فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 4 (پیاپی 70، زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/07
 • تعداد عناوین: 20
|
 • فرید عباسی ملکی، سعید عباسی ملکی، سیده زهرا موسوی، میرهادی خیاط نوری، قادر نجفی صفحات 408-415
  زمینه و هدف
  مطالعات نشان دادند که برخی از داروهای ضد افسردگی سبب کاهش علایم سندرم محرومیت اوپیوئیدها می شوند. از طرفی مطالعات انجام شده حاکی از خواص ضد افسردگی و آرام بخشی جو دوسر می باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی جو دوسر بر علایم سندرم محرومیت مورفین در موش سوری نر بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 40 سر موش سوری نر نژاد NMRI (20 الی 30 گرم) به طور تصادفی به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند: گروه کنترل مورفین و نرمال سالین (ml/kg 10) و بقیه گروه ها اتانول (3 درصد) و دوزهای مختلف عصاره هیدروالکلی جو دوسر (mg/kg 200 و 100 و 50) را دریافت کردند. وابستگی به مورفین توسط برنامه 4 روزه و به ترتیب با دوزهای mg/kg50، 50، 75 و 50 القاءگردید. در روز چهارم 2 ساعت بعد تک دوز مورفین؛ نالوکسان (mg/kg 5) تزریق و علایم سندرم محرومیت در طی 30 دقیقه به شکل تعداد پرش و علایمی چون اسهال، خود تیماری، دندان قروچه، سگ خیسی، بالا رفتن، روی دوپا ایستادن و دل پیچه از شدت صفر تا 3 ثبت گردید. نتایج با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه برای داده های کمی و آزمون من ویتنی یو (Mann-Whitney U) برای داده های کیفی و نرم افزار SPSS 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مقادیر 05/0P< در هر مورد معنادار تلقی گردید.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمامی دوزهای عصاره هیدروالکلی جو دوسر به صورت وابسته به دوز وبه طور معناداری، تعداد پرش (به ترتیب برابر 46/6±12/56، 33/5±0/40 و 5/2± 5/31) را در موش های وابسته به مورفین در مقایسه با گروه کنترل (21/16±62/113) کاهش دادند (به ترتیب برابر 05/0P< و 01/0P<). خود تیماری و دندان قروچه توسط تمام دوزهای این عصاره با 05/0P< وسگ خیسی، بالا رفتن، دل پیچه و روی دو پا ایستادن تنها با دوز زیاد عصاره (mg/kg 200) و همچنین اسهال نیز توسط دوزهای mg/kg 100 و 200 عصاره به طور معناداری کاهش یافتند (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عصاره هیدروالکلی جودوسر سبب کاهش علایم سندرم محرومیت مورفین می شود اما جهت تعیین مکانیسم دقیق به تحقیقات گسترده تری نیاز دارد.
  کلیدواژگان: جو دو سر، عصاره هیدروالکلی، مورفین، سندرم محرومیت، موش سوری
 • زرین بیدی، ملاحت اکبر فهیمی، ابراهیم جعفرزاده پور، افسون حسنی مهربان صفحات 416-422
  زمینه و هدف
  جمعیت سالمندان در جهان روبه افزایش است. خطر افتادن همراه با بالا رفتن سن افزایش می یابد. اختلالات بینایی از جمله عوامل خطرساز درونی افتادن است. ادراک بینایی یکی از انواع اختلالات بینایی می باشد. در این پژوهش ارتباط آن با خطر افتادن در سالمندان شهرستان سبزوار مورد مطالعه قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه موردی – شاهدی است. 89 نفر سالمند(43 نفر بدون سابقه ی افتادن، 46 نفر با سابقه ی افتادن) شهرستان سبزوار به روش نمونه گیری در دسترس، در این پژ‍وهش شرکت نمودند. آزمودنی ها از نظر وضعیت دمانس (توسط پرسشنامه هاچنسکی)، افتادن، چگونگی آن (با پرسشنامه ترس از افتادن) و ادراک بینایی (تست DTVP-A Developmental Test of Visual Perception Adolescence and Adult،) ارزیابی شدند. نتایج با استفاده از آزمون یومن ویتنی با نرم افزار آماری SPSS نسخه 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد.
  یافته ها
  در بین دو گروه سالمندان با و بدون سابقه ی افتادن تفاوت معناداری از نظر ادراک بینایی جامع (001/0P<)، ادراک بینایی حرکتی (001/0P<) و یکپارچگی بینایی حرکتی (001/0P<) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  سالمندان با سابقه افتادن دارای توانایی ادراک بینایی ضعیف تری نسبت به گروه سالمندان بدون سابقه افتادن بودند. بدین ترتیب شاید بتوان اختلال در ادراک بینایی را به عنوان یکی از دلایل افزایش خطر افتادن ذکر نمود.
  کلیدواژگان: سالمندی، افتادن، ادراک بینایی
 • ملیحه اسکندری، مسعود فریدونی، علی مقیمی صفحات 423-434
  زمینه و هدف
  مرفین دارای اثرات دوگانه ضددردی و پردردی است که در مگس سرکه دیده شده است. از طرفی تجویز مکرر آن باعث ایجاد تحمل به مرفین در پستانداران می گردد. تحقیق حاضر به بررسی بروز تحمل به مرفین و اثرات اوسلتامیویر (مهارکننده سیگنالینگ Gs پروتئین ها) در ایجاد تحمل و همچنین پردردی ناشی از غلظت های ناچیز مرفین در مگس سرکه، می پردازد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش لارو سن 3 و مگس بالغ تیپ وحشی بکار گرفته شد. به منظور بررسی اثر اوسلتامیویر بر پردردی ناشی از غلظت های ناچیز مرفین، اوسلتامیویر (mg/l 2/0) و مرفین با غلظت ناچیز به محیط کشت مگس سرکه اضافه شده و پاسخ لارو و بالغ مگس (n≥7) به درد حرارتی به روش Hot plate (47°C) و درد شیمیایی ایجاد شده به وسیله کپسایسین و اسیداستیک 40% ثبت شد. برای ارزیابی تحمل زایی به مرفین، میزان احساس درد حرارتی لارو با تکرار تجویز مرفین mg/l 1/0 و سنجش اثرات ضددردی مرفین mg/l 01/0 ارزیابی و در بالغین، آزمون مشابهی، با غلظت های mg/l 200 و 300 مرفین انجام شد، همچنین برای بررسی مکانیسم تحمل به مرفین، آزمون با تجویز اوسلتامیویر انجام شد.
  یافته ها
  در مگس سرکه، تحمل زایی به اثرات ضددردی مرفین مشابه پستانداران رخ می دهد. نتایج نشان داد که تجویز مکرر مرفین، اثرات ضددردی دارو را در حشره کاهش داد (p<0.001). اوسلتامیویر، توانست تحمل به مرفین و پردردی ناشی از مرفین با غلظت های ناچیز را، در هر دو مدل درد حرارتی و درد شیمیایی در لارو و بالغ مگس کاهش دهد (p<0.01).
  نتیجه گیری
  در مگس سرکه، مشابه جوندگان سیستم های اپیوئیدی در تعدیل درد درگیر هستند، از آن جایی که پردردی مرفین با کمک G پروتئین تحریکی انجام می شود و اوسلتامیویر به عنوان آنتاگونیست آن می تواند این اثر را کاهش دهد، مشاهده اثر اوسلتامیویر در تخفیف تحمل به مرفین، احتمال درگیری G پروتئین تحریکی در بروز تحمل به مرفین را نیز برمی انگیزد.
  واژه های کلیدی: درد، تحمل، مرفین، اوسلتامیویر (Oseltamivir)، مگس سرکه (Drosophila melanogaster).،
  کلیدواژگان: درد، تحمل، مرفین، اوسلتامیویر (Oseltamivir)، مگس سرکه (Drosophila melanogaster)
 • محمد هادیان، علیرضا قربانی، حسام قیاسوند، سیران نقدی صفحات 435-446
  زمینه و هدف
  در کارکردهای نوین نظام های سلامتی، همواره عدالت و نیل به آن در تمامی ابعاد سلامتی یکی از محورهای اصلی بوده است. نابرابری در هزینه های سلامتی و خوراکی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر سلامتی خانوارها، از دیگر ابعاد بحث نابرابری می باشد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت توزیع هزینه های بهداشتی- درمانی و خوراکی خانوارهای شهری و روستایی کشور طی دوره 1377 تا 1388 بوده است.
  مواد و روش ها
  داده های هزینه های مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور از گزارش های هزینه- درآمد خانوار، مرکز آمار ایران جمع آوری و در قالب ضریب جینی و آزمون های آماری مرتبط تحلیل شده اند.
  یافته ها
  ضریب جینی هزینه های خوراکی خانوارهای روستایی در سال 1377 معادل 13/0 و در سال 1388 معادل 13/0 و برای هزینه های سلامتی به ترتیب برابر با 28/0 و 22/0 برای دو سال مذکور می باشد. در مورد خانوارهای شهری ضریب جینی هزینه های خوراکی در سال 1377 برابر با 11/0 و در سال 1388 برابر با 21/0 برای هزینه های بهداشتی- درمانی این مقادیر برای دو سال مذکور برابر با 18/0 و 14/0 بوده است. کلیه این مقادیر بر حسب قیمت ثابت برای خانوارهای فوق الذکر محاسبه شده اند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی وضعیت توزیع هزینه های بهداشتی- درمانی و خوراکی برای خانوارهای شهری و روستایی کشور نسبتا مطلوب بوده است.
