فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال یازدهم شماره 10 (پیاپی 51، دی 1392)
 • سال یازدهم شماره 10 (پیاپی 51، دی 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/21
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ارسلان خالدی، نسرین الهی، مهرناز مرادی، شهریار صالحی تالی صفحه 745
  پیش زمینه و هدف
  درمان بیماری ایسکمی قلبی مشتمل بر اطمینان به بیمار، شناسایی و رفع عوامل خطر، تغیرات سبک زندگی و درمان دارویی است. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی پروپرانولول و دیلتیازم بر کیفیت، تعداد حملات، طول دوره درد در بیماران آنژین پایدار مراجعه کننده به درمانگاه قلب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بوده است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی – تحلیلی 60 نفر از بیماران مبتلا به آنژین صدری که برای اولین بار با درد سینه و بدون دریافت هیچ گونه داروی قلبی به پزشک متخصص قلب در درمانگاه قلب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مراجعه نموده به روش آسان انتخاب شدند. ابتدا تحت تست ورزش قرار گرفتند سپس با تکمیل پرسشنامه انجمن قلب کانادا کلاس یا گروه آنژینی آن ها مشخص و به روش تصادفی ساده در دو الف و ب تقسیم شدند. با استفاده از پرسشنامه و برگه ثبت متغیرهای فیزیولوژیک مشخصات دموگرافیک، نوع داروی مصرفی، شدت و تعداد حملات درد قلبی و نتیجه تست ورزش بیماران ثبت گردید. درمان توسط پزشک معالج روزانه هر هشت ساعت با 20 میلی گرم پروپرانولول برای گروه الف و 30 میلی گرم دیلتیازم برای گروه ب به مدت شش هفته شروع شد. هر دو هفته بیماران به درمانگاه مربوطه مراجعه نموده ابتدا توسط محقق از نظر شدت و تعداد حملات درد، عوارض جانبی دارویی بررسی و سپس توسط پزشک معالج معاینه می شدند. در اتمام دوره درمان شش هفته (مجددا تمام بیماران دو گروه تحت تست ورزش قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه درد تیپیک آنژین صدری و مثبت شدن تست ورزش و معیارهای خروج از مطالعه درمان با سایر داروهای قلبی، وجود عوارض دارویی، ابتلا به دیابت، قطع دارو و بستری در بیمارستان بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و تست های آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل گردید)
  یافته ها
  نتایج بیانگر آن بود که از مجموع 60 بیمار آنژین پایدار در دو گروه پراپرانول و دیلتیازم 3/68 درصد مرد و 7/31 درصد زن بود. فراوان ترین کیفیت درد آنژینی درد خفیف با 50 درصد و کمترین درد آنژینی درد وحشت زده با 10درصد بود. فراوان ترین کلاس آنژینی با 80درصد مربوط به کلاس 2 و کمترین آن مربوط به کلاس 3 با 3/8 درصد بوده است. آزمون تی زوج با 05/0p< بیانگر آن بود که پروپرانول در مقایسه با قبل از درمان بر طول دوره درد تاثیر داشته به طوری که این تاثیر در گروه دیلتیازم بر تعداد حملات درد و طول دوره درد بوده است. آزمون تی مستقل با 05/0P< بیانگر تفاوت معنی دار آماری بین اثر بخشی درمان در دو گروه پروپرانولول و دیلتیازم بر تعداد حملات درد بوده به طوری که دیلتیازم بر کاهش تعداد حملات درد تاثیر اثربخش تر بوده است. آزمون دقیق فیشر با 05/0P< بیانگر اختلاف معنی دار آماری بین منفی شدن تست ورزش در دو گروه ایندرال و دیلتیازم بوده به طوری که در گروه دیلتیازم بیماران به طور معنی داری تست ورزش آن ها منفی شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  گرچه ایندرال و دیلتیازم بر کیفیت درد، تعداد حملات درد، طول دوره درد بیماران دارای آنژین پایدار موثر بوده. اما این تاثیر توسط دیلتیازم اثربخش تر بوده است. گرچه تائید این تاثیر با حجم بیشتر باید مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: انژین پایدار، پروپرانولول، دیلتیازم، طول دوره درد، تعداد حملات درد
 • مریم رسولی، وحید زمان زاده، عباس عباس زاده، علیرضا نیکانفر، حمید علوی مجد، فرناز میرزا احمدی، اکرم قهرمانیان صفحه 753
  پیش زمینه و هدف
  شواهد نشان می دهد که پرستاران در برقراری ارتباط مبتنی بر نیازها، ترجیحات و فردی سازی ارتباط با بیماران خود ناموفق بوده و نارضایتی بیماران مهم ترین پیامد این مسئله است. این مطالعه برای تبیین موانع ارتباط بیمارمحور بر اساس تجارب بیماران مبتلا به سرطان، خانواده و پرستاران آن ها انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش تحلیل محتوای قراردادی با 9 بیمار، 3 عضو خانواده و 5 پرستار در بخش های انکولوژی تبریز انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته به روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری و به طور همزمان تحلیل شد. استحکام تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله مشارکت کنندگان و کنترل خارجی کنترل گردید.
  یافته ها
  علیرغم تمایل پرستاران و بیماران به برقراری ارتباط بیمارمحور، عوامل بازدارنده ای آن را محدود می کرد. در زمینه ی سازمانی، موانعی چون ناهماهنگی حجم کار و زمان، فرهنگ سازمانی به شکل بی توجهی به نیاز پرستار و بیمار، روتین محوری به جای بیمارمحوری، شیف های اضافی و فقدان نظارت؛ و در زمینه ی روان شناختی، مشکلات عاطفی بیمار، ناشی از تشخیص سرطان و درمان های تهاجمی و حس آسیب پذیری در پرستاران ناشی از حس مخاطره آمیز بودن کار با بیمار مبتلا به سرطان از نظر جسمی و روانی مطرح بود. در زمینه ی فرهنگی- اجتماعی، غیرهمزبانی، جنسیت ناهماهنگ، بی سوادی و کم بودن سواد سلامت و تصورات غلط در مورد صمیمیت درمانی، از ارتباط بیمارمحور ممانعت می کرد.
  بحث و نتیجه گیری
  برای ارتباط بیمارمحور، تغییر در فلسفه و فرهنگ حاکم بر محیط های مراقبتی ضروری است. پرستاران باید آموزش مناسب منطبق با نیازهای خود دریافت نمایند که در آن بر رویکردهای فلسفی کل نگر و بیمارمحور تاکید گردد. مدیران پرستاری باید علاوه بر نظارت بر عملکرد ارتباطی پرستاران به نیازهای شخصی و عاطفی آن ها نیز توجه نمایند.
  کلیدواژگان: سرطان، ارتباط بیمارمحور، موانع، تحلیل محتوای کیفی
 • سعید حسین پور، فتح الله غلامی بروجنی، یوسف محمدیان صفحه 765
  پیش زمینه و هدف
  آلودگی هوای داخل ساختمان به آلاینده های میکروبی، شیمیایی و فیزیکی می تواند منجر به ایجاد سندرم ساختمان بیمار شود. تهویه مناسب ساختمان ها، یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش علائم سندرم ساختمان بیمار می باشد. در این مطالعه به بررسی ارتباط بین میزان تهویه و علائم سندرم ساختمان بیمار پرداخته شده است و مدل سازی ارتباط بین این دو عامل انجام شده است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه به منظور مدل سازی ارتباط بین میزان تهویه ساختمان با علائم سندرم ساختمان بیمار، داده های حاصل از مطالعات منتشر شده جمع آوری شده و سپس تجزیه و تحلیل این داده ها به منظور بسط بهترین معادلات و برازش منحنی تغییر در شیوع علائم سندرم ساختمان بیمار با نرخ تهویه انجام شده است. برای هر کدام از مطالعات انجام شده، تغییر در شیب منحنی های شیوع علائم سندروم ساختمان بیمار به ازای هر واحد تغییر در میزان تهویه به ازای هر نفر محاسبه شد. داده های مربوط به سرعت تهویه، در ارتباط با هر مقدار از شیب منحنی ها، نیز محاسبه شد. سپس انتگرال شیب معادلات منحنی های سرعت تهویه در مقابل علائم سندرم ساختمان بیمار محاسبه شده است. در نهایت مدل بهینه شده ارتباط بین میزان تهویه و سندرم ساختمان بیمار ارائه شده است.
