فهرست مطالب

Iranian Journal of Veterinary Research
Volume:14 Issue: 4, Autumn 2013

 • تاریخ انتشار: 1392/10/21
 • تعداد عناوین: 14
|
 • علی صادقی نسب، سید مسعود ذوالحواریه، حسن علی عربی، بهرام دادمهر، علی اصغر بهاری، پویا زمانی، زهرا برادران سید ، حمید شریفی، زهرا بختیاری، فاطمه ابوالقاضی صفحات 277-282
  میزان روی، مس، بتا کاروتن و ویتامین A سرمی و همچنین غلظت روی و مس در سم 97 راس گاو شیری هلشتاین با درجات حرکتی مختلف مورد سنجش قرار گرفت. همزمان، غلظت روی و مس اندازه گیری شده در جیره گاوهای سه گروه پابه زا، تازه زا و پرتولید به ترتیب ppm 77، 94، 75 و ppm 31، 28، 22 به دست آمد. بر اساس درجه بندی حرکتی، علیرغم نرمال بودن میزان سرمی مس در هر سه گروه، با افزایش درجه لنگش سطح سرمی (P=0.0178) و غلظت سمی مس (P=0.0002) در گروه شدیدا لنگ نسبت به دو گروه سالم و متوسط کاهش معنی داری را نشان می داد. سطح سرمی بتا کاروتن و ویتامین A در هر سه گروه کمتر از حد مطلوب بود. بین درجات حرکتی مختلف و ویتامین A (0145/0=P، 246/0-=r) و مس سم (0150/0=P، 323/0-=r) و همچنین روی و مس سرمی (032/0=P، 281/0-=r) ارتباط منفی معنی داری مشاهد شد. نتایج حاکی از آن است که تخریب بافت شاخی سم می تواند با کاهش محتوی مس سم ارتباط داشته باشد. یافته های ما نشان داد که گروه های لنگ، در معرض خطر کمبود تحت بالینی ویتامین A بوده اند که می تواند از هنگام سلامت حیوان (درجه یک حرکتی) پایه ریزی شده باشد. بر اساس نتایج به دست آمده مصرف بیش از حد روی می تواند با جذب و استفاده مس در تعارض باشد. همچنین مصرف مکمل ویتامین A در بهبود لنگش دام های مورد آزمایش ممکن است موثر باشد. بر اساس این مطالعه غلظت سمی و سرمی و نیز میزان دریافتی عناصر مس، روی و ویتامین A در درجات مختلف لنگش موثر بوده و توجه به اثرات متقابل آن ها در گاو شیری ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: درجه بندی حرکتی، روی، مس، ویتامین A، گاو
 • سانگ ژیگانگ، اردشیر شیخ احمدی، ژانگ لی صفحات 283-290
  گاماآمینوبوتیریک اسید که یکی از نوروترانسمیترهای مهارکننده می باشد، توانایی کاهش شدت اثرات استرس را نیز دارا می باشد. در بیشتر مناطق چین استرس حرارتی به عنوان تهدیدی جدی در صنعت پرورش اردک شناخته شده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی عملکرد و متابولیت های پلاسمایی اردک هایی که در معرض گرما بوده اند، طرح ریزی گردید. بدین منظور تعداد 2000 قطعه اردک از سن 19 روزگی به طور کاملا تصادفی به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند که در هر گروه 5 تکرار قرار داشت. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه و همچنین جیره پایه به همراه 100 میلی گرم در کیلوگرم گاماآمینوبوتیریک اسید بودند و تا سن 42 روزگی در اختیار پرندگان قرار گرفتند. دمای محیط نگهداری پرندگان در طول آزمایش (سن 19 تا 42 روزگی) در دامنه 5/3 ± 7/29 درجه سانتیگراد بود. در طول آزمایش عملکرد پرنده ها و دمای مقعد آن ها در روزهای 19، 32 و 42 ثبت گردید. نمونه های پلاسما نیز در سن 42 روزگی جمع آوری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که جیره های حاوی گاماآمینوبوتیریک اسید اثر معنی داری بر دمای مقعد اردک ها نداشته است، اما مصرف خوراک را کاهش داده است (P<0.05). همچنین تفاوتی در نرخ بقا، وزن بدن و درصد لاشه مشاهده نشد. با این حال گاماآمینوبوتیریک اسید بازدهی مصرف خوراک (P<0.05) و غلظت گلوکز پلاسما (P<0.05) را کاهش داد. با این حال غلظت تری گلیسرید و اسیدهای چرب آزاد پلاسما در پرندگانی که با جیره حاوی گاماآمینو بوتیریک اسید تغذیه شده بودند، افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.05). از نظر آماری اختلاف معنی داری از نظر غلظت گاماآمینوبوتیریک خون، کبد و کلیه در گروه های آزمایشی مشاهده نشد. اما در مغز گروهی که گاماآمینوبوتیریک دریافت کرده بودند افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.05). با توجه به نتایج به دست آمده می توان پیشنهاد کرد که در شرایط استرس گرمایی افزودن 100 میلی گرم گاماآمینوبوتیریک در کیلوگرم به جیره اردک ها، می تواند مصرف خوراک را کاهش داده و موجب تحریک بسیج چربی ها از بافت های چربی شده که ممکن است از این طریق اثرات مضر استرس گرمایی در صنعت پرورش اردک را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: اردک چری والی، مصرف خوراک، گاماآمینوبوتیریک اسید، استرس گرمایی
 • محمد عباس زاده حصیری، امید علی نکویی جهرمی، آیدین شجاعی تبریزی صفحات 291-298
  در این تحقیق شیوع انواع رفتارهای تهاجمی و بعضی از فاکتورهای خطر بر روی 434 سگ مراجعه کرده به دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز (در طول سال 1389 تا 1390) بررسی گردید. بعد از گرفتن تاریخچه و معاینه هر سگ، پرسشنامه ای بر اساس تشخیص نوع تهاجم پذیری تکمیل می گردید. 3/25% سگ های مورد بررسی حداقل یک شخص یا حیوان را مورد گاز گرفتگی قرار داده بودند. شایع ترین موارد تهاجم پذیری به شرح زیر بود: ناشی از غالبیت (6/36%)، ناشی از ترس (9/20%)، ناشی از محافظت (9/20%)، بین گونه ای (8/7%)، ناشی از علل پزشکی (9/3%)، انحراف یافته (6/2%)، ناشی از درد (6/2%)، مادرانه (6/2%) و رفتار تهاجمی وحشیانه (شکارگرانه) (9/1%). سن، جنس و محل نگهداری (داخل یا خارج منزل) تاثیر معنی داری در بروز رفتارهای تهاجمی ناشی از غالبیت داشتند. سگ های نر (P<0.001) با سن بالای 2 سال (P=0.001) و شرایط نگهداری خارج از منزل(P=0.02) تهاجم پذیری ناشی از غالبیت را بیشتر نشان می دادند. بیشتر سگ های دارای رفتارهای تهاجمی فرمان های اولیه اطاعت پذیری را انجام نمی دادند و احتیاج به تربیت بیشتر داشتند. افزایش سطح اجتماعی کردن سگ ها و اطلاعات صاحبین آن ها در ارتباط با تربیت ممکن است در کاهش این مشکلات رفتاری در سگ های ایران موثر باشند.
