فهرست مطالب

تحقیقات دام و طیور - سال یکم شماره 4 (1391)
 • سال یکم شماره 4 (1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/07/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رستگار الفتی کرجی، حسین دقیق کیا*، غلامعلی مقدم، علی حسین خانی، صادق علیجانی صفحه 1
  هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر افزودن سطوح مختلف آنتی-اکسیدان های سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و گلوتاتیون احیا شده (GSH) قبل از انجماد بر ویژگی های حیاتی اسپرم پس از یخ گشایی گاو بود. در این مطالعه 4 راس گاو هلشتاین با سن 5-4 سال استفاده شد. از هر گاو در 5 نوبت و در مجموع 20 مرتبه اسپرم گیری بعمل آمد. پس از افزودن آنتی اکسیدان های سوپراکسید دسموتاز به میزان (IU/ml 100 و 150) و GSH به میزان (mM 5 و 5/7) به رقیق کننده تریس-زرده تخم مرغ نمونه ها منجمد شدند. بدنبال یخ گشائی نمونه های منی، پارامترهای تحرک کل، تحرک پیش رونده، زنده مانی و یکپارچگی غشای پلاسمایی در ساعات صفر و 2 انکوباسیون تعیین شدند. افزودن سطوح مختلف آنتی اکسیدان های سوپراکسید دسموتاز و GSH تاثیری بر پارامترهای اندازه گیری شده در ساعت اولیه انکوباسیون پس از یخ-گشائی نداشتند. 2 ساعت پس از انکوباسیون، تحرک کل، زنده مانی و یکپارچگی غشاء اسپرم در نمونه های منی حاوی سوپراکسید دسموتاز به میزان (IU/ml 100)، بطور معنی داری بهبود یافت (05/0>P). افزودن سوپراکسید دیسموتاز به محلول رقیق کننده منی به میزان (IU/ml 150) باعث حفظ یکپارچگی غشاء اسپرم گردید (05/0 >P). در نمونه های منی با آنتی اکسیدان GSH (mM 5)، تحرک کل و یکپارچگی غشاء اسپرم، بهبود قابل ملاحظه ای را پس از یخ گشائی نشان داد (05/0>P). بطور کلی نتایج این آزمایش نشان دهنده آن است که استفاده از آنتی-اکسیدان های سوپراکسید دسموتاز و GSH در رقیق کننده می تواند کیفیت منی گاو را پس از یخ گشائی حفظ نماید.
  کلیدواژگان: انجماد منی، گلوتاتیون احیا شده، سوپر اکسید دیسموتاز، پارامترهای اسپرم
 • مسلم باشتنی*، مهری حاجی شمسایی، علیرضا فروغی، حسین نعیمی پور صفحه 9
  به منظور بررسی اثر شکل فیزیکی جیره های کاملا مخلوط بر رفتارهای تغذیه و قابلیت هضم مواد مغذی، آزمایشی بر روی سه راس گاو شیری نژاد براون سوئیس با میانگین تولید شیر 22 کیلوگرم و روزهای شیردهی 20±200 روز انجام شد. آزمایش در قالب طرح مربع لاتین تکرار شده 3×3 صورت گرفت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1) جیره کاملا مخلوط با کنسانتره آردی، 2) جیره کاملا مخلوط با کنسانتره پلت و 3) جیره کاملا مخلوط مکعبی شده. ترکیب شیمیایی جیره ها یکسان و تنها از نظر شکل فیزیکی متفاوت بودند. جیره های آزمایشی در طول شبانه روز در دو وعده مساوی در ساعات 8 و20 تغذیه شدند. هر دوره آزمایش شامل 21 روز بود که 14 روز برای عادت دهی و7 روز برای نمونه گیری در نظر گرفته شد. میانگین طول زمان خوردن، نشخوار کردن و کل جویدن به صورت دقیقه در 24 ساعت و به ازای هر کیلوگرم ماده خشک مصرفی و NDF مصرفی برای گاوهای تغذیه شده با جیره مکعبی شده نسبت به دو جیره دیگر کمتر و معنی دار بود (05/0P<)، اما بین دو جیره آردی و پلت تفاوتی نداشت. قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در کل دستگاه گوارش بین جیره ها تفاوت معنی داری نداشت. استفاده از جیره کاملا مخلوط با کنسانتره پلت باعث افزایش معنی دار (05/0P<) در غلظت گلوکز و نیتروژن اوره ای خون نسبت به دو تیمار دیگر گردید. بنابراین بیشترین میزان مصرف ماده خشک در دو ساعت پس از خوراکدهی بود (برای جیره آردی، پلت و مکعبی به ترتیب 03/5، 82/7 و 03/5 کیلوگرم بود) و استفاده از جیره های کاملا مخلوط مکعبی به دلیل اندازه ذرات کوچک سبب کاهش فعالیت جویدن گردید. بنابراین با افزایش اندازه ذرات، فعالیت جویدن بیشتر شده ولی روی قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام و فیبر نامحلول در شوینده خنثی اثری نداشت.
