فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 4 (پیاپی 22، زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رقیه ارشاد سرابی، طاهره اسلامی نژاد، هاجر شفیعان *، زینت روانگرد، مرجان ضیاءالدینی صفحات 189-193
  اهداف
  امروزه آگاهی و توانایی استفاده از کامپیوتر و فناوری اطلاعات برای دانشجویان پزشکی بسیار ضروری است. وجود پزشکان آگاه به دانش فناوری اطلاعات، ارایه خدمات به سایر گروه ها در سیستم های سلامت را باکیفیت تر می نماید. هدف این مطالعه بررسی ضرورت تدوین برنامه درسی فناوری اطلاعات در دوره پزشکی عمومی با توجه به نظرات دستیاران تخصصی بود.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی در کلیه 81 دانشجوی پذیرفته شده در دوره های دستیاری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 91-1390 انجام شد. داده های لازم به وسیله پرسش نامه محقق ساخته ساختاریافته حاوی 14 سئوال در زمینه میزان توانمندی شرکت کنندگان در استفاده از برنامه ها و نرم افزارهای رایانه ای و راهکارهای توسعه و موانع موجود در استفاده از فناوری اطلاعات پزشکی گردآوری شد. از آزمون های ضریب همبستگی، کروسکال والیس و رگرسیون چندگانه گام به گام در قالب نرم افزار آماری SPSS 11.5 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین امتیاز کلی دانشجویان مورد مطالعه در استفاده از نرم افزارهای رایانه ای 10/1±62/2 بود. میانگین امتیاز کلی دانشجویان در استفاده از نشریات و پایگاه های اطلاعاتی پزشکی آنلاین 90/0±10/2 بود. ارتباط معنی داری بین میزان مهارت های رایانه ای دانشجویان و میزان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و نشریات پزشکی مشاهده شد (005/0=p).
  نتیجه گیری
  مهارت استفاده از نرم افزارهای رایانه ای و همچنین منابع اطلاعاتی الکترونیکی آنلاین در دانشجویان دستیاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پایین تر از حد متوسط است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، پزشکی، برنامه آموزشی، دستیار
 • حمیدالله بهادر *، اکبر فرجی ارمکی، راهب قربانی، الهام دهقانی صفحات 195-200
  اهداف
  مهم ترین مهارت ضمن تدریس، برقراری ارتباط موثر استاد با دانشجو است. رابطه استاد با دانشجو در کلاس درس از نوع روابط پیچیده انسانی است که عوامل متعدد و گوناگونی در آن موثرند. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو از دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه انجام شد.
  روش ها
  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر در دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال تحصیلی 92-1391 انجام شد و براساس روش سرشماری همه دانشجویان (147 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته دارای 24 سئوال در پنج سطح اصلی گشودگی، همدلی، حمایت گری، مثبت گرایی، و تساوی و دو سطح فرعی تشابه و تضاد و محیط آموزشی استفاده شد. داده های جمع آوری شده به نرم افزار SPSS 16 وارد و با آزمون های T مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  حفظ حرمت و احترام دانشجو توسط استاد (83/0±60/3)، رعایت عدالت در برخورد با دانشجویان توسط استاد (97/0±40/3) و انتقادپذیری استاد (95/0±38/3) مهم ترین و پایبندی به اصول و اعتقادات مذهبی (41/1±97/1)، جنسیت (50/1±03/2) و سن استاد (39/1±19/2) کم اهمیت ترین عوامل موثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو از دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه بود.
  نتیجه گیری
  حفظ حرمت و احترام دانشجو، رعایت عدالت در برخورد با دانشجویان، انتقادپذیری و انعطاف پذیری از موثرترین عوامل در برقراری ارتباط استاد با دانشجویان هستند.
