فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال دوازدهم شماره 6 (پیاپی 87، 1392)
 • سال دوازدهم شماره 6 (پیاپی 87، 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عبدالحسین مقبل صفحات 629-643
  در حوالی سال 260 میلادی و پس از افول علم در سرزمین های روم باستان و یونان، طالبان علم از سراسر دنیا و با ادیان و فرهنگ های متفاوت در فضایی دوستانه، با تفاهم و هم اندیشی در دانشگاه و بیمارستانی تازه تاسیس معروف به جندی شاپور مشغول تحصیل و تحقیق بوده اند. مدرسه جندی شاپور قدیم ایران توانست به تدریج از حضور و ظرفیت علمی ده ها استاد برجسته و هزاران دانشجوی طالب علم ایرانی و غیر ایرانی، قریب به چهارصد هزار کتاب و رساله علمی و نهصد سال درخشش و شکوفایی در زمینه علوم پزشکی و غیر پزشکی بهرمند گردد. این دانشگاه اثری ماندگار در میراث فرهنگی ایران و جهان، و پایه گذار علم داروسازی و پزشکی در دنیا و دانشگاه جندی شاپور جدید می باشد. در قسمت دوم این پژوهش تاریخی اهم فعالیت های بیمارستان و مرکز علمی معروف به جندی شاپور در عصر میانه (Middle Age) و تاثیرپذیری سایر مدارس علمی جدیدالتاسیس در اروپای غربی و آمریکا از آن و همچنین پایه ریزی دانشگاه جدید علوم پزشکی جندی شاپور فعلی مورد کنکاش و تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: تاریخ داروسازی، پزشکان مسلمان، ابوعلی سینا، ذکریای رازی، جندی شاپور، پزشکی قدیم و جدید
 • احسان ولوی، سیدسیف الله بلادی موسوی صفحات 645-653
  گلومرولواسکلروز فوکال و سگمنتال (FSGS)یکی از علل شایع سندرم نفروتیک در افراد بالغ و اطفال می باشد. این بیماری ممکن است بدون علت مشخص (اولیه یا ایدیوپاتیک) و یا ثانویه به آسیب قبلی گلومرولی (ثانویه) ایجاد گردد. در درمان این بیماری افتراق نوع اولیه از نوع ثانویه مهم است، چرا که درمان با تضعیف کننده های سیستم ایمنی در بیشتر بیماران با نوع اولیه و نه نوع ثانویه اندیکاسیون دارد. بیماران مبتلا به FSGS اولیه درمان نشده که با پروتئینوری در حد نفروتیک (بیش از 5/3 گرم در روز) و هیپوآلبومینمی مراجعه کرده اند به طور تیپیک به سمت بیماری مرحله پایانی کلیه پیشرفت می نمایند. به نظر می رسد که FSGS اولیه در 80-40 درصد موارد به پردنیزولون با دوز 1mg/kg/day (حداکثر دوز 80-60 میلی گرم در روز) پاسخ می دهد. البته معمولا برای ایجاد رمیسیون در این بیماران، دوره طولانی درمان با استروئید برای حداقل 16- 12 هفته لازم است. به طور شایع در بیماران عود کننده و یا مقاوم به استروئید، از سیکلوسپورین با دوز تقریبی 2-4mg/kg/day که در دو دوز منقسم داده می شود به همراه با دوز پایین پردنیزولون (حداکثر 15 میلی گرم در روز) استفاده می شود. به علاوه از سایر داروها مانند سیکلوفسفاماید و مایکوفنولیت مفتیل نیز در بیماران مقاوم به استروئید و یا عود کننده با درجات متفاوتی از پاسخ استفاده شده است.
  کلیدواژگان: گلومرولواسکلروز فوکال و سگمنتال، سندرم نفروتیک، پردنیزولون
 • احمد فخری، هادی مرشدی، آتوسا سلیمانیان، مختار حسینی صفحات 655-663
  زمینه و هدف
  سلامت جنسی در کیفیت زندگی مردان نقش مهمی دارد و شیوع نسبتا بالای اختلالات مرتبط با آن زندگی خانوادگی را دچار مشکلاتی نموده است. بنابراین استفاده از ابزارهای معتبر برای شناسایی افراد دچار این اختلالات و تعیین نوع آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه MSHQ) Men Sexual Health Questionnaire) بعنوان شاخص سلامت جنسی مردان است.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی بر روی 388 نفر از مردان واجد شرایط انجام شد. ابتدا پرسشنامه ازطریق تکنیک ترجمه وترجمه مجدد از زبان مبدا انگلیسی به زبان فارسی ترجمه و سپس به انگلیسی برگردانده شد. مقادیر نسبت و شاخص روایی محتوا بدست آمد و روایی سازه بوسیله تحلیل عاملی اکتشافی با روشPCA، ارزیابی شد و پایایی ابزار از طریق تخمین توافق درونی با آلفای کرونباخ تعیین شد.
