فهرست مطالب

اقتصاد و مدیریت شهری - پیاپی 3 (تابستان 1392)
 • پیاپی 3 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مصطفی قدمی*، اسدالله دیوسالار، زینت رنجبر، طاهره غلامیان آقامحلی صفحات 1-16
  ساختار فضایی شهر نتیجه فرایندهای فضایی موجود در شهر است، به نحوی که در بلندمدت، با کارایی توسعه شهری، دارای ارتباط تنگاتنگ خواهد بود. این مفهوم بر کیفیت رقابت پذیری، زیست پذیری، مطلوبیت و مصونیت زیست محیطی شهرها تاثیر عمیق دارد. در این رابطه، تکوین یک ساختار فضایی پایدار، به شرایطی چون توجیه پذیری اختلاط کاربری ها، تامین سهولت حرکت و دسترسی، توجیه پذیری حمل ونقل عمومی و میزان انطباق و انعطاف پذیری، کیفیت زیست محیطی و رعایت فاصله بین مراکز فعالیت و سکونت، بستگی دارد. این تحقیق کاربردی با هدف شناسایی و ارزیابی ویژگی های ساختار فضایی شهر ساری با رویکردی راهبردی و در قالب مفهوم توسعه پایدار در سال 1391 انجام گردیده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق روش میدانی (پرسشنامه) جمع آوری شده است. در راستای اهداف تحقیق با استفاده از تکنیک SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای ساختار فضایی شهری مورد تحلیل قرار گرفته و سپس در جهت دستیابی به ساختار فضایی پایدار، راهبردها و سیاست های مناسبی ارائه شده اند. تجزیه و تحلیل های تجربی در نمونه موردی مطالعه نشان می دهد، ساختار فضایی کنونی شهر ساری با معیارهای پایداری فاصله قابل توجهی دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی راهبردی، ساختار فضایی، پایداری، SWOT، ساری
 • سعید ابراهیم نیا سماکوش*، علی خاکساری، غلامرضا لطیفی، محمد دامادی صفحات 17-31
  امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع برتر در حال توسعه، جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته و نقش فعال و موثری در ارتقای ساختار اجتماعی- فرهنگی و محیطی جوامع میزبان بازی می کند. با توجه به اهمیت روزافزون گردشگری در توسعه جوامع انسانی، این پژوهش درصدد است تا از دید مردم و مسئولین شهر بابلسر، تاثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی-محیطی شهر را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی، توصیفی- همبستگی می باشد. داده های موردنیاز با استفاده از منابع اسنادی-کتابخانه ای و همچنین با به کارگیری پرسشنامه تدوین شده پژوهشگر، بازدید میدانی و مصاحبه با سازمان های مرتبط و سرپرست خانوارهای ساکن در شهر بابلسر، گردآوری شده است. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و کندال b، نشان می دهد که گردشگری در زمینه اقتصادی، اثرات قابل توجهی داشته و علاوه بر اشتغال زایی و درآمدزایی، سبب بالا رفتن قیمت ها و سوداگری زمین شده است. در زمینه زیست محیطی و کالبدی نیز ورود گردشگران منجر به کاهش اراضی زیرکشت کشاورزی و تغییر کاربری آنها، افزایش خدمات و تسهیلات کالبدی گردشگری، افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست و سهولت دسترسی به شهر شده است. بنابراین، با برنامه ریزی اصولی و تلاش برای استفاده بهینه از ورود گردشگران، می توان وضعیت اقتصادی و به تبع آن، وضعیت زیست محیطی و کالبدی شهر را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: گردشگری شهری، گردشگری پایدار، جاذبه های گردشگری، توسعه اقتصادی، محیطی، بابلسر
 • آرمان رحیمی کاکه جوب، علی اصغر عیسی لو، حسن محمدیان مصمم، اکبر رحمتی* صفحات 33-43
  مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن، بادوام، غیرمنقول، سرمایه ای، مصرفی و دارای پیامدهای جانبی، بخش قابل توجهی از بودجه خانوارها، هزینه ها و سرمایه گذاری ثابت ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و نقش زیادی در اشتغال و ارزش افزوده کشورها دارد. در این میان یکی از موارد بسیار مهم و قابل تاکید در امر مسکن، پیش بینی قیمت و عوامل موثر بر قیمت این کالا است. هدف از این مقاله پیش بینی قیمت مسکن و عوامل موثر بر قیمت آن با کمک تابع هدانیک قیمت است. در این راستا پژوهش حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات میدانی، عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه دو شهر سنندج (جامعه آماری پژوهش) و تعداد 174 نفر به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از تابع هدانیک قیمت، متغیر مستقل و متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج نشان می دهد که عوامل فیزیکی مسکن در منطقه دو شهر سنندج تاثیر بیشتری نسبت به عوامل دسترسی در قیمت مسکن در این منطقه دارند. همچنین، در میان ویژگی های فیزیکی، بیشترین تاثیر به ترتیب مربوط به مساحت زمین، مساحت زیربنا، نوع مصالح به کار رفته و خدمات گاز شهری می باشد.