  کلیدواژگان: دانشجویان پزشکی، ارتباط، آموزش
 • محسن حسن آبادی *، فرح مادرشاهیان، سهیلا خزاعی صفحات 201-208
  اهداف
  دانشجویان علوم پزشکی به مهارت های رویکرد مبتنی بر شواهد برای ارتقای تفکر خلاق و توانمندی شغلی نیاز دارند. روش تدریس مناسب در «آموزش مبتنی بر شواهد» نامشخص است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر تدریس مبتنی بر شواهد با رویکرد حل مساله بر یادگیری جست وجوی منابع علمی، شناخت اصول سلامت و رضایت از تدریس بود.
  روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی دانشجویان ترم سوم رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1388 به روش سرشماری انتخاب شدند. برای تدریس درس بهداشت، نمونه ها به صورت تصادفی به 2 گروه مساوی 38نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند. از دو ابزار گردآوری اطلاعات در آغاز و پایان مطالعه استفاده و نمرات جست وجوی منابع علمی، شناخت اصول سلامت و رضایت دانشجویان از تدریس سنجش شد. داده ها با نرم افزار SPSS 16 و آزمون های آماری مجذور کای، T مستقل و T زوجی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمره کل شناخت دانشجویان و جست وجوی منابع علمی در گروه تجربی پس از مداخله به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود. میانگین نمره کل رضایت گروه تجربی از تدریس مبتنی بر شواهد با رویکرد حل مساله به طور معنی داری بالاتر از تدریس به روش سخنرانی و بحث گروهی در گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  به کارگیری رویکرد حل مساله در تدریس مبتنی بر شواهد با توجه به فعالیت گروهی دانشجویان، همچنین نظارت و حمایت مداوم مدرس از فعالیت های آموزشی دانشجویان می تواند دسترسی دانشجویان به منابع علمی، رضایت از تدریس و یادگیری آنان از اصول سلامت را ارتقا دهد.
  کلیدواژگان: مبتنی بر شواهد، یادگیری، حل مساله، رضایت، جست وجوی اطلاعات
 • فریبا تباری، عباس عبادی*، سیده فاطمه جلالی نیا صفحات 209-215
  اهداف
  آموزش بالینی قلب آموزش حرفه ای و مهم ترین بخش پرستاری است، زیرا دانشجویان فرصت لازم برای فراگیری عملی آموخته های نظری و کسب مهارت های حرفه ای را پیدا می کنند. این مطالعه با هدف تبیین آسیب شناسی آموزش بالینی دروس پرستاری بیماری های داخلی- جراحی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوی در زمستان 1391 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. مشارکت کنندگان شامل 4 عضو هیات علمی، 2 نفر مسئول امور بالینی و 5 دانشجوی ترم آخر کارشناسی پرستاری بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته به طور انفرادی استفاده شد. برای تحلیل داده ها، متن مصاحبه های تایپ شده به نرم افزار MAXQD انتقال یافت و کدگذاری داده ها با استفاده از این نرم افزار انجام شد.
  یافته ها
  چهار طبقه اصلی کارآمدی مربی، کرامت، برنامه ریزی آموزشی و خودکفایتی و 11 طبقه فرعی (دانش کافی و مرتبط با درس، وظیفه شناسی، تجربه بالینی، احترام، ارتباط موثر، حمایت ناکافی، برنامه درسی نیازمحور، زمان بندی ارایه دروس، نظارت اثربخش، استقلال و ابهام در نقش) استخراج شد.