  کلیدواژگان: هزینه های خوراکی، هزینه های بهداشتی، درمانی، ضریب جینی، خانوارهای شهری، خانوارهای روستایی
 • عادله هاشمی فرد، سید احسان صفاری، ریباه عدنان صفحات 447-456
  زمینه و هدف
  تعداد روزهای بستری بیماران از موضوعاتی است که از ضرورت و اهمیت بالایی برای مدیریت بیمارستان ها و همچنین برای بیماران و خانواده آنها برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع و کمبود تحقیقات مشابه در این زمینه، تحقیق حاضر به منظور مدل بندی تعداد روزهای بستری بیماران MI بیمارستان واسعی سبزوار و بررسی عوامل موثر بر آن انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که در جهت مدل بندی تعداد روزهای بستری بیمارانMI بستری شده در بیمارستان واسعی سبزوار در نیمسال اول 1391 انجام شده است. تعداد 201 نفر با استفاده از روش سرشماری وارد این تحقیق شدند و مقادیر تعداد روزهای بستری آنها به عنوان متغیر پاسخ و مقادیر جنسیت، سن و محل سکونت بیماران مورد نظر به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش پیشرفته و جدید مدل رگرسیونپواسن تعمیم یافته بریده شده در صفر و نرم افزار SAS9.2 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که میانگین مدت اقامت بیماران MI بیمارستان واسعی 876/4 روز می باشد. همچنین یافته های این مطالعه نشان داد که به ازای یک سال افزایش در سن بیمار، مدت اقامت بیمار به طور متوسط یک روز کاهش می یابد. همچنین مدل های رگرسیونی متوسط تعداد روزهای بستری بیماران زن را کمتر از بیماران مرد و نیز بیماران ساکن شهر را کمتر از بیماران ساکن روستا پیش بینی می کنند.
  نتیجه گیری
  در مقاله حاضر، یک مدل آماری مناسب برای تبیین و مدل بندی مقادیر مربوط به تعداد روزهای بستری بیماران بدست آمد که با توجه به متفاوت بودن مقادیر آن در بخش ها و بیمارستان های مختلف، بکارگیری این مدل های پیشرفته آماری در سایر بیمارستان ها و شهرها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تعداد روزهای بستری، رگرسیون، پواسن تعمیم یافته، مدل بریده شده در صفر
 • رضا حکمت شعار، احمد الله آبادی، محمدحسن رخشانی، اکرم محمودی باغخیراتی صفحات 457-463
  زمینه و هدف
  Cost Benefitیا معادلات سود هزینه در عصر حاضر به عنوان یکی از مهم ترین شاخص ها در افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) و رسیدن به یک توسعه پایدار مد نظر متخصصین علوم مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد، لذاعدم رعایت قانون آزاد بودن گردش به راست در تقاطع ها توسط رانندگان و تاثیر آن در معماری رفتاری یک شهر سالم به عنوان یکی از شاخص های فراموش شده در بحث توسعه پایدار و تاثیر آن بر سلامت جامعه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی، تحلیلی بوده و جامعه آماری بر اساس اعلام پلیس راهور شهرستان سبزوار 55000 خودرو می باشد که تعداد 380 نفر نمونه مورد نیاز به روش سیستماتیک طی مدت شش ماه و در ساعات 17 الی 20 شب در زمستان 90 و بهار سال 1391 که پیک تردد را شاهد هستیم، با همکاری پرسنل راهور رانندگان دارای ارتکاب تخلف در عدم گردش به راست در دو تقاطع اصلی جمع آوری گردید و سپس توسط نرم افزار SPSS ورژن 5/16 مورد تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرونوف نرمال و مجذور کای قرار گرفت.
  یافته ها
  بین نوع شغل و نگرش با 013/0P= و نگرش و سابقه کار با 03/0P= و نگرش و محل سکونت با 011/0P= ارتباط معناداری مشاهده شده است و بین نگرش و سن 149/0P= و نگرش و وضعیت تحصیلی با 118/0P= ارتباط معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود ندارد و زمان از دست رفته در طول یک سال تنها در یک تقاطع با سه محور ورودی و خروجی به عدد 1123260 ساعت زمان از دست رفته در سال می رسیم، حال اگر در هر شهر کشور تنها 4 تقاطع با شرایط مطروحه در تحقیق را در نظر بگیریم و کشور را دارای 340 شهر بزرگ از 1200 شهر کوچک و بزرگ کشور در نظر بگیریم زمانی برابر 1527633600ساعت در سال از دست می رود و در بخش هزینه از دست رفته به علت هدررفتن سوخت در زمان انتظار ماندن خودرو ها به منظور باز شدن لاین گردش به راست در تقاطع به ازای بنزین با قیمت 7000 ریال به مبلغ 1226534400ریال می رسیم یعنی سرمایه ای معادل 123میلیون تومان تنها در یک تقاطع شهر سبزوار در سال از دست می رود. حال اگر در هر شهر کشور تنها 4 تقاطع با شرایط مطروحه در تحقیق را در نظر بگیریم و کشور را دارای 340 شهر در نظر بگیریم مبلغی برابر با 16میلیارد و 728 میلیون تومان از سرمایه ملی کشور یعنی بنزین دود شده و به هوا می رود و با یک محاسبه ساده سرانگشتی می بینید که با این سرمایه چه پروژه هایی را در راستای توسعه پایدار کشور می توان عملیاتی نمود.
  نتیجه گیری
  اقدام فوری در جهت اصلاح هندسی تقاطع ها به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی و تحمیل هزینه بر اقشار مختلف جامعه و همچنین کاهش زمان دست رفته به علت اصلاح رفتارهای ناهنجار ترافیکی و به دنبال آن افرایش تولید ناخالص ملی GNP (Gross National Product) و در نتیجه تسریع در فراهم نمودن بسترهای توسعه پایدار در کشور.
  کلیدواژگان: سود هزینه، تولید ناخالص ملی، توسعه پایدار، مهندسی بهداشت حرفه ای
 • پرستو جمیلی، حمیدرضا صفابخش، محمدصادق مروی، محمدتقی شاکری، ریحانه بازرگانی صفحات 464-471
  زمینه و هدف
  ویروس لنفوتروپیک سلولT انسانی (HTLV-I) عامل دو بیماری مهم لوسمی لنفومای سلول T بالغین و بیماری پاراپارزی اسپاستیک تروپیکال میلوپاتی همراه با HTLV-I یا HAM/TSP می باشد. یکی از راه های انتقال آن تزریق خون می باشد که با توجه به قرار داشتن شهر سبزوار در منطقه آندمیک این ویروس، تعیین فراوانی آلودگی به این ویروس در اهداکنندگان خون این شهر ضروری می باشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی- مقطعی کلیه اهداکنندگان خون پایگاه سبزوار در سال های 1386 و 1387 مورد بررسی قرار گرفتند و افرادی که به روش الایزا و تایید با آزمایش وسترن بلات از نظر آلودگی به HTLV-I سرم مثبت بودند به عنوان افراد مبتلا به عفونت و گروهی از اهداکنندگان سالم جهت مقایسه در نظر گرفته شدند. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS17 و آزمون کای دو و T-Test آنالیز شدند.
  یافته ها
  دربازه زمانی مطالعه تعداد 56 اهداکننده براساس پاسخ نهایی وسترن بلات، آلوده به ویروس HTLV-I تشخیص داده شدند. 44 نفر (6/78 درصد) از مبتلایان به عفونتHTLV-1 مرد و 12 نفر (4/21 درصد) زن بودند و میانگین سنی آنها 02/10±27/40 بود. به طور کلی شیوع عفونت در این مطالعه 26/0 درصد برآورد شد. همچنین بین متغیرهای سن، وضعیت تاهل، دفعات اهدای خون و سطح تحصیلات با مثبت بودن آزمون اختلاف معنادار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به فراوانی کمتر آلودگی در اهداکنندگان مستمرخون، افراد با سن پایین تر و در اهداکنندگان با تحصیلات بالاتر، سازمان انتقال خون باید در جذب و حفظ و آموزش جوانان اهداکننده مستمر دارای تحصیلات بالاتر تاکید بیشتری داشته باشد.
 • ابوالفضل مظفری، محمد وکیل علی آبادی، سیامک محبی، پرهام خوشدانی فراهانی صفحات 472-478
  زمینه و هدف
  شیوع خرخر در کودکان قابل توجه بوده و یکی از مهم ترین دلایل اختلالات خواب در آنان است و گمان می رود با رشد آنان در ارتباط باشد. لذا هدف از این مطالعه تعیین ارتباط خرخر با رشد قدی و وزنی کودکان است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که به صورت مورد شاهدی صورت گرفته، 100 کودک مبتلا به خرخر (65 پسر، 35 دختر) و 100 کودک طبیعی (40 پسر، 60 دختر) به روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه استاندارد Berlin و هم چنین استفاده از صدک قدی و وزنی بود. داده ها توسط روش مصاحبه سازمان یافته از والدین کودکان گردآوری شد و در نهایت توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین و انحراف معیار سنی، وزنی و قدی کودکان مورد مطالعه به ترتیب 93/2±81/6 سال، 56/11±39/25 کیلوگرم و 01/20±11/116 سانتیمتر بود. نتایج نشان داد ارتباط معناداری مابین صدک وزنی کودکان بالای 7 سال با خرخر وجود داشت (024/0p=). همچنین شدت خرخر با وزن ارتباط معناداری را نشان داد (047/0p=). از نظر رشد قدی، تفاوت معناداری بین کودکان گروه شاهد و مورد، مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه اهمیت اختلالات خواب خصوصا خرخر و اختلالات رشدی را نشان می دهد. اهمیت دادن به این موضوعات موجب آگاهی والدین و همکاران در جهت تشخیص و درمان به موقع اختلالات خواب خواهد شد.
