فهرست مطالب

یافته - سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 57، پاییز 1392)
 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 57، پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرهاد شاهسوار، علیرضا آذرگون، توماج سابوته صفحات 5-13
  مقدمه
  سلول های کشنده طبیعی (NK)،از طریق مکانیسم هایی همچون سایتوتوکسیسیتی و تولید سایتوکاین، اولین خط دفاعی علیه عفونت ها بشمار می آیند. توانایی سایتوتوکسیسیتی سلول های NK با پذیرنده های شبه ایمونوگلوبولینی سلول های کشنده (KIR) موجود در سطح سلول ارتباط دارد. برهمکنش میان KIRها و مولکول های آنتی ژن لکوسیتی انسان (HLA) کلاس I، پاسخ های سلول های NK را در حذف سلول های عفونی تنظیم می کند. بنابراین، در ادامه یک مطالعه مقدماتی،هدف این مطالعه تکمیلی بررسی تاثیر ژن های KIR، ژن های لیگاند HLA و ترکیب KIR-HLA در استعداد ابتلا به سل (TB) در جمعیت لر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  این یافته ها دلالت بر عدم توازن ژنتیکی بین ژن های KIR مهاری و فعال کنندگی و ترکیبات KIR-HLA در بیماران سلی جمعیت لر دارند. سطح پایین KIRهای فعال کنندگی و به ویژه KIR3DS1 و ترکیب آن با HLA-B Bw4Ile80 ممکن است در استعداد ابتلا به سل در جمعیت لر تاثیر داشته باشد. در واقع، این یافته ها نتایج مطالعه مقدماتی ما را تایید کرد.
  یافته ها
  در این مطالعه، فراوانی KIR3DS1 به طور معنی داری در گروه کنترل از گروه بیمار بالاتر بود(45٪ در مقابل 24٪، 0204/0=Pc). همچنین، ترکیب KIR3DS1+HLA-B Bw4Ile80در افراد کنترل در مقایسه با بیماران سلی فراوان تر بود(25٪ در مقابل 4٪، 0034/0=Pc).
  مواد و روش ها
  DNA ژنومی 50 بیمار سلی از استان لرستان برای 16 ژن KIR و 5 لیگاند HLA کلاس I اصلی آنها، به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از پرایمرهای اختصاصی توالی (PCR-SSP) ژنوتایپ شدند. درنهایت، این نتایج با نتایج 100 فرد لر سالم مقایسه شدند.
  کلیدواژگان: توبرکلوزیس، سلول های NK، KIR، HLA
 • مژگان کاویانی، مجید عبداللهیان، وحید الماسی، خاطره عنبری، عطاءالله جفرسته صفحات 14-19
  مقدمه
  دیابت نوعی بیماری مزمن و شایع در سرتاسر جهان است. این بیماری دارای عوارض مزمن جسمی زیادی است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی عوارض جسمی در بیماران دیابتی نوع دو بود که به علت عدم کنترل قند خون با داروهای خوراکی در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد بستری شده بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای عوارض قلبی عروقی در بیماران و عدم وجود برنامه مشخصی برای ارزیابی این عوارض، توصیه می گردد که با تدوین برنامه های ارزیابی دوره ای وضعیت قلبی عروقی، از بروز این عوارض پیشگیری گردد.
  یافته ها
  تعداد بیمارانی مورد بررسی 299 نفر بود و از این تعداد 177 نفر زن بودند. میانگین سنی بیماران 7/14±6/58 سال بود. شایعترین عارضه، بیماری های قلبی (5/41٪) و پس از آن، رتینوپاتی (4/37%) بود. بین وجود رتینوپاتی و نفروپاتی و مدت زمان سپری شدن از شروع بیماری ارتباط معنی داری وجود داشت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی گذشته نگر بر روی تمام بیماران دیابتی نوع دو که به علت عدم کنترل قند خون با داروهای خوراکی، برای درمان با انسولین در سال های 1388 و 1389 بستری شده انجام گردید. اطلاعات بیماران با استفاده از پرسشنامه از پرونده های بیماران جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار آماری و آزمون آماری مجذور کای و دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند. مقدار احتمال کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  کلیدواژگان: عوارض دیابت، انسولین، دیابت نوع دو
 • علی فرهادی، معصومه موحدی، یزدان موحدی صفحات 20-29
  مقدمه
  از مسائل مهمی که بیماران قلبی با آن روبرو هستند مشکلات روحی و روانی همچون اضطراب می باشد، که تقریبا 65 درصد بیماران آن را تجربه می کنند و به همین سبب موجب تاخیر در بازگشت به کار، کاهش کیفیت زندگی و افزایش خطر مرگ می شود. هدف از این پژوهش تعیین و مقایسه میانگین اضطراب مبتلایان قبل، بعد و دو ماه بعد از مداخله در دو گروه (کنترل و آزمایش) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر میزان اضطراب مبتلایان و تداوم اثر آن، به کارگیری این روش در همه سطوح پیشگیری و درمان مبتلایان به بیماری های جسمی ضروری بنظر می رسد.
