فهرست مطالب

پژوهش نفت - پیاپی 75 (1392)
 • پیاپی 75 (1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدباقر صادقی، احمد رمضانی سعادت آبادی، وحید تقی خانی، سیروس قطبی صفحه 3
  در این پژوهش، امولسیونهای مختلفی با استفاده از نمونه نفت خام نوروز به عنوان فاز نفتی، آب یون زدوده شده به‎عنوان فاز آبی و سورفکتانت از نوع اسپان 40 به‎عنوان عامل امولسیون کننده تهیه شد و سپس پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر خواص رئولوژیکی این امولسیونها و نیز نمونه نفت خام بررسی شد. همچنین جهت بررسی کیفیت امولسیونها، پایداری آنها در یک دوره زمانی سه ماهه مورد مطالعه قرار گرفت. تابعیت گرانروی نسبت به نرخ برش با استفاده از مدل توانی و نسبت به کسر حجمی فاز پراکنده با استفاده از مدلهای کسر حجمی لیو، ریچاردسون، مونی و کریگر- داگرتی بررسی گردید و مشاهده شد که نتایج حاصل از مدلها با داده های آزمایشگاهی سازگاری بالایی دارند. نتایج حاصل از بررسی های میکروسکوپی نشان داد که پدیده وارونگی فازها در گستره کسر حجمی 40 تا 50% از فاز پراکنده، اتفاق میافتد. همچنین با بررسی پارامترهای مختلف بر روی خواص رئولوژیکی مشخص شد که در کلیه نمونه ها اعم از نفت خام و امولسیونها، متغیرهای رئولوژیکی شدیدا تحت تاثیر تغییرات دمایی قرار میگیرند، بدینصورت که با افزایش دما کاهش قابل ملاحظهای در گرانروی، تنش برشی و مدولهای دینامیکی نمونه ها مشاهده میشود. افزایش کسر حجمی آب تا قبل از نقطه وارونگی فازها باعث افزایش گرانروی و مدولهای دینامیکی شد و پس از نقطه وارونگی با تغییر فاز پیوسته از نفت به آب، این مقادیر کاهش یافت. با بررسی تغییرات نرخ برشی بر روی نمونه ها مشاهده شد که نمونه نفت خام در بیشتر محدوده برش اعمالی، رفتار سیال نیوتنی را دارد در صورتی که با تشکیل امولسیون و افزایش کسر حجمی فاز پراکنده، رفتار کاهنده برشی افزایش می یابد. افزایش غلظت سورفکتانت در امولسیونها نیز باعث افزایش گرانروی، تنش برشی و مدولهای دینامیکی و کاهش پارامتر اتلاف شد و در نتیجه خاصیت الاستیک امولسیون ها افزایش یافت
  کلیدواژگان: نفت خام، امولسیون، خواص رئولوژیکی، کاهنده برشی، سورفکتانت
 • مریم امیر زاده، محمدرضا کمالی، مجید نبی بیدهندی صفحه 20
  تخلخل یکی از اساسی ترین پارامترها در مهندسی مخازن به شمار میرود که متخصصان را قادر می سازد فرآیندهای توسعه میادین نفت و گاز را به صورت کارا و موثر طراحی و مدیریت نمایند. استفاده از نمونه های مغزه و نگارهای چاه پیمایی روش های متداول برای اندازه گیری تخلخل و تراوایی میباشند اما نتایج حاصل از این روش ها فقط میتواند نمایانگر خواص مخزن در محل چاه یا محدوده چاه باشد. لذا با ترکیب داده های لرزهنگاری سه بعدی، نگارهای چاهپیمایی و اطلاعات حاصل از نمونه های مغزه میتوان خواص مخزن را در فواصل دورتر از چاه نیز تخمین زد. در این مقاله داده های لرزهنگاری سهبعدی و نتایج حاصل از آنالیز نگارهای چاهپیمایی تعبیر و تفسیر شده است. همچنین با انجام برگردان لرزهای بر روی داده های لرزهنگاری سه بعدی و تلفیق نشانگرهای لرزهای، خصوصیات مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده، رسوبات این میدان دارای خصوصیات تغییر رخساره‎ای میباشد و در نتیجه در بخش های مختلف میزان تخلخل متفاوت است، اما در بخش مرکزی سازند سروک در میدان مورد مطالعه تخلخل به میزان قابل ملاحظه‎ای افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: تخلخل، لرزه‎نگاری سه‎بعدی، نگارهای چاهپیمایی، برگردان لرزه‎ای، مقاومت صوتی