  کلیدواژگان: رفتار سگ، تهاجم پذیری، مشکلات رفتاری، ایران
 • عبدالرئوف وانی، محمد ظفرالله خان، خورشید احمد صوفی، اسلوب احمد مالک*، فاروض احمد لون، فیاض احمد بات صفحات 299-304

  این پژوهش به منظور بررسی اثر اندازه فولیکول (کوچک، 2> میلی متر و بزرگ، 2≤ میلی متر) بر بلوغ برون تنی، لقاح و کشت رویان های گوسفند انجام شد. تخمدان ها (80=n) از کشتارگاه شهر سریناگر، هند جمع آوری و در فلاسک گرمایشی حاوی محلول سالین نرمال دارای 50 میکروگرم سولفات جنتامایسین در هر میلی لیتر انتقال داده شد. تخمک ها با روش سوراخ کردن جمع آوری و تخمک های با کیفیت خوب و عالی به دست آمده برای انجام مرحله بلوغ در TCM-199 دارای فاکتور رشد اپیدرمی (EGF) برای 24 ساعت در شرایط 5% CO2 و هوای مرطوب °C5/38 قرار داده شدند. سپس بر روی تخمک های بالغ به ترتیب فرایند لقاح و کشت به مدت شش روز انجام شد. نتایج نشان داد که میزان بلوغ تخمک فولیکول های بزرگ (20/85%) از فولیکول های کوچک (44/52%) بیشتر بود (P=0.002). میزان لقاح برون تنی تخمک های فولیکول های کوچک و بزرگ اختلاف آماری معنی داری نداشت (به ترتیب 54/79% و 54/79%). هر چند میزان کلیواژ و مورولا در تخمک فولیکول های بزرگ (به ترتیب 69/58% و 13/34%) از فولیکول های کوچک (به ترتیب 63/38% و 32/19%) بیشتر بود (P<0.05). نتیجه این که تخمک های فولیکول های بزرگ برتری های تکاملی بیشتری نسبت به فولیکول های کوچک دارند و بلوغ تخمک در دوران رشد فولیکولی برای تکامل بعدی رویان گوسفند ضروری است.

  کلیدواژگان: کلیواژ، اندازه فولیکول، بلوغ برون تنی، لقاح برون تنی، گوسفند
 • محمد روستایی علی مهر، فاطمه شرفی صفحات 305-312
  به منظور بررسی اثر مجاورت مایع منی با اسپرم انزالی و اپیدیدیمی دو آزمایش انجام شد. آزمایش 1، دو انزالی متوالی ظرف مدت 5 دقیقه جمع آوری شد که انزال دوم در لوله محتوی رقیق کننده فیزر جمع آوری شد (اسپرم پوشش دار شده) و به وسیله سانتریفوژ مایع منی حذف گردید. رسوب به سه بخش تقسیم شد و مقدار صفر، 50 و 100% مایع منی (حجم/حجم) به هر بخش اضافه شد و سپس نمونه ها منجمد شدند. نمونه ها بعد از یخ گشایی به مدت 6 ساعت در °C37 نگهداری شدند. بعد از 6 ساعت ذخیره سازی، بیشترین تحرک پیشرونده (41/10%) و بیشترین سلامت غشاء پلاسمایی (62/12%) در اسپرم پوشش دار شده بدون مایع منی مشاهد شد (P<0.05). بیشترین زنده مانی در زمان صفر (9/24%) و 6 ساعت (17%) ذخیره سازی مربوط به اسپرم های پوشش دار شده بدون مایع بود (P<0.05). آزمایش 2، اسپرم اپیدیدیمی بعد از استخراج و تجمیع، به سه قسمت تقسیم شد و مقدار صفر، 50 و 100% مایع منی به آن ها اضافه شد و سپس نمونه ها منجمد شدند. اسپرم های اپیدیدیمی بعد از یخ گشایی به مدت 6 ساعت در °C37 نگهداری شدند. بیشترین (3/33%) و کمترین (25%) تحرک پیشرونده در زمان صفر ذخیره سازی به ترتیب در اسپرم های اپیدیدیمی بدون مایع منی و 100% مایع منی مشاهد شد (P<0.05). بیشترین (37/19%) و کمترین (38/9%) زنده مانی در زمان 6 ذخیره سازی به ترتیب مربوط به اسپرم اپیدیدیمی بدون مایع منی و 100% مایع منی بود (P<0.05). این پژوهش نشان داد که افزودن مایع منی به اسپرم پوشش دار شده و اپیدیدیمی آثار مخرب انجماد را تشدید می کند.