  کلیدواژگان: مسکن، هدانیک قیمت، ویژگی های فیزیکی مسکن، عوامل دسترسی مسکن
 • سید عبدالرضا موسوی، عادل آذر*، شعبان الهی، عباس مقبل باعرض صفحات 45-56
  پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان توانسته اند نقش ویژه ای را در توسعه اقتصاد شهری، محلی و منطقه ای ایفا کنند. این پژوهش با هدف کمک به توسعه عملکرد پارک های علم و فناوری با استفاده از روش تئوری مفهوم سازی داده بنیان، به تحلیل و شناسایی عوامل زمینه ای موثر در ارزیابی عملکرد این پارک ها در کشور پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر نوع هدف، توصیفی و از نظر نوع راهبرد، پژوهش کیفی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و صاحب نظران پارک های علم و فناوری می باشد. نمونه آماری شامل 17 نفر از این افراد بوده، به روش گلوله برفی انتخاب و با آنها مصاحبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل زمینه ای موثر در ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری شامل ملاحظات شرکت های دانش بنیان، ملاحظات ارتباطات بیرونی و درونی در پارک، ملاحظات زیرساختی، ملاحظات فرهنگی، ملاحظات ساختاری و فرایندی، ملاحظات مربوط به خدمات و مشاوره ها، ملاحظات مدیریتی و نیروهای ستادی، ملاحظات مربوط به ظرفیت های داخلی و خارجی، ملاحظات محیط بیرونی و کلان و ملاحظات مربوط به تیم ارزیابی کننده پارک می باشد. در پایان هم پیشنهاداتی اجرایی برای توسعه پارک ها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: پارک های علم و فناوری، ارزیابی عملکرد، عوامل زمینه ای، تئوری مفهوم سازی داده بنیان، شرکت های دانش بنیانز
 • بهرام رنجبریان، جواد خزایی پول* صفحات 57-73
  آگاهی از چگونگی استنباط گردشگران درباره کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده و درگیری ذهنی، همچنین سطح رضایت مندی و در نتیجه تمایلات رفتاری نسبت به بازدید از مقصد گردشگری، برای بازاریابی و مدیریت موفق مقصد بسیار حیاتی است. هدف از این پژوهش کشف روابط بین این متغیرها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، گردشگرانی هستند که در بازه زمانی بهار و تابستان سال 1391 به شهر نوشهر مسافرت داشته اند. تعداد 456 گردشگر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش فرضیه های پژوهش و با استفاده از نتایج تحلیل مسیر مشخص شد که ادراک گردشگران از کیفیت، ارزش و سطح درگیری ذهنی نسبت به مقصد گردشگری، رضایت مندی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد؛ همچنین این امر بر سطح تمایل گردشگران به بازدید مجدد از آن مقصد به طور مثبتی تاثیر می گذارد. یافته های این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم های رفتاری می شود که مبنای قابل قبولی برای حفظ و افزایش بازدید گردشگران از یک مقصد گردشگری شهری به شمار می رود.
  کلیدواژگان: کیفیت ادراک، ارزش ادراک شده، درگیری ذهنی، رضایت، مدیریت شهری، گردشگری شهری
 • داود عباسی کارجگان*، محمود رضا اسدی صفحات 75-93
  امروزه توانمندسازی شهروندان به عنوان عامل موثری در مشارکت مدیریت شهری بیان می شود. بنابراین هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی رابطه توانمندسازی شهروندان با مشارکت در مدیریت شهر و ارایه سازوکارهایی جهت توانمندسازی شهروندان به منظور ترغیب آنها به همکاری بیشتر و مشارکت فعال در مدیریت شهر است.