  کلیدواژگان: خرخر، اختلالات رشدی، کودکان
 • پرویا غلامی، فاطمه ناهیدی صفحات 479-484
  زمینه و هدف
  پره اکلامپسی علت عمده مرگ و ناتوانی مادری و جنینی نوزادی در سراسر جهان است. بنابراین تهدید جدی برای سلامت مادران باردار می باشد. شغل همسر یکی از علل ایجادکننده پره اکلامپسی که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط شغل همسر و بروز پره اکلامپسی در زنان باردار شهر تهران انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تحلیلی- گذشته نگر می باشد. تحقیق برروی 195 زن باردار (65 نفر مبتلا به پره اکلامپسی و 130 نفر سالم) مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال 1390 انجام گرفت. از بین بیمارستان های شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران، 4 بیمارستان مرجع به صورت غیرتصادفی و مبتنی بر هدف، انتخاب گردید. با توجه به آمار مراجعین بخش مراقبت پره ناتال و زایمان، به هر بیمارستان سهمیه ای داده شد. زنانی که خصوصیات واحدهای پژوهش را داشتند، پرسشنامه و چک لیست به روش مصاحبه و مشاهده پرونده تکمیل کردند. زنان براساس چهار گروه شغل همسر (کارگر، کارمند، بیکار و آزاد) بررسی شدند. جهت کنترل عوامل مخدوش کننده، نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای متغیرهای کمی از آزمون تی مستقل و برای متغیرهای کیفی از آزمون کای دو استفاده شد. از آمار OR جهت بیان نسبت شانس بعضی از متغیرها در بروز پره اکلامپسی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده گردید. Pکمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد بین شغل همسر و پره اکلامپسی ارتباط آماری معناداری وجود دارد (01/0P=). در گروه مبتلا به پره اکلامپسی درصد افراد کارگر نسبت به گروه سالم بیشتر بود. همچنین در گروه سالم درصد افراد با شغل آزاد نسبت به گروه مبتلا به پره اکلامپسی بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  شغل همسر با بروز پره اکلامپسی ارتباط دارد. شیوع پره اکلامپسی در خانواده افراد کارگر بیشتر از خانواده افراد کارمند و شغل آزاد است.
  کلیدواژگان: پره اکلامپسی، شغل همسر، باردار
 • لیدا ساسانی، سیدعلی ناجی، حیدرعلی عابدی صفحات 487-495
  زمینه و هدف
  بیماری ایدز یکی از چالش برانگیزترین بیماری های عصر حاضر می باشد که به علت تفکرات سوء حاکم بر جامعه و بر چسب انگ از سوی اطرافیان، کیفیت زندگی و حتی میزان بقای بیماران تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش با هدف توصیف انگ اجتماعی تجربه شده توسط بیماران مبتلا به ایدز انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش کیفی، از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شده است. جامعه ی پژوهش، متشکل از بیماران مبتلا به ایدزی بود که به مرکز بیماری های رفتاری بهداشت استان اصفهان (درمانگاه شهید نواب صفوی) مراجعه کرده بودند. حجم نمونه شامل 13 بیمار مبتلا به ایدز بود که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و تا به اشباع رسیدن اطلاعات انتخاب گردید. داده ها از طریق مصاحبه، عمیق و بدون ساختار جمع آوری و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کلایزی (Colaizzi) استفاده شد. روایی و پایایی مطالعه حاضر ریشه در چهار محور ارزش واقعی، کاربردی بودن، تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن داشت.
  یافته ها
  پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه، مهم ترین زیر مضمون هایی که از آن استخراج شد عبارت بودند از: برچسب های نامناسب، طرد شدن، بی ارزشی و عدم حمایت که همگی تحت عنوان مضمون اصلی انگ، نامگذاری شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد بیماران مبتلا به ایدز به دنبال مطلع شدن دیگران از بیماری آنان طیف وسیعی از مشکلات را به علت انگ ناشی از بیماری ایدز تجربه می کنند. در مراقبت از این بیماران، نه تنها به نیازهای جسمی آنان، بلکه باید به نیاز های روحی- روانی، اجتماعی و سایر ابعاد زندگی این بیماران نیز توجه شود. آشنایی با انگ تجربه شده در این بیماران به تیم مراقبت کننده کمک می نماید تا با آگاهی های لازم، مراقبت و آموزش های مورد نیاز جهت افزایش کیفیت زندگی و میزان بقای آنان ارائه دهند. افزایش آگاهی و ایجاد تغییر در نگرش جامعه در برخورد با این بیماران و نحوه ارتباط صحیح با آنان نیز باید به عنوان یک امر ضروری و انکار ناپذیر مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تجربه، انگ، ایدز، پدیدار شناسی
 • امیر شجاعی، وحید شیبانی، خدیجه اسماعیل پور، یاسر معصومی، سیدجواد میرنجفی زاده صفحات 496-504
  زمینه و هدف
  اخیرا تحریک با فرکانس پایین (LFS) به عنوان یکی از راه های ضد تشنجی در مورد سندرم های صرعی مقاوم به درمان از جمله صرع لوب گیجگاهی پیشنهاد شده است. تا کنون در اکثر مطالعات بالینی و تحقیقاتی ناحیه هدف برای اعمال LFS همان ناحیه کانون تشنج بوده است. با توجه به نقش ناحیه شکنج دندانه دار در گسترش تشنجات سیستم لیمبیک، در این مطالعه تاثیر اعمال LFS به شکج دندانه دار بر تشنجات ناشی از کیندلینگ آمیگدال مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  برای ایجاد کیندلینگ، در موش های صحرایی نر نژاد ویستار با استفاده از دستگاه استریوتاکسی یک الکترود سه قطبی در ناحیه قاعده ای - جانبی آمیگدال سمت راست و یک الکترود دو قطبی در ناحیه شکنج دندانه دار در همان طرف قرار داده شد. پس از یک دوره بهبودی ده روزه، حیوانات در دو گروه قرار گرفتند. حیوانات گروه کیندل (6=n)، تحریکات کیندلینگ را به صورت روزانه دریافت می کردند تا زمانی که مرحله 5 تشنج را نشان دهند. در حیوانات گروه کیندل+LFS (6=n) روزانه یک دقیقه پس از پایان تحریکات کیندلینگ، تحریکات LFS به ناحیه شکنج دندانه دار اعمال می شد. تاثیر LFS بر مراحل رفتاری تشنج ها و مدت زمان امواج تخلیه متعاقب در دو گروه با استفاده از آزمون ناپارامتری Kruskall Walllis و آزمون ANOVA دو طرفه از نوع Repeated Measures با هم مقایسه گردید و 05/0>p به عنوان حداقل سطح معنی دار بودن در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  مدت زمان لازم برای کیندل شدن حیوانات گره کیندل 12 روز بود، اما حیوانات گروه کیندل+LFS پس از گذشت 12 روز فقط تا مرحله 2 تشنج رسیدند. اعمال تحریکات LFS در مقایسه با گروه کیندل، به طور معنی داری از پیشرفت مراحل رفتاری تشنج و افزایش مدت زمان امواج تخلیه متعاقب در طی روند کیندلینگ جلوگیری کرد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که اعمال LFS به ناحیه شکنج دندانه دار می تواند یک راه موثر برای کنترل تشنجات ناشی از کیندلینگ باشد و شواهد بیشتری فراهم می کند که نشان می دهد علاوه بر کانون تشنج، اعمال LFS به نواحی دخیل در انتشار تشنج نیز می تواند اثر ضدتشنجی داشته باشد.
  کلیدواژگان: تشنج، تحریک الکتریکی با فرکانس پایین، شکنج دندانه دار، آمیگدال
 • مهشید طالبی طاهر، سیدعلی جواد موسوی، نوید رحمتی صفحات 505-510
  زمینه و هدف
  بیمارستان یک محیط پرخطر برای رویداد و انتقال سل می باشد. هدف از انجام این مطا لعه ارزیابی شیوع سل نهفته و تعیین یافته های رادیوگرافی قفسه سینه در کارکنان بهداشتی بیمارستان سول اکرم (ص) با و بدون سل نهفته تشخیص داده شده با آزمون توبرکولین بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در بیمارستان رسول اکرم شهر تهران در سال 1390 انجام شد. برای صد نفر از کارکنان بهداشتی تست پوستی توبرکولین و رادیوگرافی قفسه سینه درخواست شد و نتایج آن به صورت یافته های زیر: ندول کلسیفیه، ضایعات فیبروتیک، آدنوپاتی ناف ریه، توبرکولوما، پلورال افیوژن، و میلیاری گزارش گردید. از آزمون کای دو برای مقایسه یافته ها در دو گروه با یا بدون سل نهفته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار اماری SPSS16.0 استفاده شد.
  یافته ها
  صد نفر از کارکنان بهداشتی تحت مطالعه قرار گرفتند، تست پوستی توبرکولین در 49 نفر (49 درصد) مثبت بوده است. بین وجود یا عدم وجود سل نهفته در کارکنان بهداشتی و جنسیت ارتباط معناداری وجود نداشت (8/0=P) نفر (9 درصد) از کارکنان یافته های غیر نرمال در رادیوگرافی قفسه سینه داشتند که از نظر آماری تفاوت معناداری در دو گروه با یا بدون سل نهفته نداشت (5/0P=).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه نشان داده شد علی رغم این که نزدیک به نیمی از کارکنان بهداشتی تست مثبت پوستی داشتند اما 9 درصد آنها رادیوگرافی غیر طبیعی به نفع سل نهفته داشتند، که برای بررسی دقیق تر و شروع دارو برای پیشگیری از سل فعال، نیاز به انجام تستهای با ویژگی بالاتر مانند ارزیابی کوانتی فرون سرم و سی تی اسکن ریه باشد.
