فهرست مطالب

 • پیاپی 25 (تابستان 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/05/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مهدی تقوی صفحه 13
 • پرویز داوودی* صفحه 15
  برخلاف ادبیات تقاضای پول در ایران که صرفا مبتنی بر چارچوب مطالعات کلان است این مقاله ساختار تقاضای دارایی های پولی را در چارچوب یک سیستم مخارج غیرخطی طی دوره 1368 تا 1383 با تاکید بر کششهای قیمتی و درآمدی مورد بحث قرار می دهد. تخمین الگوی برآورد شده -که به منظور اجتناب از خطای تصریح ناشی از محدودیتهای نهادی و پویایی های بازار پول به صورت یک سیستم پویا تصریح شده است- نشان می دهد که کششهای قیمتی (هزینه استفاده) دارایی های پولی با افزایش سر رسید سپرده ها و یا دارایی های پولی به تدریج بطور قابل توجهی افزایش می یابد ولی کششهای دارایی ها نسبت به نرخ سود سپرده ها تقریبا برابر با صفر است. بر این اساس، مقدار کشش دارایی های پولی نسبت به هزینه استفاده دارایی ها نمی تواند – علیرغم رابطه غیرخطی بین هزینه استفاده و سود سپرده ها - به سود سپرده ها نسبت داده شود. افزون بر این، بررسی روند زمانی کششهای مختلف، مبین آن است که تغییرات کششها، صرفا از اثر درآمدی نشات گرفته و شاید عدم تنوع سبد دارایی های مالی در کشور موجب ثبات کششهای هیکسی شده است؛ بطوریکه نوسانات شدید و رکود بخش حقیقی؛ مثلا در سالهای 1374 و 1376 به شدت در نوسانات کششهای محاسبه شده، منعکس شده است. با توجه به عدم حساسیت کششهای محاسبه شده نسبت به نرخ سود سپرده ها از نقطه نظر سیاستی، می توان گفت که سیاستهایی نظیر کاهش نرخ تورم- که منجر به کاهش هزینه استفاده دارایی ها می شود- بطور قابل توجهی می تواند منجر به افزایش تقاضای دارایی های بلندمدت گردد.
  کلیدواژگان: ایران، داراییهای پولی، تابع تقاضای پول، سیستم مخارج غیرخطی، مدل اقتصادسنجی، آزمون ضریب لاگرانز
 • نادرقلی قورچیان*، مسعود کرباسیان صفحه 47
  هدف این تحقیق، ارائه مدل مناسب جهت مدیریت گمرک کشور، بر اساس مطالعه نظام مدیریت سازمان گمرک های جهان است. برای رسیدن به این هدف، تحولات مرتبط با گمرک های جهان از قبیل جهانی شدن، افزایش رقابت، ارتقای تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و تاثیر آنها بر عملکرد گمرک، ارزیابی و تجزیه و تحلیل شد و مطالعه تطبیقی نظام مدیریتی گمرک برخی از کشورهای منتخب وگمرک ایران انجام و بر اساس آن مولفه های اصلی تاثیرگذار بر نظام مدیریت گمرک استخراج شد. بر مبنای ادبیات علمی و تجربه های پژوهشی محقق در این زمینه و نتایج حاصل از انگاره نگاری و داده های حاصل از پرسشنامه های طراحی شده با دریافت نظرات خبرگان داخلی و بین المللی، ضمن ارائه پاسخ به سئوالات تحقیق، مدل چرخه تعالی مدیریت گمرک (CMECM) برای مدیریت گمرک در قرن بیست ویکم با هشت معیار و 53 شاخص طراحی گردید.