  کلیدواژگان: ذخیره سازی به صورت منجمد، پوشش دار کردن اسپرم، مایع منی، قوچ، اسپرم
 • نگوین ون هان، نوالیتا ملود سوسا، جین فرنکوییس بکرز، زوآن نگوین بوی صفحات 313-319
  تفاوت هایی در ساختار و فیزیولوژی تولید مثل بین گاومیش باتلاقی (Bubalus carabanensis) و گاومیش رودخانه ای (Bubalus bubalis) وجود دارد. افزایش وزن جنین و بیومتری جنین در گاومیش رودخانه ای و سایر حیوانات گزارش شده است ولی در گاومیش باتلاقی خیر. هدف این پژوهش، توضیح تغییرات طبیعی اندازه های جنین در طول آبستنی گاومیش رودخانه ای بود. داده ها بر اساس اندازه گیری 267 جنین و 5 گوساله نوزاد گاومیش باتلاقی به دست آمد. نتایج نشان داد که ارتباط خطی معنی داری بین تخمین سن جنین ها و شاخص های اندازه جنین وجود داشت. بین طول تاج و کفل (CRL) و سایر شاخص های جنینی و نیز بین وزن جنین ها و شاخص های آن ها ارتباط وجود داشت. در نتیجه، قابلیت و ارزش اندازه های جنینی در گاومیش های باتلاقی برای استفاده در ارزیابی رشد جنینی را نشان دادیم.
  کلیدواژگان: گاومیش باتلاقی، رشد جنینی، جنین، آبستنی
 • رسول شهروز، مزدک رازی، انور بابایی صفحات 320-326
  این مطالعه با هدف ارزیابی هیستوشیمیایی دیواره رحم گاومیش رودخانه ای انجام گرفت و میزان آنزیم های اسید و آلکالین فسفاتاز، لیپاز و کربوهیدرات ها در طول مراحل فولیکولر و لوتئال مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه نمونه های رحمی از تعداد 40 گاومیش به ظاهر سالم غیر آبستن پس از ذبح در کشتارگاه صنعتی تهیه گردید. تمامی نمونه های رحمی بر اساس مشاهدات روی تخمدان از نظر وجود جسم زرد فعال (مرحله لوتئال) و یا فولیکول های در حال رشد (مرحله فولیکولر) به دو گروه تقسیم گردیدند. به منظور تهیه مقاطع انجمادی، نمونه های تازه رحم به دستگاه کرایواستات منتقل گردیدند. روش های رنگ آمیزی اسید و آلکالین فسفاتاز، لیپاز و پاس (به روش مقاطع پارافینی) انجام شد. بافت پوششی آندومتر، سلول های غددی، آندوتلیوم عروق خونی و ماکروفاژها در مرحله لوتئال با هر دو رنگ آمیزی فسفاتازها واکنش مثبت نشان دادند. تعداد ماکروفاژها در مرحله لوتئال افزایش نشان داد. میزان کربوهیدرات ها در بافت پوششی سطحی و غددی آندومتر در مرحله فولیکولر به طور معنی دار بیشتر بود (P<0.05). واکنش رنگ آمیزی PAS نشان داد که سیتوپلاسم سلول های غددی به طور مشخص دارای واکنش PAS بیشتر در مقایسه با بافت پوششی سطحی آندومتر و سلول های آندوتلیالی بود. در مرحله لوتئال، رحم دارای واکنش لیپاز بیشتری در مقایسه با مرحله فولیکولر بود. نتیجه این که همانند گاو و سایر نژادهای گاومیش، در گاومیش های رودخانه ای نیز تغییرات فسفاتاز در آندومتر، کربوهیدرات ها و آنزیم لیپاز وابسته به تغییرات هورمونی می باشد.
  کلیدواژگان: مطالعه هیستوشیمی، گاومیش رودخانه ای، آندومتر، مراحل لوتئال و فولیکولر
 • محمد روستایی علی مهر، رضا رجبی توستانی، رسول معتمدی مژدهی صفحات 327-333
  هورمون لپتین اساسا از بافت چربی ترشح می شود و در تنظیم فعالیت تولید مثل و متابولیسم دخالت می کند. حضور لپتین و گیرنده های آن در بیضه و اسپرم انسان مشخص شده است. بنابراین لپتین می تواند در فیزیولوژی تولید مثل نر دخالت کند. هدف از این تحقیق تعیین حضور mRNA گیرنده لپتین به وسیله RT-PCR در بیضه، اپیدیدیم و اسپرم قوچ است. اسپرم انزالی به وسیله واژن مصنوعی از ده قوچ جمع آوری شد. بیضه، کوتیلدون جفتی و غده آدرنال از کشتارگاه تهیه شد. کوتیلدون جفتی و غده آدرنال به عنوان کنترل مثبت مورد استفاده قرار گرفتند. اسپرم اپیدیدیمی از اپیدیدیم استخراج شد. اسپرم ها به وسیله روش swim-up خالص شدند. کل RNA از اسپرم انزالی، اسپرم اپیدیدیمی، غده آدرنال و کوتیلدون جفتی استخراج و خالص شد. mRNA مربوط به ایزوفرم بلند (Ob-Rb) و کوتاه (Ob-Ra) گیرنده لپتین در بیضه شناسایی شد. حضور mRNA گیرنده لپتین در اسپرم انزالی و اسپرم اپیدیدیمی به وسیله RT-PCR تایید شد. mRNA متعلق به Ob-R و Ob-Rb در اسپرم اپیدیدیمی و اپیدیدیم مشاهد شد، ولی mRNA متعلق به Ob-Ra وجود نداشت. mRNA متعلق به Ob-Ra در اسپرم انزالی مشاهد شد ولی mRNA متعلق به Ob-Rb وجود نداشت. در نتیجه احتمالا گیرنده لپتین در اسپرم و گنادهای قوچ وجود دارد.
