فهرست مطالب

علوم دامی (پژوهش و سازندگی) - پیاپی 101 (زمستان 1392)

نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
پیاپی 101 (زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/10/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عبدالرضا تیموری*، هوشنگ لطف الهیان، ابوالفضل زارعی، علیرضا آقاشاهی صفحه 2
  به منظور بررسی تاثیر استفاده از بنتونیت1 کم تورم فرآوری شده2 و نشده و زئولیت3 بر عملکرد جوجه های گوشتی نر سویه ی آرین، تحقیقی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار شامل شاهد، جیره ی حاوی یک درصد بنتونیت فرآوری شده با سولفات مس، جیره ی حاوی یک درصد بنتونیت فرآوری نشده و جیره ی حاوی یک درصد زئولیت در 4 تکرار طی دورهی 42 روزه (0-10، 11-20، 21-33 و 34-42 روز) انجام شد. هر تکرار شامل 7 قطعه جوجه یک روزه بود. جیره ها برای تمامی تیمارها و در تمامی دوره های پرورشی (آغازین، رشد و پایانی) از نظر انرژی و پروتئین همسان بودند. در این آزمایش افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل غذایی در دوره های مختلف پرورش و درصد تلفات و شاخص تولید در کل دوره مورد بررسی قرار گرفته و داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد، تیمار بنتونیت فرآوری نشده در صفات میانگین افزایش وزن روزانه، میانگین ضریب تبدیل غذایی، میزان تلفات و شاخص تولید در کل دوره، بهترین نتیجه بین چهار تیمار را داشته ولی این برتری از نظر آماری معنیدار نبوده است (05/0 p>). همچنین استفاده از زئولیت تاثیر زیادی برکاهش تلفات داشت و در تجزیهی آماری نیز میزان تلفات تیمارهای حاوی بنتونیت فرآوری نشده و زئولیت، اختلاف معن یداری با تیمار شاهد و بنتونیت فرآوری شده با سولفات مس داشت (05/0 < p). ولی از نظر سایر صفات، تیمارها فاقد اختلاف معنیدار با هم بودند (05/0 p>).
  کلیدواژگان: بنتونیت، جوجه ی گوشتی، سولفات مس، زئولیت، عملکرد
 • احمد قربانی*، ابراهیم رحیم آبادی، سیدابوالحسن میرمهدوی صفحه 11
  در استان گیلان تعداد 177واحد پرواربندی گوساله 20 راسی و بزرگتر وجوددارد. به منظور بررسی وضعیت پرواربندی گوساله، تعیین و بهبود کارایی فنی آنها و ارایه الگوی مناسب پرواربندی تحقیق حاضر در دو فاز انجام شد. درفازاول با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده با انتساب متناسب، تعداد 70 واحد پرواربندی فعال با ظرفیت اسمی 20 راس و بیشتر تحت پوشش قرار گرفت و به روش پرسشنامه ای اطلاعات مورد نیاز از این واحدها طی یک دوره پروارجمع آوری شد. در این پژوهش با استفاده ازروش حداقل مربعات اصلاح شده تابع تولید مرزی قطعی تخمین زده شد و کارایی فنی واحدها تعیین شد. اثرعوامل مختلف بر کارایی فنی واحدها نیز به روش تجزیه واریانس یک طرفه و با آزمون دانکن مورد بررسی قرار گرفت. درضمن توابع تولید خطی و متعالی نیز با استفاده از روش حد اقل مربعات معمولی برآورد گردید.در فاز دوم تحقیق، تعداد 20 واحد پرواربندی دارای بیشترین کارایی فنی انتخاب شدند. این20 واحد، به طور تصادفی در 2 گروه 10 تایی(آزمایشی و شاهد) قرار داده شدند.درگروه آزمایشی، طی یک دوره پرواربندی اصول علمی پرواربندی رعایت شد ودرگروه شاهد پرواربندی به روش معمول توسط دامدارصورت گرفت. در نهایت میانگین های کارایی فنی این دوگروه توسط آزمون t با یکدیگر از لحاظ آماری مورد مقایسه گرفت. نتایج فاز اول نشان داد که میانگین کارایی فنی در 70 واحد پرواربندی مورد مطالعه 02/47 درصد بود. میانگین افزایش وزن روزانه گوساله ها 701 گرم، میانگین طول مدت پروار 5/144 روز، میانگین پروتئین خام مصرفی روزانه940 گرم، میانگین انرژی متابولیسمی مصرفی روزانه 36/17 مگاکالری و میانگین ظرفیت فعال گاوداری ها 27 راس بود. بیشترین ضریب همبستگی بین کارایی فنی و افزایش وزن طی دوره پرواربندی وجود داشت(843/0). بین مناطق شرق،مرکزی، غرب و جنوب استان از نظر میانگین کارایی فنی و میانگین افزایش وزن روزانه با یکدیگرتفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0 p>). براساس نتایج فاز دوم تحقیق، میانگین کارایی فنی درگروه آزمایشی(60/0) بیشتر از گروه شاهد(33/0) بود و بین آنها نیز از لحاظ آماری تفاوت معنی دار وجود داشت(025/0 p<). براساس نتایج بدست آمده،در شرایط موجود با مدیریت صحیح عوامل تولید، می توان کارایی فنی واحدهای پرواربندی گوساله در استان را افزایش داد.
