فهرست مطالب

پژوهشنامه اقتصادی
پیاپی 32 (بهار 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/03/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • اکبر کمیجانی صفحه 13
 • مهدی تقوی*، حسین محمدی صفحه 15
  نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین و کارامدترین بخشها زمینه استفاده کارامد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه گذاری های انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخشهایی بوده است که سرمایه گذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است.
  به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره 1381-1338، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارامدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارامدی سرمایه گذاری های انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی می شود
  کلیدواژگان: ایران، اقتصاد، سرمایه گذاری خارجی، رشد اقتصادی، مدل اقتصادسنجی
 • حمید شهرستانی*، فرزین اربابی صفحه 43
  در این مطالعه با تعدیلاتی در الگوهای ادوار تجاری حقیقی در یک اقتصاد کوچک باز، برای اولین بار یک مدل تعادل عمومی پویا به منظور بررسی خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران طراحی می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با در نظر گرفتن فقط شوک تکنولوژی، تغییرات نوسانهای متغیرهای کلان الگو بسیار پایین تر از مقادیر مشاهده شده اقتصاد ایران است که با در نظر گرفتن نقش شوک های قیمت نفت نتایج الگو سازگاری بهتری با مشاهدات اقتصاد ایران پیدا می کند و می تواند برخی از خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران را توضیح دهد. یافته ها نشان می دهد که با یک شوک مثبت قیمت نفت، مصرف، سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابند و نتایج الگو همانند مشاهدات واقعی اقتصاد ایران است. شوک های نرخ بهره حقیقی جهانی اثر اندک و ناچیزی بر روی تولید، مصرف و سرمایه گذاری دارند. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که تغییرات نوسانهای سیکلی متغیرهایی نظیر مصرف، سرمایه گذاری، تولید و تراز تجاری بدست آمده از الگو با تغییرات مشاهده شده اقتصاد ایران تفاوت اندکی دارد. همچنین همبستگی و هم حرکتی مصرف، سرمایه گذاری و واردات با سیکل های تجاری در الگو همانند مشاهدات واقعی دیده می شود.
  کلیدواژگان: الگوی تعادل عمومی پویا، ادوار تجاری ایران، شوک قیمت نفت، نوسان قیمت
 • مهناز ربیعی*، بیژن بیدآباد صفحه 67
  در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزه تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارائه می شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه ای توسعه داده می شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قراردادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه براساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریه تعمیم داده شده فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم می نماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص دارایی های داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتا این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل می کند.
  این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضه کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993) سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقه مفقود شده سده اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن می نماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطه منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تایید است.
  کلیدواژگان: ایران، اقتصاد، نرخ بهره، نرخ ارز، نظریه مقداری پول فیشر، ارزش معاملات
 • حسن ثاقب*، بیتا نوروزی صفحه 97
  این مطالعه به بررسی زمینه های همکاری تجاری میان ایران و ترکیه بر اساس معیارهای پس نگر (Ex-Post) نظیر شاخص تجارت مکملی و پتانسیل تجاری طی دوره زمانی 2003-1999 بر اساس کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) پرداخته است.