 • محمدمهدی شادمان، محسن وفایی سفتی، امیر حسین سعیدی دهاقانی صفحه 30
  رسوب آسفالتین در مخازن نفتی، یکی از مشکلات بسیار مهم در تولید از مخازن میباشد. انسداد در محیط متخلخل سازند نفتی، دهانه چاه و تاسیسات فرآورشی از مشکلات جدی تولید نفت های آسفالتینی است. آسفالتینها به طور کلی ترکیبات سنگینی هستند که در نفت یافت میشوند. این ترکیب دارای ساختار مولکولی پیچیدهای است که میتوان از آن بهعنوان مجموعه مولکولهای غیر هیدروکربنی قابل حل در بنزن و غیرقابل حل در حلالهای با جرم مولکولی کم و نیز نرمال آلکانها یاد کرد. بر اساس مطالعات آزمایشگاهی متعدد گمان میرود این ترکیبات به صورت پاره ای حل شده و به حالت کلوئیدی در نفت وجود دارند. عوامل تشکیل رسوب در مخازن، تغییرات فشار، دما و ترکیب نفت میباشد. این عوامل سبب به هم خوردن تعادل شیمایی موجود در مخزن میگردد که نتیجه آن به صورت تشکیل رسوب خواهد بود. از این رو بررسی راه های ممکن در جلوگیری از رسوب آسفالتین با ارزش میباشد. یک راه ممکن برای جلوگیری از رسوب آسفالتین، اضافه کردن پایدار کننده های آسفالتین به عنوان بازدازنده به نفت است. بازدارنده های آسفالتین مشابه رزینها عمل میکنند، آسفالتین ها را به حالت کلوئیدی درآورده و آنها را به حالت محلول نگه میدارند. کارآیی یک بازدارنده عمدتا به ویژگی های ساختاری و شیمیایی آن بستگی دارد. همچنین توانایی بازدارنده برای پایدار کردن آسفالتینها بستگی به حلال و محیط پراکندگی دارد. در این پژوهش، تاثیر بازدارنده های خطی و شاخه دار بر روی نقطه شروع رسوب با استفاده از روش ویسکومتری بررسی شده است. نتایج نشان میدهد کاهش طول زنجیر هیدروکربنی به واسطه شاخهدار شدن و ممانعت فضایی بین گروه های متیل، سبب کاهش قدرت بازدارندگی دودسیل بنزن سولفونیک اسید شاخه دار نسبت به دودسیل بنزن سولفونیک اسید خطی میشود.
  کلیدواژگان: آسفالتین، رزین، بازدارنده، نقطه شروع رسوب، مخزن
 • علی حسنی، محمدرضا منوریان صفحه 40
  در تحقیق حاضر، ویژگی های یک فرمولاسیون پیشنهادی جهت ساخت و تولید سیمان کلاس G چاه نفت ارائه گردیده است. سیمان های تولیدی مورد استفاده در چاه های نفت کشور فاقد رئولوژی، زمان بندش و همچنین مقاومت مناسب میباشند. آنچه در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می‎گیرد، تاثیر تغییرات توزیع دانهبندی به عنوان عامل مهم و اساسی بر روی خواص مهم سیمان نظیر خصوصیات رئولوژیکی، استحکام تراکمی، زمان بندش و همچنین سازگاری سیمان طراحی شده با افزایه های مورد مصرف در فرمولاسیون سیمان مانند کندکننده ها و افزایه کنترل کننده افت صافی می‎باشد. سیمان ارائه شده یک محصول غیریکنواخت و دانه درشتتر نسبت به سیمان های موجود بوده و 50% ذرات تشکیل دهنده آن در محدوده 3-30 میکرون قرار گرفته‎اند، در صورتی‎که در سیمان‎های استاندارد موجود این مقدار بیشتر از 70 % میباشد. سیمان حاصل دارای خصوصیات رئولوژیکی مناسب بوده و انرژی کمتری برای تولید آن مورد نیاز است. همچنین میزان آب مصرفی دوغاب نیز به اندازه 10 % کاهش یافته تا استحکام تراکمی بالاتری نسبت به سیمانهای معمولی حاصل شود. با توجه به اینکه افزودن افزایه های اضافی باعث افزایش هزینه در تولید سیمان سنگین می‎شود، سیمان ارائه شده به گونه ای طراحی شده است که بدون استفاده از افزایه های وزن افزا، سیمان سنگین به دست آید.