  یافته ها
  با توجه به یافته ها ملاحظه شد که اضطراب مبتلایان بعد و دو ماه بعد از مداخله کاهش قابل توجهی در مقایسه با قبل از مداخله داشته است و با سطح 01/0< P در گروه آزمایش تفاوت آماری معنی داری مشاهده گردید.
  مواد و روش ها
  این پژوهش، مطالعه ای آزمایشی، دو گروهی و سه مرحله ای است که بر روی 40 مرد مبتلا به بیماری کرونر قلب که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اضطراب بک بود و به منظور دستیابی به نتایج از نرم افزار19 SPSS و تحلیل کوواریانس استفاده شد. شرکت کنندگان در این پژوهش قبل، بعد و در دوره پیگیری مداخله به کمک پرسشنامه اضطراب بک مورد بررسی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: حضورذهن، اضطراب، بیماری قلبی
 • کورش قنادی، خاطره عنبری، ضیاء عبیداوی صفحات 30-37
  مقدمه
  هدف از این مطالعه بررسی ارتباط سرطان های کولورکتال با سابقه فامیلی سرطان های دستگاه گوارش و سابقه فردی پولیپ های روده بزرگ در شهر خرم آباد بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی در طی سال 1391، تعداد 50 بیمار با تشخیص قطعی سرطان روده بزرگ بر اساس کولونوسکوپی و تایید پاتولوژی و 56 فرد همسان شده به لحاظ سنی و جنسی با بیماران، از بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه های پوست و چشم بیمارستان شهدای عشایر به شرط نداشتن بیماری های گوارشی به عنوان گروه کنترل، از نظر سابقه خانوادگی سرطان های دستگاه گوارش در بستگان درجه اول و نیز سابقه ابتلا به پولیپ کولورکتال توسط یک پرسشنامه خودساخته مورد بررسی قرار گرفتند. از آزمون دقیق فیشر و نیز محاسبه نسبت شانس جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر باید در آینده با مطالعات بیشتر و نمونه گیری در حجم بزرگتر تایید شود تا با تدوین برنامه های جامع پیشگیری بر مبنای غربالگری، زمینه مبارزه هر چه جدی تر با این سرطان فراهم گردد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 5/15±8/52 سال بود و 56% بیماران مرد بودند. بین سابقه سرطان های معده و روده بزرگ در بستگان درجه اول با بروز سرطان کولورکتال در خود فرد ارتباط آماری معناداری دیده شد (05/0P<). نسبت شانس ایجاد سرطان کولورکتال در افراد با سابقه مثبت سرطان معده و سرطان روده بزرگ در بستگان درجه اول، به ترتیب 96/3 (61/6-44/1CI=) و 75/6 (1/11-4/2CI=) برابر افراد گروه کنترل بود. بین سابقه سرطان مری در بستگان درجه اول با بروز سرطان روده بزرگ در خود فرد ارتباط آماری معناداری دیده نشد. همچنین ارتباط معناداری بین سابقه فردی ابتلا به پولیپ های روده بزرگ با بروز سرطان کولورکتال دیده شد (004/0P=).
  کلیدواژگان: سابقه خانوادگی، سرطان های دستگاه گوارش، پولیپ های روده بزرگ، خرم آباد
 • امیدعلی پاپی، محمد ساکی، حمید مخیری، اردشیر شیخ آزادی، علی چگنی شرفی، محمود نبوی، روشنک نمازی، فاطمه عظیمیان صفحات 38-43
  مقدمه
  هپایت یک بیماری است که کبد را متورم کرده و فعالیت آن را مختل می سازد. اغلب از راه تزریق خون آلوده و فراورده های خونی آلوده منتقل می شود. این بیماری ممکن است مزمن شود و علائمی شبیه آنفلوانزا داشته باشد. خستگی، ازدست دادن اشتها، درد عضلات و مفاصل، تهوع و استفراغ از علائم بارز آن می باشد. هدف ازاین مطالعه بررسی میزان شیوع هپاتیت ب درجمعیت روستایی مناطق گراب، چغابل، پادروند و تنگ پنج بر حسب سن، جنس، شغل... ومقایسه آن با میزان شیوع در سایر مناطق مشابه استان وکشورمی باشد.