  کلیدواژگان: سل نهفته، کارکنان بهداشتی، رادیوگرافی، قفسه سینه
 • مریم ترابی فر، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد، افشین تکدستان، علیرضا جعفرنژادی، امیر مسعود افشار صفحات 511-520
  زمینه و هدف
  در یک دهه گذشته فعالیت های مربوط به جمع آوری و تصفیه فاضلاب، در نقاط مختلف کشور که دارای شرایط اقلیمی متفاوتی هستند توسعه قابل توجهی داشته است. در این راستا، انتخاب راهکاری مناسب از لحاظ فنی و اقتصادی برای تصفیه فاضلاب قابل توجه است. یکی از روش های بومی و ارزان قیمت تصفیه، استفاده از سیستم زمین و گیاه است. هدف از این مطالعه تعیین کارایی خاک منطقه اهواز و گیاه وتی ور در کاهش نهایی بارآلی از فاضلاب تصفیه شده شهری می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه پایلوتی شامل سه عدد لایسیمتر در محل تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز نصب گردید. در سه لایسیمتر مورد استفاده به ترتیب، اول، خاک منطقه، دوم، خاک منطقه همراه با گیاه وتی ور و لایسیمتر و سوم چیدمان مصنوعی خاک(خاک منطقه، ماسه سیلیس(1-5/0میلی متر) و شن(30-15 میلی متر) استفاده گردید. پساب از خروجی حوضچه ته نشینی ثانویه توسط پمپ با سه نرخ فیلتراسیون 2/0، 6/0، 1 میلی لیتر در دقیقه با سه بار تکرار در هر سرعت به سیستم انتقال و نمونه برداری از ورودی و خروجی صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین بازدهی حذف BOD5 و COD خروجی از سه لایسیمتر خاک منطقه با رویش گیاه وتی ور، خاک منطقه بدون رویش گیاه و چیدمان مصنوعی برای نرخ فیلتراسیون 2/0 به ترتیب27/73و39/68، 91/58 و 34/50، 62/37و9/35 درصد و نرخ فیلتراسیون 6/0 به ترتیب 47/49و97/41، 16/43و31/28، 68/33و55/25 درصد و نرخ فیلتراسیون 1 به ترتیب 44/26و44/31، 95/19و81/17، 06/12و79/14 درصد بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بهترین میزان درصد حذف را لایسیمتر خاک منطقه با رویش گیاه وتی ور با نرخ فیلتراسیون 2/0 دارا بوده است. براساس نتایج حاصل، سیستم گیاه - زمین می تواند پساب تصفیه خانه های فاضلاب را با شرایط استاندارد تخلیه پساب به محیط منطبق سازد، لذا در صورت وجود زمین کافی و دردسترس، گزینه ای اقتصادی با کاربری آسان برای تصفیه تکمیلی فاضلاب ها است.
  کلیدواژگان: تصفیه زمینی، گیاه وتی ور، تصفیه تکمیلی، لایسیمتر
 • علی درمحمدی، اسماعیل زارعی، محمد نورمحمدی، ولی سرسنگی، حسین امجد سردرودی، مهدی اصغری صفحات 521-529
  زمینه و هدف
  گسترش و استفاده روزافزون کامپیوتر در تمامی عرصه های صنعتی و اجتماعی باعث افزایش چشمگیر اختلالات اسکلتی عضلانی در اندام های فوقانی شده است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی اندام های فوقانی، ارزیابی ریسک ابتلا به آنها و ارتباط آنها با ویژگی های دموگرافیک در میان کاربران رایانه یک شرکت برق می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، به صورت مقطعی، تمام کاربران رایانه شاغل در واحدهای اداری (60 نفر) یک شرکت برق که در سال 1390 دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه نوردیک و روش RULA استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS13 و با آزمون های آماری Chi-Square و Independent Sample T- test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از پرسشنامه مشخص نمود که بیشترین نارحتی در یک سال گذشته به ترتیب مربوط به کمر (80 درصد)، گردن (3/73 درصد)، مچ/ دست (3/73 درصد) و شانه (7/46 درصد) بوده است. بین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه کمر با متغیرهای سن، قد و سابقه کار ارتباط معناداری وجود دارد (05/0>p). لذا نتایج روش رولا نشان داد که 3/73 درصد از کاربران رایانه از نظر پوسچر کاری در معرض ریسک متوسط، 7/6 درصد در ریسک بالا و 20 درصد در ریسک خیلی بالا قرار دارند.
  نتیجه گیری
  کاربران رایانه در سطح ریسک متوسط تا بسیار بالا بوده و در نتیجه باید بر طبق سطح الویت اقدام اصلاحی تعیین شده، مداخله ارگونومیک و تغییرات متناسب با شرایط کاری انجام گیرد. در جهت پیشگیری از اختلالات و اثربخشی بیشتر، آموزش های ارگونومی کار بار رایانه به پرسنل داده شد و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه گردید.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی عضلانی، کاربران رایانه، پرسشنامه نوردیک، RULA
 • علی آذری، مهدی فرزادکیا، ایوب رستگار، احسان احمدی صفحات 530-538
  زمینه و هدف
  طبق آمارها بخش عمده ای از پسماندهای شهری در ایران دفن شده و بخش ناچیزی از این مواد بازیافت می شوند در حالی که مدیریت پسماندهای شهری در کشورهای در حال توسعه به سوی تفکیک از مبدا و بازیافت حرکت کرده است. این تحقیق با هدف برآورد پتانسیل بازیافت پسماندهای شهری قم و سود اقتصادی آن در یک چشم انداز 20 ساله از سال 1385 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی است. ابتدا میزان بازیافت پسماندهای خشک شهر قم در سالهای 1385 و 1390 بر اساس گزارشات سازمان مدیریت پسماند این شهر برآورد شد. سپس برای ارتقا سطح بازیافت پسماندهای خشک، دو سناریو بازیافت 20 و 60 درصدی در سال های 1390 و 1407 محاسبه شده و سود اقتصادی آنها تعیین گردید.
  یافته ها
  میانگین پسماند تولیدی در شهر قم در سال 1390، 718 تن در روز بود. بر اساس این روند تولید، در سال 1407 شاهد تولید 1145 تن در روز پسماند در این شهر خواهیم بود. سود اقتصادی روزانه بازیافت پسماندهای خشک در شهر قم در سال 1390 معادل 15801520 ریال بود. این میزان سود در صورت ارتقا برنامه های بازیافت می تواند تا میزان 63211640 و 189664400 ریال برای سطوح بازیافت 20 و 60 درصدی افزایش یابد.
  نتیجه گیری
  علی رغم پتانسیل بازیافت 21 درصدی پسماندهای خشک در شهر قم، در حال حاضر میزان بازیافت انجام شده در این شهر درحدود 5 درصد می باشد. با یک برنامه 10 تا 20 ساله می توان میزان سوددهی اقتصادی ناشی از بازیافت را 4 تا 12 برابر افزایش داد.
  کلیدواژگان: پسماند، بازیافت، سود اقتصادی، شهر قم
 • سمیه صالح آبادی، مهدی گل افروز شهری، سمیه نصرالهی، مهدی اکبرزاده، نسرین میرچولی صفحات 539-546
  زمینه و هدف
  از آنجا که پرستاری و مامایی حرفه هایی کاربردی هستند که با حیات انسان ها سروکار دارند، آموزش بالینی اساس برنامه های آموزشی این رشته ها را تشکیل می دهد. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی مشکلات آموزش بالینی و راهکارهای بهبود کیفیت آن از دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان پرداخته است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق از نوع توصیفی بوده و افراد مورد مطالعه، تمام دانشجویان ترم 7 و 8 مامایی و پرستاری (116 نفر) و نیز مربیان بالینی (13 نفر) دانشگاه بوده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای شامل سه بخش اطلاعات فردی، مشکلات بالینی و راهکارها بود. تلخیص داده ها با استفاده از آمار توصیفی و توسط نرم افزار 11.5 SPSS انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد که مشکلات و موانع آموزش بالینی از دیدگاه مربیان به ترتیب عدم رعایت اصول علمی کار در محیط های بالینی (3/92 درصد)، کمبود امکانات و شرایط محیط کار (9/76 درصد)، عدم اجرای فرآیند پرستاری در بالین (2/69 درصد)، کمبود انگیزه در دانشجویان (2/69 درصد)، غیرآموزشی بودن بیمارستان و تعداد زیاد دانشجو در گروه های کارآموزی (5/61 درصد) بودند و از دیدگاه دانشجویان به ترتیب تعداد زیاد دانشجو در گروه های کارآموزی (9/62 درصد)، شکاف موجود بین علم و عمل در محیط های بالینی (1/62 درصد)، نداشتن فرم ارزشیابی بالینی استاندارد و شیوه های ارزشیابی بالینی سلیقه ای (1/62 درصد) ذکر شده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه، از نظر مربیان و دانشجویان مهمترین مشکلات جهت یادگیری مهارت ها عبارتند از: کمبود امکانات و شرایط، عدم هماهنگی کار پرسنل با اصول علمی، عدم همکاری پرسنل، تعداد زیاد دانشجویان در هر گروه و غیر آموزشی بودن بیمارستان بود. همچنین مهمترین راهکارها آموزشی کردن بیمارستان ها، برگزاری جلسات توجیهی بین حوزه معاونت آموزشی و درمانی، تعدیل در تعداد واحدهای مربیان بالینی، بازنگری در تعداد دانشجو در هر گروه کارآموزی و تهیه چک لیست ارزشیابی برای هر دوره از کارآموزی به تناسب بخش و نوع فعالیت می باشد.
  کلیدواژگان: مشکلات آموزش بالینی، دانشجویان پرستاری و مامایی، راهکارهای بهبود کیفیت
 • نجمه محمودآبادی، زهرا سلیمانی، سیده مریم خدامی، محمد اجل لوییان، شهره جلایی صفحات 547-555
  زمینه و هدف
  مهارت آگاهی واج شناختی از سه سطح آگاهی هجایی، آگاهی درون هجایی و آگاهی واجی تشکیل شده است و تاثیر قابل ملاحظه ای بر توانایی های گفتار و خواندن و نوشتن دارد. از اینرو ارزیابی سطوح مختلف آن درکودکان از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه ای عملکرد کودکان کاشت حلزون و طبیعی در دو آزمون آگاهی واج شناختی دیداری – شنیداری و شنیداری بود.