  این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به شیوه توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش تمامی شهروندان بالای 15 سال ساکن در منطقه 18 شهرداری تهران، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 384 نفر و انتخاب نمونه های آماری به شیوه طبقه ای تصادفی انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش به دو شیوه توصیفی و استنباطی صورت گرفت؛ نتایج کلی نشان داد که میان توانمندسازی شهروندان و مشارکت در مدیریت شهر رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین یافته ها نشان می دهند که میزان توانمندی و مشارکت پایین تر از حد متوسط است. با توجه به نتایج به دست آمده، اقدام در جهت توانمندسازی شهروندان و ارتقای مشارکت شهروندی ضرورت دارد و هر گونه تلاش برای توانمندسازی شهروندان، در ارتقای سطح مشارکت در مدیریت شهر، موثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، مشارکت، شهروندان، مدیریت شهری
 • سیدعلی حسینی*، سید حسین حسینی صفحات 95-107
  در دنیای امروز فرایندمحوری به عنوان یک عامل اثربخش و جاذب برای سازمان ها ضرورت پیدا کرده است، به طوری که از این مفهوم به عنوان مهمترین ایده مدیریتی در بیست سال اخیر نام می برند. یکی از حوزه هایی که ضرورت پیاده سازی چنین رویکردی به شدت در آن احساس می شود، مدیریت شهری است. در ایران سازمان های متعددی با مقوله مدیریت شهری مرتبط می باشند اما یکی از مهمترین این سازمان ها که سهم زیادی در مدیریت شهری دارد، وزارت راه و شهرسازی است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پذیرش فرایندمحوری به منظور پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها در وزارت راه و شهرسازی است. این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع تحقیقات، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارکنان ستادی مسکن و شهرسازی در سه معاونت شهرسازی و معماری، معاونت توسعه و مدیریت منابع و معاونت مسکن و ساختمان تشکیل می دهد. تعداد 135 نفر، به عنوان نمونه با شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و از پرسشنامه مربوط به مهندسی مجدد فرایندها به عنوان ابزار جمع آوری داده، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل، آزمون t تک نمونه ای و از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه برای تعیین تفاوت بین گروه ها استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که بین وضعیت موجود وزارت راه و شهرسازی با وضعیت مطلوب آن از لحاظ پذیرش فرایندمحوری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مدیران و کارکنان در بخش های مورد بررسی در این پژوهش در زمینه پذیرش فرایندمحوری تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، فرایندهای کسب وکار، فرایندمحوری، همکاری بین بخشی، وزارت راه و شهرسازی
 • کرامت الله زیاری، علی مهدی*، معصومه مهدیان بهنمیری صفحات 109-125
  امروزه لزوم به کارگیری فناوری اطلاعات و بسترسازی برای اداره الکترونیکی شهرهای کشورمان و استفاده از این دانش برای ساماندهی امورشهری، با توجه به حجم بالای کاری مدیریت شهری و در راس آن شهرداری، بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می شود که بدانیم در حال حاضر، از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران، روش های سنتی شهرداری و شیوه های قدیمی آن، در بسیاری از موارد به ویژه در کلان شهرها، پاسخگوی خیل عظیم جمعیت آن نیست. بنابراین، لزوم استفاده از روش های نوین مانند شهرداری الکترونیک که مواهبی چون کاهش زمان اتلاف شده شهروندان در ترافیک، عرضه بهتر خدمات، توزیع عادلانه تر امکانات، کاهش آلودگی محیط زیست، افزایش اشتغال و بهبود مدیریت پایدار شهری از ویژگی های اجتماعی شهرداری را در پی دارد، می تواند انقلابی در زمینه مدیریت شهری به وجود آورد. در همین ارتباط، مطالعه حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی وضعیت موجود با عنوان نمونه پژوهش شهرداری الکترونیک در کلان شهر قم پرداخته است. نتایج نشان می دهد که در کنار برخی حرکت های بسیار مثبتی که در زمینه شهرداری الکترونیک در این کلان شهر انجام شده است، همچنان برخی از مشکلات نیز مانند ضعف بهره مندی از افراد متخصص جوان و آشنا به مسائل روز الکترونیکی، ضعف آموزش کارکنان در زمینه آشنایی با سیستم های الکترونیکی و روزآمد، در برخی از مواقع عدم وجود مشتری مداری (ارباب رجوع) و... وجود دارد. در مجموع، علاوه بر پیشنهادهای ارائه شده، مشاهده ها و مطالعه های صورت گرفته و نیز اسناد موجود از شهرداری مورد پژوهش، می توان گفت که کلان شهر قم در آینده می تواند از قطب ها و پیشروان عرصه شهرداری الکترونیک در کشور باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، شهرداری الکترونیکی، توسعه پایدار شهری، شهرداری قم، کلان شهر قم
