فهرست مطالب

پزشکی ارومیه - سال بیست و چهارم شماره 10 (دی 1392)
 • سال بیست و چهارم شماره 10 (دی 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رحیم رستمی، اصغر بیرانون، زهرا اشرفی، جعفر نوروززاده * صفحات 745-752
  پیش زمینه و هدف

  این مطالعه با هدف بررسی سطح ید دفعی ادرار (UIE)، هورمون محرک تیروئید (TSH) و ارتباط بین آن ها در زنان باردار سه ماهه انجام شد.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه 485 زن باردار بدون هیچ گونه سابقه اختلالات تیروئیدی (14 سال<سن) که در سه ماهه اول بارداری (هفته 12 بارداری) قرار داشتند، وارد مطالعه شدند. در این مطالعه نسبت شرکت کنندگان (223 نفر) 41.6درصد جمعیت از مراکز بهداشت روستایی و (283 نفر) 58.4درصد از مراکز بهداشت شهری بود. نمونه ادرار تصادفی و نمونه سرم برای ارزیابی UIE و TSH جمع آوری شد.

  یافته ها

  میانه UIE در کل جمعیت μg/L 74 شد. بر اساس معیار WHO شیوع کمبود ید 86.4درصد (UIE < 150) بود. در مناطق شهری و روستایی UIE به ترتیب μg/L 76 و μg/L 64 و کمبود ید: 88.5درصد و 83.3درصد بود. سطح TSH در کل جمعیت mIU/L 0.8 بود و سطح TSH در مناطق شهری و روستایی mIU/L 1 و mIU/L 0.7 شد. ارتباط معنی داری بین سطح TSH و UIE مشاهده نشد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که کمبود ید شدید در سه ماهه اول بارداری 33درصد بود و سطح TSH در زنان باردار 64%-12% پایین تر از سطح TSH گزارش شده از مناطق با کفایت ید یا دریافت ید بالاتر از حد مطلوب می باشد. نتایج اولیه این مطالعه نشان داد که ذخایر ید بدن احتمالا برای پیشگیری از کاهش تیروکسین در مراحل اولیه بارداری در مناطق با کمبود ید خفیف تا متوسط کافی باشد.

  کلیدواژگان: بارداری، فعالیت تیروئید، هورمون محرک تیروئید، ید دفعی ادرار، کمبود ید
 • حسن نیک نژاد*، قاسم یزدان پناه، تینا دیهیم صفحات 753-762
  پیش زمینه و هدف
  پرده آمنیون انسانی دارای ویژگی هایی است که آن را بیومتریال مناسبی جهت استفاده در مهندسی بافت عروق می سازد. در این مطالعه پرده آمنیون با روش های مختلف نگهداری شد و اثرات روش های نگهداری بر روی ترکیبات ماتریکس خارج سلولی آمنیون و چسبندگی سلول های اندو تلیال کشت داده شده بر روی آن با نمونه های تازه تهیه شده بررسی گردید.
  روش بررسی
  پرده آمنیون انسانی پس از تهیه با روش های کرایوپرزرویشن (در دمای C°80- به مدت 12 ماه) و انجماد خشک (لیوفلیزاسیون) نگهداری شد و ترکیبات ماتریکس خارج سلولی توسط رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی ارزیابی و میزان چسبندگی سلول های اندوتلیال کشت داده شده بر روی آن با روش MTT بررسی گردید. مقایسه نتایج توسط آنالیز آماری ANOVA صورت پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ساختمان بافتی از نظر ترکیبات ماتریکس خارج سلولی در نمونه های کرایوپرزرو شده با نمونه های تازه تهیه شده یکسان است ولی تغییراتی در ساختار نمونه های لیوفلیزه شامل آسیب و بهم ریختگی لایه رتیکولار وجود دارد. میزان چسبندگی سلول های اندوتلیال در نمونه های لیوفلیزه بیشتر از نمونه های کرایوپرزرو شده و تازه تهیه شده می باشد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  کرایوپرزرویشن و لیوفلیزاسیون پرده آمنیون انسانی، می توانند تاثیراتی در ماتریکس خارج سلولی آن داشته باشد و این امر چسبندگی سلول های اندوتلیال به آمنیون را تحت تاثیر قرار می دهد. پرده آمنیون لیوفلیزه بستر مناسب تری برای کشت سلول های اندوتلیال در مهندسی بافت عروق می باشد.
  کلیدواژگان: آمنیون، کرایوپرزرویشن، انجماد خشک، سلول های اندوتلیال، چسبندگی، ماتریکس خارج سلولی
 • رحیم بقایی، ناصر پریزاد، وحید علی نژاد، کمال خادم وطنی * صفحات 763-770
  پیش زمینه و هدف

  آنفارکتوس میوکارد حاد، جدی ترین و کشنده ترین فرم بیماری عروق کروناری قلب است، علی رغم پیشرفت ها در تشخیص و درمان، آنفارکتوس میوکارد حاد به عنوان یک معضل بزرگ بهداشتی در دنیا مطرح بوده و در کشورهای در حال توسعه به طور قابل توجهی در حال افزایش است. به منظور فهم علل افزایش چشمگیر بیماری های قلبی، مطالعات اپیدمیولوژی مختلفی انجام شده است. این مطالعه جهت ارزیابی اپیدمیولوژی انفارکتوس میوکارد از نظر سن، جنس، نوع انفارکتوس و نیز ریسک فاکتورها و مرگ و میر زودرس در بیماران بستری با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان سیدالشهداء(ع) ارومیه انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت توصیفی – تحلیلی گذشته نگر با مراجعه به پرونده 268 بیمار بستری با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در شش ماهه اول سال 1390 در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء (ع) ارومیه انجام گرفت. بیمارانی که با تشخیص فوق بستری شده و در طول بستری انفارکتوس حاد قلبی با بروز تغییرات در نوار قلب و افزایش آنزیم های قلبی MB) CK- و (Troponin به تایید رسیده بود وارد مطالعه شدند و اطلاعات مورد نیاز از پرونده استخراج و با روش های آماری توصیفی (درصد فراوانی)مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  تعداد کل بیماران 268 نفر بود که182 نفر مرد(9/67درصد) و 86 نفر زن (1/32 درصد) بودند. نتایج حاصله نشان داد که انفارکتوس حاد در جنس زن (72/33درصد) و در افراد سیگاری (1/64درصد) شایع تر بود. پس از آن فشارخون بالا (63درصد) قرار داشت. همچنین انفارکتوس ناحیه تحتانی (اینفریور) شیوع بیشتری داشت (5/45درصد) میزان مرگ ومیر در بیمارستان 1/7 درصد بود.