  کلیدواژگان: توزیع دانه بندی، سیمان غیریکنواخت، سطح ویژه، استحکام تراکمی، دوغاب سیمان
 • آزاده امیدوار، محمدرضا کمالی، عزت الله کاظم زاده صفحه 49
  هنگامی که سخن از تصمیم گیری های اقتصادی درخصوص مدیریت یک میدان یا یک مخزن اکتشافی به میان میآید، وجود یک درک صحیح و توصیف واقعگرایانه از مخزن میتواند بسترساز اتخاذ یک تصمیم صحیح و انتخاب طرح مناسب در جهت بهبود مدیریت مخزن و طرح توسعه میدان شود. میزان نفت درجای قابل برداشت موثرترین پارامتر در اتخاذ این تصمیمات و تهیه طرح توسعه میدان میباشد. در این راستا به کارگیری روش های شبیه سازی سه بعدی با استفاده از روش های زمین آماری که علاوه بر تخمین پارامترهای مخزنی مقدار خطای تخمین را نیز تعیین می‎کند، بهترین گزینه است.در این مطالعه، هدف ارائه یک مدل استاتیک سه بعدی از ویژگی های ساختمانی، چینه شناسی و پتروفیزیکی یکی از مخازن جنوب ایران میباشد که در آن اطلاعات حاصل از نگارهای ثبت شده در 9 چاه موجود و آنالیزهای پتروگرافی و مغزه با به‎کارگیری روش های زمین آماری هم چون تخمین کریجنگ و شبیه سازی گوسی متوالی، مدلهای سه بعدی از مخزن را ایجاد کرده اند. پس از مقایسه نتایج حاصل از اعمال تکنیکهای زمین آماری مشاهده شد که نتایج حاصل از روش گوسی متوالی نسبت به کریجینگ قابل قبولتر است. در نهایت با استفاده از خروجی های مدل بهینه، محاسبات حجمی انجام و پارامترهای مخزنی نظیر تخلخل و آب اشباع شدگی تعیین شده است. میزان متوسط تخلخل 21%، آب اشباع شدگی 52% و میزان ذخیره درجای مخزن 270 میلیون بشکه تعیین شده است.
  کلیدواژگان: مدل سه بعدی، روش های زمین آماری، ذخیره درجا، پارامترهای مخزنی، روش گوسی متوالی
 • حمیدرضا جاوردان، عباس عباسی، علی قاسمی نژاد، کیان نجف زاده، فاطماه گودرزوند چگینی، رامین کرمی صفحه 58
  از جمله مشکلات استفاده از سوختهای مایع سنگین عدم اتمیزاسیون مناسب قطرات سوخت میباشد که منجر به کاهش بازده احتراق می شود. یکی از روش های مورد استفاده جهت بهبود اتمیزه کردن سوخت مایع سنگین، بهرهگیری از امولسیون آب-سوخت میباشد. به منظور بررسی اثرات استفاده از امولسیون سوخت و آب در فرآیند احتراق، در این مقاله آزمایشات میدانی بر روی احتراق امولسیون آب و سوخت مازوت با استفاده از 7 % وزنی آب و ماده پایدار کننده و همچنین سوخت مازوت بدون هیچگونه افزودنی انجام شده و نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که استفاده از سوخت امولسیونی باعث افزایش دمای گازهای خروجی از دودکش، بالا رفتن درصد اکسیژن در محصولات احتراق و همچنین کاهش مصرف سوخت می‎شود. موازنه جرم و انرژی و میزان انرژی مفید حاصل از احتراق سوخت امولسیونی در مقایسه با سوخت مازوت بدون هیچگونه افزودنی از موارد دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: بهبود فرآیند احتراق، غلظت SOx، غلظت NOx، کاهش مصرف سوخت
 • امیر عباس ایزدپناه، فاطمه نیک بخت، فرشاد ورامینیان صفحه 68
  در این تحقیق با استفاده از معادله حالت مکعبی به اضافه تجمعی (CPA) و مدل واندروالس- پلاتیو، شرایط تشکیل هیدرات برای مبردهای R-141b، R-134b و 152a-R مدلسازی شده است. پارامترهای کی هارا برای این مواد با استفاده از روش کمترین مجموع مربعات ضمنی با کمینه کردن اختلاف بین پتانسیل شیمیایی آب در فاز هیدرات و فاز مایع از طریق الگوریتم بهینه سازی ژنتیک به دست آورده شده است. در این مدل، پارامترهای گزارش شده توسط سلون برای حالت مرجع ساختار نوع I و II هیدرات به کار برده شده است. مقایسه مدل به کار رفته با نتایج حاصل با داده های آزمایشگاهی مطابقت بالایی را نشان داد.
