فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 12 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • روح الله باقری مجد*، سکینه شاهی، یدالله مهرعلیزاده صفحات 1-13
  زمینه و هدف
  آموزش الکترونیکی نوعی استفاده هدف مند از سیستم الکترونیکی و کامپیوتری برای پشتیبانی از فرایند یادگیری می باشد. با توجه به اینکه هدف آموزش الکترونیکی تحول در ابزار ها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات خودش و در زمانی که خود مشخص می کند مشغول یادگیری شود، طرح چالش های آموزش الکترونیکی برای هشدار به منظور ایجاد تمرکز بیشتر، انجام پیش بینی لازم، تدارک و سرمایه گذاری مناسب، و تهیه ی برنامه استراتژیک در سیستم یادگیری اقدامی لازم و برای موفقیت آن ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز بود.
  روش بررسی
  روش پژوهش در این مطالعه، روش آمیخته با الگوی کیفی، کمی، کیفی بود و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسید. نمونه های این تحقیق از 163 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، تشکیل گردیده است.روایی و پایایی(92/0) ابزار مورد استفاده در این تحقیق بررسی و مناسب گزارش شدند. روش آماری به _ کار گرفته شده برای این مطالعه، میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل عاملی بوده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عامل مدیریتی با میانگین 07/4، عامل تکنولوژی با میانگین 03/4، عامل سازمانی با میانگین 85/3، عامل فردی با میانگین 83/3 به ترتیب بر موانع آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید چمران اهواز موثر بوده اند.
  نتیجه گیری
  هر یک از عامل های بخش نتایج، در آموزش عالی مجازی به صورت ترکیبی در آموزش عالی مهم و موثر می باشند.
  کلیدواژگان: آموزش عالی الکترونیکی، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی، عوامل فردی، عوامل فناورانه
 • زهرا تقوایی یزدلی*، علی یزدخواستی، حمید رحیمی صفحات 14-23
  زمینه و هدف
  مجموعه تجاربی که فراگیران در نظام آموزشی کسب می کنند، محدود به برنامه ی درسی آشکار نیست و عوامل دیگری در قالب برنامه ی درسی پنهان، در شکل گیری یادگیری های دانشجویان نقش قابل توجهی دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مولفه های برنامه ی درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه دانشجویان بود.
  روش بررسی
  روش انجام پژوهش، از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه ی آماری شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 92-1391 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 111 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه برنامه ی درسی پنهان با 36 گویه بود که ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی مورد تایید کارشناسان قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و استنباطی (آزمون t و تحلیل واریانس چندگانه) انجام گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد میانگین جایگاه برنامه درسی پنهان به میزان 26/3 بالاتر از حد متوسط است. همچنین بین دیدگاه دانشجویان در مورد جایگاه برنامه ی درسی پنهان تفاوت معناداری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  تغییر و بهبود عناصر برنامه ی درسی پنهان در راستای رشد مهارت های دانشجویان و خنثی سازی مشکلاتی که در این مسیر می تواند ایجاد کند، ضروری است.
  کلیدواژگان: برنامه ی درسی پنهان، یادگیری، دانشجویان، دانشگاه
 • محبوبه خورسندی، کبری علی ابادی *، محسن شمسی صفحات 24-32
  زمینه و هدف
  ارزشیابی در نظام آموزش پزشکی به دلیل لزوم تربیت نیروی انسانی کارآزموده و ارایه ی خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت مطلوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش مقایسه ی دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی اراک از کیفیت تدریس اساتید به روش آنلاین بود.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر به صورت مقطعی بر روی 758 نفر از دانشجویان و 122 نفر از استادان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 90-89 صورت پذیرفت. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته بر اساس مقیاس لیکرت 5 گزینه ای بود که دید گاه اساتید و دانشجویان را نسبت به ارزیابی کیفیت تدریس اساتید به شیوه ی آنلاین در ابعاد امنیت ارزیابی، جو کلاس، دقت و اقتصادی بودن ارزیابی بررسی می کرد. به منظورآنالیز داده ها از آمار توصیفی و جهت مقایسه ی میانگین ها از تی مستقل استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره ی نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به ارزیابی کیفیت تدریس اساتید با روش آن لاین به ترتیب برابر 30/7 ± 35/62 و 31/12 ± 89/57 بود که بین آن ها اختلاف معنا داری وجود داشت (0001/0> p).