  یافته ها
  مقادیر نسبت و شاخص روایی محتوا به ترتیب بیش از 78/0 و 90/0 بود. در تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل نعوظ، انزال، و رضایتمندی، استخراج شد. درصد تغییرات بیان شده سه عامل استخراج شده قبل و بعد از دوران 21/70 است. ضریب آلفای کرونباخ (برای هر یک از ابعاد پرسشنامه MSHQ بیش از 84/0 و نشانگر پایایی ابزار است.
  نتیجه گیری
  بنابر یافته های فوق، نسخه فارسی MSHQ یک ابزار پایا و معتبر جهت ارزیابی عملکرد جنسی مردان است و به عنوان ابزارغربالگری می تواند مورد استفاده قرارگیرد.
  کلیدواژگان: اختلالات کارکرد جنسی، MSHQ، پایایی، روایی
 • اصغر توفیقی، زهرا صمدیان صفحات 665-676
  زمینه و هدف
  رزیستین به عنوان یک آدیپوکین در ارتباط با چاقی و مقاومت انسولینی است، اما اثر تمرینات مختلف ورزشی بر سطوح این هورمون نامشخص است. هدف تحقیق حاضر، مقایسه اثر دو نوع تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی بر تغییرات رزیستین در زنان یائسه چاق مبتلا به دیابت نوع 2 بود.
  روش بررسی
  در یک پژوهش نیمه تجربی، 40 نفر از بین زنان مبتلا به دیابت نوع 2، به صورت در دسترس و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در 2 گروه تجربی تمرین هوازی (14 نفر)، تمرین مقاومتی (13 نفر) و1 گروه کنترل (13 نفر) قرار گرفتند. گروه هوازی (12 هفته تمرین هوازی را 3 جلسه در هفته، هرجلسه 50 -20 دقیقه، با شدت 70-50 % حدکثر ضربان قلب)، گروه مقاومتی (تمرین مقاومتی را 3 جلسه در هفته و در 3 مرحله ی10 تکراری، با شدت 60-40 % یک تکرار بیشینه) انجام دادند. گروه کنترل طی این 12 هفته بدون تمرین بودند. نمونه های خونی جهت بررسی سطوح رزیستین، انسولین، هموگلوبین گلیکوزیله وگلوکز جمع آوری شدند. برای محاسبه شاخص مقاومت انسولینی از معادله HOMA-IR استفاده شد.
  یافته ها
  رزیستین در دو گروه تمرین ورزشی افزایش یافت (05/0< p)، متغیرهای آنتروپومتریک (تن سنجی) تنها درگروه هوازی، مقاومت انسولینی تنها در گروه مقاومتی ومقادیرگلوکز، هموگلوبین گلیکوزیله در هر دو گروه تمرینی کاهش یافتند. (05/0>P)
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد، در طی 12 هفته، هر دو نوع تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی از طریق مکانیزم های متفاوت دارای اثرات مفیدی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 می باشند.
  کلیدواژگان: رزیستین، تمرین هوازی، تمرین مقاومتی، زنان یائسه، دیابت نوع 2
 • محسن خرمی، سعید طباطبایی صفحات 677-684
  زمینه و هدف
  شانه بیشترین میزان حرکت را در میان مفاصل بدن انسان دارد. در نتیجه، این مفصل مستعد حوادث جابجایی و دررفتگی بوده و به علت حرکات شدید مفصل شانه، پایداری آن از بین می رود. شکل شایع ناپایداری شانه، دررفتگی قدامی تروماتیک می باشد. essential lesion Bankart، کندگی لابروم از anterior inferior glenoid همراه با پارگی در لابروم می باشد. هدف از این مطالعه بررسی نتایج عمل جراحی باز بانکارت در دررفتگی قدامی شانه می باشد.
  روش بررسی
  از 30 بیمار مبتلا به در رفتگی مکرر قدامی شانه که تحت عمل جراحی باز بانکارت به روش آنکورسوچور در سال های 90-1380 در بیمارستان امام و رازی اهواز قرار گرفته بودند، معاینه بعمل آمده و میزان دامنه حرکتی مفصل شانه، محدودیت حرکتی شانه در مقایسه با شانه مقابل، میزان درد مفصل شانه بر اساس numerical rating scale، وجود بی ثباتی در مفصل، اسکور شانه DASH Score) و (Row Score، اندازه گیری شده، سپس نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری با SPSS 17 قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 65/6±7/33 سال بود. میانگین به دست آمده از range of motion بیماران پس از عمل در elevation forward، rotation internal، rotation external و abduction به ترتیب 150، 47، 36 و 156 درجه بود که نسبت به کمترین مقادیر نرمال کاهش اندکی داشت. بیشترین میزان کاهش external rotation صفرتا20 درجه با میانگین 10 درجه بود. براساس Row score %64 وضعیت عالی، 23 % وضعیت خوب و 13 % وضعیت ضعیفی داشتند. میانگین DASH score به دست آمده 83/38 (30-66) بود. هیچ یک از بیماران پس از عمل دچار عود مجدد نشده و شواهدی مبنی بر آرتروز در رادیوگرافی نداشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه به نظر می رسد که جراحی باز به روش بانکارت در کاهش میزان عود و درد بیماران موثر است.