  این مدل و مولفه های پیشنهادی آن به طریق پیمایشی توسط خبرگان، ارزیابی و با اعتبار بالا مورد تائید قرارگرفت:● با استفاده از مدل چرخه تعالی مدیریت گمرک می توان نسبت به مقایسه گمرک های دنیا و داخل کشور با یکدیگر، رتبه بندی آنها و تعیین گمرک برتر اقدام نمود؛● از مدل چرخه تعالی مدیریت گمرک می توان به منظور بر طرف نمودن آسیبهای گمرک های داخل کشور استفاده کرد؛● از مدل چرخه تعالی مدیریت گمرک می توان به منظور ارزیابی عملکرد هرگمرک در مقاطع زمانی مختلف استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مدیریت گمرکی، اصلاح نظام گمرکی، گمرک، روش انگاره نگاری، بهره وری، تعالی سازمانی
 • احمد جعفری صمیمی*، زهرا علمی، علی صادق زاده یزدی صفحه 75
  مطالعات زیادی دردهه های اخیر، درخصوص تابع تقاضای پول ومتغیرهای تاثیرگذار برآن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. چراکه شناخت صحیح این تابع می تواند سیاستگذاری اقتصادی را در اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی یاری رساند. علاوه بر متغیرهای شناخته شده در زمینه برآورد تابع تقاضای پول، متغیر ضریب جینی به عنوان متغیر توزیع درآمد نیز می تواند در این تابع گنجانده شود. در این مقاله کوشش شده است تا تاثیراین متغیر بر تقاضای پول مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این مسیر از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالانه 1383-1338 استفاده شده است.
  نتایج حاصله حاکی از ان است که تراز واقعی پول براساس تعریف محدود و گسترده آن با تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ ارز همگراست. همچنین علامت ضریب جینی به لحاظ نظری صحیح نیست.
  به منظور بررسی پویایی های کوتاه مدت رابطه تعادلی بلندمدت از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است که مقدار ضریب جمله تصحیح خطا بیانگر این مطلب است که حرکت به سمت تعادل بلندمدت در بازار پول به کندی صورت می گیرد.
  نتایج حاصل از آزمونهای ثبات، نشان دهنده ثبات ضرایب تابع تقاضای پول هستند؛ به عبارتی می توان پذیرفت که تابع تقاضای پول در ایران باثبات است.
  کلیدواژگان: ایران، توزیع درآمد، اقتصاد، تابع تقاضا، پول، الگوی ARDL، الگوی ECM
 • فرزاد کریمی*، محسن ایروانی صفحه 101
  یکی از پدیده های بسیار قابل توجه در دهه های اخیر، جهانی شدن و ادغام بیشتر بازارهای جهانی است. این پدیده که همانند هر پدیده جدید دیگر ابتدا در دنیای صنعتی مطرح و به تدریج به سایر کشورهای جهان تسری یافته، دارای مزایا و معایب خاص خود است و فرصتها و تهدیدهایی را برای کشورهای جهان فراهم نموده است؛ درحالیکه کشور ایران در گذشته به دلایل مختلف اهتمام جدی به این مقوله نداشته، لیکن امروزه به منظور استفاده از فرصتهای پیش رو و هماوردی با اقتصاد جهانی، نیازمند برنامه ریزی و حرکت جدی در این زمینه است. این مقاله با هدف پاسخگویی به این نیاز سازماندهی شده و تلاش می نماید تا با توجه به نقش برجسته و عملکرد ملی و بین المللی استان اصفهان در بخش صنعت، ضمن شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنایع کارخانه ای استان، طی سالهای 81-1376، توصیه های سیاستی مناسب را جهت تقویت قدرت رقابت پذیری داخلی صنایع استان و بالطبع کشور ارائه نماید.
  کلیدواژگان: استان اصفهان، رشد اقتصادی، توسعه صنعتی، صنایع کارخانه ای، روش تحلیل انتقال، سهم، روش Panel Data
 • سید شمس الدین حسینی*، امیررضا سوری صفحه 127
  این مقاله به دنبال برآورد کارایی صنعت بانکداری در ایران و تشخیص عوامل موثر بر آن است. در این پژوهش از آمارو ارقام ده بانک دولتی؛ شامل شش بانک تجاری(ملت، تجارت،رفاه کارگران،صادرات، ملی و سپه) و چهار بانک تخصصی(توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن) برای دوره زمانی1381-1374 استفاده شده و با نگرش واسطه مالی به بانک؛ روش پارامتری آماری و بکارگیری تابع هزینه ترانسلوگ کارایی بانک های یاد شده، برآورد شده است. نتایج بدست آمده بر اساس مدل(1)- برآورد کارایی- نشان می دهد که کارایی صنعت بانکداری در ایران 76/87 درصد است. بر اساس نتایج مدل (2)؛ یعنی برآورد عوامل موثر بر کارایی، کارایی بانک ها با تخصصی شدن آنها، تعداد شعب و زمان، رابطه مثبت و با اندازه بانک(دارایی کل) رابطه منفی دارد.
