فهرست مطالب

 • Volume:7 Issue: 1, 2014
 • تاریخ انتشار: 1392/11/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن زارع متین، حمیدرضا رضوی، سعید امام قلی زاده * صفحات 1-19

  هدف از تحقیق حاضر بررسی و تعیین رابطه بین مدیریت استرس و بهره وری کارکنان شهرک صنعتی آمل در استان مازندران بود. جامعه آماری تحقیق شامل 250 مدیر عالی میانی و عملیاتی می شد که مسئولیتی در شهرک صنعتی داشتند. با استفاده از جدول مورگان 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت استرس و بهره وری استفاده شد. برای تحلیل داده های گردآوری شده، آمار توصیفی و استنباطی به کار رفت. آزمون پیرسون آزمون میانگین و رگرسیون آزمون هایی تحلیل داده ها انتخاب شدند. نتیجه حاصل از آزمون فرض اصلی، حکایت از این امر داشت که بین مدیریت استرس و بهره وری کارکنان شهرک صنعتی مذکور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: احترام و مسئولیت پذیری مدیران، بهره وری کارکنان، مدیریت استرس، مدیریت کارکنان در گروه استدلال، مدیریت و ابلاغ کار موجود و آتی
 • سید محمدباقر جعفری صفحات 21-39
  افرایش وابستگی اکثر کسب وکارها به فناوری اطلاعات و درصد بالای سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات نسبت به کل بودجه سرمایه گذاری شده در محیط کسب وکار، لزوم توجه بیشتر به این عامل پیشران کسب وکار را طلب می کند. محدودیت های بودجه به مدیران در سرمایه گذاری هوشمند در فناوری اطلاعات فشار وارد می آورد. تکنیک های متعددی در متون کاهش هزینه در فناوری اطلاعات اشاره دارند که هر کدام آثار متفاوتی بر سازمان می گذارند. تحقیق حاضر جزو اولین گام ها در زمینه ایجاد بینش بهتر به این موضوع از طریق ارائه مدل مفهومی در زمینه کاهش هزینه استراتژیک در فناوری اطلاعات است. مرور متون نشان می دهد که نقش استراتژیک فناوری اطلاعات در سازمان، ساختار هزینه های فناوری اطلاعات، ساختار فناوری اطلاعات سازمان، حمایت مدیریت ارشد و یادگیری سازمانی از جمله عوامل مهم تاثیرگذار بر انتخاب تکنیک های کاهش هزینه در فناوری اطلاعات هستند. چارچوب پیشنهادی بر نقش استراتژیک فناوری اطلاعات در کسب وکار تمرکز دارد و پیشنهاد می کند که کدام تکنیک ها باید به کار گرفته شوند تا ضمن کاهش هزینه ها، خدمات با کیفیت و پشتیبانی از رشد کسب وکار تضمین گردد. این امر موجب تولید بیشترین ارزش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات می شود.
  کلیدواژگان: ارزش کسب وکاری فناوری اطلاعات، تکنیک های کاهش هزینه، هزینه های فناوری اطلاعات، مدل مفهومی، نقش استراتژیک فناوری اطلاعات، ساختار فناوری اطلاعات
 • حمید زارع، زلفا حق گویان، زهرا کریمی اصل صفحات 41-66
  هدف این پژوهش بررسی و اندازه گیری میزان کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بود. پژوهش انجام شده از نظر هدف کاربردی است و از جهت ابزار جمع آوری اطلاعات و نوع روش به کار رفته تحقیقی- توصیفی پیمایشی است. جمعیت آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی پردیس ها و دانشکده های مستقل دانشگاه تهران است. در این نوشتار پس از شناسایی ابعاد و شاخص های کیفیت زندگی کاری، میزان آن در جامعه آماری مورد نظر سنجش شد. ابعاد کیفیت زندگی کاری عبارت بودند از عوامل مرتبط با محتوای شغل، عوامل اقتصادی شغل، عوامل اجتماعی کار و تعادل بین کار و زندگی.
