون سلولی اختیاریست. ژنprf A (فعال کننده رونویسی و تنظیم کننده ی بیان سایر ژنهای ویرولانس)، نقش مهمی در بیماریزایی باکتری دارد. هدف این پژوهش، بررسی میزان حضور باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در محصولات گوشتی مختلف و حضور ژن prf A در باکتری های جداسازی شده از نمونه های غذایی و مقایسه آن با نمونه های کلینیکی و نمونه استاندارد بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی است. طی 6 ماه 60 نمونه گوشت، مرغ، ژامبون، کوکتل، سوسیس از کشتارگاه خرم آباد و فروشگاه های شهرهای تهران و خرم آباد جمع آوری شد. لیستریا مونوسیتوژنز بر اساس روش غنی سازی در سرما جداسازی و حضور ژن prf A توسط روش PCR مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز آماری نتایج با نرم افزار SPSS ((Statistical package for social science انجام شد.
  یافته ها
  از 60 نمونه محصولات گوشتی مورد بررسی، 8 مورد (3/13 درصد)، گونه لیستریا مثبت بودند. 4 نمونه لیستریا مونوسیتوژنز (6/6 درصد)، 3 مورد لیستریا اینوکوآ (5 درصد) و 1 مورد لیستریا ولشیمیری (6/1 درصد) جداسازی گردید که لیستریا اینوکوآ، از گوشت و نمونه مرغ، لیستریا مونوسیتوژنز از گوشت، مرغ، ژامبون و لیستریا ولشیمیری از گوشت جداسازی شد. ژن prf A، در لیستریا مونوسیتوژنز ایزوله و باکتری های اهدایی ایزوله از محصولات لبنی، نمونه های کلینیکی و استاندارد مشاهده گردید. 2 مورد از نمونه های اهدایی مربوط به سبزیجات، دارای ژن prf A بودند.
  نتیجه گیری
  حضور ژن prf A (فعال کننده رونویسی و تنظیم کننده ی بیان سایر ژنهای ویرولانس)در نمونه های مورد بررسی مشاهده گردید که این ژن در بیماریزایی نقش دارد. چون این باکتری از طریق غذا منتقل می شود و تهدیدی جدی برای سلامت عموم میباشد، بنابراین با شناسایی این باکتری بویژه ژنهای آن شاید بتوان راه هایی جهت پیشگیری از این باکتری و بیماری ناشی از آن یافت.
  کلیدواژگان: لیستریا مونوسیتوژنز، گوشت، محصولات گوشتی، ژن prf A، PCR
|
 • Mehri Jamilian *, Hamidreza Jamilian Page 1
  Background
  Depression is one of the common psychiatric disorders which are more common in women in the reproductive ages. So this study is to investigate the effect of Depo-Provera on depression.
  Material And Methods
  This cross-sectional study was performed on 70 women who had chosen Depo-Provera as contraception. Beck test was done at arrival and repeated 3 months later، and the scores obtained were compared by paired t test.
  Results
  The participants BDI scores at baseline were equal to 7. 89±3. 85 while 3 months after treatment with the scores were equal to 7. 09±3. 63 which were significantly decreased.
  Conclusion
  Since Depo-Provera reduces depressive symptoms in women who take it and does not increase these symptoms in women with a history of depression، it seems that Depo-Provera is an appropriate choice as contraception.
  Keywords: Beck test, Depo, Provera, Depression
 • Shahnaz Shahrjerdi, Sedighe Darvish Shafighi Page 8
  Background
  Breast cancer is the most common cancer among women. An important goal for cancer patients is to improve the quality of life (QOL) by maximizing functions affected by the disease and its therapy. This study examined the effects of massage therapy on quality of life in women with breast cancer after surgery.
  Material And Methods
  The study was quasi-experimental. Among the 53 women with breast cancer surgery and oncology clinic of Arak، 30 were randomly allocated in two groups of massage therapy (n = 15) and 5 weeks (30 min، 2 sessions per week) and control (15 cases). Cortisol levels and quality of life questionnaire (SF36) was redirected and mental health groups. Data analysis software SPSS version 16 using paired t-test and one-way analysis of variance and a confidence level of 95% (p <05/0) was performed.
