فهرست مطالب

اخلاق در علوم و فناوری - سال هشتم شماره 3 (پیاپی 25، پاییز 1392)
 • سال هشتم شماره 3 (پیاپی 25، پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/03
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عادل آذر*، علی اصغر فانی، سیدصادق داج خوش صفحه 1
  زمینه
  اخلاق کسب و کار عبارتست از آنچه که در محیط کسب و کار به عنوان رفتار خوب و بد افراد شناخته می شود. تکنیک های مختلفی به منظور سنجش اخلاق کسب و کار مورد استفاده قرار گرفته اند که رایج ترین آنان سنخ شناسی جو اخلاقی می باشد. مقاله حاضر به دنبال ارائه ی الگویی به منظور سنجش اخلاق کسب و کار بوده است.
  روش
  با مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان 24 مولفه اصلی اخلاق کسب و کار شناسایی شده. سپس این عوامل در قالب 5 شاخص اصلی دسته بندی شده و مدل سلسله مراتبی پژوهش حاصل گشته است. با توجه به تعدد مولفه ها و همچنین وجود همبستگی میان آنها، در این پژوهش از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای فازی به منظور تحلیل داده ها و تعیین اهمیت نسبی عوامل موثر بر اخلاق کسب و کار استفاده گردیده است.
  یافته ها
  رتبه بندی شاخصه ها و عوامل اخلاق کسب و کار در مرکز آمار ایران حاصل شده که بر این اساس در میان عوامل، عامل رهبری اخلاق مدار از بهترین وضعیت برخوردار بوده و تصمیم سازی اخلاقی ضعیف ترین عامل در این مرکز می باشد.
  نتیجه گیری
  متدولوژی مورد کاربرد در پژوهش حاضر ضمن بهره گیری از مفهوم و ریاضیاتی ساده و قابل فهم، اطلاعات و جزئیات مناسبی را به منظور برنامه ریزی استراتژیک اخلاق در سازمان در اختیار تصمیم گیرندگان قرار خواهد داد.
  کلیدواژگان: اخلاق کسب و کار، جو اخلاقی، سنجش اخلاق، فرآیند تجزیه و تحلیل شبکه ای فازی
 • منوچهر انصاری، جواد قربانی، مسعود شه پرست، حسین رحمانی یوشانلویی صفحه 14
  زمینه
  امروزه توجه به اخلاق کاری از عوامل موفقیت فردی و سازمانی به شمار می رود. رعایت اخلاق کاری، موجب ارتقاء جایگاه سازمانی و فردی می شود. رعایت اصول نیز در سازمان ها که به صورت منشور اخلاقی به کارکنان ارائه می شود. باعث بهبود سودآوری سازمانی و بهبود عملکرد فردی می شود.
  روش کار
  این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی است و از نظر روش جمع آوری داده ها برای آزمون (فرضیه ها یا سوالات)، از نوع توصیفی از شاخه همبستگی می باشد. داده های مورد استفاده از 217 نفر از مدیران و سرپرستان بازاریابی در شهر تهران جمع آوری شده و الگوی ارائه شده با استفاده از آزمون معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد عوامل سازمانی (42/0) و معناداری (01/4) بر اخلاق کاری مدیران بازاریابی تاثیر دارد. همچنین عوامل فردی با تخمین استاندارد (37/0) و معناداری (52/3) بر اخلاق کاری تاثیر مثبت دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحلیل آماری نشان می دهد عوامل سازمانی و فردی بر اخلاق کاری مدیران بازاریابی تاثیرگذار است و عوامل سازمانی تاثیر بیشتر از عوامل فردی بر اخلاق کاری مدیران بازاریابی دارد. همچنین عدالت سازمانی نقش تعدیل گر یعنی تعدیل اثر میان عوامل را در این رابطه بازی می کند.
  کلیدواژگان: اخلاق کاری، عدالت سازمانی، عوامل سازمانی، عوامل فردی
 • محمدرضا محبوبی*، مهندس معصومه سپهرآرا صفحه 25
  زمینه
  اخلاق حفاظت خاک به معنای اخلاق استفاده، بهره برداری و حفظ منابع خاک است و بر حفظ سلامت خاک با هدف بهره مندی از آن برای تولید پایدار استوار است.