  کلیدواژگان: دررفتگی شانه، ترمیم بانکارت، نمره DASH، نمره Rowe
 • مریم دلفی، نادر ساکی، پردیس عالیوند، علی نیکخواه، آزاده ساکی صفحات 685-692
  زمینه و هدف
  یکی از مهمترین کاربردهای آزمون های الکتروفیزیولوژی تشخیص زودرس کم شنوایی و تخمین آستانه های شنوایی در کودکان و نوزادان به منظور مداخله زودهنگام شنوایی است. ASSR آزمون الکتروفیزیولوژی جدیدی جهت آستانه یابی نوزادان و کودکان در علم شنوایی شناسی است. از طرفی C-ABR معمولترین روش آستانه گیری نوزادان است. هدف از این مطالعه بررسی تطابق بین نتایج به دست آمده از آزمونهای ASSR با نتایج آزمون های C-ABR است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی_تحلیلی است. در این مطالعه 32 نوزاد و کودک در محدوده سنی بدو تولد تا 7 سال در دو گروه کم شنوایی ملایم و متوسط با استفاده از آزمون های ASSR و ABRبا محرک کلیک مورد آستانه گیری قرار گرفتند.
  یافته ها
  ضریب همبستگی در فرکانس های: 5/0، 1، 2، 4 و میانگین آستانه های 1و4 کیلوهرتز و میانگین آستانه های فرکانس 2و 4 کیلوهرتز در کم شنوایی ملایم بین 87/0-40/0 و در کم شنوایی متوسط بین 91/0-52/0 به دست آمد(05/0 > P).
  نتیجه گیری
  ارتباط آزمون C-ABRبا ASSR در میانگین فرکانسها بیشتر از تک تک فرکانس ها است. با افزایش فرکانس و میزان کم شنوایی میزان همبستگی افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: پاسخ های پایدار شنوایی، پاسخ شنیداری ساقه مغز، کم شنوایی حسی عصبی ملایم، کم شنوایی حسی عصبی متوسط، آستانه
 • مهین دیانت، قیدافه اکبری صفحات 693-703
  زمینه و هدف
  از آنجا که عوامل آنتی اکسیدانی نقش حفاظتی مهمی در بیماریهای قلبی ایفا می کنند لذا تعداد زیادی از آنها به عنوان گیاهان دارویی در طب سنتی بکار گرفته می شوند. عصاره زالزالک با ویژگیهای آنتی اکسیدانی قوی نقش موثری در کاهش عوارض ناشی از بیماری های مختلف نشان می دهد. این پژوهش با هدف بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی میوه زالزالک در آریتمی القا شده بوسیله CaCl2 در موش های صحرایی انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش موش های صحرایی نژاد Sprague Dawley به گروه های کنترل و دریافت کننده عصاره هیدروالکلی میوه زالزالک تقسیم شدند. عصاره (دوزهای100 و200 میلی گرم بر کیلوگرم در روز، گاواژ) و نرمال سالین (1 میلی لیتر بر کیلوگرم در روز، گاواژ) به مدت ده روز مصرف شدند. در همه گروه ها قبل از انجام آزمایش و ده روز پس از آن، لید II قلبی به منظور محاسبه پارامترهای الکتروفیزیولوژی مانند ولتاژ کمپلکس QRS ثبت شد. به منظور القای آریتمی از محلول CaCl2 (140 میلی گرم بر کیلوگرم) بصورت داخل وریدی استفاده شد و درصد وقوع ضربانات زودرس بطنی(VPB)، فیبریلاسیون بطنی (VF) و تاکیکاردی بطنی (V.tac) محاسبه گردید و با گروه کنترل و گروه دریافت کننده آمیودارون (10 میلی گرم بر کیلوگرم، داخل وریدی) مقایسه شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون های آماری ANOVA، Fisher و t-test استفاده گردید.
  کلیدواژگان: عصاره هیدرو الکلی میوه زالزالک، آریتمی القا شده، اثر اینوتروپیک، آمیودارون
 • نجمه حمید، مهناز مهرابی زاده، سمیه کریمی صفحات 705-714
  زمینه و هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی_رفتاری بر فرسودگی شغلی در سه بعد خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و کفایت شخصی در پرستاران بوده است.