  کلیدواژگان: ایران، کارایی، بانک، صنعت بانکداری، مدل بیتیس و کولی، توابع مرزی تصادفی
 • فریدون رهنمای رودپشتی* صفحه 157
  سنجش عملکرد در فرآیند تصمیم گیری با توجه به توسعه و اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه مالی و اقتصادی است، ارزش افزوده اقتصادی بازار از معیارهای سنجش عملکرد مدیریت است. بنابراین آزمون کارکرد معیارهای مالی جهت ارزیابی عملکرد بنگاه ها نظیر ROI، RI، ROS، EVA و MVA یک ضرورت بشمار می آید.
  مقاله حاضر، نتیجه پژوهش علمی محقق است که با انتخاب صنعت نمونه از صنایع فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در یک دوره زمانی پنج ساله - که اطلاعات آن در بورس موجود بوده است- صورت گرفت. مهمترین هدف مطالعه حاضر، ضمن تبیین تئوریک شاخصهای سنجش، عملکرد آزمون این شاخصها و ارائه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه و ارزیابی منطقی عملکرد بنگاه ها برای اتخاذ تصمیم است. نتایج مطالعه نشان می دهد که بین EVA با متغیرهای مالی مورد مطالعه نظیر EPS، P و ROI رابطه وجود دارد. همچنین وجود رابطه MVA با ROI و ROS و RI نیز تایید گردیده است و نتایج مطالعه نشان می دهد که میزان رابطه EVA با متغیرها در مقایسه با MVA با متغیرها بیشتر است.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA)، روش های سنجش عملکرد، ROS، ROI، RI
 • علیرضا کازرونی*، نسرین رستمی صفحه 177
  هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران است. طبق نظریه نیوکینزین ها، اثرات شوک ها بر روی متغیرهای کلان اقتصادی به صورت نامتقارن می باشد، در حالی که دیدگاه نیوکلاسیک ها این فرضیه را رد می کند. برای بررسی اثرات شوک های نرخ ارز، در مرحله اول؛ با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات، شوک ها را به صورت شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز نیز، شوک های مثبت و منفی نرخ ارز تجزیه می کنیم و در مرحله بعد آنها را بر روی تولید واقعی و قیمت، رگرس می نماییم.
  نتایج برآورد، حاکی از اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت است و شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز به صورت متفاوت از هم بر روی تولید واقعی و سطح قیمتها تاثیر می گذارد؛ بطوری که شوک های پیش بینی شده نرخ ارز بیشتر از شوک های پیش بینی نشده آن، تولید واقعی را دچار نوسان می کند. در مورد قیمت نیز عکس این حالت مصداق دارد. همچنین نتایج این مطالعه در مورد اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بر روی تولید واقعی و قیمت به این واقعیت منتهی می شود که شوک های منفی نرخ ارز، تولید واقعی را بیشتر از شوک های مثبت آن تحت تاثیر قرار می دهد؛ در حالی که شوک های مثبت نرخ ارز روی قیمت بیشتر، تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: ایران، نرخ ارز، تولید، قیمت، فیلتر هودریک، پرسکات، آزمون والد، مدل اقتصادسنجی
 • مهدی تقوی*، یوسف احدی سرکانی صفحه 197
  در این پژوهش، روابط متقابل بین رشد اقتصادی و ساختار مالی از یکسو و رشد اقتصادی و ساختار مالکیت شرکتها از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.هدف از این بررسی، شفاف نمودن جهت ارتباط و معنی دار بودن روابط، بین عوامل یاد شده به منظور بکارگیری نتایج در سیاستگذاری ها،تصمیمات و اعمال قوانین محدود کننده ساختار مالی و نیز ساختار مالکیت شرکتها در فرآیند توسعه است.
