فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 7 (مهر 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید قاسم موسوی، احمدعلی اسدی نوقابی، عباس هوشمند، عباس مهران، سید موید علویان، سیامک محبی صفحات 663-671
  مقدمه
  اختلال عملکرد جنسی به عنوان یکی از مشکلات بهداشتی مهم تلقی می شود. بیماری های مزمن از جمله هپاتیت مزمن و درمان آن می تواند تاثیر منفی بر روی خلق و عملکرد جنسی داشته باشد. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط اختلال عملکرد جنسی با سطح افسردگی در بیماران مرد مبتلا به هپاتیت مزمن صورت گرفته است.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بر روی 70 بیمار مبتلا به هپاتیت مزمن که ویژگی های ورود به مطالعه از قبیل: متاهل بودن، عدم ابتلا به اختلال عملکرد جنسی قبل از تشخیص هپاتیت، عدم استفاده از داروهای موثر بر اختلال عملکرد جنسی، عدم ابتلا به بیماری های تاثیرگذار بر اختلال عملکرد جنسی را داشتند، انجام شد. روش نمونه گیری ساده و در دسترس بود. برای بررسی وضعیت عملکرد جنسی بیماران از پرسشنامه بین المللی استاندارد اختلال عملکرد جنسی(international index of erectile function) استفاده شد. جهت تعیین روایی از روایی محتوا و برای پایایی آن از آزمون مجدد استفاده شد. جهت ارزیابی سطح افسردگی، از پرسشنامه استاندارد بک(Beck) استفاده گردید. داده ها، توسط نرم افزارSPSS16 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  متوسط سن بیماران 56/45 سال و میانگین مدت زمان ابتلا به بیماری 81/6 سال بود. 7/65% مبتلا به هپاتیت مزمن B و3/34% مبتلا به هپاتیت مزمنC بودند. بیشترین درصد بیماران (3/74%) اختلال نعوظ متوسط و 6/8% دارای اختلال نعوظ ضعیف بودند. شدت افسردگی در40% از بیماران خفیف بود. بین سطوح مختلف افسردگی از نظر اختلال نعوظ اختلاف معنی داری وجود نداشت (449/0=P). بین اختلال نعوظ و مشخصات دموگرافیک نیز ارتیاطی یافت نشد.
  نتیجه گیری
  بین اختلال نعوظ وسطوح افسردگی در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن ارتباطی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: اختلال عملکرد جنسی، افسردگی، هپاتیت مزمن
 • جواد یوسفی لبنی، حسن میرزایی صفحات 672-681
  مقدمه
  خودکشی از جمله آسیب های اجتماعی است که در بیشتر جوامع دیده می شود. شیوه های خودکشی نیز موضوعی مهم است که در این بین خودسوزی از دردناک ترین روش ها است. خودسوزی تحت تاثیر عوامل مختلفی انجام می گیرد. این پژوهش با هدف مطالعه پدیده خودسوزی در بین زنان شهرستان های روانسر و جوانرود کرمانشاه و ویژگی های جمعیت شناختی قربانیان ناموفق خودسوزی انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش از نوع پیمایشی - توصیفی بود و به روش کیفی و برساخت گرایی انجام شد. مشارکت کنندگان در تحقیق 16 نفر از زنان نجات یافته از خودسوزی در مناطق شهری و روستایی منطقه مورد تحقیق بودند. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف انجام شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت. داده ها نیز از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته جمع آوری شد.
  یافته ها
  نتایج کلی حاکی از آن است که اکثر پاسخگویان متاهل(3/56%)، روستایی(5/62)، خانه دار(3/56%) و دارای تحصیلات ابتدای(50%) بوده اند.خودسوزی بیشتر در گروه سنی 30-16 سال مشاهده شد. دلیل عمده خودسوزی از دید پاسخگویان (44 %) نشان دادن شهامت و وخامت اوضاع فرد عنوان شده است.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج معتقدیم دلیل عمده خودسوزی در جامعه مورد مطالعه تفاوت ارزشی و هنجاری بین نسل هاست. لذا ضمن فرآیندی، اجتماعی و روانی دیدن این پدیده، ضروری است اقدامات مناسبی از جمله انجام تحقیقات بیشتر و همکاری سازمان های ذیربط در این خصوص، ارائه آموزش های مناسب جهت کاستن از باورهای سنتی و متعصبانه، فراهم آوردن بسترهای مناسب تحصیلی و شغلی برای زنان منطقه، پر کردن اوقات فراغت این قشر به نحوی مناسب جهت جلوگیری از یکنواختی زندگی،افسردگی و نامیدی.جهت کاهش این آسیب اجتماعی صورت گیرد
  کلیدواژگان: خودسوزی، زنان، روانسر، جوانرود
 • سحر سابوته، حسین شهنازی، غلامرضا شریفی راد، اکبر حسن زاده صفحات 682-692
  مقدمه
  استرس شغلی یکی از عوامل مهم ایجاد عوارض جسمی و روانی و همچنین نارضایتی شغلی در ماماها و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات ارایه شده می باشد. از آنجا که سلامت جسمی و روحی ماما به طور مستقیم و غیرمستقیم می تواند روی سلامت مادران و نوزادان تاثیر بگذارد، این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت مندی شغلی ماماهای شاغل در بخش زایشگاه صورت گرفت.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می باشد. جامعه پژوهش شامل 106 مامای شاغل در زایشگاه های شهر اصفهان است. روش جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (آنالیز واریانس یک طرفه، همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آزمون t مستقل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمره استرس شغلی ماماها 8/25 ± 41 از نمره 100 و میانگین نمره رضایت شغلی آنها 43/16± 75/44 می باشد. آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معناداری بین استرس شغلی و رضایت مندی شغلی ماماها نشان داد (001/0>P و 806/0-=r). همچنین بین میزان استرس شغلی و جنبه های مختلف رضایت شغلی نیز رابطه معنادار وجود دارد (05/>P). در این مطالعه بین استرس شغلی و رضایت کلی شغلی با مشخصات فردی مثل سن و وضعیت تاهل و میزان سابقه کاری و میزان تحصیلات رابطه معنادار وجود نداشت، در صورتی که بین استرس شغلی و رضایت کلی شغلی با میزان حقوق و مزایا و وضعیت استخدامی رابطه معنادار دیده شد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که مدیران برنامه ریزی سازمان های بهداشتی درمانی با به کارگیری استراتژی هایی به منظور کاهش میزان استرس و پیشگیری از آثار روانی و جسمانی آن بر شاغلین حرفه مامایی و در نتیجه افزایش میزان رضایتمندی شغلی آنها اقدام کنند که این می تواند گامی در جهت افزایش بهره وری سازمان های بهداشتی درمانی و همچنین کیفیت خدمات ارایه شده به دو قشر آسیب پذیر جامعه یعنی مادران و نوزادان باشد.