  کلیدواژگان: فعالیت جویدن، سرعت مصرف خوراک، متابولیت های خون
 • حجت شهزاد، اکبر تقی زاده*، یوسف مهمان نواز صفحه 19
  تحقیق حاضر، به منظور تعیین ارزش غذایی دانه ی گلرنگ خام و عمل آوری شده (در 120 درجه سانتیگراد)، با روش های کیسه های نایلونی (in situ) و روش آزمون گاز (in vitro) انجام شد. در این پژوهش تعداد دو راس گوسفند اخته ی فیستولا-گذاری شده (5/2 ±5/50کیلوگرم)، مورد استفاده قرار گرفت. مقدار گاز تولیدی در زمان های 2، 4، 6، 8، 12، 16، 24، 36، 48 و 72 ساعت و تجزیه -پذیری به روش های کیسه های نایلونی در زمان های صفر، 4، 8، 12، 16، 24، 36 و 48 ساعت اندازه گیری گردید. تجزیه پذیری ماده ی خشک دانه ی گلرنگ خام و عمل آوری حرارتی شده در 48 ساعت انکوباسیون به ترتیب 30/54 و 90/50 درصد به دست آمد (05/0 ≥P). تجزیه پذیری پروتئین خام دانه ی گلرنگ خام و عمل-آوری حرارتی شده در 48 ساعت انکوباسیون به ترتیب 89/47 و 25/44 درصد به دست آمد (05/0 ≥P). برای تفسیر روند تجزیه پذیری ماده ی خشک دانه ی گلرنگ مدل 3 و برای پروتئین خام دانه ی گلرنگ مدل 2 بهترین مدل برازش شده بودند. میزان گاز تولیدی دانه ی گلرنگ خام و عمل آوری حرارتی شده (72 ساعت پس از انکوباسیون) به ترتیب 39/161 و 12/328 میلی لیتر بر گرم ماده ی خشک بود (05/0 ≥P).