  نتیجه گیری
  نظر به این که در این تحقیق استادان و دانشجویان دیدگاه مثبتی نسبت به ارزشیابی آنلاین داشتند، استفاده از این روش در سیستم ارزشیابی کیفیت تدریس استادان پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، ارزشیابی آنلاین، دانشجویان، کیفیت تدریس استادان
 • منصوره علی اصغرپور، ندا ثنایی*، فاطمه بهرام نژاد، انوشیروان کاظم نژاد صفحات 33-42
  زمینه و هدف
  یکی از مشکلات موجود در فرآیند ارزشیابی کارآموزی بخش های ویژه ضعف در اولویت بندی گویه های ابزار است. با توجه به تاثیر ابزار ارزشیابی مناسب جهت کسب اطمینان در مورد مهارت های بالینی دانشجویان؛ این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای نظرات دانشجویان و اساتید در خصوص میزان اولویت گویه های ابزار ارزشیابی بالینی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه با روش توصیفی- تحلیلی و بر روی 30 نفر از دانشجویان پرستاری سال آخر (گروه هدف) و 10 نفر از اساتید (گروه متخصصین) که بیشترین سابقه ی آموزش دروس تئوری یا کارآموزی در بخش دیالیز را به عهده داشتند، انجام شد. ابتدا نظرات دانشجویان (از طریق تکنیک گروه اسمی) و نظرات اساتید در ارتباط با اولویت گویه های پرسشنامه ارزشیابی دیالیز موجود در دانشکده بررسی شد و بعد از جمع آوری نظرات، گویه های ابزار از نظر نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) بررسی شد و نهایتا اولویت بندی جدید گویه ها از دیدگاه اساتید و دانشجویان مجددا ارزیابی شد.
  یافته ها
  در ابتدا یافته ها نشان داد که بین نظرات اساتید و دانشجویان نسبت به اولویت بندی گویه ها تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0 P>) و هر دو گروه برای گویه ها اولویت متوسط را انتخاب کردند؛ اما بعد از جمع آوری نظرات دانشجویان و اساتید در مورد اولویت بندی جدید گویه ها اساتید و دانشجویان اولویت خیلی زیاد را برای گویه ها انتخاب کردند.پایایی ابزار به ترتیب برای بخش معیارهای عمومی آلفای 863/0 و برای بخش اختصاصی آلفای 88/0و در مجموع آلفای کل ابزار 843/0کسب شد.
  نتیجه گیری
  ابزار با اولویت بندی جدید قابلیت اعتبار و اعتماد خوبی برای به کارگیری در محیط بالینی برای ارزشیابی عملکرد دانشجویان دارد و به کارگیری آن شاید بتواند اثر بخشی فعالیت های بالینی اساتید و دانشجویان را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، ابزار ارزشیابی بالینی، دانشجویان، اساتید
 • اکرم ثناگو*، مریم فغانی، لیلا جویباری، آزاد رضا منصوریان صفحات 43-50
  زمینه و هدف
  محیط (جو) حاکم بر آموزش می تواند در هر عرصه ی یادگیری و یاددهی متفاوت باشد؛ به طوری که به استاندارد نزدیک یا از آن دور گردد. جو آموزشی نمودی از برنامه ی درسی و به منزله ی روح و محیط حاکم بردانشکده ها و برنامه ی آموزشی است. محیط یادگیری یک تعیین کننده ی رفتاری است و نمودار ادراک دانشجو از محیط پیرامون خود در عرصه ی یادگیری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص جو آموزشی بر اساس مدل DREEM بود.