  یافته ها
  بر اساس آنالیزهای فوق، با کاهش سرعت تهویه از 10-5 لیتر در ثانیه به ازای هر نفر، علائم سندرم ساختمان بیمار تقریبا 23درصد (32%-12%) افزایش یافته است. همچنین زمانی که میزان تهویه 25-10 لیتر در ثانیه به ازای هر نفر افزایش یافت، علائم سندرم ساختمان بیمار تقریبا 29درصد (42%-15%) کاهش یافته است. با استفاده از آنالیز داده های ورودی، مدل حداقل تهویه مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع علائم سندروم ساختمان بیمار در ساختمان ها بدست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به مدل بدست آمده حداقل تهویه مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع علائم سندروم ساختمان بیمار در ساختمان ها، می توان تصمیم گیری مناسبی در مورد طراحی مناسب تهویه در ساختمان های اداری و مسکونی انجام داد.
  کلیدواژگان: مدل سازی، میزان تهویه، سندرم ساختمان بیمار، علائم، شیوع
 • فرخنده یوسف نیا درزی، فریده هاساواری، طاهره خالقدوست، احسان کاظم نژاد، جواد حسینی صفحه 773
  پیش زمینه و هدف
  تجمع ترشحات در راه های هوایی یکی از عوارض جدی در بیماران دارای لوله تراشه و تحت تهویه مکانیکی می باشد. ساکشن تراشه که با هدف تخلیه ترشحات انجام می گیرد، می تواند به همراه فیزیوتراپی تنفسی موثر واقع شود. لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر فشردن قفسه سینه قبل از ساکشن بر درصد اشباع اکسیژن شریانی در بیماران تحت تهویه مکانیکی انجام شده است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی با طرح متقاطع 50 بیمار تحت تهویه مکانیکی به دو گروه تقسیم شدند. بر روی هر کدام از بیماران دو مداخله ساکشن داخل تراشه با و بدون فشردن قفسه سینه در زمان بازدم با 3 ساعت فاصله بین دو مداخله، به تعداد 10 بار با فاصله 3 سیکل تنفسی انجام شد. SPO2 یک دقیقه قبل، 5 و 25 دقیقه بعد از آن اندازه گیری و داده ها با آزمون تی مستقل، گرینهوس گایزر و سفرسیتی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در هر دو روش ساکشن با و بدون فشردن قفسه سینه، درصد اشباع اکسیژن شریانی در طول زمان های مورد بررسی از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0P>).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به عدم معنی دار بودن تفاوت درصد اشباع اکسیژن شریانی در دو روش ساکشن با و بدون فشردن قفسه سینه، انجام پژوهش های بیشتری در این زمینه ضرورت می یابد.
  کلیدواژگان: ساکشن داخل تراشه، فشردن قفسه سینه در زمان بازدم، اکسیژناسیون خون شریانی
 • محمد حیدری ثانی، مجید واحدی، غلامرضا رحیمی، بهلول رحیمی صفحه 790
  پیش زمینه و هدف
  در دهه ی اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمان ها مورد توجه بسیار واقع گردیده است که گویی استرس مسئله همگانی و همه گیر و مبتلا به انسان امروز و مشخصه ی زندگی اوست. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل استرس زای موثر بر عملکرد شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش به دلیل گستردگی عوامل استرس زا، از 12 عامل استرس زای فردی، شغلی و سازمانی استفاده گردید. عوامل فردی شامل جنسیت، عدم احساس کنترل، عدم حمایت اجتماعی و تیپ شخصیتی نوع A؛ عوامل شغلی شامل گرانباری نقش، کمباری نقش، ابهام نقش و ناسازگاری نقش و عوامل سازمانی شامل عدم امنیت شغلی، سیاست های حقوق و دستمزد، تکنولوژی و تغییر محل کار می باشند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عوامل استرس زای شغلی، فردی و سازمانی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد شغلی کارکنان داشتند. در مورد عوامل فردی استرس زا، بیش از 90 درصد کارکنان از حمایت اجتماعی و احساس کنترل برخوردار بودند، 23 درصد آنان از تیپ شخصیتی نوع A بودند و همچنین به لحاظ جنسیت، عملکرد شغلی زنان بالاتر از مردان بود. در مورد عوامل شغلی استرس زا، 18 درصد کارکنان با ناسازگاری نقش و ابهام نقش، 26 درصد با گرانباری نقش و 40 درصد با کمباری نقش مواجه بودند. در مورد عوامل سازمانی استرس زا، 75 درصد کارکنان از امنیت شغلی، 94 درصد از دانش کافی در مورد تکنولوژی کاری برخوردار بودند، 59 درصد آنان از حقوق و مزایای دریافتی راضی بودند و 23 درصد نیز با جابه جایی های کاری مواجه بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  این توصیفات نشان می دهد که عوامل استرس زای مذکور تاثیر مثبتی در عملکرد شغلی کارکنان دارد و آنان تا حدودی از فشارهای روانی به دورند. در نهایت پیشنهاد می گردد محققان آتی در زمینه ی فشار روانی، از عوامل استرس زای دیگری که در این پژوهش بررسی نگردیده اند، استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: فشار روانی، عملکرد شغلی، عوامل استرس زا
 • سمیه خضرلو، فاطمه اپرناک صفحه 791
  پیش زمینه و هدف
  بیش از 80درصد بیماران در طول بستری شدن در بیمارستان، انواع درمان های وریدی را از طریق کاتترهای ورید محیطی دریافت می کنند. شیوع عوارض درمان وریدی به خصوص فلبیت در کشور ما بیش از سایر نقاط دنیاست که می تواند سلامت بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر محلول نانوسیل و الکل اتیلیک در پیشگیری از فلبیت کاتتر وریدهای محیطی در بخش کودکان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است که بر روی بیماران بستری در بخش های کودکان بیمارستان شهید مطهری ارومیه انجام گرفت. تعداد 60 بیمار در دو گروه محلول نانوسیل (30 نفر) و الکل اتیلیک 70درصد (30 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. انتخاب واحدها به روش نمونه گیری در دسترس انجام گرفت و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه مشخصات دموگرافیک و مقیاس استاندارد علائم فلبیت بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  این مطالعه نشان می دهد که بروز فلبیت در گروه محلول نانوسیل 3/43درصد و در گروه الکل اتیلیک 6/56درصد بوده که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری در دو گروه وجود نداشت (05/0)
 • حسین متعارفی، سمیرا اروجلو *، حسین حبیب زاده، شهریار سخایی صفحه 798
  پیش زمینه و هدف

