فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های ارتباطی
پیاپی 75 (پاییز 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/10/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 11
 • سید محمد موسوی*، سید محمدرضا موسوی، حسینعلی توتی صفحه 15
  پژوهش حاضر با طرح این پرسش که جایگاه رسانه های جدید در تحولات اخیر خاورمیانه با تاکید بر تحولات انقلابی کشور مصر چه بوده است؛ این فرضیه را بیان می کند که رسانه های جدید با آغاز تحولات انقلابی، در اطلاع رسانی، سازماندهی و گسترش تحولات منطقه، چه در سطح منطقه ای و چه در سطح فرامنطقه ای نقش مهمی ایفا کرده اند. گسترش رسانه های نوین، آگاهی را در بین اقشار مختلف کشورهای درگیر منطقه؛ مانند کشور مصر بالا برده و بویژه توجه قشر جوان را به آنچه در اطراف آنها می گذرد، جلب کرده و به این ترتیب، فرایند تحولات منطقه را تسهیل و تسریع کرده است. هدف مقاله حاضر، بررسی نحوه شکل گیری و گسترش تحولات منطقه خاورمیانه و شناخت نقش شبکه های اجتماعی و کانال های ماهواره ای در وقوع و تکوین انقلاب های عربی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده است. همچنین چگونگی استفاده از رسانه های اجتماعی (همچون فیس بوک، اینترنت و پیام دهی متنی) برای نیل به تغییر سیاسی در منطقه خاورمیانه، با تمرکز بر کشور مصر مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: رسانه های جدید، شبکه های اجتماعی، اینترنت، خاورمیانه، مصر
 • حسین ذوالقدر*، مرتضی قاسم زاده عراقی صفحه 35
  هدف مقاله حاضر، بررسی دلایل و انگیزه های کاربران در استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک بوده است. برای دستیابی به این هدف، از نظریه استفاده و رضامندی استفاده شده است. جمع آوری داده ها در این مطالعه کمی، با بهره گیری از روش پیمایش و پرسشنامه برخط، به عنوان یکی از روش های نوین نظرسنجی که بنیان آن بر استفاده از شبکه جهانی وب استوار است، صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 130 نفر از کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک در بر می گیرد که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده اند. یافته های به دست آمده از آزمون پرسش های پژوهش بیانگر آن است که این کاربران از میان نیاز های چهارگانه (سرگرمی، شناختی، اجتماعی و کسب هویت شخصی) برای رفع نیازهای اجتماعی و کسب هویت شخصی از شبکه اجتماعی فیس بوک استفاده می کنند. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، بین ویژگی های جمعیت شناختی کاربران (جنسیت و تحصیلات) و انگیزه آنان رابطه معناداری مشاهده نمی شود.
  کلیدواژگان: رسانه اجتماعی، شبکه اجتماعی، انگیزه کاربران، فیس بوک، استفاده و رضامندی
 • حسین بصیریان جهرمی*، هادی خانیکی، محمد سعید ذکایی صفحه 59
  مقاله حاضر با هدف پرداختن به سیاست ها و شیوه های حاکم بر مصرف بزرگ ترین و محبوب ترین وب سایت شبکه اجتماعی (SNS) جهان، فیس بوک، ضمن بهره گیری از روش های مقایسه تطبیقی (همگرا بودن یا نبودن شبکه های تلویزیونی با رسانه های اجتماعی)، دیدگاه افراد شاغل در رسانه ملی را که همزمان در این رسانه اجتماعی نیز فعالیت حرفه ای دارند، از طریق مصاحبه آنلاین بررسی کرده است. به این ترتیب، مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی سیاست های حاکم و شیوه های مصرف فیس بوک در تعامل یا تقابل با سیاست های رسانه ای سازمان صدا و سیما و فعالیت ها و تعاملات حرفه ای این گروه از پاسخگویان بوده است.
  یافته های به دست آمده، نشان می دهد، بین سیاست های سازمان صدا و سیما در به کارگیری شبکه های اجتماعی و به بیان اخص فیس بوک، در مواردی تفاوت وجود دارد. اما در مقابل، نگرش افراد مشهور (خبرنگار، مجری و گوینده) و فعال در شبکه اجتماعی فیس بوک، نسبت به استفاده از آن منفی نمی باشد و حاکی از تعامل با سایر کاربران عضو در این رسانه اجتماعی است.