  روش بررسی
  این مطالعه ی توصیفی تحلیلی مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1390 روی 148 دانشجوی علوم پزشکی با استفاده از نمونه گیری خوشه ایو با استفاده از پرسشنامه ی جو آموزشی بر اساس مدل DREEM دارای حیطه های؛ یادگیری، اساتید، ادراک دانشجو از توانایی علمی، جو آموزشی و محیط اجتماعی انجام شد. امتیاز پرسشنامه در پنج گروه؛ نامطلوب(0-50)، نیمه مطلوب(51-100)، تا حدودی مطلوب (101-150)، مطلوب (151-200) و بسیار مطلوب (201-250) طبقه بندی شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  جو آموزشی از دیدگاه دانشجویان در 4/3 درصد بسیار مطلوب، 6/67 درصد مطلوب، 4/28 درصد تا حدودی مطلوب و 7/0 درصد نیمه مطلوب بود. ارتباط آماری معنی داری بین جنسیت، و جو آموزشی مشاهده شد (05/0 P<). دانشجویان مذکر جو آموزشی دانشگاه را مطلوب تر دانستند.
  نتیجه گیری
  جو آموزشی دانشگاه از نظر اکثریت دانشجویان مطلوب بود و دانشجویان مذکر دیدگاه مثبت تری به جو آموزشی دانشگاه نسبت به دانشجویان مونث داشتند.
  کلیدواژگان: جو آموزشی، مدلDREEM، دانشجوی علوم پزشکی، دانشگاه
 • زینب قهرمانی *، کوروش امینی، مهین روحانی، مژگان سادات اقوامی صفحات 51-61
  زمینه و هدف
  سبک یادگیری یکی از عوامل تاثیرگذار در پیشرفت تحصیلی است. از این رو توجه به سبک یادگیری در یک نظام آموزشی موفق ضروری است. لذا مطالعه ی حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سبک های یادگیری با میانگین نمره ی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده ی پرستاری و مامایی زنجان در سال 1392 انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی همبستگی 208 نفر از دانشجویانی که حداقل یک ترم در دانشکده ی پرستاری و مامایی زنجان، مشغول به تحصیل بوده اند، به شکل تصادفی منظم انتخاب شدند. مقیاس اصلاح شده ی سبک های یادگیری کلب 3.1 (ویرایش 2005) و پرسشنامه ی ویژگی های دموگرافیک جهت تکمیل با رعایت توجهات اخلاقی در اختیار آن ها قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بر روی داده ها انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج حکایت از این داشت که بالاترین میانگین مربوط به سبک یادگیری مفهوم سازی انتزاعی (76/5 ± 35/33) و پایین ترین میانگین مربوط به تجربه ی عینی (22/6 ± 16/26) بود. به عبارتی اکثر دانشجویان در این بررسی، به ترتیب از سبک یادگیری جذب کننده و واگرا در یادگیری خود بهره می برند. همچنین بین سبک و شیوه ی یادگیری آزمایشگری فعال و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی ارتباط معنادار وجود دارد (136/0 = r، 05/0 > P).
  نتیجه گیری
  از آنجایی که عمده سبک های یادگیری دانشجویان در این مطالعه عبارت بودند از سبک های یادگیری جذب کننده و واگرا و با عنایت به وجود ارتباط معنادار بین سبک یادگیری و پیشرفت تحصیلی آن ها توصیه می شود مدرسین ضمن توجه به این مهم، از روش های عملی و دادن زمان و در گیر کردن دانشجو در فعالیت های تحلیلی و تشریحی در تدریس خود بهره گیرند.