  روش بررسی
  طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل بوده است. جامعه آماری شامل 233 نفر از پرستاران زن شاغل است. از بین افرادی که بر اساس پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش، نمره فرسودگی آنان یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود، به طور تصادفی، تعداد 30 نفر برگزیده شدند، سپس با همتا کردن وضعیت تجرد و تاهل به شیوه تصادفی به 2 گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. در این پژوهش، طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل و دوره پی گیری به کار رفته است. گروه آزمایش، 9 جلسه آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی_رفتاری دریافت کردند، اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی_رفتاری در بهبود علایم فرسودگی شغلی موثر بوده است. همچنین این روش باعث کاهش مسخ شخصیت و افزایش کفایت شخصی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است. اما این روش در کاهش خستگی هیجانی آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل موثر نبوده است. نتایج دوره پیگیری نشان داد که جلسات آموزش مدیریت استرس باعث تداوم کاهش مسخ شخصیت و افزایش کفایت شخصی بوده است، اما باعث کاهش خستگی جسمانی نبوده است.
  نتیجه گیری
  آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی_رفتاری باعث کاهش فرسودگی شغلی پرستاران شده است. بنابراین آموزش این راهبردهای شناختی به پرستاران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی، رفتاری، فرسودگی شغلی، پرستاران زن، کنترل نوبت کاری
 • حسن خرم شاهی، شیوا جوادی پور، هدایت نوری، علی اکبر دشتله ای صفحات 715-721
  زمینه و هدف
  زیروبمی صدا هر شخص با جنس، سن و حتی جثه ی بدنی و موقعیتهای اجتماعی، فرهنگی و زبانی مرتبط است. با در نظر گرفتن اینکه شهر اهواز، در بردارنده زبانها و فرهنگهای مختلفی از جمله زبان عربی بوده و با توجه به تعداد روزافزون افراد مبتلا به اختلالات صدا، که زبان عربی، زبان اول یا دوم آنها بوده و به خدمات گفتار،زبان و شنوایی نیاز خواهند داشت، مشخص کردن تفاوت های اکوستیکی افراد دو زبانه می تواند منجر به ارزیابی و درمان موثرتر اختلالات صدا گردد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه میانگین بسامد پایه صدا در دانشجویان پسر فارسی زبان و دو زبانه عرب - فارس است.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و نمونه گیری به صورت تصادفی انجام گردید. تعداد نمونه های مورد نیاز برای این تحقیق60نفر بود(30نفر تک زبانه،30نفر دو زبانه). تکلیف ها شامل کشش واکه های /a-u-i/ بود. نمونه های صدا توسط برنامه ی absolute sound recorderضبط شد و سپس جهت تجزیه و تحلیل به نرم افزار praat وارد شدند. برای تعیین تفاوت های احتمالی بین دو گروه از آزمون آماری T مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون T برای مقایسه میانگین بسامد پایه صدا در تکلیف کشیدن واکه /a/و/u/ در افراد فارسی زبان و دو زبانه عرب - فارس زبان، تفاوت معناداری از نظر آماری نشان داد (.pvalue=0/000).همچنین درتکلیف کشیدن واکه /i/، مقایسه میانگین فرکانس پایه صدا در افراد فارسی زبان و دو زبانه تفاوت معناداری از نظر آماری نشان داد.(pvalue=0/004)
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر تفاوتهای آکوستیکی در تولید واکه های /a/،/u/و/i/ را در افراد دوزبانه و افراد تک زبانه نشان داد.
  کلیدواژگان: بسامد پایه، دوزبانه، تک زبانه، فارسی، عربی
 • نجمه حمید، لیلا نقدی نسب، مهناز مهرابی زاده صفحات 723-734
  زمینه و هدف
  هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری بر اختلال بی اعتنایی - مقابله ای و پرخاشگری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر اهواز بود.
  روش بررسی
  طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس ازمون و گروه کنترل بوده است جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی بودند. نمونه پژوهش به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. تعداد 30 نفر از 65 دانش آموزی که با توجه به مصاحبه بالینی با والدین و پرسشنامه بی اعتنایی - مقابله ای (ODBI)، که توسط والدین تکمیل شده بود، تشخیص اختلال بی اعتنای - مقابله ای دریافت کرده بودند، به شیوه تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه پرسشنامه پرخاشگری باس و پری را به عنوان پیش آزمون تکمیل کردند. گروه آزمایش 8 جلسه گروه درمانی شناختی - رفتاری دریافت کردند اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس چند متغییری نشان داد که گروه درمانی شناختی -رفتاری در بهبود علائم بی اعتنایی مقابله ای و پرخاشگری موثر بوده است، و میانگین نمره های پس آزمون گروه آزمایش در بی اعتنایی مقابله ای و پرخاشگری نسبت به پیش آزمون وگروه کنترل کاهش یافته است.
  نتیجه گیری
  گروه درمانی شناختی - رفتاری، باعث کاهش علائم بی اعتنایی -مقابله ای و پرخاشگری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شده است.