 • مهدی میرزایی علویجه، مونا حافظی، مصطفی نصیرزاده، نرگس دهاقین، راضیه پیروزه، اکبر حسن زاده، الهه زارع، عصمت احمدپور صفحات 693-703
  مقدمه
  اضطراب امتحان عامل ضعف سیستم ایمنی بدن، بازدارنده پیشرفت تحصیلی، کاهش کارآمدی تحصیلی، و تحمیل هزینه های زیاد بر جوامع است. منبع کنترل، چگونگی جست و جو و شیوه پردازش اطلاعات در محیط در رابطه با وقایع ومسایل زندگی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه اضطراب امتحان و منبع کنترل درونی و بیرونی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان های داران و چادگان استان اصفهان) در سال 1390 صورت پذیرفت.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بود که تعداد 288 نفر دانشجو به روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب و وارد مطالعه گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد اضطراب اشپیلبرگر و منبع کنترل راتر به همراه بخش اطلاعات جمعیت شناختی بود که به صورت خود گزارش دهی تکمیل گردیدند. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 و به وسیله آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی نظیر T-test، ANOVA، Mann-Whitney U، Kruskal-Wallis H و Chi-Square در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین سن دانشجویان 06/4±26/22 سال، 1/67% زن، 3/28% متاهل، 2/70% ساکن شهر بودند. 7/21% دارای منبع کنترل درونی، 3/78% بیرونی و 4/3% دارای اضطراب خفیف، 6/30% متوسط به پایین، 2/51% متوسط به بالا، 8/12% نسبتا شدید، 2/1% دارای اضطراب شدید بودند. میان سطح اضطراب دانشجویان و منبع کنترل ارتباط آماری معناداری وجود نداشت. دانشجویان ساکن شهر اکثرا دارای منبع کنترل بیرونی، مجردها دارای اضطراب بیشتری نسبت به متاهلین و با بالاتر رفتن سن میزان اضطراب کاسته می شد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه در بیش از نیمی از دانشجویان اضطراب با سطح متوسط به بالا وجود داشت، با توجه به اثرات منفی این اضطراب بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، اجرای برنامه های پیشگیری از اضطراب، ارایه خدمات روان شناختی و مشاوره و همچنین با توجه به بی ارتباط بودن منبع کنترل دانشجویان با سطح اضطراب آنها، شناسایی دیگر علل مرتبط با آن و سپس برنامه ریزی جهت مرتفع نمودن آنها، پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، منبع کنترل، دانشجو
 • طاهره مومنی قلعه قاسمی، امیر موسی رضایی، مهین معینی صفحات 702-711
  مقدمه
  بیماران عروق کرونر در مرحله حاد، اضطراب زیادی را تجربه می کنند و نسبت به بیماران با اضطراب کمتر به میزان بالاتری به ایسکمی، سکته مجدد، تندتپشی و فیبریلاسیون بطنی مبتلا می شوند. از طرفی بیماری های قلبی بر معنویت فرد تاثیر می گذارد. هر چند برخی مطالعات نشان داده اند، بیمارانی که نمره بالاتری در مقیاس های معنوی دارند میزان عوارض قلبی عروقی کم تری داشته اند؛ اگر چه در این میان یافته های متناقض به چشم می خورد؛ به این ترتیب محققین بر آن شد ند مطالعه ای را با هدف بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با اضطراب بیماران عروق کرونر طراحی و اجرا نمایند.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود. در طی 6 ماه مطالعه، 292 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر، بستری در بخش ویژه به روش سرشماری، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. از این تعداد، 85 نفر از بیماران که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، پرسشنامه ها (اطلاعات دموگرافیک، سلامت معنوی و اضطراب موقعیتی اسپیل برگر) را تکمیل نمودند. داده ها در مجموع از نوع کمی و کیفی بود که برای تجزیه و تحلیل آن ها از نرم افزار SPSSنسخه 18 و روش های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید. در این مطالعه مقدار P در سطح کمتر از 05/0 معنا دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  به ترتیب میانگین نمره کلی سلامت معنوی 68/9±11/103 از 120، میانگین نمره وجودی سلامت معنوی 06/9±48/45 از 60 و میانگین نمره مذهبی سلامت معنوی20/4±63/57 از 60 بود. همچنین یافته ها نشان داد میانگین نمره اضطراب موقعیتی بیماران 03/13± 80/40 بود. یافته های مطالعه حاکی از معنادار شدن ارتباط بین سلامت معنوی و ابعاد آن با میزان اضطراب بیماران ایسکمیک قلبی بود، به طوری که آزمون پیرسون نشان داد ارتباط آماری معنی دار معکوس بین نمره کلی سلامت معنوی با اضطراب (001/0P< و 47/0=- r)، نمره بعد وجودی سلامت معنوی با اضطراب (001/0P< و 46/0= - r) و نمره بعد مذهبی سلامت معنوی با اضطراب (01/0=P و26/0= r) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  این مطالعه قویا نشان داد در بیماران عروق کرونر با نمرات بالاتر سلامت معنوی، میزان اضطراب کمتری وجود دارد و بالا بودن سلامت معنوی یک فاکتور مهم محافظت کننده در برابر بروز اضطراب در این بیماران است.
