فهرست مطالب

 • پیاپی 47 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • خالد احمدزاده*، کاظم یاوری، عباس عصاری، بهرام سحابی صفحه 1
  تجارت خدمات طی چند دهه اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه دارای روندی رو به رشد بوده است. صادرات خدمات علاوه بر توسعه بخش کالایی، باعث اشتغال زایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها می شود. این نوشتار با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است عملکرد و عوامل موثر بر کل صادرات خدمات و همچنین زیربخش خدمات فنی و مهندسی را به طور خاص در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی به روش داده های تابلویی مورد ارزیابی قرار دهد.
  نتایج حاصل از برآورد شاخص های عملکرد صادرات و مزیت نسبی خدمات فنی و مهندسی نشان می دهد که جایگاه ایران در بین کشورهای مورد مطالعه طی دوره 2010-1994، ارتقا یافته است. همچنین تاثیرگذاری متغیرهای تولید سرانه، نرخ ارز موثر واقعی، ورود سرمایه های خارجی، زیرساخت های ارتباطی و عضویت کشورهای یادشده در بلوک های تجاری ECO و D8، روی کل صادرات خدمات و همچنین خدمات فنی و مهندسی در مجموعه کشورهای منتخب، مثبت و معنا دار است. بنابراین، ضرورت برنامه ریزی برای توسعه بیشتر این حوزه از صادرات، باید مد نظر نهادهای دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: صادرات خدمات (فنی و مهندسی)، شاخص عملکرد صادرات، شاخص مزیت نسبی آشکار شده، داده های تابلویی، کشورهای عضو OIC
 • زهرا افشاری*، موراشین جوان، شمس الله شیرین بخش صفحه 21
  اگرچه مطالعات گسترده ای در زمینه نقش تثبیت کننده خودکار و کارایی آن وجود دارد، اما مطالعات تجربی اندکی در این زمینه انجام شده است. در این پژوهش به مطالعه تجربی اثرات مالی به عنوان تثبیت کننده خودکار پرداخته می شود. این مقاله با استفاده از تکنیک داده های پانل برای گروهی از کشورهای عضو اوپک (شامل ایران) در دوره زمانی 2009-1976، به بررسی اثرات ابزارهای تثبیت کننده خودکار (تعدیل شده برحسب GDP) بر نوسانات سیکل تجاری (اندازه گیری شده با GDP، مصرف خصوصی و GDP خصوصی) می پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگو دلالت بر این دارد که رابطه ای قوی و منفی بین درآمدهای مالیاتی (تعدیل شده برحسب GDP) و نوسانات محصول وجود دارد که نشان می دهد درآمدهای مالیاتی در کشورهای مورد مطالعه به صورت کارا عمل کرده و قادر به هموار کردن نوسانات محصول است. نتایج برآورد الگو نشان دهنده رابطه ای قوی و مثبت بین هزینه های دولتی (تعدیل شده برحسب GDP) و نوسانات محصول است که نشان می دهد هزینه های دولتی به عنوان ابزار سیاست مالی کارا نبوده و باعث تشدید نوسانات محصول شده است (موافق با نظر RBCها). استفاده از متغیرهای کنترل (درجه باز بودن اقتصاد، GDP، GDP سرانه و رشد GDP) در این بخش، نتایج به دست آمده را تغییر نداده است. بنابراین، برای هموار کردن نوسانات سیکل تجاری در کشورهای پرنوسان، افزایش درآمدهای مالیاتی (تعدیل شده برحسب GDP) از طریق گسترش پایه مالیاتی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سیکل تجاری، تثبیت کننده خودکار، کشورهای عضو اوپک
 • حسین توکلیان*، اصغر شاهمرادی صفحه 51
  در دیدگاه مرسوم رابطه بین تورم و رشد تولید در سطوح پایین تورم مثبت و در سطوح بالای تورم منفی است. این مطالعه با استفاده از رویکرد مارکوف سوییچینگ به دنبال بررسی احتمال وقوع دو رابطه منفی و مثبت این دو متغیر است. نتایج، نشان دهنده وجود رابطه مثبت در سه برهه زمانی کوتاه مدت (در سال های ابتدایی مورد بررسی، یعنی 1372-1368 و در یک دوره کوتاه در 1382-1381 و 1385) بوده، در حالی که در عمده مواقع رابطه بین تورم و رشد اقتصادی منفی است. سیاست گذاری پولی در ایران به گونه ای بوده که از احتیاط بسیار کمی نسبت به تورم برخوردار است، به نحوی که طول عمر دوره های تورمی به طور متوسط حدود 4 سال و طول عمر دوره های با تورم پایین تر از حد آستانه (یا تورم بالا همراه با رشد اقتصادی بالا)، به طور متوسط حدود 2 سال طول کشیده است.
