فهرست مطالب

پژوهش در آموزش علوم پزشکی - سال یکم شماره 1 (پاییز و زمستان 1386)
 • سال یکم شماره 1 (پاییز و زمستان 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/10/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهره کریمی*، زهرا ملازم، جانمحمد ملک زاده، حسین خلیلی صفحات 1-6
  مقدمه
  هدف اصلی برنامه های آموزشی دانشکده های پرستاری تربیت افراد کار آزموده در مراقبت جامع از مدد جو می باشد. ارزشیابی مهارت تفکر انتقادی می تواند به عنوان پایه و اساسی جهت بررسی این برنامه ها مورد استفاده قرار گیرد. در همین راستا این پژوهش با هدف تعیین مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری یاسوج انجام پذیرفت.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری مشغول به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی یاسوج در سال 1384 بودند. نمونه گیری با روش غیراحتمالی و از نوع آسان بر روی 72 نفر انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) بود. در بخش اول اطلاعات دموگرافیک مورد سوال قرار گرفت و بخش دوم شامل 5 حوزه مهارت های شناختی تفکر انتقادی بود. اعتماد و اعتبار آزمون مذکوردر مطالعه خلیلی (1382) تعیین و تائید شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، آزمون t، آزمون کروسکال والیس و رگرسیون در برنامه نرم افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمره مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان14/3 13/10بوده و توانائی استدلال استقرائی و تجزیه تحلیل دانشجویان بیشتر از سایر حیطه ها بوده است. آزمون رگرسیون خطی نشان داد که بین معدل ونمرات آزمون مهارت های تفکر انتقادی رابطه معکوس (246/0- =) و بین سن و نمرات آزمون مهارت های تفکر انتقادی رابطه مثبت (32/0=) وجود دارد. همچنین تفاوت معنی داری در نمره تفکر انتقادی دانشجویان پسرنسبت به دانشجویان دختر مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری یاسوج کمتر از یک سوم نمره کل آزمون بوده است و بین معدل ونمرات آزمون مهارت های تفکر انتقادی رابطه معکوس وجود دارد و با افزایش سن، این مهارت افزایش می یابد. همچنین تفاوت معنی داری در نمره تفکر انتقادی دانشجویان پسرنسبت به دانشجویان دختر مشاهده نشد. لذا باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش، پژوهشگران پیشنهاد می کنند روش های موثر در ایجاد تفکر انتقادی به نحو مقتضی در آموزش دانشجویان در نظر گرفته شود و فرآیند آموزش بر این اساس ارائه گردد.
  کلیدواژگان: دانشجو، پرستاری، تفکر انتقادی
 • زهرا قاسمی*، مهدی ابتهاج، مرتضی حبیبی صفحات 7-13
  مقدمه
  ارتقای کیفی دانشگاه که نهادی تولید کننده، انتقال دهنده و تامین کننده نیروی انسانی متخصص در جامعه است، از وظایف اصلی مراکز مطالعات است و اجرای طرح ارزشیابی درونی، مسئولین و دست اندرکاران سیستم آموزشی را از مناسب بودن اهداف، خط مشی ها و عملکردهای اجرایی خود آگاه می سازد. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی نحوه اجرای طرح ارزشیابی درونی در گروه های آموزش تخصصی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام گرفت.
  روش ها
  جهت انجام این مطالعه توصیفی- مقطعی، ابتدا چک لیستی شامل 44 سوال که نحوه ی صحیح اجرای طرح را در گروه های آموزشی می سنجید، طراحی گردید و بین اعضای هیات علمی دو گروه آموزشی تربیت کننده دستیار این دانشگاه که طرح را به اجرا درآورده بودند، توزیع گردید و سپس اطلاعات به دست آمده جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  70درصد آزمودنی ها نسبت به طرح ارزشیابی درونی آگاهی و نگرش مناسبی داشته اند. 65 درصد آن ها، هدایت طرح را در گروه آموزشی خود مناسب ذکر کرده اند. 45 درصد آزمودنی ها وضعیت آموزش را مطلوب ذکر نموده اند. 75 درصد آزمودنی ها، گروه آموزشی را از نظر وجود کارشناس با تجربه آموزش نامطلوب اعلام کردند. بیشتر از 60 درصد آزمودنی ها مشارکت گروه های ذینفع (هیات علمی، مدیر گروه، دانشجو و کارکنان آموزش) را در اجرای طرح نامطلوب ذکر کردند و در همین رابطه کمتر از 40 درصد آزمودنی ها در تدوین اهداف آموزشی مشارکت داشتند. بیش از 55 درصد آزمودنی ها تعیین حوزه های ارزشیابی را جهت بررسی وضعیت گروه آموزشی خود و تبیین وضعیت مطلوب را مناسب ذکر کرده اند. بیش از 70 درصد آزمودنی ها ارتباط خود را با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) نامطلوب ذکر کرده و 75 درصد آزمودنی ها ارتباط با دانش آموختگان را نامطلوب عنوان نموده اند.