  دانشگاه های علوم پزشکی به اساتید توانمند و با انگیزه به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارند تا در آموزش دانشجویان و ارتقاء بهداشت و درمان جامعه موثر واقع شوند. شناخت عوامل موثر بر کارایی اعضا هیئت علمی از ضرورت هایی است که می تواند در افزایش بهره وری، رضایت شغلی و برنامه ریزی موفق در ایجاد محیطی پر شور و مفید در دانشگاه کمک کننده باشد. هدف این پژوهش تعیین دیدگاه دانشجویان در رابطه با ارزشیابی اساتید بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و بهداشت خوی به تعداد 151 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس دانشجویان بر اساس معدل کل به سه دسته ضعیف، متوسط و ممتاز تقسیم شدند و دیدگاه آنان نسبت به ارزشیابی اساتید از طریق پرسشنامه دست ساخته مورد بررسی قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16 و روش های آماری توصیفی و همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که میانگین سنی دانشجویان52/1 ±89/20 سال بود. 9/62 درصد دانشجویان زن بودند. 3/58 درصد دانشجویان نیز جز دانشجویان متوسط بودند. اغلب دانشجویان با نحوه انجام ارزشیابی (زمان، نحوه توزیع برگه ها و توضیحات کارشناسان)، آگاهی و صداقت دانشجویان در تکمیل پرسشنامه و عوامل تاثیرگذار بر ارزشیابی اساتید موافق بودند. در مورد رئوس پرسشنامه های نظری و بالینی، دانشجویان بر جنبه های ارتباطی و سبک های آموزشی اساتید در انتقال مفاهیم تاکید بیشتری داشتند. هم چنین یافته ها نشان داد که معدل دانشجو در ارزشیابی اساتید تاثیر چندانی ندارد (9/0=P)، در حالی که بین دیدگاه دانشجویان با ترم تحصیلی (11/0=P) و جنسیت آنان (001/0=P) همبستگی مثبت آماری معنی داری وجود دارد. طوری که در دانشجویان سال های بالاتر و دانشجویان مرد این دیدگاه منفی تر بود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، نحوه انجام ارزشیابی جاری از دیدگاه دانشجویان قابل قبول بوده و معدل دانشجویان تاثیر قابل توجهی در ارزشیابی اساتید نداشت. بدین لحاظ این متغیر نباید به عنوان یک عامل تاثیرگذار در ارزشیابی استاد قلمداد شود.