  با توزیع پرسشنامه در نمونه معین شده داده ها جمع آوری و با آزمون آماری T تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که تعادل بین کار و زندگی در وضعیت متوسطی است، عوامل اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و عوامل مرتبط با محتوای شغل و عوامل اجتماعی کار در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
  کلیدواژگان: اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، تعادل بین کار و زندگی، کیفیت زندگی کاری، عوامل اجتماعی کار، عوامل اقتصادی کار، عوامل مرتبط با محتوای شغل
 • هومن عطار، سید محمدرضا شهابی صفحات 67-93
  این مقاله با استفاده از تحقیقات و تئوری های دونالد شون، مدل جدیدی را برای نوآوری پیشنهاد می کند. این مدل که بالون شیاردار نامگذاری شده، برخلاف مدل های قبلی نه تنها نگاهی اجتماعی- سیاسی به نوآوری پیشنهاد می کند بلکه سعی دارد با استفاده از مفهوم متافور دو مدل معروف «قیف» (مدل محبوب مهندسان و تکنوکرات ها) و «آتش بازی» (مدل محبوب برخی جامعه شناسان سازمان) را ترکیب کند و مدل کاربردی و واقع گرایانه تری را برای فرایند نوآوری در سازمان ها ارائه دهد.
  کلیدواژگان: متافور، مدل آتش بازی، مدل بالون شیاردار، مدل قیف توسعه، مدل های نوآوری
 • احمدرضا کریمی مزیدی، علیرضا امینی، میثم لطیفی صفحات 95-120
  زنجیره کارمند- مشتری- سود، یکی از خطوط راهنمای موفقیت سازمان ها در چرخه زندگی آن هاست. آن گونه که مشخص شده است، بین نگرش ها و رفتارهای کارکنان، رفتارهای کارکنان و برداشت های مشتریان، و برداشت های مشتریان و رشد درآمد شرکت ها رابطه ای قوی وجود دارد. عواملی نیز در خارج از این زنجیره وجود دارند که بر فرایندهای تعاملی عناصر آن اثر می گذارند. یکی از این عوامل، قابلیت فناوری اطلاعات است. در این پژوهش، با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری، اثر قابلیت فناوری اطلاعات بر زنجیره کارمند- مشتری- سود مدل سازی شد. نوآوری فرایند خدمات نیز متغیر میانجیگر بین قابلیت فناوری اطلاعات و زنجیره کارمند- مشتری- سود استفاده شده است. این مهم، بر پایه داده های کمی گردآمده از نمونه ای 212تایی از کارکنان سازمان فنی و حرفه ای شهرستان مشهد انجام گرفته و نتایج پژوهش در راستای حمایت از مدل پیشنهادی قرار داشت. به طور خاص، رابطه قابلیت فناوری اطلاعات و نوآوری، فرایند خدمات با عناصر زنجیره کارمند- مشتری- سود، و اثر اهرمی آن ها برای تسهیل حرکت سازمان ها در امتداد این زنجیره به لحاظ آماری تایید شد.
  کلیدواژگان: خدمات مشتری، زنجیره کارمند، مشتری، سود، عملکرد شرکت، قابلیت فناوری اطلاعات
 • شهریار عزیزی، شهرام جمالی کاپک، فرید ترهنده صفحات 121-150
  با توجه به اهمیت کیفیت خدمات توزیع فیزیکی (PDSQ) در سیستم های لجستیک، هدف این مقاله طراحی مقیاس عملی برای سنجش این سازه از دید خرده فروشان ایرانی است. در این تحقیق از رویکردی ترکیبی برای مطالعه استفاده شد و در ابتدا مصاحبه هایی عمیق با 16 خرده فروش باتجربه ایرانی و فعال در این صنعت انجام شد. سپس، روش تحلیل محتوا برای شناسایی عوامل کلیدی کیفیت خدمات توزیع فیزیکی استفاده شد. در فاز کمی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، 100 خرده فروش چهار منطقه از مناطق 22 گانه تهران برای آزمون مدل اندازه گیری و تعیین اهمیت و سطح رضایت هر یک از عوامل انتخاب شدند. در مجموع 10 عامل مهم از دید خرده فروشان ایرانی استخراج و در سه بعد طبقه بندی شد، شامل هماهنگی عامل توزیع (3 مولفه)، شرایط سفارش (3 مولفه)، و ویژگی های رفتاری عوامل توزیع (4 مولفه). در نهایت، نمودار IPA (تحلیل رضایت- اهمیت) ترسیم شد.