  نتیجه گیری
  این بررسی مشکلات عمده ای را در روند اجرای طرح ارزشیابی درونی در گروه های آموزشی تربیت کننده دستیار این دانشگاه مشخص نمود که عبارتند از:ضعف مشارکت گروه های ذینفع دراجرای طرح ارزشیابی درونی از جمله تدوین و بازنگری اهداف آموزشی، عدم وجود کارشناس آموزش دیده در گروه های آموزشی، عدم کفایت آموزش های مرکز در آشنایی گروه های آموزشی با طرح ارزشیابی درونی و ضعف برقراری ارتباط گروه های آموزشی با مرکز EDC، عدم ارتباط با دانش آموختگان و نداشتن برنامه ای مشخص جهت ارتباط با آن ها درگروه های آموزشی.
  به این ترتیب با در نظر گرفتن این کاستی ها و رفع آن ها می توان گام موثری در اجرای بهینه این طرح کارآمد در سایر گروه های آموزشی تربیت کننده دستیار دانشگاه برداشت.
  کلیدواژگان: ارزشیابی درونی، گروه آموزشی، اعضای هیئت علمی، کیفیت
 • مینومیترا چهرزاد*، شادمان رضاماسوله صفحات 14-20
  مقدمه
  آموزش بالینی فرایند پیچیده ای است که هدف آن تغییر رفتار قابل سنجش دردانشجویان پرستاری برای انجام مهارت های بالینی است و منوط به ایجاد شرایط خاص و مناسب جهت یادگیری است. بیش از 50 درصد از زمان آموزش دانشجویان پرستاری بر بالین سپری می شود واین محیط نقش بسیار مهمی در شکل گیری و یادگیری ارزش ها، هنجار ها و نگرش های حرفه ای ایشان دارد. برخی از صاحب نظران، تدریس بالینی را جزء مهم ترین مولفه های آموزش پرستاری می دانند. عوامل مهمی درآموزش بالینی مطرح می شود که آن را مشکل و متمایز از تدریس نظری می سازد. از جمله این عوامل می توان به نقش پرستاران بالینی در بیمارستان های آموزشی اشاره نمود. طبق اصول یادگیری اجتماعی«بندورا» که به امر یادگیری از طریق مشاهده و گرفتن الگو تاکید دارد، پرستاران بالینی سبب یادگیری و توسعه مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری شده و دانشجویان پرستاری همواره پرستاران بالینی را به عنوان الگو مشاهده می کنند و از این طریق نقش حرفه ای خود را می آموزند. این نوع یادگیری فقط درحیطه مهارت های بالینی نبوده بلکه در حیطه های اخلاق حرفه ای، تعاملات پرستاران جهت انجام کارهای تیمی، ارزش گذاری نیز اتفاق می افتد با توجه به مطالب فوق پ‍‍ژوهشگران برآن شدند تا به تعیین نقش پرستاران بالینی درآموزش بالینی دانشجویان پرستاری با استفاده از یادگیری اجتماعی از نظر دانشجویان پرستاری بپردازند.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی بر روی کلیه دانشجویان سال دوم، سوم و چهارم کارشناسی رشته پرستاری که در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حال کارآموزی بودند، انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 2 بخش: اطلاعات دموگرافیک و سنجش نقش پرستاران در آموزش بالینی آن ها بود که بخش دوم نیز به 4 بعد: ارزش گذاری به دانشجو، تشویق کار تیمی، ایجاد اخلاق حرفه ای و پرستار به عنوان منبع یادگیری پرداخته است. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی با نرم افزار SPSS.ver.13 انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که اکثریت دانشجویان پرستاری با نقش پرستاران بالینی در ارزش گذاری به دانشجو (2/65 درصد)، تشویق به کار تیمی(7/61 درصد)، ایجاد اخلاق حرفه ای(8/47 درصد) و پرستار به عنوان منبع یادگیری (54 درصد) موافق بودند.