  روش کار
  این تحقیق با هدف بررسی اخلاق حرفه ای کشاورزان در حفاظت از خاک به اجرا در آمده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل 270 نفر از کشاورزان بوده اند که از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و اعمال روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 نفر انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری، اعتبار محتوایی با نظرخواهی از متخصصان ترویج و حفاظت خاک انجام شده است. محاسبه قابلیت اعتماد با تکمیل 30 پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 78/0 بدست آمده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد در مجموع عوامل حفاظتی، تولیدی، نیکداری، آینده نگری، صیانتی، پایداری و اخلاق زمین عمده ترین عوامل تبیین کننده اخلاق حرفه ای کشاورزان در حفاظت از خاک بوده اند که در مجموع 6/58 درصد واریانس را به خود اختصاص داده اند.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که عامل حفاظتی نقش مهم تری در تبیین اخلاق حرفه ای کشاورزان در حفظ خاک به عنوان منبع پایه تولید کشاورزی داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت ارزش اقتصادی زمین و کسب سود از آن انگیزه مهم بروز رفتار حفاظت خاک در کشاورزان است.
  کلیدواژگان: حفاظت خاک، اخلاق کشاورزی، استان گلستان
 • فریدون احمدی* صفحه 35
  زمینه
  اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد. بی توجهی سازمان ها به این نوع رفتارها و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی نفعان داخلی، می تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و اعتبار سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. لذا آگاهی از وضع موجود رفتار اخلاقی کارکنان و شناسایی عوامل موثر بر آنها جهت ارتقای رفتار اخلاقی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
  روش
  تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. بر اساس فرمول کوکران 384 نفر از کارکنان سازمان های امور اقتصادی و دارایی، شهرداری ها و بیمارستان های استان کردستان به شیوه طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.
  یافته ها
  اخلاق حرفه ای در سازمان های مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و عواملی در سه سطح فرا سازمانی (بیرونی)، سازمانی (درونی) و فردی بر پایین بودن سطح اخلاق حرفه ای کارکنان در سازمان های مورد بررسی موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در سازمان های حرفه مدار توجه به وضعیت اقتصادی کارکنان، عادلانه نمودن توزیع پاداش ها و بهبود انگیزش کارکنان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، فراسازمانی، سازمانی، فردی، سازمان های حرفه مدار
 • حبیب الله رعنایی کردشولی، احمد الله یاری بوزنجانی صفحه 43
  زمینه
  حجم انبوهی از آلودگی های زیست محیطی به وجود آمده، در نتیجه تولیدات و مصارف روزمره انسانی است. طبیعتا صرف دقت در خرید و مصرف محصولاتی که فاقد ضرر و زیانی برای محیط زیست می باشند می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش چنین آلودگی هایی داشته باشد. با توجه به اهمیت این بحث، هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر مسئولیت پذیری زیست محیطی مصرف کنندگان بر تصمیم آنها در خرید محصولات محیط زیست دوستانه می باشد.
  روش کار
  به منظور انجام مطالعه حاضر نمونه ای مشتمل بر 385 نفر از مصرف کنندگان محصولات لبنیاتی در سطح شهرستان شیراز به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد میزان مسئولیت پذیری زیست محیطی مصرف کنندگان بر تصمیم آنها به خرید محصولات محیط زیست دوستانه تاثیر مثبت و معنی داری دارد، به علاوه نوع بسته بندی محصول و قابلیت بازیافت و استفاده مجدد از آن مهم ترین عامل در خرید محصولات محیط زیست دوستانه به شمار می آید. همچنین مشخص گردیدکه افراد متاهل نسبت به افراد مجرد مسئولیت پذیری بیشتری را در قبال محیط زیست از خود نشان می دهند.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر مثبت و معنی دار میزان مسئولیت پذیری زیست محیطی مصرف کنندگان بر تصمیم آنها به خرید محصولات محیط زیست دوستانه و همچنین اهمیت تاثیر نوع بسته بندی محصول بر تصمیم خرید سبز آنها به شرکت ها توصیه می گردد با طراحی بسته بندی هایی که حاوی مواد قابل بازیافت هستند و یا به نوعی قابلیت استفاده مجدد را دارند در عین تامین خواسته های زیست محیطی مصرف کنندگان از محیط زیست نیز صیانت نمایند.