  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، فیس بوک، سازمان رسانه ای، رسانه ملی، همگرایی رسانه ای
 • عباس نیک نژاد*، سید محمد مقیمی، طاهر روشندل اربطانی صفحه 81
  رسانه ها علاوه بر کارکردهای ذاتی اطلاع رسانی و آموزشی، در سال های اخیر، جنبه اقتصادی به خود گرفته اند و بویژه، انواع دیجیتال آنها، به عنوان یک منبع درآمد بزرگ و به عبارت دیگر، نوعی کسب و کار، مطرح شده اند. هدف از پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای کسب وکار رسانه های دیجیتال مبتنی بر اینترنت در ایران است. این پژوهش از نوع کیفی است و با به کارگیری روش نظریه داده بنیاد یا نظریه برخاسته از داده انجام گرفته است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته از میان 12 موسسه رسانه ای دیجیتال کشور شامل چهار دسته اصلی تولید کنندگان محتوا، فروش محصولات/ خدمات، پشتیبانی و نرم افزار و تبلیغات جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهد که در چارچوب کسب وکار رسانه ای، شش عامل رسانه دیجیتال، دولت، شرکت ها و سازمان ها، عموم (مشتریان)، شرکت های تبلیغاتی و سایر رسانه ها، بازیگران اصلی محسوب می شوند که توازن در تعاملات آنها، موجب دوام و استمرار کسب وکار رسانه ای خواهد شد.
  کلیدواژگان: کسب وکار رسانه ای، رسانه دیجیتال، نظریه داده بنیاد، اینترنت، چارچوب کسب وکار
 • صمد عدلی پور*، بهجت یزدخواستی، فائزه خاکسار صفحه 101
  حضور در فضای مجازی شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک، بنا بر ویژگی ها، امکانات و کارکردهای خاص این فضا و با عنایت به وضعیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جوانان در کلان شهرهای در حال گذار، تاثیرات عمیقی بر جنبه های مختلف هویت و به تبع آن، سبک زندگی کاربران ایرانی بویژه دانشجویان، به مثابه بزرگ ترین طیف مخاطبان و فعالان این فضا، می گذارد. از این رو، مقاله حاضر، رابطه حضور و تعامل در شبکه اجتماعی فیس بوک را با هویت بازاندیشانه دانشجویان مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش، به روش پیمایشی و از طریق نمونه گیری طبقه بندی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان کاربر فیس بوک دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 921391 تشکیل داده و حجم نمونه 424 نفر برآورد شده است. یافته های پژوهش حاکی از آنند که بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده، میزان مشارکت و فعالیت، نوع استفاده و نوع امکانات و قابلیت های شبکه اجتماعی فیس بوک رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، فیس بوک، هویت، هویت بازاندیشانه
 • ثریا معمار*، فاطمه قربانی صفحه 129
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تجارب زیسته مادران و پدران در خصوص آسیب های فرهنگی اینترنت بوده است. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدار شناسی است. شرکت کنندگان در این پژوهش، مادران و پدران دانش آموزان دوره متوسطه در شهر سمیرم بوده اند. اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و با روش 7 مرحله ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادراک والدین از آسیب های فرهنگی اینترنت در سه مولفه قابل تقسیم بندی است.
  آسیب های اینترنت در زمینه ارزش ها؛ شامل دسته بندی فرعی ارزش های دینی، مذهبی و اخلاقی؛ آسیب های اینترنت در زمینه هنجارها شامل دسته بندی فرعی حجاب، ارتباطات، اقتصاد خانواده و آداب و رسوم و آسیب های اینترنت در خصوص هویت ملی.
  در مجموع، مادران و پدران سمیرمی اینترنت را حاوی محتوایی متعارض با فرهنگ جامعه ارزیابی کرده اند. به نظر آنها، استفاده از محتوای غیر اخلاقی سایت های اینترنت بر هویت ملی، هویت فردی و ارزش های دینی و اخلاقی فرزندانشان اثر منفی داشته است.