  مواد وروش ها
  جمعیت نمونه در این مطالعه مقطعی، هیجده کودک کاشت حلزون و هیجده کودک طبیعی 5/5-5 ساله به ترتیب از مراکز کاشت حلزون سه بیمارستان شهر تهران و ساکنان خوابگاه متاهلی دانشگاه تهران بودند. سپس مهارت آگاهی واج شناختی آن ها با استفاده از آزمون های آگاهی واج شناختی دیداری – شنیداری (1389) و شنیداری (1388) مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل در نرم افزار SPSS 16 به کمک آزمون های ناپارامتریک من ویتنی و اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین امتیاز کودکان کاشت حلزون در هر دو آزمون به طور معناداری نسبت به کودکان طبیعی کمتر بود (001/0P<). میانگین گروه کاشت حلزون در دو آزمون شنیداری- دیداری و شنیداری به ترتیب برابر با (1/6) 17/16و (9/5) 72/6 بود و برای کودکان طبیعی برابر با (9/3) 5/40 و (5/13) 76/77 بود. هر دو گروه در آزمون دیداری – شنیداری بهتر از آزمون شنیداری عمل کردند (001/0P<). همچنین بین امتیاز کودکان در دو آزمون همبستگی وجود داشت. اما این همبستگی در گروه کاشت حلزون (582/0r=) کمتر از گروه طبیعی (785/0r=) بود.
  نتیجه گیری
  آزمون آگاهی واج شناختی دیداری - شنیداری به دلیل استفاده از تصاویر برای ارزیابی مهارت آگاهی واج شناختی کودکان کاشت حلزون مناسب تر است و آزمون شنیداری نیز برای ارزیابی سطوح پیشرفته و پیچیده تر مهارت های آگاهی واج شناختی مفید می باشد.
  کلیدواژگان: کودکان کاشت حلزون، آگاهی واج شناختی، کودکان طبیعی، آزمون دیداری - شنیداری، آزمون شنیداری
 • محمد مهدی رحمانی، مجتبی عاملی، لیلا غلامی مهتاج، بهنام شکیبا، محمدرضا زنجانخواه صفحات 556-562
  زمینه و هدف
  جراحی حذف سنگ کلیه از راه پوست (PCNL) درمان کم تهاجمی سنگ های کلیه می باشد.این روش در بیماران با سابقه جراحی سنگ باز کلیه با توجه به عوارض کمتر ترجیح داده می شود. در این مطالعه عارضه خونریزی در بیماران با سابقه عمل با گروه بدون سابقه جراحی مقایسه شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، حذف سنگ کلیه از راه پوست در 73 بیمار (17 بیمار با سابقه جراحی باز کلیه درگروه یک و 56 بیمار بدون سابقه جراحی در گروه 2) طی سال های 89 و 90 در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد. هماتوکریت بیماران در روز قبل و بعد جراحی، حجم مایع شستشوی به کار رفته حین عمل جراحی و هماتوکریت مایع شستشو به عنوان شاخص میزان خونریزی در نظر گرفته شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه 15 و تست های آماری من ویتنی، آزمون t مستقل و تست پیرسون و با سطح معناداری 05/0>p تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین حجم مایع شستشو در گروه یک 8/14لیتر و در گروه دو 9/7 لیتر بود که تفاوت معناداری دارند (001/0p<). کاهش میزان هماتوکریت در گروه یک 10 و در گروه دو 05/4 بود که تفاوت آن از لحاظ آماری معنادار است (001/0p<). متوسط حجم خون از دست رفته بر اساس هماتوکریت و حجم مایع شستشو در گروه یک 7/405 سی سی و در گروه دو 2/103 سی سی بود (001/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که در بیمارانی که سابقه جراحی کلیه دارند، عارضه خونریزی ناشی از جراحی حذف سنگ کلیه از راه پوست بیشتر است. اندازه گیری هماتوکریت مایع شستشو روشی قابل اعتماد برای اندازه گیری میزان خون از دست رفته، مستقل از سرم دریافتی و هیدراتاسیون بیمار می باشد.
  کلیدواژگان: خونریزی، سنگ کلیه، جراحی از راه پوست
 • سید علیرضا حسینی کاخک، زهرا عطار نژاد، امیر حسین حقیقی صفحات 563-572
  زمینه و هدف
  آدیپونکتین آدیپوسایتوکینی است که در مقاومت به انسولین و دیابت نقش دارد. هدف تحقیق حاضر مقایسه اثرات دو جلسه متفاوت ورزش در آب بر آدیپونکتین و مقاومت انسولینی در زنان دیابتی نوع دو بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه تجربی با طرح تحقیق متقاطع هشت زن دیابتی نوع دو (سن 9/4 ±6/56 سال) به طور تصادفی در سه گروه کنترل، تمرین (یک) با حجم پایین (50-45 دقیقه) و تمرین (دو) با حجم متوسط (70-65 دقیقه) قرار گرفتند. خون گیری بلافاصله و 24 ساعت بعد از تمرین انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (05/0P<).
  یافته ها
  بلافاصله و 24 ساعت پس از تمرین، در غلظت آدیپونکتین بین سه گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد (به ترتیب 70/0 P=و 97/0P=). افزایش انسولین بلافاصله پس از تمرین در گروه های تمرینی در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کمتر بود (013/0P=). 24 ساعت پس از تمرین انسولین در گروه یک در مقایسه با گروه دو کاهش معنادار بیشتری داشت (042/0>P). بلافاصله پس از تمرین افزایش معنادار بیشتری در گلوکز در گروه یک در مقایسه با گروه دو مشاهده شد (02/0>P). 24 ساعت پس از تمرین تفاوت معناداری بین سه گروه در گلوکز وجود نداشت (88/0P=). شاخص HOMA-IR در دو گروه تمرینی بلافاصله پس از تمرین به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش کمتری نشان داد (01/0>P). در 24 ساعت پس از تمرین تفاوت معناداری در شاخص HOMA-IR بین گروه ها وجود نداشت (06/0P=).
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که یک جلسه ورزش کوتاه مدت در آب مقاومت به انسولین را بدون ایجاد تغییرات معنادار در آدیپونکتین کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: ورزش در آب، آدیپونکتین، انسولین، شاخص HOMA، IR، دیابت نوع دو
 • غلامرضا موسوی، احمد الله آبادی، کامیار یغماییان، حمیدرضا کریمی صفحات 573-582
  زمینه و هدف
  آنتی بیوتیک ها از آلاینده های منابع آب بوده که به علت تجزیه زیستی کم می توانند با روش جذب سطحی مورد تصفیه قرار گیرند. یکی از بهترین جاذبها کربن فعال می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین توسط کربن مرک گرانولی است.
  مواد و روش ها
  آزمایشات در یک راکتور شیشه ای با دور 100 دور در دقیقه انجام شد. در هر تست 50 میلی لیتر از آب آلوده سنتتیک ریخته شده و متغیرهای دوز جاذب، نوع جاذب، غلظت آموکسی سیلین، زمان تماس، pH و درجه حرارت بر جذب آموکسی سیلین بررسی شد. نمونه پس از هر بار مگنت توسط یک فیلتر استات سلولز um45/0 و پمپ خلاء، صاف گردید و پس آب فیلتر شده جهت تعیین آموکسی سیلین باقیمانده توسط دستگاه HPLC آنالیز گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که در 6pH=، غلظت جاذب 6/1 گرم بر لیتر، زمان تماس 60 دقیقه و دمای 25 درجه سانتی گراد بهترین شرایط حذف آموکسی سیلین از آب آلوده می باشد در این شرایط کربن گرانولی با مش 16-20 توانست 86 درصد آموکسی سیلین در غلظت 50 میلی گرم در لیتر را حذف نماید.
  نتیجه گیری
  کربن فعال یک ماده کار بردی مناسب برای حذف آلاینده های غیر قابل تجزیه آب مثل آنتی بیوتیک ها و سموم می باشد.
  کلیدواژگان: کربن فعال، آموکسی سیلین، جذب
|
 • Farid Abbasi Maleki, Saeed Abbasi Maleki, Seyyedeh Zahra Mosavi, Mir Hadi Khayyat Nori, Ghader Najafi Pages 408-415
  Background and
  Purpose
  It showed that antidepressants may reduce the abuse potential of opioid. In other hand، studies showed avena sativa has antidepressant and sedative properties. So the aim of this study was to investigate the effect of ethanolic extract of Avena sativa on morphine withdrawal signs in male mice.
  Material And Methods
  In this experimental study forty male NMRI mice (20-30 g) were randomly divided into 5 groups of 8: control groups received morphine and normal saline (10ml/kg) and other groups received ethanol (3%) and different doses of ethanolic extract of Avena sativa (50،100 and 200mg/kg). Morphine dependency was induced using a four- day schedule method with 50، 50، 75 and 50 mg/kg dosing respectively. In fourth day 2 hours after single dose of morphine، naloxone was injected (5 mg /kg) and withdrawal signs were recorded with number of jumping and diarrhea، grooming، wet dog shake، teeth chattering، writing، climbing as scores of 0 to 3 during 30min. The data were expressed with one-way ANOVA for quantities and Mann-Whitney U test for qualities data’s and they were analyzed with SPSS 15 and P values less than 0. 05 were considered significant.
  Results
  The present study findings showed that all doses of ethanolic extract of Avena sativa compared to control group، significantly and dose- dependently decrease the number of jumping in morphine dependent mice (56. 12±6. 46، 40. 0±5. 33 and 31. 5±2. 5 respectively)) P<0. 05 and P<0. 01 respectively). Grooming and teeth chattering also decreased with all doses of extract (P<0. 05). Wet dog shakes، climbing and rearing significantly decreased only by high doses (200mg/kg) of extract. Diarrhea also decreased with 100 and 200 mg/kg of extract (P<0. 05).
  Conclusion
  Findings of present study showed that hydroalcoholic extract of avena sativa attenuate morphine withdrawal signs. But، Further studies need to be carried out to better understanding of their mechanism.
  Keywords: Avena sativa L., Hydroalcoholic extract, Morphine, Withdrawal syndrome, Mice
 • Zarrin Bidi, Malahat Akbar Fahimi, Ebrahim Jafarzadeh Pour, Afsoon Hasani Mehraban Pages 416-422
  Background
  The world''s elderly population is increasing and fall is an outcome of ageing. Visual disturbance is one of the internal risk factors of falling. The aim of this study was to compare of the visual perception as a subgroup of visual disturbance in the City of Sabzevar، Iran.