  کلیدواژگان: الگوسازی، پرواربندی، تابع تولید، کارایی فنی، گاو، گوساله
 • سمیه پاشایی*، مجتبی آهنی آذری، سعید حسنی، علیرضا خان احمدی، حسن سلطانلو صفحه 22
  آگاهی از سطح تنوع ژنتیکی نژادهای بومی اطلاعات مهمی جهت مدیریت منابع بومی برای جلوگیری از کاهش ناشی از همخونی و نیز حفظ تنوع ژنتیکی فراهم می آورد. هدف از این پژوهش، ارزیابی تنوع ژنتیکی گاوهای بومی مازندران و مقایسه آن با نژاد هلشتاین با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ای (ISSR) بود. در این طرح از تعداد 71 راس گاو مازندرانی و 104 راس گاو هلشتاین نمونه گیری به عمل آمد. نمونه های DNA به روش استخراج نمکی تغییر یافته، استخراج شدند. برای انجام PCR از پرایمر C 9 (AG) استفاده شد. بررسی الگوی باندی نشان داد که تعداد 30 (75/93 درصد) و 24 (75درصد) باند چندشکل به ترتیب در نژادهای مازندرانی و هلشتاین وجود داشته است. میانگین تعداد آلل موثر، تعداد آلل مشاهده شده، شاخص شانون و شاخص تنوع ژنی نئی در گاو بومی به طور معنی داری (05/0>p) بیشتر از گاو هلشتاین بود. سطح پایین تر تنوع در گاوهای هلشتاین ممکن است به دلیل اجرای برنامه های انتخاب شدید و تلقیح مصنوعی باشد. به هر حال گاوهای نژاد بومی کمتر تحت تاثیر انتخاب مصنوعی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، ISSR، گاو مازندرانی، گاو هلشتاین، نشانگر
 • بهرام افشار حمیدی*، رسول پیرمحمدی، هرمز منصوری، مهدی فجری صفحه 29
  این تحقیق با هدف بررسی اثر افزودن گیاه آویشن در ترکیب جیره، بر روی میزان ماده خشک مصرفی، گوارش پذیری خوراک و میزان تولید و ترکیبات شیر با استفاده از 6 راس بز شیرده مهابادی در قالب طرح چرخشی 3×3 اجرا گردید. سه تیمار آزمایشی به ترتیب شامل صفر، 25 و 50 گرم گیاه خشک آویشن وحشی برای هر راس دام در روز، به همراه جیره غذایی استاندارد بود. دام ها در قفس های متابولیکی به صورت انفرادی نگهداری و تغذیه گردیدند. آزمایش شامل سه دوره 21 روزه بود، که در هر دوره دو هفته عادت پذیری و یک هفته نیز جمع آوری اطلاعت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اضافه کردن گیاه آویشن به جیره اثر معنی داری بر میزان مصرف خوراک و قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و مواد مغذی جیره ها نداشت (05/0
  کلیدواژگان: گیاه آویشن، بز شیرده، عملکرد تولید شیر، گوارش پذیری
 • بابک رهبرنیا*، اکبر یعقوب فر، کیوان کرکودی، مجید کلانتر نیستانکی صفحه 37
  به منظور بررسی اثراسانس آویشن بر صفات عملکرد، تلفات، اسیدیته و تغییرات جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی آزمایش حاضر اجرا گردید. 500 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه راس 308 در یک طرح آماری کامل تصادفی با تعداد 4 تیمار به صورت تصادفی گروهبندی شدند. طول دوره آزمایش 42 روز بود. جیره ها برای تمام تیمارها از نظر انرژی، پروتئین و اجزای غذایی یکسان بودند. اسانس آویشن خالص در 4 سطح به عنوان تیمار آزمایشی به آب آشامیدنی جوجه ها اضافه شد، شامل شاهد (فاقد اسانس آویشن) و سطوح 1/0، 15/0و 2/0 درصد (معادل 1، 5/1 و 2 میلیلیتر در هر لیتر آب آشامیدنی). صفات مورد بررسی شامل خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل دوره و میزان pH محتویات ایلئوم به همراه شمارش جمعیت میکروبی در سن21 و 42 روزگی بودند. نتایج نشان داد، بیشترین خوراک مصرفی مربوط به تیمار2/0 درصد و کمترین مقدار مربوط به تیمار شاهد بود (05/0>p). بیشترین رشد روزانه مربوط به تیمارهای 15/0 و 2/0 درصد و کمترین مقدار مربوط به تیمار شاهد بود (05/0>p). کمترین ضریب تبدیل مربوط به تیمار 15/0 درصد و بیشترین به تیمار شاهد تعلق داشت (05/0>p). کمترین تلفات در تمامی سنین مربوط به تیمار1/0بود و تفاوت آن با بقیه تیمارها معنیدارشد (05/0>p).کمترین pH مربوط به تیمارهای 1/0، 15/0 و 2/0 بودکه در مقایسه با شاهد تفاوت معنیدار داشتند (05/0>p).بیشترین تعداد باکتری نوع کلی فرم وکمترین تعداد باکتری نوع لاکتوباسیل مربوط به تیمار فاقد اسانس آویشن بود (05/0>p).
