فهرست مطالب

نقد ادبی و بلاغت - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1392)

پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/05/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه مدرسی، اسماعیل شفق، امید یاسینی صفحات 1-20
  کانون روایت، منظری است که نویسنده یا راوی برای نگریستن به داستان خود انتخاب می کند. تحلیل و بررسی کانون روایت و شگردهای روایی در کشف ساختار منسجم و دقیقی از روایت در آثار داستانی حائز اهمیت شایانی است. یکی از شگردهای روایی که از رهگذر آن می توان به میزان توانایی یک داستان پرداز در شکل دهی به ساختار روایی اثرش پی برد، نظریه کانون روایت ژرار ژنت است. او برای بررسی کانون روایت دو مقوله وجه و لحن را معرفی می کند. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، شگردهای روایی در حکایت های اسرارالتوحید بر اساس نظریه کانون روایت ژنت مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش شناسایی میزان موفقیت محمدبن منور در بهره گیری از کانون روایی برای انتقال اندیشه های عرفانی، جذابیت و واقع نمایی حکایت برای مخاطب و نمایان ساختن عظمت و کرامت های جد خود ابوسعید ابوالخیر در اسرارالتوحید است.
  کلیدواژگان: اسرارالتوحید، کانون روایت، ژنت، وجه و لحن
 • حسین فقیهی، لیلا آقایانی چاوشی * صفحات 21-36

  مقامات حمیدی، اثر حمیدالدین ابوبکر عمربن محمودی بلخی (فو.559)، نخستین مقامه ای است که در زبان فارسی به رشته تحریر درآمده و هر چند به شیوه مقامات بدیع الزمان همدانی و مقامات حریری، ره سپرده است از این منظر که نخستین مقامه به زبان فارسی می باشد، حائز اهمیت است. از ویژگی های مهم مقامه، آهنگینی سخن و عبارت های موزون است. از آنجا که جناس از صنایع محوری در ایجاد موسیقی کلام در این نوع نوشتار و از جمله مقامات حمیدی است، این مقاله عهده دار بررسی کارکرد این آرایه در جایگاه یکی از اصلی ترین صنایع ادبی به کارگرفته شده در این اثر است. در این راستا پس از بیان مقدمه ای در باب مقامه نویسی و در پی آن اشاره ای به ویژ گی های مقامات حمیدی، به تقریر و تعریف صنعت جناس و انواع گوناگون آن و بهره گیری قاضی حمید الدین از این شگرد ادبی در پردازش این اثر آهنگین، می پردازیم.

  کلیدواژگان: مقامه، مقامات حمیدی، آرایه(صنعت) ادبی، جناس و موسیقی کلام
 • احمد غنی پور ملکشاه، سیده سودابه رضازاده بایی صفحات 37-56
  در تحلیل شعر هر شاعری، ساخت های گوناگونی را می توان اختیار کرد و دورنمایه ها و عناصر محتوایی و معنایی شعر را توصیف کرد و این که تا چه میزان بکر و ناب هستند و تاثیر این اندیشه ها و تفکرات بر تفکر شاعران آینده چگونه خواهد بود. خاقانی و حافظ، شاعرانی هستند که با قدرت هنرآفرینی و خلاقیت زبانی بی نظیرشان در خلق صنایع بدیعی به ویژه ای هام توانستند سبک و شیوه خاص خود را به وجود آورند که شعرشان را از اشعار شاعران دیگر متمایز می کند و این، راز ماندگاری این دو شاعر در شعر و ادبیات پارسی است. این مقاله به بررسی ای هام و گونه های آن در دیوان دو شاعر می پردازد
