فهرست مطالب

پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر - پیاپی 2 (تابستان 1382)

پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر
پیاپی 2 (تابستان 1382)

 • 94 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/05/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ح. شاهسوند حسنی صفحات 1-11
  آغاز گلدهی بسیاری از گیاهان مناطق معتدل بویژه غلات مانند گندم، جو، برنج، چاودار و یولاف بوسیله سرمای زمستان یا پدیده بهاره سازی صورت می گیرد. ارقام گندم از نظر نیاز به سرما جهت شروع به رشد زایشی به انواع بهاره، زمستانه و بهاره - زمستان تقسیم می شوند. ارقام زمستانه در مرحله پنجه زنی نیازمند دوره ای از سرما جهت بهاره سازی و برآوردن شدن نیاز فیزیولوژیکی برای به خوشه رفتن در فصل بهار با افزایش طول روز و دما می باشند. محل کروموزومی چهار جایگاه ژنی از پنج ژن شناخته شده در بهاره سازی شامل Vrn-A1 (دارای اثر محدود بر قابلیت سازگاری گیاه به بهاره سازی)، Vrn-B1, Vrn-D1 و Vrn-B4 تعیین شده است...
  کلیدواژگان: بهاره سازی، آمفی پلوئید چند منظوره، تریتی پیرم
 • ح. ر. کیانی منش، ا. نجاتی جوارمی، ق. رحیمی صفحات 12-20
  رکورد صفات وزن بدن (12 هفتگی)، تعداد تخم مرغ (در سه ماه اول تولید)، میانگین وزن تخم مرغ (در هفته های 28، 30 و 32 و سن بلوغ تعداد 6872 قطعه مرغ و وزن بدن در 12 هفتگی 2105 قطعه خروس مربوط به مرکز اصلاح نژاد مرغان بومی آذربایجان غربی که طی سال های 1367 تا 1380 جمع آوری شده بود، با مدل حیوان چند صفتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و (کو) واریانس های ژنتیکی و محیطی بین این صفات به روش حداکثر درست نمایی محدود شده برآورد شده است. با استفاده از پارامترهای برآورد شده، وراثت پذیری صفات تعداد تخم مرغ، وزن تخم مرغ، وزن بدن و سن بلوغ جنسی به ترتیب 08/0، 16/0، 14/0 و 20/0 بدست آمد. همبستگی های ژنتیکی و محیطی بین صفات نیز به همراه (کو) واریانس های ژنتیکی و محیطی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مولفه های واریانس، وراثت پذیری، همبستگی، مرغ بومی
 • ح. نجفی، م. امین لاری، م. خردنام صفحات 21-33
  به منظور بررسی پلی مورفیسم پروتئینهای ذخیره بذر پنبه (Gossypium spp) و شناسایی ارقام آن، از دو روش الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید (PAGE) و الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید در حضور سدیم دودسیل سولفات (SDS-PAGA) استفاده گردید. 20 رقم پنبه از چهار گونه، هیرستوم (G. hirsutum)، باربادنس (G. barbadense)، هرباسئوم (G. herbaceum) و آربورئوم (G. arboreum) مورد مطالعه قرار گرفتند. در روش PAGE براساس تحرک نسبی در مجموع 22 باند پروتئینی مختلف در ارقام موردم طالعه مشاهده شد که باندهای پروتئینی با تحرک نسبی 33/0، 37/0، 80/0، 85/0 و 94/0 در تمام ارقام چهار گونه مشترک بوده...
  کلیدواژگان: پنبه، پروتئین های ذخیره ای، الکتروفورز، شناسائی ارقام
 • س. ح. ر. صادقی، ر. جلالی، ع. علیمحمدی سراب صفحات 34-47
