فهرست مطالب

طب جنوب - سال هفدهم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1393)
 • سال هفدهم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/01/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فاطمه رستم خانی، حمیرا زردوز، صالح زاهدی اصل صفحات 1-10
  زمینه
  امروزه با توجه به سبک زندگی درصد زیادی از مردم با استرسورهای حاد مختلفی مواجه هستند که ممکن است به بیماری های متابولیک گوناگون منجر شود. تحقیق حاضر به بررسی نقش استرس روانی حاد که در جوامع بسیار شایع است، بر ترشح انسولین از جزایر جدا شده در نمونه های آزمایشگاهی رت پرداخته است.
  مواد و روش ها
  در این بررسی موش های صحرایی نر نژاد ویستار به گروه های کنترل و آزمون (در هر گروه 6 سر) تقسیم شدند. استرس توسط communication box به صورت حاد اعمال شد. ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده به روش استاتیک بررسی شد. سطوح پلاسمایی گلوکز، انسولین و کورتیکوسترون اندازه گیری شدند. به علاوه وزن غدد فوق کلیه نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  استرس روانی حاد سطوح کورتیکوسترون پلاسمایی پایه را به طور معنی داری تغییر نداد. حال آنکه، بلافاصله پس از مواجه شدن با استرس، سطح کورتیکوسترون پلاسما در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (001/0>P). استرس حاد غلظت انسولین پلاسمایی را نیز به طور معنی داری افزایش داد (001/0>P). وزن غدد فوق کلیه و شاخص HOMA-IR تغییر معنی داری را در گروه آزمون نشان ندادند. مواجه شدن با استرس در ترشح انسولین از جزایر نیز تغییر معنی داری ایجاد نکرد.
  نتیجه گیری
  مطالعه کنونی نشان داد که اعمال استرس روانی حاد علی رغم افزایش معنی دار غلظت کورتیکوسترون پلاسما تغییری در میزان ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده ایجاد نمی کند.
  کلیدواژگان: استرس روانی، انسولین، جزایر لانگرهانس، کورتیکوسترون، گلوکز
 • سیما نصری * صفحات 11-20
  زمینه
  دیابت نوع 1 سبب اختلال در فرایندهای شناختی، حافظه و یادگیری می شود. در پژوهش حاضر تاثیر تجویز دراز مدت فلاونوئید رزوراترول بر حافظه و یادگیری در موش های صحرایی نر دیابتی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  موش ها به 4 گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با رزوراترول، دیابتی و دیابتی تحت تیمار با رزوراترول تقسیم شدند. برای دیابتی نمودن موش ها، از استرپتوزوتوسین استفاده شد. رزوراترول به میزان 10 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی به مدت 8 هفته تزریق شد. برای ارزیابی حافظه و یادگیری، از آزمون اجتنابی غیرفعال و ماز Y استفاده شد. جهت بررسی آماری از نرم افزار SPSS ویرایش 17 و روشT تست زوجی و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.
  یافته ها
  درمان موش های دیابتی با رزوراترول موجب کاهش معنی دار سطح گلوکز گردید (01/0>P). در یادگیری اجتنابی غیرفعال از نظر تاخیر اولیه هیچ گونه تفاوت معنی دار بین دو گروه دیابتی و دیابتی تحت تیمار وجود نداشت. همچنین، کاهش معنی دار تاخیر در حین عبور در موش های دیابتی و دیابتی تحت تیمار مشاهده گردید (01/0>P). در ماز Y، رزوراترول درصد تناوب را در گروه دیابتی بهبود بخشید (05/0>P).
  نتیجه گیری
  احتمالا به دلیل تفاوت مکانیزم حافظه دراز مدت و کوتاه مدت، تیمار دراز مدت رزوراترول تاثیر معنی دار بر حافظه و یادگیری در مدل یادگیری اجتنابی غیرفعال نداشت. اما در ماز Y که روشی جهت تعیین حافظه فضایی است، رزوراترول سبب بهبود حافظه فضایی در حیوانات دیابتی شد. بنابراین، رزوراترول نه تنها سبب تنظیم قندخون در موش های دیابتی می شود، بلکه می تواند سبب بهبود حافظه کوتاه مدت آنها نیز شود.
