فهرست مطالب

نشریه مدیریت ارتقای سلامت
سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/10/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعید امت رضا، زهرا مشتاق عشق، منوچهر اسحاق، میترا حکمت افشار، محمدکاظم نایینی صفحات 7-13
  مقدمه
  حملات دوره ای میگرن سبب اختلال عملکرد بیمار از جمله غیبت های طولانی مدت از محل کار، تاثیر بر خلق و خوی و اختلالات خواب می شود و نهایتا کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش با هدف تعیین بررسی تاثیر برنامه آموزش خود مراقبتی بر اساس «الگوی خود مراقبتی اورم» بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 42 بیمار مبتلا به میگرن مراجعه کننده به مرکز طب سنتی یکی از درمانگاه های اعصاب شهر تهران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بصورت یک گروهی قبل و بعد مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی و ابزار پژوهشگر ساخته «پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن» بود. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا با ارزیابی 10 نفر و اندازه گیری پایایی به روش آزمون مجدد استفاده شد. برنامه آموزشی خود مراقبتی بر اساس «الگوی خود مراقبتی اورم» طی 4 جلسه 2 ساعتی بر اساس نیازهای خود مراقبتی اجرا شد. کیفیت زندگی در دو مرحله قبل از آموزش و 8 هفته بعد از پایان جلسه آموزشی سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره عملکردهای وضعیت سلامت در بعد های «جسمی» و «روانی» بعد از آموزش نسبت به قبل از آموزش افزایش یافته بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (001/0P=). بعلاوه، بین میانگین نمره کیفیت کلی زندگی بعد از آموزش نسبت به قبل از آن تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (049/0P=).
  نتیجه گیری
  آموزش برنامه خود مراقبتی بر اساس «الگوی خود مراقبتی اورم» بر پایه نیازهای خود مراقبتی بیماران موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به میگرن می شود. پیشنهاد می شود از این الگو برای ارتقا کیفیت زندگی این بیماران استفاده شود.
  کلیدواژگان: میگرن، آموزش، الگوی خود مراقبتی اورم، کیفیت زندگی
 • سیدجمال الدین طبیبی، علی اکبر فرهنگی، امیراشکان نصیری پور، رضا برادران کاظم زاده، پروین ابراهیمی * صفحات 14-26
  مقدمه

  فرهنگ حاکم بر سازمان و دیدگاه کارکنان نسبت به فناوری اطلاعات از جمله عوامل موثر بر موفقیت در اجرای سیستم های اطلاعات می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس «چارچوب ارزش های رقابتی» انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش توصیفی-همبستگی، الگوی مفهومی پیشنهادی براساس ادبیات موضوع تدوین، و با نظرسنجی از 7 نفر از خبرگان تایید گردید. پرسشنامه دو بخشی مطالعه بر اساس متغیرهای الگوی مورد نظر شامل پرسشنامه «پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستان» (Hospital Information System Acceptance) و«ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی» (Organizational Culture Assessment Instrument) مجموعا حاوی 90 سوال طراحی شد. روایی به روش نسبت روایی محتوا و پایایی این ابزار با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. داده های پژوهش از طریق توزیع حضوری پرسشنامه ها در میان 400 نفر از کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای در بیمارستان های مورد مطالعه گردآوری شد. آزمون الگوی مفهومی، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار لیزرل نسخه 7/8 صورت پذیرفت.

  یافته ها

  بررسی شاخص مجذور کای نرم شده (88/1) روشن ساخت الگوی پژوهش با داده ها برازش مطلوبی دارد. شاخص های نیکویی برازش، برازش تطبیقی، برازش تعدیل شده، و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب به ترتیب برابر با 98/0، 98/0، 94/0، 047/0 بودند. طبق الگوی مزبور، رابطه فرهنگ توسعه ای با درک سودمندی (020/0 P=) و رابطه فرهنگ توسعه ای و نیز فرهنگ سلسله مراتبی با بکارگیری سیستم از نظر آماری معنی دار بود (019/0 P=).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از آزمون الگوی پژوهش نشان داد فرهنگ توسعه ای و سلسله مراتبی با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی مرتبط هستند. پیشنهاد می شود مسئولین ذیربط در راستای تسهیل و ارتقاء پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی، به پرورش محیطی با گرایش بیشتر به فرهنگ توسعه ای و فرهنگ سلسله مراتبی در بیمارستان مبادرت ورزند.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات بیمارستانی، مدیریت بیمارستان، فرهنگ سازمانی، پذیرش فناوری، چارچوب ارزش های رقابتی
 • زینب علیزاده، طاهره اشک تراب *، ملاحت نیک روان مفرد، فرید زایری صفحات 27-34
  مقدمه

  رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی برای مدیریت مناسب بیماری ضروری است. حمایت اجتماعی می تواند روی پذیرش درمان و مراقبت در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن تاثیر داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی حمایت اجتماعی درک شده و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی-همبستگی، 170 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با روش مبتنی بر هدف مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی و مربوط به بیماری، «پرسشنامه حمایت اجتماعی درک شده»«Perceived Social Support Questionnaire» و «مقیاس اروپایی رفتار خودمراقبتی نارسایی قلبی» «European Heart Failure Self-Care Behavior Scale» در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی جمع آوری شد. روایی محتوا و صوری ابزارها و همچنین میزان پایایی ابزارها با استفاده از دو روش همسانی درونی و روش«آزمون- باز آزمون» اندازه گیری شد. اطلاعات در نوبت های کاری صبح و عصر، از طریق مصاحبه پژوهشگر با بیماران جمع آوری شد و توسط نرم افزارSPSS نسخه 18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمره حمایت اجتماعی درک شده 7/16±13/56 و میانگین و انحراف معیار نمره رعایت رفتارهای خودمراقبتی 3/12±35/39 بود. در زمینه ابعاد حمایت اجتماعی درک شده، بیشترین میزان حمایت مربوط به حمایت عاطفی بود. افراد مورد مطالعه بیشترین میزان حمایت عاطفی، ابزاری، اطلاعاتی و ارزیابی را از همسرخود دریافت می کردند. بر اساس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین حمایت اجتماعی درک شده و ابعاد آن با رعایت رفتارهای خودمراقبتی همبستگی مستقیم و معنی داری وجود داشت (P<0.001).

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش بیانگر همبستگی مستقیم و معنی دار حمایت اجتماعی درک شده و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی است.

  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، حمایت اجتماعی درک شده، رفتارهای خودمراقبتی
 • سپیده زارع دلاور، عنایت الله بخشی، فرین سلیمانی، اکبر بیگلریان صفحات 35-42
  مقدمه
  شناسایی عوامل خطر و اثرات متقابل آن ها، در مطالعات پزشکی بسیار مهم است. عوامل خطر مختلفی بر بروز بیماری فلج مغزی کودکان گزارش شده است. هدف از این مطالعه شناسایی اثرات متقابل عوامل خطر فلج مغزی کودکان با روش کاهش ابعاد چند عاملی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، اطلاعات 225 کودک 1-6 ساله که در سال های 87-1386 جمع آوری شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. برای شناسایی اثرات متقابل از روش کاهش ابعاد چند عاملی با کمک شاخص دقت تعادل استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار R نسخه 2-15-2 انجام شد.
  یافته ها
  رگرسیون لجستیک نشان داد تنها متغیرهای سابقه بیماری (002/0=p) و آسفیکسی (001/0>p) با فلج مغزی کودکان رابطه معنی داری داشتند. اثرات متقابل شناسایی شده توسط روش کاهش ابعاد چند عاملی شامل آسفیکسی، ازدواج فامیلی والدین، زایمان نارس با دقت تعادل 145/92 بود.
  نتیجه گیری
  روش کاهش ابعاد چند عاملی به عنوان یک روش جدید، قابلیت خوبی برای شناسایی اثرات متقابل عوامل خطرساز بیماری ها، از جمله فلج مغزی کودکان دارد. بکارگیری آن در مطالعات بعدی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: روش کاهش ابعاد چند عاملی، فلج مغزی، کودک، اثر متقابل
 • زهرا روحانی، محمدرضا منصوریان، مصطفی امیری، محمود رضا متقی * صفحات 43-51
  مقدمه