  کلیدواژگان: تشکیل هیدرات، مبرد، تابع پتانسیل کیهارا، معادله حالت
 • فرهاد خوشبخت صفحه 78
  عموما در مخازن کربناته تخلخل حفرهای و شکستگی ها گسترش وسیعی دارند. وجود همزمان این دو نوع تخلخل به همراه تخلخل اولیه در مخازن کربناته باعث شکلگیری یک سیستم تخلخل سه گانه پیچیده میشود. شناخت صحیح از وضعیت تخلخل در مخازن کربناته هتروژن برای ارزیابی پتروفیزیکی و شبیه سازی دینامیک این مخازن حیاتی میباشد. لاگ تصویرگر دستهای از لاگهای مدرن چاهپیمایی است که تصویر مجازی و جهت دار با قدرت تفکیک بالا از دیواره چاه های نفت و گاز برداشت میکند. تخلخل حفرهای و شکستگی ها را با به کارگیری تکنیکهای پردازش تصویر میتوان در لاگ تصویرگر شناسایی و تفکیک کرد تا مقدار هر یک در مخزن به صورت کمی محاسبه شود. با تلفیق لاگهای چاه پیمایی و لاگ (FMI)ا Fullbore Formation Micro Imager که گونه ای لاگ تصویرگر است، سیستم تخلخل سه گانه بهصورت کمی قابل تعیین است. در این مقاله روش ابداعی برای تفکیک دو گونه تخلخل فوقالذکر در مخزن با استفاده از لاگهای تصویرگر ارائه شده است. روش پیشنهادی در مخزن سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران بهکار گرفته شد تا سیستم تخلخل آن شناسایی شود. نتایج به دست آمده با تفسیر شکستگی ها در FMI و همچنین تخلخل ثانویه به دست آمده از لاگه ای چاهپیمایی مقایسه شد. این مقایسه نشان داد که به استثنای بازه های عمقی با محتوای شیل بالا، که روش پیشنهادی نمیتواند تخلخل حفرهای را شناسایی کند، در سایر بازه های عمقی سیستم تخلخل را با دقت خوبی شناسایی میکند. نتایج به دست آمده را میتوان برای ارزیابی پتروفیزیکی و یا شبیه سازی دینامیکی مخزن به کار گرفت.
  کلیدواژگان: تخلخل سه گانه، شکستگی، تخلخل حفرهای، مخازن کربناته و لاگ تصویرگر
 • مریم محمدی، زهرا رجبی، عبدالرضا مقدسی، سیدمحسن حسینی صفحه 89
  در این پژوهش غشاهای شبکه آمیخته پلی وینیل کلراید- نانوذرات اکسیدروی تهیه شده و به منظور بررسی خواص جداسازی گاز، مورد ارزیابی قرار گرفتند. اثر افزایش اکسید روی و نیز فشار خوراک بر عملکرد جداسازی گاز این غشاها برای گازهای هلیم، نیتروژن، متان و دی اکسید کربن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تراوایی همه گازها با افزایش نانوذرات اکسیدروی روند افزایشی داشته است. تراوایی گازهای هلیم، متان، دی اکسید کربن و نیتروژن در غشاهای شبکه آمیخته حاوی 15% وزنی اکسید روی در فشار bar 8، به ترتیب از 56/3، 007/0، 21/0 و 01/0 به 9/49، 12، 4/26 و 6/1 نسبت به غشاهای بدون نانو ذرات افزایش یافته است. همچنین، تراوایی هر یک از گازهای مورد مطالعه با افزایش فشار خوراک ورودی، افزایش یافته و انتخاب پذیری جفت های گازی مذکور با افزایش فشار، روند کاهشی را دنبال کرده است. نتایج آزمون مقاومت مکانیکی نشان می دهد که استفاده از نانوذرات اکسید روی در ساختار غشا توانسته است مدول کششی را به میزان 11% بهبود دهد.