  کلیدواژگان: دیدگاه، ارزشیابی، ارزشیابی اساتید
 • حسن عزیزی، احسان صبوری*، سلمان قادری صفحه 806
  پیش زمینه و هدف

  در سال های اخیر موج سوم انتقال ویروس ایدز از طریق رابطه جنسی افزایش یافته است. در این رابطه یکی از گروه های پر خطر زنان تن فروش هستند که به عنوان یک قشر آسیب پذیر در معرض خطرات متعدد از جمله بیماری ایدز، بیماری های مقاربتی و غیره قرار دارند. هدف این پژوهش بررسی و سنجش میزان آگاهی زنان تن فروش نسبت به راه های انتقال اچ. آی. وی است.

  مواد و روش ها

  زنان تن فروش معتاد مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد تحت نظر سازمان بهزیستی در شهر تهران انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه اطلاعات جمع آوری شد. افرادی که حاضر به همکاری و مشارکت در پژوهش نبودند از مطالعه حذف شدند.

  یافته ها

  میزان آگاهی زنان تن فروش نسبت به راه های انتقال ویروس اچ آی وی 8/63درصد تعیین شد. متوسط سن زنان تن فروش5/36 سال تعیین شد. جوان ترین شرکت کننده 18 سال و مسن ترین آن ها 55 سال داشت. وضعیت خانوادگی این زنان بسیار نامناسب بوده به صورتی که 80 درصد این زنان در دوران کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش حاکی از آگاهی نسبتا زیاد زنان تن فروش نسبت به راه های انتقال ویروس اچ آی وی دارد و این امر در انجام برنامه ریزی صحیح در کاهش بیماری ایدز می تواند موثر باشد. همچنین علت اصلی گرایش به تن فروشی وضعیت نامناسب خانوادگی می باشد که ضرورت برنامه ریزی در جهت افزایش رفاه اجتماعی و سلامت روانی خانواده ها را بیش از پیش معلوم می سازد.