  کلیدواژگان: خرید سبز، مسئولیت پذیری زیست محیطی، محیط زیست، مصرف کننده سبز، تصمیم خرید مصرف کننده
 • محبوبه قدیری، کیومرث بشلیده، سیداسماعیل هاشمی شیخ شبانی، فرشید مشکلانی صفحه 54
  زمینه
  بررسی روابط بین جوهای اخلاقی و رفتارهای کارکنان از حیطه های پژوهشی مهمی به شمار می رود، زیرا جو اخلاقی یکی از عوامل شکل دهنده ی نگرش های کارکنان است و تاثیر قابل ملاحظه ای بر پیامدهای سازمانی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه انواع جو اخلاقی (جو نوع دوست، جو حقوقی و اصولی، جو قانونی، جو ابزاری و جو مستقل) با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل انجام گردید.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. افراد شرکت کننده در پژوهش شامل 250نفر کارکنان رسمی شرکت گاز استان اصفهان بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون، همبستگی بنیادی و رگرسیون چندگانه به شیوه پس رونده استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند هر یک از پنج نوع جواخلاقی مورد بررسی با تعهدسازمانی و خشنودی شغلی و قصدترک شغل رابطه دارند. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی بنیادی نشان داد ترکیب خطی انواع جواخلاقی با ترکیب خطی تعهدسازمانی، خشنودی شغلی و قصدترک شغل رابطه معناداری دارند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان دادند که ترکیب خطی انواع جو اخلاقی 8/45درصد تعهدسازمانی، 6/30درصد خشنودی شغلی و 2/28درصد واریانس قصدترک شغل را تبیین می کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، انواع جوهای اخلاقی با پیامدهای مهم سازمانی شامل خشنودی شغلی، تعهدسازمانی و قصدترک شغل مرتبط می شوند که این امر اهمیت توجه به مفهوم اخلاق در سازمان ها و محیط های کاری را مشخص می سازد.
  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، جو اخلاقی، خشنودی شغلی، قصد ترک شغل
 • زهرا جوادیان، محسن گل پرور، سمیه بلالی دهکردی صفحه 68
  زمینه
  این پژوهش با هدف بررسی دو مدل، یکی برای پیشگیری از رفتارهای غیر اخلاقی و دیگری برای تقویت رفتارهای مدنی- سازمانی در محیط های کار به مرحله اجرا درآمد. این دو دسته رفتار، از رفتارهای منفی و مثبت بسیار مهم برای محیط های کاری هستند.
  روش کار
  جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان (زن و مرد) یک شرکت تولیدی در تابستان 1389 (به تعداد 360 نفر) تشکیل دادند. از بین کارکنان این شرکت، از روی فهرست کارکنان، بر مبنای نمونه گیری طبقه ای، 263 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، شامل پرسشنامه رفتارهای غیر اخلاقی با 23 سوال (آلفای کرونباخ برابر با 97/0)، پرسشنامه رفتارهای مدنی- سازمانی با 9 سوال (آلفای کرونباخ برابر با 9/0)، پرسشنامه قرارداد روانی با 6 سوال (آلفای کرونباخ برابر با 87/0)، پرسشنامه رضایت شغلی با 3 سوال (آلفای کرونباخ برابر با 88/0) و پرسشنامه تعهد سازمانی با 3 سوال (آلفای کرونباخ برابر با 76/0) بودند. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری نشان داد، طی یک مجموعه روابط چند سطحی، ابتدا قرارداد روانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تاثیر می گذارد، سپس رضایت شغلی و تعهد سازمانی زمینه کاهش رفتارهای غیر اخلاقی و افزایش رفتارهای مدنی- سازمانی را فراهم می سازند.