  کلیدواژگان: غشاهای شبکه آمیخته، پلی وینیل کلراید، نانوذرات اکسید روی، جداسازی گاز، انتخاب پذیری
 • سعید شکری، محمدتقی صادقی، مهدی احمدی مروست صفحه 102
  از آنجا که دقت دادهای اندازه گیری شده فرآیندی در پیشبینی کیفیت محصولات بسیار مهم است، در این تحقیق بر روی پیش پردازش داده ها تمرکز گردید. برای این منظور حسگر مجازی برای تعیین کیفیت گازوییل خروجی از پایلوت تصفیه هیدروژنی طراحی شد. طراحی حسگر مجازی بر اساس یکی از روش های جدید یادگیری ماشین به نام ماشینبردار رگرسیون انجام گردید. برای پیش پردازش داده ها از تکنیک ترکیبی به صورت پشت سر هم متشکل از آنالیز موجک و کوانتیزاسیونبرداری به منظور حذف خطاهای تصادفی، متراکمسازی داده ها و چشمپوشی از داده هایی که شباهت کمتری به سایر داده ها دارند، استفاده گردید. روش های متفاوتی از آنالیز موجک برای حذف خطاهای تصادفی به کار برده شد و بهترین روش انتخاب گردید. آزمایشات حذف خطاهای تصادفی با استفاده از آنالیز موجک با تابع پایه هار و دابیچز و با الگوریتمهای انتخاب آستانه Heursure، Rigrsure Minimaxi و Sqtwolog انجام شد. مقایسه نتایج نشان داد که روش Db4 به همراه روش آستانه گیری Rigrsure بهترین نتایج حذف خطا را به دنبال دارد. با استفاده از این روش مقدار عددی AARE و RMSE نسبت به انواع دیگر تابع موجک بهتر است. همچنین، معیار عملکردی AARE برای سنجش دقت پیش بینی مدل ماشین بردار رگرسیون استفاده گردید. مقدار AARE برابر 053/0 به دست آمد که نشان دهنده دقت بالای مدل در پیشبینی غلظت گوگرد خروجی از رآکتور میباشد.
  کلیدواژگان: آنالیز موجک، حسگر مجازی، ماشین بردار پشتیبان، تلفیق داده ها، پیشبینی کیفیت
 • ابراهیم سفیداری، علی کدخدایی، محمد شریفی صفحه 117
  محتوای کل کربن آلی یکی از پارامترهای مهم جهت ارزیابی ژئوشیمیایی لایه های تولید کننده نفت و گاز است. در این مطالعه، طی دو مرحله، محتوای کربن آلی در سازندهای هیدروکربن دار با استفاده از داده های لاگ ارزیابی شده است. در مرحله اول، داده های لاگ به مجموعه ای از الکتروفاسیس ها تقسیم بندی شده اند. روش های استفاده شده برای شناسایی و خصوصیت بندی الکتروفاسیس ها شامل: شبکه های عصبی خود سازنده و روش آنالیز خوشهای میباشد. نتایج حاصل از هر دو روش با یکدیگر مقایسه شده و براساس آزمون های ارزیابی خوشه ای، بهترین روش برای خوشه بندی داده های پتروفیزیکی در الکتروفاسیس های معین مورد استفاده قرار گرفت. مقدار کل کربن آلی با استفاده از داده های لاگ به وسیله روش های خاص شبکه عصبی برای هر الکتروفاسیس برآورد شد. در مرحله دوم، مقدار کل کربن آلی با استفاده از همان روش خاص شبکه عصبی و بدون در نظر گرفتن الکتروفاسیس ها تعیین گردید. نتیجه دو روش با یکدیگر و همچنین با روش log R Δ مقایسه شد. نتایج نشان داد که خوشه بندی یک سازند به واحد های مشخص (الکتروفاسیس) در مقایسه با مدل استخراج شده برای کل مجموعه داده ها بدون در نظر گرفتن خوشه بندی، مقدار کل کربن آلی سازند را با دقت بالاتری پیش‎بینی می‎نماید. در مجموع سیستم های هوشمند نسبت به تکنیک های قدیمی مبتنی بر روش log R Δ مناسب‎تر می باشند. روش ارائه شده همراه با مثال موردی از بزرگترین مخزن گازی غیر همراه جهان، میدان گازی پارس جنوبی در حوضه خلیج فارس ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: خوشه بندی SOM، آنالیز خوشه ای، شبکه عصبی خود سازنده، الکتروفاسیس، ارزیابی اعتبار خوشه بندی
 • محمد غزاییان، ریاض خراط، عبدالنبی هاشمی صفحه 131
  رسوب آسفالتین می‎تواند در مراحل مختلفی از تولید یا طی فرآیندهای ازدیاد برداشت تشکیل شود. مطالعات میدانی و تحقیقات آزمایشگاهی بسیاری در این زمینه انجام شده است که همه روش های ارائه شده در جهت بهینه سازی آن بوده و هزینه های زیادی را در برداشته است. از این رو، بررسی مکانیسم های رسوب، به‎دست آوردن پارامترهای آنها و اجرای آنالیز حساسیت تحت سناریوهای مختلف به منظور مقابله با رسوب آسفالتین لازم وضروری به نظر می‎رسد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، مطالعات آزمایشگاهی بر روی کاهش تراوایی مغزه تحت شرایط افت فشار طبیعی در اثر تولید، انجام گرفته است. اهداف اصلی این آزمایش ها عبارتند از: اندازهگیری تراوایی، آنالیز غلظت آسفالتین و اندازهگیری ویسکوزیته و تخلخل. آزمایش‎های مذکور بر روی ماسه سنگ انجام شده است. از نتایج بهدست آمده میتوان به کاهش تراوایی و تخلخل در ماسه سنگ اشاره کرد. علاوه بر این، مکانیسم رسوب در طول زمان تولید تغییر کرده و تابعی قوی از نرخ تزریق بوده است. همچنین مشاهده شد که پس از مسدود شدن گلوگاه ها، با افزایش نرخ تزریق، تراوایی آسیب دیده بهبود پیدا می‎کند.