  مواد و روش ها
  با هدف تعیین شیوع سرمی عفونت HbsAg در مناطق گراب، پادروند، چغابل و تنگ پنج و تعیین رابطه میان عوامل شناخته شده اپیدمیولوژیک با عفونت، از جمعیت های این مناطق پس از تکمیل پرسشنامه ای که علائم بیماری هپاتیت ب در آن لحاظ شده بود نمونه خون گرفته شده و با روش الیزا مورد آزمایش قرار گرفتند.
  بحث و نتیجه گیری
  برمبنای نتایج بدست آمده از این مطالعه شیوع هپاتیت ب در مناطق یاد شده به مراتب بیش از میانگین کشوری(2 تا 3 در صد) بوده که با داده های نظام مراقبت بیماری در مناطق یادشده همخوانی دارد. اگرچه یافته های مطالعه الگوی اصلی انتقال بیماری را تعیین نمی کند ولی با توجه به ترکیب سنی و جنسی افراد مبتلا (نسبت تقریبا برابر در مرد وزن و فزونی ابتلاء در افراد متاهل) می توان ادعا کرد که الگو تاحدی زیاد به نفع انتقال جنسی است. ضمن اینکه کلیه گروه های سنی وجنسی درمعرض خطرآلودگی هستند اما از نظرجنس مردان(9/51 %) و از نظرسنی گروه های سنی بین 20-40 ساله بیشترین موارد ابتلا راداشته اند. شغل و سابقه تزریق خون، بعد خانوار وسابقه واکسیناسیون دارای رابطه معنی داری با عفونت HbsAg بودند.
  یافته ها
  از 454 فرد مورد مطالعه 227 نفر مرد و 227 نفر زن بودند (نسبت جنسی برابر) که از این عده 27 نفر (2/6 درصد) از نظر بیماری هپاتیت ب آزمایش الیزا مثبت داشتند. درمیان افراد مبتلا 14 نفر مرد (9/51 در صد) و 13 نفر (1/48 در صد) زن بودند. بیشتر موارد مثبت بین گروه های سنی20 تا 40 سال بودند. گروه های شغلی خانه دار، راننده و دانشجو بیشترین در صد ابتلا را داشتند.
  کلیدواژگان: هپاتیت ب، الایزا، شیوع، سرولوژی، لرستان
 • قاسم ساکی، سیما نصری، مریم جلالی، محمدرضا غلامی صفحات 44-51
  مقدمه
  سرو صدا نوعی از آلودگی محیطی است که کیفیت زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. تحقیقات زیادی روی تاثیر استرس صوتی بر قسمت های مختلف بدن انجام شده ولی تا به حال مطالعات اندکی در زمینه تاثیر این استرس روی سیستم جنسی صورت گرفته است. به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا به بررسی اثر آلودگی صوتی بر میزان هورمون های تستوسترون، LH و FSH پرداخته شود.
  مواد و روش ها
  2 گروه 10تایی موش صحرایی نر در 2 محیط تجربی و معمولی به مدت 50 روز قرار داده شدند که در محیط تجربی صوتی با شدت 120-90 دسی بل و فرکانس 350 - 300 هرتز توسط دستگاهی روزانه از ساعت 7 شب تا 7 صبح پخش می شد. بعد از گذشت 50 روز و با استفاده از روش خونگیری از دم، میزان هورمون های تستوسترون، LH و FSH در سرم خون با استفاده از روش الایزا سنجیده شد و نتایج توسط آزمون t با درجه معنی داری 05/0P< بررسی شدند.
  یافته ها
  مطالعات آماری نشان داد که میانگین ترشح هورمون های تستوسترون، LH و FSH در موش های صحرایی نر تحت صوت در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی داری داشته است (05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع می توان گفت که استرس های صوتی باعث کاهش میزان هورمون های جنسی می شوند.