  کلیدواژگان: اسانس آویشن، اسیدیته ایلئوم، تلفات، جمعیت میکروبی روده، جوجه های گوشتی، صفات عملکردی
 • علی اصغر صادقی*، حسین ایروانی، محمدامیر کریمی ترشیزی، محمد چمنی صفحه 46
  به منظور تعیین مناسب ترین مدت زمان افزودن روغن ماهی به جیره جوجه های گوشتی جهت افزایش غلظت اسیدهای چرب امگا-3 لاشه، پژوهش حاضر انجام شد. در یک طرح کاملا تصادفی، تعداد 600 قطعه جوجه یکروزه سویه راس 308 به شش گروه آزمایشی با چهار تکرار اختصاص داده شد. جوجه ها در گروه شاهد جیره بدون روغن ماهی و حاوی 5 درصد روغن ذرت طی دوره پرورش (49 روز) دریافت کردند و در سایر گروه های آزمایشی روغن ماهی به ترتیب از 2، 3، 4، 5 و 6 هفتگی دوره پرورش جایگزین روغن ذرت شد. در آخر دوره پرورش الگوی اسیدهای چرب کل لاشه جوجه ها مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان مصرف روغن ماهی غلظت اسیدهای چرب لینولئیک و آراشیدونیک کاهش یافت (05/0>p). هر چند با افزایش مدت زمان مصرف روغن ماهی غلظت اسیدهای چرب امگا-3 افزایش یافت، ولیکن به دلیل کاهش زیاد غلظت اسیدهای چرب امگا-6، غلظت اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه به طور خطی کاهش یافت (05/0>p). این موضوع سبب کاهش معنی دار نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع به اشباع و کاهش معنی دار نسبت اسیدهای چرب امگا-6 به امگا-3 شد (01/0>p). غلظت هر یک از اسیدهای چرب امگا-3 (اسید لینولنیک، اسید ایکوزا پنتانوئیک، اسید دکوزا هگزانوئیک و اسید دکوزاپنتانوئیک) و مجموع آنها با مصرف سه هفته روغن ماهی نسبت به دو هفته افزایش پیدا کرد و تغذیه جیره حاوی روغن ماهی بیش از سه هفته اثر معنی دار بر غلظت اسیدهای چرب مذکور نداشت. نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف روغن ماهی به مدت دو هفته جهت افزایش اسیدهای چرب امگا-3 در لاشه جوجه های گوشتی کافی است.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، اسیدهای چرب امگا، 3، روغن ماهی، لاشه، مدت مصرف
 • رضا شهبازیان، رضا عرفان زاده * صفحه 52
  در این تحقیق خوش خوراکی و شاخص ارزش رجحان گونه های گیاهی مورد چرای بز نژاد مرغز در دو مرحله فنولوژیکی (رشد رویشی و گل دهی که دام در عرصه حضور داشت) در مراتع کوهستانی استان کردستان مورد ارزیابی قرار گرفت. خوشخوراکی و شاخص ارزش رجحانی 30 گونه از گونه های گیاهی در این دو مرحله با استفاده از سیستم چرای آزاد به روش زمان سنجی محاسبه گردید. جهت مقایسه خوشخ وراکی و همچنین ارزش رجحانی گونه های گیاهی در هر مرحله فنولوژیکی از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه استفاده شد. همچنین جهت مقایسه هر کدام از دو ویژگی فوق در هر یک از گونه های گیاهی بین دو مرحله فنولوژیکی از آزمون t غیر جفتی استفاده شد. در مرحله رشد رویشی گونه های Tragopogon montanua و Poterium sanguisorba به ترتیب با میانگین 66/2 و 25/2 درصد بیشترین شاخص ارزش رجحان را داشتند و گونه های Lathyrus satives وCherophyllum macrospermum به ترتیب با میانگین16/3 و 39/2 درصد دارای بیشترین شاخص رجحان در مرحله گلدهی بودند. تحت تاثیر مرحله فنولوژیکی، ارزش رجحانی برخی از گونه ها دارای اختلاف و برخی فاقد اختلاف معنی داری بودند. همچنین بین خوشخوراکی گونه های گیاهی در هر مرحله فنولوژیکی اختلاف معنی داری وجود داشت. با توجه به چرای غیر قابل تصور بز از ساقه های گل دهنده گونه های سمی مثل فرفیون و گونه های مهاجم مثل ورک می توان از آن به عنوان یک عامل کنترل کننده بیولوژیکی گونه های سمی و مهاجم در مرتع استفاده نمود.