  نتایج این مطالعه نشان می دهد کشورهای ایران وترکیه در تجارت کالاهای نفتی و غیر نفتی دارای تجارت مکملی هستند. این امر بویژه در بخش ماشین آلات و وسایل مکانیکی و الکترونیکی بیشتر مشهود است. محاسبات حاکی از آن است که پتانسیل وارداتی ایران در تجارت با ترکیه 7/4میلیارد دلار و همچنین پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با آن کشور 4/1 میلیارد دلار است. بدین ترتیب علیرغم وجود پتانسیل تجاری در خور توجه در صادرات و واردات کالاهای غیر نفتی بین دو کشور، تاکنون طبق سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده، کشورهای مذکور موفق به بهره مندی از ظرفیتهای تجاری موجود نشده اند. از این رو اتخاذ سیاست توسعه همکاری های بازرگانی در قالب ترتیبات تجاری ترجیحی می تواند زمینه مناسب جهت تسهیل و افزایش جریانهای تجاری بین دو کشور را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: ایران، ترکیه، رابطه مبادله، روابط تجاری، موافقتنامه تجارت ترجیحی، تجارت غیرنفتی
 • سید کمیل طیبی*، محمد واعظ برزانی، سیمین اکبری دهباغی صفحه 119
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر تشکیل یک پیمان تجاری منطقه ای شامل ایران و کشورهای خاورمیانه برگسترش روابط تجاری وهمگرایی درآمدی این کشورها است. بدین منظور از یک مدل جاذبه تجاری که امکان برآورد جریانهای تجاری دو جانبه را با بکارگیری عوامل تاثیرگذار اقتصادی و غیراقتصادی هر جفت شریک تجاری؛ از قبیل ویژگی های ساختار اقتصادی، سطوح روابط سیاسی و مراودات فرهنگی، دین، خط و زبان، شاخص توسعه انسانی، فاصله جغرافیایی و همچنین عامل یکپارچگی کشورهای مورد نظر در قالب یک اتحادیه منطقه ای را فراهم می آورد، استفاده شده است. از آنجایی که در این مطالعه از داده های اقتصادی دوازده کشور شریک تجاری ایران در دوره زمانی 1993تا 2003 استفاده شده است، برآورد مدل به روش داده های تابلویی صورت گرفته است. نتایج برآوردی نشان می-دهند که یکپارچگی اقتصادی در بین کشورهای مورد بررسی می تواند حجم جریانهای تجاری دوجانبه آنها را افزایش دهد، اما همگرایی درآمدی میان آنها را به دنبال ندارد.
  کلیدواژگان: ایران، تجارت خارجی، ترتیبات تجاری، منطقه ای، همگرایی درآمدی، مدل جاذبه، داده های تابلویی
 • محمود دانشور کاخکی*، سیاوش دهقانیان، علی فیروز زارع صفحه 147
  تخمین تابع تقاضای نقدینگی ابزاری مهم برای طراحی سیاستهای موثر بر توازن پولی محسوب می شود. اقتصاددانان مختلف در الگوسازی تقاضای پول دیدگاه ها و نگرشهای مختلفی داشته اند و بر مبنای این دیدگاه ها الگو های مختلفی را ارائه نموده اند. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی دوره 79-1352 ایران، علاوه بر برآورد رابطه بلند مدت تقاضای نقدینگی، چگونگی تاثیر نوسانات کوتاه مدت متغیرهای موثر بر تقاضای نقدینگی و رابطه تعادلی بلند مدت تقاضای نقدینگی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که در دوره مذکور، در کوتاه مدت، درآمد ملی، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و نرخ بهره عوامل موثر بر تقاضای نقدینگی هستند. علاوه بر این، شواهد حاکی از وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای فوق و تقاضای نقدینگی است. همچنین در صورت وارد شدن تکانه به تقاضای نقدینگی، سرعت رسیدن به تعادل مجدد پایین خواهد بود و در هر دوره تنها 26/0 این تکانه جبران خواهد شد.
  کلیدواژگان: ایران، تقاضای نقدینگی، اثر، پول، حجم پول، تکانه
 • سعید مشیر*، امیربهداد سلامی صفحه 167
  شبیه سازی طی دو دهه اخیر با رشدی شتابان در علوم اجتماعی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. روش شبیه سازی بازیگر مدار امکان ایجاد فضای مصنوعی برای تقابل و تعامل تعداد زیادی از بازیگران در محیط رایانه را فراهم می آورد. بر همین اساس با توجه به مدل های موجود در ادبیات این حوزه و ویژگی های جدید، بازار سهام تهران شبیه سازی شده است. آزمونهای اولیه نشان می دهد که این مدل به خوبی توانسته است مشخصات آماری موجود در سری زمانی قیمتها و بازدهی های بازارهای بین المللی و بازار سهام تهران را بازتولید نماید.