  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، استرس، تستوسترون، FSH، LH، موش صحرایی نر
 • مالک کنانی، تورج خدیری، صدیقه خزاعی، سید حمیدمدنی، احسان ملکیان زاده صفحات 52-60
  مقدمه
  سودوموناس آئروژینوزا از مهم ترین عوامل ایجاد عفونت های بیمارستانی می باشد که می تواند در بیماران با ضعف سیستم ایمنی گستره ای از عفونت ها را ایجاد نماید. لذا وضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی این ارگانیسم مهم را نسبت به دو داروی سفتازیدیم و ایمیپنم به عنوان داروهای مهم و شایع در درمان سودوموناس آئروژینوزا بررسی کردیم.
  مواد و روش ها
  کلیه نمونه های خون، ادرار، مایعات و... ارسالی جهت کشت به آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع). وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی مدت 5 سال (89-85)، پس از کشت در محیط های مکانگی آگار، بلاد آگار و محیط های کشت افتراقی و تشخیص باکتری های سودوموناس آنتی بیوگرام شدند. الگوی آنتی بیوگرام این باکتری با روش انتشار دیسکKirby-Bauer و هاله عدم رشد آن طبق استاندارد های کمیته ملی برای آزمایشگاه های بالینی NCCLS)) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  طی5 سال در این مرکز تعداد 364 مورد سودوموناس از نمونه های ارسالی جدا سازی شد که بیشترین شیوع در نمونه های ادراری با 5/51% بود. نتایج بررسی آنتی بیوتیکی نشان می دهد این ارگانیسم نسبت به سفتازیدیم و ایمیپنم به ترتیب56% و 7/24% مقاومت دارد و میزان مقاومت روند افزایشی سالانه را نشان می دهد.
  بحث و نتیجه گیری
  در این مطالعه مشاهده گردید میزان مقاومت به دو آنتی بیوتیک سفتازیدیم و ایمیپنم طی پنج سال گذشته افزایش یافته که با مطالعات مختلف صورت گرفته در کشور های منطقه و همجوار هماهنگی دارد. اما با مطالعات کشور های صنعتی اختلاف واضحی را نشان می دهد. این مسئله بیان کننده ی اهمیت استفاده صحیح از این آنتی بیوتیکها در کشور های در حال توسعه است.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت، سفتازدیدیم، ایمیپنم
 • سیما هاشمی پور، شعیب نعیمیان، حمیده مصطفایی، فاطمه حاج منوچهری، مهناز عباسی صفحات 72-80
  مقدمه
  در بیماران مصرف کننده داروهای ضد تشنج، تغییرات ویتامین D و مینرال های سرم گزارش شده است. این مطالعه جهت مقایسه تغییرات ویتامین D و مینرال های سرم دربیماران مصرف کننده دو گروه دارویی داروهای ضد تشنج (القاء کننده و غیر القاء کننده آنزیمی) طراحی شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  در بیماران تحت درمان با داروهای القاء کننده آنزیمی کمبود ویتامین D شایع تربوده اما فراوانی هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه کم تر است.
  یافته ها
  میانگین ویتامین D سرم در گروه القا کننده کم تر از گروه غیر القا کننده بود (به ترتیب3/8± 9/15 در مقابل 8/14±2/24 02/0= (P.فراوانی کمبود ویتامین D در گروه داروهای القاء کننده 84% و در گروه داروهای غیر القاء کننده 48% بود (016/0=. (P میانگین کلسیم سرم در گروه داروهای القاء کننده به طور معنی دار کم تر از گروه غیر القاء کننده بود (به ترتیب 2/0±7/8 در مقابل 7/0±0/9، 05/0=. (P هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه در4% گروه داروهای القاء کننده و 24% گروه غیر القاء کننده وجود داشت (016/0=. (P
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 22 بیمار تحت درمان با داروهای القاء کننده آنزیمی با 25 بیمار داروهای غیر القاء کننده مقایسه شدند.بیماران دو گروه از نظر سن، جنسیت و اندکس توده بدنی همانند سازی شدند. میزان کلسیم، فسفات، پاراتورمون و 25 هیدروکسی ویتامین D در دو گروه اندازه گیری شد. اندازه گیری کلسیم با روش کالریمتری و اندازه گیری پاراتورمون و ویتامین D با روش الیزا انجام شد.