  کلیدواژگان: ارزش رجحانی، بز نژاد مرغز، رفتار چرایی، مراتع کوهستانی، کردستان
 • ابراهیم میرزامحمدی، امیر رشیدی*، محمود وطن خواه، مجید جعفری صفحه 62
  برای ارزیابی اثرات همخونی بر صفات رشد قبل از شیرگیری و زنده مانی از تولد تا شیرگیری در گوسفند نژاد ایرانبلک به ترتیب از 5716 رکورد وزن تولد و زندهمانی و 4801 رکورد وزن شیرگیری، افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری و نسبت کلیبر استفاده شد. داده های مورد استفاده طی سالهای 1363 تا 1390 توسط ایستگاه اصلاح نژاد دام شمال شرق کشور(عباسآباد) جمعآوری شده بود. پارامترهای ژنتیکی با آنالیز تک صفتی، مدل دام و با روش (REML) برآورد شدند. 55 درصد کل جمعیت همخون بودند. میانگین ضریب همخونی کل جمعیت و حیوانات همخون به ترتیب 19/4 و 59/7 درصد بود. در بین حیوانات همخون حداقل و حداکثر ضریب همخونی به ترتیب 2/0 و 7/34 درصد بود. روند همخونی در هر سال و در هر نسل به ترتیب 34/0 و 33/1 درصد بود(05/0>P). افت ناشی از همخونی به ازای یک درصد افزایش ضریب همخونی در گله برای وزن تولد، وزن شیرگیری و افزایش وزن روزانه قبل ازشیرگیری، به ترتیب 9-، 29-، 34/0-گرم و برای زنده مانی 03/0- درصد و معنیدار بود(05/0>P). ولی افت ناشی از افزایش همخونی برای نسبت کلیبر معنیدار نبود (05/0
  کلیدواژگان: افت ناشی از همخونی، مدل دام، اثرات محیط مشترک، روند همخونی
 • علی اصغر ساکی*، جلال سالاری صفحه 71
  به منظور بررسی تزریق سطوح مختلف عصاره های آویشن و مرزه به عنوان مواد ارگانیک در داخل تخم مرغ و مقایسه اثرات آن با کلوئیدهای نانوسیلور به عنوان ماده ی غیر ارگانیک، آزمایشی با استفاده از 891 عدد تخم مرغ قابل جوجه کشی به صورت طرح کاملا تصادفی در 11 تیمار و 3 تکرار و 27 تخم مرغ در هر تکرار طراحی گردید. تیمارها شامل: (تیمار 1: شاهد1 بدون تزریق؛ تیمار 2: شاهد2 (تزریق 1 سی سی سرم فیزیولوژی)؛ تیمار 3: تزریق سطح 30 پی پی ام نانو سیلور؛ تیمار 4: تزریق سطح 45 پی پی ام نانو سیلور؛ تیمار 5: تزریق سطح 60 پی پی ام نانو سیلور؛ تیمار6: تزریق سطح 100 پی پی ام آویشن؛ تیمار 7: تزریق سطح 150 پی پی ام آویشن؛ تیمار 8: تزریق سطح 175 پی پی ام آویشن؛ تیمار 9: تزریق سطح 100 پی پی ام مرزه؛ تیمار 10: تزریق سطح 150 پی پی ام مرزه؛ تیمار 11: تزریق سطح 175 پی پی ام مرزه). تزریق در روز17جنینی در کیسه هوا پس از نوربینی انجام شد. در سن 14 روزگی در تیمار 150 میلی گرم مرزه، مقدار کلسترول و گلوکز به طور معنی داری افزایش پیدا کرد (05/0>P) و در سن 21 روزگی تنها گلوکز به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح بالای آویشن و مرزه قرار گرفت (05/0>P). به طور کلی نتایج نشان دادند که تزریق عصاره های آویشن و مرزه بر پارامترهای اندازه گیری شده نتیجه بهتری نسبت به نانو سیلور داشتند.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، تزریق داخل تخم مرغ، عصاره آویشن، عصاره مرزه و نانو سیلور
 • علی راهنورد کیسمی*، سیامک مشایخی صفحه 79
  این تحقیق با هدف بررسی کارایی فنی عوامل تولید با تاکید بر مدیریت ریسک در واحدهای صنعتی پرواربندی گوساله در استان مرکزی صورت گرفت. به این منظور کارایی فنی به روش حداقل مربعات تصحیح شده و همچنین معیار تیمر تعیین و رابطه متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از آزمونهای آماری مورد آزمون قرار گرفت. ضمن این که، برای اندازهگیری ریسک از معیار ضریب تغییرات استفاده شد. داده های مورد نیاز این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه با مصاحبه حضوری از تعداد 102 واحد پرواربندی در سه طبقه ظرفیتی شامل کوچک، متوسط و بزرگ از 7 شهرستان استان مرکزی که به روش نمونه گیری طبقه بندی شده انتساب متناسب در سال 1391 انتخاب شده بودند، جمعآوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی کل واحدهای مورد مطالعه برابر 2/49 درصد بود که بیانگر آن است که واحدها از کارایی فنی متوسطی برخوردار بوده و آن گونه که لازم است از نهاده های تولید به صورت بهینه استفاده نکردهاند. در بین شهرستانهای استان، شهرستانهای خمین، کمیجان و زرند به ترتیب دارای بیشترین میزان میانگین کارایی فنی بودند. ضمن این که، اختلاف 55 درصدی بین واحدهای تولید با بیشترین و کمترین کارایی فنی وجود داشت. برآورد تابع تولید نشان داد که بیشترین کشش تولید به ترتیب مربوط به نهاده های نیروی کار، خوراک مصرفی و ظرفیت فعال بود. نتایج همچنین بیانگر آن بود که رابطه معنیدار بین ظرفیت فعال واحدهای پرواربندی و میزان کارایی فنی (05/0
  کلیدواژگان: پرواربندی گوساله، تابع تولید، کارایی فنی، مدیریت ریسک، استان مرکزی
 • امین دوستی، کامران طاهر پور*، جواد نصر، حسینعلی قاسمی صفحه 91
  این مطالعه به منظور بررسی مقایس های اثرات پریبیوتیک، پروبیوتیک و سطوح مختلف نعناع، بر عملکرد و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی انجام شد. 196 جوجه خروس گوشتی یکروزه (راس 308) به طور تصادفی به 6 تیمار با 4 تکرار (هر تکرار شامل 8 قطعه جوجه) در قالب طرح کاملا تصادفی تخصیص داده شدند. جیره های آزمایشی شامل جیره پایه بدون هیچ افزودنی (جیره شاهد)، و جیره پایه حاوی پریبیوتیک (فرماکتو)، پروبیوتیک (پروتکسین)، یا سطوح مختلف نعناع (10، 15 و 25 گرم در کیلوگرم جیره) بود. نتایج آزمایش نشان داد که جیره های حاوی سطوح مختلف نعناع باعث کاهش خوراک مصرفی جوجه ها در کل دوره پرورش شدند (05/0>P). در دوره پایانی، جوجه های تغذیه شده با سطوح مختلف نعناع بیشترین وزن بدن و سطوح 15 و 25 گرم در کیلوگرم مناسبترین ضریب تبدیل را داشتند (05/0>P). جیره های آزمایشی بر غلظت گلوکز، پروتئین کل و کلسترول HDL پلاسما جوجه ها اثر معنی داری نداشتند (05/P). نتایج این آزمایش پیشنهاد می کند که افزودن سطوح مختلف نعناع به جیره می تواند سبب بهبود عملکرد رشد و سلامتی پرنده گردد و با توجه به ملاحضات اقتصادی، سطح 15 گرم نعناع می تواند بعنوان یک جایگزین برای آنتی بیوتیکهای محرک رشد در تولیدات طیور گوشتی بحساب آید.