  Materials And Methods
  In the present case-control study، based on convenience sampling method، 89 older adults (46 faller and 43 non-faller) were enrolled. All participants were assessed as follow: dementia (Hachinski ischemia score)، fall (fear of fall questionnaire) and visual perception (Developmental test of visual perception adolescence and Adult). Data were analyzed in SPSS software version 17. 0 using Mann-Whitney U test.
  Results
  A significant difference was observed between general visual perception (p<0. 001)، Motor-Reduced visual perception (p<0. 001) and Visual-Motor integration (p<0. 001) skills of faller and non-faller older adults.
  Conclusion
  Because the faller older adults had less visual perception ability than non-faller counterparts، it might be assumed that visual perception disorder is one of the causes of fall.
  Keywords: ageing, fall, visual perception
 • Maliheh Eskandari, Masoud Fereydoni, Ali Moghimi Pages 423-434
  Introduction
  Morphine has been known as a drug with different paradoxical effects، analgesic and hyperalgesic. On the other hand، repeated morphine administration، induces morphine tolerance in mammals. The aim of recent study is investigating tolerance to morphine in Drosophila melanogaster and the effect of Oseltamivir (an inhibitor of G2 receptors) on hyperalgesia induced by low concentrations of morphine and morphine tolerance.
  Materials And Methods
  In this study، stage 3 of larvae and adult state of wild Drosophila melanogaster were used. For evaluating the effect of Oseltamivir on hyperalgesic effect of low concentration Morphine، Oseltamivir (0. 2 mg/l) and low concentrations of morphine were added to media culture. Then behavior of larvae and adults to thermal (using Hot plate، 47˚C) and chemical (capsaicin and acetic acid) pain stimulations were recorded. For morphine tolerance experiments in larvae، repeated morphine administration (0. 1 and 0. 01 mg/l) was done and their response to thermal pain was evaluated. The same method was used in adults but with other doses of morphine (200 and 300 mg/l). Finally to investigate the mechanism of morphine tolerance، Oseltamivir was administered too.
  Results
  morphine tolerance was occurred in Drosophila melanogaster similar to mammals. Repeated morphine administration diminished anti nociceptive effects of morphine (p<0. 001). Oseltamivir reduced morphine tolerance and hyperalgesic effects of low concentration morphine in both pain models (thermal and chemical nociception)، (p<0. 01).
  Conclusion
  opioid systems can involve pain modulation (hyperalgesia and analgesia) in Drosophila like vertebrates. Our results showed inhibition of excitatory G-protein (Gs) by Oseltamivir، inhibit morphine induced hyperalgesia and this is another confirmation for involvement of excitatory G-proteins in morphine induced tolerance.
  Keywords: Pain, Tolerance, Morphine, Oseltamivir, Drosophila melanogaster
 • Mohammad Hadiyan, Alireza Ghorbani, Hesam Ghiyasvand, Seyran Naghdi Pages 435-446
  Background and
  Purpose
  Inequality in health is a challenging issue in developed and developing countries. In modern health care system، the justiceand attainment to it in all aspectsof health is a principal affair. The inequality in health care and food expenditure is one of the influential factors on household’s health status. This articleexamined the distribution of rural and urban health and food expenditure by using Gini coefficient from1998 to 2009. Methods and Material: All data has been collected from Iranian Households Income- Expenditure Report which published by Iranian Statistics Center annually، thenwereanalyzed by DASP package 2 in STATA10 environment.
  Results
  The Gini coefficient calculated 0. 13 and 0. 28 for rural food expenditure and 0. 13 and 0. 22 for rural health expenditure in 1998 and 2009 respectively. Also these calculations were 0. 11 and 0. 21 for urban food expenditure and 0. 18 And 0. 14 for urban health expenditure in 1998 and 2009 respectively. All calculations were based on constant price.
  Conclusion
  The distribution of health and food expenditure wasfavorable relativelyfor both rural and urban households.
  Keywords: Food Expenditures, Healthcare Expenditures, Gini Coefficient, Urban Households, Rural Households
 • Adeleh Hashemi Fard, Seyyed Ehsan Saffari, Ribah Adnan Pages 447-456
  Background
  The number of hospitalization days is an important issue for the hospital managers، patients and their families. Regarding to the importance of this issue and few similar researches، this study aimed to model the number of hospitalization days for myocardial infarction (MI) patients admitted in Vasei hospital of Sabzevar، and to investigate its effective factors.
  Material And Methods
  This descriptive-analytical study was performed to model the number of hospitalization days for myocardial infarction (MI) patients admitted in Vasei hospital of Sabzevar، in 2012. By using census method، 201 patients were entered to this study and the value of the length of hospitalization as the response variable، and the value of gender، age and residence location of the patients as the independent variables are considered. The data were analyzed using an advanced and new model، zero-truncated generalized poisson regression model، and SAS9. 2 software.
  Results
  The results showed that the average length of hospitalization of MI patients was 4. 876 days in Vasei hospital. Also، it was found that one year increase in age was related to one day increase in hospitalization of the MI patients. Moreover، the regression models predicted that the average length of hospitalization for female patients was less than male patients، and the average length of hospitalization for the urban residence patients was less than those of rural residence.
  Conclusions
  In this study، a suitable statistical method for analyzing and modeling of hospitalization days was obtained. Because of differences in hospitalization days in different units of hospitals، use of these advanced statistical models is proposed for another hospitals and cities.
  Keywords: Hospitalization days, Regression, Generalized Poisson, Truncated at Zero Model
 • Reza Hekmat Shoar, Ahmad Allahabadi, Mohammadhasan Rakhshani, Akram Mahmoudi Baghkheyrati Pages 457-463
  Background and
  Purpose
  Cost-benefit equations is one of the most important by of GNP and a training a Sustainable development as designated by professionals of occupational health. Therefore ‚ drivers as a forgotten index in sustainable development and its effect on community health. Methods & Material: This descriptive analytical study involved the statistical community of 55000 vehicles in Sabzenar ‚Iran ‚from which 380 cases were splected by systematic sampling during six months from 17:00 to 20:00‚winter and spring 2011 with a traffic load peak ‚where right – trun violations were recorded at two major crossroads The obtained data were analyzed in SPSS 10.5 using normal Kolmogroff-smironoff and chi-square.
  Results
  significant relationship was observed between. occupation type and attitude (P=0.013) ‚ occupational history and attitude (P=0.03)‚ as well as residential area and attitude (P=0.011)‚ however‚ no significant relationship was found between age and attitude (P=0.0149)‚ education and attitude (P=0.0118) ‚ at a confidence interval of 95%. Total wasted time per year at a crossroad with three outlets was 1/123/260 hours per year. Given a 4 – cross road typical city in Iran with 340 cities ‚ an estimated 1/527/633/600 hours per year will be wasted. As far as the cost is concerned ‚ the total amount of gas wasted (7000 Rials/litre)will amount to 1/226/534/400 Rials per year in one single cross road in Sabzevar ‚Iran. The same equation applies here to produce a cost estimation of 167/280/000/000 Rials/year nationwide.
  Conclusion
  Immediate action for geometric correction of crossroads is required for preventing wastage of national resources and imposing economic costs on community members and the wasted time due to abnormal traffic behavior‚ increased GNP and moving toward Sustainable development will follow as a Consequence.
  Keywords: Cost Benefit‚ GNP‚ Sustainable Development‚ Occupational Health Engineering
 • Parastoo Jamili, Hamidreza Safabakhsh, Mohammad Sadegh Marvi, Mohammadtaghi Shakeri, Reyhaneh Bazargani Pages 464-471
  Background
  Human T-lymphotropic virus (HTLV)، a retrovirus، is the causative agent of adult T-lymphocytic leukemia (ATL) and tropical spastic paraparesia (TSP). HTLV-1 is transmitted mainly through blood transfusion. Sabzevar is an endemic region for HTLV infection; hence it is essential to detect the prevalence of HTLV1/2 infection in the blood donors of this city.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study، blood samples of all donors referring to Sabzevar Blood Transfusion Center from 2007 to 2008 were screened for HTLV infection using ELISA، and positive samples were confirmed by western blotting. Data were analyzed in SPSS software version 17. 0 using Chi squared and Student''s t-test.
  Results
  The results showed that 56 of donors (44 male: 78. 6% and 12 female: 21. 4%) were infected to HTLV، with average age 40. 27±10. 02. The prevalence of HTLV infection among all donors was 0. 26%. There was a significant correlation between age، marital status، times of blood donation and educational levels and HTLV infection.
  Conclusions
  Regarding lower rate of infection among younger and regular blood donors and donors with higher educational levels، it should be considered to select donors from this population.
  Keywords: HTLV, 1, Blood donors, Seroepidemiology, Sabzevar
 • Abolfazl Mozaffari, Mohammad Vakil Ali Abadi, Siyamak Mohebbi, Parham Khoshdani Farahani Pages 472-478
  Background
  Snoring is a common factor of sleep disturbances in children، and may influence their growth. This study aimed to assess the relationship between snoring with height and weight growth in 2-12-year-old children of Qom.
  Materials And Methods
  In this case-control study، 100 children with snoring (65 boys، 35 girls) and 100 normal children (40 boys، 60 girls) were selected and analyzed. Data were collected from parents of children by filling out Berlin questionnaire and percentile of Height and Weight. The data were analyzed in SPSS version 18 and P value below than 0. 05 was considered significant.
  Results
  The mean (SD) age، weight and height of studied children were 6. 81 (±2. 93) years، 25. 39 (±11. 56) kilograms and 116. 11 (±20. 01) 35% centimeters، respectively. There was significant correlation between weight percentile and snoring in children above 7 years old (p=0. 024). Also there was a significant correlation between severity of snoring and weight (p=0. 047). There was no significant difference between snoring and height in case and control children.