  کلیدواژگان: بازار سهام تهران، شبیه سازی بازیگر مدار، اقتصاد مالی، مدل اقتصادسنجی، تعیین قیمت
 • احمد صباحی*، محمد فلاح صفحه 205
  مدیران و سیاستگذاران بخشهای تولیدی و خدماتی همواره در برابر این سوال که مجموعه تحت نظارت آنها با چه سطحی از کارایی فعالیت می کند و تولید بالقوه مجموعه امکانات و تجهیزات آنها چه مقدار است، حساس هستند. پاسخهای معتبر به این مسائل می تواند در نوع نگرش و برنامه ریزی آنها تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
  بررسی اجمالی شاخصهای سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه ای و درصد حق بیمه کشور از کل حق بیمه جهانی حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب نماید. از سوی دیگر این صنعت با تهدیدهایی مانند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و پذیرش توافقنامه های تجارت خدمات در ابعاد بین المللی از یکسو و توانایی فعالیت در فضای رقابتی میان موسسات بخش دولتی و بخش خصوصی از سوی دیگر، ضرورت توجه موسسات بیمه دولتی و خصوصی را به بهبود کارایی و بهره وری دو چندان کرده است. بر همین اساس در این تحقیق ضمن معرفی و شناخت روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) به عنوان یک الگوی برنامه ریزی خطی برای تخمین ظرفیت تولید در بخشهای تولیدکننده خدمات، عملکرد شرکتهای بیمه در سال 1385 به لحاظ کارایی فنی مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: بهره وری، ظرفیت تولید، صنعت بیمه، تولید بالقوه، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، بازده ثابت نسبت به مقیاس (CRS)، بازده متغیر نسبت به مقیاس (VRS)
 • علیرضا کرباسی*، بهزاد حسنی شیروانشاهی صفحه 239
  در این نوشتار در پی آنیم که چگونه ارزش اعتبارات صادرات برای کشورهای واردکننده، فروش صادراتی کالاهای کشاورزی و غیرکشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد و چگونه بیمه اعتبارات صادرات می تواند ریسک عدم پرداختها را تعدیل کند.
  برای تجزیه وتحلیل، از داده های درجه اعتبارات برای سال 2007 استفاده شده و درجه اعتبارات برای کشورهای وارد کننده به عنوان کانون آزمون ارتباط بین حساب اعتبارات بین المللی و ارزش صادرات سرانه کشورهای واردکننده در نظر گرفته شده. داده های ارزش صادرات سرانه از سه منبع مختلف کسب شده است.
  داده های ارزش صادرات ایران در سال 1386 برای تمام صنایع و کشاورزی و خدمات مربوطه از داده های آماری تجاری سازمان گمرکات ایران بدست آمد. این مجموعه از داده ها مرکب از 117 کشور مختلف است که با درجه اعتباراتشان فهرست شده اند. برای تایید نتایج کلی داده های تجاری کانادا، ایالات متحده و استرالیا از سالنامه آماری تجاری بین الملل- که توسط بانک جهانی منتشر می شود- استفاده کرده ایم. مدل تئوریکی بیان می کند که چگونه تعدیلات ریسک از طریق بیمه اعتبارات صادرات می تواند صادرات به کشورهای واردکننده با ریسک بالا را افزایش دهد.
  نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری بین ارزش اعتبارات و صادرات وجود دارد.
  کلیدواژگان: ایران، توسعه صادرات، صادرات غیرنفتی، بیمه صادرات، اعتبار صادراتی، مدل اقتصادسنجی
 • تیمور محمدی* صفحه 263
  در این مقاله با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی و با استفاده از تحلیل تاثیر دخالت سیاستی (Intervention Analysis)، به مطالعه تاثیر عدم تغییر ساعت رسمی کشور، بر مصرف انرژی برق پرداخته و هزینه های ریالی مربوطه ارزیابی خواهدشد. محدوده مورد بررسی، منطقه تحت پوشش شرکت برق منطقه ای تهران (استانهای تهران و قم) و داده های مورد تحلیل، آمار ساعتی مصرف انرژی برق طی ماه های فروردین و اردیبهشت سالهای 1384 و 1385 است. نتایج حاصل از برآورد این مدل تطبیقی بیانگر معنی دار بودن افزایش مصرف در ساعات آغازین مقاطع اوج شامگاه و نیم روز و معنی دار نبودن کاهش مصرف، در ساعات پایانی مقطع اوج، می باشد. به عبارتی دیگر ساعات اوج بار به مدت یک ساعت طولانی تر می شود و همچنین رشد تقاضا، بار معنی داری در مقطع پر باری وجود خواهد داشت.