  کلیدواژگان: اضطراب، بیماری عروق کرونر، معنویت
 • راحله سلطانی، غلامرضا شریفی راد، اکبر حسن زاده، پرستو گلشیری، مریم براتی صفحات 712-719
  مقدمه
  پوسیدگی دندان شایع ترین بیماری مزمن دوران کودکی می باشد و خانواده مهمترین نقش را در رعایت بهداشت دندان و دهان کودکان دارند. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی و نگرش مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان پیش دبستانی انجام شد.
  روش ها
  مطالعه از نوع مقطعی بود و به روش نمونه گیری تصادفی بر روی 253 نفر از مادران دارای کودک پیش دبستانی (6-3 ساله) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان انجام گرفت. اطلاعات به وسیله پرسشنامه ای که روایی محتوایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود، جمع آوری شد و برای تحلیل یافته های این پژوهش از آزمون های آماری t مستقل، ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده و 05/0 p <نیز به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شده.
  یافته ها
  میانگین سن مادران 5 ± 9/28 سال (دامنه20-48) محاسبه گردید. تعداد 37 نفر از (6/14%) مادران شاغل و 216 (4/85%) نفر خانه دار بودند. میزان آگاهی 2/14% مادران در خصوص بهداشت دهان و دندان کودکان مطلوب و 7/61% متوسط بود. 6/10% از مادران نگرش متوسط و 4/89% نگرش مطلوب داشتند. آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین نمره آگاهی با سطح تحصیلات رابطه مستقیم وجود دارد (001/0P < و 516/0 = r) همچنین ارتباط معنی داری بین آگاهی و نگرش مادران مشاهده شد (001/0P <).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه اکثر مادران آگاهی متوسط و ضعیفی در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان پیش دبستانی داشتند. بنابراین برنامه ریزی آموزشی جهت بالا بردن سطح آگاهی مادران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، کودکان پیش دبستانی، بهداشت دهان و دندان
 • علیرضا چوبینه، هادی دانشمندی، فرزین دیلمی، سکینه خوشنامی صفحات 720-730
  مقدمه
  اختلالات اسکلتی- عضلانی، یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی است که به طور عمده در کمر، گردن و اندام های فوقانی نمایان می شود. این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به این اختلالات در کارکنان یک شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور انجام شده است.
  روش ها
  در این مطالعه 319 نفر از کارکنان یک شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور با حداقل یک سال سابقه کار مورد بررسی قرار گرفتند. در مشاغل ستادی ابزار گردآوری داده ها عبارت بودند از پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک، پرسشنامه نوردیک و چک لیست ارزیابی ارگونومیک محیط های کار ستادی. در مشاغل تولیدی ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک، پرسشنامه نوردیک و روش Quick Exposure Check (QEC) برای ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی بودند.
  یافته ها
  میانگین سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب برابر با 05/7±84/35 و 98/4±54/7 سال به دست آمد. شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارکنان ستادی و تولیدی به ترتیب 5/79 و 9/82% تعیین شد. در ارزیابی به وسیله ی چک لیست ارگونومی در کارکنان ستادی مشخص گردید بهبود ایستگاه کار می بایست در اولویت قرار گیرد. در ارزیابی به روش QEC، در مجموع 6/83% از موارد سطح ریسک بالا و بسیار بالا بود که نشان دهنده مخاطره آمیز بودن شرایط و نیاز به اصلاحات در مشاغل تولیدی می باشد.
  نتیجه گیری
  در بهبود شرایط کار و اقدامات اصلاحی در افراد مورد مطالعه، توجه به ریسک فاکتورهای نواحی کمر، گردن، زانو، پشت و شانه به علت شیوع بالا در این نواحی اهمیت دارد. واژه های کلیدی:
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، پرسشنامه نوردیک، چک لیست ارگونومی، (Quick Exposure Check QEC)
 • زهره کوهی رستمی کلایی، آذر طل، فیض الله اکبری حقیقی، عباس رحیمی فروشانی، ابوالقاسم پوررضا صفحات 731-740
  مقدمه
  یکی از عوامل موثر بر تعهد سازمانی جو سازمانی است. جو سازمانی ضمن تاثیر بر سلوک اعضاء، رفتار سازمانی آنها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.این مطالعه با هدف تعیین ارتباط مولفه های جو سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 طراحی و اجرا شد.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی و کاربردی بود. واحدهای پژوهش این مطالعه 363 پرستار کارشناس و کارشناس ارشد شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه روا و پایا در سه بخش اطلاعات فردی، تعهد سازمانی و جو سازمانی بود که به صورت خود ایفا تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارآماریSPSS نسخه 5/11 وآزمون های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار برای متغیر تعهد سازمانی) و به دلیل توزیع غیر نرمال ابعاد جو سازمانی از شاخص های پراکندگی مانند میانه و دامنه میان چارکی و ضریب همبستگی اسپیرمن به کار گرفته شد. سطح معنی داری در این مطالعه کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تعهد سازمانی پرستاران 15/32±87/65 و کلیه ابعاد آن (عاطفی، مستمر و تکلیفی) در سطح متوسط قرار داشت. همچنین، از هشت مولفه متغیر جو سازمانی میانه و دامنه میان چارکی مولفه روحیه گروهی در سطح بالا و میانه سایر مولفه های سطح سازمانی در سطح متوسط قرار داشت. ارتباط سنجی این دو متغیر نشان داد که تعهد سازمانی با مولفه های روحیه گروهی (001/0>P و29/0=r)، علاقمندی (001/0>P و294/0=r)، صمیمیت (018 /0=P و124/0=r)، ملاحظه گری (001/0>P و362/0=r)، فاصله گیری (001/0=P و175/0=r)، نفوذ و پویایی (001/0>P و431/0=r) و تاکید بر تولید (001/0>P و384/0=r)رابطه خطی و مستقیم ومعنی دار و با مولفه مزاحمت (001 /0>P و257/0 - =r) رابطه خطی غیر مستقیم و معنی دار دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط کلیه مولفه های جو سازمانی با تعهد سازمانی، بنابراین تلاش برای بهبود جو سازمانی در بیمارستان ها می تواند به عنوان یک استراتژی ارزشمند برای بهبود تعهد سازمانی محسوب شود.