  نتیجه گیری

  بیماری قلبی در مردان سیگاری و بیماران با فشار خون بالا شایع تر است که هر دو مورد با اقدامات گسترده فرهنگی و بسط آگاهی عموم قابل پیشگیری است. تلاش در جهت اصلاح ریسک فاکتورهای اصلی در جامعه ما اهمیت بیشتری دارد. مرگ و میر بیمارستانی، قابل مقایسه با آمار ذکر شده در مطالعات قبلی می باشد که حاکی از اقدامات درمانی مناسب در بیمارستان سیدالشهداء (ع) ارومیه می باشد.

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، انفارکتوس میوکارد، ریسک فاکتور
 • سپیده وثوق حسینی، منیر مرادزاده، مهرداد لطفی، شیرین فتاحی*، سید مصطفی محمودی، علی نجف زاده صفحات 771-778
  پیش زمینه و هدف
  ضایعات سفید حفره دهان، به دلیل اینکه یکی از تظاهرات بالینی سرطان دهان بوده و از طرف دیگر به این دلیل که شایع ترین ضایعه پیش سرطانی حفره دهان در این گروه قرار دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. هدف از مطالعه حاضر تعیین فراوانی ضایعات سفید رنگ حفره دهان و همچنین میزان بروز تغییرات دیسپلاستیک احتمالی در آن ها در بیماران مراجعه کننده به بخش آسیب شناسی دانشکده دندان پزشکی تبریز می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، پرونده های موجود در بایگانی بخش آسیب شناسی دانشکده دندان پزشکی تبریز مربوط به سال های 1385 تا 1390 از نظر وجود ضایعات سفید حفره دهان مورد بررسی قرار گرفته، اطلاعات فردی و بالینی از پرونده ها استخراج و بررسی هیستوپاتولوژیک از نظر تعیین وجود یا عدم وجود دیسپلازی انجام گرفت. داده های به دست آمده به وسیله آمار توصیفی و آزمون مجذور کای و T-test به کمک نرم افزار آماری SPSS 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 808 پرونده مورد مطالعه 73 مورد (9 درصد) مربوط به ضایعات سفید دهانی بوده است. شایع ترین محل ابتلا، مخاط به اکال و زبان بوده و لیکن پلان شایع ترین ضایعه سفید بوده است. در 7 مورد (6/9 درصد) دیسپلازی گزارش شده بود که شش مورد آن مربوط به لکوپلاکیا بود. در بین ضایعات بدخیم شش مورد کارسینوم سلول سنگفرشی و یک مورد وروکوس کارسینوما گزارش شده بود. 2 / 69 درصد موارد دیسپلازی و بدخیمی در زبان بوده است. میانگین سنی مبتلایان به دیسپلازی و بدخیمی به طور معنی داری بیش از سایرین بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  ضایعات سفید حفره دهان به ویژه ضایعات زبان در افراد مسن، باید از نظر وجود تغییرات بدخیمی، مورد بررسی دقیق قرار گیرند.
  کلیدواژگان: ضایعات سفید، دیسپلازی، کارسینوم سلول سنگفرشی، حفره دهان
 • علیرضا ماهوری، محمد امین ولیزادحسنلویی*، ابراهیم حسنی، فرناز صدیقی صفحات 779-784
  پیش زمینه و هدف
  لرز بعد از عمل می تواند با انواع مختلفی از داروها درمان شود. درمان با کتامین و پتیدین در لرز بعد از عمل موثر گزارش شده است. هدف از این مطالعه مقایسه اثر پروفیلاکتیک کتامین با دوز کم با پلاسبو در جلوگیری از لرز بعد از عمل می باشد.
  روش ها
  در یک مطالعه آینده نگر تصادفی دوسوکور شامل 60 بیمار با ASA I وII کاندید عمل جراحی هرنیورافی اینگوینال تحت بیهوشی عمومی مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران به طور تصادفی برای دریافت کتامین وریدی mg/kg5/0 و یا هم حجم آن سالین نرمال، 5 دقیقه قبل از اتمام جراحی تقسیم شدند. در تمام بیماران، بیهوشی با استفاده از تیوپنتال سدیمmg/kg 5، فنتانیل μg/kg2 و آتراکوریوم mg/kg6/0 القا شد. و با ایزوفلوران 1درصد و مخلوط 50درصد نیتروس اکساید در 50درصد اکسیژن نگهداری شد. فردی که اطلاعی از داروهای دریافت شده توسط بیماران نداشت، شیورینگ را با استفاده از یک جدول چهار نمره ای درجه بندی کرد.
  نتایج
  در خصوص مشخصات بیماران، دو گروه تفاوت معنی داری با هم نداشتند. فراوانی بروز لرز در بیماران در بدو ورود به اتاق ریکاوری و 10 و20 دقیقه بعد از عمل در دو گروه یکسان بود. اما شدت لرز به طور معنی داری در گروه مطالعه در مقایسه با گروه کنترل کم بود (007/0p=).
  بحث: کتامین به صورت پروفیلاکتیک با دوز کم می تواند شدت لرز بعد از عمل را کاهش دهد. تحقیقات بیشتر با تعداد نمونه بیشتر و انواع اعمال جراحی دیگر پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بیهوشی عمومی، شیورینگ و تاثیر داروها، عوارض بعد از عمل، پیشگیری و کنترل، کتامین
 • علیرضا نیکونژاد، ناصر قره باغی، محمد داوری، محمد آیرملو، رحیم نژاد رحیم صفحات 785-790
  پیش زمینه و هدف