  مدیریت کیفیت فراگیر بر رضایت مشتریان و اثربخشی نیز بر انجام دادن کارهای شایسته یا درست در سازمان تمرکز دارد. هدف این پژوهش تعیین کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر و همبستگی آن با اثر بخشی مدیریت تربیت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور می باشد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش توصیفی-همبستگی، 92 نفر از کارشناسان تربیت بدنی که در 25 دانشگاه علوم پزشکی مشغول به خدمت بودند به روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب و وارد مطالعه شدند. اطلاعات به وسیله «پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر»(Total Quality Management Questionnaire) و «پرسشنامه اثر بخشی»(Effectiveness Questionnaire) جمع آوری شد. روایی محتوای پرسشنامه ها با نظر متخصصین و پایایی آن ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 14 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایح نشان داد که بین بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر (001/0=P) در تربیت بدنی دانشگاه ها و همچنین میزان اثر بخشی (003/0=P) در واحدهای پژوهش تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. از طرف دیگر، بین مدیریت کیفیت فراگیر و اثربخشی مدیریت تربیت بدنی، همبستگی آماری معنی داری وجود داشت (001/0=P).

  نتیجه گیری

  وجود رابطه مثبت و معنی دار بین مدیریت کیفیت فراگیر و اثربخشی می تواند سبب موفقیت سازمان شود. پیشنهاد می شود برای رسیدن به حداکثر سطح مدیریت کیفیت فراگیر، اصول مدیریت کیفیت به کارکنان آموزش داده شود. بعلاوه، جهت کسب اثربخشی بالا انگیزه کار گروهی و مشارکت در انجام کارها در بین کارکنان تقویت گردد.

  کلیدواژگان: اثربخشی، مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت تربیت بدنی
 • میمنت حسینی، زهره خاوری، فریده یغمایی، حمید علوی مجد، مریم جهانفر، پوران حیدری صفحات 52-61
  مقدمه
  یکی از مهمترین مشکلات جامعه امروزی کاهش فعالیت بدنی در بین دانشجویان می باشد. عوامل بسیاری بر انجام فعالیت بدنی نقش دارند که در این بین نگرش اهمیت بسیاری دارد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی نگرش، خودکارامدی، هنجارذهنی با تمایل به انجام فعالیت بدنی در دانشجویان دختر انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-همبستگی 444 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در دانشکده های مختلف، انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه «مقیاس فعالیت بدنی دختران دانشجو» بود که مشتمل بر مشخصات جمعیت شناسی، «نگرش به فعالیت بدنی»، «هنجار ذهنی در مورد فعالیت بدنی»، «خودکارآمدی در مورد انجام فعالیت بدنی» و«تمایل به انجام فعالیت بدنی» بود. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روش شاخص روایی محتوا و صوری و جهت تعیین پایایی ابزار از روش همسانی درونی و آزمون مجدد استفاده گردید. پرسشنامه های تکمیل شده توسط SPSS نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  اکثریت دانشجویان دارای نگرش مثبت به انجام فعالیت بدنی بودند. بعلاوه، «نگرش به فعالیت بدنی» با «هنجارهای ذهنی در مورد فعالیت بدنی» (209/0=r،001/0>P)، «خودکارآمدی در مورد فعالیت بدنی» (097/0=r،042/0= P) و «تمایل به انجام فعالیت بدنی» (155/0=r، 001/0=P) همبستگی مثبت داشت. از طرف دیگر، شاخص توده بدنی و سطح درآمد با «نگرش به فعالیت بدنی» همبستگی معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  همبستگی مثبت «نگرش به فعالیت بدنی»، «هنجارهای ذهنی در مورد فعالیت بدنی»، «خودکارآمدی در مورد فعالیت بدنی»، می تواند باعث ایجاد انگیزه و «تمایل به انجام فعالیت بدنی» در میان دانشجویان شود. لذا توصیه می شود برنامه های آموزش گروهی جهت ارتقا سطح فعالیت بدنی در دانشجویان اجرا گردد.
  کلیدواژگان: نگرش، هنجارذهنی، خودکارآمدی، فعالیت بدنی، دانشجویان دختر
 • کریم صالح زاده، زهرا فتحی رضایی، سید حجت زمانی ثانی صفحات 62-73
  مقدمه
  مشکلات موجود در سر راه انجام فعالیت های بدنی موجب کاهش سلامتی انسان شده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه مزایا و موانع فعالیت بدنی در گروه های سنی مختلف استان آذربایجان شرقی بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی- مقایسه ای، 240 شرکت کننده (73 نوجوان، 78 جوان و 89 بزرگسال) از سه شهر استان آذربایجان شرقی به شکل خوشه ای- تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها اطلاعات جمعیت شناسی و «مقیاس مزایا و موانع فعالیت بدنی» Exercise Benefits/Barriers Scale (EBBS)) با 43 عبارت را تکمیل نمودند. روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران تایید شده و در پژوهش حاضر نیز پایایی آن به روش آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 15 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بیشترین اولویت مزایا در همه سنین مربوط به جنبه های روانشناختی و عملکرد بدنی بود. در مورد موانع، محیط فعالیت بدنی و هزینه از اهمیت بیشتری برخوردار است. تفاوت معنی داری بین سه گروه سنی (نوجوانان، جوانان و بزرگسالان) در مزایا (005/0>P و 815/4=(466 و 10)F) و موانع (005/0>P و 379/6=(468 و 8)F) فعالیت بدنی وجود داشت. نتایج همچنین تفاوت معنی داری بین زنان و مردان در موانع فعالیت بدنی نشان داد (0005/0>P و 798/8=(235 و 4)F).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که اولویت های گروه های سنی و جنسی با هم متفاوت است. ایجاد محیط های مناسب فعالیت بدنی بخصوص برای بانوان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، گروه های سنی، مزایا، موانع
 • نسرین نیک پیما، ژیلا عابدسعیدی*، اذن الله آذرگشب، حمید علوی مجد صفحات 74-83
  مقدمه