  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، جو سازمانی، پرستاران، بیمارستان
 • محبوبه اشتری ماهینی، آدر طل، فرشته مجلسی، عباس رحیمی فروشانی، ابوالقاسم پوررضا صفحات 741-748
  مقدمه
  نسبت مرگ و میر مادران از عوارض بارداری و زایمان یکی از مهمترین شاخص هایی است که نشان دهنده توسعه کشورهاست. عوارض ناخوشایند و در بعضی موارد خطرناک سقط برای مادر غیرقابل انکار است. آگاهی از فراوانی سقط در اجتماع می تواند معیاری غیرمستقیم از وضعیت سلامت مادران باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت سقط و برخی عوامل موثر بر آن در مراجعین بیمارستان های شهر زنجان در سال 1390 طراحی و اجرا شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که بر روی 545 نفر مراجعین باردار بیمارستان های آیت الله موسوی و امام حسین (ع) شهر زنجان در سال 1390 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که در چهار بخش. اطلاعات دموگرافیک(11 سوال)، اطلاعات مربوط به سابقه مامایی(12 سوال)، علل احتمالی سقط و اطلاعات مربوط به سقط اخیر از قبیل نوع، روش و محل انجام سقط (16 سوال) تنظیم شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS-11.5 و به کارگیری آزمون های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (کای دو و رگرسیون لجستیک)تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه فراوانی سقط 1/12 %(66 مورد) بود که 5/9%(52 مورد) آن خود بخودی و 6/2 %(14 مورد) از نوع درمانی بود. بین سقط جنین با بیماری تیروئید (01/0 P=)، خواسته یا ناخواسته بودن بارداری (01/0P=)، تعداد بارداری ها (02/0 P=)، سن مادر (003/0 P=)، شغل مادر (001/0 < P)، سابقه سقط قبلی (001/0 < P)، فاصله دو بارداری اخیر (01/0 P=) و وقوع بارداری در حین پیشگیری (03/0 P=) اختلاف معنی دار وجود داشت. نتایج نشان داد متغیرهای شاغل بودن (03/0 P=)، داشتن یک بارداری (001/0 < P) و بارداری شکم اول (006/0 P=) نسبت برتری بالاتری در وجود سقط را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه، تبیین اهداف در راستای بهداشت باروری و سلامت مادر و برنامه ریزی در جهت ارتقاء سلامت باروری ضروری به نظر می رسد. همچنین لازم است در برنامه سلامت مادران، به خانم های باردار با سابقه مثبت سقط خدمات مطلوب تری ارائه گردد.
  کلیدواژگان: بارداری، سقط، بارداری ناخواسته، سلامت
 • حشمت الله حیدری، غلامرضا شریفی راد، عزیز کامران صفحات 749-759
  مقدمه
  آموزش از عمده ترین رسالت های یک دانشگاه و از وظایف مهم اعضای هیات علمی بوده و ارتقاء کیفیت آن، منجر به ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه می گردد. از فرآیندهایی که به منظور این ارتقاء کیفیت انجام می گردد ارزشیابی مدرس است. این مطالعه با هدف مقایسه اولویت های ارزشیابی مدرسین از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1390 انجام گردید.
  روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی مقطعی انجام گردید. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود که از طریق آن، اهمیت هر سووال از 5 حیطه ارزشیابی اساتید به صورت لیکرت 4 گزینه ای در بین 299 نفر از دانشجویان و تعداد 116 نفر از اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به روش نمونه گیری چند مرحله ای مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آمار توصیفی و آزمون مجذور کای، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه با سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در حیطه مهارت های تدریس، تسلط استاد بر موضوع درس، در حیطه ویژگی های فردی، داشتن اعتماد به نفس، در حیطه مهارت های ارتباطی، برقراری ارتباط صمیمانه با دانشجو، در حیطه رعایت اصول و قوانین آموزشی، رعایت زمان دقیق شروع و پایان کلاس و در حیطه مهارت های ارزشیابی، برگزاری امتحان جامع و دقیق در پایان ترم توسط دانشجویان به عنوان مهمترین موارد انتخاب شد. نظرات دانشجویان و اساتید در مورد اهمیت موارد ارزشیابی با هم تفاوت داشت. نظرات افراد در اکثریت حیطه ها در دانشجویان در دو جنس از نظر آماری اختلاف معنی دار نشان داد (001/ P =).