  شاخصهای ساختار مالی و ساختار مالکیت در این بررسی با استفاده از سه فرض متفاوت «جمع میانگین وزنی اقلام»، «میانگین وزنی نسبت جمع اقلام» و «میانگین موزون جمع نسبت اقلام» بدست آمده اند.برآیند نتایج حاصل از انجام دو آزمون علیت گرانجری و رگرسیون در این مطالعه، موید یکدیگر و با در نظر گرفتن فرض اول (تعیین شاخصها با استفاده از جمع میانگین وزنی اقلام) مبین وجود رابطه علی یک سویه از سمت ساختار مالی و ساختار مالکیت، به سمت رشد اقتصادی بوده و منحصرا وجود رابطه معنی دار بین رشد اقتصادی و نسبت بدهی به سرمایه (یکی از شاخصهای ساختار مالی) را تایید نموده است. نتایج نشان می دهند که شرکتها با افزایش تامین مالی از طریق ایجاد بدهی، نتوانسته اند نقش موثری در رشد اقتصادی ایفا نمایند. این نتایج حاکی از اهمیت تامین مالی شرکتها از طریق افزایش سرمایه و نقش موثر آن در فرآیند توسعه است.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، ساختار مالی، ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار تهران، مدل اقتصادسنجی، محاسبه شاخصهای ساختار مالکیت، آزمون علیت گرانجری
 • عباس طلوعی اشلقی*، شادی حق دوست صفحه 237
  استفاده از روش هایی برای پیش بینی وضعیت آینده، همواره دغدغه اصلی اندیشمندان علوم مختلف بوده است. در این راه بطور طبیعی، روش هایی، قابلیت ماندگاری و کاربردی مناسب دارند که دارای کمترین خطای ممکن در پیش بینی باشند. بر این مبنا در سالهای بسیار، روش هایی ریاضی؛ اعم از میانگین ساده، میانگین موزون، میانگین دوبل، رگرسیون و مانند اینها، تنها الگوهایی بود که قاطعانه مورد تایید و استفاده قرار می گرفت؛ اما در مواقع گوناگون دارای اشکالاتی نیز بود. با ایجاد روش های هوش مصنوعی، مانند شبکه های عصبی؛ بویژه در مواقعی که رابطه ریاضی مناسبی بین داده ها و متغیرهای مستقل و وابسته، قابل شکل دهی نبود، امیدواری های بسیاری بوجود آمد. این امیدواری ها تا جایی ادامه یافت که حتی آن را جایگزین روش های ریاضی نیز دانستند.
  در این مقاله با بررسی کارکرد مدل های شبکه عصبی و مدل رگرسیون، در حوزه داده های مرتبط با پیش بینی قیمت سهام، به اندازه گیری خطاهای پیش بینی این دو روش پرداخته شده است. روش تحقیق بکار گرفته شده در این مقاله شیوه ارزیابی بوده است.
  کلیدواژگان: پیش بینی، سهام، قیمت سهام، روش شبکه عصبی، مدل رگرسیون
 • احمد یعقوب نژاد* صفحه 253
  بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی از اهمیت خاصی برخوردار است. سود حسابداری یکی از اقلام مهم صورتهای مالی است که از طرف بسیاری از افراد ذینفع به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری و پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش سعی شده است تا از چند مدل مختلف به منظور بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری استفاده شود و نتایج حاصل از این ارتباط با مدل جریانات وجوه نقد که به مطالعه ارتباط بین بازده سهام و جریانات وجوه نقد می پردازد مقایسه گردد. بر خلاف سایر مطالعات، سعی شده است که توان توضیحی هر یک از مدلها در یک دوره بلند مدت مورد ارزیابی قرار گیرد. محقق به دنبال پاسخ به این پرسش است که کدام یک از متغیرهای سود و جریانات وجوه نقد توانایی بیشتری را در تبیین بازده بلند مدت دارا است و کدام مدل جهت مطالعه ارتباط بین متغیرهای مندرج در صورتهای مالی اساسی و بازده سهام مناسب تر است؟ نتایج نشان می دهد که در تمامی مدل ها، ضریب تعیین با طولانی تر شدن دوره زمانی افزایش یافته است؛ اما تفاوت معناداری در ضریب تعیین به دست آمده از مدل های مختلف مشاهده نگردید. سود حسابداری تنها متعیری است که در تمامی سطوح و مدل ها، همبستگی معنی داری با بازده دارد، نتایج حاصل از مطالعه بیانگر این مطلب است که بین بازده سهام و وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی در یک دوره بلند مدت ارتباط معنا داری وجود دارد. اما توان توضیحی مدل های سود در تبیین بازده بلند مدت نسبت به مدل وجه نقد بیشتراست.
