فهرست مطالب

پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) - سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1392)
 • سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/26
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فرهاد خدادادکاشی*، منصور زراء نژاد، رضا یوسفی حاجی آباد صفحات 1-25
  هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات ساختار بازار بر نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور داده های ترکیبی[1] صنایع کارخانه ای ایران بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی [2] جمع آوری و با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای با جزء خطا [3]، اثرات متقابل سطح تمرکز، نوآوری و تحقیق و توسعه، تبلیغات و سودآوری در رشته فعالیت های مختلف صنعتی، طی سال های 1386- 1375مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  در مجموع، نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح تمرکز، اثرات معناداری بر سطح نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران داشته و رابطه معکوس میان سطح تمرکز و نوآوری و تحقیق و توسعه برقرار است. همچنین، با افزایش سودآوری، از سطح تحقیق و توسعه این صنایع کاسته شده است. بررسی عوامل موثر بر ساختار صنایع کارخانه ای نشان می دهد که اگر چه سطح نوآوری و تحقیق و توسعه بر ساختار این صنایع موثر نبوده است، اما سودآوری و عملکرد برتر بنگاه ها عاملی موثر بر سطح تمرکز آنها و نیز تبلیغات از دیگر پارامترهای موثر بر این ساختار بوده است. برآورد پارامترهای اثر گذار بر سودآوری رشته فعالیت های صنعتی، نشان از عدم تاثیرگذاری پارامتر ساختاری تمرکز و رفتار نوآورانه و تحقیق و توسعه بر عملکرد صنایع دارد. نتایج تخمین معادله تبلیغات نیز نشان می دهد که افزایش تمرکز بازاری باعث کاهش سطح تبلیغات شده، اما رفتار نوآورانه بنگاه ها سطح تبلیغات آنها را افزایش داده است. از طرف دیگر، اثرات تاخیری و انباشته شده تحقیق و توسعه، وجود رابطه معکوس میان سطح تمرکز و تحقیق و توسعه را مورد تایید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: عناصر بازار، ساختار بازار، رفتار، عملکرد، نوآوری، تحقیق و توسعه، تمرکز، سودآوری، کارآیی، تبلیغات، صنایع کارخانه ای، سیستم معادلات همزمان، روش حداقل مربعات دو مرحله ای با جزء خطا
 • عباس شاکری، اسفندیار جهانگرد*، سمیه اقلامی صفحات 27-53
  نابرابری درآمد از جمله مشکلاتی است که کشور های در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند. در ادبیات اقتصادی، تورم به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر نابرابری درآمد شناخته شده است. بنابراین با توجه به اینکه ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه غالبا با نرخ های تورم بالا و پر نوسان مواجه بوده، بررسی اثر تورم بر نابرابری درآمد در آن از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. با وجود اهمیت مساله، معدود مطالعاتی نیز که به این موضوع پرداخته اند، به نتیجه واحدی نایل نشده و تاثیر تورم بر نابرابری درآمد در ایران همچنان به صورت یک معما باقی مانده، اما مطالعاتی که در دهه اخیر توسط اقتصاددانان صورت گرفته است، وجود رابطه غیرخطی میان تورم و نابرابری درآمد را تایید می کند. در این پژوهش سعی شده با الهام از این مطالعات به بررسی اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمددر ایران طی سال های 1385-1350 پرداخته شود. همچنین رابطه علیت گرنجری میان نابرابری درآمد و تورم طی سال های 1386-1350، با استفاده از دو روش «تودا و یاماموتو» و «تصحیح خطا» بررسی شده است.
  کلیدواژگان: تورم، نابرابری درآمد
 • اسمعیل ابونوری*، بهنام شهریار صفحات 55-78
  هدف اصلی در این مقاله، پیشنهاد روشی مناسب برای اندازه گیری دقیق تر آثار شکست های ساختاری در قالب مجموعه های فازی می باشد. بنابراین، روشی توانمندتر جهت مدل سازی درونزای شکست های ساختاری تابع تقاضای پول با نگرش فازی تقدیم شده است.