  کلیدواژگان: رزوراترول، دیابت، یادگیری، حافظه، موش صحرایی نر
 • محمد کرمی، سودابه سعیدنیا، محمدعلی ابراهیم زاده، مقداد امالی امیری، نورالهدی کرمی صفحات 21-32
  زمینه
  الیاف ذرت که از گیاه Zea mays L. به دست می آید، دارویی گیاهی و سنتی در چین است که در بسیاری از بخش های دنیا برای درمان ادم، عفونت های کلیوی، نقرس، سنگ های کلیوی، بیماری های مجاری کلیوی و پروستات به کار رفته است. گزارش هایی از اثر آنتی اکسیدانی این ماده وجود دارد. هر چند منابع علمی کمی برای تائید اثر بخشی ان موجود می باشد. در این مطالعه اثر آنتی اکسیدانی و جلوگیری از سمیت کبدی الیاف ذرت با سیستم پرفیوژن کبد جدا شده موش صحرایی (IRPL) بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  عصاره های آبی و متانولی از الیاف ذرت خشک شده در دوزهای 10، 20، 40، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم استفاده شد. حیوان مورد آزمایش موش های صحرایی آلبینو با وزن 220-180 گرم بودند. پس از بیهوشی کامل توسط دی اتیل اتر، حفره شکمی حیوان باز شد و با استفاده از اسکالپ وین ریز وارد ورید پورت شده و به جریان پرفیوژن وصل شد. به فاصله کوتاهی در ورید اجوف تحتانی اسکالپ وین مناسب وارد و ثابت شد. عصاره ها و فراکشنه ها با دوزهای ذکر شده بعد از برقراری جریان پرفیوژن، به بافر پرفیوژن اضافه شد. مایعات خروجی از ورید اجوف تحتانی به منظور اندازه گیری گلوتاتیون جمع آوری شدند. یک نمونه کبدی به منظور اندازه گیری گلوتاتیون و یک نمونه کبدی دیگر به منظور آزمایشات هیستوپاتولوژیکی در فرمالین 10 درصد نگهداری گردید. آنالیز آماری داده ها به روش آنالیز واریانس یک سویه (ANOVA) و متعاقب آن دانکن انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که احیای گلوتاتیون به گونه قابل توجهی با افزایش دوز عصاره های آبی و متانولی در مقایسه با گروه کنترل بالا می رود. یافته های پاتولوژی نیز موید این مطلب بود که با افزایش دوز، شدت آسیب های بافتی (هموراژی، فیبروز، نکروز) کمتر شده است. در زمان 120 دقیقه نمونه گیری، تغییرات گلوتاتیون در گروه های مورد آزمایش بیشترین اختلاف را با گروه کنترل داشت (01/0>P).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که عصاره های آبی و متانولی الیاف ذرت، اثرات نامطلوبی MDMA روی کبد را تا حدود قابل توجهی کاهش داد. این اثر وابسته به دوز بوده و وابسته به حضور ترکیبات فلاونوئیدها و فنول ها است.
  کلیدواژگان: کاکل ذرت، آنتی اکسیدانت، اکستازی (MDMA)، پرفیوژن کبدی، گلوتاتیون
 • علیرضا ژاپونی نژاد، محسن رضازاده، حمید کاظمیان، نسیمه فردموسوی، احسان الله غزنوی راد * صفحات 33-41
  زمینه
  افزایش عفونت های ایجاد شده به وسیله سویه های استافیلوکوکوس اورئوس و تغییر در الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، منجر به استفاده مجدد از آنتی بیوتیک های ماکرولید- لینکوزآمید و استرپتوگرامین B جهت درمان این عفونت ها شده است. با توجه به اینکه تاکنون در ایران مطالعه ای بر روی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس های اکتسابی از جامعه صورت نپذیرفته است، بنابراین این بررسی با هدف تیپ بندی مولکولی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس دارای مقاومت فنوتیپی نسبت به ماکرولید- لینکوزآمید و استرپتوگرامین B برگرفته شده از جامعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد.
  مواد و روش ها
  از 568 نمونه مربوط به سواپ بینی گرفته شده از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک، 84 سویه استافیلوکوکوس اورئوس جدا گردید. تمامی نمونه ها با استفاده از روش های استاندارد و مرسوم جهت تشخیص اختصاصی استافیلوکوکوس اورئوس تعیین هویت گردیدند. آزمون دی (D test) جهت تعیین انواع فنوتایپ ها انجام پذیرفت، همچنین تیپ بندی مولکولی با روشspa typing صورت پذیرفت.
  یافته ها
  6 نمونه (7 درصد) از 84 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از جامعه دانشجویان، مقاوم به متی سیلین و 78 نمونه (93 درصد) حساس به متی سیلین بودند. از 84 سویه استافیلوکوکوس اورئوس 8 نمونه (5/9 درصد) دارای مقاومت ساختمانی با spa تایپ های 1944t، 084t، 3204t، 012t، 5598t، 304t، 701t، 660t، 2 نمونه (5/2 درصد) دارای مقاومت القایی و spa تایپ 077t و 9024t، 2 نمونه (5/2 درصد) دارای فنوتایپ دی منفی و spa تایپ 084t و 1149t و 72 نمونه (5/85 درصد) دارای فنوتایپ حساس بودند. ضمنا 2 سویه مقاوم به متسیلین کسب شده از جامعه دارای مقاومت ساختمانی و 4 سویه دیگر دارای فنوتایپ حساس بودند.
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد که مقاومت ساختمانی فراوانی بیشتری نسبت به مقاومت القایی در میان استافیلوکوکوس اورئوس های اکتسابی از جامعه دارد. همچنین با توجه به وجود مقاومت القایی نسبت به کلیندامایسین در استافیلوکوکوس اورئوس های اکتسابی از جامعه انجام آزمون دی (D test) جهت تشخیص این نوع مقاومت احساس می گردد. ضمنا سویه های دارای مقاومت القایی، ساختمانی و سویه هایی که آزمون D در آنها منفی بود، دارای تایپ های مولکولی متفاوتی هستند.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، ناقلین بینی، آزمون D، مقاومت القایی کلیندامایسین، spa تایپ
 • شهلا عباس پور، جلال مردانه، خدیجه احمدی صفحات 42-48
  زمینه
  شیگلوز در تمام جهان اندمیک بوده و از جمله شایع ترین عوامل ایجادکننده بیماری های اسهالی باکتریایی می باشد. مقاومت آنتی بیوتیکی شیگلا یک مشکل در حال پیشرفت در جهان می باشد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی شیگلوز و تعیین پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های ایزوله شده از کودکان مبتلا در شهر تهران بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 9131 بیمار دارای اسهال حاد صورت گرفت. به منظور جداسازی باکتری شیگلا از نمونه های مدفوع، کشت بر روی محیط های انتخابی و افتراقی انجام شد. پس از تایید باکتری با استفاده از تست های بیوشیمیایی، تست حساسیت آنتی بیوتیکی به کمک روش دیسک دیفیوژن بر اساس آنچه توسط موسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) پیشنهاد می شود، انجام شد.
