فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
پیاپی 13 (زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/11/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شهرام آرین مهر، ابوالفضل یحیی آبادی، امیر هرتمنی صفحات 11-28
  واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از راه حل های مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در کشورها عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت بازگرداندن فعالیت های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می پذیرد و تحت عنوان خصوصی سازی شناخته می شود، می تواند تحولات بنیادین در نحوه و ماهیت حرکت های اقتصادی به وجود آورد.برخلاف مطالعات نسبتا زیادی که به بررسی اثرات خصوصی سازی در سطح خرد انجام شده، تاکنون مطالعات کمی به ارزیابی تجربی سیاست های خصوصی سازی در سطح کلان در کشورهای مختلف پرداخته اند. این مقاله به بررسی اثرات خصوصی سازی بر رشد اقتصادی با کنترل عوامل تعیین کننده مدل رشد لوین و رنلت (1992) و استفاده از یافته های تجربی مطالعات قبلی، برای کشورهای عضو گروه دی- هشت، در دوره ی زمانی 2009-2001، با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق انتظار، خصوصی سازی تاثیری مثبت (هرچند ناچیز) و معنی دار، بر رشد اقتصادی در کشورهای مزبور داشته است.
  کلیدواژگان: خصوصی سازی، مدل رشد لوین و رنلت (1992)، کشورهای دی، هشت، روش گشتاورهای تعمیم یافته
 • زهرا جلیلی صفحات 29-43
  افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصت های بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصه های تازه و نو می شود. صادرات، یکی از منابع تامین کننده درآمد ملی، می تواند رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد و سرمایه گذاری خارجی نیز به عنوان بزرگ ترین منبع تامین مالی خارجی کشورهای در حال توسعه، با اثرات سرریز مثبت شرایط رشد اقتصادی را فراهم می کند. با توجه به اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر صادرات نفتی کشورهای منطقه منا و همچنین وجود پتانسیل های فراوان در جذب سرمایه گذاری خارجی این منطقه، مقاله حاضر به بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی، طی دوره 2010-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی در این منطقه می یردازد. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنادار صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه می باشد؛ لذا پیشنهاد می شود برای توسعه صادرات غیر نفتی، ساختار تولید داخلی به گونه ای تغییر یابد که امکان ورود به بازارهای جهانی مهیا شود و به زمینه هایی که کشور علاوه بر مزیت نسبی دارای مزیت رقابتی نیز هست، توجه شود. همچنین برای افزایش توان تولیدی داخلی لازم است با رفع موانع در جذب سرمایه های خارجی، شرایط برای جذب این نوع سرمایه ها فراهم شود.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، صادرات غیرنفتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، منطقه منا
 • ابوالفضل محمودی صفحات 43-60
  محاسبه خط فقر (یا حداقل معاش) به دلیل تعیین حداقل کمک مالی لازم به افراد و اجرای برنامه های فقرزدایی ضروری است. در این تحقیق خط فقر نسبی از طریق سیستم مخارج خطی و استفاده از آمار و اطلاعات گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری (بانک مرکزی) طی سال های 89-1384 مورد محاسبه قرار گرفت. معادلات مخارج خطی به صورت سیستمی و با روش ISURE (رگرسیون های به ظاهر نامرتبط) تخمین زده شد. خط فقر ماهانه در مناطق شهری ایران به طور میانگین برای یک خانوار4 نفره از 4500884 ریال درسال 1384 به رقم 9197571 ریال درسال 1389 افزایش یافته است. از طریق برازش منحنی های لورنز کوادراتیک و بتا، شاخص های فقر و ضریب جینی محاسبه شد. نتایج تحقیق گویای این است که خط فقر نسبی، سالانه 17% رشد نموده است. شاخص نابرابری درآمدی واقعی نشان دهنده بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد به علت تورم طی سال های مورد مطالعه بوده است. پیشنهاد می شود که نسبت به مهار تورم در کشور اقدامات شایسته به عمل آید تا برنامه های فقر زدایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، اثربخشی بیشتری داشته باشد.