  کلیدواژگان: رابطه جنسی، آسیب پذیری، انتقال ایدز، بیماری های مقاربتی، روسبی گری
 • محمد حسنی، حلیمه کریمی صفحه 814
  پیش زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین پایش با عدالت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی کادر درمانی بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری پژوهش کادر درمانی بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه به تعداد 476 نفر بود. که مطابق با جدول مورگان 215 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از 3 پرسشنامه پایش نیهوف و گارتی و تاگو (1991)، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و رفتار شهروندی سازمانی پادساکف، مکنزی، پین و باچراچ (2000) استفاده شد، که روایی و پایایی آن ها مورد تائید و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام صورت گرفته است.
  یافته ها
  نتایج داده ها حاکی از آن بود که بین پایش با ادراک از عدالت سازمانی (322/0=R و000/p=) و رفتار شهروندی سازمانی (155/0R= و 02/0(p=رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که پایش را می توان به عنوان کمک کننده به برقراری عدالت و رفتار شهروندی در محیط کار مشاهده کرد.هر چقدر در سازمانی کارکنان از وجود پایش در سازمان باخبر باشند به همان اندازه احساس عدالت و امنیت کرده چون این باور در بین آنان تقویت می شود که تبعیض در بین پرسنل سازمان وجود نداشته و حقوق، مزایا به هر کس به اندازه تلاش آن ها در سازمان تعلق می گیرد و بالطبع رفتار شهروندی سازمانی آن ها نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: پایش، عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی
 • علی رشیدی صفحه 823
  پیش زمینه و هدف
  پرستاران در کنار سایر حرف پزشکی نقش بارزی را در سلامت آحاد مردم بازی می کنند. در حالی که تحلیل های متعدد استنادی حوزه پزشکی سطح قابل توجهی از رشد را نشان می دهد، بررسی استنادی متقنی در سطح خاورمیانه در راستای آشکارسازی ویژگی های تحقیقات رشته پرستاری انجام نشده است.
  مواد و روش ها
  در راستای ارزیابی سهم و توفیقات محققین حوزه پرستاری کشورهای خاورمیانه، مطالعه استنادی مبتنی بر داده های استنادی مستخرج از پایگاه اطلاعاتی Scopus انجام شده است.
  یافته ها
  در کنار تولید تعداد قابل توجه انتشارات، کشورهای خاورمیانه دارای تعداد اندکی مجله پرستاری با عامل تاثیر و میزان استنادات دریافتی بالاست. بیش از 60 درصد مقالات منتشر شده در این حوزه جغرافیایی متعلق به اسرائیل و ترکیه است در ضمن نسبت های بالای متوسط استناد به مقاله به ترتیب 65/19، 27/16 و 04/16 مربوط به اسرائیل، سودان و ترکیه است. بالاترین میزان خود استنادی مربوط به ایران (37درصد) و بحرین به میزان 30درصد است. تحلیل Pareto’s و یا قانون 20/80 نشان داد که 80 درصد مقالات منتشر شده توسط 20درصد پژوهشگران این منطقه جغرافیایی صورت گرفته است.
  بحث و نتیجه گیری
  اسرائیل، ترکیه و ایران سه کشور مهم در منطقه خاورمیانه در تولید دانش هستند. کشورهایی نظیر مصر و کشورهای حوزه خلیج فارس به غیر از ایران به مراتب عقب تر از سه کشور مذکور می باشند.
  کلیدواژگان: تحلیل استنادی، پرستاری، خاورمیانه
 • حمیدرضا فرخ اسلاملو، زینب وهاب زاده *، سید رضا معینی، فاطمه مقدم تبریزی صفحه 836
  پیش زمینه و هدف

  به دنبال کاهش سریع باروری در ایران، سیاست جمعیتی کشور بر تشویق فرزندآوری استوار گردید. هدف این پژوهش، سنجش نگرش زوجین در آستانه ازدواج در خصوص تعداد و جنس فرزند ایده آل و دلخواه بود و نقش متغیرهای فردی و جمعیت شناختی زوجین بر ترجیحات و نگرش ذهنی آن ها در خصوص ترجیحات باروری تعیین شد.

  مواد و روش ها

  در یک طراحی مقطعی، تعداد 420 نفر (210 نفر از هر جنس) از مراجعین به مراکز مشاوره قبل از ازدواج ارومیه در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای ساختارمند بدست آمد.

  یافته ها

  تعداد فرزند ایده آل و نیز فرزند دلخواه در اغلب زوج ها کمتر از دو بود که تفاوتی بین دو جنس وجود نداشت (05/0(P<. برای افرادی که جنس فرزند برایشان مهم بود، جنس پسر از اولویت بیشتری برای هر دوی زنان و مردان برخوردار بود) 00/0=(P. در مورد تمایل برای افزایش تعداد مورد دلخواه فرزند به تبع سیاست های تشویقی باروری کشوری، تنها 2/18درصد از مردان و 6/9درصد از زنان تمایل خود را در این ارتباط اعلام نمودند که بی میلی زنان بیشتر از مردان بوده است)042/0. (P=برخورداری از تحصیلات دانشگاهی، در حال تحصیل بودن و زندگی در خانوارهای کوچک تر منجر به تمایل به داشتن فرزند دختر بیشتری می شود)05/0 (P<.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته ها تائید کننده تغییر قابل توجه رفتار باروری زوج های ایرانی است که تا حد زیادی ناشی از تغییرات عمده ارزشی و نگرشی آن ها در زمینه ترجیحات باروری شامل تعداد و جنس ایده آل و دلخواه بوده و به نظر می رسد تغییر سیاست های باروری کشور، تاثیر قابل توجهی در تغییر نگرش زوج ها ایجاد نخواهد کرد.