  نتیجه گیری
  برنامه ریزی مناسب توسط مسئولان و افزایش توانمندی های مربیان پرستاری از عوامل تاثیرگذار بر آموزش بالینی دروس داخلی- جراحی است.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، آموزش بالینی، داخلی، جراحی، تحلیل محتوی، مطالعه کیفی
 • وحید نجاتی صفحات 217-221
  اهداف
  پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان یکی از ماموریت های نظام آموزشی دانشگاه هاست. توانایی های شناختی مغز نقش محوری در یادگیری و موفقیت تحصیلی ایفا می کنند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین وضعیت تحصیلی و توانایی های شناختی دانشجویان بود.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی موردپژوهی، در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در سال 1391 انجام شد و 395 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسش نامه توانایی های شناختی 30گویه ای در 7 زیرمقیاس «حافظه فعال»، «کنترل مهاری و توجه انتخابی»، «تصمیم گیری»، «برنامه ریزی»، «توجه پایدار»، «شناخت اجتماعی» و «انعطاف پذیری شناختی»بود. برای بررسی همبستگی بین معدل و کارکردهای اجرایی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  همبستگی معنی داری بین معدل تحصیلی و کل توانایی های شناختی و زیرمقیاس های حافظه فعال، کنترل مهاری و توجه انتخابی، تصمیم گیری، برنامه ریزی، توجه پایدار و انعطاف پذیری شناختی (همگی در سطح 0001/0=p) به غیر از شناخت اجتماعی (969/0=p) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  زیرمقیاس های توانایی های شناختی یعنی حافظه فعال، کنترل مهاری و توجه انتخابی، تصمیم گیری، برنامه ریزی، توجه پایدار و انعطاف پذیری شناختی با معدل تحصیلی دانشجویان ارتباط مثبت دارند.
  کلیدواژگان: توانایی های شناختی، دانشجویان، موفقیت تحصیلی
 • رقیه بهشتی راد*، حسن قلاوندی، علیرضا قلعه ای صفحات 223-228
  اهداف
  هدف ارزشیابی اساتید توسط دانشجو سنجش اثربخشی تدریس و ارتقای کیفیت آموزش است. این مطالعه با هدف ارزشیابی عملکرد اساتید توسط دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش توصیفی پیمایشی در همه 382 دانشجوی مقطع کارشناسی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 92-1391 انجام شد و 73 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید حاوی 30 گویه در 4 مولفه روش تدریس، تسلط و توان علمی، انضباط آموزشی و ویژگی های فردی و اجتماعی استاد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS 16 و با استفاده از آزمون T تک متغیره انجام شد.
  یافته ها
  میانگین امتیاز مولفه روش تدریس 07/1±32/3 (60/2=t؛ 01/0=p)، تسلط و توان علمی 15/1±32/3 (39/2=t؛ 01/0=p)، انضباط آموزشی 19/1±34/3 (44/2=t؛ 01/0=p) و ویژگی های فردی و اجتماعی استاد 08/1±34/3 (71/2=t؛ 008/0=p) به دست آمد که همگی اختلاف معنی داری با حد فرضی 3 داشته و در وضعیت نسبتا مطلوب قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، چهار مولفه ویژگی های فردی و اجتماعی، روش تدریس، انضباط آموزشی و تسلط و توان علمی و حرفه ای در ارزشیابی اساتید مهم هستند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، استاد، دانشجو، توان علمی، روش تدریس
 • زهرا تقوایی یزدلی*، علی یزدخواستی، حمید رحیمی صفحات 229-234
  اهداف
  برنامه درسی پنهان به جو عاطفی و شرایط نانوشته محیط آموزشی اشاره دارد که دارای بیشترین اثر بر ارزش ها و عواطف مخاطبان یادگیری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه برنامه درسی پنهان و مولفه های آن با هوش هیجانی بود.
  روش ها
  این پژوهش توصیفی- همبستگی در کلیه 9927 دانشجوی دانشگاه های علوم پزشکی کاشان و کاشان در سال تحصیلی 92-1391 انجام شد و 225 نفر با روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. از دو پرسش نامه برنامه درسی پنهان و هوش هیجانی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی با آزمون های همبستگی پیرسون، T تک نمونه ای، تحلیل واریانس و رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS 18 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین امتیاز برنامه درسی پنهان 34/0±23/3 و میانگین امتیاز هوش هیجانی 41/0±64/3 بود. همبستگی برنامه درسی پنهان، مولفه روش تدریس، مولفه روش ارزشیابی، مولفه فضای کالبدی و مولفه قوانین و مقررات با هوش هیجانی مثبت و معنی دار بود. تنها مولفه روش تدریس توانست هوش هیجانی را پیش بینی کند. بین دیدگاه دانشجویان در مورد وضعیت برنامه درسی پنهان و همچنین هوش هیجانی آنها بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل، مقطع تحصیلی و سال ورود تفاوت معنی دار مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  وضعیت برنامه درسی پنهان قابلیت تاثیر بر هوش هیجانی دانشجویان را دارد و دانشگاه های علوم پزشکی کاشان و کاشان از نظر وضعیت برنامه درسی پنهان و دانشجویان این دو دانشگاه از نظر هوش هیجانی در حد بالاتر از متوسط قرار دارند.