  نتیجه گیری
  پرستاران در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری در چهار بعد: ارزش گذاری به دانشجو، تشویق به کار تیمی، ایجاد اخلاق حرفه ای و پرستار به عنوان منبع یادگیری دارای نقش موثری می باشند و با تقویت بنیه علمی، عملی واخلاقی پرستاران بالینی می توان به برنامه ریزی آموزش بالینی دانشجویان پرستاری کمک نمود.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، دانشجویان پرستاری، یادگیری اجتماعی، پرستاران
 • ماهدخت طاهری، عطاا.. اسدی، حسین خوشرنگ صفحات 21-28
  مقدمه
  نیازسنجی با شناسایی نیازهای اصلی، مبنایی برای تعیین اهداف و بستر مناسبی برای سازماندهی سایر عناصر مهم، حول نیازهای اولویت یافته فراهم می سازد. از نظر علمی اولین اقدام در طراحی هر برنامه آموزشی تعیین نیازهای آموزشی افراد است و شناسایی این نیازها امکان استفاده بهینه از منابع موجود را فراهم می کند. در این راستا هدف از این مطالعه نیز تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1386بود.
  روش ها
  این مطالعه بصورت مقطعی، توصیفی انجام شد و در آن پرسشنامه استاندارد مطالعه نیاز سنجی دانشگاه میشیگان (2005) پس از تعیین روایی واعتبار مورد استفاده قرار گرفت. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود و74 پرسشنامه ها پس از تکمیل با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  اولویت های انتخابی اساتید در ارتباط با محورهای مختلف به شرح ذیل بود: 5/38 درصد نوشتن طرح درس استاندارد؛ 3/26 درصد آموزش دانشجو محور؛ 4/42 درصد OSCE؛ 27 درصد تهیه اسلاید های کامپیوتری؛ 3/24 درصد آشنایی با چگونگی ایجاد و استفاده از پورت فولیو را به عنوان اولویت اول ذکر کرده بودند. مناسب ترین زمان تشکیل کارگاه ها را صبح روز پنجشنبه و فصل بهار و در پایان نیمسال تحصیلی عنوان نمودند. 6/67 درصد اساتید امکانات موجود و 8/87 درصد آنها فضای آموزشی دانشگاه را برای تدریس به روش های جدید کافی ندانستند.
  نتیجه گیری
  اعضای هیات علمی شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی متناسب با نیازها در حیطه های طراحی تدریس، روش های تدریس، روش های استاندارد ارزشیابی، تکنولوژی آموزشی و مهارت های عمومی را گامی مناسب در جهت ارتقاء توان آموزشی خود و کیفیت آموزش دانشگاه می دانند. بدیهی است مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی باید کارگاه ها و دوره ها را متناسب با نیازهای آموزشی اساتید تنظیم کند.