  کلیدواژگان: رسوب آسفالتین، شرایط دینامیک، کاهش تراوایی، مکانیسم رسوب، افت طبیعی فشار
|
 • Page 3
  Several emulsions were synthesized using a crude oil sample named Nowruz as the oil phase، the deionized water as the water phase and Span 40-type surfactant as the emulsifier and parameters affecting the rheological properties of emulsions were studied. In order to investigate the quality of emulsions، their stability was monitored in a three month period. A power-law model was used for the dependence of emulsion viscosity on shear rate and Liu، Richardson، Mooney، and Krieger-Dougherty models were used for the dispersed phase volume fraction dependency. It was observed that the data obtained from modeling were consistent with the experimental data. The results obtained by microscopic analysis revealed that the phase inversion phenomenon took place in the range of 40 to 50% of the dispersed phase (water) content. Temperature was found to be a significantly effective factor in all the samples including the crude oil and its emulsions. It was observed that an increase in temperature could cause a considerable decrease in viscosity، shear stress، and dynamic moduli. An increase in water volume fraction caused an increase in viscosity and dynamic moduli up to the phase inversion point and resulted in a reverse trend beyond this point. The investigation of shear rate effect demonstrated a Newtonian behavior for the crude oil and shear-thinning effect for the emulsions over a wide range of shear rates. The shear-thinning effect increased with an increase in water content and surfactant concentration. The results showed a decrease in loss tangent and a notable increase in viscosity، shear stress، dynamic moduli، and elasticity of emulsions with an increase in surfactant concentration.
  Keywords: Crude oil, Emulsion, Rheological Properties, Shear, thinning, Surfactant
 • Page 20
  Porosity is one of the most important parameters in reservoir characterization which allows the specialists to design and manage، effectively، the process of oil and gas fields development. Using the core samples and well logs are two normal ways to porosity and permeability evaluation but the results are valid just in a vicinity around the well،، By utilizing 3D seismic data، combination with the core and well log data، will allow to predict reservoir properties through the whole reservoir. This paper is based on 3D seismic data interpretation and the result of well logs data analysis. Also By using seismic Inversion on 3D seismic data and Integration seismic Attribute، reservoir characterization of Sarvak Formation in an oil field in SW of Iran has been studied. Based on the results، facies changes were recognized in the sediment، so the porosity varies in different areas of this field. However porosity significantly increased in central parts of Sarvak Formation in the study area.
  Keywords: Porosity, 3D Seismic, Well Logs, Seismic Inversion, Acoustic Impedance
 • Page 30
  One of the main problems in production of oil reservoirs is the formation of asphaltene precipitation. Blockage in porous medium، wells، and facilities has a detrimental effect on the production of asphaltenic oil. Generally، asphaltenes are heaviest and most polar fractions that can be found in crude oil. These compositions have a complex molecular structure which are series of non-hydrocarbon molecules and soluble in benzene and insoluble in normal alkanes and solvents with low molecular mass. Based on recent experiments have been supposed that these compositions can be partially solved in oils at colloidal state. The nature and behavior of asphaltene in crude oils is complex so changes in temperature، pressure and composition of crude oils during production can result in precipitation of asphaltene components. These parameters affect the chemical equilibrium in reservoirs and result precipitation. A possible way to prevent of asphaltene precipitation is by adding an asphaltene stabilizer، i. e. inhibitor. Asphaltene inhibitors act in a way similar to resins، peptizing the asphaltenes and keeping them in solution. The inhibitor efficiency depends on its chemical and structural characteristics، largely. However، the inhibitor ability to stabilize asphaltenes depends also on the solvent or dispersion medium. The main objective of this research is to investigate the effect of three different inhibitors on asphaltenes deposition using viscometric method. The results show decrease in length of hydrocarbonic chains because of branches and steric hindrance between methyl groups will decrease inhibition strength of branched DBSA compare to linear DBSA.