  یافته ها
  از مجموع 9131 نمونه مدفوع مورد مطالعه، باکتری شیگلا در 90 مورد جداسازی شد. شیگلا سونئی شایع ترین گونه جدا شده بود. 2/92 درصد از ایزوله ها به کوتریموکسازول مقاوم بودند. در مقابل، اغلب سویه های ایزوله شده به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین، ایمی پنم، و نسل سوم سفالوسپورین ها حساس بودند.
  نتیجه گیری
  برنامه های نظارتی در زمینه مقاومت ضدمیکروبی نباید تنها به شناسایی گونه های باکتریایی پاتوژنیک با گزارش اطلاعاتی نظیر سروتایپینگ، میزان شیوع میکروارگانیسم ها و حساسیت به عوامل ضدمیکروبی کنونی مورد استفاده جهت درمان، معطوف شود بلکه باید برنامه های مداخله ای نظیر حذف ارگانیسم از مخازن به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: کودکان، شیگلوز، آنتی بیوتیک، مقاومت
 • افشین شیرکانی، مسعود مظفری، مالک زارعی صفحات 49-57
  زمینه
  گیاهان دارویی که در درمان بیماری ها استفاده می شود دارای عوارض جانبی بسیار کمتری در مقایسه با داروهای صناعی است. استفاده بی رویه از داروهای ضدمیکروبی صناعی باعث افزایش مقاومت های میکروبی در چندین سوش میکروبی شده است.
  مواد و روش ها
  در این بررسی، اثرات ضد میکروبی عصاره های متانولی 14 نمونه گیاهی بر روی سوش های میکروبی استاندارد بررسی شد. گونه های گیاهی از منطقه دشتی استان بوشهر جمع آوری شده است. عصاره نمونه های گیاهی خشک شده را با استفاده از محلول متانول/DMSO به غلظت های 25/0، 5/0، 1، 2، 4 درصد رسانیده، و اثرات ضدمیکروبی آنها به روش سیلندر پلیت و برحسب قطر هاله عدم رشد مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین اثر بر روی اشرشیاکلی مربوط به گیاه قمیش و کمترین اثر مربوط به گیاه خرگ بود. بیشترین اثر بر روی استافیلوکوکوس آرئوس مربوط به برگ حنا و خرگ و کمترین اثر مربوط به عصاره کروج بود. بیشترین اثر بر روی میکروکوکوس لوتئوس مربوط به برگ نخل و کمترین اثر مربوط به عصاره ورثی بود. بیشترین اثر بر روی کلبسیلاپنومونیه مربوط به عصاره کروج و کمترین اثر مربوط به عصاره ورثی بود. بیشترین اثر بر روی پسودوموناس آیروژینوزا مربوط به عصاره قمیش بود. بیشترین اثر بر روی باسیلوس سوبتیلیس مربوط به گزپرگل و انزروت بود.
  نتیجه گیری
  عصاره متانولی قمیش در غلظت 4 درصد اثرات ضدمیکروبی مشابهی با اثرات آنتی بیوتیک های سفالوتین (30 میلی گرم)، آمیکاسین (30 میلی گرم) و پیپراسلین (30 میلی گرم) بر روی اشرشیاکلی و پسودوموناس آیروژینوزا نشان دادند. عصاره متانولی حنا در غلظت 4 درصد اثرات ضدمیکروبی مشابهی با اثرات آنتی بیوتیک های آمیکاسین (30 میلی گرم) و کلرامفنیکل (30 میلی گرم) بر روی کلبسیلاپنومونیه نشان دادند.
  کلیدواژگان: اثرضدمیکروبی، قطر هاله عدم رشد، عصاره گیاه و دشتی
 • زهرا ایزدی، علی سروش زاده، سیدعلی محمد مدرس ثانوی، محمود اثنی عشری، پوراندخت داودی صفحات 58-69
  زمینه
  گیاه سرخارگل، گیاهی علفی می باشد که به عنوان قابض، ضدعفونی کننده، ضدمیکروب و ضدمسمومیت به کار می رود. هدف اصلی پژوهش کنونی بررسی خاصیت ضدمیکروبی اسانس حاصل از اندام هوایی این گیاه بر تعدادی از میکروارگانیسم ها شامل باکتری های گرم مثبت و منفی، قارچ های رشته ای و مخمر می باشد.