  کلیدواژگان: نیازهای آموزشی، اعضای هیات علمی، برنامه ریزی آموزشی، ارتقاء کیفیت آموزشی
 • هاجر محجوب *، فریبا عسگری صفحات 29-34
  مقدمه
  یادگیری بالینی یکی از مهم ترین بخش های فرآیند آموزش پرستاری است. زیرا بخش اعظم یادگیری های حرفه ای در بالین تکمیل می گردد. بیش از 50 درصد وقت دانشجویان پرستاری بر بالین سپری می شود که نقش بسیار مهمی در شکل گیری و یادگیری ارزش ها، هنجارها و نگرش های حرفه ای ایشان دارد. با توجه به اهمیت یادگیری بالینی در آموزش و تاثیر چگونگی یادگیری دراین محیط بر نگرش دانشجویان پرستاری، این مطالعه به منظور تعیین نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاداسلامی واحد آستارا در مورد عوامل موثر بر یادگیری بالینی انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 85 نفر از دانشجویان پرستاری سال چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا به روش سرشماری انجام گرفت. جهت دستیابی به اهداف پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته در 5 بخش، بخش اول مشخصات فردی و بخش های بعدی به ترتیب نگرش دانشجویان نسبت به نقش مدرسین بالینی، کادر پرستاری، تجهیزات و امکانات، مقررات موجود در بخش و چگونگی اجرای آن ها بر یادگیری بالینی تنظیم گردید. اعتماد علمی ابزار از طریق اعتبار محتوی و اعتمادعلمی از طریق محاسبه آلفای کرونباخ (81/0) تاییدگردید. داده ها پس از گردآوری، با استفاده از نرم افزار ver13 SPSS. و با بهره گرفتن از آزمون های آماری توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون کای دو و تست دقیق فیشر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصله از پژوهش نشان داد که 5/80 درصد واحدهای مورد پژوهش نسبت به عوامل موثر بریادگیری بالینی (نقش مدرس بالینی، کادر پرستاری، تجهیزات و قوانین و مقررات بخش ها) نگرش مثبت داشتند و بین متغیرهای دموگرافیک معدل و سن به ترتیب با نگرش دانشجویان نسبت به نقش تجهیزات و امکانات موجود در بخش تفاوت معنی دار آماری مشهود بود. (02/0= p، 04/0= p)
  بحث و نتیجه گیری
  باتوجه به اهمیت یادگیری بالینی به عنوان یک عامل کلیدی در ارتقاء کیفیت آموزش بالینی دانشجویان پرستاری، بر برنامه ریزان و مسئولین آموزشی است که براساس نتایج تحقیق به این مهم اهتمام ورزند.
  کلیدواژگان: یادگیری بالینی، دانشجوی پرستاری، مدرس بالینی
 • یاسمن یعقوبی*، فاطمه نجفی صفحات 35-40
  مقدمه
  به علت پیشرفت سریع علوم پزشکی ضرورت آموزش فارغ التحصیلان رشته پرستاری و مامایی در غالب برنامه های آموزش مداوم از سال ها پیش مورد توجه قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف بررسی نیازهای آموزشی الزامی است تا بتوان از نتایج حاصله برای برنامه ریزی آموزشی استفاده نمود.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، جامعه پژوهش را پرستاران و ماماهای شاغل در 5 بیمارستان در منطقه شرق گیلان تشکیل می دادند. نمونه گیری به روش آسان بر روی 387 پرستار و مامای شاغل صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود مشتمل بر نیازهای آموزشی طبقه بندی شده در حیطه های مدیریت، مراقبت روزانه از بیمار، مراقبت از بیمار در بخش های ویژه و انواع بیماری ها و سایرنیازهای احتمالی که در قالب 64 سوال تنظیم شده بود.
  یافته ها
  بررسی داده ها نشان داد که نیازهای آموزشی پرستاران و ماماها به ترتیب در حیطه مراقبت روزانه (4/ 74 درصد)، مراقبت از سوختگی(9/78 درصد)، مدیریت پرستاری(4/82 درصد) و بیماری های دستگاه قلب و عروق(3/67 درصد) می باشد. همچنین، نیازهای آموزشی آن ها به ترتیب در زمینه بیماری های زنان و زایمان در خصوص اطلاعات و آگاهی در مورد عوارض سزارین(4/76درصد)، روش های تسهیل زایمان طبیعی (2/69 درصد) و بهداشت دوران بارداری (3/68 درصد) مطرح بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پرستاران و ماما ها در زمینه مدیریت پرستاری، کنترل عفونت های بیمارستانی، مراقبت از سوختگی، بیماری های دستگاه قلب و عروق، عوارض سزارین و روش های تسهیل زایمان طبیعی نیازمند آموزش بیشتری هستند.
  لذا، بطور کلی می توان نتیجه گرفت که در برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای پرستاران و ماماهای شاغل در بیمارستان های شرق گیلان موضوعات آموزشی فوق در اولویت قرار گیرد تا پرستاران و ماماها آگاهی های لازم را متناسب با نیازهای آموزشی خود کسب نمایند.