  نتیجه گیری
  موارد ارزشیابی از دیدگاه اساتید و دانشجویان تفاوت هایی گاها اساسی دارند، گرچه دانشجویان عوامل مهم در ارزشیابی اساتید را به خوبی تشخیص می دهند اما در اولویت دهی به موارد از فاکتورهایی نظیر جنسیت، معدل تحصیلی، مقطع و رشته تحصیلی تاثیر می پذیرند که می تواند اعتبار ارزشیابی ها توسط دانشجو را مورد تردید قرار دهد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، استاد، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • علیرضا موغلی، سید رضا سید جوادین، سید علی اکبر احمدی، آزاده علوی صفحات 760-770
  مقدمه
  بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متاثر از ارزش های اخلاقی بوده و ریشه در اخلاق دارد. در شرایط کنونی عدم رعایت برخی معیارهای اخلاقی، نگرانی های زیادی را در بخش های دولتی و غیردولتی به وجود آورده است. یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای رعایت اصول اخلاقی و تقویت حس مسوولیت و تعهد عوامل انسانی است. نظام سلامت جامعه که توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور اداره می شود نیز از این قاعده مستثنی نبوده و توجه به معیارهای اخلاقی در کار با رویکرد اسلامی از حساسیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین در این مطالعه شاخص های اسلامی اخلاق کار در بین کارکنان نظام سلامت بررسی و کالبد شکافی شده است.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی-کاربردی بود. جمعیت مورد مطالعه 8280 نفر در 4 ساختار نظام سلامت بوده که بر اساس توزیع اولیه، تعداد نمونه 239 نفر برآورد و پرسشنامه در بین آنها توزیع شد که تعداد 198 مورد از آنها برگشت داده شد (نرخ بازگشت 83%). برای جمع آوری ادبیات از روش کتابخانه ای و جهت تایید یا رد فرضیات از پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 20 سوال بسته که بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده بود، استفاده گردید. پایایی با استفاده از روش آلفای کرنباخ برابر با91% محاسبه شد. همچنین روایی صوری و محتوایی طی چندین مرحله در روش دلفی توسط صاحب نظران و متخصصان، مورد تایید قرار گرفت. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با روش های توصیفی شامل فراوانی، میانگین و روش استنباطی به کمک آزمون های دو جمله ای، کای اسکور با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
  یافته ها
  در این مطالعه از نظر آماری میزان حاکمیت مولفه های اخلاق کار اسلامی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از آزمون دوجمله ای مطلوب بود. هیچ یک از عوامل بر مولفه های شاخص های ایمان و پشتکار و جدیت تاثیرگذار نبوده، شاخص روابط سالم انسانی در محل کار بر عوامل جنسیت و رسته شغلی اثرگذار بوده و در نهایت شاخص رفتار مسوولانه دینی تحت تاثیر عوامل جنس، سن، رسته شغلی و سابقه مدیریتی بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت بررسی رفتارهای اخلاقی در سازمان ها به ویژه اخلاق کار اسلامی، بررسی تاثیر اخلاق کار در ایران با تاکید بر اصول اخلاق اسلامی و فرهنگ حاکم بر سازمان ها بسیار حایز اهمیت است. با توجه به نتایج این مطالعه، حاکمیت اخلاق کار اسلامی در بین کارکنان مطلوب بوده و عوامل جنسیت، سن، رسته شغلی، سابقه مدیریتی بر میزان مولفه های اخلاق کار اسلامی تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق کار اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی
 • سید ناصر حجازی صفحات 771-781
  مقدمه
  از آن جایی که باروری پدیده اجتماعی است، مشکلات و عوامل متفاوت ومتنوعی وجود دارد که می توانند آن را تحت تاثیر قرار داده و آن را کنترل نمایند. اشتغال زنان از جمله عوامل تاثیرگذار بوده و تمایل زنان به باروری را از لحاظ اجتماعی واقتصادی تحت الشعاع خود قرار می دهد.
  روش ها
  این پژوهش به روش پیمایشی در شهر اصفهان و شهرستان های کاشان، نجف آباد، سمیرم و گلپایگان صورت گرفت، اطلاعات مورد نیاز از تعداد 610 نمونه شامل زنان ازدواج کرده و شاغل دارای یک فرزند 15-49 ساله از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. سپس با نرم افزارSPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بیشتر جمعیت مورد بررسی در پایگاه اجتماعی و اقتصادی متوسط قرار داشتند. بیشتر پاسخگوها در سنین 20-24 ساله و همسران آنها در سنین 25-29 سال قرار داشتند. تحصیلات افراد شرکت کننده در این مطالعه بیشتر در حد لیسانس بود بیشتر آنها دارای فرزندانی کوچکتر از 4 سال بودند و تعداد فرزند مطلوبشان دو فرزند بوده است. اکثر آنها تمایل به داشتن فرزند دوم بودندو اعتقاد داشتند بهتر است زوجین دارای دو فرزند باشند. تحصیلات، سن زنان، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، اعتقادات مذهبی، ترجیح جنسی و رتبه شغلی مادران بر تمایل به داشتن فرزند دوم موثر بود (001/0>P) و تنها متغیر ترجیح جنسی تاثیری بر تمایل به داشتن فرزند دوم نداشت (193/0=P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این تحقیق می توان گفت همچنان تمایل به داشتن فرزند دوم در بین زنان شاغل زیاد است. مهمترین عاملی که باعث تمایل و تقاضای برای داشتن فرزند دوم شده تنها نبودن، فرزند اول بوده است. بیشتر زنان در سنین زیر سی سال فرزند اول خود را به دنیا می آورند و تعداد فرزند مطلوب برای این زنان دو فرزند است.
  کلیدواژگان: اشتغال، باروری، فرزند دوم، زنان شاغل
|
 • Seyyed Qasem Mousavi, Ahmad Ali Asadi Noghabi, Abbas Hooshmand, Abbas Mehran, Seyyed Moayed Alavian, Siamak Mohebbi Pages 663-671
  Background
  Erectile dysfunction (ED) is recognized as a major health problem. Chronic diseases such as chronic hepatitis، and its treatment can have negative effect on erectile function. The aim of This study was assessment the correlations of Erectile Dysfunction with Depression in Patients with Chronic Hepatitis
  Methods
  In this descriptive and analytical study، 70 male patients with chronic hepatitis evaluated by IIEF standard questionnaire for assessing Sexual dysfunction. Also the Beck depression scale used for assessing the depression level. data were analyzed by using of spss 16 software.
  Findings
  The mean of patients age was 45. 56 year; the mean of chronic hepatitis infection duration was 6. 81 year; 46 (65. 7%) and 24 (34. 3%) patients were HBV and HCV recpectivly. In the most of the patientS (74. 3%) ED was observed moderate and severity of depression in the most of the patient (40%) was mild. depression levels could not still significantly predict the ED (P=0. 449) and between biological variables and ED didn’t found significantly correlations.
  Conclusion
  Our results indicate that there is no significantly correlations between ED، depression level and demographic.