  برای این منظور، پس از بررسی مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از مجموعه های فازی و توابع انتقال ناخطی به جای متغیرهای مجازی، مبانی نظری مجموعه های فازی، توابع عضویت و توابع انتقال مرور گشته است. در ادامه، برای مدل سازی شکست های ساختاری با نگرش فازی از توابع انتقال به جای توابع عضویت فازی استفاده شده است. در این راستا، پس از معرفی یک تابع انتقال جدید، شکست ساختاری سال 1372 تابع تقاضای پول در ایران با متغیر مجازی دوارزشی (کلاسیک) و با توابع انتقال مختلف، مدل سازی شده است.
  نتایج حاصل از برآورد مدل ها حاکی از این است که مدل سازی شکست ساختاری فوق با استفاده از تابع انتقال معرفی شده در این مقاله(AS)، به دلیل انعطاف بیشتر، دارای برازش دقیق تر نسبت به توابع انتقال نمایی و لجستیکی و متغیر مجازی دوارزشی(کلاسیک) است. در مجموع، اگر متغیر وابسته در مدل پایا باشد، کاربرد متغیر مجازی دودوای موجب خطای تصریح می شود. اگر متغیر وابسته در مدل ناپایا باشد، به علت افزایشی بودن اثر شوک، کاربرد متغیر مجازی دودوای نادرست می باشد.
  کلیدواژگان: متغیرمجازی دودوای، متغیر مجازی فازی، شکست ساختاری، تابع عضویت، رگرسیون انتقال هموار
 • سعید شفیعا* صفحات 79-102
  این مقاله با هدف ارزیابی اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار اقتصادی در گروه فعالان اقتصادی محله غیررسمی شمیران نو واقع در منطقه 4 شهرداری تهران طراحی شده است.
  روش تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و تحلیلی است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است.
  هدف اصلی تحقیق، ارزیابی رابطه سرمایه اجتماعی گروه تحقیق با توسعه پایدار اقتصاد محله ای است و هدف فرعی، بررسی توانایی روش های سنجش مستقیم و غیرمستقیم سرمایه اجتماعی با توجه به داده های آماری است. داده های آماری نشان داد که دو روش متفاوت ارزیابی سرمایه اجتماعی، توانایی سنجش این مفهوم را دارا می باشند. ضمنا نتایج تایید کننده رابطه مثبت و معنی دار میان سرمایه اجتماعی وتوسعه پایدار اقتصادی است. بنابراین سرمایه اجتماعی بالا وسیله ای برای افزایش پایداری اقتصاد محلی بوده و انگیزه های اقتصادی گروه تحقیق، عامل موثری برای چگونگی این تبدیل است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، توسعه پایدار اقتصادی، پایداری اقتصاد محله، فعالان اقتصادی، محله غیررسمی شمیران نو
 • محمدعلی فیض پور*، زهره احمدی، مهدی امامی میبدی صفحات 103-126
  ورود بنگاه به فعالیت اقتصادی می تواند نشانه پویایی اقتصاد باشد، اما اینکه بنگاه ها، زمان ورود چه میزان متناسب با اندازه بهینه وارد و یا در ادامه به آن همگرا می شوند، سوالاتی است که برای پاسخ به آنها دو دیدگاه مطرح می باشد. در دیدگاه نخست، بنگاه پس از ورود با یادگیری از بازار، اندازه خود را تعدیل و به فعالیت ادامه می دهد. در دیدگاه دوم، بنگاه اندازه خود را تعدیل ننموده و در بلندمدت از بازار خارج می شود.