  کلیدواژگان: برنامه درسی پنهان، هوش هیجانی، یادگیری، دانشجویان، دانشگاه
 • ناصر قربانیان، فرحناز عبدالله زاده مهلانی، بهزاد کاظمی حکی* صفحات 235-239
  اهداف
  یکی از راه های بهبود مستمر کیفیت آموزش بالینی، بررسی دیدگاه دانشجویان است. این مطالعه با هدف ارزیابی دیدگاه دانشجویان رشته های هوشبری و اتاق عمل در مورد مشکلات آموزش بالینی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال تحصیلی 91-1390 در 149 دانشجوی هوشبری و اتاق عمل دانشکده های پیراپزشکی و پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. داده ها در 5 حیطه اهداف و برنامه آموزشی، مربی، برخورد با دانشجو، محیط آموزشی و نظارت و ارزشیابی جمع آوری و با نرم افزار SPSS 18 به کمک آزمون T زوجی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از نظر دانشجویان رشته هوشبری مهم ترین عوامل موثر در وضعیت آموزش بالینی مربی (6/81%)، اهداف و برنامه آموزشی (8/67%) و محیط آموزش (4/57%) و از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل مربی (1/87%)، برخورد با دانشجو (7/80%) و اهداف و برنامه آموزشی (4/77%) بودند. اختلاف نظرات دانشجویان هوشبری و اتاق عمل در حیطه برخورد با دانشجو و نظارت و ارزشیابی معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  مربی بیشترین تاثیر را از نظر دانشجویان هوشبری و اتاق عمل در آموزش بالینی دارد. وضعیت آموزش بالینی در دو رشته هوشبری و اتاق عمل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حد مطلوب است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، بیهوشی، اتاق عمل، دانشجویان، آموزش بالینی
 • سیدکامران سلطانی عربشاهی، شعله بیگدلی، جلیل کوهپایه زاده، اکرم جعفرپور صفحات 241-246
  اهداف
  شناخت انگیزه های یادگیری در دانشجویان پزشکی از عوامل مهم و موثر در ارتقای سطح آموزش پزشکی است. هدف این پژوهش، بررسی انگیزه های یادگیری دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه بر اساس مدل انگیزشی کلر بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در 308 دانشجوی مشغول به تحصیل در نیمسال دوم 91-1390 در مقطع علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که براساس مدل انگیزشی جان کلر طراحی شده بود. پرسش نامه در 4 محور جلب توجه، تناسب، اطمینان و رضایت با 20 سئوال طراحی شد. روایی صوری و محتوایی و پایایی پرسش نامه (83/0) مورد تایید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده، با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های T استیودنت و مجذور کای تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمره دانشجویان از پرسش نامه انگیزشی کلر در محدوده 20 تا 77 بود. میانگین نمره کل دانشجویان دختر به طور معنی داری پایین تر از دانشجویان پسر بود (01/0=p). عوامل انگیزشی مرتبط با تناسب در دختران دانشجو نقش مهم تری در افزایش انگیزه آنها برای یادگیری، نسبت به پسران داشتند (01/0=p). نمره دانشجویان از پرسش نامه انگیزشی ارتباطی با سن و تعداد ترم های گذشته از تحصیل آنها نداشت، اما ارتباط معکوس معنی داری با معدل دانشجویان مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  طرح سئوال در شروع درس، استفاده از وسایل کمک آموزشی، صحبت از آینده و جنبه های معنوی و انسانی رشته پزشکی، واضح تربودن اهداف درس و دانستن اهداف آموزشی، خواندن مطالب مورد علاقه و چالش برانگیزبودن یک درس از مهم ترین عوامل انگیزشی مرتبط با یادگیری در دانشجویان پزشکی هستند.