  کلیدواژگان: سود، بازده سهام، سرمایه گذاری، سهام، بازده مازاد، سود حسابداری، بازده اقتصادی، مدل اقتصادسنجی
 • هاشم نیکومرام*، رویا دارابی صفحه 279
  در این مقاله الگویی برای ارزیابی ارزش حقوق صاحبان سهام ارائه می شود که رشد عایدات مورد انتظار را به ارزش شرکت مربوط می کند. در این مدل علاوه بر رشد، اقلام غیرمکرر به عنوان تعدیلی برای عایدات است. این پژوهش نشان می دهد که تابع ارزیابی از سه بخش تشکیل شده است: 1. الگوی عایدات مستمر مانند عایدات سرمایه گذاری شده که برای اقلام غیرمکرر تعدیل شده است؛ 2. اقلام غیرمکرر جاری و 3. یک ضریب افزایش برای رشد کوتاه مدت و رشد بلندمدت که عایدات غیرعادی مورد انتظار دوره بعد را می افزاید. این مدل همچنین اشاره دارد به اینکه حسابداری محافظه کارانه عمل می کند و بیانگر این است که رشد و حسابداری محافظه کارانه، دو روی یک سکه هستند. این پژوهش نشان می دهد که سود نقدی و اقلام غیرمکرر اطلاعات نامربوط برای مقاصد پیش بینی و ارزیابی هستند البته به جز تاثیری که بر ارزش دفتری می گذارند.
  عایدات مستمر، عایدات مورد انتظار، عایدات غیرعادی مورد انتظار،رشد کوتاه مدت و بلند مدت عایدات، رشد بلند مدت و کوتاه مدت عایدات غیر عادی، سودنقدی موردانتظار و هزینه سرمایه به عنوان متغیرهای این پژوهش انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر تجربی و از نوع آزمون مدل است و نظریه پردازی به روش استقرایی انجام شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که بین ارزش محاسبه شده شرکت براساس هر سه مدل و ارزش بازار شرکت اختلاف معنا داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: نرخ بازده، بازده سود سهام، سهامدار، عایدات مستمر، عایدات مورد انتظار، رشد عایدات، اطلاعات حسابداری، هزینه سرمایه، رشد کوتاه مدت، پیش بینی، رشد بلندمدت
 • محمد آبیلی صفحه 317
|
 • Parviz Davoodi* Page 15
  In spite of the previous literature of demand for money in Iran, which is based on macroeconomic framework, this paper takes a microeconomic approach and investigates the incomes and price – using cost - elasticities of the demand for monetary assets based on a nonlinear demand system. The data covers from 1989 to 2005. The model is specified as a dynamic system to take account of institutional constraints and the dynamic nature of the assets markets. The conclusion is that user cost elasticities of the monetary assets with longer maturities is significantly greater than those of shorter periods. The interesting finding, however, coming from a sensitivity analysis implies that the interest elasticities of the demand for monetary assets are almost zero. In addition, it seems that fluctuations in the elasticities may be directly come from real sector’s fluctuations, as happened in 1995 and 1997. Due to the fact that the estimated elasticities depends poorly on the interest rates, it seems that some appropriate noninterest rate based policies such as controlling inflation organizing and structuring financial markets may significantly alter the using cost, which in turn may result change the demand for monetary assets as well.
 • Nader Gholi Ghourchian*, Masoud Karbasian Page 47
  The main motive to this research is to introduce an appropriate model best tailored for the national customs management based on the world's customs organizations management system.To come up with the above target, close to all the evolutions in the customs administrations around the world such as Globalization, Upsurge in Competitiveness, Improvements in Information & Telecommunication Technology and its impact on the functionality of the customs administrations is analyzed whilst by taking on a comparative study of the customs management systems in a host of customs administrations the main and effectual factors to the customs management system is extrapolated. The Customs Management Excellence Cycle Model (CMECM) is driven based on the researcher's scientific literature, his past research experiences, the Customs Excellence Cycle, and ultimately the Questionnaires designed and shared with both national and overseas elites. The CMECM developed per se for Customs Management in 21'th century has its main pillars over 8 criterion and 53 indicators. The model and its proposed factors were evaluated by the elites and with the aid of the "Descriptive-Surveillance" method in the field and resolutely endorsed consensually.- Having in disposal the Customs Management Excellence CycleModel (CMECM) we would be able to benchmark the Customs functionaloffices both domestically and internationally and specify the rankings and nominate the superior offices in a row.- In general, Customs Management Excellence Cycle (CMECM) can be used for alleviating and ultimately uprooting the points of susceptibilitywithin domestic Customs offices.- Customs Management Excellence Cycle (CMECM) can be used in order to assess the function of each customs office in a different time span.