  کلیدواژگان: جوجه های گوشتی، عملکرد، نعناع، پروبیوتیک، پریبیوتیک، فراسنجه های بیوشیمیایی خون
 • بهمن پریزادیان کاوان*، محمود شمس شرق، سعید حسنی، یوسف مصطفی لو صفحه 101
  به منظور تعیین اثرات اندازه ها و سطوح مختلف کلینوپتیلولیت بر فعالیت آنزیم های گوارشی، خصوصیات استخوان درشت نی و لاشه جوجه های گوشتی، آزمایشی با 448 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. کلینوپتیلولیت در دو سطح (5/1 و 3 درصد) و سه اندازه فیزیکی (کوچکتر از 250 میکرومتر، 4/0 تا 8/0 میلی متر و 1 تا 2 میلی متر) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از کلینوپتیلولیت منجر به بهبود شاخص های رشد جوجه های گوشتی می شود. جوجه های گوشتی تغذیه شده با 5/1 درصد کلینوپتیلولیت با اندازه فیزیکی 4/0 تا 8/0 میلی متر، افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل غذایی کمتری در دوره های رشد (22 تا 42 روزگی) و کل دوره پرورش (7 تا 42 روزگی) در مقایسه با گروه شاهد داشتند (01/0>P). استفاده از کلینوپتیلولیت در اندازه فیزیکی 4/0 تا 8/0 میلی متر و سطح 5/1 درصد سبب بهبود معنی دار نسبت راندمان پروتئین در مقایسه با شاهد شد (01/0>P). جوجه های گوشتی تغذیه شده با کلینوپتیلولیت (5/1 درصد با اندازه فیزیکی 4/0 تا 8/0 میلی متر) بالاترین سطح فعالیت آنزیم های گوارشی لیپاز، تریپسین و کیموتریپسین و گروه شاهد کمترین سطح فعالیت آنزیم های گوارشی را نشان دادند (01/0>P). کمترین درصد خاکستر درشت نی در سن 42 روزگی در گروه شاهد و بیشترین درصد خاکستر در تیمار دارای 5/1 درصد کلینوپتیلولیت با اندازه فیزیکی 4/0 تا 8/0 میلی متر مشاهده شد (05/0>P). جوجه های گوشتی تغذیه شده با کلینوپتیلولیت (5/1 درصد با اندازه فیزیکی 4/0 تا 8/0 میلی متر) درصد لاشه قابل طبخ، سینه و سنگدان بیشتری در سن 42 روزگی در مقایسه با شاهد داشتند. اثر تیمارهای مختلف بر درصد کبد، ران ها و چربی محوطه بطنی جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی معنی دار نبود (05/0
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، کلینوپتیلولیت، عملکرد، اندازه فیزیکی، آنزیم های گوارشی
|
 • Teymuria.*, Lotfollahianh., Zareia., Shahi, A Page 2
  This experiment was conducted to evaluate the effect of treated and untreated low swelling bentonite and zeolite on performance of Arian male broiler chicks. The chicks were allocated by randomized experimental design to 4 treatments for 42 days. Each of treatments had 4 pens and 7 chicks in each pen. The treatments were basal diet (control group), a diet with 1% treated bentonite (cu-b), a diet with 1% untreated bentonite (b) and a diet with 1% zeolite (z). Diets were isocaloric, isonitrogenus and corn – soybean meal based. Weekly and total period body weight gain, feed intake, feed conversion ratio, mortality percentage and production index were determined. The results showed that weight gain, feed conversion ratio, mortality percent and production index were better in untreated bentonite treatment in total period. Percent of mortality in untreated bentonite and zeolite treatments were significantly less than control and treated bentonite groups (p<0.05), but differences between the other factors was not significant (p>0.05).