  کلیدواژگان: روایی صوری، روایی محتوایی، طراحی آموزشی، روان سنجی، مدل انگیزشی
 • مسعود رودباری*، سوده رودباری صفحات 247-251
  اهداف
  الگوی ترتیب نام نویسندگان در مقالات پزشکی، نقش نویسندگان در پژوهش انجام شده و رعایت عدالت در ترتیب ظهور اسامی نویسندگان با توجه به میزان مشارکت آنها در مجلات خارجی بسیار بیش از مجلات داخلی مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی میزان ظهور و ترتیب نام نویسندگان در مقالات استخراج شده از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی پزشکی بود.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 132 مقاله منتشرشده از 363 پایان نامه و رساله دانشجویی (1380 الی 1390) دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد بررسی قرار گرفتند. فراوانی، ترتیب و روند ظهور نام نویسندگان اول تا چهارم مقالات بر حسب مسئولیت شان در پژوهش (دانشجو، استاد راهنما، اساتید مشاور و سایرین) مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS 15 و با کمک آزمون مجذور کای و نسبت شانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در 100% اسامی 132 مقاله مورد بررسی نام دانشجوی مجری، در 1/90% مقالات نام استاد راهنما و در 1/87% مقالات نام مشاور درج شده بود. بین ترتیب نویسندگان و مسئولیت فرد ارتباط معنی داری مشاهده شد (0001/0=p). جایگاه نویسنده اول در غالب موارد متعلق به استاد راهنما یا دانشجوی مجری پایان نامه یا رساله بود.
  نتیجه گیری
  روال ثابتی در درج نام نویسندگان و رتبه آنان در مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران وجود ندارد. در تمامی مقالات نام دانشجو و در اکثریت قریب به اتفاق مقالات نام استاد راهنما و مشاور درج می شود.
  کلیدواژگان: نویسنده، مقاله، پایان نامه، رساله، دانشگاه
|
 • Ershad Sarabi R., Eslaminejad T., Shafian H. *, Ravangard Z., Ziyaeddini M Pages 189-193
  Aims
  Nowadays، knowledge about and ability to use computer and information technologies are essential for medical students. Existence of physicians who are familiar with the informatics، will lead to a better quality in servicing to other groups in the health system. The aim of this study was to evaluate the necessity for curriculum compilation of informatics in the general medicine course، based on medical residents'' viewpoint.
  Methods
  This cross-sectional study was done among all the 81 students of medical resident courses at Kerman University of Medical Sciences، in 2011-2012 academic year. A researcher-made structured questionnaire was used to collect data regarding the level of the participants’ ability on using computer programs and software and development strategies and obstacles to the use of medical information technology، containing 14 questions. The data were analyzed using correlation coefficient، Kruskal-Wallis and multiple linear regression tests by SPSS 11. 5 software.
  Results
  The total mean score of studied students’ on using computer software was 2. 62±1. 10. The students’ total mean score on using online medical journals and medical databases was 2. 10±0. 90. There was a significant relevance between the students’ skills in computer usages and the use of medical journals and medical databases (p<0. 005)
  Conclusion
  Among the residents of Kerman University of Medical Sciences، the skills of using computer software and also، using online medical databases is lower than the average level.
  Keywords: Information Technology, Medical Sciences, Curriculum, Resident
 • Bahador H. *, Faraji Armaki A., Ghorbani R., Dehghani E Pages 195-200
  Aims
  The most important teaching skill is the teacher’s effective communication with the student. Relationship between teacher and student in the classroom is of the human complex relationships in which multiple factors are involved. The aim of this study was to consider the effective factors on communication between teacher and student from the point of view of medical students of basic medical science courses.
  Methods
  This cross-sectional study was done among the students of basic medical sciences of Semnan University of Medical Sciences in 2012-2013 academic year and based on census method all 147 students were entered the study. To collect data، a researcher-made questionnaire was used، containing 24 questions in five main levels of “openness”، “empathy”، “supportiveness”، “positive attitude” and “equality” and the two sub-levels of “similarity and contrast” and “educational environment”. The collected data were entered to SPSS 16 software and were analyzed by the independent T and ANOVA tests.