  کلیدواژگان: حافظ، خاقانی، ایهام، انواع ایهام، ایهام تناسب و ایهام ترجمه
 • مهدی کمالی صفحات 57-76
  اشعار بیدل دهلوی با صفت «غرابت» توصیف می شود، اما غزل های او، از نظر وزن، تا حد زیادی «معمولی» است، زیرا اوزان پربسامد آن مجموعه، که چهارپنجم غزل ها در آنها سروده شده، مطابق سنت شاعری آن دوره است؛ با این حال در اوزان کم بسامدتر غزل های او، وزن های نادر یا بی سابقه ای وجود دارد که او را از دیگر غزل سرایان متمایز می کند. بهره گیری بیدل را از این وزن ها، می توان با توجه به فرهنگ محیط زندگی او تحلیل کرد. عناصر فرهنگی موثر بر وزن شعر، عمدتا زبان و موسیقی است که خصوصیات آوایی شان در کیفیت اوزان رایج در آن فرهنگ نقش تعیین کننده دارد و این خصوصیات، در نظام اوزان شعری (عروض) آن زبان نیز بازتاب می یابد. اوزان خاص غزل های بیدل ویژگی های آوایی مشخصی دارد، شامل بلند بودن، دوپاره بودن و کثرت نسبی هجای کوتاه در برابر هجای بلند. این ویژگی ها با خصوصیات آوایی زبان و موسیقی هندی کاملا سازگار است و بیشتر وزن های خاص او نیز که در شعر فارسی بی سابقه یا نادر است، در عروض هندی رواج دارد. از نظر نقد زیبایی شناختی نیز استفاده بیدل از این وزن های نادر، به سبب نوآوری و گسترش امکانات شعری زبان فارسی، برجسته کردن نقش وزن و رعایت تناسب وزن با محتوای غریب و نامانوس اشعار، ارزشمند است.
  کلیدواژگان: بیدل دهلوی، وزن، غزل، عروض هندی و تحلیل سبک
 • مصطفی کمالجو، الهام زارع صفحات 77-96
  سعدی شیرازی از بزرگ ترین شاعران فارسی زبان است که بر زبان عربی هم مسلط بوده است. با وجود تسلط سعدی بر زبان عربی، اشعار عربی، بخش کوچکی از اشعار او را به خود اختصاص داده است. ولی همین اشعار کم، نشان دهنده جایگاه رفیع سعدی در میان شاعران ایرانی عربی سرا است. در این مقاله تشبیه که از موضوع های محوری حوزه علوم بلاغی محسوب می شود در اشعار عربی سعدی بررسی و تحلیل می شود و نشان داده می شود که شیوه کاربرد تشبیه چه از جهت شکل و چه از نظر محتوا، نشان دهنده زبان خاص این شاعر می باشد. تشبیه در اشعار سعدی، علاوه بر کیفیت خاص، فراوان یافت می شود. نویسنده انواع تشبی هات به کار رفته در ابیات عربی را بررسی کرده تا بخشی از زیبایی های شعر این شاعر بیش از پیش آشکار شود. سعدی در اشعار عربی خود انواع تشبیه؛ مفصل، مجمل، موکد، مجمل بلیغ و... را به کار برده است. نوع و میزان تشبی هاتی که وی به کار برده نشان دهنده آن است که وی بیش از آن که به دنبال نشان دادن توانایی خود در به کارگیری صنایع ادبی باشد در پی ابلاغ معنا بوده است.