  توسعه بی رویه شهری، مشکلات زیادی را در مناطق شهری دنیا بوجود آورده است. این مشکلات شامل خطرات طبیعی از قبیل سیلاب، زلزله و در بعضی موارد خشکسالی می باشد که درصد وقوع سیلاب از دیگر خطرات طبیعی به مراتب بیشتر است. رودخانه ها به عنوان اصلی ترین منبع تامین کننده آب برای انسان و سایر موجودات بشمار می آیند و بعضا این منبع زندگی باعث نابودی و وارد شدن خسارت جبران ناپذیری نیز گردیده است...
  کلیدواژگان: پهنه بندی سیل، سامانه اطلاعات جغرافیایی، مدل ریاضی، دشت سیلابی، تهران، ایران
 • ق. آقاجانی مارندرانی، ا. علیزاده صفحات 48-62
  در برنامه ریزی های علمی کشاورزی، آگاهی از نحوه وقوع ریزش های جوی از ضرورت بالائی برخوردار است. این امر بخصوص در زراعت دیم به دلیل وابستگی کامل آن به نزولات آسمانی دارای اهمیت ویژه ای است. چگونگی وقوع بارندگی های مشهد براساس داده های روزانه بارندگی این شهر از سال 1951 لغایت 1999 مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای مهم زراعی از قبیل: تاریخ شروع و خاتمه بارندگی، طول دوره بارندگی، احتمال وقوع دوره های بارانی و خشکی پس از هر روز خشک و یا بارانی، حداکثر بارندگی 24 ساعته با احتمالات مختلف، نسبت تجمعی تاریخ شروع و خاتمه بارندگی براساس فرضیات زراعی، برآورد بارندگی سالانه و ماهانه و نسبت تجمع آنها برآورد متوسط تعداد روزهای بارانی در هر ماه، تخمین مقدار بارندگی روزانه در دوره های برگشت مختلف (از 2 تا 200 سال)، احتمال وقوع روزهای بارانی متوالی در ماه های مختلف و پیش بینی وقوع دوره های خشکی مختلف، با استفاده از نرم افزارهای SMADA و EXCEl مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. کلیه ویژگی های بالا براساس اهمیت آکرونومیکی آنها در زراعت دیم برآورد شده است.
  کلیدواژگان: دوره خشکی، روزهای بارانی، شروع و خاتمه بارندگی ها، مشهد
 • م. لطفعلیان، ن. رافت نیا، ه. سبحانی صفحات 63-70
  معمولا پس از عملیات بهره برداری جنگل، آثار تخریب روی خاک مشاهده می گردد که در این بین آثار ماشینهای چوبکشی (اسکیدرها) چشمگیرتر بوده، شامل کوبیدگی، رد چرخ و ردگرده بینه می باشد. کوبیدگی باعث کاهش نفوذپذیری خاک و افزایش رواناب خواهد بود و از طرف دیگر باعث جلوگیری از رشد ریشه ای و تضعیف پوشش گیاهی می شود، رد چرخ و رد گرده بینه در مسیرهای طولانی با شیب زیاد نیز موجب جاری شدن آب باران در آنها و فرسایش خاک می شود. چاره این است که با توجه به نوع ماشین، میزانبار، جهت چوبکشی، نوع خاک و شیب منطقه، دستورالعملی تهیه کرده و حداکثر تعداد مجازتردد از روی خاک تعیین گردد تا از ایجاد مشکلات فوق جلوگیری بعمل آید...
  کلیدواژگان: چوبکشی، فشردگی خاک، اسکیدر تاف
 • ب. شهره، ز. انصاری، ق. رحیمی، ی. چاشنی دل صفحات 71-82
  در این تحقیق، به منظور بررسی عوامل موثر بر تغییرات کل ازت فرار پودر ماهی، نمونه هایی از سه مرکز تولید پودر ماهی کشور (کارخانجات تولیدی گیلان، مازندران و جنوب کشور) جمع آوری و عوامل موثر بر کل ازت فرار (روش های حمل ماهی و تولید پودر ماهی) در قالب طرح پایه کاملا تصادفی مورد آزمون قرار گرفت. دو روش تولید پودر ماهی (روش مرطوب و خشک) و روش های حمل (حمل ماهی در داخل کیسه و داخل جعبه پلاستیکی، حمل در شرایط دمای محیط و در مجاورت یخ و حمل به وسیله کامیونهای رو باز و چادر دار) مورد بررسی قرار گرفتند...
  کلیدواژگان: پودر ماهی، کل ازت فرار، عوامل
 • صفحات 83-92