  Keywords: Erectile Dysfunction, Depression, Chronic Hepatitis
 • Javad Yoosofi, Hossein Mirzaei Pages 672-681
  Background
  The self-burning is one of the most painful methods of suicide. Self-burning was performed Influenced by various factors. This study is aimed to study self-burning event within women of Javanrood and Ravansar cities in Kermanshah province and demographic characteristics of unsuccessful victims.
  Methods
  This study was a survey – descriptive. Research area is Javanrood and Ravansar cities of Kermanshah province and the sample size was 16 cases. The data gathered by semi-structured interviews.
  Findings
  Results showed that majority responders were married (56. 3%)، rural (62. 5%)، housewives (56. 3) with primary education (50%). The mean age was 27 years and the maximum self-burning saw in 16-30 age groups. The important reasons for self-burning (44%) were bravery and the sincerity of their situation.
  Conclusion
  According to the results، we believe the main reason of self- burning in the statistical society is value and cultural differentiation between generations. For solving this problem، it’s necessary to see it as a process، social and psycho issue. Also more researches، cooperation between related organizations، appropriate educations for decreasing traditional and dogmatic beliefs، providing more educational and economical opportunities and filling of leisure time are helpful for decreasing self-burning.
  Keywords: Self, burning, Women, Ravansar, Javanrood
 • Sahar Sabooteh, Hosein Shahnazi, Gholamreza Sharifirad, Akbar Hassanzadeh Pages 682-692
  Background
  Job stress is one of the most leading factors causing physical and mental symptoms as well as midwives job discontent and it will consequently lead to decrease service quality. As mental and physical health of midwives can affect the health of mothers and babies directly and indirectly، thus، current study is aimed to explore the relationship between job stress and job satisfaction of midwives who working in maternities of Isfahan city.
  Methods
  This study was cross- sectional survey. Population was 106 midwives who were working in maternities of Isfahan city. Data was collected by questionnaire، moreover; data was analyzed by SPSS (ver. 20)، descriptive and inferential statistical test including One- Way ANOVA، Pearson Correlation، Spearman Correlation and Independent t-test.
  Findings
  It maintained that the mean of midwives job stress score was 41 ±25. 8 (from 100 score) and the mean of job satisfaction score was 44. 75±16. 43. Pearson Correlation statistical test showed significant reverse relationship between job stress and job satisfaction of midwives (p<0. 001، r=-0. 806). There was also a significant relationship between job stress and numerous aspects of job satisfaction (p<0. 05). There was not significant correlation among job stress and job satisfaction with demographic characteristics considering age، marital status، job experience and education.
  Conclusion
  The findings suggest that planners of health organizations should be used appropriate strategies strive to decrease stress، prevent mental and physical effects in midwives and increase job satisfaction. Aforementioned steps will lead probably to both increase efficacy of health organizations and quality of services to mothers and babies that can be mentioned as two at risk groups.
  Keywords: job stress, job satisfaction, midwifery
 • Mehdi Mirzaei Alavijeh, Akbar Hasanzadeh, Mostafa Nasirzadeh, Narges Dahaghin, Razieh Pirouzeh, Akbar Hasanzadeh, Elahe Zare, Esmat Ahmadpour Pages 693-703
  Background
  Test anxiety is the cause of weakness of the immune system، reducing the academic efficacy، inhibitor of academic achievement and imposes high costs on society. Locus of control is not only how to search information in environment but also is the way of analyzing it in relation to life events. This study is aimed to determine and compare Test Anxiety and Locus of control in Payame Noor University students of Daran and Chadegan cities in Isfahan province 2012.
  Methods
  This study was a cross-sectional research among 288 Payame Noor University students Daran and Chadegan that have been selected in random sampling method. Data collection was Spilberger Anxiety and Rotter Locus of control questionnaire with a demographic section which completed in self report. Data were analyzed by SPSS-18 by descriptive and analytical test such as T-test، ANOVA، Mann-Whitney U، Kruskal-Wallis H and Chi-Square in α= 0. 05.
  Findings
  Mean age was 22. 26±4. 06، 67. 1% women، 28. 3% marriage، 70. 2% in town area. Were 21. 7% with internal locus of control، 78. 3% external and 3. 4% mild anxiety، 30. 6% low average، 51. 2% above average، 12. 8% moderately severe، 1. 2% with severe anxiety. There was no significant relationship between level of student’s anxiety and locus of control. The majority of students living in city had external locus of control، unmarried had more anxiety than married، anxiety reduced with increasing age.
  Conclusion
  In this survey there were more than half of students who had above average test anxiety، according to the negative effect of anxiety on student’s educational performance implementation preventive programs of anxiety and presentation of psychological services and consultation and also according to no relationship between locus of control and anxiety، propose identify other factors associated with it، and then planned to eliminate them.
  Keywords: Test Anxiety, locus of control, Student
 • Tahereh Momenighaleghasemi, Amir Musarezaie, Mahin Moini Pages 702-711
  Background
  Coronary artery patients had a much anxiety and distress in the acute situation that this stress leads to more ischemia، re-infarction، tachycardia and ventricular fibrillation. On the other hand heart disease affects person''s spirituality. Although findings of numerous studies revealed significant relation between spiritual well-being and stress in cardiac patients، but paradoxical findings in researches encouraged us to design and perform study of the relationship between spiritual well-being and stress in patients with coronary artery disease.
  Methods
  In this descriptive – correlation study، 392 patients with coronary artery disease admitted in special section were enrolled with census method in 6 months. Finally 85 patients with inclusion criteria filled the questionnaire (demographic information، spiritual well-being scale and situational spielberger questionnaire). Data was analyzed in SPSS-18 and by using descriptive methods as well as spearman and pearson''s correlation coefficients. In present study P-value < 0. 05 was significant.