  مواد و روش ها
  در این بررسی تجربی آزمایشگاهی نمونه گیاهی برای تهیه اسانس در مرحله گل دهی کامل جمع آوری گردید. استخراج اسانس از اندام هوایی به روش تقطیر با آب و به کارگیری دستگاه کلونجر انجام شد. شناسایی اجزای اسانس با استفاده از دستگاه های کروماتوگراف گازی و کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی انجام شد. خواص ضدمیکروبی اسانس گیاه با استفاده از روش انتشار در آگار (دیسک دیفیوژن) و رقیق سازی در چاهک (میکروبراث دایلوشن) بررسی شد. در پایان داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 15 و به کمک آزمون های آماری t و دانکن تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  شناسایی اجزای اسانس با استفاده از دستگاه های کروماتوگراف گازی و کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی وجود 29 ترکیب را نشان داد که در مجموع 21/96 درصد از کل اسانس را تشکیل دادند. در میان ترکیبات شناسایی شده جرماکرن دی (30/53 درصد)، پاراسیمن (78/9 درصد)، بتا کاریوفیلن (52/7 درصد)، آلفا هومولن (22/5 درصد)، بتا بیسابولن (43/4 درصد) و آلفا پینن (23/4 درصد) به ترتیب اجزای اصلی اسانس بودند. اسانس حاصل از اندام هوایی با میانگین قطر هاله عدم رشد 63/39 میلی متر اثر ضدقارچی خوبی در مقابل قارچ های رشته ای و مخمر نشان داد. میکروارگانیسم ها از نظر مقاومت نسبت به اسانس گیاهی متفاوت بوده و باکتری ها (گرم مثبت و گرم منفی) نسبت به قارچ ها و باکتری های گرم منفی نسبت به باکتری های گرم مثبت مقاوم تر بودند. پسودوموناس آئروژینوزا و سالمونلا تیفی موریوم از سایر میکروارگانیسم ها نسبت به اسانس مقاوم تر بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که اسانس گیاه سرخارگل دارای اثرات ضدمیکروبی قابل ملاحظه ای می باشد و می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک های سنتزی که مقاومت میکروبی به آن ها رو به افزایش است، به کار رود.
  کلیدواژگان: گیاه سرخارگل، اسانس، جرماکرن دی، خواص ضدمیکروبی
 • فاطمه اربابی کلاتی، فرشید اربابی کلاتی صفحات 70-75
  زمینه
  سرکوب مغز استخوان از عوارض تهدیدکننده حیات، ناشی از شیمی درمانی است که متعاقب ایجاد نوتروپنی یا لکوپنی، موجب نیاز به بستری یا استفاده از آنتی بیوتیک ها در بیماران می گردد. در چندین بررسی از مکمل روی در کنار شیمی درمانی برای کاهش عوارض درمان سرطان استفاده شده و نتایج نشان دهنده کاهش عود موضعی و متاستاز و افزایش میزان بقا بوده است. بنابراین پژوهش کنونی جهت بررسی اثر سولفات روی خوراکی در پیشگیری از تغییرات خونی ناشی از شیمی درمانی طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک کارآزمایی بالینی دوسوکور بود، که 50 بیمار بزرگسال تحت شیمی درمانی در طی سال های 88-87 وارد مطالعه شدند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 25 تایی سولفات روی یا دارونما تقسیم شدند. بیماران گروه مورد همزمان با شروع شیمی درمانی روزانه 3 عدد کپسول سولفات روی 220 میلی گرمی (ساخت شرکت الحاوی) را تا پایان دوره شیمی درمانی دریافت می کردند. گروه کنترل نیز همزمان با شروع شیمی درمانی روزانه 3 عدد کپسول حاوی دارونما که از لحاظ شکل، طعم و رنگ مشابه دارو بود و توسط شرکت سازنده داروی سولفات روی تهیه شده بود را تا پایان دوره شیمی درمانی دریافت کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 17 و آزمون تی مستقل مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه بین دو گروه مورد و شاهد از نظر تعداد گلبول های سفید (7/0=P value)، گلبول های قرمز (4/0=P value) و میزان هموگلوبین (9/0=P value) پس از مداخله تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد (CI= 95 درصد).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه استفاده از سولفات روی خوراکی نمی تواند از تغییرات خونی ناشی از شیمی درمانی جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: سولفات روی، شیمی درمانی، تغییرات خونی، گلبول های سفید
 • سینا دوبرادران، امیرعباس حامدیان، رحیم طهماسبی، حسین قائدی، اعظم محمدی، حمیدرضا علیزاده اطاقور صفحات 76-84
  زمینه
  شیر منبعی ارزشمند، از مواد مغذی است که میکرو ارگانیسم ها در صورت مساعد بودن شرایط می توانند در آن رشد کنند. این بررسی به منظور ارزیابی کیفیت میکروبی شیرهای پاستوریزه و استریلیزه موجود در شهر بوشهر صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی در پاییز و اوایل زمستان سال 1389 انجام شد. در این مطالعه 11 مارک شامل 6 مارک پاستوریزه و 5 مارک استریلیزه و در مجموع 160 نمونه مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند. آزمایشات میکروبی انجام شده شامل باکتری های هتروتروف، کلیفرم کل و اشرشیاکلی (E.coli) طبق استاندارد متد بود. در این تحقیق، ارتباط بین رشد باکتری های هتروترف و کلی فرم با پارامترهای دما و اختلاف زمان بین تاریخ تولید و تاریخ نمونه برداری (دوره نگهداری) سنجیده شد و از نرم افزار SPSS نسخه 16 جهت آنالیز استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از 98 نمونه پاستوریزه 7/35 درصد نمونه ها دارای آلودگی باکتریایی هتروترفیک (HPC) و 2/15 درصد دارای آلودگی کلی فرم کل بودند و در 62 نمونه استریلیزه هیچ گونه آلودگی مشاهده نشد. میانگین باکتری های هتروتروف در شیر پاستوریزه، از استاندارد ملی ایران بسیار بالاتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که رشد باکتری های هتروترف و کلی فرم با دما دارای رابطه مستقیم و معنی داری می باشد ولی با دوره نگهداری رابطه ی معنی داری به دست نیامد.