 • رحیم بردی آنامرادنژاد*، سیما بوذری، سودابه حسینی دوست صفحات 127-138
  امروزه مشارکت مردمی به عنوان کلید توسعه جوامع انسانی مطرح شده است. بدین ترتیب که با گسترش گروه های انسانی، مشارکت شهروندی در توسعه پایدارشهر تجلی پیدا می کند. هدف این مقاله، بررسی نقش ویژگی های فردی از جمله میزان تحصیلات، نوع شغل و مدت اقامت در میزان مشارکت و نقش آنان در توسعه پایدار شهر آمل می باشد. این شهر دارای 54144 خانوار است که تعداد 300 خانوار به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و به منظور گردآوری آمار و اطلاعات لازم از دو روش اسنادی و میدانی استفاده به عمل آمده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری آنوا و آزمون t یک طرفه استفاده شده است. برخی نتایج این تحقیق نشان دهنده مشارکت ضعیف شهروندان شهر آمل در توسعه پایدار شهری، وجود تفاوت معنادار میان سابقه سکونت شهروندان و تمایل به مشارکت در شهر آمل و نیز تفاوت معنادار میان تمایل به مشارکت مردم از نظر وضعیت شغلی و تحصیلی شان می باشد.
  کلیدواژگان: مشارکت مردمی، توسعه پایدار، ویژگی های فردی، شهرآمل، جوامع انسانی
|
 • Mostafa Ghadami*, Asadollah Divsalar, Zinat Ranjbar, Tahereh Gholamian Aghamahali Pages 1-16
  The spatial structure of a city is the result of current spatial processes in a city and in a long run، has close relationship with the efficiency of urban development. Such a concept has a significant effect on the quality of competitiveness، livability، desirability، and the environmental invulnerability of the cities. In this regard، formulating a sustainable spatial structure depends on such factors as the justifiability of functions mixing، providing ease of transfer and access، justifiability of public transport and the extent of adaptation and flexibility، environmental quality، and observing the distance between business and residential centers، etc. The applied study، aiming at identifying and assessing the features of the spatial structure of the city of Sari، with a strategic approach، has been conducted in the framework of the concept of sustainable development in 2012. The research method was descriptive-analytical and the required data were collected via a questionnaire. In line with the purposes of the study through SWOT technique، strengths، weaknesses، opportunities، and threats of the urban spatial structure have been analyzed، and، then، to achieve a sustainable spatial structure، appropriate policies and strategies have been offered. Experiential analysis in the case study indicates that the current spatial structure of the city of Sari does not comply with sustainability indexes.
  Keywords: strategic assessment, spatial structure, sustainability, SWOT, Sari
 • Saeid Ebrahimnia Samakoush*, Ali Khaksari, Gholamreza Latifi, Mohammad Damadi Pages 17-31
  Nowadays، tourism industry، as one of the premium developing industries، plays an important role in the economy of countries and takes an active and effective part in improving cultural-social and environmental structure of the host country. Considering the increasing importance of tourism in the development of communities، the current research intends to make an investigation into the effect (s) of tourism on economic-environmental development of the city through the lens of the citizens and the officials of the city of Babolsar. The current research is applied، purpose-wise، and is descriptive، correlational، and upon surveying، method-wise. The data has been collected via documents and library sources as well as the researcher-developed questionnaire، observations، and interviews with related organizations and the heads of the households in the city of Babolsar. Upon Pearson Correlation Coefficient and Kendall-b tests، the results show that tourism has significant effects on economy and in addition to employment and income-providing، has resulted in increase in prices and property speculation. Environmentally، tourism has decreased farmlands، changing them into buildings، and increased services، pollution، ecology-destruction، and has made it easier to have access to cities. Thus، via proper planning and efficient utilization of tourists entry، it is possible to improve economy of the city، resulting in improvement in the city’s environment.