  Conclusion
  This study shows the relationship between sleep disturbances، especially snoring، and growth disorders. Informing of parents and physician about this issue may help early diagnosis and treatment of sleep disturbances in children.
  Keywords: Snoring, sleep disturbances, children
 • Parviya Gholami, Fatemeh Nahidi Pages 479-484
  Background&
  Purpose
  Preeclampsia is a significant threat to public health and the leading cause of maternal and fetal death and disability worldwide. Its incidence is between 5 to 12 percent in Iran، which has many causes. Husband’s occupation is one of these factors that has not been considered till now. This study was performed to determine the effect of husband’s occupation on preeclampsia in pregnant women in Tehran.
  Materials and Methods
  This is a retrospective study with a total case of 195 pregnant women (65 women with preeclampsia and 130 controls) admitted to selected hospitals in Tehran، 2011. Among the hospitals with higher number of deliveriesin the north، south، east، west and central of Tehran، 4 reference hospitals wereselected based onobjectiveand non-randomized methodand given referrals for prenatal care and delivery; every hospital was given a quota. Data collecting tools were questionnaire and checklist that were filled by interview with qualified women and their cases. Women were divided into worker، employee، unemployed and self employed groups. Confounding factors were controlledthrough randomizing. We used independent t test for quantitative variables and chi-square test for relationships between categorical variables. Odds ratio was used to show the statistics relationship between some variables and preeclampsia. All data analysiswas performed bySPSSversion 18.
  Results
  The results of this study showed that there is a statistically significant association between husband’s occupationand preeclampsia (P=0. 01). In preeclamptic group، the worker husbands and in healthy group the self employed husbands were the most.
  Conclusion
  It seems that husband’s occupation is related to preeclampsia and the incidence of preeclampsia in worker’s family is more than families that are employee and self-employed.
  Keywords: preeclampsia, husband's occupation, pregnancy
 • Lida Sasani, Seyyed Ali Naji, Heidarali Abedi Pages 487-495
  Background
  AIDS is one of the most challenging diseases in recent years that can influence quality of life and even survival rate of AIDS patients due to the wrong thoughts and social stigma that exists among society in relation to these patients. This study aimed to describe the social stigma experienced by AIDS patients.
  Materials And Methods
  In this qualitative study, the phenomenological procedure was utilized. The population under study was 13 AIDS patients who were selected on a purpose-based sampling approach, and selection continued until saturation of the data occurred. The data were analyzed using Colaizzi procedure. The validity and reliability of study was based on its real value, practicality, continuity and reality.
  Results
  After analysis of interview transcripts, the most extracted sub-concepts were as follows: inappropriate labels, rejection, worthlessness and lack of support which all named under the main concept of stigma.
  Conclusions
  This study showed that AIDS patients experience a wide range of problems after the other people find out about their disease and also due to the social stigma about them. In the process of caring of AIDS patients, it should be taken into consideration not only the physical needs, but also the spiritual-mental and social needs of these patients. Being familiar with the stigma experienced by AIDS patients helps the nursing team to present necessary cares and instructions, and promote the quality of life and survival rate of AIDS patients. Raising society’s awareness and changing of the attitudes regarding AIDS patient should be taken into account as essential and undeniable issues.
  Keywords: Experience, Stigma, AIDS, Phenomenology
 • Amir Shojaee, Vahid Sheybani, Khadijeh Esmaeel Pour, Yaser Masoumi, Seyyed Javad Mirnajafizadeh Pages 496-504
  Background
  Low frequency stimulation (LFS) has been recently suggested as an antiepileptic method in treating the drug-resistant epileptic syndromes such as temporal lobe epilepsy. So far، in the most clinical and experimental studies، LFS has been applied to the seizure focus itself. Considering the role of dentate gyrus in spreading of the limbic seizures، in the present study the effect of LFS of dentate gyrus on amygdala kindling-induced seizures was investigated.
  Materials And Methods
  To kindle the animals، using stereotaxic instrument، a tripolar electrode was inserted into right basolateral area of amygdala and a bipolar electrode was ipsilaterally placed in dentate gyrus of male Wistar rats. After a 10 days recovery period، animals divided into two groups. The animals of kindled group were received daily electrical stimulations. In kindled+LFS group، LFS was delivered to dentate gyrus 1 min after cessation of amygdala kindling stimulation. The maximum seizure stage and duration of afterdischarges were evaluated after kindling stimulation. The effect of LFS on behavioral seizure stages and afterdischarges was compared using Kruskall Wallis and repeated measures 2-way AVOVA. A P value less than 0. 05 was considered as significant level.
  Results
  The required time to achieve a stage 5 seizure was 12 days in kindled group animals. However، animals of kindled+LFS group did not show more than stage 2 seizure following 12 days of stimulation. LFS of dentate gyrus significantly prevented the increment of behavioral seizure stages and afterdischarge duration in kindled-LFS group compared with kindled group.
  Conclusion
  The results of this study demonstrated that application of LFS in the dentate gyrus can be an effective therapeutic method for controlling the amygdala kindling-induced seizures. Furthermore، this study provide further evidences showing LFS of brain areas involved in spreading the seizures، other than seizure focus can have anticonvulsant affect.
  Keywords: Seizure, Low frequency stimulation, Dentate gyrus, Amygdala
 • Mahshid Talebi Taher, Seyyed Ali Javad Mosavi, Navid Rahmati Pages 505-510
  Background
  Hospitals are hazardous environments for the emergence and transmission of tuberculosis. This study was carried out to evaluate the prevalence of latent tuberculosis infection (LTBI) and chest X-ray findings in health care workers (HCWs) with and without LTBI.
  Materials And Methods
  A cross sectional survey was conducted in Rasool Akram hospital، Tehran، Iran. One hundred HCWs were tuberculin skin tested to measure LTBI and were asked for Chest X-ray to detect any lesions compatible with active or latent tuberculosis in two groups with and without LTBI. Chest x-ray findings were reported as: calcified nodule، fibrotic lesions، hilar adenopathy، tuberculoma، pleural effusion، and miliary. Statistical significances were analyzed by Chi-squared test. The obtained data were analyzed by SPSS version 16 software.
  Results
  A total of 100 HCWs were included in our study. Tuberculin skin test (TST) was positive in 49 (49%) cases. There was no significant difference between sex and positive tuberculin skin test. Abnormal findings in chest radiography were reported in 9 (9%) cases. There was no significant difference between LTBI and gender (P=0. 8). There was no significant difference between chest x-ray findings and LTBI (P=0. 5).
  Conclusion
  Although nearly half of participants had positive tuberculin skin test، chest abnormality was reported only in nine percent. Specific tests and imaging such as QuantiFERON and chest CT scan seems to be more effective for latent tuberculosis diagnosis than TST among HCWs.
  Keywords: Latent tuberculosis infection, Health care workers, Chest X-ray
 • Maruam Torabi Fard, Nematollah Jafarzadeh Haghighi Fard, Afshin Takdastan, Alireza Jafarnejadi, Amir Masoud Afshar Pages 511-520
  Background
  During the last decades efforts related to waste water treatment، has improved significantly in Different places of our country with various climate conditions. To reach this aim using systems are considered that have appropriate applications technically and economically. One of the low cost and native options is using Land-plant system for advanced waste water treatment. The aim of this study was determination of efficiency of local soil of Ahvaz and vetiver plant tothe final reduce the organic load from Municipal wastewater treatment.
  Materials And Methods
  In order to، a pilot including three Lysimeter swere installed in Ahvaz West wastewater treatment plant. ThreeLysimeter were utilized that local soil was used in one of them، local soil with vetiver plant were used in the other one and soil artificial arrangement (local soil، silica sand (0. 5-1mm)، sand (15-30mm) was used in third Lysimeter. The effluent was transferred from Secondary settling outlet by pump for system that slow current in three filtration rate of 0. 2، 0. 6، 1 ml/min and three replication in each rate was used.
  Results
  The average removal efficiency of BOD5 and COD output from three Lysimeter local soil with vetiver plant، local soil without vetiver plant and soil artificial arrangement for filtration rate of 0. 2 ml/min were; 73. 27%، 68. 39%،58. 91%، 50. 34%، 37. 62% and 35. 9%. For filtration rate of 0. 6 ml/min were; 49. 47%،41. 97%، 43. 16، 28. 31%، 33/68% and 25/55%. For filtration rate of 0. 6ml/min; 26. 44%،31. 44%، 19. 95،17. 81%، 12. 06% and 14. 79%، respectively.
  Conclusion
  The results from this study showed that the best removing percent was assigned to local soil with vetiver plant lysimeter in 0. 2 ml/min current. Based on the results of this study، it can be concluded that a land- plant system as advanced treatment had the ability to meet effluent discharge permit limits and was an economical replacement for stabilization ponds and mechanical treatment options.
  Keywords: Land treatment, Vetiver plant, Advanced treatment, Lysimeter
 • Ali Dormphammadi, Esmaeil Zareie, Mohammad Normohammadi, Vali Sarsangi, Hossein Amjad Sardrodi, Mehdi Asghari Pages 521-529
  Background And Aims
  Development and rapid increase of computer usage in all aspects of industry and society has been caused remarkable increase in musculoskeletal disorders of upper limbs. So، this study was conducted to determine the prevalence of upper musculoskeletal limbs disorders، to assess potential risk to them and their relations with demographic characteristics among computer users of a power company`s Computer Users.
  Materials And Methods
  In this cross sectional and descriptive - analytic study، all computer users who worked in official units (60 people) of a power company that had entry criteria were chosen in 1390. In this study، Nordic questionnaire and RULA method were used. Data gathering was analyzed by applying SPSS13 software، statistical tests، Chi-Square and Independent Sample T- test.
  Results
  The results of the questionnaire revealed that the most pain was related to back (80. 00%)، neck (73. 30%)، arms/ wrists (73. 30%)، and shoulder (46. 70%) respectively، in past year. There was also significant relation between the outbreak of back musculoskeletal disorders with age variations، job experience، and users` length (p<0. 05). The results of RULA revealed that 73. 3%، 6. 7% and 20% of computer users were exposed to medium، high، and very high risk of exposure to work، respectively.