  در این راستا، بررسی توزیع اندازه بنگاه های جدید در یکی از اصلی ترین صنایع تولیدی ایران (صنعت نساجی) هدف اصلی این پژوهش می باشد. داده های موردنظر شامل بنگاه های جدید نساجی در 1376 (مرکز آمار ایران) و پیگیری آن تا 1384 می باشد.
  برای بررسی توزیع اندازه، از روش ناپارامتریک و معیارهای اشتغال، ارزش تولیدات و ارزش افزوده استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که توزیع اندازه اشتغال از الگوی یادگیری فعال پیروی نموده و خود را با شرایط بازار تطبیق نداده اند. اما بنگاه ها با معیارهای ارزش تولیدات و ارزش افزوده از الگوی یادگیری منفعل پیروی و به توزیع لگ نرمال همگرا شده اند. عدم توانایی بنگا ه ها در همگرایی اشتغال و توانایی آنها در همگرایی تولید و ارزش افزوده می تواند نشانه هایی از انعطاف ناپذیری بازارکار ایران بوده و بازنگری در قوانین آن برای انعطاف پذیری بیشتر اهمیت می یابد.
  کلیدواژگان: اندازه بنگاه، روش های ناپارامتریک، تابع چگالی کرنل، صنعت تولید منسوجات
 • سید ابوالقاسم مرتضوی*، سیده سمانه عباس میری، پژمان اعلایی بروجنی صفحات 127-146
  جهت بررسی اثرات سیاست قیمت گذاری در تولید کلزا، در ابتدا تابع تقاضا برای نهاده های تولید روغن کلزا با استفاده از سیستم عرضه تقریبا ایده آل (AISS) و تابع عرضه برای دانه روغنی کلزا با استفاده از مدل کویک (koyck)، طی سالهای 88-1368 برآورد شده، سپس با استفاده از کشش های محاسباتی عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار تعادلی محصول، در حالت عدم دخالت دولت برای سال 1387 محاسبه و این شرایط با وضعیت موجود مقایسه گردید و در نهایت، اثرات سیاست قیمت تضمینی بر مازاد تولید کننده در سال 1387برای محصول کلزا بررسی شد.
  نتایج حاکی از آن است که کشش قیمتی عرضه برای دانه کلزا بزرگتر از واحد می باشد و همچنین کشش قیمتی تقاضا کوچکتر از واحد می باشد. همچنین مشخص شد که با اجرای سیاست قیمت گذاری، از آنجا که قیمت تضمینی تنها کمی بالاتر از قیمت تعادلی محاسباتی می باشد، اجرا و یا عدم اجرای سیاست تاثیر چندانی ندارد؛ لذا پیشنهاد می شود که برای افزایش تولید دانه کلزا، قیمت تضمینی در سطح مناسب و بالاتر از قیمت تعادلی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: سیاست قیمت گذاری، مازاد تولید کننده، سیستم معادلات تقاضا، کلزا
 • مصطفی دین محمدی، امیر جباری صفحات 147-175
  هدف از این مقاله، نقد و بررسی هدفگذاری کمی مخارج تحقیق و توسعه در قانون برنامه پنجم و سیاست های اجرایی علمی و فناوری است. در این مقاله با توجه به شواهد نظری و مطالعات تجربی مجموعه عوامل توضیح دهنده و اثرگذار بر تحقیق و توسعه شناسایی و مدل سازی شده است.
  نظام حقوق مالکیت معنوی و درجه کارآمدی دولت در تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت، ساختار های صنعتی و فناوری اقتصاد، درجه باز و رقابتی بودن اقتصاد، ساختار و وزن بنگاه های بزرگ مقیاس در تحقیق و توسعه، نوع تامین مالی مخارج تحقیق و توسعه توسط بنگاه های تجاری، دولت و یا بخش خارجی و ساختار تابع تولید تحقیق و توسعه و جریان نهاده ها و ستانده های حاصل از آن، از اصلی ترین متغیرهای درونزای تعیین کننده مخارج تحقیق و توسعه در هر اقتصادی است.
