فهرست مطالب

بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید - سال بیست و چهارم شماره 3 (پاییز 1392)
 • سال بیست و چهارم شماره 3 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد فتحیان، عیسی نخعی، مهدی حیدری*، هیوا فاروغی صفحات 257-268
  در این مقاله، مساله زمان بندی و توالی حرکات ربات در سلول های تولیدی رباتیک دو و سه ماشینه مدنظر قرار گرفته است. ماشین های موجود در این سلولها از نوع کنترل عددی (CNC) بوده و به دلیل دارا بودن خاصیت انعطاف پذیری، توانایی انجام همه عملیات مورد نیاز برای تولید قطعات را دارا هستند. همچنین فرض می شود قطعات مشابهی در این سلولهای تولیدی، تولید شوند. در اکثر تحقیقات قبلی انجام شده در این حوزه، استقرار تولید جریانی در سیستم تولیدی در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، بر خلاف مطالعات قبلی این فرض نادیده گرفته شده و بر این اساس، سیکل حرکتی جدیدی برای توالی حرکات ربات در سلول تولیدی پیشنهاد شده است. بعلاوه، جانمایی ماشین ها در سیکل پیشنهادی با مطالعات قبلی متفاوت بوده و حرکت ربات نیز به صورت چرخشی در نظر گرفته می شود. زمان سیکل در سیکلهای پیشنهادی سلولهای دو و سه ماشینه محاسبه شده و ثابت شده است که زمان این سیکلها در مقایسه با زمان سیکل سایر سیاستهای حرکتی شدنی موجود در سلولهای رباتیک دو و سه ماشینه کمتر است که این منجر به افزایش نرخ خروجی در سلولهای تولیدی رباتیک خواهد شد.
  کلیدواژگان: سلول تولیدی رباتیک، زمان بندی، نرخ خروجی، زمان سیکل، سیاست حرکتی ربات
 • یحیی زارع مهرجردی*، حسن رسایی، محمد صابر فلاح نژاد صفحات 269-282
  ساختارهای زنجیره تامین را می توان به متمرکز و غیر متمرکز دسته بندی کرد. مدیریت موجودی توسط فروشنده، استراتژی برای مدیریت زنجیره تامین است که هدف آن یکپارچه سازی ساختار زنجیره تامین و نزدیک کردن عملکرد آن در حالت غیر متمرکز به حالت متمرکز است. از طرفی دیگر تئوری بازی ها ابزار موثری برای تحلیل زنجیره های تامین با عوامل مختلف و اهداف متضاد است. حال زنجیره تامینی را در نظر بگیرد که شامل یک فروشنده و چندین خرده فروش است. فرض می شود که فروشنده، محصول را از یک منبع تامین خارجی دریافت کرده و آن را با قیمت یکسان به خرده فروش ها می فروشد. تقاضا در بازار خرده فروش ها تابعی کاهشی از قیمت می باشد و فروشنده از رویکرد مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیره تامین استفاده می کند. در این مقاله به مدل سازی این زنجیره تامین در حالت های متمرکز و غیر متمرکز خواهیم پرداخت. عملکرد زنجیره تامین در حالت متمرکز را می توان براساس یک مدل بهینه سازی ریاضی تشریح کرد. برای تحلیل عملکرد سیستم در حالت غیر متمرکز از تئوری بازی استاکلبرگ استفاده می کنیم. در نهایت تحلیل های عددی در مورد مدل های ارائه شده، انجام گرفته و به مقایسه عملکرد زنجیره تامین در حالت متمرکز و غیر متمرکز خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: مدیریت موجودی توسط فروشنده، تئوری بازیها، تئوری بازی استاکلبرگ، زنجیره تامین متمرکز، زنجیره تامین غیر متمرکز