  وجود باکتری های مقاوم در بخش های مختلف بیمارستان ها و مشکلاتی که در درمان بیماران به وجودمی آورند، شناخت و اطلاع دقیق از این باکتری ها و الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها را ضروری می کند. این پژوهش با هدف تعیین الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در میکروارگانیسم های ایزوله شده از بیماران بستری در بیمارستان صورت گرفته است.
  روش کار
  این پژوهش توصیفی مقطعی با هدف تعیین الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در میکروارگانیسم های ایزوله شده از بیماران بستری در بیمارستان طالقانی ارومیه از سال1388 تا 1390 انجام شد و در آن نمونه های کشت بیماران بستری ارسال شده از بخش های مختلف بیمارستان شامل: ادرار، خون، خلط، زخم، ترشح به آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تعیین آنتی بیوگرام از روش دیسک آگار دیفیوژن استفاده شد، کشت های مثبت استخراج شده و نتیجه آن ها از نظر نوع باکتری و نتایج آنتی بیوگرام در برگه آزمایش مشاهده و ثبت گردید. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  از همه نمونه های کشت انجام شده در مدت 2 سال 964 مورد مثبت گزارش شد که 640 نمونه مربوط به بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان و4/48درصد نمونه های مربوط به بیماران مرد و 6/51درصد بیماران زن و میانگین سنی بیماران 60 سال و سن بیماران از 12 تا 99 متغیر بود. بیشترین باکتری گرم منفی موجود، اشریشیا کلی بود که حساس ترین دارو برای آن نیتروفورانتوئین خوراکی و مقاوم ترین سفالکسین و نالیدیکسیک اسید بودند. همچنین بیشترین باکتری گرم مثبت موجود استاف کوآگولاز منفی بود که حساس ترین داروها به آن وانکومایسین و ایمی پنم و مقاوم ترین اریترومایسین و سفالکسین و سفیکسیم بودند. بیشترین میزان باکتری های موجود و حساس ترین آنتی بیوتیک نسبت به آن ها در انواع نمونه ها به ترتیب؛ ادرار، اشریشیا کلی 9/57درصد، نیتروفورانتوئین- خون؛ استاف کوآگولاز منفی 5/33درصد، وانکومایسین- نمونه های زخم و ترشحات؛ استاف اورئوس، وانکومایسین و خلط؛ آسینتوباکتر، ایمی پنم بود و مقاوم ترین داروها در همه نمونه های مذکور، سفالکسین، اریترومایسین و سفیکسیم (بیشتر از 70درصد) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان از افزایش مقاومت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های رایج مانند فلوروکینولون ها و سفالوسپورین ها و غیره دارد که شاید علت آن تجویز و مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها باشد. بر اساس یافته های پژوهش توصیه می شود در انتخاب آنتی بیوتیک جهت درمان تجربی و تجویز آن و تعیین دقیق الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی مطالعات گسترده تر با نمونه های بیشتر در مراکز درمانی مختلف انجام گردد.
  کلیدواژگان: الگوی حساسیت، مقاومت آنتی بیوتیکی، میکروارگانیسم، ایزوله، ارومیه
 • حسین اشرف، فرشته خانشی*، زهرا قلی پور، فیروزه غلامپور، صمد زارع صفحات 791-799
  پیش زمینه و هدف
  اثربخشی گیاهان دارای خواص آنتی اکسیدانی در بهبود بیماری دیابت شناخته شده است و از آنجا که عصاره ریشه زرشک نیز دارای خواص آنتی اکسیدانی می باشند لذا در این مطالعه اثر عصاره آبی ریشه زرشک زرافشانی بر متابولیسم کربوهیدرات و مورفولوژی پانکراس در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بررسی شد.
  مواد و روش ها
  پس از دیابتی کردن موش های صحرایی با استرپتوزوسین، موش ها به پنج گروه تقسیم شدند. گروه اول کنترل سالم، گروه دوم سالم تحت تیمار با ریشه زرشک mg/kg/bw)500(، گروه سوم کنترل دیابتی و دو گروه از موش های دیابتی به ترتیب عصاره ریشه زرشک mg/kg/bw)500(و گلیبن کلامید mg/kg/bw)0.6(به مدت 6 هفته به روش گاواژ معدی دریافت کردند. بعد از اتمام دوره تیمار خون گیری انجام و سطح سرمی گلوکز به روش اسپکتروفتومتری و انسولین به روش الایزا سنجش شد. پس از تهیه مقاطع بافتی از پانکراس و رنگ آمیزی H&E مطالعات بافتی با میکروسکوپ نوری صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عصاره ی ریشه زرشک با دوز mg/kg/bw)500(، کاهش معنی داری (01/0 P≤) در گلوکز سرم و افزایش معنی دار (01/0P≤) در انسولین سرم نسبت به گروه دیابتی ایجاد کرده است، همچنین توانسته میانگین قطر و تعداد جزایر به طور معنی داری افزایش دهد (05/0P≤).
  نتیجه گیری
  عصاره ریشه ی زرشک اثر هایپوگلیسمی خود را از طریق بهبود جزایر پانکراس و افزایش سطح سرمی انسولین انجام می دهد.
  کلیدواژگان: زرشک، استرپتوزوتوسین، پانکراس، انسولین، هیپوگلیسمیک