  Keywords: urban tourism, sustainable tourism, tourist attractions, economic, environmental development, Babolsar
 • Arman Rahimi Kakejoub, Ali Asghar Eisalou, Hassan Mohammadian Mosammam, Akbar Rahmati* Pages 33-43
  Houses، as heterogeneous، lasting، immovable، capitalizable، and consumable goods، having side effects، have attracted a significant part of household budget، expenses، and gross national fixed investment and play an important role in a nation’s employment and value added. One of the most important and emphasized factors in housing issue، hence، is predicting the price and the effective factors deciding the price of houses. The current study aims at predicting the price and the effective factors deciding the price of houses utilizing Hedonic Pricing Model. To this end، the current study، via analytical-descriptive method and utilizing field research، the effective factors deciding housing prices in the district 2 of the city of Sanandaj، i. e. the research population from among whom 174 were randomly selected، were determined via Hedonic Pricing Model whereby independent variable and dependant ones were probed. The results indicated that physical factors had much more effect on determining the housing price than accessibility factors in the district 2 of the city of Sanandaj. From among physical factors، the significant factors were area of the land، the area of the building، the type of materials used، and urban gas-providing system.
  Keywords: housing, hedonic pricing, physical features of houses, accessibility factors
 • Seyyed Abdolreza Mousav, Iadel Azar*, Shaban Elahi, Abbas Moghbel Baerz Pages 45-56
  Science and technology parks، as one of the infrastructures of science-based economy، have played a specific role in the development of regional، local، and urban economy. The current study، aiming at helping the development of the function of such parks، utilizing data-driven conceptualization-theory method، one of the qualitative methods، analyzes and identifies effective contextual factors in assessing the function of the parks across the nation. The research is descriptive purpose-wise and qualitative strategy-wise. The research population consisted of all managers and view holders of science and technology parks and the 17 participants out of the population were selected based on Snowball Sampling Method and were interviewed. The results show that effective factors in assessing the function of science and technology parks include considerations of science-based companies، considerations of internal and external interactions in the park، infrastructure consideration، cultural considerations، procedural and structural considerations، considerations related to services and consultations، managerial and staff-related considerations، considerations related to domestic and foreign potentials، large-scale and exterior considerations، and the considerations related to the assessing team of the park. The study concludes with applied suggestions for the development of such parks.
  Keywords: science, technology parks, assessing function, contextual factors, data, driven conceptualization, theory, science, based companies
 • Bahram Ranjbarian, Javad Khazaei Poul* Pages 57-73
  Being aware of the inference of tourists regarding perceived quality، perceived value and mental obsession quality and value، satisfaction level، and behavioral inclinations to visiting tourist destinations are vital for marketing and successful destination management. The current study aims at investigating into the relationship between such variables utilizing Structural Equation Modeling (SEM). The current study is practical، purpose-wise، and descriptive-surveying، method-wise. The population of the study was tourists who had visited the city of Noshahr during spring and summer of the year 2012. Based on available random sampling، 456 tourists were selected for the study. The results of Path Analysis indicated that the understanding of tourists of quality and value and their being preoccupied with a tourist destination has effects on tourists’ satisfaction. It was also indicated that such an understanding has positive effects on tourists’ inclination level to revisit the very destination. The findings of the current study result in better understanding of behavioral mechanisms which are appropriate basis for maintaining and increasing the number of tourists to an urban tourist destination.
  Keywords: perception quality, perception value, mental obsession, satisfaction, urban management, urban tourism
 • Davoud Abbasi Karejgan*, Mahmoud Reza Asadi Pages 75-93
  Empowering citizens، recently، takes a pivotal role in urban management participation. Therefore، the current research aims at investigating into the relationship empowering citizens and participation in managing cities and، also، offering methods for empowering citizens، encouraging them to more cooperate and to actively participate in managing cities. The research is applied، purpose-wise، and follows a descriptive surveying method. To collect data، a questionnaire has been utilized and the research population was all above-15-year-olds dwelling in the district 18 of Tehran municipality. Via random sampling and upon Morgan table، the sample size was decided to be 384 participants. Research data were analyzed descriptively and inferentially. The results show that there is a significant positive relationship between empowering citizens and their participation in managing cities. Moreover، the results show that the extent of empowerment and participation is lower than the average. Based on the obtained results، it is argued that any measure to empower citizens and to improve their participation is necessary and any effort to empower citizens to improve the extent of their participation in managing cities will be effective and beneficial.