  مقایسه تطبیقی عوامل اصلی اثر گذار بر شدت تحقیق و توسعه در ایران در مقایسه با متوسط سازمان کشورهای همکاری و توسعه (OECD)، نشان می دهد که ظرفیت های ملی جذب موثر مخارج تحقیق و توسعه در ایران به طور متوسط کمتر از 20 درصد متوسطOECD است. شواهد نشان می دهد که بخش عمده تحقیق و توسعه در ایران برونزا و با اعتبارهای تحقیقی دولتی تعیین می شود. بالطبع نمی توان انتظار زیادی برای کارآیی مخارج انجام شده نیز داشت؛ چرا که متناسب با ظرفیت های ملی جذب تحقیق و توسعه در اقتصاد، تامین و جذب نشده است.
  با توجه به آسیب شناسی به عمل آمده، سه پیشنهاد اصلاحی مشخص برای اصلاح سیاست های تحقیق و توسعه برنامه پنجم در جهت کارآمدی و افزایش بازدهی مخارج صرف شده ارائه شده است. در پیشنهاد مهم اول، عنوان شده است که هدفگذاری مخارج تحقیق و توسعه موثر از تولید ناخاص ملی در پایان برنامه به 5/1 درصد در سال برسد. قید شده است تغییر نگرش بنیادی به موضوع اعتبارات پژوهشی در جهت محوریت بنگاه ها و بخش غیر دولتی برای کارآمد سازی منابع مصروف شده الزامی است.
  پیشنهاد دوم، بر تکیه و اصلاح سیاست های نرم افزاری تحقیق و توسعه استوار شده است. نظام پژوهشی در ایران به مولفه های سخت افزاری و شاخص های کمی نظیر بودجه و امکانات، ساختار و تشکیلات و در بعد محصول صرفا تولیدات سخت افزاری سطح اول تحقیق و توسعه یعنی مقالات چاپ شده و امثال آنها توجه فراوانی دارد. به همین جهت پیشنهاد شده است مولفه های نرم افزاری تحقیق و توسعه نظیر نظام حقوق مالکیت، نظام سیستم ابداعات ملی، نظام یادگیری ملی، نظام انگیزش و پاداش، ارزیابی کارآمدی، بازار پژوهش و رابطه تعاملی تحقیق و توسعه با مولفه های رقابت ناپذیری اقتصاد مورد توجه برنامه قرار گیرد.
  پیشنهاد سوم ناظر بر توسعه نطام آمار و اطلاعات تحقیق و توسعه در ایران است.
  کلیدواژگان: تحقیق و توسعه، اقتصاد ایران، برنامه پنجم توسعه، پژوهش و فناوری
 • تیمور محمدی*، محمد ندیری صفحات 177-207
  تبیین دلایل تفاوت فراوان کشورهای جهان در رشد و رفاه اقتصادی، از جمله سوال های محوری در اقتصاد است که تحقیقات فراوانی در این خصوص صورت گرفته و دیدگاه های مختلفی در این خصوص بیان شده که در دهه اخیر، این اتفاق آرا در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از عوامل اصلی و اساسی تاثیرگذار بر این تفاوت هستند.
  اگر نهادها اهمیت دارند، سوال این است که در میان نهادهای موجود، کدامیک از آنها، بیشترین اهمیت را در روند رشد و توسعه دارند؟ تقسیم بندی های مختلفی از نهادها صورت گرفته است که بر اساس آن، از نقش این نوع نهادها بر عملکرد اقتصادی بحث می شود.
  در یک طبقه بندی، رودریک (2005) نهادها را به چهار گروه مختلف، نهادهای خالق بازار، نهادهای تنظیم کننده بازار، نهادهای تثبیت کننده بازارو نهادهای مشروعیت بخش به بازار تقسیم نموده است.