  کلیدواژگان: تورم، رشد تولید، مارکوف سوییچینگ
 • محمود دانیالی ده حوض*، حسین منصوری صفحه 71
  این تحقیق در صدد است ضمن بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران، عوامل و مولفه های موثر بر ارتقای کارایی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در راستای اهداف پژوهش، نخست با استفاده از آزمون های استقلال (آزمون گردش) به بررسی شکل ضعیف کارایی بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. سپس، به منظور استخراج عوامل و مولفه های موثر بر ارتقای کارایی بورس اوراق بهادار تهران، به رغم استفاده از آرای خبرگان و کارشناسان صاحب نظر، از تحلیل عاملی نیز استفاده می شود. بدین منظور برای تعیین درجه اهمیت هر یک از عوامل و مولفه-های تاثیرگذار بر ارتقای کارایی بورس اوراق بهادار تهران، از تکنیک آنتروپی استفاده می شود. یافته های حاصل از به کارگیری آزمون گردش، حاکی از عدم تایید کارایی بورس اوراق بهادار تهران در شکل ضعیف است. همچنین نتایج به کارگیری روش آنتروپی دلالت بر آن دارد که «سیستم اطلاعاتی بازار» بیشترین تاثیر را بر کارایی بورس اوراق بهادار تهران دارد.
  کلیدواژگان: فرضیه بازار کارا، کارایی بازار سرمایه، شکل ضعیف کارایی، بورس اوراق بهادار تهران
 • مهدی صادقی شاهدانی، اکبر کمیجانی، محمدهادی زاهدی وفا، محمد غفاری فرد* صفحه 97
  در مطالعات اقتصادی، نظریه های تمرکززدایی مالی در راستای افزایش بهروری و کارایی دولت ها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای درحال توسعه معرفی می کنند. تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی، به عنوان سیاست راهبردی توسعه استان های کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و نظام درآمد هزینه استانی،گام های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد، اما آنچه مد نظر برنامه ریزان اقتصادی بوده، بررسی چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در مناطق است که در این مقاله با توجه به تاثیر تمرکززدایی مالی بر توزیع درآمد با استفاده از مدل تعمیم یافته سولو اثر مستقیم و غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از آزمون ایستایی داده های پانلی، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های هم جمعی پدرونی و کائو تایید شد. پس از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) مشخص شد، طی سال های 1386- 1379، تمرکززدایی مالی با دو شاخص تعریف شده (تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی ملی و تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی تخصیصی به استان)، بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد استان ها تاثیر مثبت داشته است، به طوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی، نرخ رشد اقتصادی را تا سطح 04/0 درصد افزایش می دهد. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تاثیر مثبت بر بهبود توزیع درآمد در استان ها به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی مناطق اثر می گذارد.