  کلیدواژگان: سبک یادگیری، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی
 • سید علینقی کاظمی، عباسعلی نوریان*، سید نورالدین موسوی نسب، مونا اسکندری، مریم غفاری صفحات 62-68
  زمینه وهدف
  امروزه میزان مجلات معتبر علمی رایگان در حوزه پزشکی زیاد است، اما این که پژوهشگران کشور ما این گونه مجلات را چگونه می شناسند، مشخص نیست. هدف این پژوهش بررسی میزان شناخت اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از مجلات الکترونیکی رایگان است.
  روش بررسی
  این مطالعه ی توصیفی مقطعی است. اطلاعات مورد نیاز به وسیله ی پرسشنامه ی محقق ساخته که پایایی و روایی آن در یک بررسی پایلوت تعیین شد، جمع اوری گردید. از 189 عضو هیات علمی این دانشگاه 95 پاسخ اخذ گردیده و داده ها با استفاده از جداول فراوانی و محاسبه میانگین و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  7 /34 درصد از اعضای محترم هیات علمی این پژوهش با مجلات الکترونیکی رایگان آشنا بودند. اغلب اعضا در مورد بالا بودن اعتبار پژوهشی این منابع، مناسب بودن داوری مقالات این منابع، داشتن حق مالکیت معنوی کامل برای نویسنده، تامین اعتبار مالی این منابع و نیاز ویا عدم نیاز به مهارت جهت استفاده از این منابع بی نظر هستند. اغلب معتقدند که منابع اطلاعاتی الکترونیکی رایگان اعتبار استنادی دارند. درمجلات با ضریب تاثیر بالا به صورت گسترده چاپ می شوند. زودتر چاپ می شوند و دسترسی به آن ها آسان است. اغلب اعضای آشنا با مجلات الکترونیکی رایگان معتقدند عمده مزیت این مجلات به ترتیب سهولت دسترسی به آن ها و بعد رایگان بودن آن هاست.
  نتیجه گیری
  اغلب اعضای محترم هیات علمی این پژوهش در مورد مجلات الکترونیکی رایگان اطلاعات کافی ندارند. پیشنهاد می گردد در مورد شناساندن این نوع مجلات اطلاع رسانی کافی به عمل آید.
  کلیدواژگان: اعضاء هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، مجلات الکترونیکی رایگان
 • شهناز کفاشی صفحات 69-78
  زمینه و هدف
  آموزش عالی عنصر کلیدی توسعه ی انسانی در هر کشوراست. کیفیت آموزش عامل موثر بر خروجی سازمان های آموزشی می باشد که حرکت چرخه ی فرهنگی و توسعه ی اقتصادی را به دنبال دارد. در این پژوهش سعی در بررسی شکاف بین انتظارات و ادراک دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی شیراز از کیفیت آموزش و شناسایی نقاط ضعف و قوت خدمات ارایه شده به دانشجویان شد و نتایج جالب توجهی در این زمینه به دست آمد.
  روش بررسی
  این مطالعه ی مقطعی در سال 1390 در بین کل دانشجویان دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی شیراز (247 نفر) انجام گرفت. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای پنج بعدی برای سنجش کیفیت شامل ابعاد تضمین، پاسخگویی، همدلی، ملموس و فیزیکی و اطمینان بود. این پرسشنامه ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده و نیز شکاف در کیفیت خدمات دریافتی را می سنجد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری T و ANOVA تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشانگر این امر بود که بین انتظارات و ادراکات دانشجویان شکاف وجود دارد. بیشترین شکاف در بعد همدلی (11/7-) و کمترین شکاف در بعد فضای فیزیکی (72/3-) گزارش شده است. شکاف در بعد اطمینان (5/6-)، بعد تضمین کیفیت خدمات (9/6-) و بعد پاسخگویی (81/6-) بود. تفاوت شکاف کیفیت بین ابعاد مختلف کیفیت معنادار تفسیر گردید (0001/0 < p) و انتظار و ادراک دانشجویان بر حسب نوع رشته و مقطع تحصیلی تفاوت معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد در هیچ کدام از ابعاد کیفیت، خدمات در حد انتظار دانشجویان نبوده است. لذا برنامه ریزی هایی در جهت ارتقای کیفیت خدمات و نیز برآورده ساختن انتظارات دانشجویان باید انجام گیرد؛ ابعادی که بیشترین شکاف را دارند غالبا ابعادی بودند که از طریق فرایندهای ارتقایی ساده و صرف منابع نه چندان زیاد قابل اصلاح بوده، می بایست در الویت اقدام قرار گیرند.