  کلیدواژگان: آموزش مداوم، نیازهای آموزشی، پرستار، ماما
 • ساقی موسوی*، مینو نعمتی صفحات 41-46
  مقدمه
  هدف اصلی ارزشیابی بهبود برنامه های آموزشی و فعالیت های اعضای هیات علمی است. اطلاعات بدست آمده از ارزشیابی آموزشی برای معلمان، مدیران و برنامه ریزان درسی بازخوردی را فراهم می آورد که ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی را در پی خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف تعیین نظر دانشجویان، اساتید و مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد تاثیر ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان برکیفیت تدریس آنان انجام شده است.
  روش ها
  در این پژوهش که یک مطالعه توصیفی- مقطعی است، از بین دانشجویان، اساتید و مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 180 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش: اطلاعات دموگرافیک و 30 عبارت پیرامون تاثیر ارزشیابی اساتید توسط دانشجو بر«شیوه تدریس، نحوه برقراری ارتباط استاد با دانشجو، محتوای آموزشی و نحوه انجام آزمون نهایی» بود که براساس مقیاس لیکرت امتیاز دهی شده بود. داده ها پس از جمع آوری به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه 128 دانشجو (8 /70 درصد)،40 مدرس(22 درصد) و12 مدیر آموزشی (2/7 درصد) شرکت نمودند. اکثریت (60 درصد) اساتید شرکت کننده در این پژوهش دارای سابقه کار (20-15)سال تدریس نظری و عملی بودند. به ترتیب، اکثریت (60 درصد)اساتید ودانشجویان مخالف تاثیر ارزشیابی اساتید بر شیوه تدریس اساتید و (82 درصد) مدیران آموزشی موافق آن بودند. در ارتباط با تاثیر ارزشیابی اساتید بر محتوای آموزشی و مطالب درسی نیزبه ترتیب (70 درصد) اساتید و (55 درصد) دانشجویان نظر مخالف داشتند. همچنین در ارتباط با تاثیر ارزشیابی برنحوه برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو (50 درصد) اساتید و دانشجویان نظر موافق و (50 درصد) نظر مخالف داشتند، دراین خصوص (47 درصد) مدیران آموزشی نیز، نظر موافق داشتند. ضمن اینکه (55 درصد) دانشجویان و(60 درصد) اساتید مخالف تاثیر ارزشیابی اساتید بر نحوه انجام آزمون نهایی بودند.
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های پژوهش حاضر، دیدگاه اساتید، دانشجویان و مدیران آموزشی موید آن است که ارزشیابی اساتید به شیوه کنونی با هدف ارتقاء و تعالی فرآیند یاددهی و یادگیری خیلی ثمربخش نبوده و مستلزم بازنگری ومطالعات گسترده تری در خصوص ارزشیابی اساتید توسط دانشجو است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، کیفیت تدریس، اساتید، دانشجویان
 • عطاءالله اسدی صفحات 47-51
  بیمارنما یا بیمار استاندارد شده فردی است که تحت تعلیم قرار می گیرد تا آنچنان شبیه یک بیمار واقعی عمل کند که حتی توسط یک متخصص ماهر نیز از بیمار حقیقی قابل تشخیص نباشد. در این شبیه سازی بیمارنما در حقیقت از هرحیث، نه فقط در ارائه تاریخچه بلکه حرکات بدن، یافته های فیزیکی، احساسات و مشخصات فردی باید مانند یک بیمار واقعی عمل کند (1).
  در روش استفاده از بیمار استاندارد شده باتوجه به قابلیت دسترسی در هر زمان و مکان و ارائه یکسان مسایل و مشکلات بیماری در یک چارچوب تعیین شده استاندارد، فرصت کافی به دانشجویان جهت آموزش انواع مهارتهای بالینی و در دفعات و به دور از هر نوع ترس و تهدید به ویژه برای دانشجویان مبتدی داده می شود. همچنین با بکارگیری این روش، مشکل اصلی در انجام آزمون صلاحیت های بالینی دستیاران و دانشجویان پزشکی نیز مرتفع خواهد شد.