  کلیدواژگان: کیفیت میکروبی، شیر پاستوریزه، استریلیزه، ایران
 • سینا دوبرادران، فردیس محمدزاده صفحات 85-98
  نفت در بسیاری از صنایع اهمیت حیاتی دارد و مهم ترین منبع تامین انرژی در سطح بین المللی است و 32 درصد منبع تامین انرژی در اروپا و آسیا و بیش از 53 درصد در خاورمیانه را تشکیل می دهد. بالاترین حجم محصولات این صنعت شامل نفت سوختی و گازوئیل می باشد. نفت به عنوان ماده اولیه در ساخت بسیاری از محصولات شیمیایی مانند داروها، حلال ها، کودهای شیمیایی، آفت کش ها و غیره کاربرد دارد. با توجه به جایگاهی که صنایع پتروشیمی در جهان امروز پیدا کرده است، نباید از صدمات آن به انسان و محیط زیست غافل بود و باید به دنبال راه حل هائی برای کاهش این آسیب ها باشیم. امروزه پالایشگاه ها میلیون ها پوند آلاینده در هوا منتشر می کنند که خطری جدی برای سلامتی انسان و محیط زیست به شمار می آید و کیفیت زندگی افراد مجاور جوامع صنعتی را با آسیب های جدی روبرو می کنند. از جمله این آلاینده ها می توان به ترکیبات آلی فرار، SO2، NOx، ذرات معلق، CO، H2S وHAPs اشاره کرد. این آلاینده ها تاثیرات سوء مختلفی بر بخش های گوناگون اکوسیستم، محیط زیست و جانداران دارند لذا در این مقاله سعی شده به پاره ای از این مشکلات اشاره شود.
  کلیدواژگان: نفت، آلاینده ها، محیط زیست، انسان، هوا
 • محسن خوش نیت نیکو، ژاله شادمان، باقر لاریجانی صفحات 99-106
  زمینه
  گرسنگی و سوء تغذیه در دوران بارداری با عواقب سوئی همچون هیپوگلیسمی، کتونمی، اختلال در رشد هوشی جنین، وزن پایین تولد و حتی سقط جنین ارتباط دارد. از مقایسه طول مدت بارداری با طول مدت سال می توان نتیجه گرفت که حدود 75 درصد بارداری ها با ماه رمضان مصادف می شوند. اگرچه، روزه داری ماه رمضان مترادف با گرسنگی و یا سوء تغذیه نمی باشد، با این حال، آگاهی از اثرات روزه داری ماه رمضان بر نتیجه بارداری اهمیت زیادی دارد. در این مقاله مروری، نتایج تمام مطالعات مرتبط با اثرات احتمالی روزه داری در بارداری، نتیجه بارداری و شیردهی گردآوری و در مورد نتایج آن ها بحث شده است.
  مواد و روش ها
  مطالب مورد نظر از اینترنت از طریق واژه های رمضان، روزه داری ماه رمضان، روزه داری اسلامی، روزه داری در ماه رمضان و گرسنگی به همراه واژه های بارداری، وزن تولد، شیردهی، تولد زود هنگام، ترکیب شیر، شیر مادر در پایگاه PubMed، SID (Scientific Information Database) و برخی مقاله های منطقه ای جستجو و تعداد 40 مقاله مرتبط (توصیفی- تحلیلی، کارآزمایی بالینی و مقالات مروری) از سال 1968 تا 2010 جمع آوری و مطالعه شد.
  یافته ها
  بر اساس اطلاعات موجود، در صورتی که مادر باردار در ماه رمضان تغذیه مناسبی داشته باشد، روند طبیعی بارداری طی شده و روزه داری اثرات سوئی بر رشد جسمی و هوشی جنین نخواهد داشت.
  نتیجه گیری
  با رعایت نکات تغذیه ای، مادران شیرده نیز می تواند در ماه رمضان روزه بگیرند.
  کلیدواژگان: روزه داری، رمضان، بارداری، شیردهی
|
 • Fatemeh Rostamkhani, Homeyra Zardooz, Saleh Zahediasl Pages 1-10
  Background
  Nowadays according to our life style high percent of people are exposed to different acute stressors which may result in various metabolic disorders. In order to more clarify the effect of acute psychological stress، which is very common in the societies، on insulin secretion from isolated islets the present study was designed.
  Material And Methods
  Animals were divided into control and experimental groups (n= 6/group). Stress was induced acutely by a communication box. Then insulin secretion from isolated islets of Langerhans was studied statically. Plasma glucose، insulin and corticosterone levels were measured. In addition the adrenal glands’ weight was also evaluated.
  Results
  Acute psychological stress did not change basal plasma corticosterone levels significantly. Whereas، immediately after acute exposure to stress، plasma corticosterone level significantly increased compared to the control group. Acute stress increased plasma insulin concentration markedly. The weight of adrenal glands and HOMA-IR index showed no significant change in the experimental group. Stress exposure resulted in no significant change of insulin secretion from islets.
  Conclusion
  From the results of the present study، it could be concluded that application of acute psychological stress، despite the significant increase of plasma corticosterone concentration did not change insulin secretion from isolated islets of Langerhans.