  کلیدواژگان: دانه ی گلرنگ، عمل آوری با حرارت، تجزیه پذیری، تولید گاز
 • جعفرجعفری، مرتضی چاجی*، محمد بوجارپور، طاهره محمدآبادی، سمیه سالاری صفحه 29
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تفاله زیتون و مخلوط آنزیمی با نام تجاری ناتوزیم P، بر عملکرد و هضم مواد مغذی با استفاده از 320 قطعه جوجه گوشتی نر سویه تجاری راس 308 در یک دوره 42 روزه اجرا شد. آزمایش حاضر در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت آزمایش عاملی، شامل چهار سطح تفاله زیتون (0، 5، 10 و 15 درصد) و دو سطح آنزیم (0 و 5/0 درصد) با 4 تکرار در هر تیمار و 10 جوجه در هر تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که افزودن تفاله زیتون به جیره باعث افزایش معنی داری در مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه های گوشتی شد (05/0>P). جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 10 درصد تفاله زیتون بیشترین مقدار مصرف خوراک و افزایش وزن را داشتند. اثر آنزیم بر مصرف خوراک در دوره رشد (42-22 روزگی) و کل دوره پروش (42-0 روزگی) معنی دار شد (05/0>P). با افزودن آنزیم مصرف خوراک کاهش یافت. اثر متقابل تفاله زیتون و آنزیم بر مصرف خوراک در دوره آغازین (21-0 روزگی) معنی دار شد (05/0>P). تیمار فاقد تفاله زیتون و آنزیم کمترین و تیمار حاوی 10 درصد تفاله زیتون بدون آنزیم بیشترین مصرف خوراک را داشتند. اثر تفاله زیتون در دوره آغازین بر ضریب تبدیل معنی دار شد (05/0>P). تیمار حاوی 5 درصد تفاله زیتون بهترین ضریب تبدیل را نشان داد. اثر آنزیم بر ضریب تبدیل در دوره آغازین معنی دار شد (05/0>P). بنابراین، می توان از تفاله زیتون در جیره جوجه های گوشتی استفاده نمود و آنزیم باعث بهبود ارزش تغذیه ای آن می شود.
  کلیدواژگان: تجزیه لاشه، ضریب تبدیل، افزایش وزن، هضم ایلئومی
 • سید حسن حسینیان بیلندی*، سید محمد حسینی، جواد دباغ کاخکی، مهدی ناقوس صفحه 39
  این آزمایش به منظور مقایسه تاثیر آنتی اکسیدان های سلنیوم، ویتامین E و گیاه دارویی سیر بر عملکرد، سیستم ایمنی و میزان تجمع چربی در لاشه جوجه های گوشتی، طراحی گردید. آزمایش با استفاده از 192 قطعه جوجه گوشتی نر، سویه راس 308، در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، 3 تکرار و 16 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. پرندگان در این آزمایش با 4 جیره حاوی افزودنی هایی از منابع مختلف آنتی اکسیدان شامل: جیره تیمار شاهد (فاقد افزودنی)، جیره حاویg/kg 2 ویتامین E، جیره غنی شده باg/kg 3/0 سلنیوم و جیره حاوی g/kg 15 پودر سیر، تغذیه شدند. به منظور ارزیابی شاخص های تولید جوجه های هر پن در پایان هر هفته توزین گردیدند و میزان خوراک مصرفی ثبت گردید. جهت بررسی سیستم ایمنی و تعیین عیار پادتن تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند از روش هماگلوتیناسیون میکروتیتر استفاده شد. در سن 42 روزگی 3 پرنده از هر پن کشتار و میزان تجمع چربی آنها در ناحیه بطنی، بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده، پودر سیر در جیره باعث افزایش وزن پرنده و کاهش میزان تجمع چربی در لاشه جوجه های گوشتی گردید. همچنین تیمار سلنیوم و ویتامین E در مقایسه با تیمار شاهد، به صورت معنی داری (05/0>P)، باعث افزایش تیتر آنتی بادی علیه SRBC و تقویت سیستم ایمنی جوجه ها گردید.