  کلیدواژگان: قوچ، اسپرم، mRNA، Ob، Rb، Ob، Ra
 • حبیب دستمالچی ساعی، سارا اقدسی، حامد محمدزاده صفحات 334-340
  تنظیم کننده ژنی فرعی (لوکوس agr) نوعی تنظیم کننده مهم در بیان اکثر ژن های حدت در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس می باشد. تاکنون چهار دسته تداخلی در ارتباط با چند شکلی ژنتیکی در لوکوس agr توصیف شده است. در مطالعه حاضر، گروه های اختصاصی لوکوس agr در بین 43 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس به دست آمده از شیر میش های مبتلا به ورم پستان که از سه منطقه در شمال غرب ایران اخذ شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. به علاوه، جدایه ها از نظر حضور ژن کد کننده TSST-1 (توکسین-1 سندرم شوک توکسیک) با به کارگیری روش واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد بررسی قرار گرفتند. شناسایی گروه های agr، با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز چندگانه اختصاصی گروه، اکثریت جدایه ها را در گروه I (16/51%) و به میزان کمتر در گروه IV مربوط به agr (19/44%) طبقه بندی نمود. هر یک از گروه های II و III 23/2% از کل جدایه ها را شامل شدند. همچنین این مطالعه نشان داد که 19/44% از جدایه ها (19=n) حاوی ژن tst بوده و این که 74/94% (18=n) از آن ها به گروه I مربوط به agr تعلق داشتند. بر طبق نتایج، تنها برخی از گروه های agr اکثریت جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس مرتبط با ورم پستان گوسفند را شامل شدند. علاوه بر این، نسبت زیادی از جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس tst مثبت بودند که نشان می دهد این موضوع به لحاظ بهداشت غذایی قابل توجه است. همچنین نتایج نشان دهنده وجود نوعی اختلاف در توزیع ژن tst در بین گروه های مختلف agr بود.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، ورم پستان گوسفند، گروه های agr، ژن tst، ایران
 • مرتضی زنده دل، پروانه الله دینی، الهام صفرپور، زهرا ابره دری، مریم پور رحیمی، رامین مظاهری نژاد فرد صفحات 341-344
  هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد التهابی تجویز همزمان GHRP-2 و هورمون رشد (GH) بر بیان ژن های TNF-α، IL-6 و iNOS می باشد که مشخص شده در فرایندهای التهابی القا شده به وسیله لیپوپلی ساکارید (LPS) در مغز افزایش می یابند. در این مطالعه 35 سر موش نر نژاد NMRI (5 ± 25 گرم) استفاده شد. این موش ها به 5 گروه (7n =) تقسیم شدند. سالین، GHRP-2 (μg/kg 100)، GH (μg/kg 25) و ترکیب GH و GHRP-2 30 دقیقه قبل از تجویز LPS از طریق ورید دم تزریق شد. سپس التهاب به وسیله تزریق داخل صفاقی LPS (mg/kg 5) القا شد. حیوانات گروه کنترل نیز در تزریق اول و دوم فقط سالین استریل دریافت کردند. دو ساعت پس از تزریق LPS یا سالین، تغییرات بیان ژن های TNF-α، IL-6 و iNOS در مغز موش ها به وسیله روش semi quantitative RT-PCR مطالعه شد. نتایج نشان داد که تجویز GHRP-2 و GH التهاب القا شده با LPS را در مغز تضعیف می کند و بیان TNF-α و IL-6 در مغز دو ساعت پس از تزریق LPS کاهش می یابد. تجویز همزمان GHRP-2 و GH به طور مشخصی بیان ژن های TNF-α و IL-6 را کاهش می دهد. تجویز داخل صفاقی LPS اثری بر بیان ژن iNOS در مغز نداشت. این نتایج پیشنهاد می کند تجویز همزمان GHRP-2 و GH یک اثر حفاظتی بر التهاب ناشی از LPS از طریق مهار ژن های TNF-α و IL-6 در مغز دارد.
  کلیدواژگان: لیپوپلی ساکارید، پپتید آزاد کننده هورمون رشد، 2، هورمون رشد، مغز، موش
 • شور ویر سینگ، پراوین کومار سینگ، سراب گوپتا، کوندان کومار چوبی، براجش سینگ، آونیش کومار، آجای ویر سینگ، ناوین کومار صفحات 345-349
  آزمایش میکروسکوپی به عنوان یک آزمایش پایه با روش IS900، واکنش زنجیره ای پلیمراز نمونه های خونی جهت تشخیص مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکولوزیس در دام های اهلی با بیماری یون بالینی مقایسه شد. از 252 حیوان مورد آزمایش 3/39% و 1/13%، به ترتیب در آزمایش میکروسکوپی مدفوع و واکنش زنجیره ای پلیمراز خونی مثبت بودند. توافق متناسب بین روش میکروسکوپی و واکنش زنجیره ای پلیمراز خونی قابل توجه بود. از 1262 نمونه مدفوع حیوانات مشکوک به بیماری یون بالینی که در طی سال های 2009 تا 2010 توسط میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفته بودند 3/41% مثبت بودند. شیوع MAP (مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکولوزیس) در گاو با 8/61% بالاترین بود و به دنبال آن بیشترین شیوع در بز (3/41%)، گوسفند (4/33%) و گاومیش (7/15%) دیده شد. روش میکروسکوپی مدفوع، روشی مقرون به صرفه، آسان و قابل تکرار جهت غربالگری جمعیت نشخوارکنندگان اهلی در برابر عفونت MAP است.