  کلیدواژگان: القاء کننده های آنزیمی، غیر القاء کننده های آنزیمی، کمبود ویتامین D، هیپرپاراتیروئیدیسم
 • کامبیز دیبا، سید حسین میرهندی، پریوش کردبچه، زهره خورشید وند صفحات 80-88
  مقدمه
  گونه های آسپرژیلوس بعضا با بیماری های انسان مرتبط هستند. یافتن یک روش دقیق و سریع برای شناسایی این قارچها اهمیت ویژه-ای دارد و می تواند در غربالگری بیماری و اهداف اپیدمیولوژیک موثر باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  روش PCR-RFLP مبتنی بر ژن DNA ریبوزومی، برای تعیین گونه های آسپرژیلوسی مورد استفاده قرار گرفت. کاربرد آنزیم محدودساز MwoIما را قادر نمود که بیشترین افتراق را در بین گونه های آسپرژیلوسی ایجاد نماییم و گونه های مهم آسپرژیلوسی را در مدت زمان کوتاهی شناسایی کنیم.
  یافته ها
  ما موفق به شناسایی هشت گونه مهم آسپرژیلوس شامل: آسپرژیلوس فلاووس، آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس ترئوس، آسپرژیلوس کلاواتوس، آسپرژیلوس اکراسئوس، آسپرژیلوس آمستلوئیدامی و آسپرژیلوس نیدولانس با کاربرد روش مولکولی آزمون شدیم. شناسایی و افتراق مهمترین گونه های آسپرژیلوس بدست آمده از کشت کوتاه مدت 36 ساعته و استفاده از پروفایل معرفی شده شامل استخراج DNA، PCR و هضم آنزیمی برای تقریبا تمام نمونه های آزمون شده زمانی در حدود یک روز کاری نیاز داشت.
  مواد و روش ها
  نمونه های ما شامل گونه های مختلف آسپرژیلوسی از نمونه های بالینی و محیطی چهار بیمارستان آموزشی بودند. آسپرژیلوس ها ابتدا با روش مورفولوژیک شناسایی شدند. توده های میسلیومی آسپرژیلوسی از کشت های سابورود براث استخراج شده برای استخراجDNA به روش فنل کلروفرم- گلاسبید مورد استفاده قرار گرفتند. آمپلیفیکاسیون ژن rDNA با استفاده از پرایمر های یونیورسال ناحیه ITS انجام شد و محصولات واکنش زنجیره ای قابل هضم با آنزیم محدودساز MwoI با استفاده از روش PCR- RFLP مورد تفکیک قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس، آمپلیفیکاسیون، آنزیم محدودساز
 • محمد نبیونی، اعظم یاراحمدی، بهرام دلفان صفحات 89-96
  مقدمه
  لوسمی حاد پرومیلوسیت بدخیم ترین نوع لوسمی حاد است که با جابجایی کروموزومی (15:17) و توقف سلول ها در مرحله پرومیلوسیت مشخص می شود. امروزه از روش تمایز درمانی جهت درمان سرطان استفاده می شود. مطالعات قبلی نشان داده اندکه ویتامین E سبب مهار تکثیر و القاء تمایز سلول های HL-60 به سمت مونوسیت می شود. با توجه به اینکه استفاده از غلظت های بالای ویتامین E دارای اثرات جانبی بوده و استفاده از این غلظت ها جهت القاء تمایز امکان پذیر نیست، لذا سعی می شود با استفاده از ترکیبات که دارای خاصیت ضد تکثیری بر روی سلول ها هستند، توان تمایزی آن را افزایش داد. از آنجایی که اثرات ضد تکثیری زهر زنبور عسل بر روی رده های سلولی گوناگون اثبات شده است، در این مطالعه اثر آن برعملکرد تمایزی ویتامین E بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این بررسی از ایمونوسیتوشیمی، تست احیاءNBT و رنگ آمیزی رایت -گیمسا جهت بررسی تمایز سلولی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار Instate 3 و آزمون آماری one-way ANOVA استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که زهر زنبور عسل در غلطت های غیرسمی(5/2 میکروگرم در میلی لیتر) می تواند توان تمایزی ویتامین E را افزایش دهد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اینکه زهر زنبور به تنهایی بر روی سلول هایHL-60 دارای اثر تمایزی نیست، مقایسه اثر تمایزی ویتامین E به تنهایی و در ترکیب با زهر زنبور بر روی سلول های HL-60 نشان داد که زهر زنبور می تواند همراه با ویتامین E در پیشبرد اثر تمایزی آن موثر بوده و توان تمایزی آن را افزایش دهد. امید است در آینده بتوان از این ترکیب جهت افزایش توان تمایزی ترکیبات تمایز دهنده استفاده نمود.