  Findings
  Mean total score of spiritual well-being was 103. 11 ± 9. 68 from 120، mean score of existential aspect of spiritual well-being was 45. 48± 9. 06 from 60 and mean scores of religious aspect was 57. 63± 4. 20 from 60. Also mean scores of situational anxiety was 40. 80± 13. 03. There was statistically significant relationship between anxiety and existential (P < 0. 001; r = -0. 46) and religious (P = 0. 01; r = -0. 26) aspects of spiritual well-being in patients with heart ischemic disease. Anxiety and total score of spiritual well-being were also significantly (P < 0. 001; r = -0. 47).
  Conclusion
  This study strongly indicate that coronary arteries patients with higher scores spirituality well being had less anxiety. So spirituality well being was a protective factor against anxiety in these patients.
  Keywords: Anxiety, Coronary Artery Disease, Spirituality
 • Raheleh Soltani, Gholamreza Sharifirad, Akbar Hassanzadeh, Parastoo Golshiri, Maryam Barati Pages 712-719
  Background
  Dental carries is a common disease during childhood. Parents are directly responsible for the dental health of their and can play important role in preventing oral diseases in children. The aim of this study was to assess knowledge and attitude of mothers on oral health preschool children.
  Methods
  A cross - sectional study was conducted in Isfahan Health centers. 253 mothers of preschool children (aged 3-6 years) were chosen randomly. Questionnaire containing questions about knowledge and attitude information were completed through face to face interview. Data were analyzed with statistical software SPSS-11. 5، Descriptive test، spearman and person correlation
  Findings
  Desirable condition among mother''s knowledge and attitude were 14. 2% and 89. 4% respectively. Spearman''s test showed statistically association between mothers knowledge score and education level (P<0. 001، r= 0. 516).
  Conclusion
  In this study، most of mothers had less or average knowledge about oral health preschool Children so it is important to increase families` knowledge through educational planning.
  Keywords: Knowledge Attitude, Oral Health, Preschool Children
 • Alireza Choobineh, Hadi Daneshmandi, Farzin Deilami, Sakineh Khoshnami Pages 720-730
  Background
  Musculoskeletal disorders (MSDs) are one of the most common causes of occupational injuries that appear mainly in back، neck and upper limb. This study was conducted with the objectives of determination of prevalence rate of MSDs among workers of a generator manufacturing company and ergonomics assessment of working conditions.
  Methods
  In this study، 319 workers randomly selected participated with at least one year work experience. In office jobs، data were gathered by using demographic questionnaire، Nordic musculoskeletal disorders questionnaire (NMQ) and ergonomics checklist for assessment of working conditions. In operation jobs، demographic questionnaire، NMQ and exposure check quick (QEC) method were applied to collect the required data.
  Findings
  Means of age and Work Experience of study subjects was obtained 35. 84±7. 05 and 7. 54±4. 98 years، respectively. Prevalence rates of musculoskeletal disorders in office and operation staff were 79. 5% and 82. 9%، respectively. Working condition assessment by the checklist in office staff revealed that improving work station should be considered as a priority in ergonomics program. The results of assessment of physical exposure to musculoskeletal risks by QEC technique showed among operational workers that totally، in 83. 6% of workers studied، the level of exposure to musculoskeletal risks was high or very high. This indicated that the jobs and working conditions in the operational units were conducive for developing MSDs and needed corrections.
  Conclusion
  In working conditions improvement in participants، pay attention to risk factors of lower back، neck، knee، upper back and shoulder into consideration seemed essential.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, Nordic questionnaire, Ergonomic checklist, Exposure Check Quick (QEC)
 • Zohreh Koohi Rostamkalaee, Azar Tol, Feyzollah Akbari Haghighi, Abbass Rahimi Froshani, Abolghasem Pourreza Pages 731-740
  Background
  Organizational climate is one of the effective factors in organizational commitment. Organizational climate affects organizational staff behaviors. The aim of current study was to assess the relation between organizational climate components with organizational commitment components among nurses in selected hospitals of TUMS in 2011.
  Methods
  This study was cross - sectional survey. 363 nurses with BS and MS degree from selected hospitals of TUMS were selected using random sampling. Data were collected using a valid and reliable three part questionnaire as following; demographic variables، organizational commitment and organizational climate questionnaire. Descriptive statistics and spearman correlation test were used to analyze data. Significant level was set as 0. 05.
  Findings
  Organizational commitment was in moderate level (65. 87± 15. 32). All dimensions of organizational commitment (affective، continuous and normative) were moderate too. Out of eight organizational climates، Median of group spirit in upper level، and the others were in moderate level. Study findings revealed that organizational commitment had significant linear direct linked with group spirit (r=0. 29،P< 0. 001)، engagement (r=0. 294،P< 0. 001)، intimacy (r=0. 124، P = 0. 018)، consideration (r=0. 362، P < 0. 001)، spacing (r=0. 175، P= 0. 001)، thrust (r=0. 431،P< 0. 001)، production emphasis (r=0. 384،P< 0. 001) and significant linear indirect with hindrance dimension (r= - 0. 257،P< 0. 001).
  Conclusion
  Regarding to relation between all components of organizational climates with organizational commitment، big efforts to promote organizational climates can be as precious strategy in organizational commitment enhancement.
  Keywords: Organizational Commitment, Organization Climate, Nurse, Hospital
 • Mahboubeh Ashtari Mahini, Azar Tol, Fereshteh Majlessi, Abbas Rahimi Froshani, Abolghasem Pourreza Pages 741-748
  Background
  Maternal mortality ratio of pregnancy complications and childbirth is one of the most important indicator which represents development in countries. Sometimes unpleasant and dangerous side effects is undeniable among mothers. Undrestanding of abortion frequency can be a indirect criterion of maternal health in a community. This study aimed to assess abortion and some effective factors among of wemon referred to Zanjan city hospitals in 2012.
  Methods
  This study was a cross-sectional survey that performed in 545 pregnant women refereed to Ayatollah Mousavi and Imam Hussein hospitals in Zanjan city in 2012. The Data collection tool was a questionnaire that was four sections as demographic variables (11 items)، midwifery history (12 items)، probable causes of abortion (16 items). Gathered data was analysed by using SPSS-11. 5 software based on descriptive (mean and SD) and interferee statitical (X2 and logestic regression) tests.