  در این مقاله، با استفاده از روش اقتصاد سنجی GMM پنل دیتای پویا، تاثیر هر یک از این نهادهای چهارگانه بر سطح رشد اقتصادی در سطح جهانی برای در دوره 2009-1980 و 2009-1995 آزمون شده و نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که، نهادهای خالق بازار و نهادهای تثبیت کننده بازار بر تولید ناخالص سرانه تاثیرگذارند اما تاثیرگذاری دو نوع نهاد دیگر بر رشد اقتصادی در سطح جهانی محل تردید می باشد.
  کلیدواژگان: نهادهای خالق بازار، نهادهای تنظیم کننده بازار، نهادهای تثبیت کننده بازار و نهادهای مشروعیت بخش به بازار، GMM پویا
 • حسین صادقی*، مجید اسلامی اندارگلی، علی قنبری صفحات 209-237
  در این مطالعه، آثار سیاست های پرداخت نقدی یارانه های حامل برق بر شاخص قیمت ها، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1384 در قالب سه سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است.
  نتایج اعمال سه سناریو پرداخت نقدی یارانه های و تامین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، نشان می دهد که در دو منبع تامین مازاد درآمد دولت و مالیات بر درآمد خانوار، روند سطح عمومی قیمت ها و شاخص قیمت ها با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم داشته و میزان این تغییر بستگی به منبع تامین یارانه ها داشته، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح عمومی قیمت ها و شاخص قیمت ها به طور فزاینده افزایش می یابد.
  این در حالی است که تامین مالی از منبع مالیات بر درآمد به دلیل تغییر فزاینده در تقاضای کل موجب کاهش سطح عمومی قیمت ها شده است.
  کلیدواژگان: قیمت انرژی الکتریکی، یارانه، شاخص قیمت ها، پرداخت نقدی، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، GAMS
|
 • Farhad Khodadad Kashi *, Mansour Zarra Nezhad, Reza Yousefi Hajiabad Pages 1-25
  The main purpose of this paper is to investigate the effect of market structure on innovation and R&D in Iran’s manufacturing sector. To do this، first، statistical data for Iran’s manufacturing sector has been gathered in International Standard Industrial Classification (ISIC) format، then mutual effects of concentration، innovation and R&D، advertising and profitability in different industrial activities have been analyzed using simultaneous equations system and Error Component Tow Stage Least Squares (EC2SLS) during 1996-2007. The results show that industrial concentration has a significant and inverted U-shaped relationship with innovation and R&D. In addition، R&D expenditure declines with increases in profitability. The investigation of the factors affecting manufacturing structure indicates that although innovation and R&D has no effect on manufacturing structure، but profitability and performance of top firms affect their concentration. Our findings exhibit the ineffectiveness of concentration and innovational behavior on industries performance; whereas increasing market concentration results in advertising expenses and innovational behavior of firms raises advertising expenses. Similarly، the lagged and accumulated effects of R&D confirm the existence of an inverted U-shaped relationship between concentration and R&D
  Keywords: Market Structure, Competition, Behavior, Market Performance, Research, Development, Concentration, Profitability, Efficiency, Advertising, Manufacturing Sector, Simultaneous Equation System, Error Component Tow Stage Least Squares
 • Abbas Shakeri, Esfandyar Jahangard*, Somayyeh Aghlami Pages 27-53
  In the economic literature، inflation is one of the most important factors influencing income inequality. Since Iran as a developing country has frequently been facing with high and volatile inflation rates، the study of the effect of inflation on income inequality is of considerable importance. Despite the importance of the issue، the few studies that have dealt with this subject have not derived same result، so the effect of inflation on income inequality remains paradoxical. However، the economic studies in recent decades confirm the nonlinear relationship between inflation and income inequality. Inspired by these studies، we investigate the nonlinear effect of inflation on income inequality during 1971-2006. Likewise، we examine the Granger causality relationship between inflation and income inequality by using “Toda & Yamamoto” and “Error correction” procedures during 1971-2007.