  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی - رفتاری، اختلال بی اعتنایی، مقابله ای، پرخاشگری
 • شهناز بهمنش نیا، امیر دیبایی، امید قاسمی صفحات 735-739
  پزشک در راستای انجام وظایف حرفه ای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسوولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسوولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مقررات پیشین را اصلاح کرده و مبنای تقصیر را در مسوولیت پزشک پذیرفته است. بنابراین پزشک برای رهایی از مسوولیت، باید عدم تقصیر خود را به طریق اولی (قطع رابطه سببیت) ثابت نماید.
  کلیدواژگان: پزشک، تقصیر، مسوولیت محض، مسوولیت کیفری
 • حمید فرهنگی صفحات 741-750
  زمینه و هدف
  لوسمی میلومونوسیتیک جوانان(Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML) بدخیمی مهاجم رده میلوئید میباشد که سیری مزمن داشته و سلولهای این بیماری توانایی تکامل و تمایز خود را حفظ کردهاند. این بیماری تقریبا 2/1 مورد در یک میلیون نفر بروز می نماید. به دلیل نادر بودن بیماری، تنوع علایم بالینی و همچنین عدم آشنایی با معیارهای تشخیصی آن در اغلب موارد عامه پزشکان در تشخیص این بیماری با چالش مواجه می شوند. هدف این مقاله با معرفی بیمار سعی می کند تا مروری جامع بر تشخیص و درمان این بیماری داشته باشد.
  معرفی بیمار: مقاله حاضر پسر چهار ساله ای که با علایم هپاتواسپلنومگالی، رنگ پریدگی، تب و دیسترس تنفسی مراجعه کرده بود، معرفی می نماید. در CBC این بیمار پیش سازهای میلوئید، شمارش گلبول سفید بیشتر از L/109×10000 و شمارش مونوسیت ها بیشتر از L/109×1000 وجود داشت و جمعیت سلولهای بلاست در مغز استخوان نیز کمتر از20% بود. کروموزوم فیلادلفیا منفی و هموگلوبین جنینی طبیعی بود. پاسخ بیمار به شیمی درمانی کامل بود، ولی با قطع درمان مجددا بیماری عود می کرد. پیوند مغز استخوان برای بیمار انجام شد، اما به دلیل عوارض عفونی حاصل از پیوند بیمار فوت نمود.
  نتیجه گیری
  اگرچه پروتکلهای مختلف شیمی درمانی که باعث القای تکامل و تمایز سلولها می شوند بصورت موفقی در درمان این بیماری به کار گرفته شده است، ولی در حال حاضر پیوند مغز استخوان تنها درمان قطعی و نهایی JMML است. با این شیوه درمان اولا بزرگترین نگرانی یعنی عود بیماری بعد از پیوند امکان پذیر بوده و ثانیا پیوند مغز استخوان در همه جا در دسترس نیست. بنابراین در انتخاب بیماران برای پیوند مغز استخوان می باید دقت مناسبی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: لوسمی میلومونوسیتیک جوانان، شیمی درمانی، پیوند مغز استخوان
|
 • Abdolhossein Moghbel Pages 629-643
  Around 260 A. C. and during the dark middle ages of Europe، scholars from different religions and cultures from all around the world came together to a newly founded University and hospital known as Jundishapur for training and group thinking، in a friendly atmosphere. The old Jundishapur in Iran gained the capacity to accommodate tens of distinguish professors، thousands of scholars from Iran and other countries، four hundred thousand books and scientific thesis. The excellence in both medical and non-medical sciences was gradually developed and lasted over 900 years. It produced a permanent impression in practice of medicine and pharmaceutical sciences in Iranian cultures and the world and to give birth to Present Jundishapur University. In the second part of this historical research، the most important accomplishments of Jundishapur scientific center during the middle ages and its inflenunce on later founded scientific centers in west Europe as well as on the foundation of the new Jundishapur University will be discussed.
  Keywords: Pharmacy History, Muslim Physicians, Avicenna, Rhazes, Jundishapur, Old, New Medicine
 • Ehsan Valavi, Seyed Seifollah Beladi Mousavi Pages 645-653
  Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) is a common cause of nephrotic syndrome in adults and children. It may occur either without an identifiable cause (idiopathic or primary) or in response to previous glomerular injury (secondary). In the treatment of FSGS distinguishing between primary and secondary is important because immunosuppressive therapy is indicated in most patients with primary FSGS but not in secondary FSGS. Untreated patients with primary FSGS who present with nephrotic range proteinuria (proteinuria>3. 5 g/day) and hypoalbuminemia typically have a progressive course to end stage renal disease. It appears that primary FSGS is responded to prednisone at a dose of 1 mg/kg per day (maximum dose 60 to 80 mg/day) in 40 to 80 % of patients، however prolonged glucocorticoid therapy for a minimum of 12 to 16 weeks is generally required to induce remission among these patients. For the treatment of steroid-resistant or relapsing disease، cyclosporine is most commonly used at a dose of approximately 2 to 4 mg/kg per day (given in two divided doses) in conjunction with low dose of prednisone (maximum 15 mg/day). In addition، other agents، including cyclophosphamide and mycophenolatemofetile have also been tried among steroid-resistant or relapsing disease with various degrees of response.