  کلیدواژگان: کلیدواژگان: تحویل، کیفیت خدمات توزیع فیزیکی، فروشگاه های خرده فروشی، ویژگی های رفتاری، هماهنگی
 • رحمت الله قلی پور، غلامرضا جندقی، رضا رجایی * صفحات 151-173

  انتخاب پیمانکار یکی از مهم ترین مسائل زنجیره تامین است و تاثیر عمیقی بر عملکرد بنگاه دارد. از آنجا که انتخاب پیمانکار مسئله ای با ضوابط چندگانه MCDM است، روش های بسیاری برای مواجهه با آن پیشنهاد شده است. انتخاب شامل مقایسه ای گسترده از پیمانکاران با استفاده از مجموعه ای مشترک از ضوابط و تخمین هاست. پژوهشگران AHP و سایر روش های سنتی را به طور گسترده برای انتخاب فروشنده و پیمانکار، با در نظر گرفتن بسیاری از متغیرهای زبانی و ضوابط کمی و کیفی استفاده می کنند تا راه حلی بر ابهامات ذاتی مسئله انتخاب پیمانکار باشند، هر چند نارسایی هایی در این روش ها وجود دارد. در این تحقیق روش FAHP که همان بسط فازی AHP است جهت اعمال داده های فازی موجود در ترجیحات قضاوتی متغیرهای تصمیمی مختلف استفاده شده است. سطح زبانی مقایسه های کارشناسان در قالب اعداد فازی مثلثی به منظور ایجاد ساختار ماتریس های مقایسه ای زوجی فازی آورده شده است. پیمانکاران ساختمانی دانشگاه تهران در ارتباط با هر ضابطه اولویت بندی شده اند و نهایتا بهترین با توجه به تمامی شاخص ها تعیین شده است.

  کلیدواژگان: انتخاب پیمانکار، تصمیم گیری چندضابطه ای، تئوری مجموعه فازی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • هادی غفوریان یاورپناه، ملاتی احمد انوار، نیک اینتان نورهان صفحات 175-188
  یکی از مفاهیم مهم مدیریت عبارت است از ارزیابی عملکرد. سازمان ها به منظور دستیابی به اهدافشان لازم است عملکرد خود را ارزیابی کنند. سنجش کارایی یکی از گام های اساسی سازمان هاست به منظور تخمین عملکردشان. در این میان، سنجش کارایی بانک ها، موسسات مالی و اعتباری که سهم بسزایی در سازماندهی فعالیت های اقتصادی هر سیستم دارند، اهمیت فوق العاده ای دارد چرا که هر فعالیتی مستلزم منابع مالی و کسب دارایی است که از گذر بانک ها و موسسات مالی سازماندهی می شود. شناسایی ورودی ها و خروجی های هر سیستم به منظور سنجش کارایی یکی از حیاتی ترین گام های سنجش کارایی است. شناسایی متغیرهای ورودی و خروجی به منظور ایجاد مدل کارا برای سنجش کارایی بانک ها اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله با هدف شناسایی و برجسته نمودن متغیرهای مهم وردی و خروجی در نظام بانکداری از مدل تحلیل محتوایی استفاده شده است. بدین منظور رویکردهای مختلف محقیقان بررسی و در سه گروه طبقه بندی شده است. براساس آن متغیرهای وردی و خروجی در نظام بانکداری اسلامی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد رویکرد میانجیگری مناسب ترین رویکرد برای انتخاب ورودی ها و خروجی هاست و دو متغیر پس انداز و کارکنان بهترین ورودی هایند، در حالی که وام و سرمایه گذاری بهترین متغیرهای خروجی برای سنجش کارایی محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: بانک اسلامی، کارایی، تحلیل پوششی داده ها، ورودی ها و خروجی ها
|
 • Hassan Zarei Matin, Hamid Reza Razavi, Saeid Emamgholizadeh Pages 1-19

  The purpose of the study was to determine the relationship between stress management and workforce productivity of Amol Industrial Park located in Mazandaran Province. The total population size in the research was 250 from top managers, middle managers and supervisors responsible in the before-mentioned Industrial Park and the sample size was determined through Morgan sample population volume table (n=150). For data collection, Background Information questionnaire, Stress Management and Workforce Productivity questionnaires were used. As for analyzing the data gained after collecting the questionnaires; Descriptive and inferential statistics were used. Pearson Correlation Test, One Sample T Test, Independent Samples Test and Regression Tests were used for hypothesis testing.The results from analyzing the Sub Hypotheses of the research demonstrated that there was a positive and significant correlation between respectful and responsible managers (P=0.005), Managing and communicating existing and future work (P=0.002), Managing the individual within the team (P=0.01), Reasoning/managing difficult situations, (P=0.004) and workforce productivity in this research. As for analyzing the Main Hypotheses of the research, the results demonstrated that there was a positive and significant correlation between stress management and workforce productivity in this research. The results also demonstrated that there was no significant difference between the opinions of male and female managers about the level of workforce productivity and stress management being put in practice in the before-mentioned Industrial Park. And finally the results indicate that the level of workforce productivity and stress management being put in practice in the beforementioned Industrial Park is not under the influence of any of Individual characteristics of managers (e.g. Age, Education Level, Job Title, Employment Background and Employment Status).