  کلیدواژگان: نگرش، باروری، سیاست های فرزندآوری
|
 • A. Khaledi, N. Elahei, M. Moradi, Sh Salehi Page 745
  Background and Aims
  Ischemic heart disease is one of the most common، chronic and deadly diseases in the world. Ischemic heart disease treatment consists of ensuring the patient، its identification، eliminating risk factors، lifestyle changes and drug therapy. The study tries to compare the efficacy of propranolol and diltiazem on the intensity، duration and periods of pain in the angina patients referred to the heart clinic of Shahrekored University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  In a cross sectional study 60 patients with stable angina were selected with convenience sampling. Initially after receiving exercise testing، and completing the questionnaire to determine angina class، the patients were randomly divided into A and B groups by using the questionnaire and related chart recording of physiological variables. Demographic characteristics، types of drugs، the number of angina attacks and the results of the stress test were registered. The patients were treated with 20 mg propranolol every 8 hours daily، and with 30 mg diltiazem for 6 weeks، and they were considered as Group A، and Group B respectively. The patients were examined by a cardiologist for 6 weeks. Inclusion criteria to the survey were typical angina pain، positive exercise test، patient satisfaction، and dwelling in the provincial capital. Exclusion criteria were negative exercise test، treated with cardiac drugs، drug complications، diabetes، severe ischemic attacks، and cutting off medication. Hospitalization data were recorded by a questionnaire، and the collected papers were analyzed by using SPSS statistical software.
  Results
  The results showed that from the 60 stable angina patients in both groups of A، and B، 68. 3 % were male، and 31. 7 % were females. The most abundant minor pain، was angina pain، with 50%، and the least pain، was terrified angina pain with 10%. The most abundant Angina class was class 2 with 80%، and lowest was class 3 with 8. 3%. There was a significant differences between the two groups of treatment concerning the drug’s effectiveness، number of attacks of pain، and the effect of pain. Fisher''s exact test indicated that there was a significant difference between negative exercise test in the two groups.
  Conclusion
  Although both Ayndral and diltiazem had an effective role on the quality of pain، number of attacks، period of pain in patients with stable angina، but this effect was more effective in diltiazem group. More investigations with bigger sample size are needed.
  Keywords: stable angina, propranolol, diltiazem, pain
 • M. Rassouli, V. Zamanzadeh, A. Abbaszadeh, Ar Nikanafar, H. Alavi, Majd, F. Mirza Ahmadi, A. Ghahramanian Page 753
  Background and Aims
  It is suggested that nurses unable to communicate with patients based on the needs and preferences and to individualize relationship with their patients so that dissatisfaction of patient is the most important outcome of this issue. This study was conducted for detecting patient-centered communication barriers based on experiences of patients with cancer، their family members and nurses.
  Materials and Methods
  This study was conducted with a conventional content analysis approach with nine patients، three family members and five nurses in oncology wards of Tabriz hospitals. Data was collected through purposive sampling by semi-structured deep interviews and analyzed simultaneously. Robustness of data analysis was evaluated by the participants and external control.
  Results
  Despite the willingness of patients and nurses for patient-centered communication، there are barriers that limit it. At the organizational context، workload and time imbalance، organizational culture: neglecting to nurses and patients needs، routine-based instead of patient-centeredness، extra shifts and lack of supervision; and at the psychological context، emotional problems of patients due to cancer diagnosis and invasive treatments and sense of vulnerability in nurses resulted from emotionally and physically perilous sense of working with cancer patient was introduced. At the sociocultural context، language and gender differences، illiteracy، poor health literacy and misconceptions about therapeutic intimacy were identified.
  Conclusion
  In order to communicate with cancer patients، change in philosophy and culture of care environment is essential. Nurses must receive proper trainings conform to their needs which focus on holistic and patient-centered approach. Nursing administrators must monitor the communication functions of the nurses and pay attention to the personal and emotional needs of them.
  Keywords: cancer, patient, centered communication, barriers, qualitative content analysis
 • S. Hosseinpoor, F. Gholamiborujeni, Y. Mohammadian Page 765
  Background and Aims
  Indoor air pollution with microbilal، chemical and physical pollutants lead to Sick Building Syndrome (SBS). Suitable ventilation of buildings، is one of the best methods to reduction of sick building syndrome symptoms. In this study، relationship between ventilation rate of buildings and sick building syndrome symptoms were done and modeling of these parameter was carried out.
  Materials and Methods
  To modeling of relationship between ventilation rate of buildings and sick building syndrome symptoms، in this study، data from published studies were collected and analyzed to develop best-fit equations and curves quantifying the change in sick building syndrome (SBS) symptom prevalence with ventilation rate. For each study، slopes were calculated، representing the fractional change in SBS symptom prevalence per unit change in ventilation rate per person. Integration of the slope ventilation rate equations yielded curves of relative SBS symptom prevalence versus ventilation rate. Finally optimized model of relationship between ventilation rate of buildings and sick building syndrome symptoms are presented.
  Results
  Based on above analyses، relative SBS symptom prevalence increases approximately 23% (12% to 32%) as the ventilation rate drops from 10 to 5 L/s-person and relative prevalence decreases aproximately 29% (15% to 42%) as ventilation rate increases from 10 to 25 L/s-person. Based on analysis of input data، model of minimum ventilation requierd to prevantion of sick building syndrome symptoms was developed.
  Conclusion
  According to the obtained model، minimum ventilation requierd to prevantion of sick building syndrome symptoms in buildings، we can make good decisions about the appropriate design of office buildings and residential air conditioning.
  Keywords: modeling, ventilation rate, sick building syndrome, symptoms, prevalence
 • F. Yosefnia Darzi, F. Hasavari, T. Khaleghdost, E. Kazemnezhad, J. Hoseini Page 773
  Background and Aims
  Accumulation of secretions in airways is a serious complication in intubated and mechanically ventilated patients. Tracheal suctioning which is done with the aim of the secretion removal، can be used in conjunction with physiotherapy effectively. Therefore this study was carried out to determine the effects of expiratory rib cage compression before suctioning on arterial oxygen saturation in mechanical ventilated patients.
  Materials and Methods
  Fifty intubated، mechanically ventilated patients were studied in a crossover trial. The patients received endotracheal suctioning with or without rib-cage compression، with a minimum of 3-hour interval between the 2 interventions. The technique was performed ten times on each patient، with three respiratory cycle intervals between each application. Oxygen saturation were measured before، 5 and 25 minute after rib cage compression، as well as after endotracheal aspiration. Data were analyzed using paired t-tests and Greenhouse Geisser and Sphericity.
  Results
  There were no significant differences in the ratio of oxygen saturation between the 2 periods (before and after endotracheal suctioning) (p>0. 05).
  Conclusion
  Due to the lack of significant differences in oxygen saturation suction method with and without chest compressions، further research is needed in this area.
  Keywords: endotracheal suctioning, Rib cage compression in expiratory time, arterial oxygen
 • M. Heidarisani, M. Vahedi, Gh Rahimi, B. Rahimi Page 790
  Background and Aims
  Stress and its effect is a significant problem in all organizations; therefore employees and even human are living with it in recent decade. The purpose of present study was to investigate and rank stressor factors on employees’ job performance in Urmia University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  To simplify and analyze the proposal، we classified stressor factors into 3 groups; personal، occupational and organizational. Personal factors included gender، lack of social support، lack of sense of control and type A personality. Occupational factors involved role overload and under load، role conflict، role ambiguity and organizational factors consist of lack of job security، payroll policies، technology and changing workplace.
  Results
  The results indicated that occupational، personal and organizational stressor factors have had significant effect on job performance respectively. With regard to the personal factors، over the 90% of respondents had sense of control and social support، 23% of them had type A personality and in terms of gender، women job performance was higher than men. Referring to occupational factors، 18% of respondents had role conflict and role ambiguity، 26% of them had role overload and 40% of them have been faced with role underload. Finally، considering to organizational factors، 75% of respondents had job security، 94% of them had compatible sense with job technology، 59% had satisfied with payroll policies and only 23% of respondents had been faced with changing workplace.
  Conclusion
  These results show that the above mentioned stressor factors had positive effect on employees’ job performance and they were free from stress. We suggest that future scholars focus on other stressor factors that have not been investigated in this research.
  Keywords: Stress, job performance, stressor factors
 • S. Khezerloo, F. Aparnak Page 791
  Background and Aims
  More than 80% of patients receive variety of venous cures through environmental venous catheter in their hospitalization period. Outbreak of side effects of venous cures especially phlebitis is higher in our country compared to other places of the world which can affect the health of patients. The present research was conducted with the aim of comparing the effect of nanosil and ethyl alcohol in the prevention of environmental venous catheter phlebitis in pediatric unit.
  Materials and Methods
  This research was a clinical trial which was conducted on the hospitalized patients of the pediatric unit of Motahhari Hospital of Urmia City. 60 patients in two separate groups of nanosil (30 patients) and ethyl alcohol 70% (30 patients) solutions were investigated. Unit selection was done by available sampling method and was divided into two groups randomly. The mean of data collection was a questionnaire based on demographic information and standard scale phlebitis signs. For data analysis SPSS software was used.
  Results
  This research shows that the occurrence of phlebitis in nanosil and ethyl alcohol groups were 43. 3% and 56. 6% respectively. From the statistical point of view، there was no significant difference among the two groups (p>0. 05).
  Conclusions
  Although no significant difference was found between the two aforementioned solutions، rate and signs of phlebitis was less in nanosil group compared to alcohol group، therefore it was selected as the recommended disinfection solution for the insertion region of catheter.
  Keywords: nanosil I, ethyl alcohol, phlebitis, environmental venous
 • H. Motaarefi, S. Orujlu, H. Habibzade, Sh Sakhaie Page 798
  Background and Aims