  Keywords: Bentonite, Broiler chick, Cupper sulfate, Performance, Zeolite
 • Ghorbania. *, Rahimabadie., Mirmahdavi. S.A. Page 11
  In order to study of calve fattening status,determination and improvement of their Technical efficiency(TE) and Offering of proper model for calve fattening farms of Guilan province this research were done. In phase 1, questionnaires were compeleted in 70 farms that were selected by randomized sampling method classified with proportionate appointment and having equal or more than 20 calve, and information were acquired. By using Statistical Production Frontier method, TE were estimated and effects of different factors on mean of TE through one-way analysis of variance and Duncan test were evaluated. Linear and Transcendental production functions were estimated through Ordinary least square(OLS) method, and using of SPSS 12.0 for Windows software.After determination of TE in 70 farms, in second phase,farms were ranked and first 20 farms with high TE Randomizely divided in two standard and experimental groups.In experimental group scientific method of fattening were used, and in standard group fattening were done by current method.Finally, Average of TE in two groups were compared with each other by using of t test. In phase one, Average TE were 47.02%. Average daily gain were 701 grams.Average fattening length were 144.5 days.Average daily crude protein intake were 940 grams.Average daily metabolizable energy intake were 17.36 Mcal. Average active number of calf in farms were 27 calve. The most Coefficient of correlation was between TE and total calf gain in fattening period(0.843).TE and daily gain were not significantly affected by zone(p>0.05). In second phase, average TE in experimental group(0.60) were more than standard group(0.33) and significantly different with each other(p<0.025).On the basis of results of this research, we can improved TE by Correct education of farmer and better management in calve fattening farms of Guilan province.
  Keywords: Calf, Cattle, Fattening, Modeling, Production function, Technical efficiency
 • Pashaeis.*, Ahani Azarim., Hasanis., Khanahmadi, A.R., Soltanloo, H. Page 22
  The aim of this study was to investigate genetic diversity in Mazandaranian native cattle in compared to Holstein breed, using Inter microsatellite (ISSR) markers. A total of 175 animals, including 71 Mazandaranian and 104 cattle of Holstein breed were screened. The extraction of DNA samples were carried out using modified salting out method. (AG)9C was used as ISSR primer in PCR reaction. Analyzing of banding patterns showed 30 (93.75%) and 24 (75%) polymorphic bands in native and Holstein herds, respectively. Genetic variation indices, including observed number of alleles, effective number of alleles, Shannon index and Nei’s gene diversity in indigenous cattle were higher than in Holstein. Lower level of diversity in Holstein cattle may be of the consequence of applying intensive selection programs and artificial insemination; however native cattle have been less affected by artificial selection. Knowledge of genetic diversity in indigenous breeds provides important information for management of native resources in order to avoid inbreeding depression and maintain genetic variability.
  Keywords: Genetic diversity, ISSR, Mazandarani cattle, Holstein cattle, Marker
 • Afshar Hamidi B.*, Pirmohammadi R., Mansouri H., Fajri M. Page 29
  This experiment was carried out in order to study the effects of adding the Thymus plant on dry matter intake, apparent digestibility of total rations, milk production and milk compositions of Mahabadi goat’s in a repeated 3×3 Latin square change over design. Six Mahabadi goats with same lactation number (2), days in milk (7 days) and body weight of (60±6 kg), received 3 experimental diets consist of basal rations (including alfalfa hay, corn silage, barley grain and soybean meal) plus 0 (control group), 25 and 50 grams per day of Thymus plant in 3 periods of 21 days (14 day for adaptation and 7 days for data collection). The results showed that using Thymus plant in the diets had not significantly effect on intake of DM, CP, NDF, ADF and EE. Average daily feed intake for control and other groups were 2.496, 2.464 and 2.430 kg/day respectively. For the control (0g/day), 25 and 50 g/d Thymus group apparent digestibility of DM were 71.87, 72.30 and 70.15%, digestibility of crude protein 69.68, 70,66 and 70.53%, and digestibility of NDF were 51.33, 56.14 and 51.19 respectively that were not significantly different between the groups. Milk production and milk composition also were not significantly affected by the experimental groups. Milk production for the experimental groups was 1.740, 1.812 and 1.812 kg per day respectively.
  Keywords: Thymus plant, Lactating goats, Milk yield performance, Digestibility
 • Rahbarnia B. *, Yaghobfar A., Karkoodik., Kalantar Neyestanaki M Page 37
  This study was conducted to evaluate the effect of thyme essence on the performance traits, mortality, pH and changing of intestinal bacterial population of broiler chicks. A total number of 500 one day old Ross-308 male broiler chickens were allocated randomly to 4 treatments. Replicates were 5 for each treatment with 25 chicks per each unit using a CRD statistical plan. Duration of experiment was 42 days and diets were similar with respect of Energy, Protein and other nutrients for all treatments. Treatments including plane water without thyme essence as control group and levels of 0.1, 0.15 and 0.2 percent of drinking thyme essence as experimental groups. Performance traits were included daily feed intake, gain and feed conversion ratio at the whole of experimental period. The gut pH at the ileum area was measured, also the selected intestinal bacterial population including Coli form, G- (gram negative bacteria) and Lactobacillus (lactic acid bacteria), counted and determined via gut samples at the age of 21 and 42 days. According to the results, the highest feed intake belonged to treatment of 0.2% (87.29 g/day) and lowest to control group (84.99 g/day) (p<0.05). The highest daily gain belonged to treatments 0.2 and 0.15% respectively (52 and 51.30 g/day), and lowest to control group (48.11 g/day) (p<0.05). The lowest feed conversion ratio belonged to treatment 0.15% (1.67) and then to treatments 0.2 and 0.1% respectively (1.70 and 1.71), and highest to control group (1.77) (p<0.05). The lowest mortality percentage belonged to treatment 0.1% (p<0.05). Gut pH of thyme essence treatments were significantly (p<0.05) lower than control group at both 21 and 42 days of age. The results of counting the intestinal bacterial populations at both ages showed that the lowest Coli forms and gram negative bacteria, in contrast, the highest Lactobacillus number were belonged to thyme essence treatments (p<0.05).