  Keywords: Inflation, Income Inequality
 • Esmaiel Abounoori*, Behnam Shahryar Pages 55-78
  The main purpose of this paper is to introduce a method for more accurately measurement of structural breaks’ impacts of money demand function using fuzzy set approach. Hence، we present a robust method in order to modeling endogenous structural breaks. To do this، first، we review the recent studies on modeling structural breaks in money demand using nonlinear transition functions and fuzzy set theory، then we examine theoretical basics of fuzzy sets، membership and transition functions. In this paper، we model the structural breaks in money demand function via fuzzy set theory by using transition function instead of membership functions. In this regard، after introducing a new transition function، we model the 1993 structural break of money demand in Iran using a binary dummy variable and various transition functions. The findings show that the AS transition function due to more flexibility provides more accurate results rather than binary dummy variable، exponential and logistic transition functions. In general، if the dependent variable of the model is stationary، use of the binary dummy variable for modeling structural breaks causes misspecification. Also، if the dependent variable is non-stationary، due to increasing shock effect، the use of binary dummy variable is wrong.
  Keywords: Binary Dummy Variable, Fuzzy Dummy Variable, Structural Break, Membership Function, Smooth Transition Regression
 • Saeed Shafia* Pages 79-102
  This paper assesses the impact of social capital on economic sustainable development amongst the economic activists at New Shemiran informal community of Tehran municipality’s 4th region. The research uses survey، descriptive and analytical methods and utilizes questionnaire for data collecting to evaluate the relationship between social capital and local economic sustainable development. It examines the ability of direct and indirect measurement methods of social capital regarding statistical data. The results confirm a significant positive relationship between social capital and economic sustainable development. Hence، high social capital resulting from economic motivations of the studied group is a means for increasing the local economic sustainability.
  Keywords: Social Capital, Economic Sustainable Development, Sustainability of Local Economy, Economic Activists, New Shemiran Informal Community
 • Mohammad Ali Feizpour*, Zohreh Ahmadi, Mehdi Emami Meibodi Pages 103-126
  Entering firms into a business can be a sign of economic dynamism، but to what extent do they enter according to optimal size or converge to it? The answers are given in two approaches. In the first approach، a new- entrant enterprise adjusts its size by learning market and continues to its activity. In the second approach، the enterprise does not adjust its size and exits the market. In this regard، the study of size distribution of new enterprises in Iran’s textile industry is the main purpose of this research. We collect statistical data for new textile businesses during 1997-2005 from Statistical Center of Iran. We use nonparametric method and indicators of employment، output value and value-added for evaluation of the size distribution. The results indicate that the employment size distribution follows an active learning model and does not adapt itself with market conditions. Regarding output value and value-added، the textile businesses follow a passive learning model and converge to the Lognormal distribution. The inability of firms in convergence by employment and their ability in convergence by output and value added criteria are some signs of a rigid labor market in Iran. According to these findings، reconsidering the labor law in order to making it more flexible is essential.
  Keywords: Firm Size Distribution, Non, Parametric Technique, Kernel Density Function, Textile Industry
 • Seyed Abolghasem Mortazavi *, Seyedeh Samaneh Abbasmiri, Pejman Alaei Borujeni Pages 127-146
  To investigate the effects of pricing policies in the production of Colza، first، we estimate demand function for inputs of Colza oil production by applying the Almost Ideal ‎Supply System (AISS) and supply ‎function for Colza by applying the Koyck model in Iran during 1989-2009. Then، using the calculated supply and demand elasticities، we compute equilibrium price and ‎quantity for 2008 in the absence of government intervention and‎ compare them with current situation. Finally، we evaluate the effects of floor price policy on the ‎producer surplus for Colza in 2008. The results show that price elasticities ‎of supply of and demands for Colza are greater and less than one، respectively. In addition، the performance of pricing ‎policy is not too effective، since floor price is slightly higher than the equilibrium price. Thus، it is recommended that floor price is determined at a level upper than equilibrium price.