  کلیدواژگان: سیر، سلنیوم، ویتامین E، چربی لاشه، سیستم ایمنی، جوجه گوشتی
 • حشمت الله خسروی نیا*، رضا شهسواری، صدیقه قاسمی صفحه 47
  این آزمایش با هدف بررسی تاثیر افزودن مقادیر صفر، 200، 300، 400 و 500 میلی لیتر اسانس مرزه خوزستانی و 500 میلی لیتر توئین-80 در هر لیتر از آب آشامیدنی بر ترکیب اسید های چرب و میزان کلسترول گوشت سینه و ران مرغ گوشتی، با استفاده از 720 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه کاب 500، اجرا شد. تاثیر هر یک از شش تیمار آزمایش در شش تکرار و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی از سن 1 تا 42 روزگی مطالعه شد. در 42 روزگی، 6 جوجه نر و 6 جوجه ماده از هر تیمار کشتار و نمونه های عضلات سینه و ران آن ها برای بررسی صفات مورد نظر آماده گردید. پروفیل اسیدهای چرب گوشت به طور معنی داری تحت تاثیر اندام (سینه یا ران) قرار گرفت، ولی افزودن اسانس مرزه خوزستانی به آب آشامیدنی، در سطوح 200 تا 500 میلی گرم در لیتر تاثیر معنی داری بر میزان یا نسبت اسیدهای چرب در گوشت سینه و یا ران نداشت. میزان کلسترول گوشت ران به طور معنی داری بالاتر از گوشت سینه بود و هر دو تحت تاثیر افزودن اسانس مرزه به آب آشامیدنی مرغ کاهش یافت (10/0< P). نتیجه گیری شد که افزودن مستمر سطوح 200 تا 500 میلی گرم در لیتر اسانس مرزه خوزستانی در آب آشامیدنی تاثیری بر تغییر میزان یا نسبت اسیدهای چرب در گوشت سینه و یا ران مرغ گوشتی نداشت، ولی باعث کاهش کلسترول گوشت به خصوص در ران شد.
  کلیدواژگان: مرزه خوزستانی، گوشت مرغ، اسید های چرب، کلسترول
 • آذر راشدی ده صحرائی*، جمال فیاضی، محمود وطنخواه، محمدتقی بیگی نصیری صفحه 59
  در این پژوهش، به منظور بررسی مهم ترین عوامل غیر ژنتیکی موثر بر صفات رشد در گوسفند لری بختیاری از تعداد7721 رکورد وزن تولد، 6462 رکورد وزن یک ماهگی، 7275 رکورد وزن شیرگیری، 5745 رکورد وزن شش ماهگی، 3326 رکورد وزن نه ماهگی و 3088 رکورد وزن یک سالگی بره های لری بختیاری که طی سال های 1368 تا 1389 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری واقع در شهرستان شهرکرد جمع آوری شده بود، استفاده شد. نرم افزار آماری SAS برای بررسی اثر عوامل محیطی بر این صفات، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد، اثر عوامل محیطی سال تولد، جنس بره، تیپ تولد و سن مادر هنگام زایش بر کلیه صفات مورد مطالعه معنی دار بودند (01/0>P). میانگین حداقل مربعات همه صفات رشد، در بره های نر به طور معنی داری بالاتر از بره های ماده بود و بره های تک قلو متولد شده در مقایسه با بره های دوقلو متولد شده، در تمام سنین رشد، وزن بیشتری داشتند. با افزایش سن مادر، عملکرد صفات رشد افزایش داشت و در گروه سنی 5 سال به حداکثر رسیده و دوباره کاهش یافت. میانگین حداقل مربعات تمام صفات مورد بررسی در سال های 1387، 1388 و 1389 بیشترین مقدار بود. بررسی اثر عوامل ثابت، گویای اثر قابل توجه عوامل محیطی بر بروز فنوتیپی صفات رشد می باشد. لذا اگر این عوامل در برآورد مقادیر ارزش اصلاحی حیوانات در نظر گرفته نشوند، می تواند اریب قابل ملاحظه ای در آن ایجاد نماید و به تبعیت از آن مقادیر روند ژنتیکی محاسبه شده بسیار دور از واقعیت خواهد بود.