  Medical universities need to the competent and motivated teachers as an important factor in education and training of the students. Understanding the affecting factors on the performance of faculty members is a necessity that can increase the productivity، job satisfaction and success planning in useful environment. This study aimed to determine the attitude of students toward their teachers based on formal evaluation system.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study، all students of nursing college of Khoy (151student) were studied. Then students were divided in three groups of weak، average and excellent، their attitudes were assessed through self-made questionnaire. After data collection، data analysis was done by SPSS software، descriptive statistics and spearman correlation.

  Results

  Study findings showed that the average age of students was 20/89 ± 1/52 years. 62/9 percent of students were female، and 58/3 percent of the students were average students. Evaluation time (timesheets distribution and expert explanations) and awareness of students in filling the questionnaires on masters’ evaluation were appropriate according to the students. About the theoretical and clinical questionnaires outlines، students were more focused on communication aspects and teachers learning styles in concepts conveying. The results also showed that the score level of students hasn''t effect on their evaluation (P=0/9)، While statistically significant positive correlation is between students attitudes and their semester (P= 0/11)، and gender (P= 0/001). So that the higher، the semester، the more negative the attitude. Male students had more negative the attitudes as well.

  Conclusion

  According to the study findings، this evaluation is acceptable for students، and their score level hadn''t much effect on teacher evaluation. So، this variable shouldn''t be considered as an affective factor in teacher evaluation.