  ارزشیابی عملکرد، فرایندی ضروری در سازمان های بهداشتی و درمانی است که به منظور اطمینان از دست یابی به هدف ارائه مراقبت با کیفیت به بیمار انجام می شود. هدف از این مطالعه، تعیین مهم ترین ابعاد نظام ارزشیابی عملکرد، از دیدگاه پژوهشگران پرستاری می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مروری، مقالات منتشر شده بین سال های 1391 - 1381 (2012-2002 میلادی) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دست یابی به مستندات علمی مرتبط، جستجوی الکترونیک به دو زبان فارسی و انگلیسی با استفاده از کلید واژه های ارزشیابی عملکرد، پرستار، نظام ارزیابی عملکرد (Performance appraisal، Nurse، Performance evaluation system) در بانک های اطلاعاتی: پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران (IranMedex)، PubMed،ScienceDirect، InterScience، Ovid،ProQuest و Google انجام شد.

  یافته ها

  نتایج جستجو در سایت های مختلف، در بر گیرنده 10 مقاله به زبان فارسی در زمینه ارزشیابی عملکرد پرستاران در 10 سال اخیر در کشور ایران بود. مقاله ای به زبان انگلیسی به دست نیامد. از این تعداد، 5 مورد (50 درصد) به بررسی رابطه بین ارزشیابی عملکرد و متغیرهایی مانند رضایتمندی شغلی، انگیزش شغلی، گردش شغلی و آموزش مدیران پرداخته بودند. 5 مورد (50 درصد) از پژوهش ها در شهر تهران، 2 مورد (20 درصد) از نوع نیمه تجربی و 8 مورد (80 درصد) از نوع کمی بوده است.

  نتیجه گیری

  ارزشیابی عملکرد با عواملی نظیر رضایتمندی شغلی، انگیزش و تشخیص نیازهای آموزشی پرستاران ارتباط دارد. عینی بودن ارزشیابی، اجرای صحیح و آموزش می تواند نقش تعیین کننده ای در موفقیت این نظام ایفا کند.