  در بسیاری از موارد بیمار استاندارد شده ارزش بیشتری در روند آموزش فراگیران نسبت به بیمار واقعی دارد، لیکن باید در نظر گرفت که هدف این نیست که بیمارنما جانشین بیمار واقعی گردد، بلکه هدف آن است که به دانشجو طوری آموزش داده شود که هرچه موثرتر با بیمار واقعی مواجه شود و نیز برای ارزیابی صلاحیت بالینی وی بکار رود. بیمار نما وسیله ای است که همراه با سخنرانی، کتاب، نوار ویدئو و بیمار واقعی جای مناسبی در آموزش پزشکی دارد (2).
  کلیدواژگان: بیمار استاندارد شده، آموزش بالینی
|
 • Pages 1-6
  Introduction
  The essential goal of nursing education programs is preparing of the skilled nurses to provide comprehensive care. The investigation of critical thinking skills can be used as a basic critera for evaluating of these programs. The goal of the study was to determine levels of critical thinking skills of students enrolled in a 4 years program at nursing college in Yasouj.
  Methods
  We used a descriptive and cross- sectional method for this study. A simple and non probability sample of 72 students from all 4 years of the under graduate program completed a background/demographic questionnaire and the California Critical Thinking Skills Test (form B) in 2005. The CCTST (form B) produces five cognitive subscales scores، which are: analysis، evaluation، inference، deductive reasoning، and inductive reasoning. The reliability and validity of the test were established in the several previous studies. The data were analyzed by SPSS. Both descriptive statistics and inferential statistical tests were used. Descriptive statistics include the calculations of means، standard deviations، modes، minimum and maximum scores. We used the inferential statistical tests include kruskal-wallis، t-test and regression analysis.
  Results
  The mean score achieved by all participants for The CCTST was 29. 82% ± 9. 2. The participants scores were the highest in the inductive reasoning and the analysis subscales. Linear regression analysis revealed an inverse relationship between the average of scores of passed units and total test scores of each student (= -. 246). Also this analysis showed a positive relationship between age and total test scores (=. 32). There was no statistically significant difference level of critical thinking skills between males and females.
  Conclusion
  Our findings indicate an inadequate level of critical thinking skills among students examined in the present study. This study showed that there was no significant difference in the critical thinking scores of the students between males and females. In this study، it was characterized that age had a significant effect on scores of the CCTST as with increasing of age scores of the CCTST. With considering the result of this study، researchers emphasis on developing techniques and designing learning experiences. The development of students’ critical-thinking abilities in the clinical field are essential in nursing educational programs.
  Keywords: undergraduate nursing students, critical thinking, nursing education
 • Pages 7-13
  Introduction
  we considered the quality improvement of university as an institue that train، transfer and approve the espisialized manpower. Internal evaluation planning was done in order to appropirate objects، opreational policies. This study was aimed to assess the internal evaluation specialized educational groups in Qazvin university of medical sciences.
  Methods
  We desiged a check list with 44 questions to determine quality internal evaluation، and used descriptive-cross sectional study for data collection and analysis. We distributed these among the faculty members، finally we analyzed the date that gathered from 20 faculty members.
  Results
  70% of participants had appropirate knowledge and attitude، 65% of them anounced to appropirate lead the plan، 45% of them approved condition of education، 75% of them anonnced unappropirate for having educational expert in groups. more than 60% of them anounced that the compartment of the faculty members، students، employees، team manager)were unsuitable، In this field less than 40% of them attended، comply in educational objects، more than 55% of them anounced satisfactory in determine of evaluation fields and acceptable status of the fields. More than 70% of them anounced unsuitable community with educational development. 75% of them anounced unsatisfactory for communicating with graduats.
  Conclusion
  According to findings of this research، General difficulities were performing internal evaluation consisist of: 1) There were not sufficient participation of stakeholders such as determining and rivising objectives and idexeses of evaluation areas. 2) There was not education expert in groups. 3) There was not suitable communication within groups، EDC and them with their graduates. Therefore، we can solve the problems and perform this study in other educational groups that have residency programs for improving the quality of educational programs.