  Keywords: Focal, Segmental Glomerulosclerosis, Nephrotic Syndrome, Prednisolone
 • Ahmad Fakhri, Hadi Morshedi, Atusa Soleimanian, Mokhtar Hosseini Pages 655-663
  Background And Objective
  High prevalence of sexual dysfunctions has a significant impact on the quality of life of male sufferers and their families. The need to assess sexual dysfunctions objectively has led to the development of validated Men Sexual Health Questionnaire (MSHQ) questionnaire. The aim of this study was to prepare and validate a Persian version of MSHQ. Subjects and
  Methods
  This cross-sectional study included a sample of 388 men. The MSHQ was translated into Persian according to standard procedures for forward-backward translation. Content validity index and content validity ratio were determined. Explanatory factor analysis was used to assess the construct validity and discriminant validity to determine within groups analysis of variance. Cronbach''s α coefficient was conducted to evaluate reliability of the scale.
  Results
  The content validity index and ratio values were more than 0. 78 and 0. 90 respectively. In exploratory factor analysis، three factors erection، ejaculation، and satisfaction، were extracted. More than 70 % of the variation was explained by these three factors. Cronbach''s  coefficient was 0. 80 for all dimensions of MSHQ indicating the reliability of this instrument.
  Conclusion
  Based on these findings، the Persian version MSHQ a reliable and valid instrument for assessing sexual function in men and can be used as a screening tool.
  Keywords: MSHQ, male sexual function index, validity, reliability
 • Asghar Tofighi, Zahra Samadian Pages 665-676
  Background And Objective
  Resistin، as an adipokine is associated with obesity and insulin resistance، but the effects of different exercise trainings on the levels of this hormone is unknown. The aim of the present study was to compare the effects of aerobic with resistance exercise training on change in serum resistin level in obese postmenopausal women with type 2 diabetes. Subjects and
  Methods
  In a quasi-experimental study 40 women with type 2 diabetes were selected as available and by purposive sampling and were randomly assigned into 3 groups of aerobic training (n = 14)، resistance training (n = 13) and control (n = 13) groups. Aerobic group accomplished (12 weeks of aerobic training، 3 times a week، for 20-50 minutes at 50-70% of maximum heart rate)، the resistance group received (resistance training 3 times a week in 3 sets of 10 repetitions with 40-60% of a repetition maximum). The control group was sedentary during the same period. Blood samples were collected for measurement of the levels of resistin، insulin، HbA1c and glucose. Insulin resistance was calculated with HOMA-IR equation.
  Results
  Resistin serum level was increased in both exercise training groups (P<0. 05)، anthropometric measurements decreased in aerobic group only (P<0. 05)، while insulin resistance was decreased in resistance group (P<0. 05). Glycated hemoglobin and glucose decreased in both training groups (P ˂0. 05).
  Conclusion
  It seems that during 12 weeks، both types of aerobic and resistance exercise training have beneficial effects، through different mechanisms، in patients with type 2 diabetes.
  Keywords: Resistin, Aerobic training, Resistance training, Postmenopausal women, Type 2 diabetes
 • Mohsen Khorrami, Saeid Tabatabaie Pages 677-684
  Background And Objective
  Shoulder has the greatest range of motion among our body joints. This makes this joint susceptible to dislocation and subluxation. The most common form of instability of the shoulder is anterior dislocation. Bankart’s essential lesion is the most common cause of recurrent anterior shoulder instability. In this study the results of Bankart operation have been evaluated. Subjects and
  Methods
  Thirty cases of recurrent shoulder dislocation underwent open Bankart surgery using anchor suture were selected. These operation were carried out from 1390-1380 in Razi and Emam hospitals in Ahvaz. The cases were evaluated for joint instability، pain according to numerical rating scale، DASH and Rowe Scores، range of motion and movement limitation. Data was analyzed using Fisher exact test and SPSS17 program.
  Results
  The mean age of the patients was 6. 65±33. 7 years. The mean forward elevation، internal rotation، external rotation and abduction were 150، 47، 36 and 156 degrees respectively، which were just a little less than normal lower limits. Mean reduction of external rotation was 5 degree (20-0). According to ROWE score the excellent، good and faire result were 64%، 23% and 13%. DASH score mean was 38. 83 (normal range 66-30). None of them had recurrence or osteoarthritis in radiography.
  Conclusion
  According to the results of this study it seems that open Bankart surgery is an effective method for reducing pain and recurrence of shoulder dislocation.