  Results
  The results showed a significant increase in the experimental group improved after the massage، physical (p = 0/001) and psycho - social (p = 0/002) were compared with control subjects. Massage also improves quality of life and mental health in breast cancer patients after surgery was (p <0/05). However، serum cortisol levels between the experimental and control groups were not significant p> 0/05).
  Conclusions
  The overall results of this study showed that massage therapy can be an effective intervention to improve quality of life and mental health in patients with breast cancer during radiotherapy is used.
  Keywords: Breast cancer, Massage, Mental Health, quality of life (QOL), Serum cortisol
 • Fatemeh Safi *, Mehri Jamilian, Bahman Sadeghi, Hormoz Haddad Larijani Page 18
  Background
  Today، ultrasonography has become the main tool used for the evaluation of fetal anomalies. The aim of this study was to evaluate fetal heart rate changes immediately after combined two- and 4-dimensional ultrasound.
  Materials And Methods
  This study was performed on 191 pregnant women aged 15 to 45 years old who were referred for 4-dimensional ultrasonography in summer 2013. Before the onset of 2-dimensional ultrasonography، baseline fetal heart rate was measured by ultrasound. At the same time، the maternal heart rate was recorded during one minute. Then، combined ultrasonography was performed and same parameters were recorded at the end.
  Results
  Maternal heart rate significantly decreased after combined ultrasonography (P=0. 0001). Fetal heart rate did not differ before and after ultrasonography (P=0. 693).
  Conclusion
  Four-dimensional ultrasonography has no effect on fetal heart as an indicator for evaluating the fetus temperature.
  Keywords: Fetal heart rate, Fetus, Pregnancy, Ultrasonography
 • Siavash Fazelian, Ahmad Saedi Some Olia *, Mrayam Mirftahi, Mostafa Hoseini, Haleh Sadrzade Yegane, Javad Heshmati, Nazli Namazi Page 25
  Background
  Considering that pre-diabetes is one of enhancing disorders of developing diabetes، this study was performed with the aim of determination the effect of L-Arginine supplementation on antioxidant enzyme activity،total antioxidant capacity and body composition in patients with pre-diabetes.
  Materials And Methods
  A double-blinded randomized clinical trial was performed on 46 patients with pre-diabetes. Patients in intervention (n =23) and placebo group received 3g/day L-arginine and placebo (3 capsules contain 1gr L-arginine)، respectively for 8weeks. Anthropometric، body composition and dietary intake assessments were done at the baseline and the end of study. Total antioxidant capacity (TAC)، Glutathione Peroxidase enzyme and Superoxide Dismutase activity were measured. SPSS software version 17. 0 was used for data analysis. Paired t-test، Independent t-test and ACOVA were performed for quantitative variables. p<0. 05 considered significant.
  Results
  38 patients (19 subjects in each group) completed the study. After adjusting confounder factors، no significant differences in body composition،anthropometric indices and dietary intake were observed at the end of study (p<0. 05 in all factors)، but a significant differences in TAC level was observed in the intevention group at the end of study (p<0. 001).
  Conclusion
  3gr/day L- arginine supplemenation for 8 weeks lead to increasing in serum TAC level without changes in body composition in patients with pre-diabetes
  Keywords: Antioxidant, L, arginine, Pre, diabetes
 • Mohammadjavad Ghanadzadeh, Atena Bolhasani, Babak Eshrati Page 36
  Background
  Solid waste is one of the environmental pollution. Therefore the aim of this study was to survey of knowledge، attitude and practice of student and teachers about weast management for developing methods of educational in Arak city.
  Materials And Methods
  This is a cross sectional and analytical study that was carried out on 1739 student and 149 teacher in school of Arak city in 2012. sampling with cluster and data collection with questionnaire including knowledge، attitude، practice and appropriate resource of education for waste management. Finally data analyzed with statistical tests.
  Results
  The mean knowledge and attitude student was 4. 1±1. 9 (out of 8) and was 20. 63±5. 9 (out of 35) respectively. Based on most educational methods for weast management viewpoint of student book 441 student (29%) but impact of internet very low interest 487 (32%) of student. Moreover the most educational methods based on level of education significant difference was observed (p=0. 001).