 • وحید کاکاوند، رضا برادران کاظم زاده صفحات 283-298
  همانطوری که دانش یک قدرت است، اطلاعات نیز در زنجیره های تامین یک قدرت است. اطلاعات، تصمیم گیرندگان را برای پیشروی در رقابت، مجهز و قدرتمند میسازد، قدرتمند برای راه اندازی یک کسب و کار به صورت یکنواخت و کارا، و قدرتمند برای موفق شدن در یک محیط رقابتی بسیار پیچیده. اطلاعات یک نقش کلیدی در مدیریت زنجیره تامین بازی میکند. اینکه چگونه ترکیب های مختلفی از اشتراک اطلاعات بر اساس جهت جریان اطلاعات می تواند روی عملکرد تاثیر بگذارد هنوز درک نشده است. این مطالعه سناریوی های مختلف اشتراک اطلاعات را طراحی می کند تا عملکرد زنجیره تامین را از طریق یک مدل شبیه سازی تجزیه و تحلیل کند. ما کارا ترین سناریوی را شناسایی کرده ایم و کارایی هر سناریوی اشتراک اطلاعات را نیز تخمین زده ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اشتراک اطلاعات دوطرفه بسیار کارا تر از سایر سناریوی ها، عمل می کند و همچنین اشتراک اطلاعات تقاضا از اشتراک اطلاعات تامین با ارزش تر می باشد. ضمنا، با استفاده از طراحی آزمایشها، تاثیر پارامترهای فرایند تقاضا بروی سود حاصل از اشتراک اطلاعات بررسی شد که نتایج نشان داد ضریب همبستگی بین تقاضا در این دوره و دوره قبل بیشترین تاثیر مثبت و واریانس جمله خطا در فرایند تقاضا، بیشترین تاثیر منفی را روی سود حاصل از اشتراک اطلاعات دوطرفه دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، اشتراک اطلاعات، شبیه سازی
 • محمدرضا نباتچیان، حمید شهریاری، رسول شفایی صفحات 299-314
  طراحی استوار، راهکاری نوین و مبتنی بر خلاقیت برای ارتقاء سطح کیفی محصولات با حداقل هزینه ممکن می باشد که در دوران رقابتی امروز می توان از آن در سازمان های تولیدی و حتی خدماتی استفاده نمود و موجبات حفظ سود آوری و رقابت پذیری بنگاه اقتصادی را فراهم نمود. در طی حدودا 25 سال که از عمر این روش می گذرد، ابتکارات و روش های نوین حل جالبی برای آن ارائه شده است، تا آنجا که در سالهای اخیر، توجه محققین به بررسی استواری در بستر زمان معطوف گردیده است. در بررسی طراحی استوار در بستر زمان، تاکنون به بررسی همزمان چندین شاخص کیفی توجه نشده است. مقاله حاضر در پی آنست که به کمک مدلسازی ریاضی شاخصهای کیفی از طریق تابع مطلوبیت به حل این نوع مسائل بپردازدو در نهایت به پاسخهایی دست می یابد که تا حد ممکن تمامی نیازهای طراح را براورده می سازند.