  Keywords: Broilers, Bacterial population, pH, Performance traits, Thyme essence
 • Sadeghi A.A.*, Iravani H., Karimi, Torshizi M.A., Chamani M Page 46
  The aim of present study was to determine the optimal time of fish oil inclusion in broiler feed formulation to access acceptable omega-3 fatty acids enrichment in chicken meat. At a completely randomized design, 600 one-day old chicks (Ross 308) were randomly allocated to 6 groups and 4 replicates for each. The control group fed a diet containing 5 % corn oil and in experimental groups the fish oil was substituted for corn oil from 2,3,4,5 and 6 weeks of age. At the end of the experimental period, profile of fatty acids of whole carcasses was measured. Concentration of linolenic acid and arachidonic acid decreased as duration of fish oil consumption increased in the diet. Although, the concentration of omega-3 fatty acids increased (P<0.01), but concentration of poly-unsaturated fatty acids decreased because of decreasing in the concentration of omega-6 fatty acids. As a consequence, n-6 to n-3 ratio and unsaturated to saturated fatty acid ratio in whole carcass decreased with increases in duration of fish oil consumption. According to results of this research, inclusion of fish oil to broiler chicken diet for three compared to two weeks leads to higher increase in n-3 fatty acids contents of chicken carcass. The fish oil consumption for two weeks was found to be the minimum required time to increase omega-3 fatty acids contents of broiler meat.
  Keywords: Broiler chicks, Omega, 3 fatty acid, Fish Oil, Carcass, Consumption duration
 • Shahbazian R., Erfanzadeh R. * Page 52
  In this study, palatability percentage and preference index of plant species that are being grazed by Marghoz breed goats was measured in two different phenological stages (vegetative growth and flowering) in mountainous rangelands of Kurdistan. The palatability and preference index of 30 species in both of phenological stages were investigated using free grazing system and the method of time consumption. One way ANOVA and post-hoc tests were used to compare the palatability and also preference index between the species in each phenological stage separately. In addition, paired sample t-test was applied to compare the palatability and preference index of each species between the two phenological stages. The results showed that Tragopogon montanua and Poterium sanguisorba had the highest preference value at the vegetative stage with an average of 2.66 and 2.25, respectively. While, in the flowering stage, Lathyrus satives and Cherophyllum macrospermum had the highest preference value of 3.16 and 2.39, respectively. In addition, there was a significant variation of preference values between the two stages. Some species showed increasing, decreasing or constant preference values between the two stages. There was a significant variation of palatability between species in each phenological stage and between the two phenological stages. As the goat grazed flowering stems of toxic species such as Ephorbia heliscopia and invasive species such as Hultemia persica,so they can be used as a biological measure to control toxic and invasive species in the rangelands.
  Keywords: preference value, Marghoz goat, Grazing Behavior, Mountainous rangelands, Kurdistan
 • Mirzamohamadi E., Rashidi A.*, Vatankhah M., Jafari M. Page 62
  The inbreeding effects on pre-weaning growth traits and lamb survival from birth to weaning for Iran-black sheep were estimated from 5716 data for birth weight (BW), and lamb survival (LS) and 4801 data for weaning weight (WW), per-weaning average daily gain (PADG) and kleiber ratio (KR), respectively. Data were collected by Sheep Breeding Station of Abbasabad, located in Khorasan Razavi province, north-eastern of Iran, over the period from 1984 to 2011. Genetic parameters were estimated with univariate animal models using restricted maximum likelihood (REML) procedures. The 55 percent of population was inbred. The mean of inbreeding coefficients in population and inbreed animals were 4.19 and 7.59, respectively. Minimum and maximum level of inbreeding coefficient for inbred animals was 0.02 and 34.7%, respectively. Inbreeding trend per year and per generation was 0.34 and 1.33 percent (p<0.05). The estimates of inbreeding depression per 1 percent of increase of inbreeding coefficient were 9, 29, 0.34 g for BW, WW PADGand -0.03 percent for LS respectively, (p<0.05). The estimation of inbreeding depression per increasing of inbreeding coefficient for KR was not significant (p>0.05).
  Keywords: Inbreeding depression, Animal model, Common litter effects, Inbreeding trend
 • Saki A.A.*, Salary J Page 71
  This experiment was conducted to examine the effects of in ovo injection of thyme and savory extracts as organic and nano silver inorganic matters. A total of 891 fertilized eggs were used under completely randomized design (CRD) with 11 treatments by 3 replications and 27 eggs in each. Treatments including: 1(control no injection); 2(control 1cc physiologic serum; 3 (30ppm nanosilver); 4 (45ppm nanosilver); 5 (60ppm nanosilver); 6(100ppm thyme); 7(150ppm thyme); 8(175ppm thyme); 9(100ppm savory); 10(150ppm savory); 11(150ppm savory). On the 17th days on incubation the eggs were candled then injected in air sac. Cholesterol and glucose levels of 150 mg of savory were significantly increased at 14 day of age and the level of glucose affected by savory and thyme levels at 21 of age (p<0.05). Results of this research have shown that effects of in ovo injection of thyme and savory extracts have been better than nano silver, in measured parameters.