  Results
  “To keep dignity and respect for the student by teacher” (3. 60±0. 83)، “paying equal attention to all students by the teacher” (3. 40±0. 97) and accepting criticism by the teacher (3. 38±0. 95) were the most effective and “Teacher’s fellowship of religious principles (1. 97±1. 41)، teacher’s sex (2. 03±1. 50) and teacher’s age (2. 19±1. 39) were the least effective factors on communication between teacher and student from the point of view of medical students of basic medical science courses.
  Conclusion
  The most effective factors on communication between teacher and students are “to keep dignity and respect for the student”، “paying equal attention to all students” and “accepting criticism and flexibility”.
  Keywords: Students, Medical, Communication, Education
 • Hassanabadi M. *, Madarshahian F., Khazaei S Pages 201-208
  Aims
  To promote critical thinking and job abilities، medical students need skills of evidence-based approach. The appropriate teaching method in “evidence-based education” is uncertain. The purpose of the present research was to evaluate the effect of evidence-based teaching by problem solving approach on learning to search scientific resources، health principles knowledge and teaching satisfaction.
  Methods
  In this quasi-experimental study، third semester nursing students at Birjand University of Medical Sciences were selected through census method in 2009. To teach health lesson، samples were divided، at random، into two equal groups of 38 experimental and control students. Two data collection instruments a t the beginning and the end of the study were used and the scores of scientific resources search، health principles knowledge and students’ satisfaction of teaching were measured. Data were analyzed by SPSS16 software using Chi-square، independent-T and paired-T tests.
  Results
  The mean of total score of students’ knowledge and scientific resources search in experimental group after intervention was higher than the control group significantly. The mean of total score of students’ teaching satisfaction in experimental group from evidence based teaching with problem solving approach was significantly higher than group discussion and lecture based teaching in the control group.
  Conclusion
  According to the students’ group activities as well as monitoring and ongoing support of lecturer from students’ learning activities، the use of problem solving approach in e vidence-based teaching can promote students’ access to scientific resources، teaching satisfaction and their learning of health principles.
  Keywords: Evidence, Based, Learning, Problem Solving, Personel Satisfaction, Information Seeking
 • Tabari F., Ebadi A. *, Jalalinia S.F Pages 209-215
  Aims
  Clinical education is the heart of professional education and the most important part of nursing education، because scholar was attained sufficient opportunity for practicing of theoretical learning and professional skills. This research aimed at pathological explanation of medical-surgical nursing courses.
  Methods
  This qualitative content analysis was performed during December-March period of 2013 in Nursing & Midwifery School of Tehran University of Medical Sciences. Four faculty members، two clinical supervisors and five final baccalaureate nursing students were participated، who were selected by the purposive sampling method. Interviews were transcribed verbatim with MAXQD، codified and analyzed.
  Results
  Four main themes were extracted، containing “tutor efficiency”، “munificence”، “educational planning” and “self-sufficiency”. Also، 11 sub categories were extracted، including “sufficient and related course knowledge”، “loyalty”، “clinical experience”، “respect”، “effective communication”، “insufficient support”، “need-based course plan”، “scheduling courses time’s”، “effective monitoring”، “independence” and “role ambiguity”.
  Conclusion
  Officials’ proper planning and increasing abilities of nursing tutors are of the effective factors on clinical education of medical-surgical nursing courses.
  Keywords: Pathology, Clinical Education, Medical, Surgical Nursing, Content Analysis, Qualitative Research
 • Nejati V Pages 217-221
  Aims
  Monitoring of educational status of the students is a duty of educational systems of universities. Cognitive abilities of the brain play an axial role in learning and academic success. The purpose of present study was the evaluation of correlation between educational status and cognitive abilities in university students.
  Methods
  This cross-sectional case study was done among the students of Shahid Beheshti University in 2012 and 395 persons were selected with achievable sampling method. The used tool was the questionnaire with 30 items of cognitive abilities in 7 subscales of “correlation of memory”، “inhibitory control and selective attention”، “decision making”، “planning”، “sustain attention”، “social cognition” and “cognitive flexibility”. Pearson correlation test was used to evaluate the correlation between grade point average and executive functions.