  کلیدواژگان: طراحی استوار، شاخصهای کیفی زمان محور، تابع مطلوبیت، تابع زیان کیفی، بهینه سازی چند پاسخه
 • محمدعلی شفیعا*، محمد مهدوی مزده، مرتضی باقرپور، مهردخت پورنادر صفحات 315-326
  مقاله پیش رو تلاشی است در راستای ارائه چارچوبی متمایز و جامع از مهم ترین عوامل ریسک موجود در زنجیره تامین و ارزیابی تامین کنندگان بر اساس این عوامل با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری و تحلیل پوششی داده های دو سطحی. بدین منظور نخست با بهره گیری از ادبیات موضوع، برجسته ترین معیارهای ریسک موجود در زنجیره های تامین از دیدگاه کارشناسان این حوزه شناسایی و با استفاده از تحلیل عاملی گروه بندی شده اند. در گام دوم این معیارها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و با بهره گیری از نظر خبرگان وزن دهی شدند. سپس به منظور ارزیابی هر چه دقیق تر تامین کنندگان با در نظر گرفتن معیارهای شناسایی شده، از رویکرد تحلیل پوششی داده های دو سطحی بهره گرفته شده است که بر اساس آن 12 تامین کننده فرضی با توجه به معیارهای ریسک در دو سطح به صورت سلسله مراتبی رتبه بندی شده اند. مزیت استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دوسطحی آن است که وزن زیر شاخص های گروه های اصلی ریسک هم مستقیما در صورت مسئله منظور شده و علاوه بر افزایش دقت در محاسبات از حذف این زیرشاخص ها نیز جلوگیری به عمل می آورد.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک زنجیره تامین، ارزیابی تامین کنندگان، عوامل ریسک زا، معیارهای دو سطحی
 • مجید وفایی جهان*، مسعود نصرت آبادی، محمدرضا اکبرزاده توتونچی صفحات 327-338
  مساله زمانبندی کارکارگاهی به بررسی نحوه توزیع کارها بین ماشین ها می پردازد به طوری که کارها در کمترین زمان ممکن انجام شوند. در این مساله فاکتورهایی نظیر زمان پردازش فعالیت ها و زمان موعد مقرر برای تحویل کارها، اغلب بصورت مبهم برای تحلیل گر تعریف می شوند. در چنین شرایطی، استفاده از پارامترهای فازی و اهداف چندگانه مبتنی بر علم فازی، لازم به نظر می رسد. که باعث ایجاد مساله زمانبندی کارکارگاهی فازی می شود. این مساله از مسائل غیر چندجمله ای (NP) می باشد، به همین دلیل روشی مبتنی بر الگوریتم اکتشافی بهینه سازی اکسترمال پیشنهاد می شود. به طوری که فعالیت های کم ارزش را با احتمال بیشتر انتخاب و تغییر می دهد، این باعث می شود تعداد فعالیت های کم ارزش، کمتر و تعداد فعالیتهای با ارزش یکسان، بیشتر شود در این حالت هر تغییر جزئی در زمانبندی، تغیرات زیادی در آن ایجاد می کند بنابراین باعث فرار از بهینه محلی شده و به سمت بهینه سراسری حرکت می کند. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی بر روی داده های آزمایشی 6×6 و 10×10، روش پیشنهادی، رضایتمندی مطلوبی از اهداف مساله را با سرعت همگرایی مناسب، در مقایسه با روش های دیگر نشان می دهد، درستی جواب های ارائه شده و همچنین صحت روش پیشنهادی با استفاده از اصل همگرایی، آزمون آماری t و خطای امکان پذیری(F) اثبات شده است.
  کلیدواژگان: زمانبندی کارکارگاهی فازی، الگوریتم بهینه سازی اکسترمال، مسائل چند هدفه
 • اکبر اصفهانی پور*، زهرا شاهرخشاهی صفحات 339-347
  روش اختیار واقعی یکی از روش های مورد توجه برای ارزش گذاری اقتصادی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت است. با این حال بسیاری بر این باورند که نمی توان به نتایج این روش کاملا تکیه کرد زیرا اختیار واقعی، ارزش انعطاف پذیری های مرتبط با پروژه ها را دست بالا محاسبه می کند. یکی از دلائل عمده برآورد نامناسب ارزش انعطاف پذیری ها، بکارگیری مدلهای ارزشگذاری اختیارهای مالی برای اختیارهای واقعی است درحالیکه این دو نوع اختیار دارای تفاوتهایی می باشند. در این مقاله ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها با استفاده از اختیار واقعی آسیایی جهت نزدیک نمودن اختیارهای واقعی به شرایط دنیای واقعی بکار گرفته شده است. اختیار آسیایی نوعی از اختیارهای مالی است که ارزش آن برخلاف اختیارهای معمولی وابسته به تغییرات قیمت دارایی پایه در طول زمان می باشد. در این مطالعه برای ارزشگذاری اختیار آسیایی از روش درخت دوجمله ای انبوه استفاده شده است. رویکرد پیشنهادی این مقاله برای ارزشگذاری یک پروژه واقعی بکار گرفته شد. همانطور که انتظار می رفت، نتایج حاصل از رویکرد اختیار آسیایی واقعی به دلیل برآورد مطابق با شرایط واقعی، انعطاف پذیری ها را کمتر از اختیارات معمولی برآورد می کند.