  کلیدواژگان: تمرکززدایی مالی، رشداقتصادی استان ها، توزیع درآمد، داده های پانلی، هم جمعی، روش حداقل مربعات تعمیم یافته
 • علی حسین محمدی*، نغمه زارع حقیقی صفحه 123
  هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه علی بین درآمدها و مخارج دولت است. برای رسیدن به این هدف و به منظور بررسی رفتار نامتقارن اجزای بودجه، از الگوی تصحیح خطای نامتقارن در چهارچوب الگوهای خودرگرسیون آستانه ای (TAR) و خودرگسیون آستانه ای گشتاور (MTAR) و داده های فصلی دوره زمانی 1389-1369 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین درآمدهای نفتی و مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، فرضیه هم زمانی تصمیم مالی با تعدیل نامتقارن به سمت تعادل بلندمدت تایید می شود. این نتیجه مخالف با نتایج به دست آمده در تمام مطالعات موجود در اقتصاد ایران است. علت این امر، نادیده گرفتن رفتار تعدیل نامتقارن کسری بودجه است. همچنین این نتیجه به دست آمده که در بلندمدت واکنش اجزای بودجه نسبت به عدم تعادل بودجه نامتقارن است. بنابراین، پیشنهاد خاص سیاست گذاری مقاله حاضر برای تعدیل کسری بودجه این است که هم زمان با افزایش درآمدهای دولت، اصلاحاتی در الگوی مخارج دولت صورت پذیرد. همچنین با اصلاح نظام مالیاتی کشور به تدریج از تکیه دولت بر درآمدهای نفتی کاسته شود.
  کلیدواژگان: درآمد نفتی و مالیاتی دولت، مخارج دولت، تعدیل نامتقارن، خودرگرسیون آستانه ای، خودرگرسیون آستانه ای گشتاور، بودجه، ایران
 • سعید عیسی زاده*، جهانبخش مهرانفر، مهدی فردوسی صفحه 153
  این مقاله با توجه به وجود تفاوت های قابل توجه بین المللی در زمینه کارآفرینی، از یک رویکرد مقایسه ای برای توضیح و تبیین چگونگی نفوذ نهادها در توسعه خوداشتغالی و نوآوری که به ترتیب ساده ترین و مهم ترین نوع کارآفرینی هستند، استفاده می کند. بدین منظور، پنج شاخص آزادی اقتصادی به عنوان عوامل نهادی، نرخ خوداشتغالی و ثبت اختراعات، به عنوان شاخص خوداشتغالی و نوآوری در 60 کشور منتخب توسعه یافته و درحال توسعه به کار برده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های رگرسیونی به روش داده های تابلویی در دوره 2009-1990 حاکی از آن است که شاخص های آزادی از فساد، آزادی کسب وکار و آزادی تجاری اثر منفی و شاخص های آزادی سرمایه گذاری و آزادی از مداخلات دولت اثر مثبتی بر خوداشتغالی دارند. این در حالی است که آزادی کسب وکار و آزادی از فساد اثر مثبتی بر نوآوری دارند. در واقع، نهادهایی که خوداشتغالی را تقویت می کنند، نوآوری را تضعیف می کنند و برعکس.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، خوداشتغالی، نوآوری، نهادها، شاخص های آزادی اقتصادی
 • سمیرا متقی*، بهرام سحابی، افشین متقی، بیژن صفوی صفحه 175
  منطقه خاورمیانه، به دلیل حساسیت های استراتژیکی و اقتصادی، از مراکز مورد توجه در جهان است. از مهم ترین علل ایجاد این حساسیت ها می توان به ذخایر عظیم نفت اشاره کرد که ظرفیت های اقتصادی منطقه خاورمیانه را به نحو چشمگیری افزایش داده است، اما با وجود ظرفیت های بالای اقتصادی، اتحادیه نیرومند قابل قبولی که سبب هم گرایی تجاری اقتصادی کشورهای منطقه شود، در خاورمیانه وجود ندارد. بنابراین، به نظر می رسد بررسی هم گرایی اقتصادی در قالب یک اتحادیه تجاری فرضی در این منطقه بسیار ثمربخش باشد. ازاین رو، مقاله حاضر با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم یافته و در دوره زمانی 2009 - 2002، ضمن بررسی نقش عضویت در بلوک های تجاری منطقه در گسترش روابط تجاری کشورهای منطقه خاورمیانه، به واکاوی ایجاد یک اتحادیه فرضی بین تعدادی از کشورهای منطقه می پردازد. نتایج حاکی از این امر هستند که 1- در منطقه خاورمیانه، کشورهایی که عضو یک اتحادیه اقتصادی هستند، تمایل کمتری برای تجارت با کشورهای دیگر را (در منطقه) دارند. 2- اگر کشورهای واردکننده و صادرکننده منطقه، عضو بلوک اقتصادی فرضی شوند، تجارت بین کشورهای منطقه کاهش می یابد که این موضوع به طور اساسی به مفهوم عدم کارایی تشکیل یک بلوک اقتصادی در منطقه مورد بررسی است.