  Keywords: Asphaltene, Resin, Inhibitor, Onset Point, Precipitation, Reservoir, Oil Well, Well Bore
 • Page 40
  In this paper، the properties of a new formulation for manufacturing and production of class G cement has been proposed. The produced industry cements have no proper rheological properties، thickening time and compressive strength. This paper investigates the effects of particle size distribution changes as a basic parameter on the principal properties of cements such as rheological properties، compressive strength، thickening time and also compatibility of designed cement with certain additives used in oilwell cements formulation such as retarders and fluid loss control. The designed cement is non-uniform and coarser than conventional cements which 50 percent of particles are in the range of 3-30 µm where this amount is more than 70 percent for other standard class G cements. The designed cement has very good rheological properties and requires lesser energy for production and more compressive strength will be obtained due to 10 percent decrease in the amount of water usage in the cement system. Since the use of additional additives leads to more cost، the proposed cement designed in a way that a heavy cement will be obtained without using weighting agents.
  Keywords: Particle Size Distribution, Non, uniform Cement, Specific Surface Area, Compressive Strength, Cement Slurry
 • Page 49
  When we are talking about economic decisions concerning management of an exploratory field or reservoir، undoubtedly، the correct understanding and realistic explanation of reservoir can lead us to make valuable decisions and choosing appropriate plan in order to improve reservoir management and exploitation; Recoverable oil in place is the most important factor which affects these decisions. This study has been performed in order to make a three dimensional model of structure، stratigraphy، and petrophysical properties of one of Southern Iran reservoirs. Well logging and petrographic data as well as core analysis information were combined and put into an integrated workflow to took advantage of them to build probabilistic models of properties like porosity and water saturation (SW)، using geostatistical routines such as Kriging and Sequential Gaussian Simulation (SGS). Comparison of these methods clearly shows that results of Sequential Gaussian simulation are more acceptable. Finally، volumetric calculations have done using the most realistic model outputs and parameters. The averages of porosity، SW and oil in place have estimated 21%، 52%، and 270 million barrel respectively.
  Keywords: 3D modeling, Geostatistical Method, Reserve in Place, Reservoir Parameters, Sequential Gaussian Method
 • Page 58
  Lack of proper atomization of liquid heavy fuels can lead to decreased efficiency of combustion. This is one of the main problems of liquid heavy fuels since they are economical alternatives for power generation. One of the methods used to improve the atomized liquid heavy fuel is using of emulsified water and fuel. In this paper، to investigate the effects of fuel and water emulsion in the combustion process، the field tests on water and fuel oil by using 7% water by weight and durable material، and also fuel oil without any additives is conducted and the results compared. The results showed the increasing of temperature of exhausted gases، increasing the percentage of oxygen in the combustion products and also reduce fuel consumption by using emulsion fuel. On the other hand، mass and energy balances and the amount of useful energy from fuel combustion in the emulsion fuel oil compared with other cases without any additives have been discussed.
  Keywords: Process Combustion Improvement, Reduction of Concentration of NO×, Sox, Reduce of Fuel Consumption
 • Page 68
  In this study، hydrate formation conditions for refrigerants R-134a، R-141b، and R-152a are simulated employing the cubic plus association equation of state (CPA) and van der Waals –Platteeuw model. Based on the experimental data for the hydrate formation of these refrigerants and the reference properties for structure I and II reported by Sloan، Kihara parameters for these refrigerants are estimated by an implicit optimization scheme through the minimization of the chemical potential difference of water in the hydrate and in the liquid phase. The minimization was performed by applying a genetic algorithm.
  Keywords: Hydrate Formation, Refrigerant, Kihara Potential Function, Implicit Least Squares
 • Page 78
  Vugs and fractures widely develop in the carbonate reservoirs. Existence of these porosities in addition to matrix porosity leads a complex triple porosity system in the carbonate reservoirs. Accurate understanding of porosity system is vital in reservoir simulation and petrophysical evaluation of heterogeneous carbonates. Image logs are high resolution un-conventional logs which provide a pseudo azimuthal picture from borehole wall. Fractures and vugs can be separated from matrix in image log by utilizing image processing techniques. After recognition of vugs and fractures، the amount of each one can be determined. By integrating conventional logs and FMI (Fullbore Formation Micro Imager) (a type of image logs) a triple porosity reservoir can be quantitatively characterized. We applied aforementioned method to Sarvak reservoir formation in an oilfield in SW of Iran، to characterize its porosity system. The results verified by manually detected fractures in the FMI and also secondary porosity calculated by wire line logs. Comparison of porosity logs derived by means of proposed method with FMI›s fracture density logs shows that except in highly shaly carbonate layers، which this method ignore all vuggy porosity، the proposed method works well and the result can be employed for further petrophysical and reservoir simulation purposes.