  کلیدواژگان: کیفیت، مدل سرویکوال، خدمات دانشگاهی
 • علی کبریایی، محمد صباحی بیدگلی*، علی سعیدی صفحات 79-88
  زمینه و هدف
  بهره گیری از مهارت های فردی مدیریت زمان از مهم ترین مهارت های مورد نیاز هر دانشجو برای کسب موفقیت های علمی است. این پژوهش با هدف مطالعه ی میزان بهره گیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از مهارت های فردی مدیریت زمان و تعیین ارتباط آن با رضایت آنان از نحوه ی گذران وقت انجام شد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه ی توصیفی- مقطعی در سال 1389 در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 332 دانشجوی نمونه ی تحقیق به روش طبقه ای نسبتی و در طبقات به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند. بهره گیری از مهارت فردی مدیریت زمان در چهار حیطه با استفاده از پرسشنامه بررسی شد. روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی شد.
  یافته ها
  دانشجویان از نظر بهره گیری از مهارت های فردی مدیریت زمان در حد متوسط به پایین بودند. در حیطه ی برنامه ریزی زمانی بهره گیری بهتر و در حیطه ی پایبندی به اجرای برنامه بهره گیری ضعیف تر داشتند. از نحوه گذران وقت رضایت نسبی داشتند. بین میزان بهره گیری دانشجویان از مهارتهای فردی مدیریت زمان و رضایت از نحوه ی گذران وقت ارتباط معنی دار وجود داشت. دانشجویان دانشکده ی توانبخشی بهره گیری بهتر و دانشجویان دانشکده ی بهداشت بهره گیری ضعیف تر داشتند. بهره گیری دانشجویان دختر بهتر از پسر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به بهره گیری متوسط به پایین دانشجویان از مهارت های مدیریت زمان، و ارتباط آن با رضایت شان، برنامه ریزی در جهت بهبود مهارت مدیریت زمان و بالتبع افزایش رضایت در میان دانشجویان ضروری به نظر می رسد
  کلیدواژگان: مدیریت زمان، دانشجو، مهارت فردی، رضایت
 • گیتی کریمخانلویی صفحات 89-94
  زمینه و هدف
  این مقاله عوامل موثر در نگرش و انگیزه ی دانشجویان پزشکی در فراگیری زبان انگلیسی را بررسی می کند.
  روش بررسی
  در این مطالعه تعداد 100 دانشجو شرکت داده شدند. برای جمع آوری داده ها در خصوص فاکتور های مرتبط با انگیزه از یک سو و نگرش دانشجویان به زبان انگلیسی از سوی دیگر، از پرسشنامه ی ترکیبی انگیزه و نگرش گاردنرو فلیتس استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های این تحقیق نشان داد که 99 درصد از دانشجویان زبان انگلیسی را برای به دست آوردن شغل بهتر و 97 درصد برای موفقیت در ادامه ی تحصیل می آموخته اند. همچنین در ارتباط با نقش خانواده فقط 29 درصد از خانواده های دانشجویان آنان را به یادگیری زبان انگلیسی تشویق می نموده اند. به علاوه، 93 درصد از دانشجویان اعلام نمودند که انگیزه ی اصلی آنان از آموزش زبان انگلیسی تعامل و ایجاد ارتباط با انگلیسی زبان هاست.
  نتیجه گیری
  داشتن انگیزه و نگرش مثبت از اهمیت ویژه ای در امر یادگیری زبان دوم بر خوردار است.موفقیت در فراگیری و آموزش زبان دوم تا حدی به میزان انگیزه ی زبان آموز و نگرش او به زبان بستگی دارد.