  کلیدواژگان: سعدی، اشعار عربی، علم بیان، تشبیه، مشبه و مشبه به
 • نجمه حسینی سروری صفحات 97-116
  نوشته حاضر به تحلیل گفتمان رمان «نیمه غایب» نوشته حسین سناپور می پردازد و با تکیه بر رویکرد پساساختگرای تحلیل گفتمان لاکلو و موف، نشان می دهد که سناپور در این رمان جدال سنت و تجدد را در جامعه شهری دهه شصت ایران بازنمایی کرده و از میان چشم انداز های مختلفی که می توان در این باره اتخاذ کرد، مسئله هویت و بازیابی آن را انتخاب کرده است. این بررسی نشان می دهد که متن سناپور، تمام تعارض های گفتمان های متفاوت سنتی را نادیده می گیرد و همه آنها را تحت عنوان سنت، به شکلی مفصل بندی می کند که در تضاد با گفتمان تجدد قرار می گیرد و گفتمان های سنت و تجدد را در آنچه در معنابخشیدن به هویت سوژه محل نزاع است، به شکلی متضاد و به نحوی بازنمایی می کند که گفتمان سنت بر مبنای تفاوت های جنسیتی و برتری و سلطه مرد و گفتمان تجدد بر مبنای برابری جنسیتی و در ابعادی کاملا یکسان، حول گره گاه اصلی مرد/ زن بازنمایی می شود. همچنین در متن سناپور، گرایش نسل جوان به گفتمان تجدد و در نهایت توفیق این نسل در سامان دهی هویت خود بر اساس ابعاد این گفتمان، به معنای عقب نشینی گفتمان هژمونیک سنت در برابر تجدد است
  کلیدواژگان: نیمه غایب، بازنمایی، تحلیل گفتمان لاکلو و موف، سنت، تجدد و هویت
 • جمیله اخیانی، اصغر بیرانوند صفحات 117-125
  آشنایی حافظ با موسیقی و همچنین آوازخوانی او از موضوعاتی است که حافظ پژوهان بر آن اتفاق نظر دارند. درباره اصطلاحات موسیقیایی به کاررفته در اشعار او نیز بسیار سخن گفته شده است؛ اما واژه هایی را نیز می توان یافت که در عین حال که معنی لغوی آنها در شعر حافظ مورد نظر است، هاله ای از معنای موسیقیایی هم آنها را احاطه کرده است؛ به گونه ای که بدون توجه به این هاله های موسیقیایی، ظرایف هنری شعر حافظ به کمال درک نمی شود. مقاله حاضر می کوشد این هاله های موسیقیایی را درباره دو واژه «حزین» و «کار» که به دلیل معنای متداول غیر موسیقیایی شان مورد غفلت واقع شده اند، بررسی کند و تناسب ها و زیبایی های بلاغی ایجاد شده به وسیله این واژه ها را در شعر حافظ آشکار سازد
  کلیدواژگان: حافظ، موسیقی، گوشه، حزین و کار
|
 • Fatemeh Modarresi, Esmaeil Shafagh, Omid Yasini Pages 1-20
  Focus of narration is the perspective on which the author or narrator looks at his story. Analysis of “Focus of Narration” and narrative techniques get an important role to discover consistent and accurate narrative structure in fiction. The Gerard Genette¢s theory of “Narrative focus” is one of the techniques through which one can understand the ability of an author to form and shape his work’s structure. To analyze the focus of narration، he introduces two issues of Mode and Intonation. In present article، using an analytic - descriptive method، the narrative techniques of Asrar al-Towhid would be studied on the basis of Gerard Genette¢s theory. The aim of this study is to distinguish the success of Muhammad Munawwar to utilize the focus of narration to convey his mystical thoughts، attractiveness and realism of his story to the readers and to show the greatness and dignity of his grandfather، Abu saeed Abu al-Khayr، in Asrar al-Towhid.
  Keywords: Asrar al Towhid Focus of Narration Gerard Genette Mode, Intonation
 • Hossein Faghihi, Leila Aghayani Chavoshi Pages 21-36

  Maqamat-e Hamidi (by Hamid al-Din Abu-Bakr Balkhi، died in 1164) is the first Persian Maqam. Although it has adopted the manner of Maqamat-e Badiʾ al-Zaman Hamedani and Maqamat-e Hariri it has gotten a special position in the history of Maqamas. One of the important properties of Maqama is its musical and harmonic tone. This article tries to analyze pun، as one of the basic literary industries which make the speech musical in the texts like Maqamat-e Hamidi. So، after a brief introduction on the technique of pun، we concentrate on its different types in Maqamat-e Hamidi and the way Hamid al-Din Balkhi used it to process the musical tune of his work.