  کلیدواژگان: خاورمیانه، هم گرایی منطقه ای، مدل جاذبه
 • محمدرضا مقدم*، محمدرضا سزاوار صفحه 197
  این مقاله به بررسی تاثیر قیمت های جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی، شامل رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری، می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تکانه قیمت نفت، منبع اصلی نوسانات در ارتباط با تورم است، در حالی که رشد اقتصادی به طور عمده تحت تاثیر تکانه عرضه و نرخ بیکاری تحت تاثیر تکانه بازار نیروی کار است. براساس نتایج حاصل، علاوه بر اقدام هایی که به طور عمده به کاهش بی ثباتی و مدیریت مناسب درآمدهای نفتی می انجامد، اقدام های مکمل دیگری در زمینه اقتدار سیاست مالی و پولی برای مدیریت سمت مخارج و تقاضا ضروری است. در واقع، سیاست های پولی و مالی باید با احتیاط بیشتری انجام شود و از سویی، اعتبار سیاست نزد عاملان اقتصادی افزایش یابد تا به نتایج بهتری دست یافت.
  کلیدواژگان: اقتصاد ایران، خودرگرسیون برداری ساختاری، تکانه قیمت نفتی
 • مسعود نیلی*، امیررضا سیدخسروشاهی، سیدبابک ابراهیمی صفحه 217
  مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا پرداخت مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی‎‎ باعث تصمیم افراد به پیش انداختن زمان بازنشستگی خود می شود و اگر پاسخ به پرسش مثبت است، میزان این تاثیر به چه اندازه است. به این پرسش در قالب مدل های ارزش انتخاب و ارزش قله پرداخته می شود که در آنها تصمیم بازنشستگی به عنوان تابعی از روند تغییرات آتی ارزش حاضر مستمری های بازنشستگی به دست آورده می شود. نتایج برآوردها حاکی از آن است که تامین اجتماعی (مستمری های بازنشستگی) بر تصمیم بازنشستگی افراد تاثیر معناداری دارد و تغییرات آتی ارزش فعلی این مستمری ها نقش تعیین کننده ای در احتمال بازنشستگی مردان در آستانه بازنشستگی دارد.
  کلیدواژگان: بازنشستگی، تامین اجتماعی، مستمری بازنشستگی، مدل ارزش انتخاب، مدل ارزش قله
|
 • Khaled Ahmadzadeh*, Kazem Yavari, Abbas Assari, Bahram Sahabi Page 1
  In recent decades and especially in developing countries, the trade of services has faced an increasing trend. The export of services can improve trade balance, economic growth, employment as well as development of merchandise sector. This paper uses a descriptive and analytical approach and intends to evaluate performance and factors affecting the total export of services and particularly the export of technical and engineering services in OIC selected countries by applying panel data method.The results of estimating the performance indicators and comparative advantage of technical and engineering services export indicate that between years 1994 to 2010, Iran's position among these countries has improved. In our analysis, factors such as GDP per capita, real effective exchange rates, inflow of foreign investments, communication infrastructures and also being member of two trade blocs -ECO and D8- have significant and positive effect on the total export of services and also the export of engineering services. Thus, it is necessity for governmental institutions and private sector in Iran to plan and prepare to further develop the export of services.