  کلیدواژگان: پاراتوبرکولوزیس، رنگ آمیزی زیل نیلسن، واکنش زنجیره ای پلیمراز IS900، هند
 • حسن اکرمی، افشین هدایتی، معصومه فرشیان، غلامرضا حق شناس * صفحات 350-353

  در این مطالعه آزمایش لکه گذاری نقطه ای بر اساس پروتئین نوترکیب نوکلئوکپسید ویروس برونشیت عفونی برای تشخیص سرولوژیک برونشیت عفونی طیور بهینه سازی گردید. در ابتدا 72 نمونه سرمی به وسیله آزمایش الیزا مورد بررسی قرار گرفتند. 46 نمونه سرمی تشکیل دهنده گروه A که در آزمایش الیزا جذب نور (OD) بالای نقطه برش داشتند تماما در آزمایش لکه گذاری نقطه ای سیگنال های قوی ایجاد کردند. گروه B شامل 7 نمونه سرمی که در آزمایش الیزا مقادیر جذب نور (OD) پایین تر از نقطه برش ولی بالاتر از نمونه کنترل منفی داشتند در آزمایش لکه گذاری نقطه ای سیگنال های ضعیف ایجاد کردند. با استفاده از آزمایش لکه گذاری وسترن نشان داده شد که سیگنال های ایجاد شده در آزمایش لکه گذاری نقطه ای اختصاصی بودند. بقیه 19 نمونه (گروه C) که از جوجه های عاری از عوامل بیماریزای خاص (SPF) جمع آوری شده بودند در آزمایش لکه گذاری نقطه ای هیچگونه سیگنال قابل رویت ایجاد نکردند. نتایج آزمایش های فوق نشان می دهد که آزمایش لکه گذاری نقطه ای بهینه شده در این مطالعه یک آزمایش قابل انجام، حساس و اختصاصی است و می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای آزمایش الیزا جهت تشخیص سرولوژیک برونشیت عفونی طیور و پاسخ به واکسن برونشیت عفونی طیور مورد استفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: ویروس برونشیت عفونی، آزمایش لکه گذاری نقطه ای، پروتئین نوکلئوکپسید
 • چاناباسایا هیرماس، مایوردواج کیسانسیه جلا، برات بابوبای بندری *، چیتانیا گیاندوپراساد جوشی صفحات 354-357

  ویروس کم خونی جوجه با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز در نمونه بافت های جمع آوری شده از گله های طیور در گوجارات، هند مشاهده شد. توالی ژن های VP1، VP2 و VP3 از ویروس CAV آناند (ویروس کم خونی جوجه گوجارات) بعد از کلون کردن محصولات واکنش زنجیره ای پلیمراز در وکتور pDrive به دست آمد. در توالی نوکلئوتیدی این ویروس با توالی دیگر ویروس های CAV، به ترتیب 8/98%-95%، 8/99%-8/98% و 100%-8/98% ناحیه مشابه برای ژن های VP1، VP2 و VP3 نشان داده شد. بررسی توالی اسیدهای آمینه 7/99%-7/91%، 100%-99% و 100%-3/97% شباهت را برای ژن های VP1، VP2 و VP3 نشان داد که نشان دهنده سطح بالایی از حفاظت ژنوم در این ویروس است. علاوه بر این، با قرار دادن نوکلئوتیدها و اسیدهای آمینه در نواحی خاصی از ژنوم ویروس CAV آناند، مشخص گردید که احتمالا این ویروس دارای عوامل بیماری زای بیشتر است. جدایه های CAV در گروه های فیلوژنی هم قرار گرفتند که مستقل از منشاء جغرافیایی ویروس بود.

  کلیدواژگان: ویروس کم خونی جوجه، کم خونی عفونی جوجه، هند
 • محمد عباس زاده حصیری، آیدین شجاعی تبریزی، محمد سعید احراری خوافی صفحات 358-361
  گربه نر چهار ماهه ای از نژاد مو کوتاه اهلی، با علائم ریگورژیتاسیون و دیسترس تنفسی حاد به درمانگاه دامپزشکی ارجاع داده شد. در رادیوگراف های اخذ شده از محوطه شکمی و قفسه سینه، توده ای هتروژن با دانسیته بافت نرم و گاز بین قلب و بخش قدامی-پشتی دیافراگم متمایل به سمت چپ مشاهده شد. سایه معده به طور واضح دیده نشد. با توجه به نشانه های مشاهده شده در رادیوگرافی، تشخیص اولیه تلسکوپی شدن معده به داخل مری داده شد. در ازوفاگوسکوپی مخاط معده داخل لومن مری مشاهده و تشخیص قطعی عارضه داده شد. به وسیله فشار ملایم لوله ورودی آندوسکوپ، بخش تلسکوپی شده معده اصلاح گردید. ده روز بعد، به علت عود مجدد عارضه، پنومونی استنشاقی و وخامت وضعیت بالینی، بیمار اوتانازی شد. تلسکوپی شدن معده به داخل مری در گربه ها نادر است. این گزارش نشان دهنده اهمیت و ضرورت انجام گاستروپکسی علاوه بر اصلاح ناحیه تلسکوپی شده، جهت جلوگیری از عود مجدد و کاهش مرگ و میر در مبتلایان است.
  کلیدواژگان: تلسکوپی شدن، معده، گربه، ازوفاگوسکوپی
|
 • A. Sadeghi, Nasab, S. M. Zolhavarieh, H. Aliarabi, B. Dadmehr, A. Bahari, P. Zamani, Z. Baradaran, Seyed, H. Sharifi, Z. Bakhtiari, F. Abolghazi Pages 277-282
  Serum level of zinc، copper، β-carotene، vitamin A، and concentrations of Zn and Cu in hoof of 97 multiparous Holstein dairy cows with different locomotion scores (LSs) were evaluated. Simultaneously، Zn and Cu concentrations of close up، fresh and high yielding cattle rations were 77، 94، 75 and 31، 28، 22 ppm، respectively. Based on LSs، despite normal serum copper levels in all three groups، with increasing degree of lameness serum and hoof Cu concentrations of the severe lame group were significantly lower than healthy and moderate lame groups (P=0. 0178) and (P=0. 0002)، respectively. Serum β-carotene and vitamin A level of the three groups were sub-optimal. Significant negative correlations were observed between LSs with serum vitamin A level (r=-0. 246، P=0. 0145)، LSs with hoof Cu concentration (r=-0. 323، P=0. 0150) and serum Zn concentration and Cu (r=-0. 281، P=0. 032). The results suggest that the deterioration of hoof tissue may be associated with reduced copper hoof content. Our findings demonstrated that lame group was at risk of subclinical vitamin A deficiency، which could be established from the healthy stages. Possibly، excess consumption of Zn could conflict with Cu absorption and utilization. Furthermore، vitamin A supplementation may have assisted in reduction of lameness in experimental animals. In conclusion، the serum and hoof concentrations and dietary intake of copper، zinc and vitamin A can have an impact on degrees of lameness and their interactions should be considered.