  کلیدواژگان: ارزشگذاری پروژه، اختیار واقعی، اختیار آسیایی، اختیار آسیایی واقعی، درخت دوجمله ای انبوه
 • سیامک نوری*، سعید یعقوبی صفحات 349-360
  در این نوشتار، شبکه های پرت پویا با ظرفیت محدود در اجرای همزمان پروژه ها در چارچوب شبکه صف بیان شده است. در این پژوهش، فرض شده است که ظرفیت سیستم برای اجرای همزمان پروژه ها محدود می باشد و نیز پروژه های ورودی کاملا مشابه بوده و طبق فرآیند پوآسون وارد سازمان می شوند. در هر ایستگاه کاری فقط یک خدمت دهنده مستقر بوده و نیز نظم حاکم بر صفها، اولین ورودی، اولین سرویس می باشد. هر فعالیت به طور مستقل و با توزیع نمایی در ایستگاه کاری متناظر خود اجراء می شود. برای بدست آوردن میانگین زمان تکمیل پروژه در شبکه های پرت پویا با ظرفیت محدود، ابتدا شبکه صف را به شبکه احتمالی تبدیل نموده و سپس با ایجاد یک مدل مارکوفی مناسب که دارای حالات محدود و زمان پیوسته می باشد، معادله دیفرانسیلی سیستم تشکیل می گردد. در نهایت با بهره گیری از قانون لیتل، میانگین زمان تکمیل پروژه بدست می آید.
  کلیدواژگان: مدیریت پروژه، شبکه صف، فرآیندهای مارکوفی
 • سعدالله ابراهیم نژاد*، وحید احمدی، حسن جوانشیر صفحات 361-376
  افزایش کیفیت اجرای پروژه ها، کاهش مدت زمان و هزینه های اجرای آنها، اهداف اصلی در فرآیند اجرای پروژه ها هستند. مدیران پروژه ها با تخصیص مناسب منابع و انتخاب بهترین تصمیم، به دنبال تامین شدن اهداف فوق می باشند. از آنجاکه بیشتر کارهای پیشین در شرایط قطعیت و غیرواقعی انجام گرفته است و یک شکاف اساسی در تصمیم گیری مدیران در حوزه ی دانش مدیریت پروژه وجود دارد. بنابراین در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت که به دنیای واقعی نزدیکتر است، از برجسته ترین ویژگی های این تحقیق بشمار می رود. در مقاله حاضر یک مدل ریاضی فازی برای شبکه ای از فعالیتها پیشنهاد می شودکه هریک دارای چندین حالت(مد) برای اجرا هستند تا از بین حالت های ممکن، بهترین حالت برای اجرا انتخاب شود به گونه ای که اهداف فوق را تامین نماید. بدین منظور یک الگوریتم ژنتیک Non-dominated sorting genetic algorithm II (NSGA-II) برای حل مدل پیشنهادی طراحی گردید. سپس یک مطالعه موردی درصنعت نفت انجام شد و عملکرد مدل و الگوریتم پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفت. همچنین با استفاده از روش برش آلفای فازی میزان اعتنای مدیر پروژه به نظرات کیفی افراد خبره آورده شده است که برای آزمون اعتبار سنجی آن، نتایج محاسباتی نشان می دهد زمانی که مقدار1 =α در نظر گرفته می شود پاسخ ها به شرایط پیمانی پروژه که همان شرایط مورد انتظار مدیر پروژه نیز می باشدگرایش دارند اما هر چقدر از شرایط قطعیت به طرف 0=α و شرایط عدم قطعیت نزدیک می شویم، پاسخ های حاصل از حل الگوریتم از نظر شرایط زمانی، هزینه ای وکیفی وضعیت بدتری نشان می دهند دلیل این وضعیت این است که مدیر پروژه، با اعتنا کردن به نظرات خبرگان، شرایط عدم قطعیت و ریسک ها را که برای پروژه بصورت تهدید مطرح می-باشند، درنظر می گیرد که این امر منجر به بدتر شدن وضعیت کلی پروژه می گردد.