 • نجمه حمید، محمد وطن خواه *، مهناز مهرابی زاده هنرمند صفحات 800-811
  پیش زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مبتنی بر کیفیت زندگی بر شادکامی و سرزندگی سالمندان انجام شده است.
  روش
  طرح پژوهش از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه آزمایش و گواه می باشد. جامعه آماری شامل کلیه بازنشستگان مرد مراجعه کننده به کانون بازنشستگان اهواز بوده است که از میان آن ها 30 نفر که از لحاظ شادکامی یک انحراف معیار از میانگین کمتر بودند، به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش و کنترل از لحاظ سن، سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی اجتماعی همگن بودند. گروه آزمایش 8 جلسه تحت درمان مبتنی بر کیفیت زندگی به شیوه ی گروهی قرار گرفتند اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد و مقیاس سرزندگی رایان و فردریک بود که شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به سوالات آن پاسخ دادند. از روش های آماری توصیفی و کوواریانس جهت تجزیه و تحلیل اثربخشی آموزش مبتنی بر کیفیت زندگی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که میان گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر شادکامی و سرزندگی تفاوت معنی داری وجود دارد(001/0P<). میزان شادکامی و سرزندگی در گروه آزمایش در پس آزمون به طور معنی داری بیش از گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های کیفیت زندگی که از ترکیب روان شناسی مثبت نگر با رویکرد شناخت- رفتاری شکل گرفته، می تواند شادکامی و سرزندگی افراد سالمند را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر کیفیت زندگی به شیوه گروهی، شادکامی، سرزندگی، سالمندان
 • احمد اسمعیلی، سعید اسدنیا*، افشین عیسی زاده، لیلی امیرسرداری، علی عیسی زادگان، بهجت انصاری صفحات 812-822
  پیش زمینه و هدف
  دیابت شیرین از جمله بیماری های متابولیکی است که با کمبود نسبی و یا مطلق انسولین، افزایش گلوکز خون و اختلال در متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین همراه است.ارتقاء سلامت روان با توجه نقش محوری آن در مراقبت های بهداشتی مورد توجه روز افزون است.با توجه به اینکه بیماران دیابتی از سبک زندگی نامطلوب برخوردارند و از سطح افسردگی بالایی رنج می برند، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری بر کاهش سطح افسردگی و بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود.
  مواد و روش کار
  نمونه ی آماری، 30 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شهرستان سلماس بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(15 نفر) و گروه کنترل(15 نفر) گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ی سبک زندگی والکر و پرسشنامه افسردگی بک بود.گروه آزمایش به مدت 10 جلسه ی 90 دقیقه ای در معرض متغیر مستقل(درمان شناختی رفتاری)قرار گرفت.طرح پژوهش از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) و تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنکوا) استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد که درمان شناختی-رفتاری می تواند سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو را در زمینه های رشد خود شکوفایی، مسئولیت پذیری، روابط بین فردی، تغذیه، فعالیت های بدنی و مدیریت استرس تغییر داده (0001/0(p< و افسردگی آن ها را کاهش دهد(001/0(p<.
  بحث و نتیجه گیری
  در نهایت می توان اظهار داشت که درمان های منظم شناختی-رفتاری می توانند سبک زندگی بیماران دیابت نوع 2 را بهبود بخشیده و افسردگی آن ها را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری، سبک زندگی، افسردگی، بیماران دیابت نوع 2
 • آرزو کیانی*، زهرا شهریور، مهدی تهرانی دوست، غلام رضا مختاری حبشی صفحات 823-830
  پیش زمینه و هدف
  اوتیسم یک اختلال عصبی تکاملی است که با طیفی از نقایص رفتاری، ارتباطی و اختلال در سایر حوزه های شناختی همراه است. برخی از این نقایص از جمله نقص عملکرد بازشناسی چهره در همشیرهای بیماران مبتلا به اوتیسم نیز گزارش شده است.
  روش کار
  20 کودک 14- 6 ساله از میان همشیرهای بیماران مبتلا به اوتیسم مراجعه کننده به درمانگاه کودک و نوجوان بیمارستان روزبه در سال 1387 و 20 کودک از میان دانش آموزان سالم مدارس به عنوان گروه شاهد در مطالعه وارد شدند. اختلالات روان پزشکی با ارزیابی بالینی توسط روان پزشک کودک و نوجوان و مصاحبه تشخیصی نیمه ساختار یافته K-SADS-PL، علائم طیف اوتیسم با استفاده از CARS، توانمندی هوشی با استفاده از آزمون ریون، و عملکرد بازشناسی چهره در دو گروه با استفاده از آزمون بازشناسی چهره بنتونBFRT ارزیابی شدند.