  Keywords: psychological stress, insulin, islets of Langerhans, corticosterone, glucose
 • Sima Nasri * Pages 11-20
  Background
  Diabetes type I is accompanied with disturbances in cognitive skills، memory and learning. In this research، we evaluated the effect of resveratrol chronic treatment on learning and memory in diabetic male rats.
  Material And Methods
  Rats were divided into 4 groups: control، resveratrol-treated control، diabetic and resveratrol-treated diabetic groups. We used streptozotosin for inducing diabetes. Resveratrol (10mg/kg I. p.) was administered for 8 weeks. For evaluation of learning and memory، passive avoidance test and Y-maze task were used. For Statistical analysis، SPSS software and paired T-test and one-way ANOVA were used.
  Results
  Resveratrol decreased serum glucose in diabetic rats (P<0. 01). In passive avoidance learning، there wasn’t any significant difference in initial latency between diabetic and treated- diabetic group. Also، a significant decrease of step latency was observed in diabetic and treated diabetic rats (P<0. 01). In Y maze، Resveratrol improved alternation percentage in diabetic rats.
  Conclusion
  Probably due to different mechanism of long term and short term memory، long term resveratrol treatment didn’t improve memory and learning in passive avoidance learning. In Y maze، method for determining the spatial memory، resveratrol improved spatial memory in diabetic rats. Resveratrol not only regulates glucose in diabetic rats but also it improves short term memory.
  Keywords: resveratrol, diabetes, learning, memory, male rat
 • Mohammad Karami, Soodabeh Saeed Nia, Mohammad Ali Ebrahimzadeh, Meghdad Amali Amiri, Noorolhoda Karami Pages 21-32
  Background
  Corn silk is obtained from the plant Zea mays L. A traditional herbal medicine is in China. This has been used in many parts of the world to treat edema، kidney infections، gout، kidney stones، kidney diseases and prostate. Reports of the antioxidant effects of this material are available. Although little scientific resources are available to confirm its efficacy. In this study we tried to find out the antioxidant effect and preventing of hepatotoxicity effect of Corn silk with IRLP Isolated Rat Liver Perfusion) system.
  Material And Methods
  The aqueous and methanol extracts of dried Corn silk doses (10، 20، 40، 50 and 100 mg/kg) was used. Albino Rats weighing 220-180 g were examined after anesthesia by diethyl ether، the abdominal cavity of the animal T-shaped pattern excision in the abdomen and around) is opened. Then portal vein connected to the perfusion flow by using small scalp Vienna (No. 23) into the portal vein. After reaching perfusion flow rate to 20 ml per minute، extracts and fraction with above doses were added to perfusion buffer. Fluid outflows from the inferior vena cava، were collected for measurement of glutathione. One sample of the liver was removed for glutathione measurement and one sample was maintained in 10% formalin for histopathological examination. Differences between group means were estimated using oneway ANOVA followed by Duncan’s multiple range test.
  Results
  The results showed that reduced glutathione level increased significantly by aqueous and methanol extract in comparison with controls. Pathology results confirmed that by increasing dose of extracts، severity of tissue damage (hemorrhage، fibrosis، and necrosis) is reduced. In samples taken at intervals of 120 minutes، changes in the glutathione of case groups showed significant difference in comparison with the control group (p<0. 01).
  Conclusion
  Findings indicated that aqueous and methanolic extracts of corn fiber، reduced hepatic damages of MDMA significantly. This effect was dose dependent and because of flavonoid and phenol compounds.
  Keywords: corn silk, antioxidant, MDMA (ecstacy), liver perfusion, glutathione
 • Alireza Japoni, Nejad, Mohsen . Rezazadeh, Hamid Kazemian, Nasimeh Fardmousavi, Ehsanallah Ghaznavi, Rad Pages 33-41
  Background
  Increasing frequency of Staphylococcus aureus infections and changes in antimicrobial resistance pattern have led to renewed interest in the use of lincosamide– streptogramin B (MLSB) antibiotics for treatment of infections. Since no study has focused on the molecular epidemiology of community -acquired staphylococcus aureus isolates in Iran، the aim of this study was to determine the molecular typing and prevalence of the macrolides-lincosamides-streptogramins B (MLSB) resistance in community associated s. aureus isolated from healthy students at Arak university of Medical sciences.
  Material And Methods
  568 healthy students from Arak university of Medical sciences were subjected to this study. All samples were subjected to S. aureus–specific isolation procedures. D test was performed to determine various phenotypes as well as spa typing done for molecular typing of these strains.
  Results
  Of 568 the 84 community acquired Staphylococcus aureus، six (7%) were Methiclicin resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) and 78 (93%) were Methicillin sensitive Staphylococcus aureus (CA-MSSA) of the 84 s. aureus strains، eight (9. 5%) showed constitutive resistance with spa type t660، t701، t304، t5598، t012، t3204، t084 and t1944. Two strains (2. 5%) demonstrated inducible resistance with spa type t9024، t077، two strains (2. 5%) were D test negative with spa type t084 and t1149. 72 (85. 5%) strains. Illustrated susceptible Phenotype. Among CA-MRSA isolates، two strains had constitutive resistance and four remaining CA-MRSA had susceptible phenotype
  Conclusion
  The result of this study indicates that in community associated s. aureus strains، constitutive MLSB resistance rate is higher than the rate of inducible resistance. Presence of inducible resistance to clindamycin in CA-MRSA strains، warrants that D test should be performed to detect this type of resistance. All isolates with inducible and constitutive resistance and D zone negative strains had different molecular typings.