  کلیدواژگان: ارزشیابی عملکرد، پرستار، مرور، ایران
|
 • S. Omatreza, Z. Moshtagh Eshgh, M. Eshagh, M. Hekmatafshar, Mk Naieni Pages 7-13
  Introduction
  Periodic attacks of migraine can cause some dysfunctionality such as long-term absence from work، mood change، sleep disturbances and ultimately change in quality of life. The aim of this study was to determine the effect of educational program based on «Orem Self Care Model» on quality of life in patients with migraine.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study، 42 patients with migraine were selected by convenience sampling referred to one of the traditional medical clinic of Tehran. The data were collected with demographic data questionnaire and «Quality of Life Questionnaire for Patients with Migraine». The questionnaire was validated by content validity of ten experts and two neurologist physician. Reliability of the questionnaire was confirmed by test-retest method. Orem''s Self-Care Educational Program، was performed according to the patient needs during 2 hours in four sessions. The quality of life was measured in two stages before and 8 week after the study. Data were analyzed with SPSS/14.
  Findings
  Average score of functions for the «physical» and «mental» status of the health، was increased before and after the study and it was significant (P=0. 001). In addition، there was a significant difference، between mean scores of overall quality of life، before and after the study (P=0. 049).
  Conclusions
  Self-care educational program، based on «Ore m Self Care Model» and patients’ self-care needs، improves quality of life in the patients with migraine. It is recommended that this model be used to improve the quality of life in these patients.
  Keywords: Migraine, Education, Orem's Model of Self, Care, Quality of life
 • Sj Tabibi, A. A. Farhangi, A. A. Nasiripour, R. Baradarankazemzadeh, P. Ebrahimi Pages 14-26

  Abstract

  Introduction

  Organizational culture and employee attitude towards information technology are considered as the factors influencing successful implementation of information systems. The aim of this research was to determine the related factors to Hospital Information System (HIS) acceptance according to Competing Values Framework.

  Materials And Methods

  In this descriptive-correlative study، the conceptual model was proposed according to the related literature، and it was confirmed by the views of 7 experts. The two-part questionnaire including «HIS Acceptance» and «Organizational Culture Assessment Instrument» with total of 90 questions was developed based on the model variables. The validity of the questionnaire was obtained by content validity ratio، and its reliability was measured by calculating Cronbach’s Alpha. The research data was gathered through distributing the questionnaires among 400 users of HIS in the considered hospitals by using stratified sampling method. To test the conceptual model، Structural Equation Modeling and path analysis methods were used by applying LISREL Software version 8. 7.

  Findings

  The Normed Chi Square Index (1. 88) showed that the model had fitness with the gathered data. The indices included Goodness of Fit Index=0. 98، Comparative Fit index= 0. 98، Adjusted Goodness of Fit index=0. 94، Root Mean Square Error of Approximation= 0. 047. According to the research model، the correlation of developmental culture and Perceived Usefulness (P=0. 020) and the correlation of developmental، also hierarchical cultures and HIS use (P=0. 019) were statistically significant.

  Conclusion

  The results of testing the research model indicated that developmental and hierarchical cultures are related to HIS acceptance. In order to facilitate and improve HIS acceptance، it is recommended that the related authorities embark on fostering an environment with tendency towards developmental and hierarchical culture in the hospitals.

  Keywords: Hospital Information System, Hospital administration, Organizational culture, Technology acceptance, Competing values framework
 • Z. Alizadeh, T. Ashktorab, M. Nikravan Mofrad, F. Zayeri Pages 27-34
  Introduction

  Self-care behaviors of heart failure patients is essential for optimal disease management. Social support can influence treatment adherence of patients with chronic illnesses. The aim of this study was to determine correlation between perceived social support and self-care behaviors of patients with heart failure.