  Keywords: Attitude, Evaluation, Masters Evaluation
 • H. Azizi, E. Saboory, S. Ghaderi Page 806
  Background and Aims

  A third wave of sexual transmission of HIV has been increased recently. In this context، one of the high risk groups is female sex workers that as a vulnerable group they are prone to AIDS and other venereal diseases. The purpose of this study was to assess female sex workers’ knowledge concerning the ways of HIV transmission.

  Materials and Methods

  Addicted sex worker women referred to welfare drug addiction treatment centers in Tehran were chosen، and data were collected by means of a questionnaire and direct interview. The subjects who refused to participate in the study were omitted from the research.

  Result

  Awareness of female sex workers about HIV transmission was 63. 8 percent. The mean of age of female sex workers was 36. 5 years. The youngest one was 18 years and the oldest one was 55 years. Family condition of the subjects was very inappropriate، and 80% of these women had been sexually abused in their childhood.

  Conclusion

  Results of this study showed that female sex workers are aware about the ways of HIV transmission. This is effective in planning to reduce incidence of HIV. Also، we concluded that the main reason for prostitution is poor family care that in turn، reveal the necessity to increase social welfare and mental health of the family.

  Keywords: sexual relationship, vulnerability, AIDS transmission, venereal diseases, prostitution
 • M. Hasani, H. Karimi Page 814
  Background and Aims
  The purpose of this study was to investigate the relationship between monitoring with perceived organizational justice and organizational citizenship behavior among medical staff of Urmia Imam Reza Hospital.
  Materials and Methods
  Considering the purpose، the present study is an applied one and methodologically it is descriptive- correlational. The statistical population consisted of all medical staff (N= 476) of Imam Reza Hospital in Urmia، Iran. The sample was selected by simple random sampling and 215 individuals were selected according to Morgan’s table. For collecting the data، Niehoff and Gharti- Tagoe ‘s (1991) Monitoring Questionnaire، Niehoff and Moorman’s (1993) Organizational Justice Inventory، and Padsakoff، Mackenzie، Pin، and Bachrach’s (2000) OCB Questionnaire have been employed; furthermore، their reliability and validity was confirmed. The analysis of data was conducted by using Pearson correlation test، and stepwise multiple regression.
  Conclusion
  The analysis of the data suggested that there was a positive and significant relationship between monitoring with organizational justice perceptions (p = 0. 000، R= 0. 322) and organizational citizenship behavior (P= 0. 02، R= 0. 155). It means that the more aware the organizational staff be of the existence of monitoring، the more secure and justice they feel، since they believe that there is no superiority among the organization’s personnel، and their salary، benefits، and rewards are offered based on their effort in the organization. Then، their organizational citizenship behavior is also increased.
  Keywords: monitoring, organizational citizenship behavior, organizational justice
 • A. Rashidi Page 823
  Background and Aims
  Nurses along with other clinical professions play important role on people''s health around the world. However various bibliometric analysis in medical care have shown a notable level of sophistication، a few bibliometric analysis has been done to shed light nursing research characteristics in the Middle East.
  Materials and Methods
  To assess the contributions and achievements of the Middle East researchers working in the field of nursing، bibliometric analysis was carried out based on the citation data retrieved from Scopus.
  Results
  Despite acceptable numbers of published articles، Middle East countries have few nursing journals with very low comparable citation rates and IF. 60% of articles in the Middle East countries have been published by two countries (Israel and Turkey). The three highest mean citations per article were 19. 65، 16. 27 and 16. 04 for the researchers of Israel، Jordan and Turkish، respectively. The highest self-citation rate belongs to Iran (37%) and Bahrain (30%) nurses، respectively. Further analysis confirmed the Pareto''s Principle or the 80-20 rule that 80% of publications stem from 20% of authors.
  Conclusion
  Israel، Turkey and Iran are the most leading countries in science production in the Middle East. Countries like Egypt or Persian Gulf states (other than Iran) are standing far behind these three countries in medical sciences.
  Keywords: Bibliometric Indicators, Nursing Research, Middle East
 • Hr Farrokh, Eslamlou, Z. Vahabzadeh, S. R Moeini, F. Moghaddam Tabrizi Page 836
  Background and Aims

  Following a phenomenal fertility decline during recent two decades in Iran، the childbearing persuasive policy has been implemented. The goals of this study were to determine: the pre-marriage couples` fertility attitude and demographic determinants of couples` fertility attitude.

  Materials and Methods

  This was a cross-sectional study on 420 pre-marriage clients referred to Urmia Pre-marriage counseling center in 2013. Data were gathered using a structured questionnaire.

  Results

  Both ideal and desired child number for most of the participants were lower than two، with no difference between males and females (p > 0. 05). For those males and females which sex of the child were important، male preference was dominant (p= 0. 00). Only 18. 2% of males and 9. 6% of females were agreeing with the government in increasing childbearing. Having university graduation، being student and living in small families leads to tendency to have female child (p< 0. 05).

  Conclusion

  The findings confirmed the noticeable change in fertility practices of Iranian couples which is largely dependent to change in their fertility preferences in child number and sex. It seems that change in governmental population policy have no effect on couples` fertility attitudes.

  Keywords: fertility attitudes, childbearing policy