  Keywords: Locomotion score, Zinc, Copper, Vitamin A, Cattle
 • S. Zhigang, A. Sheikhahmadi, Z. Li Pages 283-290
  Gamma aminobutyric acid (GABA) is one of the inhibitory neurotransmitters that may have the ability to relieve the intensity of stress. Heat stress remains a major threat for duck production in summer in most areas of China. The current study was conducted to investigate the effect of dietary GABA on performance parameters and plasma metabolites of heat exposed ducks. Two thousand Cherry Valley ducks (19 d) were randomly divided into two groups, each group with five replicates. One group was fed basal diet and the other fed basal diet with 100 mg/kg GABA for 42 days. The ambient temperature from day 19 to 42 was 29.7 ± 3.5°C. Growth performance and rectal temperature were determined on days 19, 32 and 42. Plasma samples were collected at day 42. The results showed that dietary GABA had no significant effect on ducks’ rectal temperature but decreased the feed intake (P<0.05). No differences were observed on survival rate, body weight, and dressing percentage. Gamma aminobutyric acid decreased feed conversion ratios (P<0.05) and plasma glucose concentration (P<0.05). However, GABA increased plasma concentrations of triglyceride and free fatty acids (P<0.05). No differences of GABA concentrations were found in the blood, heart, liver, and kidney between the two groups, but was increased in the brain of GABA group (P 0.05). These findings suggest that 100 mg/kg dietary GABA decreased feed intake and increased fat mobilization in ducks exposed to high ambient temperature, which might attenuate the adverse effects of heat stress on duck production.
  Keywords: Cherry Valley ducks, Feed intake, γ, aminobutyric acid, Heat stress
 • M. Abbaszadeh Hasiri, O. A. Nekouei Jahromi, A. Shojaee Tabrizi Pages 291-298
  Prevalence of different aggression types and some related risk indicators were studied in 434 dogs presented to the School of Veterinary Medicine at Shiraz University over a one-year period (From March 2010 to June 2011). After taking case histories and examining all dogs، related questionnaires were completed for each dog and the nine classical types of aggression were evaluated. 25. 3 of all cases had bitten at least one person or animal during their life. The most frequent aggression type was conflict (dominance) aggression (36. 6%) followed by fear (20. 9%) and protectiveness (20. 9%) aggression، intraspecific (7. 8%)، medical (3. 9%)، redirected (2. 6%)، pain (2. 6%)، maternal (2. 6%) and predation aggression (1. 9%). Sex، age and indoor/outdoor keeping had a significant effect on conflict aggression. Males (P<0. 001)، more than 2 years of age (P=0. 001) and outdoor dogs (P=0. 02) revealed significantly higher levels of conflict aggression. The majority of the cases did not understand obedience orders of the owners and needed more training to obey properly. Raising the level of socialization of the pet and owner’s knowledge about training principles may reduce these behavioral problems in Iran.
  Keywords: Dog behavior, Aggression, Behavior problem, Iran
 • A. R. Wani, M. Z. Khan, K. A. Sofi, A. A. Malik, F. A. Lone, F. A. Bhat Pages 299-304

  A study was conducted to investigate the effect of follicular size (small، <2 mm diameter and large، ≥2 mm) on in vitro maturation، fertilization and culture of ovine oocytes. The ovaries (n=80) were collected from abattoirs in Srinagar city، India and transported in normal saline solution containing 5 μg gentamicin sulphate per ml in a thermos flask. The oocytes were collected by puncture technique and good and fair quality oocytes obtained were subjected to maturation in TCM-199 supplemented with epidermal growth factor (EGF) for 24 h under 5% CO2 and humidified atmosphere at 38. 5°C. The matured oocytes were then subsequently subjected to fertilization and culturing was done for six days. The results revealed that the maturation rate of large follicle oocytes (85. 20%) was higher than small follicle oocytes 52. 44%، P=0. 002). In vitro fertilization rates for small and large follicle oocytes were not significantly different (79. 54 and 76. 65%، respectively). However، cleavage and morula rates were higher in large follicle oocytes (58. 69 and 34. 13%) than small follicle oocytes (38. 63 and 19. 32%، respectively، P<0. 05). In conclusion، there is higher developmental competence of oocytes from the large follicles than small follicles and the pre-maturation of oocyte occurring during follicular growth is essential for subsequent embryonic development in sheep.

  Keywords: Cleavage, Follicular size, In vitro maturation, In vitro fertilization, Sheep
 • M. Roostaei, Ali Mehr, F. Sharafi Pages 305-312
  Two experiments were designed to examine the effects of crude seminal plasma (CSP) exposure of ejaculated and epididymal spermatozoa before freezing. Experiment 1، two consecutive ejaculates were collected (n=4) within 5 min، the second one was carried out in a tube containing Fiser extender (coated spermatozoa); by centrifugation، seminal plasma was removed from coated ejaculates. The pellets were split into three parts and 0، 50 and 100% CSP (v/v) was added and they were frozen. Samples were thawed and incubated at 37°C for 6 h. The highest progressive motility (10. 41%) and the highest hypo-osmotic responses (12. 62%) were found for the coated spermatozoa without CSP at 6 (P<0. 05). The maximum viability was found for coated spermatozoa without CSP at 0 (29. 4%) and 6 (17%، P<0. 05). Experiment 2، epididymal spermatozoa were recovered (n=6)، pooled and split into three fractions and 0، 50 and 100% CSP and the diluents were added، after that they were frozen. Thawed epididymal spermatozoa were incubated at 37°C for 6 h. The highest (33. 3%) and lowest (25%) progressive motility were found for the epididymal spermatozoa without CSP and the epididymal spermatozoa with 100% CSP at 0، respectively (P<0. 05). The highest (19. 37%) and the lowest (9. 38%) viability were related to the epididymal spermatozoa with 0 and 100% CSP at 6، respectively (P<0. 05). Under the conditions of the current study، the addition of CSP to the ram epididymal and coated spermatozoa strengthened the detrimental effect of the freezing procedure.