  Keywords: Bankart repair, Shoulder dislocation, DASH score, Rowe score
 • Maryam Delphi, Nader Saki, Pardis Alivand, Ali Nikkhah, Azadeh Saki Pages 685-692
  Background And Objective
  One of the most important applications of electrode physiological tests is early diagnosis of hearing loss and estimating of hearing threshold in neonate and children for early auditory intervention. Auditory Steady–State Response (ASSR) is modern technology for threshold detection in audiology. Measurement of Auditory brainstem response (ABR) is most common method of detection auditory threshold in neonates. The goal of this article was to correlate the results between thresholds obtained from ASSR and click-ABR. Subjects and
  Methods
  In this descriptive-analytic design، 32 children with mild and moderate hearing loss، aged between birth to 7 years، were studied. All children were evaluated by both ASSR and C-ABR.
  Results
  The correlation coefficients for frequencies of 0. 5، 1، 2، 4، mean of 2-4، and mean of 1-4 kHz were between 0. 40- 0. 87 in mild hearing loss and 0. 52-0. 91 in moderate hearing loss (P<0. 05).
  Conclusion
  C-ABR and ASSR thresholds in mean frequencies had a greater correlation than single-frequency (P-Value< 0. 001<0. 002-0. 015). This correlation was higher in greater degrees of hearing loss and higher frequencies.
  Keywords: ASSR, C, ABR, Mild sensorineural hearing loss, Moderate sensorineural hearing loss, Threshold
 • Mahin Dianat, Gheidafeh Akbari Pages 693-703
  Background And Objective
  Antioxidant agents play an important role in prevention and protection in heart diseases، therefore، are used as medicinal plants in traditional medicine. Hawthorn fruit extract، with strong antioxidant properties، has been used effecively in treatment of many diseases. The aim of this study was to investigate the protective effect of hydroalcoholic extract of Hawthorn fruit on CaCI2-induced arrhythmias in rat. Subjects and
  Methods
  Male Sprague Dawley rats divided in control، amiodarone (10 mg/kg، iv) and Hawthorn-extract groups receiving either saline solution (1ml/kg/day، by gavage) or hawthorn extract (100 and 200 mg/kg/day، by gavage) respectively for 10 days. Both groups before experiments and 10 days later lead II electrocardiogram was recorded for calculating electrophysiological parameters such as QRS complex. CaCI2-induced arrhythmia was used for evaluation of possible antiarrhythmic calcium antagonistic effect. The arrhythmia was produced by i. v. injection of a CaCl2 2. 5% solution (140 mg/kg) and percentage of ventricular premature beats (VPB)، ventricular fibrillation (VF) and ventricular tachycardia (VT) were recorded in hawthorn groups and was compared to control and amiodarone (10 mg/kg، iv) groups. Results were analyzed by using one-way ANOVA، Fisher and student t-test. P<0. 05 was considered as significant level.
  Results
  The inotropic and chronotropic effect was not significant with hawthorn extract after 10 days administration. Hawthorn extract displayed antidysrhythmic effects on CaCl2-induced arrhythmia compared to control group by significant reduction of VPB، VF and V. tac، comparable to that of amiodarone.
  Conclusion
  The results of present study such as significant decrease in VPB، VF and V. tac in hawthorn groups showed antiarrhythmic properties of hawthorn fruit extract as a preconditioning agent and suggest the protective effect of hawthorn extract in heart disease comparable to amiodarone.
  Keywords: Hawthorn fruit hydroalcoholic extract, induced arrhythmias, inotropic effect, amiodarone
 • Najmeh Hamid, Mahnaz Mehrabizadeh, Somayeh Karimi Pages 705-714
  Background And Objective
  The present study investigated the effectiveness of cognitive behavioral stress management training (CBSM) on three aspects of burnout (emotional exhaustion، depersonalization and personal accomplishment)، in female nurses. The population of this study consisted of all expert female nurses in Golestan، Razi and Abuzar hospitals. Subjects and
  Methods
  The research method was semi experimental with pre-، post-test and control group. 233 Nurses complited the Maslash Burnout Inventory (MBI). Then، 30 nurses who were one standard deviation above the mean in MBI were randomly selected. These subjects with paired single-married randomly divided into two groups as experimental and control (n=15 in each group). The experimental group received 9 sessions of cognitive-behavioral stress management (CBSM) training، but the control group did not receive any intervention.
  Results
  The results of MANCOVA indicated that CBSM significantly decreased depersonalization and increased personal accomplishment but did not decrease the emotional exhaustion in experimental group compared with pre-test and control group (P<0/001). These results were significantly persisted after one month period of follow up.
  Conclusion
  CBSM decreased depersonalization and increased personal accomplishment in nurses.