  Results
  A significant correlation was seen between grade point average and all the cognitive abilities and the subscales correlation of memory، inhibitory control and selective attention، decision making، planning، sustain attention and cognitive flexibility (all were in p=0. 0001 level)، except social cognition (p=0. 969).
  Conclusion
  The subscales of the cognitive abilities i. e. “correlation of memory”، “inhibitory control and selective attention”، “decision making”، “planning”، “sustain attention” and “cognitive flexibility” have a positive relation with students’ grade point average.
  Keywords: Cognitive Abilities, Students, Academic Success
 • Beheshti Rad R. *, Ghalavandi H., Ghaleei A.R Pages 223-228
  Aims
  Measuring the effectiveness of teaching and improving the quality of education are the aims of teachers’ evaluation by the students. The purpose of this study was to evaluate the teachers’ activity of Urmia University of Medical Sciences by nursing students.
  Methods
  This descriptive survey performed during 2012-2013 among all the 382 undergraduate nursing students of Urmia University of Medical Sciences and 73 students were selected by simple random sampling. For data collecting، the researcher-made questionnaire of teachers’ educational performance evaluation which contained 30 items at 4 components of teaching method، academic ability، educational discipline and personal and social characteristics of teacher was used. The SPSS 16 statistical software was used to analyze the data using univariate T test.
  Results
  The mean score of teaching method component was evaluated as 3. 32±1. 07 (t=2. 60، p=. 01)، academic ability as 3. 32±1. 15 (t=2. 39، p=. 01)، educational discipline as 3. 34±1. 19 (t=2. 44، p=. 01) and personal and social characteristics of teacher as 3. 34 ± 1. 08 (t=2. 71، p=. 008) all of which had a significant difference with the deemed limit 3 and were in relatively desirable condition.
  Conclusion
  From the point of view of nursing students of Urmia University of Medical Sciences، four component s containing personal and social characteristics، teaching method، educational discipline and academic ability are important in teachers’ evaluation.
  Keywords: Evaluation, Faculty, Students, Scientific Ability, Teaching
 • Taghvaei Yazdeli Z. *, Yazdkhasti A., Rahimi H Pages 229-234
  Aims
  Hidden curriculum refers to the emotional atmosphere and unwritten conditions of educational environment that have the greatest effect on the emotions and values of the learners. The purpose of this research was to study the relationship between hidden curriculum and its components and emotional intelligence.
  Methods
  This descriptive-correlative study was performed on all 9927 students in Kashan University and -University of Medical Sciences in 2012-2013 academic year and 225 students were chosen by random sampling method proportional to size. The data were gathered، using two hidden curriculum and emotional intelligence questionnaires. Data analysis was done in inferential level by Pearson correlation، one sample-T، variance analysis and regression tests، using SPSS 18 statistical software
  Results
  Mean score of hidden curriculum was 3. 23±0. 34 and of emotional intelligence was 3. 64±0. 41. There were positive and significant correlations between hidden curriculum، teaching method، evaluation method، space and regulation components with emotional intelligence. Only teaching method component was able to predict emotional intelligence. There was no significant difference between students’ views about hidden curriculum situation and emotional intelligence in terms of gender، field of study، university، academic level and entry year.
  Conclusion
  Hidden curriculum situation can affect the students’ emotional intelligence and Kashan University and -University of Medical Sciences are in a higher than average level concerning the status of the hidden curriculum and students of the two universities are in a higher than average level concerning emotional intelligence.
  Keywords: Hidden Curriculum, Emotional Intelligence, Learning, Students, Universities
 • Ghorbanian N., Abdollahzadeh Mahlani F., Kazemi Haki B Pages 235-239
  Aims
  Evaluating the attitudes of students is one of the ways to continuously improvement of the quality of clinical training. This study was done about the problems of the clinical training، aimed at evaluating the views of the anesthesiology and operating room students in clinical training.