  Keywords: workforce productivity, stress management, Respectful, responsible manager, Managing, communicating existing, future work, managing the individual within the team, Reasoning, managing difficult situations
 • Seyed Mohammadbagerher Jafari Pages 21-39
  The increasing dependency of many businesses with information technology (IT) and the high percentage of the IT investment in all invested capital in business environment ask for more attention to this important driver of business. The limitation of capital budget forces the managers to look for more wise investment in IT. There are many cost-cutting techniques in the literature and each of them has a different impact on the organization. This study is one of the first steps in providing more insight on this issue via proposing a conceptual framework for strategic costcutting in IT. The literature review revealed that the strategic role of IT in organizations, IT costs structure, firm’s IT structure, senior management support and organizational learning are the important factors that affect the cost-cutting technique selection in IT. The proposed framework focuses on the strategic role of IT in business to suggest which cost-cutting techniques are the best to be applied in an organization in order to save costs while ensuring high-quality service and support for business growth and maximizing business value from IT spending.
  Keywords: Conceptual Framework, Cost, cutting Techniques, IT Business Value, IT Costs, IT Strategic Role, IT Structure
 • Hamid Zare, Zolfa Haghgooyan, Zahra Karimi Asl Pages 41-66
  The goal of this research is to measure the rate of quality of work life of faculty members in University of Tehran. The research type in regard to goal is applied investigative and in regard to data collecting method is descriptive investigative and of measurement branch. The statistical population is faculty members of University of Tehran’s paradises and colleges. In this research، after identification quality of work life criteria and indexes، the rate of quality of work life of faculty members in University of Tehran based on this criteria and indexes، has been measured. For information collecting in fields of: theoretical bases، research literature compilation and scales and aspects identification the library studying method was used. The identified aspects are: factors related to job content، work economic factors، work social factors، balance between work and life. Also in order to measure the status of these aspects among faculty members of University of Tehran، a questionnaire was compiled that its admissibility and permanence was confirmed. Then a questionnaire in a considered sample was distributed. In data analysis for examination the scales and aspects status the statistical test (T-test) is used. The results of this test showed that balance between work and life has middle status، the status of work economic factors is undesirable and the factors related to job content and work social factors have desirable status.
  Keywords: balance between work, life, factors related to job content, faculty members of Tehran University, work economic factors, quality of work life, work social factors
 • Hooman Attar, Seyed Mohammad Reza Shahabi Pages 67-93
  Product innovation success has very much to do with the development of models or metaphors that are able to guide actors. One can observe two traditions in this regard: rational and non-rational models. Apparently in the former the model، such as “development funnel”، is regarded as a mechanism and rigid applicable، picturing innovation as an orderly، goal-oriented، value-neutral، and systematic process. The latter account offers a few non-rational models that depict product innovation as chaotic، messy، and stressful which involves jagged lines of activity، much like “fireworks”. This paper draws on the work of Donald Schön to develop a more socio-politically informed yet pragmatic approach to innovation in organisation i. e. ‘ribbed water balloon’. This model outlines product innovation as a non-rational and socio-technical practice، one that not only reveals politics، uncertainty، unsteadiness، setbacks، and reversals with which actors grapple but also considers rituals، norms and organization’s behavioral world in its understanding.