  Keywords: Service Export, Technical, Engineering Services, Export Performance Indicator, Revealed Comparative Advantage, Panel Data, OIC Countries
 • Zahra Afshari *, Moorashin Javan, Shamsollah Shirinbakhsh Page 21
  Although there are numerous studies in the literature that look at the theoretical effects of automatic stabilizers and their efficiency, few of them present empirical evidence. This paper conducts an empirical study on the effects of fiscal policy as an automatic stabilizer. In the first part of this paper we attempt to study the cyclicality of fiscal policy and for this purpose, the method of panel data is applied to 8 OPEC member countries for the period of 1976-2009. The results show that the fiscal policy for the selected countries is counter-cyclical. The main purpose of this paper is to study the relationship between fiscal policy (measured by government expenditures, tax revenues and transfers) and fluctuations of economy during business cycles (measured by GDP, private GDP and consumption) among 8 OPEC member countries by applying panel data approach for the period 1976-2005. The results show that there is a strong and negative correlation between tax revenues (relative to GDP) and fluctuations of output. This paper also show that government expenditures (relative to GDP) are positively correlated with the fluctuations of output. The results indicate that tax revenues, as an efficient fiscal policy tool, help to smooth the fluctuations of output. On the other hand, the results show that government expenditures increase the fluctuations of output. Furthermore, we check for the robustness of our results by introducing a list of control variables (openness, GDP, GDP per capita and GDP growth) and introducing these variables into our model does not affect our main results. So, this observation supports the idea that in countries that are exposed to business cycles with more fluctuations, it is desirable to increase tax revenues (relative to GDP) by expanding tax base to help smooth these fluctuations.
  Keywords: Automatic stabilizer, Business cycle, Cyclicality of business cycle, OPEC member countries
 • Hossein Tavakoliyan *, Asghar Shahmoradi Page 51
  In the mainstream economic view, in low levels of inflation there is a positive relationship between inflation and economic growth, and this relationship changes to a negative one at high levels of inflation. This study examines the probability of occurring these two regimes, using Markov Switching Approach (MSA). The results show that there has been a positive relationship between inflation and economic growth only in 3 periods (1989-93 and two other short periods, 2002-03 and 2006), while in most of the time, inflation in Iran negatively affected the economic growth. The average duration of high inflation periods has been about 4 years, while the average duration of low inflation periods has been about 2 years.
  Keywords: Inflation, Output Growth, Markov Switching
 • Mahmoud Danyali Deh Howz *, Hossein Mansouri Page 71
  This study tries to examine the efficiency of Tehran Stock Exchange and identify factors that can improve this efficiency. The methodology of this research, based on its nature and objectives, is descriptive-analytic. Based on the research objectives, the best way to collect the required data was questionnaire. Also, using independence tests (so run test) we examined weak form of efficiency in Tehran Stock Exchange. Our results do not confirm the weak form of efficiency of capital market in Tehran stock exchange. In order to identify the factors that can improve the efficiency of Tehran Stock Exchange, in addition to analyzing expert opinions, the method of factor analysis has been used. And to determine the degree of importance of different factors, we used Entropy technique. The results show that market information system is the most important one. In addition, some practical recommendations are suggested in this paper.
  Keywords: Efficient Market Hypothesis, Efficiency of Capital Market, Weak, Form Efficiency, Tehran Stock Exchange
 • Mehdi Sadeghi Shahdani, Akbare Komijani, Mohammad Hadi Zahedi Vafa, Mohammad Ghaffary Fard * Page 97
  In economic studies, fiscal decentralization theories are used to increase productivity and efficiency of government and to improve the balance between different regions and it is mentioned as one of the fundamental tools in the way of transition to a market economy in developing countries. After Islamic Revolution in Iran and especially after Iran-Iraq war, fiscal and economic decentralization was officially considered as a strategic policy for the development of Iran’s provinces. Firstly, the Provincial Planning Councils were founded and then the provincial revenue-expenditure system was devised to increase the degree of decentralization. But the main concern of economic planners was to investigate the mechanism of which the fiscal decentralization had an impact on economic growth and income distribution. In this paper, by using augmented Solow model, the direct and indirect effects of fiscal decentralization on economic growth is evaluated. After testing for the stationary of our panel of data, it is confirmed that there is a long-run relationship between variables of the model by using Pedroni and Kao tests. After estimating the model by using generalized least squares (GLS) method, it was shown that during the period of 1379-1386, fiscal decentralization (based on two measures of decentralization of national investment expenditures and decentralization of provincial investment expenditures) had a positive effect on economic growth and income distribution in provinces. This effect was in a way that one percent increase in fiscal decentralization would increase economic growth rate up to 0/04 percent. In addition, fiscal decentralization improve income distribution in provinces and indirectly affects economic growth of different regions.