  نتیجه گیری
  برپایه یافته های این پژوهش، می توان گفت که پای بندی به اصول قرارداد روانی کارکنان را راضی تر و متعهدتر می سازد. پیامد این رضایت و تعهد بیشتر چیزی جز افزایش رفتارهای مدنی- سازمانی و کاهش رفتارهای غیر اخلاقی نخواهد بود.
  کلیدواژگان: رفتارهای غیر اخلاقی، رفتارهای مدنی، سازمانی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، قرارداد روانی
 • مقصود امین خندقی، سمیه بهمن آبادی صفحه 80
  زمینه
  ارزشیابی فعالیت نظام داری است که برای انجام آن ملاک هایی جهت ارزش گذاری تعیین و اطلاعاتی در خصوص وضع موجود پدیده فراهم می شود و سپس با مقایسه وضع موجود با این ملاک ها، ارزش آن پدیده تعیین می شود. لازم است که ارزشیاب تصمیم بگیرد که از کدام منابع و با چه شیوه ای ملاک های ارزش گذاری شده را انتخاب، جمع آوری و تحلیل کند، و یافته های خود را چگونه در جهت بهبود وضع موجود عرضه کند. بنابراین، ماهیت ارزشیابی شرایط زیادی را ایجاد می کند که ارزیابان را در حوزه کارشان با چالش ها، تعارض ها و مسائلی اخلاقی مواجه می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی مفهومی از اخلاق در ارزشیابی جهت ارائه دستورالعملی به ارزشیابان بود.
  روش کار
  این مقاله با روش تحلیلی- استنتاجی و با مرور منابع مرتبط، چارچوبی مفهومی از اخلاق در ارزشیابی را فراهم می کند.
  یافته ها
  دست یافتن به تعریفی واحد از ارزشیابی تنها با توسل به ارکان سازنده تعاریف مختلف این حوزه میسر است. با توجه به سه رکن اصلی تمام تعاریف ارزشیابی، اخلاق در ارزشیابی در سه حوزه 1) گردآوری روشمند داده ها، 2) قضاوت روشمند درباره یافته ها و 3) تصمیم گیری و تلاش برای بهبود وضع موجود قابل مفهوم سازی است. هریک از این حوزه ها خرده مولفه های مختلف و اصول اخلاقی خاص خود را دارد.
  نتیجه گیری
  ارزشیابی به واسطه ماهیت چندگانه ای که دارد، مستلزم رعایت اصول اخلاقی است تا بتوان با دست یابی به نتایج معتبر در جهت تصمیم گیری برای بهبود وضع موجود برنامه ها و سازمان ها گام برداشت؛ بنابراین، توجه به چارچوبی مفهومی برای رعایت اصول اخلاقی در ارزشیابی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: گردآوری روشمند داده ها، قضاوت روشمند، تصمیم گیری، چارچوب مفهومی، اخلاق در ارزشیابی
 • محمد آتشک* صفحه 93
  زمینه
  امروزه شعار دولت ها و سازمان های فناوری محور، حمایت از جریان آزاد اطلاعات است. این امر اگرچه بالذات ممدوح و لازم است اما گستردگی محتوای غیراخلاقی موجود در اینترنت، موجب بروز نگرانی های فراوانی شده است. انتشار تصاویر و مطالب مستهجن، ایجاد پایگاه هایی با مضامین هرزه نگاری و سایت های سوء استفاده اخلاقی، مرزهای اخلاقی را در هم شکسته و تهدیدی جدی برای سلامت افراد و جامعه به شمار می رود.