  Keywords: Cryopreservation, Sperm coating, Seminal plasma, Ram, Spermatozoa
 • N. Van Hanh, N. M. Sousa, J. F. Beckers, X. N. Bui Pages 313-319
  There are morphological and reproductive physiological differences between swamp buffalo (Bubalus carabanensis) and river buffalo (Bubalus bubalis). The development of fetus weight and fetus biometry was reported in river buffalo and other animals but not in swamp buffalo. The aim of this study was to describe the inherent variability in fetus related measurements during swamp buffalo pregnancy. The data is based on measurements of 267 fetuses and 5 new born claves from swamp buffalo. The results show that a significant linear correlation exists between estimated age of fetuses and parameters of fetus sizes. There were correlations between crown rump length (CRL) and other fetal parameters, as well as between fetus weight and its parameters. In conclusion, our data indicated that the feasibility and value of fetal measures in swamp buffaloes being used for the evaluation of fetal development.
  Keywords: Swamp buffalo, Prenatal development, Fetus, Pregnancy
 • R. Shahrooz, M. Razi, A. Babai Pages 320-326
  This study was conducted to evaluate histochemical alterations of river buffalo’s uterine wall acid and alkaline phosphatases (ALP and ACP)، lipase and carbohydrate ratio during follicular and luteal phases. Forty apparently healthy and non pregnant river buffalos were considered for removal of the uterus after sacrifice in slaughterhouse. All dissected uteri were divided into two luteal (by observing corpus luteum on the ovary) and follicular phase (by identifying growing follicles) specimens. In order to prepare frozen section slides، the fresh samples of uterus were transferred into chilled normal saline and cut with cryostat. ALP، ACP، lipase and periodic acid-schiff (PAS) staining techniques (paraffin sections) were conducted. Endometrial epithelium، glandular cells، vascular endothelium and macrophages in luteal phase showed positive reaction to both phosphatases. Comparing the luteal and follicular phases showed that، the mentioned cells presented significantly higher reaction to both phosphatases in luteal stage. The number of endometrial macrophages increased in luteal phase. The cytoplasmic carbohydrate ratio of endometrial epithelium and glands were significantly higher in follicular phase. Reactions to PAS staining revealed that، the glandular cells showed remarkably denser PAS stained cytoplasm in comparison to epithelial and endothelial cells. In luteal phase، uterus represented higher lipase ratio in comparison to follicular phase. In conclusion، similar to other bovine and buffalo species، in river buffalos the histochemical alterations in endometrial phosphatases، carbohydrates (mainly glycogen) and lipase depend on cyclic hormonal changes.
  Keywords: Histochemical study, River buffalo, Endometrium, Luteal, follicular phases
 • M. Roostaei, Ali Mehr, R. Rajabi, Toustani, R. Motamedi, Mojdehi Pages 327-333
  Leptin is secreted mainly by fat، which is involved in energy metabolism and reproduction. Leptin and its receptor (Ob-R) have been detected in human spermatozoa and testis، thus it can be concluded leptin involves in male physiology. The goal of this study was determination of the presence of leptin receptor mRNA in the ram testis، epididymis and spermatozoa by reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR). Ejaculated spermatozoa from ten fertile Taleshi ram were collected by means of an artificial vagina. Testes، placental cotyledons and adrenal glands were obtained from abattoir. Placental cotyledons and adrenal glands were used as the positive control. Epididymal spermatozoa recovery was performed from epididymis. To purify spermatozoa، motile sperm were isolated by the swim-up procedure. Total RNA was isolated from epididymal spermatozoa، ejaculated spermatozoa، adrenal gland and placental cotyledon and then they were purified. The mRNA for the long form (Ob-Rb) and the short form (Ob-Ra) of leptin receptor was detected in testis. RT-PCR analysis of total RNA from epididymal spermatozoa and ejaculated spermatozoa revealed the presence of leptin mRNA in these cells. The mRNA for Ob-Rb was observed in epididymis and epididymal spermatozoa، but the Ob-Ra mRNA was absent. The presence of Ob-Ra mRNA was found in ejaculated spermatozoa، whereas Ob-Rb mRNA did not exist. It can be concluded that the mRNA for leptin receptor is present in ram gonads and spermatozoa.
  Keywords: Ram, Spermatozoa, mRNA, Ob, Rb, Ob, Ra
 • H. Dastmalchi Saei, S. Aghdasi, H. Mohammad, Zadeh Pages 334-340
  Accessory gene regulator (agr locus) is a global regulator of many virulence gene expressions in Staphylococcus aureus. Four interference classes related to genetic polymorphisms in the agr locus have so far been described. In the present study، the agr locus specificity groups were studied within a total of 43 S. aureus isolates which were isolated from ewes with mastitis in three regions in the Northwest of Iran. In addition، the isolates were examined for the presence of TSST-1 (toxic shock syndrome toxin-1) encoding gene (tst) using PCR. Identification of agr groups، using agr group-specific multiplex PCR، classified the majority of isolates into group I (51. 16%) and to a lesser extent into agr group IV (44. 19%). Only one isolate (2. 23%) for each of the agr groups II and III was found. This study also indicated that 44. 19% of isolates (n=19) possessed the tst gene and that 94. 74% (n=18) belonged to agr group I. According to the results، certain agr groups comprised the great majority of sheep mastitis associated S. aureus isolates. Moreover، the high proportion of S. aureus isolates was tst positive، indicating an issue requiring consideration as it is relevant to food hygiene. The results also showed a variation in distribution of the tst gene among the different agr groups.