 • Ahmad Jafari Samimi*, Zahra Elmi, Ali Sadeghzadeh Yazdi Page 75
  In recent centuries, many surveys have been done about money demand function and the variables which affect it, in developed and developing countries. As far as knowing this function accurately, it helps economic planners to adopt suitable monetary and fiscal policies, in order to achieve economic ends. Besides the known variables which estimate the money demand function, Gini coefficient variable can be used as income distribution variable in this function. In this article, the effect of Gini coefficient on money demand has been studied and evaluated. Also autoregressive distributed lag method (ARDL) and the annual data of 1999-2004 have been used. The results show that real money balance according to limited and wide money definition is cointegration with gross domestic product, rate of inflation and foreign exchange rate. And sign of Gini coefficient theoretically is not correct. To study short-run analysis of long-run equilibrium the error correction model was used, and the error correction term coefficient shows that, moving towards long-run equilibrium is slow in money market. The stability tests results show the stability of money demand function coefficients. In other words we can accept that money demand function is stable in Iran.
 • Farzad Karimi*, Mohssen Irvani Page 101
  In recent decade one of the most important phenomenon is globalization through convergence of global market. This phenomenon, like every other new phenomenon, primarily expanded in industrial world and gradually extended to other countries. Because of having exclusive advantages and disadvantages, it may provide specific threats and opportunities for countries of the world. While in the past, Iran, didnt strive seriously about this topic, but, today because of existing opportunities and convergence with global economy, requires planning and serious stimulation in this field. This article is organized for answering this need and it attempts with exploration of effective factors on internal competitiveness of manufacturing industries in Isfahan during 1997-2002 to provide appropriate policy recommendations to reinforce the competitiveness of industries in Isfahan and the whole country. As the whole, findings of this study shows that using the skillful workers, product efficiency, productivity, transportation costs, investment in machineries and participation in private sectors, have significant effect on competitiveness of industries.
 • Seyyed Shamseddin Hosseini*, Amir Reza Soori Page 127
  In this paper the efficiency of ten banks (Mellat, Tejarat, Refahe Kargaran, Saderat, Melli, Sepah, Tose Saderat, Maskan, Keshavarzi and Sanat va Madan) in Iran and the effective factors on their efficiency levels are estimated, using parametric statistical method, for 1994-2003 period. The estimation of efficiency is conducted by using Battese and Colli model (1992) - Model(1) - while for the estimation of the effective factors on efficiency, Battese and Colli model (1995)-Model (2)- is taken. Regarding the results obtained from the former model, the efficiency of the banks is estimated to be 87.76 percent. Also, for the case of the factors influential on the bank's efficiency, the results of the latter model showed that there is a positive relation between efficiency and sophistication of banks, the number of branches of the banks, and the time trend; meanwhile it has negative relation with the size of the banks.
 • Fraydoon Rahnama Roodposhti* Page 157
  Performance assessment in decision making process and paying attention to the development and increasing importance of capital market is one of the most important subjects in financial management. Economic market added value is one of major criterias for assessment management well doing. So it is a necessity to test financial measures to assess companies economic performance, i. e ROI, RI, ROS, EVA and MVA. In this article, we present, the results of our research based on active industries accepted in Exchange Market for the time period 1999-2001.
 • Alireza Kazerooni*, Nasrin Rostami Page 177
  The main objective of this research is to investigate the impact of foreign exchange rate fluctuations on the Iran's macroeconomic variables, especially the real output and domestic price level during 1961-2002. For this purpose, the fluctuations of the exchange rate are decomposed into two parts, anticipated and unanticipated components by using Hodrick Prescott filter. The empirical methodology is based on regression model and VAR method. The main findings of this research indicate that the exchange rate fluctuations have a non-symmetric impact on the real output and the domestic price level in Iran. It means that the impact of anticipated and unanticipated shocks on the real output are different from each other; the anticipated shocks of the exchange rate has more impact on the domestic output in comparison with the unanticipated ones. In addition, the negative shocks (unanticipated change in the exchange rate) have more effects on the real output than the positive shocks. In other words, the unanticipated currency appreciation (a negative shock) has influenced the real output more than the unanticipated currency depreciation. Similarly, the impact of the foreign exchange rate shocks on the domestic price level is non-symmetric. It means that the unanticipated exchange rate shocks have more effect on the price than the anticipated ones. Moreover, the absolute effect of the positive shocks (depreciation) on the price level is more pronounced than that of the negative ones. In other words, the absolute impact of the national currency depreciation on the price is higher than that of the appreciation.