  کلیدواژگان: آسیب های فرهنگی، اینترنت، ارزشها، هنجارها، هویت
 • هایده خلیلی آذر* صفحه 155
  استفاده نوجوان از اینترنت در سال های اخیر، بویژه با هدف گسترش روابط و پیوند های اجتماعی به شدت افزایش یافته و روابط آنلاین به بخشی جدانشدنی از فرهنگ و زندگی اجتماعی آنان تبدیل شده است. شناخت ماهیت و ویژگی های ساختاری شبکه های اجتماعی، بررسی اثرات شبکه های اجتماعی بر روابط بین فردی نوجوانان، آشنایی با اثرات شبکه های اجتماعی بر تنش های خانوادگی و شناخت اثرات شبکه های اجتماعی بر مهارت های تحصیلی نوجوانان از جمله اهداف مهم این مطالعه بوده است. روش این پژوهش اسنادی و مراجعه به پژوهش های مختلف بوده است. یافته ها نشان می دهد:1. اینترنت، دنیای نوجوانان و روابط آنان را با همسالانشان گسترش داده و راه های ارتباطی جدیدی را با افرادی که بیرون از اجتماع نزدیک آنها هستند، فراتر از مکان، سن، جنس، نژاد، قوم، زبان و... فراهم کرده است؛ 2. ازجمله اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خانواده های دارای نوجوان، متنوع سازی شبکه های اجتماعی، به چالش کشیدن سلسله مراتب در خانواده، به چالش کشیدن خودمختاری نوجوانان و شکاف انتظارات است و 3. برای شناخت ویژگی های ساختاری شبکه های اجتماعی از هشت عامل: اندازه شبکه، شباهت، تعدد منابع، تعدد رسانه ها، مرکزیت، تراکم، قدرت پیوند ها و عمل متقابل می توان استفاده کرد.
  نتیجه آنکه، تمرکز مطالعات آینده باید به طور همزمان بر ویژگی های اجتماعی و رسانه ها باشد تا مشخص شود کدام گروه های اجتماعی از پیوندهای آنلاین بهره بیشتری می برند.
  کلیدواژگان: روابط بین فردی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوجوانان، شبکه های اجتماعی
 • صفحه 183
|
 • Seyyed Mohammad Musavi*, Seyyed Mohammadreza Musavi, Hosseinal Tuti Page 15
  Presumably the new Arab history is under the influence of globalization and expansion of social media, and following the Middle East recent developments, a new rhetoric has been created in international relations. The present research poses the question that what the position of new media in Mideast recent events, particularly the Egypt revolution could be. The hypothesis is that along the revolution development, the new media played an important role in publishing news, organizing people and expanding the incidents through both the region and the world. The rise of modern media has increased the knowledge and information of the region’s peoples, including the Egyptian nation, and therefore leading to the facilitation and acceleration of the developments in the region. This article aims to study the formation and expansion of the Mideast recent developments and shed lights on the role of social media and satellite TV in the development of Arab revolutions. It also examines the way social media (Facebook, the Internet and text messaging) were used in reaching the goals of the Egyptian revolution. Descriptive-analysis was used as the methodology in this study.
  Keywords: New Media, Social Networks, the Internet, Middle East, Egypt
 • Hossein Zolqadr*, Morteza Qasemzadeh Araqi Page 35
  The present article aims to study Facebook users’ reasons and motivations for their usage of the social media. The theory of “uses and gratification” was used in this qualitative research and the data were collected through a survey and online questionnaire as a new polling method based on the Internet. The subjects were 130 Facebook users who were selected through purposeful non-probability sampling. From the quadruple set of needs, i.e. entertainment, cognitive, social and gaining personal identity, the findings show that Facebook users made use of the social media for fulfilling their social needs and gaining personal identity. The results also indicated that there is no significant relationship between users’ demographic attributes (gender and education) and their motivation.