  Keywords: Staphylococcus aureus, Sheep mastitis, agr groups, tst gene, Iran
 • M. Zendehdel, P. Allahdini, E. Safarpour, Z. Abrehdari, M. Pourrahimi, R. Mazaheri Nezhad Fard Pages 341-344
  The aim of this study was to examine the anti-inflammatory effects of co-administration of growth hormone-releasing peptide-2 (GHRP-2) and growth hormone (GH) on tumor necrosis factor-α (TNF-α)، interleukin-6 (IL-6) and inducible nitric oxide synthase (iNOS) gene expression induced by LPS in the mouse brain. Thirty-five male NMRI mice (25±5 g) were injected through the mouse tail vein with saline، GHRP-2 (100 μg/kg)، GH (25 μg/kg) or GHRP-2 + GH، 30 min before the intraperitoneal injection of LPS (5 mg/kg). Then، inflammation was induced by the intraperitoneal injection of LPS. The control animals received sterile saline in the first and second injections. Changes in the expression level of TNF-α، IL-6 and iNOS genes were studied in the mouse brain by a semi quantitative RT-PCR method. The results of this study showed that GHRP-2 or GH significantly decreased the expression of TNF-α and IL-6 genes in brain 2 h after the injection of LPS. Co-administration of GHRP-2 and GH markedly reduced the expression of TNF-α and IL-6 genes. LPS had no effect on the expression of iNOS gene in brain. The data suggest that co-administration of GHRP-2 and GH has a protective effect in brain inflammation induced by LPS through inhibition of TNF-α and IL-6.
  Keywords: LPS, GHRP, 2, GH, Brain, Mouse
 • S. V. Singh, P. K. Singh, S. Gupta, K. K. Chaubey, B. Singh, A. Kumar, A. V. Singh, N. Kumar Pages 345-349
  Microscopy as “field based test” was compared with IS900 blood PCR for the diagnosis and estimation of prevalence of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP) in domestic livestock with clinical Johne’s disease (JD). Of 252 animals screened، 39. 3 and 13. 1% were positive by faecal microscopy and blood PCR، respectively. Proportional agreement between “microscopy” and blood PCR was substantial. 1262 faecal samples from animals suspected of clinical JD were screened by microscopy in 2009-2010 and 41. 3% were positive. Prevalence of MAP was highest in cattle (61. 8%)، followed by goats (41. 3%)، sheep (33. 4%) and buffaloes (15. 7%). Faecal microscopy was cost effective، easy to adopt and repeatable for the screening of domestic ruminant population against MAP infection.
  Keywords: Paratuberculosis, Ziehl Neelsen staining, IS900 PCR, India
 • H. Akrami, A. Hedayati, M. Farshian, G. Haqshenas Pages 350-353

  Nucleocapsid (N) protein of infectious bronchitis virus (IBV), one of the viral structural proteins, induces strong antibody response in natural infection. In this study, a simple, recombinant N protein-based dot-blot test was developed to serologically examine chicken serum samples for the presence of IBV antibody. Initially, 72 serum samples were tested for the presence of IBV antibody using a commercial enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) kit. Forty six IBV positive serum samples (group A) produced strong signals in the dot-blot assay. Seven negative serum samples (group B) produced weak but specific signals using the dot-blot assay in conjunction with Western blot analysis. The remaining 19 samples (group C) from IBV negative specific pathogen free (SPF) chickens did not produce visible signals using the dot-blot assay. In conclusion, the above results suggest that the dot-blot assay is a reliable, sensitive, and specific test for serological detection of IBV positive chickens.

  Keywords: Infectious bronchitis virus, Dot, blot hybridization, Nucleocapsid protein
 • C. Hiremath, M. K. Jhala, B. B. Bhanderi, C. G. Joshi Pages 354-357

  Chicken anemia virus was detected by PCR in tissue samples collected from poultry flocks in Gujarat، India. The VP1، VP2 and VP3 gene sequences of CAV from Anand، Gujarat were obtained after cloning the PCR products in pDrive cloning vector. Nucleotide sequence alignment with other CAV sequences demonstrated overall identity of 95-98. 8%، 98. 8-99. 8% and 98. 8-100% for VP1، VP2 and VP3 regions، respectively. Deduced amino acid sequences revealed 91. 7-99. 7%، 99-100% and 97. 3 100% homologies for VP1، VP2 and VP3 proteins، respectively، indicating high level of genome conservation. Further، placement of critical nucleotides and amino acids at particular positions indicated that Anand CAV is possibly of more pathogenic potential. The CAV isolates were phylogenetically grouped together independent of their geographic origin.

  Keywords: Chicken anemia virus, Chicken infectious anemia, India
 • M. Abbaszadeh Hasiri, A. Shojaee Tabrizi Ahrari Khafi Pages 358-361
  A 4-month-old, intact male domestic short-hair cat was presented to Veterinary Hospital with an acute onset of regurgitation and respiratory distress. Thoracic and abdominal radiographs identified a mass consisted of a heterogeneous mixture of soft tissue and gas densities between heart and craniodorsal part of the diaphragm that was shifted to the left. The stomach could not be seen clearly. Radiographic signs suggested a tentative diagnosis of gastroesophageal intussusception (GEI). Esophagoscopy revealed gastric mucosa in the lumen of the esophagus, and a diagnosis of GEI was made. The GEI was manually reduced by use of insertion tube of scope. Ten days later, the case was euthanized because of GEI recurrence and aspiration pneumonia. Gastroesophageal intussusception is a rare condition in cats. This case report shows that gastropexy along with manual reduction of GEI is essential for prevention of recurrence and reduction of mortality.
  Keywords: Gastroesophageal, Intussusception, Cat, Esophagoscopy