  Conclusion
  Due to a level of knowledge and attitude of student and accsses to educational resourse and huge of weaste in school educational program planned via book، teacher and peer education for student recommended.
  Keywords: Environmental Pollution, Student, Teacher, Waste Management
 • Behrooz Karimi * Page 50
  Naphthalene is a polyaromatic hydrocarbon (PAH) present in many sediment-water systems. The aim of This study evaluated the performance of UV/H2O2 reaction to decompose naphthalene in the aqueous solution. A 1 L cylindrical glass reactor was used for performing all degradation experiments. The radiation source was a low pressure mercury UV lamp emitting at 254 nm (30 W، UV-C، manufactured by Philips، Holland) which was placed above a batch photoreactorfor UV/H2O2 experiments and different concentrations of H2O2 (5، 10، 15، 20، 25 and 30 mg/L) were tested. At naphthalene = 15 mg/L and reaction time = 5، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 100 and 120 min، 15، 28، 31، 36، 42، 52، 56، 73 and 59. 5%naphthaleneremoval efficiencies were observed in UV/H2O2 system and COD removal efficiencies in reaction time = 5، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 100 and 120 min، 22، 38، 45، 61. 5، 67. 5، 70، 80، 88. 5 and 76 % were observed. When the initial pH values were 3، 4، 5، 6، 7،9، 10 and 12 the naphthalene removal efficiency were approximately 75. 8، 63. 4، 62، 58. 5، 44. 8، 35. 8 and 30%، respectively، with UV/H2O2 system. The experimental results of this study suggested that the dosages with 20 mg/L H2O2 at pH 3 with 2. 8 W/cm2UV intensity (254 nm) provided the optimal operation conditions for the mineralization of naphthalene yielding a 73% mineralizationefficiency after 100min of reaction time.
  Keywords: Advanced oxidation processes (AOPs), aqueous solution, UV, H2O2, Naphthalene
 • Saeid Abbasi Maleki *, Reza Bekhradi, Jinous Asgharpanah, Farid Abbasi Maleki, Niloufar Maleki Ahanghari Page 65
  Background
  Lavandula officinalis has anti-anxiety and sedative properties. In the present study، the antidepressant effect of aqueous and hydroalcoholic extracts of Lavandula officinalis in forced swim test (FST) and tail suspension test (TST) in male mice was investigated.
  Material And Methods
  In this experimental study، 72 male mice were randomly divided into 9 groups of 8: Negative and positive control groups received normal saline (10 ml/kg)، fluoxetine (20mg/kg) and imipramine (30mg/kg) respectively and treatment groups received extracts of Lavandula officinalis (100،200 and 400 mg/kg). Immobility، swimming and climbing behaviors were recorded during 6-min.
  Results
  Lavandula officinalis extracts (except the aqueous extract at a dose of 100 in FST) compared to control group significantly and dose dependently reduced the duration of immobility time a both of tests (p<0. 001). Also، these extracts (except the aqueous extract at a dose of 100 in FST) significantly and dose dependably increased swimming time (p<0. 001) without significant change of climbing time.
  Conclusion
  Lavandula officinalis has considerable antidepressant-like effect and their effect similar to fluoxetine.
  Keywords: Lavandula angustifolia Mill, extract, forced swim test, tail suspension test, mice
 • Hasan Namdar Ahmadabad, Mojdeh Salehnia, Seyed Mohammad Moazzeni * Page 76
  Abstract
  Background
  The present study aimed to investigate the immunomodulatory activity of molecules secreted by decidual cells on dendritic cells (DCs) function in abortion-prone compared with non-abortion-prone mice.
  Materials And Methods
  The decidual cell supernatants (DS) were obtained from abortion and non-abortion mouse models. DCs were purified from CBA/J mice spleens and treated with antigen and DS. Treated DCs were injected into mice palms. After 5 days، draining lymph nodes were removed، cultured in the presence of cognate antigen، and proliferation of lymphocyte cells was measured by 3H-thymidin incorporation.