  Keywords: Social Media, Social Network, User's Motivation, Facebook, Uses, Gratification Theory
 • Hossein Basiriyan Jahromi*, Hadi Khaniki, Mohammad Saeed Zokayee Page 59
  The present article aims to examine policies and trends in the consumption of world’s biggest and most popular social media website, i.e. “Facebook”. It uses comparative methodology (convergence or divergence of TV channels or social media) to examine through online interviews the views of National Media’s staff using this social media. Thus, this research aims to study the policies and patterns adopted in using Facebook, taking into account the IRIB’s policies as well as the respondents’ practices and professional interactions. Findings indicate that there’s contradiction between IRIB policies with regard to using social media, particularly Facebook. In contrast, well-known people (famous journalists, anchors and presenters) using Facebook did not have a negative attitude towards this social media.
  Keywords: Social Media, Facebook, Media Organization, IRIB, Media Convergence
 • Abbas Niknejad*, Seyyed Mohammad Moqimi, Taher Roshandel Arbatani Page 81
  In addition to their inherent educational and informational functions, media have an economic side, and particularly the digital ones are treated as a great revenue source or a business as a whole. The present study proposes a framework for business in internet-based digital media. This is a quantitative research applying Grounded Theory to reach its objectives. Research data were collected through semi-structured interviews with 12 digital media institutes’ content suppliers, products/services sales persons, IT and technical and advertising staff. Findings indicate that in the media business model, there are six main players, namely, digital media, government, firms and organizations, public (customers), advertising agencies and other media. Establishing balance among these sectors would lead to sustainability of the media business.
  Keywords: Media Business, Digital Media, Grounded Theory, The Internet, Business Model
 • Samad Adlipour*, Behjat Yazdkhasti, Faezeh Khaksar Page 101
  Entering the virtual space of such social networks as Facebook, affects deeply the Iranian students’ identity and their lifestyles due to certain characteristics, options and functions of these media as well as the social, political and cultural status of Iranian students in the transitional context of the country’s metropolitan cities. The present article studies the relationship between using and interacting with Facebook and the students’ rethinking identity. This study is a survey carried out through stratified sampling and the research population consists of Tabriz University students using Facebook. The subjects consisted of 424 students from this university. The findings indicate that there is a significant positive relationship between duration of membership, usage extent, participation extent, the type of facilities, Facebook capabilities and the social media of Facebook.
  Keywords: Virtual Social Media, Facebook, Identity, Rethinking Identity
 • Sorayya Memar*, Fatemeh Qorbani Page 129
  The present article aims to examine the lived experiences of students’ parents with regard to the Internet cultural harms inflicted on their siblings. The research employs a qualitative and phenomenological approach to reach its objectives. The participants in the study were mothers and fathers of high school female students from Somirom city. The data were collected through a semi-structured interview and analyzed through the 7-phased Colaizzi approach. The findings indicate that the parents’ understanding of the possible Internet cultural harms could be divided into three categories: The value-related Internet possible harms which include religious and ethical values; the norm-related Internet possible harms which include dress code, communications, family economy and traditions; and finally national identity-related Internet possible harms.In sum, Somirom parents viewed the Internet content as conflicting with their society culture. They thought using unethical content of the Internet has a negative effect on their national identity, personal identity and religious and ethical values of their siblings.
  Keywords: Cultural damage, The Internet, Values, Norms, Identity
 • Hayedeh Khalil Azar* Page 155
  Internet use among teenagers has been considerably increased during recent years in such a way that web communication has become an integral part of teenagers’ life and culture. The purpose of this paper is then to investigate the nature and structural characteristics of virtual social networks, their effects on teenagers’ interpersonal relationships, families’ tension and teenagers’ educational skills. Through consulting different researches, the author reached the following
  Conclusions
  1. Internet has developed teenagers’ world and their relationships with peers and has provided them with new ways of communication with those being out of their near society; 2. Information and Communication Technology has consequences in families with teenagers including diversification of virtual social networks, challenging family hierarchy and teenagers’ independence, and also expectations gap; 3. It is possible to recognize the structural characteristics of virtual social networks by using 8 factors: network size, similarity, resources, media, centrality, density, relationship strength, and interaction. As a result, future studies must simultaneously focus on social characteristics and the media in order to ascertain which social group takes advantage of online relationships more.
  Keywords: Interpersonal Relationships, Information, Communication Technology, Teenagers, Social Networks