  یافته ها
  میزان پاسخ های صحیح در آزمون بنتون در گروه همشیرهای بیماران مبتلا به اوتیسم تفاوت معنی داری با گروه همشیرهای افراد نرمال نداشت. سن و جنس با توانایی بازشناسی چهره ارتباط مثبت داشتند(0.002=P).
  بحث و نتیجه گیری
  گرچه نقص در شناخت چهره و بازشناسی آن، یکی از اندوفنوتیپ های طیف اوتیسم محسوب می شود نتیجه مطالعه ما آن را تایید نکرد. سن، توانائی های شناختی و تفاوت های روش شناسی مطالعات را می توان با نتایج متناقض در آن حوزه مرتبط دانست.
  کلیدواژگان: اوتیسم، بازشناسی چهره، همشیرها، کودکان، بنتون
 • نوید پورزردشت*، بهرام یغمایی، علی اکبرزاده صفحات 831-838
  پیش زمینه و هدف
  اقتصادی ترین نوع اتانول تولیدی بیواتانول می باشد که از مواد گیاهی سلولزی که ارزان قیمت و تجدیدپذیر هستند تهیه می گردد. در طی این روند ژن سلولاز در اختیار مخمر قرار می گیرد و توسط آن به خارج از محیط سلول ترشح می گردد سپس بافت های سلولزی توسط این آنزیم به گلوکز تجزیه می شوند و توسط مخمر تخمیر شده و تولید اتانول می کنند. هدف این مطالعه این است که با استفاده از فن جهش زایی هدفمند جهشی در ژن آنزیم سلولاز اعمال شود به طوری که آنزیم جدید نسبت به آنزیم اصلی قابلیت های صنعتی بالاتری داشته باشد.
  مواد و روش ها
  برای این منظور ژن آنزیم مذکور با ترجیح کدونی مخمر طراحی و در داخل پلاسمید کلونینگ قرار گرفت. سپس توسط فن جهش زایی هدفمند جهشی در ژن اعمال گردید و سپس ژن موجود در پلاسمید برای تکثیر به داخل باکتری کلون شد، بعد از استخراج پلاسمید با استفاده از آنزیم های محدود کننده ژن از پلاسمید کلونینگ جدا و به پلاسمید بیانی متصل گردید در مرحله بعد با کمک الکتروپوریشن به داخل مخمر انتقال پیدا کرد و بعد از بیان پروتئین مورد نظر توسط مخمر خصوصیات آنزیمی از جمله pH و دمای اپتیمم، ثابت ویژگی و مقاومت حرارتی آن ها بررسی گردید.
  یافته ها
  جهش اعمال شده تاثیری بر روی دما و pH اپتیمم نداشته ولی باعث بهبود ثابت ویژگی و مقاومت حرارتی آنزیم گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  بهبود دو ویژگی عملیاتی آنزیم در کنار ثابت بودن سایر خصوصیات آن منجر به تولید آنزیم جدیدی شده است که قابلیت بیشتری برای تولید محصول دارد و در نهایت می تواند منجر به بهبود تولید اتانل در مقیاس صنعتی گردد.
  کلیدواژگان: جهش زایی هدفمند، کلونینگ، بیواتانل، بیوتکنولوژی آنزیمی، مهندسی پروتئین
 • مجید کرمانی، فرشاد بهرامی اصل*، مهدی فرزادکیا، علی اسرافیلی، سهیلا سلحشور آرین، حسین ارفعی نیا، آناهیتا دهقانی صفحات 839-850
  پیش زمینه و هدف
  محصولات دارویی به ویژه آنتی بیوتیک ها از جمله آلاینده های نوپدیدی می باشند که به دلیل خاصیت تجمعی، اثرات سوء مختلف و ایجاد مقاومت های دارویی، نگرانی های عمده ای را در کنترل محیط زیست ایجاد نموده اند. به عنوان نمونه ای از این آنتی بیوتیک ها می توان به مترونیدازول (MTN) اشاره نمود. از این رو هدف این پژوهش، بررسی راندمان حذف MTN از محلول های آبی با استفاده از فرایند ازن زنی کاتالیزوری (COP)، در حضور نانوذرات MgO تولید شده به عنوان کاتالیست، تعیین گردید.
  مواد و روش کار
  تاثیر فاکتورهایی مانند pH محلول (3– 12)، زمان واکنش، دوز کاتالیست (25/0– 4 گرم در لیتر) و غلظت اولیه مترونیدازول (1–40 میلی گرم در لیتر) بر روی راندمان حذف مورد مطالعه قرار گرفتند. کینتیک تجزیه، بهبود قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی و میزان معدنی سازی فرایند نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  کینتیک تجزیه MTN بهترین سازگاری را با مدل درجه دوم کاذب (فرم خطی نوع دوم) داشت. pH و دوز کاتالیست بهینه نیز برای فرایند COP به ترتیب برابر با 10 و 25/0 گرم در لیتر بدست آمدند و تحت شرایط بهینه، حذف 40 میلی گرم در لیتر مترونیدازول بعد از 20 دقیقه حاصل گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل نشان دادند که نانوذرات اکسید منیزیم قابلیت تسریع نمودن تجزیه MTN را دارد. همچنین فرایند COP با استفاده از نانوذرات MgO به طور قابل توجهی نسبت BOD5/COD را افزایش داده و موجب 94 درصد معدنی سازی می گردد.
  کلیدواژگان: ازن زنی کاتالیزوری، نانوذرات اکسید منیزیم، مترونیدازول
|
 • Rahim Rostami, Asghar Biranon, Zahra Ashrafi, Jafar Norouzzade Pages 745-752
  Background and Aims