  Keywords: Internal evaluation, Educational group, Faculty members, Quality
 • Pages 14-20
  Introduction
  Clinical education is a complicated process and its aim is to make measurable behavioral changes in nursing students’ clinical skills. It depends on suitable learning environment. Clinical educations take more than 50% of nursing curriculum and perform in clinical settings. It plays major role in nursing students’ values، habits and occupational concepts. Some of the experts consider the clinical teaching as one of the most important aspects of nursing education. There are important factors in clinical education which make it more difficult and different from theoretical teaching. One of the major factors in clinical education is the role of nursing staff in teaching hospitals. According to Bandore’s social learning principles، which emphasize on observation and role modeling، clinical nursing staff، are agents for learning the clinical skills. Nursing students always observe clinical nursing staff as role model and learn their occupational role from them. This kind of learning، not only affect clinical skills، but also influence on the occupational ethics، nurses'' interaction in team work and valuing.
  Methods
  This study was a descriptive survey. Its aim was to identify the role of nursing clinical staff in nursing student’s clinical learning، with using social learning. Sampling method was census and 150 students of third and fourth year nursing students of Shahid Beheshti school of Nursing and Midwifery participated. Data collection instrument was consisted of demographic questionnaire and questions about role of clinical nursing staff in clinical education of nursing students. This research includes 4 aspects valuing the students، encouraging the team work، establishing occupational ethics and staff nurses as source of learning. The questionnaires completed by nursing students. This research takes place in the teaching hospitals of Guilan University of medical sciences، where nursing students spent their clinical training in them.
  Results
  Findings indicated that majority of nursing students were agree with the role of nursing staff roles in valuing student (65. 2 %)، encouraging team work (61. 7 %) establishing occupational ethics (47. 8 %) and being source of learning (54 %).
  Conclusion
  Nursing staffs play an important role in clinical education of nursing students، particularly in 4 aspects of، valuing the students، encouraging team work، induction of occupational ethics and source of learning. The clinical learning of nursing students will be improved by educating of staff nurses in subjects of knowledge، skills and ethics.
  Keywords: Clinical education, Nursing students, Social learning
 • Pages 21-28
  Introduction
  Recognition of faculty members'' educational needs is the major factor to lead the educational system for determining goals and appropriate setting and organization other important factors. Scientifically، the first step for designing and educational planning is to determine individual educational needs that lead to optimize using of available sources. The goal of study was to determine educational needs of Guilan University of medical sciences'' faculty members in 2007.
  Methods
  This study was a cross-sectional descriptive in which 74 faculty members in Guilan university of medical sciences were involved. Sampling method was random by standard questionnaire from Michigan University. The results were analyzed by SPSS software.
  Findings
  Results indicated that faculty members'' first preferences include: % 38. 5 writing standard lesson plans; %26. 3 student- centered Education; %42. 4 OSCE; %27 providing computerized slides and %24. 3 recognition of using portfolio. They believed that the best time for presenting workshops were end of courses، in spring and on Thursday، also current facilities (%67/6)، and educational spaces (%87/8) for applying new teaching methods was inappropriates.
  Conclusion
  Faculty members believed that participating in workshop and educational courses had important role in promoting educational abilities and quality of education in university. Fields of educational course include teaching planning، methodologies، standard evaluation methods، educational technology and general skills. It is advised that EDC consider faculty members'' educational needs in designing workshops and courses.
  Keywords: educational needs, faculty members, educational planning, quality improvement in education
 • Pages 29-34
  Introduction
  Clicnical learning is one the most importan sections of nursing education. The nursing student spent more than 50% of their times on patients. This clinical learning is very important for professional attitudes and member. Because of clinical learning is very important for the attitude of nursing students.، this research performed on effective factors in clinical learning، nursing student of Azad Islamic University، Astara Branch.
  Methods
  We used descriptive cross-sectional method on fourth year nursing students of Azad Islamic University، Astara Branch for this study. The data gathering tools included a questionnaire consisted of demografic characteristics، include 4 sections: students attitude about role of clinical faculty، nursing staff، facility and equipments، ward regulations and how performed in clinical learning. Its content validity has been approved and reliability had been performed by chronbakh alfa (0. 81). We used SPSS software and descriptive (mean، and inferential) and Exact Fisher test) statistical methods for data collection and analysis.