  Materials And Methods

  In this descriptive correlational study، 170 patients with heart failure who were admitted in hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences were selected with purposive sampling method. Data were collected with 3 instruments: 1- Demographic and clinical questionnaire، 2- «Perceived Social Support Questionnaire» 3- «European Heart Failure Self-Care Behavior Scale». Content and face validity of instruments were evaluated. Reliability of instruments were evaluated with internal consistency and test re-test methods. The range of Cronbach''s alpha of «Perceived Social Support Questionnaire» in various dimensions were 0. 84-0. 91 and with test re-test method reliability values was 0. 92. Also reliability of «European Heart Failure Self-Care Behavior Scale» with internal consistency and test re-test methods was 0. 84 and 0. 91 respectively. Data for this study were collected in morning and evening shifts through interview and were analyzed with SPSS/18 software.

  Findings

  Results showed mean scores of perceived social support and self-care behaviors was 56. 13±16. 7 and 39. 35±12. 3 respectively. Subjects received the largest amount of emotional، instrumental، informational and appraisal support from their spouse. The largest part of perceived social support was related to emotional support. Based on Pearson correlation coefficient test There was a direct and significant correlation between perceived social support and its dimensions with self-care behaviors (p<0. 001).

  Conclusion

  The findings suggest a direct and significant correlation with perceived social support and self-care behaviors in patients with heart failure.

  Keywords: Heart failure, Perceived social support, Self, Care behaviors
 • S. Zare Delavar, E. Bakhshi, F. Soleimani, A. Biglarian Pages 35-42
  Introduction
  The identification of risk factors and their interactions are very important in medical studies. The aim of this study was to identify risk factors interactions in children with Cerebral Palsy using multifactor dimensionality reduction method.
  Materials And Methods
  In this descriptive study، the data of 225 children aged 1-6 years during 2008 to 2009، were used. Balanced accuracy index in multifactor dimensionality reduction method was used to identify interactions. Data analysis was performed using the R software، version 2. 15. 2.
  Findings
  Logistic regression analysis showed that only the history of current pregnancy (P=0. 002) and asphyxia (P<0. 001) were significantly associated with cerebral palsy. The identified interaction of the factors by the method of multifactor dimensionality reduction was asphyxia: consanguinity: pre-term delivery with balance accuracy، 92. 145.
  Conclusion
  The multifactor dimensionality reduction method، as a new approach، enables users to identify risk factors interactions، such as cerebral palsy. Use of this method in further study is recommended.
  Keywords: Multifactor dimensionality reduction, Cerebral palsy, Children, Interaction
 • Z. Rohani, Mr Mansoorian, M. Amiri, Mr Mottaghy Pages 43-51

  Abstract

  Introduction

  Total quality management (TQM) focuses on the customers'' satisfaction and effectiveness focuses on carrying out proper or right tasks in organization. The aim of this study was to determine the application of Total Quality Management and its correlation with the effectiveness of physical education management at the universities of medical sciences.

  Materials And Methods

  In this descriptive-correlational study، 92 male and female physical education experts that employed in 25 universities of medical sciences were selected and recruited based on stratified sampling. The data were collected through the «Questionnaires of Total Quality Management» and «Questionnaires of Effectiveness». The content validity of the questionnaires was determined based on the specialists’ views; and the reliability of the questionnaires was estimated using Cronbach''s alpha. The data were analyzed applying descriptive statistics and Pearson correlation coefficient using SPSS/14.

  Findings

  The results indicated that there was a significant difference between applying TQM)P=0. 001 (in physical education programs at the universities and effectiveness (P=0. 003(among the study population. On the other hand، there was a significant correlation between the participants regarding TQM and effectiveness of physical education management (P=0. 001).

  Conclusion

  A significant positive relationship between TQM and effectiveness can lead to a successful organization. It is suggested that the principles of TQM be instructed to the employees so that the maximum level in total quality management would be achieved. In order to obtain high effectiveness، motivation for team work، and involvement in performing tasks among the employees should be improved.