  This study was aimed to assess the interrelationship between urinary iodine excretion (UIE) and thyroid stimulating hormones (TSH) levels in pregnant women during the first trimester.

  Materials and Methods

  Women (n=485; age: >14 years old; without any history of thyroid dysfunction) were recruited at their first prenatal consult before 12 weeks of amenorrhea. Proportion of participants from urban and rural population were 41. 6% (n=223) and 58. 4% (n=283). Random urine and blood samples were collected for the analysis of UIE and TSH، respectively.

  Results

  The overall median UIE was 74 μg/L and 86. 4% of women had iodine deficiency (ID) as defined by UIE < 150. The respective levels for urban and rural populations were 76 μg/L vs. 64 μg/L and 88. 5% vs. 83. 3%. Median TSH as a whole was 0. 8 mIU/L whilst those for urban and rural subjects were 1 mIU/L and 0. 7 mIU/L. No correlation was seen between UIE and TSH levels.

  Conclusions

  Our data reveals that sever ID is present in 33% of the subjects during the first trimester and that TSH levels are 12-64% lower than those reported for with adequate or more than adequate iodine intake regions in Iran. This preliminarily result suggest that whole body iodine stores is probably adequate to prevent hypo-thyroxinemia during early pregnancy in regions with mild to moderate iodine deficiency.

  Keywords: Pregnancy, Thyroid function, Thyroid stimulating hormone (TSH), Urinary iodine, Iodine deficiency
 • Hassan Niknejad *, Ghasem Yazdanpanah, Tina Deihim Pages 753-762
  Background and Aims
  Human amniotic membrane has some specific properties making it an appropriate biomaterial for using in vascular tissue engineering. In this study، amniotic membrane was preserved with different methods. Effects of preservation on amniotic extracellular matrix and adhesion of cultured endothelial cells to membrane were compared with fresh samples of amniotic membrane.
  Materials and Methods
  Human amniotic membrane was preserved with cryopreservation (-80 ̊C for 12 month) or lyophilization methods. Extracellular matrix components were assayed with immunohistochemistry method. The adhesion of cultured endothelial cells was studied with MTT assay. Results between groups were compared with ANOVA (Post-test Tukey).
  Results
  Results demonstrated that extracellular matrix components were same in cryopreserved samples in comparison to fresh ones but there are some differences in lyophilized samples. Adhesion of endothelial cells to lyophilized samples was significantly more than cryopreserved or fresh samples (P Value < 0. 05).
  Conclusion
  Both cryopreservation and lyophilization affect extracellular matrix of human amniotic membrane which can determine the rate of the adhesion of endothelial cells to amniotic membrane. Lyophilized amniotic membrane is a better choice for culture of endothelial cells in vascular tissue engineering.
  Keywords: Amnion, Cryopreservation, Lyophilization, Endothelial cells, Adhesion, Extracellular matrix
 • Rahim Baghaei, Naser Parizad, Vahid Alinejad, Kamal Khademvatani Pages 763-770
  Background and Aims

  Acute myocardial infarction (AMI) is the most serious and fatal form of coronary heart diseases. Despite advances in diagnosis and management، acute myocardial infarction continues to be a major health problem in the industrialized world and significantly is rising in developing countries. Various epidemiological studies have been conducted in order to investigate the causes of dramatic increasing of the heart diseases. This study was conducted to evaluate the epidemiology of myocardial infarction by age، sex، type of infarction، risk factors، and early mortality in patients with Acute MI in Seyed al-Shohada hospital in Urmia.

  Materials and Methods

  This descriptive study was a retrospective analysis being conducted by referring to the 268 patient records (182 male (67. 9%) and 86 female (32. 1%)) with a diagnosis of acute myocardial infarction in the first six months of 2011 in the Educational hospital of Seyed al-Shohada in Urmia. These patients were hospitalized with the above diagnosis; and during their hospitalization، the incidence of myocardial infarction، increased cardiac enzymes CK-MB and Troponin were considered. Then the required data were extracted from their files and were evaluated by descriptive statistics (frequency).

  Results

  The results showed that acute myocardial infarction in females (33. 72%) and smokers (64. 1%) were more prevalent. After that hypertension (63%) was prevalent. Also، infarction of lower area of the heart (Inferior) was more common (45. 5%). And the mortality rate in the hospital was 7. 1%.

  Conclusion

  Heart disease in male smokers and patients with high blood pressure is common، in both cases with extensive cultural activities and expanded public awareness can be prevented. Effort toward reform of major risk factors is of more importance in our society. Hospital mortality، comparable to the statistics cited in previous studies suggests that appropriate treatment is offered in Seyed al Shohada hospital in Urmia.