  Keywords: s.aureus, D test, nasal carrier, inducible clindamycin resistance, spa type
 • Shahla Abbaspour, Jalal Mardaneh, Khadijeh Ahmadi Pages 42-48
  Background
  Shigellosis is endemic throughout the world and it is among the most common causes of bacterial diarrheal diseases. Antibiotic resistance of Shigella is becoming a progressive problem in world. The aim of this study was the survey of shigellosis frequency and determination of antibiotic resistance profile of isolated strains from infected children in Tehran.
  Material And Methods
  This study conducted on 9131 patients with acute diarrheal disease. For isolation of Shigella spp. from stool samples، culture performed on different selective and differential media. After confirmation of bacteria by biochemical tests، susceptibility testing was done by disc diffusion method according to clinical and laboratory standards (CLSI) recomendations.
  Results
  Among 9131 stool samples، Shigella spp. was isolated from 90 cases. Shigella sonnei was the most common isolated species. 92/2 % of isolates were resistant to cotrimoxazole. In contrast، most of the Shigella spp. was founded to be sensitive to ciprofloxacin، imipenem and third-generation cephalosporins.
  Conclusion
  Surveillance programs on antimicrobial resistance not only identify pathogenic bacterial species، by reporting data like serotyping، microorganisms incidence rates، and susceptibility to the antimicrobial agents currently used for treatment، but also contribute to monitoring the intervention strategies including removing organism from reservoirs.
  Keywords: children, Shigellosis, antibiotic, resistance
 • Afshin Shirkani, Masoud Mozaffari, Malek Zarei Pages 49-57
  Background
  Medicinal plants are used in treating diseases as low-risk، available and inexpensive natural materials with higher consumption by people comparing to synthetic antimicrobial drugs. Excessive use of antimicrobial drugs led to medicinal resistance against different antibiotics in most bacteria.
  Material And Methods
  In this empirical experimental study، the antimicrobial effects of methanolic extracts of 14 medicinal plants species were examined comparing to conventional therapeutic antibiotics against standard bacterial strains. The plant species were collected from dashti of Bushehr province. The methanolic extract of the cultivations broths were prepared in different concentrations (0/25%، 0/5%، 1%، 2% and 4%) dissolved in DMSO/ Methanolic solution and their antibacterial potency respected on the inhibition zone using the disc diffusion assay.
  Results
  The maximum effects on Escherichia coli belonged to Arundo donax and the least effects belonged to Calotropis procera. The maximum effects on Staphylococcus aureus belonged to Lawsonia inermis and the least effects belonged to Calotropis procera. The maximum effects on Micrococcus luteus belonged to Phoeniex doctylifera and the least effects belonged to Oligomeris baccatus. The maximum effects on Klebsiella pneumonia belonged to mnocarpos decander and the least effects belonged Oligomeris baccatus. The maximum effects on pseudomonas aeroginosa belonged to Arundo donax. The maximum effects on Bacillus subtilis belonged to Astragalus arbusculinus.
  Conclusion
  The antimicrobial effects of 4% methanolic extracts of Arundo donax were comparable to Cephalotin (30mcg)، Piperacilin (30mcg) and Amikacin (30mcg) against Escherichia coli and pseudomonas aeroginosa. The antimicrobial effects of %4 extracts of Lawsonia inermis were similar to Amikacin (30mcg) and Chloramphenicol (30mcg) against Klebsiella penumoniae.
  Keywords: antimicrobial activity, inhibition zone, plant extract, Dashti
 • Zahra Izadi, Ali Sorooshzadeh, Seyyed Ali Mohammad Modarres Sanavi, Mahmood Esna, Ashari, Poorandokht Davoodi Pages 58-69
  Background
  Purple coneflower (Echinaceae purpurea L.) is a perennial herbaceous with astringent properties، disinfectant، antimicrobial and anti intoxication activity. The main objective of this study was to evaluate the antimicrobial activity of shoot essential oil of purple coneflower against some microorganisms including gram positive، gram negative bacteria، filamentous fungi and yeasts.
  Material And Methods
  In this experimental and laboratory investigation، plant samples were collected in full blooming stage. Shoot essential oil was extracted by hydro-distillation technique using Clevenger apparatus. The chemical constitutes of this oil was analyzed by GC and GC/MS method. Anti microbial properties of the essential oil were determined using micro broth dilution and well disk diffusion methods. At the end، data were analyzed by the SPSS version 15 software، using the T-test and Duncan s'' test.
  Results
  Twenty nine components were identified by GC and GC/MS in the essential oil of purple coneflower representing 96. 21% of total oil. The major components were Germacrene D (53. 30%)، -Cymene (9. 78%)، β-Caryophyllene (7. 52%)، α-Humulene (5. 22%)، β-Bisabolene (4. 43%) and α-Pinene (4. 23%)، respectively. This oil exhibited strong antifungal activity against filamentous fungi and yeast with average of inhibition zone (AIZ) 39. 63. Microorganisms differ in their resistance to purple coneflower oil. All of the bacteria including gram positive and gram negative bacteria are more resistant than fungi; and gram negative bacteria are more resistant than gram positive bacteria. Pseudomonas aeruginosa and Salmonella typhimurium were more resistant than others.