 • Mehdi Taghavi*, Seyyed Yousef Ahadi Serkani Page 197
  This study is an attempt to investigate the reciprocal effects of economic growth and financial structure on one hand, and economic growth and ownership structure of companies on the other. The study aim is to identify and clarify the implications of the aforementioned relationships in order to utilize the results in decision making policies and in implementing laws constraining financial as well as ownership structures of companies in the process of development. The analysis of the percentage of debt and capital variations with the assumption of compound growth revealed that by financing through increasing debt, companies failed to have an impact on economic growth. This finding is an indication of the significance of financing through increasing the capital and its role on the process of development. No significant result has been found between economic growth and other structural variables. Meanwhile, by utilizing the second and third assumptions to determine structural indices, no significant causal relationship has been found between economic growth and structural variables.
 • Abbas Tolouie Eshlaghy*, Shadi Haghdoust Page 237
  Different methods for prediction of future situation always have been one of the important concerns of scholars of different science. Naturally in this way; those methods would be more sustainable and applicable which have minimum errors in prediction. During last years, many mathematical methods like: simple average, weighted average, double average and regression have been accepted and applied, but in some situations it had some problems as well. With the application of artificial intelligence like neural networks, specifically when there is proper relation between data, dependent and independent variables, a lot of hope raised and in a way that the replacement of neural networks models with mathematical methods. In this paper, the application of neural networks models and regressions in the prediction of stock prices have been evaluated and the prediction errors of these models have been measured. The research method which has been used in this paper, is evaluation method.
 • Ahmad Yagoobnezhad* Page 253
  The study of the relationship between stock return and accounting earning is so critical for studying of the efficiency of capital market as well as for evaluating the usefulness of information on financial statements. Accounting earning is one of the most important items of the financial statements used by stakeholders as a basis for making decisions and predictions. By using six different models, this study attempted to investigate the relationship between the return and accounting earning. The results of this relationship, then, were compared with the cash flow model which studies the relationship between stock return and cash flow. Despite other studies, this study tried to evaluate the explanatory power of each of the proposed models in the long run. The researcher wanted to find an answer to the research question: "Which one of the variables of earning or cash flow is more powerful in explaining the long run return?" Moreover, the other important question was to discover: "Which model is more suitable for investigating the relationship between the variables mentioned in basic financial statements and stock return?" The results showed that in all models the correlation coefficient increased as the measurement interval was lengthened. However, there was not a significant difference among the correlation coefficients obtained from the different models. Accounting earning was the only variable which in all levels and in all models had a meaningful correlation with return. Furthermore, the results showed that there was a meaningful relation between the stock return and cash obtained from operational activities in a long interval. However, the explanatory power of earning models in the long run was more than the cash model.
 • Hashem Nikoomaram*, Roya Darabi Page 279
  This paper develops an equity valuation model that relates growth in expected earnings to firm value. The modelling, in addition to growth, also incorporates nonrecurring items as an adjustment for earnings. The analysis shows that the valuation function consists of three terms: (i) "Permanent earnings model" (i.e., capitalized earnings) adjusted for non-recurring items, (ii) Current non-recurring items and, (iii) a "Multiplier" that mirrors both short-term growth and long-term growth, which multiplies next period expected earnings. This modelling implies that the accounting is conservative, indicating that growth and conservative accounting are two sides of the same coin. The paper also shows that like dividends, non-recurring items are irrelevant for the purposes of forecasting and valuation, except via their impact on book value. Permanent earnings, expected earnings, expected abnormal earnings, short-term growth, longterm growth, cost of capital and expected dividend had selected to the variable of this research. All of the hypothesis are tested by Wilcox on signed rank test. The result of this research indicates that all of the three models between calculative firm value and market firm value are found to lack significance deference.