  کلیدواژگان: رده سلولی سرطانی حاد پرومیلوسیت، زهر زنبور عسل، ویتامینE، تمایزدرمانی
|
 • Farhad Shahsavar, Alireza Azargoon, Toomaj Sabooteh Pages 5-13
  Background
  Natural Killer (NK) cells، through mechanisms such as cytotoxicity and cytokine production، are among the first line of defence against infections. The ability of NK cytotoxicity is related to Killer cell immunoglobulin-like receptors (KIR) found on the cell surface. Interaction between KIRs and human leukocyte antigen (HLA) class I molecules regulate NK cells responses to eliminate infected cells. Therefore، in continuation of a preliminary study، the aim of this supplementary study was to investigate the impact of KIR genes، HLA ligand genes، and KIR-HLA combinations on susceptibility to tuberculosis (TB) in Lur population.
  Materials And Methods
  The genomic DNA of 50 patients with TB from Lorestan province was genotyped for sixteen KIR genes and their five major HLA class I ligands by a polymerase chain reaction-sequence specific primers (PCR-SSP) assay. Finally، these results were compared with those of 100 healthy Lur individuals.
  Results
  In this study، the frequency of KIR3DS1 was significantly higher in the control group than the patient group (45% vs. 24%، Pc=0. 0204). Also، KIR3DS1+HLA-B Bw4Ile80 combination was more frequent in control individuals compared to TB patients (25% vs. 4%، Pc=0. 0034).
  Conclusion
  These findings imply a genetic imbalance between activating and inhibitory KIR genes and KIR-HLA combinations in TB patients of Lur population. Low level of activating KIRs and particularly KIR3DS1 and its combination with HLA-B Bw4Ile80 ligand might have an influence on the susceptibility to TB in Lur population. Indeed، these findings confirmed the results of our preliminary study.
  Keywords: Tuberculosis, NK Cells, KIR, HLA
 • Mozhgan Kaviani, Majid Abdollahian, Vahid Almasi, Khatereh Anbari, Ataolah Jafrasteh Pages 14-19
  Background
  Diabetes is a chronic and worldwide common disease. This disease has many physical chronic complications. The aim of this study was to evaluate chronic complications of type 2 diabetes in the patients hospitalized in Shohada Ashayer hospital because of lack of control of plasma glucose with oral drugs.
  Materials And Methods
  This retrospective cross sectional study was carried out on the patients hospitalized because of lack of control of plasma glucose by oral drugs in 2009-2010. The required data were gathered using a questionnaire. The collected data were analyzed by SPSS software and chi-square and Fisher''s exact test. P value <0. 05 was statistically regarded significant.
  Results
  Studied subjects were 299 patients، of them 177 were female. The mean age of the patients was 58. 6±14. 7 years. Cardiovascular diseases (41. 5%) and retinopathy (37. 4%) were the most frequent complications. There was a significant relation between retinopathy and nephropathy، and the duration of the disease.
  Conclusion
  Considering the high prevalence of cardiovascular complications in the patients and the lack of a routine method for evaluation of these complications in the diabetic patients، designing a plan for periodic evaluation of these patients is suggested.
  Keywords: Diabetes complications, Diabetes mellitus, Diabetes mellitus type
 • Ali Farhadi, Masoume Movahedi, Yazdan Movahedi Pages 20-29
  Background
  Psychological problems such as anxiety is amongst important problems that patients with cardiovascular disease encounter with، and about 65% of the patients experience it، which results in delay to return to work، reducing quality of life and increase in risk of mortality. The aim of this research was to determine and compare the mean of anxiety in these patients، before، after and two months after intervention in both case and control groups.
  Materials And Methods
  This research is an experimental study and consists of two groups and three stages which carried at on 40 male patients with coronary heart disease، selected randomly، as case and control. Data gathering tool was Beck anxiety inventory. The data were analyzed by covariance test and SPSS v. 19 software. The Anxiety test was administered to the both groups before and after the intervention and during follow up period.
  Results
  The results showed a significant difference between anxiety of the patients before، after، and two month after intervention. (P<0. 001)
  Conclusion
  Regarding the effect of cognitive therapy based on presence of mind on anxiety of the patients and its long effect، to make use of this method seems necessary in all levels of prevention and treatment of the patients with physical diseases.