  کلیدواژگان: اثرات ثابت، حداقل مربعات، گوسفند لری بختیاری
 • مریم مقدم موسی آبادی، همایون فرهنگ فر*، مسلم باشتنی صفحه 71
  به منظور بررسی اثر سازه های نوع اسپرم (داخلی یا خارجی) و نوع ژنوتیپ گاو (زینه یا اصیل) بر احتمال وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر، تعداد 938047 رکورد روز آزمون متعلق به 108077 راس گاو شکم اول هلشتاین متعلق به 427 گله که طی سال های 1374 تا 1388 زایش داشتند، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری آزمون کای مربع پیرسون و مدل خطی تعمیم یافته لجستیک استفاده شد. در مدل لجستیک، اثرات ثابت فصل تولید، نوع اسپرم تلقیح شده در مادر گاو، سن نخستین زایش، سطح تولید گله، نوع گاو، سال زایش، گامه شیردهی و اثر تصادفی پدر حیوان قرار داده شدند. بر اساس نسبت درصد چربی به درصد پروتئین برای هر رکورد روز آزمون و نقطه آستانه ای 12/0- متغیر وابسته به صورت دوتایی (کد صفر برای عدم وقوع و کد یک برای وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر) تعریف گردید. وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر با نوع اسپرم فاقد ارتباط معنی دار آماری بود ولی با نوع دام، ارتباط معنی دار داشت به گونه ای که برآورد نسبت احتمالات برای گاوهای زینه در مقایسه با گاوهای اصیل 949/0 بدست آمد که نشان می دهد وقوع کاهش چربی شیر در گاوهای زینه حدودا 5 درصد کمتر است.
  کلیدواژگان: تحلیل لجستیک، گاو نر هلشتاین، گاو زینه و اصیل، کاهش چربی شیر
|
 • R. Olfati Karaji, H. Daghigh Kia*, G. Moghaddam, A. Hosseinkhani, S. Alijani Page 1
  The aim of this study was to determine the effects of adding different levels of superoxide dismutase (SOD) and reduced glutathione (GSH) antioxidants before freezing on motility, total progressive motility, viability and positive response to hypo-osmotic swelling test (HOST) parameters after Bull semen was frozen. In this study, four bulls aged 4-5 years were used and 20 times the semen collection (5 ejaculates per bull) was performed. The samples were frozen, after addition of the superoxide dismutase (100 and 150 IU / ml) and GSH (5 and 7.5 mM) antioxidants was added to Tris - egg yolk extender. After thawing samples, the total and progressive motility, sperm viability and positive response to the HOST parameters were determined at zero and 2 hours of incubation. Adding superoxide dismutase and GSH antioxidant levels did not reveal significant differences between treatments in any of the semen parameters in the initial hour of incubation after thawing. 2 h incubation of post-thawed semen samples containing superoxide dismutase (100 IU/ml) significantly improved total motility, viability and membrane integrity of the sperm (P< 0.05). Also, in samples containing superoxide dismutase (150 IU/ml), sperm membrane integrity was maintained (P<0.05). In the semen samples with antioxidant GSH (5 mM), total motility and membrane integrity of the sperm are considerably improved after tawing (P< 0.05). This study showed that using of superoxide dismutase and GSH antioxidants as freezing semen extender additives can be used to improve post-thawed bull semen quality.
  Keywords: Semen cryopreservation, Reduced glutathione, Superoxide dismutase, Sperm parameters
 • M. Bashtani*, M. Hajishamsaei, A.R. Froughi, H. Naeimipour Yuonesi Page 9
  This experiment was carried out to evaluate nutritional behavior and nutrient digestibility in lactating dairy cows. Three Brown Swiss dairy cows (average milk yield of 22 kg/d and 200±20 days in milk) were used in a latin square design (3×3) for a three periods. The experimental treatments were 1. TMR with mash concentrate, 2. TMR with pellet concentrate and 3. TMR in a cubic form. Diets chemical composition were similar but were were different physically. The experimental diets were delivered to the animals twice daily at 0800 and 2000. Each experimental period consisted of 21 days; 14 days for adaptation period and 7 days for sampling. The results indicated that average length of eating, rumination and chewing total over 24 hours, and per 1kg consumed NDF and dry mater intake was significantly lower (P<0.05) for cows fed with cube diet. However, it was not significant between mash and pellet diets.. Total apparent digestibility was not significantly affected by the experimental diets. Therefore, Dry matter intake was higher in TMR with pellet concentrate and on 2h after feeding (for mash,pellet and cube diets were:5.03,7.82 and 5.03 kg resoectively). Plasma glucose and urea nitrogen increased as significant (P<0.05) in diet with pellet concentrate. It seems that decreasing feed particle size in cubic diet decreased chewing activity. It is concluded, when particle size increased, chewing activity increased but no effect on digestibility of DM, OM,CP and NDF.