  روش کار
  تحقیق حاضر دارای رویکرد کیفی و از نوع تحلیل کیفی محتوا است که برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختارمند حضوری، تلفنی و اینترنتی و برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری به شیوه تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری شامل متخصصین و سیاستگذاران موضوعی، خانواده های دارای نوجوان، اولیاء مدرسه و نوجوانان بوده اند که به شیوه نمونه گیری هدفمند تعدادی از آنها به عنوان مشارکت کنندگان انسانی برای مصاحبه برگزیده شده و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری مقوله ها ادامه یافته است، همچنین برای کدگذاری مقوله ها و سازوکارها از ادبیات فنی و کدهای جنینی و محقق ساخته استفاده شده و برای اعتباربخشی به یافته ها از روش وارسی توسط همگنان بهره برده شده است.
  یافته ها
  سازوکارهای ارایه شده عبارتند از مقوله های تقویت کنترل فردی، رشد اخلاقی نوجوانان، والدین، آموزش، قانون گذاری و اجرای قوانین، تهیه کنندگان و ارائه کنندگان سخت افزارها، نرم افزارها و خدمات فناوری.
  نتیجه گیری
  اثربخشی سازوکارهای ارائه شده در گرو مشارکت همزمان و واقعی تمامی متولیان امر و ذی نفعان و توجه به زمینه های فرهنگی کشور است.
  کلیدواژگان: اخلاق، اینترنت، نوجوانان، هرزه نگاری
|
 • A.Azar, A.A.Fani, S.S.Dajkhosh Page 1
  Background
  Business ethics refers to what is perceived as good or bad behavior in social scene. Different methods are used for ethical assessment in organizations which victor and cullens work has won acclaim and used all over the world. This article aims to introduce a new method for ethical business assessment.
  Methods
  We’d surveyed the related literature and interviewed ethics experts. 24 attributes of business ethics were extracted and categorized in 5 main factors. So the hierarchical model was extracted. Considering the large number of factors and also existence of correlation، in this research Fuzzy Analytic Network Process (FANP) method employed in order to analyzing the business ethics model.
  Results
  Business ethics attributes and factors ranking were determined that in this case the ethical leadership factor was the best and ethical decision making was the weakest factors.
  Conclusion
  Applied methodology in this research (FANP) has an easy and understandable structure which contains appropriate usefull information for strategic decision makers in ethics field.
  Keywords: Business Ethics, Ethical Climate, Ethical Assessment, Fuzzy Analytic Network Process (FANP)
 • Manouchehr Ansari, Javad Ghorbany, Masoud Shahparast, Hosseinrahmany Youshanloei Page 14
  Background
  Considering work ethic is a part of personal and organizational success factors. To improve personal and organizational situations; we need to Take observance of work ethic. Due to this observance we have code al ethics. As a matter of code al ethics; we will see organizational profitability and enhance of personal performance.
  Methods
  This research is an applied research which uses questionnaire so we call it descriptive method. Data gathers from 217 persons who work as managers and supervisor of marketing department in Tehran. We test our model through structural equation model by LISREL.
  Results
  Results show organizational factors (0.42) and significant (4.01) effect on work ethic of marketing managers. Personal factors effect on work ethic by standard estimated (0.37) and significant (3.52)
  Conclusion
  conclusions show both organizational and personal factors effect on work ethics of marketing managers but organizational factors are more effective than personal factors on marketing managers.
  Keywords: Work Ethics, Organizational Justice, Organizational Factors, Personal Factors
 • M.R. Mahboobi*, M. Sepehrara Page 25
  Background
  The soil conservation ethics is an ethic of use، allocation، exploitation، and protection of soil resources. Its primary focus is upon maintaining the soil health with the aim of use the soil for sustainable production.
  Methods
  This research is aimed in order to identification farmers، professional ethics in soil conservation in Golestan Province and is done through descriptive and survey method. Using simple random sampling procedure and Krejcie and Morgan table 102 men and 98 women were selected and interviewed using a questionnaire. The data resulted from this procedure was analyzed using SPSS/WIN software. Content and face validity of the instrument were obtained by the faculty members of Department of agricultural extension and education. The reliability analysis was conducted with completing 30 questionnaires and Cronbach’s alpha value was 0. 78.