  Findings
  In this study، the frequency of abortion and spontaneous was 12. 1% (66 cases) and 9. 5% (52 cases) respectively. Also frequency of therapotic was 2. 6% (14 case). There was significant difference between abortion and thyroid disease (P=0. 01)، unwanted pregnancy (P=0. 01)، the number of pregnancies (P=0. 02)، maternal age (P=0. 003)، maternal occupation (P< 0. 001)، previous abortion (P< 0. 001)، distance of two recent pregnancy (P = 0. 01) and occurrence of pregnancy during pregnancy prevention (P=0. 03). Findings revealead that employed mother (p=0. 03) having one pregnancy (P< 0. 001) and first pregnancy (P< 0. 001) had higher odds ratio in abortion existance.
  Conclusion
  According to study results، providing goals are necessary for regarding to health fertility، maternal health and planning to promote them. Also، it needs to provide better quality service to pregnant women with history of previous abortions.
  Keywords: Pregnancy, Abortion, Unwanted Pregnancy, Maternal Health
 • Heshmatollah Heidari, Gholamreza Sharifirad Sharifirad, Aziz Kamran Pages 749-759
  Background
  Education is the most important task of a university and the mission of faculty members and improving of its quality lead to improve education quality. Evaluation of teacher is one of the processes that are carried out to this quality improving. This study was conducted to compares the priorities of evaluation items from view of teachers and students of Lorestan University of Medical Sciences، in 2012.
  Methods
  This study was cross sectional. Data was collected by Self- administered questionnaire; the importance of each question of 5 areas of teacher evaluation was evaluated by 4 Likert among the 299 students and 116 faculty members in Lorestan University of Medical Sciences. Sampling was by Multi-stage method. Collected data were analyzed with SPSS-18 software، descriptive statistics، and t-test. Anova and chi-square test.
  Findings
  In the area of teaching skills، master control on lessons subjects، self-confidence in the area of personal characteristics، intimate relationships with students in the areas of communication skills، class starting on exact time in the area of educational concepts and roles، in the area of evaluation skills، comprehensive exam at the end of the semester، by students were selected as the most important items. Students and teachers had different viewpoint about the importance of evaluation items. There was statistically significant difference between tow sexes in the evaluation areas (P <0. 001).
  Conclusion
  sometimes evaluation items are fundamental differences between lecturers and students. Although the students clearly recognize important factors in faculty evaluation but to prioritize items are affected from factors such as gender، school grade، school and field which can be put into question the validity evaluations by student.
  Keywords: Evaluation, Teacher, Student, Lorestan University of Medical Sciences
 • Alireza Mooghali, Seyed Reza Seyedjavadin, Seyed Ali Akbar Ahmadi, Azadeh Alavi Pages 760-770
  Background
  Most managers and employees'' manner and actions are influenced by the ethical values and they are rooted in ethics. In the current situation، violating some ethical criteria has currently brought anxiety among the governmental and non- governmental sectors. Then، the efficient managers are worried mostly about how to provide appropriate opportunities for the human being to observe the ethical codes and reinforce their responsibility and commitment in different levels. This is also true for the health system in the society which is governing by the universities of medical sciences in Iran; furthermore، it is crucially important to have an Islam- driven focus on the ethical criteria at work. Therefore in this study Islamic working ethics surveyed within the employees in health system.
  Methods
  This is a descriptive- applied research. Participants are 8280 employees in four different sectors in the health system that 239 persons among them were selected as sample. The questionnaire was distributed among all of، but just 198 (83%) handed them. The literature of the study was reviewed from some available relevant books and articles، the hypotheses were also testified through a researcher- made questionnaire which included 20 close questions based on the Likert scale. Also، by using Cronbach''s alpha، the validity of the study was calculated as equal to 91%. In addition، the experts and authorities verified its face and content validity through a multi- stage Delphi method. Finally، data were analyzed by descriptive (frequency، mean)، and inferential methods (two-sentence test and K2) with SPSS -16.
  Findings
  In this study، the statistical analysis revealed، Islamic working ethics governance among the employees in Isfahan University of Medical Sciences was desirable. None of the factors didn’t influence in faith، perseverance and effort. Healthy human relationship in the work place is depended on the employees'' gender and working domain. Finally، gender، age، working domain and managing background affected their religious commitment.
  Conclusion
  Due to the importance study of the Ethical behavior، especially the Islamic working ethics، in organizations، it is crucial to analyze the effect of Work ethic by focusing on the Islamic ethic and governing culture in organizations in Iran. According to the results of this study Islamic working ethics governance is demanded among the employees and depends on their gender، age، working domain and managing background.
  Keywords: Ethics, Islamic Working Ethics, Isfahan University of Medical Sciences
 • Sayed Naser Hejazi Pages 771-781
  Background
  As the fertility is a sociological factor، there are a lot of factors and problems that can affect on fertility and change it. Women employment can have an important effect on fertility. Although women employment in society are in need due to their sociological and economical roles but the facilities for taking care of children for women is not enough satisfactory; and also their tendency to having another child and fertility will decrease.
  Methods
  In this study، researcher use measurement method and the responders were 610 women who were married with the age of 15-49 and had one child and as employed women. These women live in Esfahan، Kashan، Semirom، Golpayeghan and Najaf Abad.
  Findings
  Most of women were in middle economical and sociological rank and most of them were between 20-24age and their husbands were between 25-29 age. Their education was around bachelor and most of them had a child younger than 4 years. They tend to have two children and it was their preference for having child. They thought it''s better for couples having two children. Education، employer degree، economical and sociological rank، perception of having children affect on tendency to having second child (p<0/001) and sex preference does not have significant effect to tendency to having second child (p=0/193).
  Conclusion
  Finding showed that most of women who work have their first child when there are under the 30 years old and they prefer to have two children.
  Keywords: Employment, Fertility, Second Child, Working Women