  Conclusion
  The results of this study showed that coneflower essential oil with significant antimicrobial effects and can be used instead of synthetic antibiotics that microbial resistance towards them is increasing.
  Keywords: purple coneflower, essential oil, Germacrene D, antimicrobial properties
 • Fatemeh Arbabi, Kalati, Farshid Arbabi, Kalati Pages 70-75
  Background
  Bone marrow suppression as a serious complication of chemotherapy induces leucopenia or neutropenia that results to hospitalization and antibiotic therapy. Several studies used zinc supplement for reduction of chemotherapy side effects’، these studies showed that zinc can prevent metastasis، local recurrence and increases survival rate، so this study conducted to evaluate preventive effect of oral zinc sulphate on hematologic changes induced by chemotherapy.
  Material And Methods
  This double blind randomized controlled trial enrolled 50 adult patients who were under chemotherapy during 2008-2009. Subjects were randomly divided into two groups. By the beginning of chemotherapy، the patients in each group received three 220 mg zinc sulphate capsules daily (Alhavi Co.) or placebo capsules provided by zinc sulphate manufacturing company، which were similar in shape، taste and color to zinc sulphate capsules. This diet followed up to end of study. Then data was analyzed by SPSS17 software using independent sample T-test.
  Results
  There was no statistically significance between white blood cell count (p=0. 7)، red blood cells count (p=0. 4) and hemoglobin (p=0. 9) in zinc sulphate and placebo groups (CI=95%).
  Conclusion
  It can be concluded that zinc sulphate cannot prevent hematologic changes induced by chemotherapy.
  Keywords: zinc sulphate, chemotherapy, hematologic changes, white blood cells
 • Sina Dobaradaran, Amir Abbas Hamedian, Rahim Tahmasebi, Hossein Qaedi, Azam Mohamadi, Hamidreza Alizadeh Otaghvar Pages 76-84
  Background
  Milk is a valuable source of nutrients that microorganisms can grow in favorable conditions on it. This study was conducted to evaluate the microbiological quality of pasteurized and sterilized marketing milks in Bushehr.
  Material And Methods
  This descriptive study was conducted in the autumn and early winter 2011. In this study 11 brands including 6 pasteurized، 5 sterilized brands and in total 160 samples were elevauted. Microbial tests included heterotrophic bacteria (HPC)، total coliform and Escherichia coli (E. coli) were conducted according to standard methods.
  Results
  results of this study showed that from 98 pasteurized samples، 35/7% and HPC and 15/2% of samples were contaminated by HPC and total coliform، respectively. There was no microbial contamination in all 62 sterilized samples. Mean heterotrophic bacteria in pasteurized milk was much more than Iranian national standard.
  Conclusion
  In this research the relationship between heterotrophic and coliform bacterial growth with temperature and time variation between production date and sampling date (maintenance period) were measured and the results showed that bacterial growth had direct and significant association with temperature but there was no statistically significant association with maintenance period.
  Keywords: microbial quality, pasteurized milk, sterilized, Iran
 • Sina Dobaradaran, Fardis Mohamadzadeh Pages 85-98
  Oil has vital importance in many industries and is the main source of energy internationally; it supplies 32% of energy in Europe and Asia and more than 53% in Middle East. The most volume of oil industry products includes fuel oil and gasoline (diesel). Oil is used as the basic material in producing chemical products such as medicines، solvents، chemical fertilizers، pesticides and etc. Considering the importance of petroleum industry in the world we should not ignore its harms to humans and the environment and should look for solutions to reduce them. Nowaday petroleum refineries emit million pounds of air pollutants that pose a serious risk of harm to human health and the environment as well as impairs the life quality of the people that living nearby these industries. These pollutants consist of volatile organic compounds، SO2، NOx، particulate matter، CO، H2S and HAPs. These pollutants have different adverse impacts on different parts of ecosystem، environment and animals. So this paper deals with some of these problems.
  Keywords: Oil, Pollutants, Environment, Human, Air
 • Mohsen Khoshniat Nikoo, Zhaleh Shadman, Bagher Larijani Pages 99-106
  Background
  Fasting and malnutrition during pregnancy is associated with deleterious consequences such as hypoglycemia، ketonemia، impaired fetal IQ، low birth weight and even abortion. Comparison of pregnancy length and year duration shows that about 75% of pregnancies coincided with Ramadan. Also، fasting during Ramadan is not equivalent to hunger and malnutrition، however، knowledge of the effects of Ramadan fasting on pregnancy outcome is important. In this review، the results of all studies related to the possible effects of Ramadan fasting in pregnancy and lactation have been collected.
  Material And Methods
  Keywords such as «Ramadan»، «Ramadan Fasting»، «Islamic Fasting»، «Fasting in Ramadan» and Fasting with words Pregnancy، Birth Weight، Lactation، Preterm، Milk Composition، Breast Milk were searched in PubMed Database، SID (Scientific Information Database)، and some regional journals and 40 related articles (descriptive cross - sectional، cohort، clinical trial and review articles) from 1968 to 2010 were studied.
  Results
  Based on available information، if the maternal nutrition during Ramadan is good، the normal process of pregnancy will be maintained and Ramadan fasting would not have deleterious effects on fetal physical and mental growth.
  Conclusion
  Considering nutritional tips، nursing mothers could also fast during Ramadan.
  Keywords: fasting, Ramadan, pregnancy, lactation