  Results
  The results obtained from factor analysis indicated that conservation، productive، stewardship، providence، preservation، sustainability and land ethic are most influencing factors of farmer''s desire towards soil conservation that allocated 58. 6 % cumulative variance.
  Conclusion
  The results showed that conservative factor has more important role in elucidation of farmers΄ professional ethics in soil conservation as basis resource for agricultural production. On the other hand، we can tell economical utility of land and land benefit are the most important motivation for soil conservation behavior in farmers.
  Keywords: Soil Conservation, Agriculture ethics, Golestan Province
 • F. Ahmadi* Page 35
  Background
  Ethical or non ethical behaviors and functions of staff can lead to positive and negative outcome in organization. Organization،s inattension to this behaviors and ethical principles in communicating with customers may result in problems and decrease the legitimate of organization. Therfore،awareness of current ethical behaviors of staffs and identifying effective factors are critical.
  Methods
  This study is applied research and data gathered by using questionnaire. On the basis of kukran formula، 384 people selected from hospitals،municipalities and economic affairs and finance، in Kurdistan province is selected as a sample.
  Results
  Professional ethic has not efficient condition in mentioned organizations. Thre are effective factors that impact on professional ethics of staff in three levels: Meta organizational، organizational and individually.
  Conclusion
  For enhancement of professional ethics in job- oriented organizations، respect to economical condition of staff، fairness in distributing of revenue and promoting staffs، motivation are very important.
  Keywords: Individual, Meta Organization, Professional Ethics, Job, Oriented Organizations
 • Habibollah Ranaei Kordshouli, Ahmad Allahyari Bouzanjani Page 43
  Background
  Massive amounts of environmental pollution are the result of human production and daily consumption. Normally، buy carefully and use only products that do not harm the environment can have a significant impact on reducing this pollution. Due to the importance of this issue، the purpose of this study is investigating the effect of consumer''s environmental responsibility on their decision to buy environmentally friendly products.
  Methods
  For the present study، the sample consisted of 385 Consumers of dairy products in the city of Shiraz by random method were selected and studied. In order to analyze the data، structural equation modeling techniques were used.
  Results
  Results shows that environmental responsibility has significant and positive effect on consumer''s green purchase decision. In addition، reusability، recyclability and packaging of such products is considered the most important factor in purchasing environmentally friendly products. Also Results show that married people than single people take more responsibility towards the environment.
  Conclusions
  Due to the significant impact of environmental responsibility on the consumer''s decision to purchase environmentally friendly products and also important Impact of packaging of environmentally friendly products in their decision to buy these products، It is recommended to Companies، that engaged in the production of environment-friendly products، by designing reusable and recyclable packaging satisfy the environmental needs of consumers and also protect the environment.
  Keywords: green purchase, environmental responsibility, environment, green consumer, consumers purchase decision
 • M. Ghadiri, K. Beshlide, S. E. Hashemi Sheikh Shabani, F. Moshkelani Page 54
  Background
  Examining the relationships among the ethical climates and employees behaviors is an important research area because ethical climate is one of the factors shaping employees attitudes and having considerable impact on the organizational outcomes. This study was conducted to investigate the relationship of ethical climates (caring، law& code، rules، instrumental and independence climate) with job satisfaction، organizational commitment and turnover intention.
  Methods
  This research is descriptive and correlation design. Survey participants include 250 employees of the Esfahan Gas Company [NIGC (National Iranian Gas Company) -Esfahan] were selected by simple random method. For data analysis used from pearson correlation، canonical correlation and backward regression method analysis.
  Results
  Results indicated that all types of ethical climate were correlated with job satisfaction، organizational commitment and turnover intention. Canonical correlation analysis revealed that linear combination of different ethical climate types were correlated with linear combination of job satisfaction، organizational commitment and turnover intention. Moreover، multiple regression analysis revealed that linear combination of different ethical climate types accounts for 45. 8 percent of variance of organizational commitment، 30. 6 percent of variance of job satisfaction and 28. 2 percent of variance of turnover intention.
  Conclusion
  With regard to these results، all types of ethical work climate are related with important organizational outcomes including job satisfaction، organizational commitment and turnover intention which show the importance of consideration of ethic concept in organizations and work environments.