  Keywords: Epidemiology, Myocardial infarction, Risk factor
 • Sepideh Vosough Hosseini, Monir Moradzade, Mehrdad Lotfi, Shirin Fattahi *, Seyyed Mostafa Mahmoudi, Ali Najafzadeh Pages 771-778
  Background and Aims
  White lesions of the oral cavity are important since they can be one of the manifestations of oral cancer. In addition، the most common precancerous lesions of oral cavity are white lesions. The aim of this study was determining the frequency of white lesions and rate of dysplastic changes in patients referring to Oral Pathology Department، Tabriz، Iran.
  Materials and Methods
  In this descriptive-cross sectional study، patient records from the archive of the Oral Pathology department during 2006-2011 were reviewed for diagnosis of oral white lesions. The data were analyzed using descriptive statistical methods، chi-square test، and t-test with SPSS 15 statistical software.
  Results
  In 73 of the 808 individuals (9%)، oral white lesions were detected. Buccal mucosa and tongue was the most common site; and lichen planus was the most common lesion. Dysplasia was reported in 7 cases (9. 6%) of white lesions that included 6 leukoplakia. Six squamous cell carcinoma and one verrucous carcinoma were reported. 69. 2% of dysplastic and neoplastic lesions were in the tongue. The mean age of dysplastic and neoplastic cases was higher than the others.
  Conclusion
  Oral white lesions should be examined for neoplastic changes especially tongue lesions and older patients'' lesions.
  Keywords: White lesions, Dysplasia, Squamous cell carcinoma, Oral cavity
 • Alireza Mahoori, Mohammadamin Valizade Hasanloei *, Ebrahim Hassani, Farnaz Sadighi Pages 779-784
  Background
  Postanesthetic shivering can be treated with many types of drugs. Treatment with ketamine and pethidine is effective in postoperative shivering. The aim of this study was to compare the efficacy of low-dose prophylactic ketamine with that of placebo in preventing postoperative shivering.
  Methods
  In a prospective randomized double-blind study 60 ASA I and II patients scheduled for inguinal herrniorhaphy undergoing general anesthesia were evaluated. Patients were randomly allocated to receive normal saline or ketamine 0. 5 mg/kg intravenously 5 min before complention of surgery. In all patients anesthesia was induced with sodium thiopental 5mg/kg، fentanly 2mg/kg and atracurium 0. 6 mg/kg. It was maintained with Isoflorane 1% and nitrous oxide 50% in oxygen. An investigator، blinded to the treatment group، graded postoperative shivering using a four-point scale.
  Results
  The two groups did not differ significantly regarding patient characteristics. The number of patients shivering on arrival in the recovery room، and at 10 and 20 min after operation is same in two groups. But the intensity of shivering was significantly low in study group in compare with control (p=0. 07).
  Conclusion
  Prophylactic low-dose ketamine can reduce the intensity of postoperative shivering. Further investigations with large sample size and other type of operations were recommended.
  Keywords: Anesthesia, General, Shivering, drug effects, Postoperative Complications, prevention, control, ketamine
 • Alireza Nikoonejad, Naser Gharabaghi, Mohammad Davari, Mohammad Ayromloo, Rahim Nejad Rahim Pages 785-790
  Background and Aims
  The presence of resistant bacteria in different parts of hospitals and the problems these persistent bacteria cause in treating the patients urge the necessity of identification and precise knowledge about these bacteria and their sensitivity pattern and resistance against antibiotics. This investigation was conducted in order to determine the sensitivity pattern and resistance against antibiotics in isolated microorganisms from hospitalized patients.
  Materials and Methods
  This is a descriptive sectional investigation which was conducted from January 2009 to January 2011 in Taleghani Hospital in Urmia City and the cultured samples of patients from different parts of the hospital including urine، blood، phlegm، ulcer، discharge، etc. sent to the laboratory were investigated. In order to determine antibiogram disk agar diffusion (DAD) method was used، positive cultures were extracted and their results regarding the type of bacteria and antibiogram results were recorded in the experiment paper. The gathered data were analyzed using SPSS-20 software.
  Results
  From all cultured samples in two years، 964 samples were reported and 640 samples were from hospitalized patients from different parts of the hospital from which 48. 4% of the samples were from the male patients and 51. 6% from the female patients; and age average of the patients was 60 years and the age range of the patients was from 12 to 99. The highest sensitivity among all samples belonged to vancomycin (more than 90%). and the highest resistance belonged to cephalexin، erythromycin and cefixime (more than 70%). The most common bacterium and the most sensitive antibiotic (with ignoring vancomycin) were as follows، in urine samples: E. Coli 57. 9%، nitrofurantoine – blood: negative staph coagulase 33. 5%، rifampin – discharge: staph. aureus 38. 6%،imipenem– ulcer: staph. aureus 38. 6%، nitrofurantoin and co-trimoxazole – sputum: acintobacter 45. 5%، rifampin.
  Conclusion
  The results of this research shows extensive increase in the resistance of the bacteria compared to common antibiotics the reason of which may be irregular consumption and prescription of antibiotics، so it is advised that more care shall be used in choosing antibiotics for the treatment and its prescription. Also، precise determination of antibiotic sensitivity pattern needs more extensive investigation with more samples in different treatment centers.
  Keywords: Sensitivity pattern, Resistance, Antibiotics, Microorganisms, Hospitalized patients
 • Hossein Ashraf, Fereshteh Khaneshi *, Zahra Gholipoor, Firozeh Gholampuor, Samad Zare Pages 791-799
  Background and Aims
  Antioxidant agents are beneficial on diabetes mellitus. Berberis Integerrima root extract has been proved to possess antioxidant activity. This study was conducted to investigate the effect of the aqueous extract of Berberis Integerrima root on carbohydrate metabolism and morphology of pancreas in STZ induced diabetic rats.
  Materials and Methods
  Forty male rats were divided into 5 groups of 8 as follows: 1- Group normal (N). 2- Group Normal+barberry (N+B)، 3- Diabetic (D) 4- Group diabetic+barberry (D+B) and 5-diabetic+glibenclamide. The experim ental groups received Barberry root extract (500 mg/kg bw) or glibenclamide (0. 6 mg/kgbw) by gavage for 6 weeks. At the end of the experiment، rats sacrificed by decapitation and fasting blood samples were collected from cervical vein and serum levels of glucose and insulin were measured with commercial kits by spectrophotometery and elisa، respectively. The pancreas of rats were removed and fixed and after tissue processing stained with H&E for light microscopic investigations.
  Results
  The results showed that berberis integerrima root extract (500 mg/kg/w) caused a significant decrease (p<0. 01) in glucose serum level and significant increase (p<0. 01) in insulin levels were compared to the diabetic group. Also Berberis Integerrima root extract caused a significant increase (p<0. 05) in islets average diameters and numbers of islets.
  Conclusions
  Berberis integerrima root extract has hypoglycemic effect by increasing insulin secretion and improvement of the pancreas.
  Keywords: Berberis Integrrima, Streptozotocin, Pancreas, Hypoglycemic