  کلیدواژگان: موازنه زمان، هزینه، کیفیت، منطق فازی، الگوریتم ژنتیک، شبکه CPM
 • مصطفی پارسا، علی شاهنده*، احمد کمالی، بدیع ناجی، مژگان سامی صفحات 377-393
  ارزیابی عملکرد فرآیندی است که شرکت ها از آن جهت سنجش کارایی و بهره وری کارکنان خود، به منظور اتخاذ تصمیمات مختلف ازجمله تعیین حقوق، پاداش، نیازهای آموزشی و... استفاده می کنند. عیب اساسی و مشترک روش های پیشین برای ارزیابی عملکرد، اریب بودن نتایج آن ناشی از تاثیر انگیزه های شخصی و جهت گیری های ارزیاب است. در این مطالعه دو روش جدید توسعه داده شده که مشکل مذکور را مرتفع می نماید. روش های ارائه شده برای مشاغلی کاربرد دارند که بتوان استانداردهای کمی برای کار کارکنان تعریف کرد. به عنوان مطالعه موردی، روش های ارائه شده در یکی از آزمایشگاه های شرکت هسا اجرا گردید. از تحلیل های آماری مبتنی بر شبیه سازی حالت پایا، برای ارزیابی عملکرد بلندمدت کل سیستم بهره گرفته شد. نتایج حاصله حاکی از تاثیرات مثبت و قابل توجه روش های جدید بود.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، بهره وری، آزمون فرض، شبیه سازی مونت کارلو
|
 • M. Fathain*, I. Nakhai Kamal Abadi, M. Heydari, H. Farughi Pages 257-268
  This paper deals with robot move sequencing and scheduling in two and three machine robotic cells. The machines in the cell are CNC and because of having flexibility feature, they can perform all necessary operations to manufacture parts. The manufactured parts is identical. In the most past researches in this field, flowshop layout has been considered. In this paper we ignore this layout, so a new cycle for robot move sequences is considered. Also the machine layout differs with past studies and the robot has rotational move. We determine the cycle time of proposed cycle, then it is proved that proposed cycle time for two and three machine robotic cell is smaller than existing feasible cycle time that leads to maximize output rate in that cells.
  Keywords: Robotic Manufacturing Cell, Scheduling, Output Rate, Cycle Time, Robot Move Cycle
 • H. Rasay, Y. Zare Mehrjerdi* Fallahnejad Pages 269-282
  Consider a supply chain that consists of one vendor and multiple retailers. We assume that the vendor procures product from an external source and sells it with the same wholesale price to the retailers. Demands in retailers’market are decreasing function of the price and vendor makes use a vendor managed inventory strategy. In this paper we propose model of supply chain in centralized and decentralized state. Supply chain performance in centralized state can be analyzed by mathematic optimization model while for analyzing supply chain performance in decentralized state use Stackelberg game. Finally, numerical analyses about the proposed models are done and performance of supply chain in centralized and decentralized state is compared.