  بنابراین مصرف انرژی، جدای از رشد متعارف سالانه، بطور معنی داری، حدود 200 مگاوات ساعت طی یک ساعت از اوج شامگاه و 27 مگاوات ساعت، در یک ساعت از اوج نیم روز، افزایش یافته و همچنین رشد بار در اوج شبانگاه در ساعت 20 و 21 به ترتیب 391 و 76 مگاوات می شود که با احتساب هزینه ریالی مربوطه بر مبنای هزینه نهایی مقطع اوج به مبلغ قابل توجهی از هزینه اجتماعی می رسیم. این امر بدون در نظر گرفتن سایر صدمات اجتماعی مانند افزایش تصادفات شبانگاه، هزینه های زیست محیطی و... را نیز در برخواهد داشت.
  کلیدواژگان: تغییر ساعت رسمی، مصرف انرژی الکتریکی، مدل اقتصادسنجی، دخالت سیاستی، رشد متعارف، خدمات اجتماعی
 • محمد آبیلی صفحه 291
 • صفحه 297
|
 • Mehdi Taghavi*, Hossein Mohammadi Page 15
  The role of capital and investment in the process of economic growth and development has mentioned in many economic theories. Shortage of investment in any country is an incentive for efficient use of investment to increase the economic growth. In this paper, we compare the productivity of investment in four economic sectors namely, agriculture, petroleum, industry and services in Iran. For this purpose, we use incremental capital output ratio at first and compute it for these sectors. Then we use an endogenous growth model to assess the impact of investment in these four sectors on economic growth. Our results show that productivity of investment in petroleum and agriculture is higher that industry and service.
 • Hamid Shahrestani*, Farzin Arbabi Page 43
  In this study, by making adjustments in the real business cycle models in a small open economy, a dynamic stochastic general model has been developed for the first time to study the business cycle prosperities of Iran. The findings of this research show that by viewing only the technologic shock, the volatilities in the macro variables fluctuations of the model will be much lower than the values observed for the economy of Iran, and by considering the role of oil prices shocks, the results of the model have better compatibility with the observations made in the economy of Iran and could explain some properties of the business cycles of Iran’s economy. The findings show that with a positive oil shocks, there will be an increase in consumption, investment and production and the results of the model are similar to those of real observations in the economy of Iran. The shocks in the global real interest rate have slight and trivial effects on production, consumption and investment. In addition, the results show that changes in the cyclic fluctuations in variables such as consumption, investment, production and the trade balance obtained by the model is slightly different from changes observed in the Iran’s economy. In the model, correlation and co-movement of consumption, investment and imports have been seen like real observations.
 • Mahnaz Rabiee*, Bijan Bidabad Page 67
  In this paper, the relationship between exchange rate and interest rate is re-examined through a theoretical expansion and reformulating of the quantitative theory of money. Fisher's theory is expanded to include both internal and external monetary sectors to be considered simultaneously. A framework for studying the relationship between interest and exchange rate is offered by relating export, import and capital account, net domestic and foreign assets of banking system in a generalized framework of quantitative theory of money and using the theories of interest rate parity and monetary approach to balance of payments. This paper concludes that there is a negative relationship between interest rate and exchange rate, ceteris paribus. A significant contribution in this paper is the adaptation of transaction value to aggregate supply concepts using United Nations System of National Accounts (1993). This clarification actually removes the vogues of critical issues of the transaction value in macroeconomic analysis. The proposed theoretical framework is tested for Iran's data. It is concluded that there is a negative relationship between exchange rate and interest rate again.
 • Hassan Sagheb*, Bita Norouzi Page 97
  This paper surveys the grounds of Iran-Turkey trade cooperation in terms of ex-post indicators such as complementary trade index and trade potential index(based on HS 6-digit cods) during 1999-2003. The results show that Iran and Turkey enjoy complementary trade in the field of oil and non-oil goods. This is particularly obvious in the field of mechanical and electronic machinery and equipment. The calculations indicate that Iran's import and export potentials in trade with turkey are $4.7 bn and $1.4 bn respectively. Despite the considerable potentials in bilateral export and import of non-oil goods, both countrie's policies have failed to take advantage of existent trade capacities. Therefore, the adoption of trade cooperation expansion policies in the form of preferential trade arrangements could facilitate and enhance trade flows between two countries.