  Results
  80. 5% of cases had positive attitude about effective factors on clinical learning. There were meaningful statistical differences between age and mean، with students attitude about role of facility and equipments factors in ward respectively. (P< 0. 02، P<0. 04)
  Conclusion
  The clinical learning is a key factor on promoting the quality of clinical education of nursing students. Therefore، education planners and supervisors could use the result of this research for promoting the quality of clinical education of nursing students.
  Keywords: Clinical learning, Nursing student, Clinical faculty
 • Pages 35-40
  Introduction
  With advance in medical science، needs assessment of the continous educational of midwives are important in order to have the assessment of educational needs. Nurses and midwives are often not notice to their educational needs alone to aquair the score of participants in these programs. We asses educational needs for avoid of this problem.
  Methods
  A descriptive cross-sectional study was designed، a convenience sampling on 387 nurses and midwives view in 5 hospital at Rasht of Guilan province in 1387. The questionnaire include the nurses and midwives view points in order to education needs that required in fields. The data were analyzed by appropriate statistical tests.
  Results
  The findings included the necessary of daily care (74. 4%)، burn care (78. 9%)، educational need was related to nursing management (82. 4%)، educational need about cardiovascular disease (67. 3%). Finally، educational needs about OB & GYN disease is related to complication of cesarean (76. 4%) and pregnant health (68. 3%).
  Conclusion
  Results of this research showed that the most of educational needs are about nursing management، control of infection in hospital، burn care، transfusion، cardiovascular system disease، complication of casarean and comfortable of normal birth. Therefore، the continous educational of nurses and midwives is very important to have training programs for nurses and midwives that are working in hospital of East Guilan.
  Keywords: Continuous educational needs, nurses, midwives
 • Pages 41-46
  Introduction
  The goal of evaluation is to promote and correct the teaching methods and activities of academic members. Evaluation is also a criteria for managers and supervisors in related decision making. Assessing the effects of evaluation on the performance of teachers are for understanding the present situation، promoting the quality of practice and direct decision making. The goal of the study was determined students، academic members and educational manager of Guilan Medical University view about the effect of evaluation on the quality of teaching.
  Methods
  This is a discriptive، cross-sectional study. We used opinions of 180 students، faculty members and educational for this research.. Data collection instrument consisted of a questionnaire with demographic questions and 30 phrases based on the goals of study. Grading is based on Likert scale. The data were analyzed by descriptive statistics and SPSS.
  Results
  Majority of samples (70. 8%) were students، academic members (22%) and educational managers (7. 2%). Majority of academic members (60%) had 15-20 years record of practical and theoretical teaching. (60%) of students and academic members disagree on evaluation effect on teaching methods، and (82%) of educational managers were agree. (70%) of academic members، (55%) of students were disagree on evaluation effect on educational content. The results related to the views of students and academic members showed that (50%) of student and faculty members agree and (50%) disagree and (47%) of educational managers agree on evaluation effect on student and teacher relationship. Also (55%) of students and (60%) of academic members were disagree on academic members evaluation effect on giving exam.
  Conclusion
  According to this study، the faculty members students and educational administration agree for promoting teaching methods، need evaluation of teacher by students.
  Keywords: Evaluation, Quality of teaching, Academic members, Student
 • Pages 47-51
  The standardized patient is a trained person that acts as a real–patient so that it is not recognizable by a professional expert. In this assimilation، standardized patient must act like a real patient not only in presenting biography، but also body movement، physical finding، feelings and personal characteristic Using of SP has some advantages than real-patient، accessibility in this way، medical students and residents can access to the standardized patient every where and every time and determined the problems on standardized criteria equally، also provide proper opportunity especially for beginner students in learning different clinical skills، at different time، beyond of any stress، as well as it eliminates major testing problem in residents and medical student’s clinical skill. In some cases SP has more educational value than real patient for learners in educational process. However SP prepare students very well to visit patients more effectively and evaluate student’s clinical skill but it doesn’t mean that we can eliminate real patient. SP is very important in medical education as well as lecture، book، video tape and real –patient.
  Keywords: standardized patient –Clinical education