  Keywords: Vendor managed inventory, Game theory, Stackelberg game theory, Centralized supply chain, Decentralized supply chain
 • R. Baradaran Kazemzadeh*, H.R. Eskandari, V. Kakavand Pages 283-298
  As knowledge is power, information is power in supply chains. It (information) provides the decision maker the power to get ahead of the competition, the power to run a business smoothly and efficiently, and the power to succeed in an ever more complex environment. Information plays a key role in the management of the supply chain. But how the different combination of information sharing based on Information flow can affects the performance is not yet understood. In this study, information sharing scenarios is designed to analyze supply chain performance through a simulation model. We identify the most efficient scenario and estimate the each efficiency of information-sharing scenarios.Results show that two-way information sharing acts much more efficient than other scenarios and Demand information sharing is more efficient than Supply information sharing. In the end, using the factorial experiment design, the impact of demand process parameters on the profit of information sharing was explored, and it showed that the correlation coefficient between the demand in this period and prior periods, have the most positive impact on the profit from the two-way information sharing. Vice versa, the variance of error term in the demand process has the most negative impact on the profit.
  Keywords: Supply Chain Management, Information Sharing, Simulation
 • M.R. Nabatchian, H. Shahriari*, R.Shafaei Pages 299-314
  Robust design is a new and innovative approach for product quality improvement with the lowest cost which sustains the profitability and competitiveness of manufacturing and service organizations in today’s competitive markets. In the nearly 25 years of its existence, interesting innovative based solutions have been proposed to solve the problems in this area. Recent years have witnessed a growing interest of research in the study of the robustness on the time line. In this area, one often needs to consider multiple quality characteristics. However, little work has been done to address this critical issue. The purpose of this article is to solve this problem with the aid of mathematical modeling of quality characteristic via desirability function. It is expected that the obtained results can satisfy the designers’ requirements to a large extent.
  Keywords: Robust design, Time, oriented quality characteristic, Desirability function, Quality loss function, Multiresponse optimization
 • M. Pournader, M. Bagherpour, M. Mahdavi Mazdeh, M.A. Shafia* Pages 315-326
  Identifying risk factors and selecting the suppliers based on these factors appears to be one of the main challenges for manufacturers. As a result, in this paper a distinctive framework for evaluating suppliers based on these risk factors is proposed and solved by multi-criteria decision making (MCDM) techniques and two-level data envelopment analysis (DEA) approach. The measures have been identified by reviewing the literature and the assistance of the experts in this area. Consequently, they have been categorized by Factor Analysis (FA). The measures in each group are then respectively weighted based on the expert's evaluation of the measures and by Analytical Hierarchy Process (AHP) technique. In the next step, the two-level Data Envelopment Analysis (DEA) was applied to rank 12 presumptive suppliers of a manufacturer according to risk measures in two levels. The advantage of applying two-level DEA would be the direct inclusion of risk sub-factors in the computations. This technique benefits from more accurate results, whereas in the other evaluation approaches, in case of many factors and sub-factors, some might be integrated in to others or omitted.
  Keywords: Supply chain risk management, Supplier evaluation, Risk factors, Two, level measures
 • M.Nosratabadi, M.Vafaei Jahan*, M.R. Akbarzadeh Totonchi Pages 327-338
  Job shop scheduling deals with distributions between jobs in order to find a schedule with minimum possible time. To formulate job shop scheduling problems, various factors such as the activity processing time and due date for delivering jobs are often ambiguously known to the analyst. In these situations, the use of fuzzy parameters and multi-objective goals based on fuzzy knowledge seems necessary. Since this problem is non polynomial, we propose a method based on extremal optimization in order to select and modify less valuable but more probable activities. This method leads to decrease the number of less valuable activities and to increase the number of activities with the same value. In such cases, any partial change in scheduling may produce big changes. For instance, it leads to escape from local optima and move toward global one. Lots of simulations on and experimental data, demonstrate proper convergence rate and good results in comparison with other methods. The correctness of given results and proposed algorithm have been proven by means of axiom of convergence, statistical t-test t and possibility error (F).