  Keywords: Effectiveness, Quality Management (TQM), Physical education management.
 • M. Hosseini, Z. Khavari, F. Yaghmaei, H. Alavi Majd, M. Jahanfar, P. Heidari Pages 52-61
  Introduction
  Decrease of physical activity، is one of the most important problems in modern societies. Different factors are related to physical activity which attitude is of high importance. The aim of this study was to determine correlation between attitude، subjective -norm، self-efficacy، intention to physical activity in female students
  Materials and Methods
  In this descriptive- correlational study a total of 444 female students were selected by stratified sampling method at Shahid Beheshti University of Medical Sciences. A questionnaire was used for data collection including demographic variables، attitude، subjective norms، self-efficacy and intention towards regular physical activity. Content and face validity were confirmed and the reliability of the instrument was determined by internal consistency and test-retest methods. Cronbach''s alpha for each item was determined as follows: Attitude (α = 0. 92)، Subjective norms (α = 0. 85) and Control of Perceived Behavior (α = 0. 92). Data analysis was done by SPSS/15 using descriptive statistics such as mean، standard deviation، frequency distribution، and analytic statistics including regression، T-test and ANOVA. A P-value =0. 05 was considered statistically significant.
  Result
  The results of this study showed that the majority of students had positive attitude towards physical activity. Also attitude was found correlated directly and significantly with subjective norm، self-efficacy and intention to physical activity. However، BMI and economic status were not related to attitude towards physical activity.
  Conclusion
  The results of the current study showed that perception of subjective norm، self-efficacy and intention can help to motivate students to do physical activities. Therefore، it is recommended to provide educational programs for the students in order to improve regular physical activities.
  Keywords: Attitude, Subjective norm, Self, efficacy, Physical activity, Female students
 • K. Saleh Zadeh, Z. Fathi Rezaie, Sh Zamani Sani Pages 62-73
  Abstract
  Introduction
  Problems related to physical activities have reduced humans health. The aim of this study was to determine the benefits and barriers of physical activity in age groups of East Azerbaijan Province.
  Materials And Methods
  This research is a descriptive - comparative study. In this study 240 participants (73 adolescents، 78 youth and 89 adults)، with 52. 5% female and the rest were men from three cities of East Azerbaijan province were selected by cluster random sampling. Participants completed demographic information and the «Exercise Benefits/Barriers Scale» (EBBS) with 43 items. Validity and reliability of this questionnaire was obtained in Iran. Also، in this research، validity by Cronbach''s alpha was measured and data was analysis by SPSS/15.
  Findings
  The highest priorities of all ages on the benefits were psychological aspects and physical performance of physical activity. With regard to barriers، environment and cost of physical activity had higher priorities. There were significant differences among three groups (adolescents، youth and adults) in benefits (P>0. 005، F (10، 466) =4. 815) and barriers (P>0. 005، F (8، 468) =6. 379) of physical activity. Also، there were significant differences among female and male in barriers (P>0. 005، F(4، 235) = 8. 798).
  Conclusion
  Results showed priorities of age and sex groups are different from each other. it is suggested that women should be provided suitable space for physical activity.
  Keywords: Physical activity, Age groups, Benefits, Barriers
 • N. Nikpeyma, J. Abed-Saeedi, E. Azargashb, H. Alavi Majd Pages 74-83

  Abstract

  Introduction

  Performance appraisal is an essential process in health care organizations to ensure that the quality of care goal is met. The aim of this study was to determine the most important dimensions of performance appraisal from the perspective of nursing researchers.

  Materials And Methods

  In this review study، the published articles from 2002–2012 were assessed. In order to achieve related evidences، electronic search was done in both English and Persian language by using the key words; appraisal، nurse، assessment، evaluation in the following databases: Magiran، SID، IranMedex، PubMed، Science Direct، InterScienc، Ovid، ProQuest and Google.

  Findings

  Search results in multiple sites covering 10 Persian articles on nurses’ performance appraisal in the last 10 years in Iran. There was not found any related article in English language. 5 studies (50%)، mainly considered the following topics: relationship between performance appraisal and variables such as job satisfaction، job motivation، job rotation and managers’ education. 5 (50%) of the studies were conducted in Tehran، 2 of them (20%) were quasi experimental and 8 studies were quantitative study.

  Conclusion

  Performance appraisal is associated with job satisfaction، motivation and identification of nurses’ training needs. Objectives in appraisal، appropriate implementation and training can play a significant role in the success of this system.

  Keywords: Nurse, Performance appraisal, literature, Iran.