  Keywords: ethical climate, job satisfaction, organizational commitment, turnover intention
 • Z. Javadian, M. Golparvar, S. Balali Dehkordi Page 68
  Background
  This research was conducted with the aim of investigating two models، one for preventing unethical behaviors، and the other for reinforcing organizational citizenship behaviors at workplaces. These two categories of behaviors are very important negative and positive behaviors for workplaces.
  Methods
  Research statistical population were all the employees (male and female) of an productive Company in the summer of 1389 (360 persons). Among the employees of this company، 263 persons were selected from the employees list، on the basis of stratified sampling، with the use of random method. Instruments which were used in this research were the unethical behaviors questionnaire with 23 items (α=0/97)، organizational citizenship behaviors questionnaire with 9 items (α=0/9)، psychological contract questionnaire with 6 items (α=0/87)، job satisfaction questionnaire with 3 items (α=0/88) and organizational commitment with 3 items (α=0/76). Data were analyzed using structural equation modeling.
  Results
  Results of structural equation modeling revealed that، through a series of multilevel relations، firstly psychological contract impact on job satisfaction and organizational commitment، then job satisfaction and organizational commitment، decrease unethical behaviors and increase organizational citizenship behaviors.
  Conclusion
  On the basis of these research findings، it could be said that، involvement to psychological contract principles، resulted in more satisfaction and commitment among employees. The consequence of this higher satisfaction and commitment are the increase of organization citizenship behaviors and decrease of unethical behaviors.
  Keywords: Behaviors, Citizenship Behaviors, Job Satisfaction, Organizational Commitment, Psychological Contract, Unethical Organizational
 • M. Amin Khandaghi, S. Bahmanabadi Page 80
  Background
  Evaluation is a systematic activity that some evaluating criteria are assigned for performing it and some information is provided for describing the current status of a phenomenon. Then، the current status is compared with these criteria to evaluate the phenomenon. It is necessary for an evaluator to decide what resources and methods they use for selecting، collecting and analyzing the evaluating criteria and how to delive their findings for improving the situations. As a result، the nature of evaluation makes many conditions ethically challengeable and problematic for evaluators. This study aimed to provide a conceptual framework for evaluation ethics in order to propose some codes for evaluators.
  Methods
  The article proposes a conceptual framework for evaluation ethics by using analytical-deferential method.
  Results
  Achieving a unified definition of evaluation is possible only by considering the components of its different definitions. Regarding the three common components included in all definitions of evaluation، evaluation ethics can be conceptualized in three areas: 1) methodic data collection، 2) methodic judgment about findings، and 3) deciding on and attempting to improve the current status. Each area involves some special ethical subcomponents and principles.
  Conclusion
  Evaluation needs evaluators to obey ethical principles due to its multiple natures and the necessity to achieve reliable output for better deciding to improve the current situations of organizations and programs. Then، a conceptual framework should be taken into account for obeying ethical principles in evaluation process.
  Keywords: evaluation ethics, methodologic data collection, methodologic judgment, decision making
 • M. Atashak* Page 93
  Background
  Today، governments and technology-based organizations are supporting the interaction of information. Although it is necessary، Immoral (pornographic) content available on the internet، has been caused great concern. There are pornographic pictures، material and sites that threat to the health of individuals and society.
  Methods
  This research is a qualitative approach. The data collection is done by semi-structured interviews in-person، telephone and internet. Encoding method is used for data analysis. The study population consisted of subject experts and policy makers، parents، teachers and teenagers and also purposive sampling method was used. Technical literature was used for the coding categories and mechanisms also member checking has been used to validate the findings.
  Results
  Proposed mechanisms include enhancement of personal control، moral development of teenagers، parents، education، legislation and enforcement، suppliers and providers of hardware، software and ICT services.
  Conclusion
  Proposed mechanism is effective when all of the above categories are considered simultaneously and national and cultural backgrounds being considered.
  Keywords: Ethics, Internet, Teenagers, Pornography