  Keywords: Fuzzy Job Shop Scheduling, Extremal Optimization, Multi, Objective Problems
 • A. Esfahanipour*, Z. Shahrokhshahi Pages 339-347
  Real option is a promising approach for valuation of projects especially under uncertainty conditions. However many researchers believe that the results of this approach cannot be completely relied, because real option overestimates value of inherent flexibilities in projects. The main reason for overestimation of the flexibilities is to apply valuation procedures of financial options in real options while these two options have some differences. In this paper, we apply Asian real option approach for valuation of projects in order to become more realistic. Asian option is a kind of financial option that its value, despite of ordinary options, depends on price variation of underlying asset during a period of time. This study utilizes binomial bushy tree for valuation of Asian option. Our proposed approach has been applied in a real project. As expected, the Asian real option estimates the value of flexibilities inherent in the project less than the plain vanilla option.
  Keywords: project evaluation, Real option, Asian option, Asian real option, Binomial bushy tree
 • S. Noori*, S. Yaghoubi Pages 349-360
  In this paper, dynamic PERT networks with finite capacity of concurrent projects are expressed in the framework of networks of queues. In this investigation, it is assumed that the system capacity is finite and new projects are generated according to a Poisson process. There is only one server in every service station and the discipline of queue is FCFS (Fist Come, First Served). Each activity is performed independently in its corresponding service station with exponential distribution. For calculating the mean project completion time in dynamic PERT network with finite capacity, we first convert the network of queues into a stochastic network. Then, by constructing a proper finite-state continuous-time Markov model, a system of differential equations is created to solve and find the manufacturing lead time distribution for any particular work, analytically. Finally, by using Little’s Theorem the mean project completion time is obtained.
  Keywords: Project management, Network of queue, Markov Processes
 • S. Ebrahimnezhad*, V. Ahmadi, H. Javanshir Pages 361-376
  In recent years the complexity of projects, competitive business environment and organization resource constraints has resulted in attention to project management in achieving project objectives. Consequently employers looking to increase quality, reduce execution time and costs that are the main objective of the projects. It is therefore essential project managers with appropriate resource allocation and decision making process in order to meet the above objectives.Since most previous work has been done in terms of certainty and unrealistic conditions, there is a serious split in the decisions made by the project managers in the field of project management knowledge. Thus, one of the most prominent features of this study is to consider the conditions of uncertainty which is closer to the real world. In the present study, a fuzzy mathematical model is suggested for a network of activities which each includes several modes of execution in order to select the best mode among the possible modes and trade-off their criteria that will result to achieve the aforesaid purposes. To do this, a None-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) was designed to solve the suggested model. Then, a case study was conducted on the oil industry and the performance of the suggested model and the algorithm was examined. Furthermore, the level of attention paid by the project manager to the qualitative comments of the experts is shown using Fuzzy Alpha-cut Method. Testing the validity of such computational results indicates that when α=1, then the answers are oriented mostly toward the project contractual conditions which are the same conditions as expected by project manager. The more we are approaching from certainty conditions toward α=0 and indeed the uncertainty conditions, the worse conditions the answers resulted by solving the algorithm will have in terms of time, cost and quality. It is due to the fact that the project manager is taking the uncertainty conditions and risks into consideration by paying attention to the experts’ comments that will threat and worsen the general situation of the project.
  Keywords: Time, cost, quality trade, off, Fuzzy Logic, CPM Network, Genetic Algorithm
 • M. Parsa, A. Shahandeh*, A. Kamali, B. Naji, M. Sami, Mostafa Parsa Pages 377-393
  Performance appraisal is a process that will be used by firms to evaluate their employees’ efficiency and productivity in order to make different decision such as determination of salary, reward, training needs and etc. A basic drawback of previous methods of performance evaluation is their biased results due to influence of rater's personal motives and subjective. In this research two new methods have been developed that will resolve the problem. The proposed methods are applicable for the jobs that quantitative standards can be defined for employees working. As a case study, proposed methods were implemented in one of the HESA's laboratories. For evaluating the long-term performance of total system, statistical analysis based on steady state simulation was used. The results indicate significant and positive effects of the new methods.
  Keywords: Performance evaluation, Rater's errors, Hypothesis testing, Monte Carlo simulation