  Keywords: Chewing activity, DMI rate, Blood metabolite
 • H. Shahzad, A. Taghizadeh *, Y. Mehmannavaz Page 19
  This study was carried out to the determination of nutritive value of Safflower seeds (untreateated and treated with 120º C heat) using in situ nylon bag and in vitro gas production techniques in Gizel sheep. Two fistulated Gizel sheep with average BW of 50.5±2.5 kg were used in a complete randomized design. The gas production was measured at 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48 and 72 h and ruminal DM and CP disappearance were measured 0, 4, 8, 12, 16, 24, 36 and 48 h. Dry matter degradabilities of Safflower untreateated and treated seeds at 48 h were 54.30 and 50.90%, there were higher and lovier respectively, that showed significant differences (p<0.05). Crude protein degradabilities of Safflower untreateated and treated seeds at same times were 47.89 and 44.25 respectively that showed significant differences (p<0.05). The gas production of Safflower untreateated and treated seeds at 72 h were 161.39 and 328.12 ml/g DM that showed significant differences (p<0.05).
  Keywords: Safflower seed, Treated with heat, Degradability, Gas production
 • J. Jafari, M. Chaji*, M. Boujarpour, T. Mohammadabadi, S. Salari Page 29
  This study was conducted in a factorial arrangement in complete randomized design (4×2) with 320 one-day old Ross broiler chickens for investigation effect of different level of olive pulp and enzyme on performance and nutrients digestibility for 42 days. The treatments were included: 4 levels of olive pulp (0, 5, 10 and 15% dry matter) and two levels of supplemented enzyme (0 and 0.5% DM) with 4 replicates for each treatment and 10 birds in each replicate. The olive pulp caused to significant increased of intake and gain of broilers (P<0.05). The broilers fed 10% olive pulp had highest intake and gain. The enzyme supplementation significantly decreased feed intake in grower phase (22-42 days) and whole trial period (0-42 days). Interaction of olive pulp and enzyme on feed intake in the starter phase was significant (P<0.05). Treatment content olive pulp plus enzyme and 10% olive pulp plus 0% enzyme had least and most feed intake, respectively. In starter phase olive pulp significantly affected feed conversion ratio (P<0.05). The best feed conversion ratio was for treatment content 5% olive pulp. The supplementation enzyme had significant effect on feed conversion ratio in the starter (P<0.05). Therefore, olive pulp can be used in broiler diets and enzyme improves the nutritional value of olive pulp.
  Keywords: Carcass Analysis, Feed conversion ratio, Gain, Ileal digestion
 • S.H. Hoseinyan Bilondi *, S.M. Hoseini, J. Dabagh Kakhki, M. Naghus Page 39
  This work was conducted to study the effects of organic selenium, vitamin E and garlic as different dietary antioxidants on the performance parameters, immune system and carcass fat deposition of broilers. The experiment was conducted using a total of 192 day-old male broiler chicks (Ross 308). Birds were randomly allotted to one of dietary treatments and three replicates of sixteen chicks per pen in a completely randomized design. The birds were assigned to receive dietary treatments as follow: a commercial basal diet which contained no feed additive was used as a Control treatment. Treatment 2 was control diet plus 15 g/kg of garlic powder. Treatment 3 was formulated by supplementing the control diet plus 0.3 g/kg organic selenium. Treatment 4 enriched with 2 g/kg of vitamin E (Alpha-tocopherol acetate). To evaluate the performance, chicks of each pen were weighed and feed intake was recorded every week. On day 42, three birds from each pen were killed and dissected to evaluate the abdominal fat. To evaluate the immune system and determine the antibody production against sheep red blood cells of micro-hem agglutination were used to titerat. The results indicated significant reduction in carcass fat and increase in body weight of broilers due to the influence of dietary supplementation of garlic powder. Selenium and vitamin E in compared with the control treatment showed a significant increase in antibody titers, against SRBC and immune system of broilers