  کلیدواژگان: انگیزه، نگرش، زبان انگلیسی، ESP
|
 • Rouhollah Bagherimajd *, Sekineh Shahei, Yadollah Mehralizadeh Pages 1-13
  Background And Objective
  Electronic learning is a pre-constructed and programmed use of electronic system and computer for supporting the process of learning. The goal of electronic training is to enable anyone to use machines for learning purpose. The aim of this study is to investigate the obstacles to the development of E-learning in educational system in Shahid Chamran University.
  Materials And Methods
  This study has been done with a combination of qualitative and quantitative methods. Samples consist of 163 people at Shahid Chamran University. Stratified random sampling was used. Descriptive and inferential statistics were employed for data analysis.
  Results
  We found that administrative، technological، organizational، and individual factor s were significantly effective on challenges in the e-learning program at Shahid Chamran University. The mean values for the mentioned factors were 4. 07، 4. 03، 3. 85، 3. 83 respectively.
  Conclusion
  A combination of the mentioned factors is effective on e-learning for higher education
  Keywords: Electronic learning, Higher education, Administrative factor, Technological factor, Organizational factor, Individual factor
 • Zahra Taghvaei Yazdeli *, Ali Yazdkhasti, Hamid Rahimi Pages 14-23
  Background And Objective
  Experiences that the learners gain in the education system is not limited to the explicit curriculum; other factors in the form of a hidden curriculum have a significant role in shaping students'' learning. The purpose of this research was to study the hidden curriculum components in Kashan University of Medical Sciences based students'' views.
  Materials And Methods
  This was a descriptive- survey study. The statistical population included all students of Kashan University of Medical Sciences in 2012- 2013 of which 111 students were selected by random stratified sampling method. To collect research data، we used the hidden curriculum questionnaire with 36 items، whose reliability coefficient was computed through Cronbach alpha (0. 86). The questionnaire''s content validity was confirmed by a panel of experts. Data analysis was carried out by descriptive and inferential statistics using SPSS statistical software.
  Results
  Findings showed that hidden curriculum mean (3. 26) was higher than average (3). Also، there was not a significant difference between the students'' views about the hidden curriculum.
  Conclusion
  Change and improvement of the hidden curriculum elements is necessary.
  Keywords: Hidden curriculum, Learning, Students, University
 • Mahbobeh Khorsandi, Kobra Aliabadi *, Mohsen Shamsi Pages 24-32
  Background And Objective
  Evaluation in medical educational is very important. The aim of this study was to compare the view of students and faculty members about teachers'' online evaluation at Arak University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This is a cross- sectional study which was carried out with 758 students and 122 professors at Arak University of Medical Sciences in 2011. Data was collected with a reliable and valid questionnaire (consisting of safety، evaluation of environment، accuracy and economic items) with 5-choice Likert scale. T-test was used for data analysis.
  Results
  Results showed that the mean score of teachers and students with regard to online teaching method was 62. 35 ± 7. 30 and 57. 89 ± 12. 31 respectively and that the difference was significant (p<0/001).
  Conclusion
  Considering the positive attitudes of teachers and students toward online evaluation method، using this method is recommended.
  Keywords: Online evaluation of teachers, Students, Teaching quality of teachers
 • Mansooreh Aliasgharpour, Neda Sanaie *, Fatemeh Bahramnezhad, Anoshravan Kazemnezhad Pages 33-42
  Background And Objective
  One of the problems in the evaluation process is lack of clear item prioritization of evaluation tools. Given the importance of assessment for sound judgment، this study was done to compare the students'' and professors'' views about the priority of clinical assessment tools.
  Materials And Methods
  The present study is a descriptive-analytical study with 30 nursing students (the target group) and 10 faculty members (panel of experts) from the dialysis unit. At the beginning، priotity items were used to assess the importance of students'' views and to prevent possible failure of students to respond to open questions of the questionnaire. Then، Tthey were analyzed using nominal group technique. Later، content validity index was calculated using the opinions of the teachers. Tools for prioritizing was developed and were given to the students and teachers. Data were collected and analyzed with SPSS software using descriptive and analytical statistical tests.