  Keywords: Maqama, Maqamat, e Hamidi, Literary Industries, pun, Music of Language
 • Ahmad Ghanipour Malekshah, Soudabeh Reza-Zadeh Pages 37-56
  Several structures، themes، content and semantic elements of the poems can be described to analyze the poetry of each poet، and the quality of their pristine and pure conditions and their impact on the thought of future poets would be assessed. Depending on their artistry and linguistic creativity، Khaghani and Hafez were the poets who could create their own specific styles by making rhetoric figures especially ambiguity. This is what makes their poetry distinguished from the others’ and the secret of their poems durability in Persian literature. This paper studies Ambiguity and its different types in the Divans of these two Persian poets
  Keywords: Hafez, Khaghani Ambiguity, Types of Ambiguity, Ambiguity in Translation
 • Mahdi Kamali Pages 57-76
  Although Bidel poetry is described with the adjective of «strange»، most of his sonnets (ghazals) are considered «ordinary» from the point of meter، because the high frequency meters in that collection، which about four-fifths of his sonnets are versified in، correspond the poetic traditions of that period. Nonetheless، in his sonnets with low frequency meter، there are rare or unprecedented meters that distinguish him from the others. Bidel''s utilization of these meters can be analyzed regarding the culture of his life environment. The main cultural factors that impact the poetic meters are language and music which their phonic properties have determinant role in the quality of prevalent meters of that culture، and these properties reflect in the prosodic order of that language. The particular meters of Bidel’s sonnet has special phonic properties such as being long، double and relative multiplicity of short syllables in relation to long ones. These features are completely compatible with phonic features of Indian language and music، and، most of his special meters which are rare and unprecedented in Persian poetry seem being common in Indian prosodic order. From the viewpoint of aesthetic criticism، the use of these rare meters by Bidel، as an innovation develops the poetical properties of Persian language and highlights the role of meter and regards the correspondence of meter with strange content of the poems، is valuable.
  Keywords: Bidel Dehlavi, Meter, Sonnet, Indian prosody, Style Analysis
 • Mostafa Kamaljoo, Elham Zare Pages 77-96
  Sa''adi Shirazi، as one of the greatest Persian poets، was also fluent in Arabic language. Despite his fluency in Arabic، he has few poems in this language; however these few poems show his high position among Iranian poets who composed in Arabic. Metaphor as an important rhetoric figure would be analyzed in Sa’adi’s poems to show how much the manner of metaphor use، both in terms of form or content، is important in his specific poetic language. Since Sa’adi makes frequent use of metaphor in his poetry، the authors، in present article، try to study different types of imagery and metaphor used in his Arabic verses. He had used several types of metaphor، such as absolute، active، complex، compound etc. in his Arabic poems. The form and the quantity of the metaphors had been used in his poems show that he sought to convey meanings rather than showing his abilities in using literary industries.
  Keywords: Saadi, Arabic Poems, Eloquence, Metaphor, Vehicle
 • Najmeh Hosseini Sarvari Pages 97-116
  This is an article about the discourse analysis of «The Absent Hall»، a novel by Hossein Sanāpour. Depending on post-structural approach of «laclau and mouffe»، it indicates that Sanāpour has depicted the challenge of tradition and modernity in the Iranian urban society of 1980s and has picked out the issue of Identity and its retrieval among different viewpoints. This study indicates that the Sanāpour novel disregards all of the distinctive traditional discourses and simultaneously articulates them in a way that they would be against modern discourses. His text organizes and represents the traditional and modern discourses about what is the disputing point of subject identity so antithetically that traditional discourse forms on the basis of gender differences and، in a broader scale، superiority of men over women. The younger generation tendency toward modernism، and finally، its success in forming its identity based on several dimensions of this discourse means the victory of modern discourse against the hegemony of traditional one
  Keywords: The Absence Hall, Representation, Laclau, Mouffe, Identity, Tradition, Modernity
 • Jamileh Akhyani, Asghar Beyranvand Pages 117-125
  One of the subjects that researchers are agreed on is Hafez acquaintance to music and sing. Extensive studies have been conducted on musical terms in Hafez works; there are some words in his poems that are surrounded by a musical halo، however theirlexical meanings are still considered through the context of the poems، but nobody can get a profound understanding out of Hafez’s artistic elegance regardless to the musical halos. Present article attempts to review the musical halo around two terms of Hafez’s poetry، “Hazin” (Desolate) and “Kār” (Work)، which have been neglected due to their common، non-musical terminology. It would also reveal the harmony and the rhetorical aesthetics have been created by the use of these two terms
  Keywords: Hafez, Music, Corner, Desolate, Work