  Keywords: fireworks, funnel, innovation models, metaphor, water ribbed balloon
 • Ahmad Reza Karimi Mazidi, Alireza Amini, Meisam Latifi Pages 95-120
  Employee-customer-profit (ECP) chain is one of the guidelines for organizations ‘success in their life cycle. Strong relationships have been found between employees'' attitudes and behaviors، employees'' behaviors and customers'' impressions، and customers'' impressions and revenue growth. Out of this chain، there are some factors that can influence the processes through which these factors interact. One of these factors is information technology (IT) capability. In this research، we modeled the effect of IT capability on ECP chain using structural equation modeling (SEM). Service process innovation (SPI) was also used as a mediating variable between IT capability and ECP chain. This was accomplished based upon quantitative data gathered from a sample of 212 employees of the Technical and Vocational organization in Mashhad city. Results revealed a strong support for the proposed model. In particular، the association between IT capability and SPI with ECP chain and their leverage effect facilitate the organizations'' movements along with the chain which was significantly confirmed.
  Keywords: ECP Chain, Customer Services, Firm Performance, IT capability
 • Shahriar Azizi, Shahram Jamali Kapak, Farid Tarhandeh Pages 121-150
  Due to the importance of Physical Distribution Service Quality (PDSQ) in logistic systems، the purpose of this paper is to design a practical scale for measuring the construct through the perspectives of Iranian convenience store retailers. A mixedmethod approach was employed for the study; in- depth interviews were first carried out with 16 Iranian experienced retailers who actively had worked in the industry; then content analysis was employed to identify the key underlying factors of PDSQ. Using the cluster sampling technique، 100 respondents from a retailing sector of 4 regions out of 22 regions of Tehran were selected for testing the measurement model and determining the importance and satisfaction level. 10 important PDSQ factors through perspective of Iranian convenience retailers were extracted and categorized in three dimensions including: Coordination of distribution agent (3 factors)، Ordering condition (3 factors)، and Behavioral features of distribution agents (4 factors). IPA diagram was drawn finally.
  Keywords: Behavioral features, convenience store, coordination, delivery, Iran, physical distribution service quality
 • Rahmatollah Gholipour, Gholamreza Jandaghi, Reza Rajaei Pages 151-173

  Contractor selection is one of the most important problem in supply chain and its strongly effect on firm`s performance. Because a significant amount of a university`s budget assigns to construction contracts, contractor selection is an important problem for the financial status of universities. Since Contractor selection is a multi-criteria decision making problem (MCDM), lots of methods proposed to face this problem. Selection is a broad comparison of contractors using a common set of criteria and measures. Analytic hierarchy process (AHP) and other traditional methods widely used for contractor and vendor selection by researches regarding to lots linguistic variables and both qualitative and quantitative criteria and to tackle ambiguous nature of contractor selection problem, although there is some Insufficiency about them. In this article we use FAHP that is a fuzzy extension of AHP to handle the fuzziness of the data involved in deciding the preferences of different decision variables. The linguistic level of comparisons produced by experts for each comparison is tapped in the form triangular fuzzy numbers to construct fuzzy pairwise comparison matrices. We priorities Tehran university`s construction contractor about each criteria and determine the best one about all of them.

  Keywords: analytic hierarchy process, contractor selection, fuzzy set theory, multi, criteria decision making problem
 • Hadi Ghafoorian Yavar Panah, Melati Ahmadanuar, Nik Intan Norhan Pages 175-188
  Evaluation of performance and productivity is among the fundamental concepts in management. In order to achieve their goals، organizations must evaluate their performance. One of the important stages of performance appraisal is evaluation of organization’s efficiency. Banks، financial and credit institutions are among the most important organizations of every economic system، because every activity which entails asset acquisition and financial resources undoubtedly requires mediation of banks and financial organizations. One of the most vital issues in banks’ efficiency evaluation is identification of input and output variables. Identification of these variables helps to create an appropriate model in order to evaluate the efficiency. The purpose of this paper is clarifying of the importance of the input and output in Islamic banking with the use of the content analysis method. In this paper various approaches that were selected by researchers are reviewed and classified. Then the input and output variables in the Islamic banking is analyzed. The result show that the intermediation approach is the acceptable approach among scholars furthermore، labors and deposits are best inputs while، loans and investment are best outputs.
  Keywords: Islamic bank, Efficiency, Inputs, Outputs, Data envelopment analysis