  Methods
  This cross-sectional study was done in 2011 - 2012 academic year، among 149 anesthesiology and operating room students in the Schools of Paramedical and Nursing and Midwifery Sciences of Tabriz University of Medical Sciences. Data were collected in five domains of targets and educational programs، instructor، dealing with student، educational atmosphere and monitoring and evaluation، and were analyzed with SPSS18 software using paired-T test.
  Results
  Anesthesiology students believed that the most effective factors influencing the quality of clinical training were instructor (81. 6%); targets and educational programs (67. 8%); educational atmosphere (57. 4%) and operating room students cited Instructor (87. 1%); dealing with students (80. 7%) and targets and educational programs (77. 4%) as factors influencing the quality of clinical training. The difference in the attitude of students of these two fields was significant.
  Conclusion
  The instructor has the most important effect on the clinical training in the anesthesiology and operating room students’ views. Situation of clinical education in the two fields of anesthesiology and operating room at the Tabriz University of Medical Sciences is in a desirable level.
  Keywords: Evaluation, Anesthesiology, Operating Rooms, Students, Clinical Training
 • Soltani Arabshahi S.K., Bigdeli Sh., Kouhpayezade J., Jafarpour A Pages 241-246
  Aims
  Recognizing the learning motivations among medical students is one of the major factors affecting the promotion of medical education. The aim of this study was to consider the motivational factors associated with learning in medical students of basic sciences upon the Keller’s motivational model.
  Methods
  This cross-sectional study was done among 308 students of medical basic sciences studying at Tehran University of Medical Sciences in the second semester of 2011-2012. A researcher-made questionnaire was designed according to John Keller’s motivational model. The questionnaire had 20 questions in 4 axes of “attention”، “congruence”، “confidence” and “satisfaction”. Face validity، content validity and reliability of the questionnaire (0. 83) were confirmed. The collected data were analyzed by SPSS 16 software using Student T and Chi square tests.
  Results
  The students’ mean score for Keller’s motivational questionnaire was at the range 20 to 77. The mean total score of female students was significantly lower than that of the male students (p=0. 01). Motivational factors concerning “congruence” had more important role in promoting the female students’ motivation for learning than that of the male students (p=0. 01). The students’ score for the motivational questionnaire had no relation towards their age and their passed semesters، but a significant inverse relationship towards the students’ grade point average was observed.
  Conclusion
  “To propose a question at the beginning of a lesson”، “using teaching aid tools”، “to talk about the future and spiritual and human aspects of medical sciences”، “clearer aims of a lesson and knowing the educational aims”، “to read favorite materials” and “being a challenging course” are of the most important motivational factors concerning learning among medical students.
  Keywords: Face Validity, Content Validity, Instructional Design, Psychometrics, Motivational Model
 • Roudbari M. *, Roudbari S Pages 247-251
  Aims
  Authorship pattern in medical papers، the roles of authors in performed research، and fairness in authorship order according to their contributions، have been more considered in international journals than Iranian journals. The aim of this study was to overview the appearance rate، and the order of author in publications extracted from medical theses (THS) and dissertations (DIS).
  Methods
  In this cross-sectional study، 132 published papers extracted from 363 THS and DIS (2001-2010) in school of Health Management and Information Sciences (SHMIS) of Iran University of Medical Sciences (IUMS) was considered. The frequencies، order، and the appearance pattern of the first to forth author were considered according to their role in the research (student، supervisor، advisors and others). The data were analyzed using Chi-square test and odd ratios in SPSS 15 software.
  Results
  In 100% of 132 considered papers the names of the carry out students، in 90. 1% of the papers the name of the supervisors and in 87. 1% the names of the advisors were present. There was a significant relationship between the order of the authors and their role in the papers (P=0. 0001). The positions of the first authors in most papers belong to supervisors or carry out students.
  Conclusion
  There is no stable pattern in the name and order of the authors in publications extracted from THS and DIS of SHMIS in IUMS. The names of the students are present in all the papers and the names of supervisors and advisors in the majority of them.
  Keywords: Author, Paper, Thesis, Dissertations, Universities