  Keywords: Broiler Chicken, In ovo injection, Thyme extract, Savory extract, Nano silver
 • Rahnavard Kaisami A. *, Mashaiekhi S Page 79
  This study aims to investigate the technical efficiency of production factors in the industrial fattening calves’ farms in Markazi province with emphasis on risk management. For this purpose, technical efficiency was determined using Corrected Ordinary Least Squares (COLS) method and Timmer measure, and also relationship of studied variables were examined by statistical tests. Meanwhile, coefficient of variation measure was applied for risk measurement. The necessary data was completed through completion of questionnaire with direct interview from 102 farms in three capacity groups included small, medium and large from 7 townships of Markazi province, which were selected by appropriate stratified sampling method in the year 2012. The results showed that the mean technical efficiency for all studied farms was equal to 49/2 percent, which indicates that the farms have a moderate technical efficiency and they don’t optimally utilize production inputs. Khomein, Komijan and Zarand townships had the highest mean technical efficiency between all townships of the province, respectively. Meanwhile, there was 55 percent difference in technical efficiency between the highest and lowest technically efficient farms. The estimation of production function revealed that the highest production elasticity was belonged to labour, feed and active capacity inputs, respectively. The results also indicated that there was not significant relationship between active capacity of farms and technical efficiency (p>0.05). On the other hand, the study of coefficient of variation in price and live weight in the end of fattening indicated that the price risk was more as compared to production risk. Meanwhile, there was no significant relationship between livestock insurance and net income per head of fattening calves with technical efficiency, which are shown that the livestock insurance is not necessarily effective for risk management.
  Keywords: Fattening calves, Production function, Technical efficiency, Risk management, Markazi province
 • Dosti A.*, Taherpour K., Nasr J., Ghasemi H Page 91
  This study was conducted to investigate the comparative effects of prebiotic, probiotic and different levels of peppermint on the growth performance and serum biochemical parameters of broiler chickens. A total of 192 one-d-old male broiler chicks (ROSS 308) were randomly allocated to 6 treatment groups, with 4 replicates (8 birds per replicate) in a randomized block design. Experimental treatments consisted of the basal diet without any additives (control diet), and the basal diet supplemented with prebiotic, probiotic or three levels of peppermint (10, 15 and 25 g/kg). The results showed that the feeding different levels of peppermint significantly reduced feed intake during the whole experimental period (P <0.05). In the finisher period, the highest body weight gain was observed in the chicks fed diet supplemented with different levels of peppermint and the best feed conversion ratio were found in the chicks fed diets containing 15 and 25 g/kg peppermint (P<0.05). There were no significant differences in serum levels of glucose, total protein and HDL-cholesterol among dietary treatments. However, all experimental diets decreased the serum cholesterol and triglyceride levels compared with control diet (P<0.05). Additionally, LDL-cholesterol levels were significantly lower in the birds fed different levels of peppermint compared with control birds (P<0.05). The results of the present study suggest that different levels of peppermint could promote growth and health benefits compared with control diets and from an economic perspective, the level of 15g/kg of peppermint can be considered as an alternative to antibiotic growth-promoters in broiler production.
  Keywords: Broiler, Peppermint, Prebiotic, Probiotic, Performance, Blood parameters
 • Parizadian Kavan B.*, Shams Shargh M., Hassani S., Mostafalo Y Page 101
  A total of 448 Ross 308 seven-day old male broiler chickens were randomly distributed in seven treatments of four replicates with 16 chicks/ pen and effects of physical sizes and levels of clinoptilolite were examined. The chicks given clinoptilolite (1.5% with particle size of 0.4- 0.8 mm), showed a significant increase in body weight gain than control group that did not received clinoptilolite during 22-42 and 7-42 days of age (P<0.01). Adding clinoptilolite to the diet caused a significant improvement in feed conversion ratio during 22-42 and 7-42 days of age (P<0.01). Broilers were fed with clinoptilolite (1.5% with particle size of 0.4- 0.8 mm) had lower feed conversion ratio compared to other groups. Broilers were fed with clinoptilolite (1.5% with particle size of 0.4- 0.8 mm) had better protein efficiency ratio compared to control group in periods of 22-42 and 7-42 days of age (P<0.01). The effect of clinoptilolite on digestive enzymes activities (trypsin and chymotrypsin) were significant (P<0.01). So that the activities of trypsin and chymotrypsin were higher in broilers fed clinoptilolite (1.5% with particle size of 0.4- 0.8 mm) than control group. The lowest and the highest amount of tibia ash were obtained in broilers were fed with control and treatment including clinoptilolite (1.5% with particle size of 0.4- 0.8 mm) respectively in day of 42 (P<0.05). Broilers were fed with clinoptilolite (1.5% with particle size of 0.4- 0.8 mm) had higher amount of carcass, breast and gizzard percentage comperd to control group in day of 42. Different treatments hadn’t significant effect on liver, thigh and abdominal percentage (P>0.05). Therefore, it can be concluded that the supplementation of diet with clinoptilolite has positive effects on broilers performance.
  Keywords: Broiler, Clinoptilolite, Performance, Physical size, Digestive enzymes