  Keywords: Cognitive, behavioral stress management training, Job burnout, Women Nurses, Rotation time
 • Hassan Khoramshahi, Shiva Javadipour, Hedayat Noori, Ali Akbar Dashteleie Pages 715-721
  Background And Objective
  Pitch is our perception of frequency. Voice pitch is related to age، gender، size of body، social، cultural and language positions. The resident of Ahvaz city are from different cultures and speak variety of languages including a large number of Arabic-speaking people. There are a large number of Arabic-speaking people with voice disorders in Ahvaz who use Arabic as first or second language and will need speech therapy and audiology services. Determining of acoustic differences of bilingual people can lead us to effective assessment and treatment. Aim of this study was to compare the average of fundamental frequency among Persian and Persian-Arabic speaking male students. Subjects and
  Methods
  This article is a descriptive، analytical study. The number of participants was 60 (30 monolingual، 30 bilingual). Tasks were prolongation of vowels /a-u-i/. Voice samples were recorded by absolute sound recorder device. The data were analyzed by praat software. SPSS19 was used for comparing differences between two groups، using unpaired T-test.
  Results
  The data showed that there was there was a significant association between both groups in /a/و/u/ prolongation tasks (pvalue=0/000). Additionally there was a significant association between both groups in /i/ prolongation task (pvalue=0/004).
  Conclusion
  The results of this study showed that acoustic differences between bilingual and monolingual people was mainly in /a/ /u/ and I prolongation.
  Keywords: Fundamental Frequency, Bilingual, Monolingual, Farsi, Arabic
 • Najmeh Hamid, Leila Naghdy Nasab, Mahnaz Mehrabizadeh Pages 723-734
  Background And Objective
  The purpose of this study was to investigate the effect of group cognitive–behavior therapy on oppositional defiant disorder and aggression among guidance school female students. Subjects and
  Methods
  The research method was semi experimental with pre-post and control group. The sample consisted of 65 female students who were selected by random cluster sampling، clinical interview with their parents and oppositional defiant behavior inventory (ODBI). Thirty students were selected randomly and randomly divided into two groups as experimental and control. The subjects also completed Buss and Perry Inventory. Then 8 sessions of cognitive–behavior therapy was held for experimental group but the control group did not receive any intervention. For analyzing the data، MANCOVA test was used.
  Result
  The results revealed that there was a significant difference between experimental and control group in oppositional defiant disorder and aggression (P<0. 001). The rate of oppositional defiant disorder and aggression in experimental group was significantly decreased in compare to pre test and control group. The results indicated that group cognitive –behavior therapy was effective to reducing the oppositional defiant disorder and aggression (P<0. 001).
  Conclusions
  Group cognitive–behavior therapy can decrease the oppositional defiant disorder and aggression in guidance school female students.
  Keywords: Group cognitive–behavior therapy, Oppositional defiant disorder, Aggression
 • Shahnaz Behmanesh Nia, Amir Dibaee, Omid Ghassemi Pages 735-739
  physician in order to carry out their professional duties may be committed by an act or omission in contrary to the dignity and violation of individuals and disruptive in social order. The legislature considers these action as a crime and must be punished. Doctor’s criminal responsibility in the Islamic criminal law act of 1370 follows statemen’s from Shiite religious groups، as pare and without fault of the Doctor، s responsibility. Fortunately، the new Islamic criminal law act of 1392/2/1 penal code has not been run yet، previous regulations has been modified and fault based on physician responsibility has adopted. So in order for a relives himself doctor relief from responsibility، should be proved his/her own innocence by former way (cutting the causation relations)
  Keywords: Doctor, Fault, Mere responsibility, Criminal responsibility
 • Hamid Farhangi Pages 741-750
  Background And Objective
  Juvenile myelomonocytic leukemia (JMML) is a chronic، fatal and aggressive myeloproliferative neoplasm of childhood that occurs in 1. 2 per million. JMML is a clonal disorder characterized by over proliferation of one or more lineages that retain the ability to differentiate. Because of rarity of the disease and the different kind of clinical findings the diagnosis of JMML is difficult for the most physicians. JMML is clinically characterized by the overproliferation of monocytic cells that can infiltrate organs، including the liver، spleen، lung. This paper tries to make a comprehensive survey on the diagnosis and treatment of the disease. Case Report: A 4-year-old boy presented with hepatosplenomegaly، pallor، fever and respiratory distress. He also presented with myeloid precursors in peripheral blood and a white blood cell count >10109/L، peripheral blood monocyte count > 1 109 /L، bone marrow blasts < 20% with no Philadelphia chromosome was identified. Fetal haemoglobin (HbF) was within the normal range. The patient responded completely to chemotherapy، but the disease recurred later. Bone marrow transplantation (BMT) was carried out but the patient expired due to infection complications associated with transplantation..
  Conclusion
  Although chemotherapy protocols، which induce maturation and differentiation، are used as a temporary treatment، BMT is the definite treatment for JMML. BMT is the only treatment which able to cure JMML، but the high relapse rate is of great concern and it may be unavailable anywhere، and patient selection for this method need to be carefully undertaken. Recent advances in diagnosis and treatment of JMML will be discussed here.
  Keywords: Juvenile myelomonocytic leukemia, Chemotherapy, Bone marrow tranasplantation