  Keywords: Pricing Policy, Producer Surplus, System of Demand Equations, Colza
 • Mostafa Din Mohammadi, Amir Jabbari Pages 147-175
  The aim of this article is to review the quantitative targeting of research and development expenditure in the Fifth Plan Act and executive policies of the science and technology. This article models the explaining and affecting factors of the research and development regarding to the theoretical and experimental studies. The main determinants of R&D expenditure in each economy are as follows: the intellectual property rights system; degree of government efficiency in defining، ensuring and implementing property rights; industrial structure and economy technology-intensiveness; the degree of economic openness and competitiveness; the share of large-scale firms in research and development; methods of R & D expenditure financing and the R& D production structure. The comparative comparison of main influencing factors on the research and development Intensity (RDI) in Iran with OECD RDI shows that the effective national absorption capacity of R& D expenditure in Iran، on average، is less than 20% of OECD corresponding capacity. The evidence shows that the bulk of research and development in Iran is financed by the government research credits. Naturally، we expect that effectiveness of R&D expenditure would be negligible، since the provided expenditure is not proportional to the national absorption capacity of research and development. According to pathology results، three amendments are proposed to research and development policies of the Fifth Plan in order to increase the efficiency and the productivity of R&D expenditure. The first major amendment is that the targeting of effective research and development expenditure of gross national product reach to 1. 5 % in the end of the plan. Also، a fundamental attitude change towards research credits with focus on firms and non-governmental sector is essential for efficacy of consumed resources. The second proposal emphasizes on the software research and development policies. The Iranian research system focuses on hardware components and quantitative indicators، for example، budget، organization and the first-level R&D hardware products i. e.، scholar papers. It is recommended that the software components of R &D including the property rights system، the national innovation system، the national learning system، motivation and reward system، efficacy evaluation، the research market، and interactive relationship of the research and development with economic competitiveness components are included in development plans. The third proposal is to develop the statistics and information system of R & D in Iran.
  Keywords: Research, Development, the Economy of IRAN, the Fifth Development Plan, Research, Technology
 • Taymour Mohammadi*, Mohammad Nadiri Pages 177-207
  One of the most important issues in economics is to explain the considerable differences among nations in context of economic growth and well-being. In the recent decades، a consensus among economists suggests that institutions are the main reason for mentioned differences. If this is the case، immediately a question arises: which institutions are of the most importance in the growth and development process? So far، various classifications of institutions discuss on roles of them on economic performance. Rodrik (2005) classify institutions into four various categories; market creating institutions، market regulating institutions، market stabilizing institutions، and market legitimizing institutions. In this paper، we estimate the effect of these institutions on development by using dynamic GMM panel data method for the periods 1980-2009 and 1995-2009. The results suggest that market creating institutions and market stabilizing institutions are affecting per capita GDP، but the other institutions have no significant impact on global economic growth.
  Keywords: Development, market, creating institutions, market regulating institutions, market stabilizing institutions, market legitimizing institutions, Dynamic GMM
 • Hossein Sadeghi*, Majid Eslami Andargoly, Ali Ghanbari Pages 209-237
  In this study، we survey the effects of cash payments of electrical energy subsidies on prices index based on a computable general equilibrium model for Iran using a social accounting matrix (SAM) in 2006. We applied three scenarios on cash payments and their financing through (a) surplus revenues of government، (b) sales tax on electricity and (c) income tax on household revenue، and combined these scenarios with the scenario of increase in prices. The results show that in cases (a) and (c); the general prices level and price indices have direct relationship with cash subsidies and electricity prices. However، in case (b)، financing through sales tax، due to changes in the composition of aggregate demand، results in decreasing general price level.
  Keywords: Electrical Energy Price, Subsidy, Price Index, Cash Payments, Computable General Equilibrium (CGE) Model, GAMS