 • Najme Hamid, Mohammad Vatankhah *, Mahnaz Mehrabizadeh-Honarmad Pages 800-811
  Background and Aims
  This research was conducted to study the efficacy of quality of life group training on happiness and vitality of aged men.
  Materials and Methods
  The research method was semi-experimental with pre-post test and a control group. The samples consisted of 30 aged males who referred to Retiree’s Center in Ahvaz and one standard deviation below the mean in happiness scale was acquired from them. They were matched according to age، educational status، and other criteria considered in this research. Then randomly divided into two groups as experimental and control group. We used 8 sessions of quality of life group trainings in the experimental group but the control group didn’t receive any intervention. The instrument was Oxford Happiness Inventory.
  Results
  The results revealed that there was a significant difference between two groups in happiness and vitality (P<0/001). The rate of happiness and vitality in the experimental group compared with pretest and control group was significantly higher.
  Conclusion
  According to the results of this research، quality of life training as the combined of positive psychology and cognitive behavioral therapy can increase the rate of happiness of aged men.
  Keywords: Quality of life group training, Happiness, Vitality, Aged men
 • Ahmad Esmaili, Said Asadnia *, Afshin Easazadeh, Leily Amirsardari, Ali Issazadeghan, Behjat Ansari Pages 812-822
  Background and Aims
  Diabetes mellitus type 2 (formerly noninsulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM) or adult-onset diabetes) is a metabolic disorder that is characterized by high blood glucose in the context of insulin resistance and relative insulindeficiency. Mental health promotion in accordance with its central role in health care is in focus. Given that diabetic patients have improper lifestyles and suffer from the upper levels of depression، the aim of this study is therefore is to determine theeffectiveness of cognitive-behavior therapy on reducing of the level of depression and improving the life style of patients with type 2 diabetes.
  Materials And Methods
  a statistical sample، 30 people with type 2 diabetes mellitus patients of Salmas City that were available for sampling methods selected and tested randomly in two groups (15 people) and the control group (n = 15) were appointed. The tools used in this study، the Walker and lifestyle questionnaire surveys، Beck Depression inventory. Experimental Group exposed tothe independent variable (cognitive behavior therapy) a 90-minute session for 12 session. Research design was pre- post-test with control group and data analyzed by Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) Single-Factor Analysisofcovariance - ANCOVA).
  Results
  the results showed that cognitive-behavioral therapy can change life style of patients with type 2 diabetes in their self-actualization، accountability، interpersonal relationships، nutrition، physical activity and stress management (p <0/001) and reduce depression (p <0/001)
  Conclusion
  Finally، it can be stated that regular cognitive-behavioral treatments can improve lifestyle oftype 2 diabetic patients and reduce depression among them.
  Keywords: cognitive_behavioral therapy_life style_depression_type 2 diabetic patients
 • Arezoo Kiani *, Zahra Shahrivar, Mehdi Tehranidoost, Gholamreza Mokhtari Habashi Pages 823-830
  Background and Aims
  Autism is a neurodevelopmental disorder with associated cognitive deficits. Some of these deficits such as face recognition deficit have been reported in siblings of children with autism.
  Materials and Methods
  This study was conducted on twenty (6-14 y/o) siblings of children with autism referring to child and adolescence clinic of Roozbeh hospital in Tehran in 2008-2009 and twenty (6-14y/o) health school students. Psychiatric disorders were diagnosed by a psychiatrist، and K_SADS_PL semi-structure interview in both group. And autistic spectrum symptoms were gathered and then evaluated by with CARS questioner، IQ scores with Raven''s tests، and Benton face recognition test.
  Results
  Results of this study showed that there is no significant difference in face recognition test responses between two groups. But sex and age had a positive correlation with face recognition ability.
  Conclusion
  Deficit in face recognition may be an endophenotype of autism but this study does not demonstrate it.
  Keywords: Autism, Face recognition, Siblings, Child, Benton
 • Navid Pourzardosht *, Bahram Yaghmaei, Ali Akbaradeh Pages 831-838
  Background and Aims
  Ethanol produced from plant cellulose is called bioethanol and is recognized as a unique sustainable liquid fuel with powerful economic and environmental effects. In the present study we aimed at integrate a cellulase gene in to yeast genome to have the enzyme secreted out of the cell. Subsequently cellulose is depredated to glucose by the enzyme، and then it is ferment to ethanol.
  Materials and Methods
  Using site directed mutagenesis، one of free cysteines was replaced by a valine residue. The gene with codon optimization in respect to pichia pastoris was sub-cloned in to cloning plasmid، then for amplification it was transformed into E. coli. The plasmid was extracted and excised by restriction enzyme and then was sub-cloned in to expression vector. In the next step using electroporation، gene was transferred in to yeast and recombinant protein was expressed. Enzyme properties like temperature and pH optimum، specific activity، specific constant، and thermostability survived were assessed.
  Result
  Applied mutation did not have any effect on features like pH and temperature optimum but it led to an improvement in catalytic efficiency and thermostability.
  Conclusion
  The mutant enzyme has better properties for industrial application.
  Keywords: Site direct mutagenesis, Cloning, Bioethanol, Enzymatic biotechnology, Protein engineering
 • Majid Kermani, Farshad Bahrami Asl *, Mehdi Farzadkia, Ali Esrafili, Soheila Salahshur Arian, Hossein Arfaeinia, Anahita Dehgani Pages 839-850
  Background and Aims
  Pharmaceutical products، particularly antibiotics، due to their cumulative and inappropriate effects and creating drug resistances، as inevitably pollutants، have been created a major concern in environmental control. Metronidazole (MTN) is one of these antibiotics. Hence، the aim of this study was investigation of MTN removal efficiency by catalytic ozonation process (COP) in presence of produced magnesium oxide nanocrystals as catalyst.
  Material and Methods
  The influences of several operational factors for their effects on removal were evaluated، including solution pH (3-12)، reaction time، MgO dosage (0. 25-4 g/L) and initial MTN concentration (1-40 mg/L). Also degradation kinetic، biodegradability improvement and mineralization rate were studied for the COP.
  Results
  For degradation kinetic the best compatibility was with pseudo-second order (liner type II) model. The optimum pH and MgO dosage for COP were determined to be 10 and 0. 25 g/L، respectively. Under optimum condition the complete removal of 40 mg/L MTN solution was observed after 20 min.
  Conclusion
  The results illustrate that MgO nanocrystals markedly accelerated the MTN degradation in and the COP significantly increased BOD5/COD ratio and caused 94% MTN mineralization.
  Keywords: Catalytic Ozonation, MgO nanoparticles, Metronidazole (MTN)