  Keywords: Presence of mind, Anxiety, Cardiovascular disease
 • Omid Ali Papi, Mohammad Saki, Hamid Mokhayeri, Ardeshir Sheikh Azadi, Ali Chegeni Sharafi, Mahmod Nabavi, Roshanak Namazi, Fatemeh Azimian Pages 38-43
  Background
  Hepatitis is a disease causing inflammation of the liver and impairment of its function. It is often transmitted through contaminated blood and blood products and may become chronic presenting with flu like symptoms. Also fatigue، loss of appetite، myalgia and arthralgia، nausea and vomiting are its remarkable symptoms. The aim of this research was to study the prevalence rate of hepatitis B in rural papulation of Garab، Padervand، Chaghabal and Tang-e Panj in terms of age، sex، job… and its comparison with prevalence rate in similar regions of our province and country.
  Materials And Methods
  Aimed to determine the seroprevalence of HbsAg infection in areas of Garab، Padervand، Chaghabal and Tang-e Panj and relationship between defined epidemiological factors and the infection in the population under study، after providing a questionnaire containing the symptoms of the disease، the data were collected and blood specimens were obtained. Then the specimens were tested by ELISA.
  Results
  Out of a total of 454 cases 227 were male and 227 were female (identical sex ratio) of them 27 cases (6. 2 %) were HBsAg positive. Out of infected persons 14 were male (51. 9%) and 13 were female (48. 1%). Most infected ones were 20 to 40 years old and housewives، truck drivers and students were amongst the most infected cases.
  Conclusion
  Based on the findings of the study heptitis B infection in these areas is far more frequent than the mean national rates amounting to 2 to 3 percent that is in accordance with surveillance system data in the mentioned areas. Although the findings does not define the main transmission pattern of the disease، when age and gender distribution of infected cases is considered (almost equal sex ratio and preponderance of married ones) we can state that this pattern is largely directed to sexual transmission. Although all age and sex groups are at risk، men and those at the age of 20 to 40 are more prone to infection. Occupation، blood transfusion، household dimension، vaccination history were significantly related to HbsAg infection.
  Keywords: Hepatitis B, ELISA, Prevalence, Serology, Lorestan
 • Ghasem Saki, Sima Nasri, Maryam Jalali, Mohammad Reza Gholami Pages 44-51
  Background
  Noise is a kind of environmental pollution affecting the life of humans. Many researches have been carried out on the effects of noise stress on the different parts of body، but few studies have been done on sexual systems. The aim of this study is to investigate the effects of noise stress on testosterone، LH and FSH.
  Materials And Methods
  Two groups of ten male rats have been introduced to 2 noisy environments of experimental and ordinary (with intensity of 90-120 decibel and frequency of 300-350 HZ) for fifty days from 7 am to 7 pm. After 50 days blood samples were collected from tail and level of testosterone، LH and FSH measured by Eliza and results were interpreted using T test with a significance of p<0. 05.
  Results
  Statistical studies showed that the average of testosterone secretion، LH and FSH in comparison with control group، had a significant difference (p<0. 05).
  Conclusion
  On the whole it can be said that sonic stresses decrease the level of testosterone، LH and FSH.
  Keywords: Noise pollution, Stress, Testosterone, LH, FSH, Male rat
 • Malek Kanani, Tooraj Khadiri, Sedighe Khazaei, Seyed Hamid Madani, Ehsan Malekianzadeh Pages 52-60
  Background
  Pseudomonas aeruginosa is one of the most important organisms of nosocomial infections that can cause a wide range of infections in immunocompromised patients. Therefor، in this research we studied the antibiotic resistant of this important organism against Ceftazidime and Imipenem as the most important drugs against Pseudomonas aeruginosa.
  Materials And Methods
  All specimen of blood، urine، liquids and… submitted to the laboratory of kermanshah Imam Reza hospital for culture during 5years (2006-2011) were selected and cultured on EMB،BA،and differential media. After the diagnosis and isolation of Psuedomomas aeroginosa، antibiogram profile of the bacteria was determined by disk-diffusion test (Kirby-Bauer) and interpreted according to NCCL standards.
  Results
  During five years،364 Pseudomonas aeruginosa were isolated in this center. The highest incidencewas isolated from urine samples (51/5 %). The results showed that the the rate of Ceftazidime and Imipenem resistance was 56 % and 24. 7 % respectively. This results reveal an annual increased rate of resistancy.