  Keywords: fiscal decentralization, economic growth, income distribution, panel data, cointegration, generalized least squares method
 • Ali Hussein Samadi *, Naghmeh Zare Haghighi Page 123
  The main purpose of this paper is to examine the causal relationship between government revenues and expenditures in Iran. We use an asymmetric error correction model within a Threshold Autoregressive (TAR) and Momentum Threshold Autoregressive (MTAR) framework during 1991-2010. Contrary to previous studies on Iranian economy, the results show that synchronization hypothesis with asymmetric adjustment towards long run equilibrium is confirmed between government revenues and expenditures. The policy implication of the results is that the government should simultaneously rise revenues and decrease spending in order to control the budget deficits.
  Keywords: Oil Revenue, Tax Revenue, Government Spending, Asymmetric Adjustment, TAR, MTAR, Budget, Iran
 • Saeid Eisazadeh *, Jahanbakhsh Mehranfar, Mahdi Ferdosi Page 153
  In this paper, we try to explain cross-country differences in the level of entrepreneurship using self-employment and innovation as proxy variables. For this purpose, we use a comparative approach to explore empirically the ways in which institutions have influenced self-employment and innovation. In this paper, we make the assumption that national patent grants represent innovation and that national self-employment rates represent job replacement. Then, we investigate the relationship between the institutional setting, in terms of economic freedom measures, and entrepreneurship which is measured by proxy variables of self-employment and innovation in a panel data setting covering selected countries for the time-period of 1990-2009. The empirical findings show that indices of corruption perception, business freedom and trade freedom are negatively correlated with self-employment rate. On the other hand, investment freedom and freedom from government intervention have positive effect on self-employment. Interestingly, we found that institutional factors that determine self-employment and innovation may act in opposite directions: what encourages self-employment might discourage innovation and vice-versa.
  Keywords: Entrepreneurship, Self, Employment, Innovation, Institutions, Economic Freedom
 • Samira Motaghi *, Bahram Sahabi, Afshin Mottaghi, Bijan Safavi Page 175
  Middle East is one of the important regions in the world and this importance is strategic because of matters such as the volume of oil reserves and its production in this region. But there is a visible lack of an intensive Regional Trade Agreement in the region that if existed, could give rise to economic convergence between the countries of the region. So it seems useful to examine the effects of creating a hypothetical economic agreement in Middle East. For this purpose, this paper is an attempt to analyze the consequences of membership in a regional trade agreement on trade flows between the countries of this region. The model used is an extended version of the Gravity model and the data was compiled across a number countries in Middle East over 2002-2009. The findings demonstrate that the creation of a Trade Block in Middle East region would be ineffective.
  Keywords: Middle East, Regional Convergence, Gravity Model
 • Mohammad Reza Moghaddam *, Mohammad Reza Sezavar Page 197
  This paper studies the effects of oil prices on macroeconomic variables such as economic growth, inflation and unemployment rate by using structural vector autoregressive method. The results show that oil price shocks are the main source of fluctuations of inflation rate, while economic growth is affected by supply shock and unemployment rate is affected by shocks in labor market. Also, it is necessary to improve the credibility of monetary and fiscal policies for economic agents to achieve better results.
  Keywords: Iranian Economy, Structural Vector Autoregressive, Oil Price Shocks
 • Masoud Nili *, Amirreza Seyed Khosroshahi, Seyed Babak Ebrahimi Page 217
  This paper seeks to address the question that whether and to what extent does Social Security retirement benefits cause early retirement. ‎This question is studied under “Option Value” and “Peak Value” models, in which the individual's retirement decision is derived as a function of future variations of present value of social security wealth. The‎ results indicate that Social Security (in the form of retirement benefits) has a significant effect on retirement ‎decisions‎ and that the future path of these benefits is an important determinant of the probability of retirement among would-be retired men.
  Keywords: retirement, Social Security, retirement benefits, social security wealth, Option Value model, Peak Value model