  Keywords: Garlic, Selenium, Vitamin E Carcass fat, Immune System, Broiler
 • H. Khosravinia*, R. Shahsavari, S. Ghasemi Page 47
  This investigation was carried out to characterize the effect of Satureja khuzistanica (SkEO), on cholesterol content and fatty acids composition of breast and thigh meat in broiler chicken. A total of 720 one-day-old Cobb 500, broiler chicks were used to study the effect of six experimental treatments in 6 replicate of 20 birds each, in a 42 days trial. Treatments included continual adminstration of 0 (control-), 200, 300, 400 and 500 mg/ L SkEO or 500 mg/ L Tween-80 (at 1:1 ratio v/v; control+) into drinking water. The fatty acid composition and cholestrol content of breast and thigh muscles were assessed on 12 samples per treatment. The fatty acid composition of the breast meat was significanlty differed from that of thigh meat (P>0.05). Supplementation of broielr water with SkEO did not affect fatty acid composition of breast and thigh meat (P>0.05). The cholestrol content in thigh meat was significanlty greater by approxmatly two folds than breast meat (P<0.05) and in either was affected by SkEO treatemnt (P<0.10). It was concluded that, SkEO ehxibit cholesterol-reducing effect in breast and thigh meat in broiler chickens. No indication, However, was found to verify fatty acid-modulating effect for SkEO in broiler meat.
  Keywords: Satureja khuzistanica, Broiler meat, Fatty acids, Cholestrol
 • A. Rashedidehsahraei*, J. Fayazi, M. Vatankhah, M. T. Beige Nasiri Page 59
  In order to investigate of environmental factors that affect some growth traits in Lori-Bakhtiari sheep, 7721 records of birth weight, 6462 records of one month weight, 7275 records of weaning weigh, 5745 records of 6 month weight, 3326 records of 9 month weight and 3088 records of yearling weight collected in Shahrekord sheep breeding station during 1989-2012 for Lori-Bakhtiari sheep were used. The SAS statistical software was used to determine the effect of environmental factors. The results of this study showed that environmental factors like birth year, sex, type of birth, and the age of mother have significant effect on all traits. Also the interaction between the sex of lamb-type of birth was significant for traits birth weight, weaning weigh, 6 month weight and 9 month weight (p<0.01). The interaction between the age of mother and type of birth was significant for birth weight (p<0.01) and the interaction between the age of mother and sex of lamb was significant for 6 month weight (p<0.01) and weaning weight (p<0.05). The significant effects of deliberated environmental factors could be altering the incidence of phenotypic growth traits. So if these factors have been not considered in estimating of breeding value of animals, could be biased the estimation significantly. Consequently the calculated values of genetic trend would be very far from reality.
  Keywords: Environmental factors, Growth traits, Lori, Bakhtiari sheep
 • M. Moghadam, H. Farhangfar*, M. Bashtani Page 71
  In order to study the effect of sperm type (internal and external) and cow genotype (grade and pure) on probability of milk fat depression (MFD), a number of 938,047 test day records belonging to 108,077 first-parity Holstein cows calved during 1995-2009 in 427 herds were used. For data analysis, statistical methods of Pearson's chi square and logistic generalized linear model were utilised. In the model, fixed effects of production season, sperm type used for dam insemination, first calving age, herd, animal genotype, calving year, and stage of lactation as well as random effect of sire were included. Based upon fat to protein ratio for each test day record and with respect to threshold point of -0.12, dependent variable was defined as a binary (zero code for lack of MFD and unit code for incidence of MFD) character. Incidence of MFD was not significantly associated with sperm type while it was significantly related to the cow genotype. Estimate of odds ratio (OR) for the grade as compared to the pure cows was found to be 0.949 indicating that the former are less sensitive to MFD.
  Keywords: Logistic analysis, Holstein bull, Grade, pure cow, Milk fat depression