  Results
  Our results showed that immunosuppressive activity of DS from non-abortion-prone mice significantly decrease dendritic cells'' ability to stimulate lymphocytes proliferation compared with DS from abortion-prone mice (Simulation index (SI) of 4. 93 ± 0. 34 versus 11. 84 ± 0. 79). We، also found that DS prepared from non-resorption sites compared with DS from resorption sites in abortion-prone mice had increased immunosuppressive activity on DC function (SI of 7. 31 ± 1. 02 versus 2. 67 ± 0. 49).
  Conclusion
  Due to our results، we concluded that immunomodulatory activity of molecules secreted within decidual tissue is different between abortion-prone and non-abortion-prone mice. Based on the key role of DCs in inducing fetomaternal tolerance، we claimed that these molecules، through modulation of DCs function، play crucial role on pregnancy outcome.
  Keywords: Abortion, Decidua, Dendritic cell, Lymphocyte
 • Hamid Nomani, Ali Aidy *, Lida Hagh Nazari, Dariush Reissi Page 90
  Background
  End stage renal disease or ESRD is a progressive and irreversible deterioration in renal function in which the body’s ability to maintain metabolic and fluid and electrolyte balance fails. Glutathione s-transfrase P1 is member of multigenic family which have essential role in cells as an antioxidant. In this study we investigated the polymorphism of GSTP1 genotypes and oxidative stress in ESRD patients and compare with control subjects to determine the possible relation between polymorphism of this enzyme and ESRD.
  Material And Methods
  We select 136 ESRD patients and 137 control cases (without kidney disease). GST P1 polymorphism were determined with PCR-RFLP. Level of MDA was measured by HPLC apparatus.
  Results
  Genotypes distribution of GSTP1 A/G polymorphism to AA، AG and GG genotypes in control group were 70 (51. 1%)، 56 (40. 9%) and 11 (8%) and In diabetic group 74 (55. 6%)، 50 (37. 6%) and 9 (6. 8%)، respectively (p=0. 744). MDA levels in ESRD patients was higher than control group (p<0. 001).
  Conclusion
  GSTP1 A/G polymorphism between two groups and each groups was not statistically significant with ESRD، probably this enzyme has a protective role in the risk of ESRD.
  Keywords: End, Stage Renal Disease, Glutathione S, Transferase P, HPLC, Malondialdehyde
 • Robab Baharvand *, Jamileh Nowroozi, Elham Siasi Torbati Page 101
  Backgrounds and
  Objectives
  Listeria is a gram positive bacterium، facultive intracellular pathogene. prf A gene has an important role in virulence. The purpose of this study was to determine of the presence of Listeria monocytogenes in various meat products and presence of prf A gene in bacteria isolated from food samples and compare them with clinical samples and standard samples.
  Materials And Method
  During 6 months of 60 samples of beef، chicken، ham، cocktail، sausage، from a butchery’s Khoramabad and shops in Khoramabad and Tehran were collected. L. monocytogenes was isolated according to cold enrichment method and prf A gene were analyzed by PCR (Polymerase chain reaction) method. Statistical analysis was performed with the software SPSS (Statistical package for social science).
  Results
  From 60 samples of meat and meat products، 8 (%13. 3) were positive for Listeria spp. Among in these samples، 4 cases of L. monocytogenes (% 6. 6)، 3 cases (%5)، L. innocua and 1 case (%1. 6) L. welshimri، were isolated which L. innocua was isolated from meat and poultry samples and L. monocytogens from meat، chicken، ham and L. welshimeri from meat were isolated. Prf A gene was detected in isolated L. monocytogenes and donated bacteria from dairy products، clinical and standard samples، 2 cases of donated samples of vegetable contained prf A genes.
  Conclusions
  The prf A gene (activator of transcription and regulators the expression of other virulence genes)، in the studied samples were observed. This gene plays a role in pathogenesis. Because these bacteria are transmitted through food and is a serious threat to public health. Thus identification of bacteria especially its genes could be possible to find some ways to prevent the bacteria and avoid disease from it.
  Keywords: L. monocytogenes, meat, meat products, PCR, prf A