  Conclusion
  It was observed in this study that the rate of resistance to these two antibiotics has increased during last five years which is in accordance with studies done in the region and neighbor countries، but it shows a significant difference with the studies done in of the industrial countries. This matter indicates the importance of proper use of these antibiotics in developing countries.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Resistance, Ceftizidim, Imipenem
 • Sima Hashemipour, Shoayb Naimian, Hamide Mostafaie, Fatemeh Hajmanochehri, Mahnaz Abbasi Pages 72-80
  Background
  Changes of serum minerals and vitamin D have been reported in anticonvulsant drugs user patients. The present study aimed at comparing the changes of serum minerals and vitamin D among two groups of enzyme-inducing and non enzyme-inducing anticonvulsant drug users.
  Methods
  In this study 22 patients treated with enzyme-inducing drugs (carbamazepin، phenytoin، phenobarbital) were compared to 25 patients of matched sex، age، and BMI treated with non enzyme-inducing drugs (sodium evaporate، lamotrigine). Serum calcium، phosphate، parathormone، and 25-hydroxy vitamin D were calculated in both groups. Calcium was measured by Calorimetery method. Parathormone and vitamin D were measured using ELISA method.
  Results
  The mean serum vitamin D level was lower in enzyme-inducing than non enzyme-inducing drugs users (15. 9±8. 3 and 24. 2±14. 8، P=0. 02). Frequency of vitamin D deficiency was higher in enzyme-inducing compared to non enzyme-inducing drugs users، 84% and 48%، respectively (P=0. 016). The mean serum calcium level was significantly lower in enzyme-inducing drugs users. (8. 7±0. 2 vs. 9. 0± 0. 7، p= 0. 05). Four percent in enzyme-inducing group compared to twenty four percent of non enzyme-inducing group had secondary hyperparathyroidism (P=0. 016).
  Conclusion
  While vitamin D deficiency is more frequent in enzyme-inducing drug users، secondary hyperparathyroidism is less frequent.
  Keywords: Enzyme_inducing drugs_Non enzyme_inducing drugs_Vitamin D deficiency_Hyperparathyroidism
 • Kambiz Diba, Seyed Hosein Mirhendi, Parivash Kordbacheh, Zohre Khorshidvand Pages 80-88
  Background
  Aspergillus species are occasionally associated with human infections. It is essential to find a rapid and reliable method to identify these fungi and can be useful for screening the disease and also epidemiological aims.
  Materials And Methods
  Our subjects included Aspergillus species isolated from clinical and environmental sources of four Iranian educational hospitals. Aspergilli were primarily identified using morphological methods in the level of species. Aspergillus mycelia were harvested from sabouraud broth media and the used for the DNA extraction by Glass beads-Phenol Chloroform method. Ribosomal DNA gene was amplified using the universal primers of ITS. The resulted PCR products were subjected to a digestion with a novel restriction enzyme، MwoI in RFLP method.
  Results
  We could identify eight important species of Aspergillus including: A. flavus، A. fumigatus، A. niger، A. terreus، A. clavatus، A. nidulans، A. ochraceus، A. amsteloidami using tested molecular method. The identification of Aspergillus species was carried out using a protocol including، extraction، PCR and RFLP in a short time 36 hour culture.
  Conclusion
  The method of the PCR-RFLP based on ribosomal DNA gene with the novel restriction enzyme، MwoI enabled us to identify the most medically important Aspergillus species in a short time.
  Keywords: Aspergillus, Amplification, Restriction enzyme
 • Mohammad Nabiuni, Azam Yarahmadi, Bahram Delfan Pages 89-96
  Background
  Acute promyelocytic leukemia is the most malignant type of myeloid leukemia characterized by chromosomal translocation (15 and 17) and also blocking the cells in promyelocytic stage of differentiation into myeloid. Nowadays، differentiation therapy is used to treat leukemia. Previous studies indicate that vitamin E inhibits proliferation and also induces differentiation of HL-60 cell line towards monocyte. Since high concentrations of vitamin E to induce differentiation have many side effects، the search for alternative compounds is inevitable. Regarding anti- proliferative and anti-cancer effect of bee venom (BV)، in this study the effect of BV on alpha tocopheryl succinate function in differentiation was examined.
  Materials And Methods
  In this study cellular differentiation was tested by immunocytochemistry، Wright-Giemsa staining and NBT reduction. Data were analyzed using one-way ANOVA test and Instate 3 software.
  Results
  The results showed that BV in non-toxic concentrations can increase the differentiation potency of vitamin E on HL-60 cancer cell line.
  Conclusion
  Non- toxic concentration of BV can increase differentiational effects of vitamin E and it is expected that BV can increases the differentiating potential of differentiator components in the future.
  Keywords: Promyelocytic leukemia cell line_Honey bee venom_Vitamin E Differentiation therapy