  Results
  Findings showed that there was no significant difference (p> 0. 05) between the teachers'' and students'' options regarding item prioritization. However، after collecting opinions of the students and the teachers about the items، we found that both teachers and students had chosen high-prioritized items.
  Conclusion
  clinical evaluation tools are helpfut at dialysis unit.
  Keywords: Prioritize, Clinical evaluation tool, Students, Teachers
 • Pages 43-50
  Background And Objective
  The educational environment may be varied in different teaching and learning areas whether it is close to or away from standards. Educational climate is a representative of curriculum، dominant spirit on schools، and educational programs. Learning environment is a determining factor and is an indication of students'' perception of their embedded learning circumstance. This study aimed to investigate the views of the students about their learning environment based on DREEM model.
  Materials And Methods
  This cross-sectional descriptive analytical study was conducted in 2011 on 148 medical and paramedical students using cluster sampling method. Data was gathered by DREEM questionnaire consisting of learning، teachers، and students’ perception of academic ability، educational climate، and social environment domains. The questionnaire total score was categorized in five groups; undesirable (0-50)، semi desirable (51-100)، somewhat desirable (101-150)، good (151-200)، and very good (201-250). Data was analyzed using descriptive and analytical statistics with p<0. 05.
  Results
  3. 4 percent of the students perceived educational climate as very satisfactory، 67. 6 percent as favorable، 28. 4 percent somewhat favorable، and 0. 7 percent as low. There was a significant relationship between gender and educational climate (p<0. 05). The male students had more positive view toward educational environment of the university than the female peers.
  Conclusion
  The majority of the students perceived the educational environment of the university as optimum. Male students had more positive view toward educational climate of the university than the female ones.
  Keywords: Educational Climate, DREEM, Medical Student. University
 • Zeinab Ghahremani *, Korosh Amini, Mahin Roohani, Mozghan Asadat Aghvamy Pages 51-61
  Background And Objective
  Learning Style is one of the most effective factors in academic achievement. Hence، attention to learning style is essential to success in any educational system. This study was conducted to investigate relationship between learning styles، and academic achievement among students of Zanjan School of Nursing and Midwifery in 2013.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study 208 students who enrolled at least one semester in the School of Nursing and Midwifery were randomly selected. The instruments of collecting data were Kolb Learning Style Inventory (3. 1-2005) and a demographic form. These questionnaires were given to subjects in accordance with established ethical codes. The collected data were entered SPSS (18) and analyzed using descriptive and analytical statistics.
  Results
  The results indicate d that the highest mean belonged to abstract conceptualization learning styles (76. 5 ± 35. 33) and the lowest to actual experience (22. 6 ± 16. 26) respectively. In other words، most of the students in this study could benefit from the assimilating and diverging learning styles in their learning. There is a significant relationship between active experimentation learning style and students'' academic achievement (r= 0. 136، p= 0. 05).
  Conclusion
  Since the majority of the student learning styles were assimilating and diverging، and there existed a significant relationship between the students’ learning styles and their academic achievement، teachers are advised to take practical steps to involve them in analytical and explanatory teaching.
  Keywords: learning styles, academic achievement, Nursing, Midwifery students
 • Alinaghi Kazemi, Abbasali Nourian *, Noureddin Mosavinasab, Mona Eskandari, Maryam Ghaffari Pages 62-68
  Background And Objective
  There are many accredited free open access journals in medical subjects. We do not know how much researchers in this country are aware of them. The aim of this study is to learn about the knowledge of faculty members of Zanjan University of Medical Science about such journals.
  Materials And Methods
  This is a descriptive cross- sectional study. The questionnaires were made after a pilot study to check the validity of the questions. Of 189 faculty members 95 filled out the questionnaires. Data were analyzed using the Chi-Square testes. The frequencies and the means were also calculated.