  Keywords: Triple Porosity, Fracture, Vug, Carbonate Reservoir, Image log
 • Page 89
  PVC/ZnO mixed matrix membranes were prepared and characterized for gas separation properties. The effects of ZnO loading ratio and feed pressure on the gas separation performance of the prepared membranes were investigated. Testing gases were He، N2، CH4، and CO2. The results indicated that the permeability of all the gases increased with an increase in ZnO loading ratio. At a ZnO loading ratio of 15% and a pressure of 8 bar، the permeability of He، N2، CH4، CO2 increased from 3. 56، 0. 01، 0. 007، 0. 21 to 49. 9، 1. 6، 12، 26. 4 respectively. Moreover، the permeability of the studying gases showed an increasing manner. The selectivity of pair gases (CO2/N2)، (CO2/CH4)، and (N2/CH4) decreased with an increase in feed pressure. Furthermore، the mechanical properties analysis of the prepared membranes showed that the presence of ZnO nanoparticles in membrane structure night improve tensile module.
  Keywords: Mixed Matrix Membranes, Polyvinyl Chloride, ZnO Nanoparticles, Gas Separation, Permeability, Selectivity, Feed Pressure
 • Page 102
  The accuracy of the measured data is very important for better quality prediction by soft sensors. In order to determine the quality of the treated gas oil، a soft sensor is designed. The soft sensor design is based on a new machine learning technique called support vector regression (SVR). An integrated technique was developed for data preprocessing. In this technique، wavelet analysis and vector quantization were being used sequentially for random error elimination، data compression، and unusual data omitting. Different methods of wavelet analysis were used to remove the random errors and the best method was selected. Random errors were deleted using Harr and Daubechies basis function where Rigrsure، Minimaxi، Heursure، and Sqtwolog were the threshold algorithms. The results showed that the db4 basis function with Rigrsure threshold algorithms provided the best results for error removal. AARE and RMSE for this method was better than the other types of wavelet functions. Additionally، the results of SVR training based on the pilot plant data showed AARE of 0. 053. This showed the high accuracy of the SVR model for predicting treated gas oil quality.
  Keywords: Wavelet Analysis, Soft Sensor, Support Vector Regression, Data Validation, Quality Prediction
 • Page 117
  Total organic carbon (TOC) is one of the main parameters for geochemical evaluation of oil and gas source rocks. In this study، we propose a two-step approach to predict total organic carbon content from well log data. Initially، the well log data are classified into a set of electrofacies (EF). The methods used to characterize and identify EF consist of self-organizing maps (SOM) and hierarchical cluster analysis (HCA). The results obtained from both methods are compared and the best method based on cluster validity tests is chosen for clustering petrophysical data into a certain number of EF. Afterwards، the TOC values are estimated from well log data by using individual artificial neural network (ANN) models constructed for each EF. In the second approach، the TOC data are estimated for the total interval by using a similar ANN model regardless of data clustering and EF determination. The results of two prediction methods are compared to each other and also with a third conventional Δlog R technique. The results show that clustering of a formation into specific units (electrofacies) provides better results in TOC prediction compared to the models constructed for the whole dataset as a single cluster. In addition، intelligent systems are more efficient than the previous conventional techniques based on Δlog R method. The proposed methodology is illustrated using a case study of the world’s largest non-associated gas reservoir، i. e. Iran South Pars Gas Field، located in the Persian Gulf.
  Keywords: Total Organic Carbon, SOM Clusering, Cluster Analysis, Electrofacies, Evaluating Clustering Outcomes, Self, organizing Map Network
 • Page 131
  Asphaltene deposition is an issue that has received much attention since it has been shown to be the cause of major production challenges. Asphaltene precipitation can occur during primary depletion of highly under-saturated reservoirs or during hydrocarbon gas or CO2 injection for improved oil recovery. Numerous laboratory researches and oilfield reports have investigated the effect of asphaltene deposition and its remediation under dynamic flow on reservoir rock properties. All techniques available into proper it، have proven costly and not highly effective، so prevention is the best way to counteract the problem. Revelation of the deposition mechanisms and determination of the parameters they influence it are essential in order to devise reliable prevention strategies. In this work، an experimental effort is made to investigate the permeability impairment of core samples، under natural depletion conditions and identify the dominant deposition mechanisms. The main tools that applied to do these experiments are permeability calculation، analysis of asphaltene concentration and high pressure and high temperature viscometer. Experiment carried on sandstone rock type. In addition، the study provides the deposition mechanism changes during production and it is strong dependent of oil injection rate.
  Keywords: Asphaltene Precipitation, Dynamic, Permeability Reduction, Precipitation Mechanism, Natural Depletion