  Conclusion
  Computer users were determined from the medium risk level to very high risk level. Thus، in accordance with determined priority level of corrective action، ergonomic intervention and changes commensurate with working condition should be carried out. In order to prevent disorders and obtaining more efficiency، ergonomic instructions related to working with computer were trained to staffs and recommendations were presented in this field.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, Computer users, Nordic questionnaire, RULA
 • Ali Azari, Mehdi Farzadkia, Ayyob Rastegar, Ehsan Ahmadi Pages 530-538
  Background and Objective
  According to the existing documents a major portion of municipal solid wastes in Iran is being land filled and small portion of this material is recycled، while the municipal waste management in developing countries has moved towards source separation and recycling. This research was conducted by the purpose of estimating Qom municipal solid waste recycling potential and cost benefit،s in a 20-year vision since 2006.
  Materials and Methods
  This Research is a cross-sectional study. Firstly، according to the reports given by waste management organization in Qom city، dry solid waste recycling in 2006 and 2011 was estimated. Then two scenarios consisted of 20 and 60 percents of recycling were estimated to process the solid waste in 2011 and 2028 for enhancing recycling level، and then cost benefit of them was determined
  Results
  The average of produced solid waste was 718 ton per day in Qom city in 2011. Due to this producing process in 1407 we will have 1145 ton solid waste per day in this city. Daily economic benefit of dry solid waste recycling in 2011 was 15801520 Rials. If the recycling programs promotes، this benefit can be increased to 63211640 and 189664400 Rials for 20 to 60%recycling level.
  Conclusion
  Despite of 21 % potential for dry solid waste recycling in Qom city، nowadays about 5% of this substances are recycling. By upgrading the plan for 10 to 20 years، amount of economic benefit can be increased to 4 to 12 times.
  Keywords: Solid waste, Recycle, cost benefit, Qom city
 • Somayyeh Salehabadi, Mehdi Golafroz Shahri, Somayyeh Nasrollahi, Mehdi Akbarzadeh, Nasrin Mircholi Pages 539-546
  Background and
  Purpose
  one of the main mission of the university is trainivy theprofessional manpower for the society. They must make efforts to reach this goal by identifying the problems، compiling and implementing plans and finally modifying them. Nursing and midwifery are applied professions dealing with human life and clinical education makes the core of these jobs. The present study is intended to investigate the problems of clinical education from the views of clinical instructors and ways of enhancing its quality. Methods and materials: this descriptive study involved senior students of nursing and midwifery (n=116) and instructors (n=13). Data were collected by a questionnaire including three Sections: personal information، clinical problems and solutions. The data were analyzed in spss using descriptive statistics.
  Results
  the sample comprised of 75 nursing students (64. 7%) and the rest were students of midwifery. Also، 19. 8% (n=23) were male and the rest female، with the mean age of 22. 19±0. 98. Instructors، mean age was 38. 53±7. 61، and 53. 8% (n=7) were male. The most important causes of demotivation for instructors were fatigue due to high education load (36. 2% students and 84. 6% instructors). The most important problems against teaching skills were facilities and circumstances، less or no cooperation by the staff، students overload in wards and the non-educational status of the hospitals.
  Conclusion
  turning hospitals into educational، oriention of deputies of education and treatment in the university to provide facilies، reducing the number of students in rounds can be considered as solutions.
  Keywords: clinical education problems, nursing, quality enhancement, solutions
 • Najmeh Mahmoudabadi, Zahra Soleymani, Seyyedeh Maryam Khodami, Mohammad Ajal Loieyan, Shohreh Jalaeie Pages 547-555
  Background
  Phonological awareness skills include three levels syllabic، intra- syllabic and phonemic awareness، and have major influence on speech and reading and writing abilities. Thus، the assessment of children abilities in these levels is important. This study aimed to investigate and compare the performance of normal and cochlear implanted children in two types of phonological awareness testsMethod & Materials: The population of this cross-sectional study eighteen normal and eighteen cochlear implanted children 5-5. 5 years from the cochlear implant centers in three hospitals in Tehran and the Tehran University dormitory married، respectively. Thereafter، their phonological awareness skills were evaluated in auditory-visual modality (2010) and visual modality (2009). Finally، the data were analyzed using Mann Whithney and Spearman non-parametric tests in the spss (16. 0) software.
  Results
  Cochlear implanted children، when compared with normal children، had lower scores in both Visual - Auditory and Auditory phonological awareness tests (p< 0. 001). Average cochlear implantation group in both “Visual – Auditory” and “Auditory” tests was: 16. 17 (6. 1) and 6. 72 (5. 9)، respectively and in normal children group was 40. 5 (3. 9) and 77. 76 (13. 5). Both groups had better performances in the first test than the later one (p< 0. 001). There was also a correlation between children''s scores on the two tests; but in the cochlear implanted children، this correlation was lower (r= 0. 582) than the normal ones (r= 0. 785).
  Conclusion
  The visual – auditory test for use of the images، for assessment of phonological awareness skills in children with cochlear implants are more suitable and hearing test for the assessment of phonological awareness skills in a more sophisticated level، is useful.
  Keywords: Cochlear implanted children, phonological awareness, normal developing children, auditory – visual test, visual test
 • Mohammad Mehdi Rahmani, Mojtaba Ameli, Leyla Gholami Mahtaj, Behnam Shakiba, Mohammadreza Zanjankhah Pages 556-562
  Background
  Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) is less invasive treatment for kidney stones. This technique is preferred in patients with a history of open nephrolithotomy surgery due to fewer side effects. In this study، bleeding complication was compared in patients with and without history of open kidney surgery.
  Materials and Methods
  In this cross sectional study، PCNL was performed in 73 patients (17 patients with a history of open nephrolithotomy surgery (group 1) and 56 patients without any history of surgery (group 2)) referring to Imam Reza Hospital، Mashhad، between 2010-2011. Serum hematocrit (Hct) before and after surgery، irrigation fluid volume used in operation room، and Hct of irrigation fluid were considered as a measure of bleeding. Obtained data were statistically analyzed in SPSS software، version 15، using independent-sample T-test، Man-Whitney U test and Pearson test. A P<0. 05 was considered significant.
  Results
  The irrigation fluid used in group 1 was 14. 8 liters، while this was 7. 9 liters in another group (p<0. 001). Decrease in hematocrit level was 10 in group 1 and 4. 05 in group 2. This difference was statistically quite significant (P<0. 001). Mean blood loss volume was 405. 7cc and 103. 2cc in group 1 and 2، respectively (P<0. 001).
  Conclusion
  The results of this study showed that the PCNL bleeding complications is seen more in patients with a history of open kidney surgery. Irrigation fluid hematocrit may be considered as a reliable index for the bleeding measurement of patient، independent of serum intake and hydration.
  Keywords: Hemorrhage, Kidney stones, Percutaneous nephrolithotomy
 • Seyyed Alireza Hosseini Kakhk, Zahra Attarzadeh, Amirhossein Haghighi Pages 563-572
  Background
  Adiponectin is an adipocytokine that is hypothesized to be involved in insulin resistance and diabetes. The purpose of this study was to compare the effect of two different single-session aquatic exercises on serum adiponectin and insulin resistance in women with type 2 diabetes.
  Materials And Methods
  In an experimental study with crossover design، eight postmenopausal women with type 2 diabetes (mean age 56. 6±4. 9 years) were randomly assigned to three groups: control (Con)، low duration (LD) exercise (45 – 50 min)، and moderate duration (MD) exercise (65-70 min). Blood samples were taken immediately and 24 hours after exercise. Data were analyzed using one-way repeated measures analysis of variance، in SPSS software version 16 (P<0. 05).
  Results
  There were no significant differences in adiponectin level between groups immediately and 24 hours after exercise (P=0. 70، P=0. 97 respectively). Increase in insulin level after exercise was lower in LD and MD groups compared to Con. group (P=0. 013). Insulin level was lower in LD group than MD group، 24 hour after exercise (P<0. 042). Immediately after exercise، more significant increase in glucose was observed in LD group than MD group (P<0. 02). There were no significant difference between groups in glucose concentration، 24 after exercise (P=0. 88). HOMA-IR significantly reduced in LD and MD groups immediately after exercise (P<0. 01). However، There were no significant differences between groups، 24 after exercise (P=0. 06).
  Conclusion
  The results of this study indicated that acute aquatic exercise reduces insulin resistance without any changes in adiponectin levels.
  Keywords: Aquatic exercise, Adiponectin, Insulin, HOMA, IR, Type II diabetes
 • Gholamreza Mosavi, Ahmad Allahabadi, Kamyar Yaghmaiyan, Hamidreza Karimi Pages 573-582
  Background
  Antibiotics are important pollutants of water resources، and because of hard biodegradability، they can be filtered through adsorption method. Activated carbon is one of the best adsorbents. The aim of this study was to investigate the amoxicillin removal rate of a standard granular activated carbon.
  Materials And Methods
  The adsorption experiments were conducted in the stirred (100 rpm) glass reactor. In each test، 50 ml of aqueous solution contaminated by amoxicillin was transferred into the reactor، and the influence of adsorbent dose، adsorbent type، amoxicillin concentration، reaction time، solution pH and temperature was tested on the amoxicillin adsorption. At the end of each of adsorption tests، the suspension was filtered using a cellulose acetate filter with 0. 45µm pore size and the filtrate was analyzed for residual amoxicillin using HPLC.
  Results
  The obtained data showed that the best conditions for removal of amoxicillin from contaminated water using granular activated carbon were as follow: pH: 6، adsorbent concentration: 1. 6 g/l، reaction time: 60 min، temperature: 25oc. In these conditions up to 86% of amoxicillin (concentration: 50 mg/l) could be adsorb by a granular 16-20 activated carbon.
  Conclusion
  Adsorption onto activated carbon is an efficient method for the removal of non-degradable water pollutants such as antibiotics and toxins.
  Keywords: Activated carbon, Amoxicillin, Adsorption