  Results
  34. 7% of the participants were familiar with free open access journals، but most of them were unaware of the following points: validity of articles، suitability of reviewers، copyright declaration، and financial resources. However، most faculty members believed that free electronic information sources provide the opportunity for high citation. There are high impact factor journals which are widely available and publish articles earlier than others. Most of the participants believed that two important benefits of e-journals are easy accessibility and being free of charge.
  Conclusion
  Most participants of our study were not fully familiar with free open access journals. It is recommended that faculty members be made more aware of such journals.
  Keywords: Faculty members, Zanjan University of Medical Science, free access journals
 • Shahnaz Kaffashi Pages 69-78
  Background And Objective
  Higher education is fundamental for national development. Education quality is an important factor for education output. The present study seeks to delve into investigating the gap between perceptions and expectations of educational service in Management and Medical Information School of Shiraz University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This was a descriptive cross ‐ sectional study. 247 students of Management and Medical Information studying at Shiraz University of Medical Sciences were selected. Data gathering tools were SERVIQUAL questionnaires which include five factors (tangibility، reliability، responsiveness، assurance and empathy). Data analysis was carried out using SPSS 15 software and statistics including absolute ANOVA and t-test were employed.
  Results
  The results of the t-test revealed a meaningful difference between the students’ perception and their expectation about 5 factors (tangible elements، Reliability، assurance، accountability، collaboration). The students rated ‘empathy ’as having wide gap (-7، 11) and ‘tangible’ as having the narrowest gap of the 6 factors (-3، 72). The results between gaps revealed all quality factors were significant relative to course and course level (0. 0001=p).
  Conclusion
  The results indicated that quality of educational services in the school was minimal، and there was a big gap between expectations and perspectives. Therefore، proper planning to enhance service quality and correct the deficiencies is needed.
  Keywords: Serviqual, Service quality, Educational organization
 • Ali Kebriaei, Mohammad Sabahi Bidgoli *, Ali Saeedi Pages 79-88
  Background And Objective
  Using personal time management skills is one of the most important factors in academic achievement. Students can use it to plan and organize their time schedule. This study was performed to investigate using personal time management skills and its relationship with time spending satisfaction.
  Materials And Methods
  This cross-sectional descriptive-analytic research was performed in 2010 with 332 students of Zahedan University of Medical Sciences. Samples were selected through stratified sampling and in each category by systematic sampling. A questionnaire was used to measure students’ time management skills in four aspects. Validity and reliability of the questionnaire was assessed. Data were analyzed by SPSS software.
  Results
  Students’ personal time management skills was from moderate to low. Students’ performance was better in time planning aspect and poorer in commitment to implementing aspect. Students’ were relatively satisfied with time management. There was a significant relationship between students’ personal time management skills and students’ time satisfaction. Students of School of Rehabilitation Sciences were the best and students of Health School were the poorest in time management. Female students'' scores were higher than those of males.
  Conclusion
  Students’ personal time management skills were less than average. Thus، it seems necessary to plan for improving students'' time management skills in order to enhance their satisfaction.
  Keywords: Time management, personal skills, satisfaction, students
 • Giti Karimkhanlouei Pages 89-94
  Background And Objectives
  This research is an endeavor to study the effect of attitudes and motivation on learning English language amongst medical students of different fields.
  Materials And Methods
  The participants included 100 students from Zanjan university of Medical Sciences attending an English course for two hours per week. A combination of Garneder’s questionnaire of attitudes and motivation with that of Flaitz’s was used to collect the necessary data. The collected data were analyzed by means of SPSS software.
  Results
  The results showed that positive attitudes and high motivation have a strong impact on the students’ interest in learning.
  Conclusion
  Teachers ought to focus on the dynamic process of language learning and act as initiators to motivate language learners. The data have also pedagogical implications for teachers of English language courses.
  Keywords: Attitudes, Motivation, Students of medicine