  Keywords: empowerment, participation, citizens, urban management
 • Seyyed Ali Hosseini*, Seyyed Hossein Hosseini Pages 95-107
  In today’s world، process-orientedness، as an effective and attractive factor، has become a necessity for organizations in a way that such a concept has been considered the most important managerial idea during the recent twenty years. One of the areas wherein the implementation of such an approach is of high importance is urban management. In Iran، numerous organizations have relations with the issue of urban management from among which the one having a large share in urban management is the ministry of roads and urban development. The current article aims at investigating the extent of accepting process-orientedness to implement business process reengineering (BPR) in the very ministry. The current study is practical، purpose-wise، and descriptive، data-collecting and -analysis-wise، and surveying، research-method-wise. The population included the managers and staff of housing and urban development in three different deputyships of urban development and architecture، development and resources management، and housing and construction. Via stratified sampling، 135 participants were selected and the questionnaire for business process reengineering was used as a data-collecting instrument. To analyze the collected data، independent samples t-test، one sample t-test، one-way ANOAV، and Scheffe’s test were utilized to determine the extent of differences between the groups. The results showed that there is a significant difference between the current and the ideal status of the ministry of roads and urban development in terms of accepting process-orientedness. The results also revealed that there is a significant difference between the managers and the staff in the mentioned deputyships in terms of accepting process-orientedness.
  Keywords: urban management, business process, process, orientedness, intersectional cooperation, ministry of roads, urban development
 • Keramatollah Ziyari, Ali Mahdi*, Masoumeh Mahdian Bahnamiri Pages 109-125
  Nowadays، the necessity for employing IT and paving the ground for electronic managing of the cities across the nation and utilizing such knowledge for regulating urban issues، with regard to demanding responsibilities of urban management، especially the municipality، is quite clear to all. Such a necessity better manifests itself when we become aware of the fact that، for the time being، many view holders believe that the traditional methods of managing cities، in most cases and particularly in metropolises، is not sufficient and appropriate for meeting the requirements of the citizens. Therefore، utilizing modern methods، like electronic municipality، which have such advantages as reduction in citizens’ time loss in heavy traffic، better offering of services، fairer distribution of facilities، reduction in environmental pollution، employment increase، and improving sustainable management of the city، may give way to a revolution in urban management. Thus، the current study، taking a descriptive-analytical approach، investigates the status quo of electronic municipality in the metropolis of Qom. The results indicate that despite some positive measures taken for the actualization of electronic municipality in the city، there are still some problems such as lack of enjoying updated experts in IT issues، deficiency in educating staff to make them familiar with updated electronic systems، and in some cases، lack of attention to CRM. All in all، with regard to the suggestions، observations، pieces of research، and the documents obtained from the very municipality، odds are great that the metropolis of Qom change into a pioneer in electronic municipality in the nation.
  Keywords: urban management, electronic municipality, urban sustainable development, municipality of the city of Qom, metropolis of Qom
 • Rahim Bordi Anamoradnejad*, Sima Bouzari, Soudabeh Hosseinidoust Pages 127-138
  Nowadays، public participation is considered to be the key for the development of human societies in the way that with an increase in human groups، citizens’ cooperation in the sustainable development of the city is highlighted. The current article aims at investigating the role of personal features، such as education level، occupation type، and the duration of residency in the city، in the extent of participation in sustainable development of the city of Amol. The city has 54144 households from among which 300 ones were randomly selected. The research method is descriptive-analytical and to collect the required data deeds and field research were utilized. To analyze the collected data، ANOVA and one sample t-test were used. The results indicate that the citizens of the city of Amol have inefficient participation in sustainable development of the city، that there is significant difference between the duration of the citizens’ living in the city with their inclination to participate in the city’s issues، and that there is a significant difference between the extent of inclination of public participation in terms of occupational and educational status.
  Keywords: public participation, sustainable development, personal features, city of Amol, human societies