 • Seyed Komail Tayebi*, Mohammad Vaez Barzani, Simin Akbari Dehbaghi Page 119
  The main objective of this paper is to investigate the possibility of a regional block implementation including Iran and other Middle East countries, and also it’s effect on trade relation and income convergence among members. Accordingly, a trade gravity model is specified in which economic structures of all trading partners and their social and cultural relations as well as integration and geographical distance explain trade flows and income convergence. We, therefore, use economic datas of 12 Iran’s trading partners in the region over 1993-2003 to estimate the models (both trade and convergence) by the panel data procedure. The empirical results indicate that trade integration between Iran and Middle East countries has a positive and significant effect on their trade relations, whereas trade expansion cannot convergence their incomes significantly.
 • Mahmood Daneshvar Kakhki*, Siavash Dehghanian, Ali Firooz Zarea Page 147
  Estimating liquidity demand function considered as an instrument of designing effective policies on money balance. Based on different lookouts, economists represent different models. By using Iran´s time series data of 1974-2001, this study have estimated long-run relationship of money demand; moreover, this have tried to investigate effects of short-run shocks on money demand. Results depicted that income, oil incomes, exchange rate and interest rate influence on money demand in short-run; furthermore, there is a long-run relationship between these variables and money demand. Also, on condition that a shock comes to across to money demand, only twenty six percent of this shock will be adjusted.
 • Saeed Moshiri*, Amir Behdad Salami Page 167
  Simulation has been increasingly applied in social sciences and economics in the two last decades. Agent Based Simulation (ABS) provides the opportunity of creation of an artificial environment for many agents to have interaction in a computer. In this paper, concerning ABS literature and the new characteristics, Tehran Stock Exchange has been simulated. Primary tests show that this model is capable of reproducing the existing statistical identifications in time-series of prices and returns in International and Tehran stock markets.
 • Ahmad Sabahi*, Mohammad Falah Page 205
  Efficiency evaluation, according to the concept of production function in microeconomics has been always in the centre of their attention. This issue for the service supplying firms will be more complicated. The level of efficiency is very crucial for managers and policy makers who lead the human and capital sources. A study on insurance penetration, insurance accumulation and the share of domestic Net premium on the world Net premium data shows that the insurance industry could not achieve it’s real position in Iran economy. In other side, this industry has been faced to some threatens such as joining Iran to WTO. Moreover, in recent years the extending private insurance companies cause the necessity of paying attention to the efficiency improvement for the public insurance companies. Data Envelopment Analysis (DEA) is one of non-parametric methods for estimating production function. This method by using linear programming, compare homogenous firms in an industry that producing similar outputs with same inputs. Efficient and inefficient firms have recognized by DEA. Today this method has expanded application in this field. This research measured efficiency of 210 branches of Iran, Albors and Asia insurances companies by DEA method and recognized inefficient branches. Also, some recommendations have been explained for efficiency improvement.
 • Alireza Karbasi*, Behzad Hassani Shirvanshahi Page 239
  The purpose of this paper is to provide an understanding of how the export credit worthiness of an importing country affects export sales of agricultural and other manufactured products and how export credit guarantee or insurance can mitigate risk of nonpayment. This paper makes a contribution to specific literature on how export credit risk affect agricultural and other exports, and also contributes to the broader literature on international trade theory by showing that risk is indeed an economically significant factor in trade. Data on export values per capita were obtained from three different source data for 2007 Iranian export values for all industries and for agricultural and related services industries were obtained from statistic of Iran ׳s trade data online. This data set consists of over 117 different countries matched to their credit scores. To confirm the generality of the result, also trade data were obtained for Iran, Canada and Australia from the international trade statistics yearbook published by the World Bank. A theoretical model is developed. It shows how risk mitigation through export credit insurance could increase exports to high-risk importing countries. Results show that there is a significant positive relationship between credit worthiness and export values.
 • Teimoour Mohammadi* Page 263
  In this article, the effects of not using DST (Daylight Saving Time), on electricity consumption in Tehran Electricity Region are examined and the corresponding monetary cost is evaluated. The study uses an econometric model based on Intervention Analysis. The data includes the hourly consumption of electricity during two months of the year (Farvardin and Ordibehesht 1384-1385, 21th March up to May 2006 and 21th March up to 21th May 2007). Results indicate that the consumption increases during peak hours of the noon and night is significant, while the consumption decreases in some other hours is not significant. Both the load and its duration in the peak, have increased and energy use has experienced an increase of 227MWh. Energy use, in addition to its normal annual growth, has grown and created a huge social cost, not to mention the other social damages such as traffic fatalities, environmental costs and ….