  کلیدواژگان: خط فقر، سیستم مخارج خطی، شاخص های فقر، منحنی لورنز، ضریب جینی، پانل دیتا
 • زهرا نصراللهی، راضیه اسلامی صفحات 61-78
  مسائل محیط زیستی به ویژه «تغییرات آب و هوایی» به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر، به مسئله ای جهانی تبدیل شده، به طوری که امروزه آلودگی به صورت یک چالش مدیریتی برای کشورها مطرح است. با توجه به نقش و اهمیت سرمایه های اجتماعی و آگاهی های مردم در مورد آثار محیطی فعالیت های بشر در مقابله با مشکلات محیط زیستی، هدف این مقاله پاسخگویی به این سوال است که آیا رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای مسئولانه حامی محیط زیست وجود دارد؟
  در این پژوهش، برای سنجش سرمایه اجتماعی از شاخص فوکویاما استفاده شده است، در ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی، شاخص معرف سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره (90-1363) محاسبه و در مرحله بعد با استفاده از فرایند خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) وجود رابطه بلندمدت بین سرمایه اجتماعی و محیط زیست مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه تجربی نشان می دهد که در دوره مورد مطالعه سرمایه اجتماعی دارای اثر مثبت و معنادار بر محیط زیست است و بین مولفه های سرمایه اجتماعی و سلامت محیط زیست، رابطه مستقیم و قوی وجود دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، محیط زیست، انتشار 2CO
 • محمدعلی متفکر آزاد، احمد اسدزاده، محسن امینی خوزانی، محمود شیرکش صفحات 79-96
  ثبات سیاسی و دموکراسی یکی از ویژگی های مهم یک نظام سیاسی توسعه یافته می باشد. در واقع یک نظام سیاسی توسعه یافته و برخوردار از الگوی دموکراسی دارای یک نوع رابطه ی هماهنگی بین دیگر بخش های توسعه به ویژه در زمینه ی اقتصادی و انسانی می باشد. در کشورهای برخوردار از دموکراسی، دولت با اختیارات و آزادی هایی که در حوزه اقتصادی فراهم می کند زمینه را برای توسعه ی دیگر بخش ها فراهم می نماید. این تحقیق ابتدا به تشریح سه مقوله آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی پرداخته، سپس با استفاده از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثر آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی بر یکدیگر در کشورهای منتخب اسلامی می پردازد. این مدل با رویکرد داده های تابلویی به صورت همزمان برای این کشورها طی سال های (2010-2001) برآورد شده است. از نتایج این پژوهش می توان به اثر مستقیم و قابل توجه توسعه انسانی بر آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی و نیز اثر متقابل آزادی اقتصادی بر توسعه انسانی و بی اثر بودن آزادی سیاسی بر توسعه انسانی و همچنین اثر معکوس آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی بر یکدیگر اشاره نمود.
  کلیدواژگان: آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی، توسعه ی انسانی، دموکراسی، کشورهای اسلامی
 • شیرین اربابیان، بتول رفعت، مریم اشرافیان پور صفحات 97-116
  صنعت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان می تواند نقش مهمی را در تامین رشد اقتصادی کشورها ایفا کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز می تواند با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری شود؛ لذا در این مطالعه رابطه همزمان میان توریسم بین الملل و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
  در این مطالعه به منظور بررسی همزمان اثر توسعه بخش توریسم بر رشد اقتصادی و نیز اثر رشد اقتصادی بر جذب توریسم مدل های توریسم بین الملل و رشد اقتصادی برای 21 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازهٔ زمانی (2011-1995) با استفاده از داده های تابلویی همزمان، پایه ریزی گردیده است.
  نتایج نشان دهندهٔ تاثیر مثبت و معنادار توریسم بین الملل، سرمایه فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی است. همچنین نتایج بدست آمده در مدل توریسم بین الملل نشان می دهد که رشد اقتصادی در این کشورها با توسعه تسهیلات و امکانات زیر بنایی سبب توسعه گردشگری می شود و افزایش درآمد سرانه هر یک از کشورهای اسلامی منجر به افزایش تقاضای توریسم بقیه اعضا می شود. همچنین گسترش تجارت و کاهش قیمت ها بر توسعه گردشگری موثر است.
  کلیدواژگان: توریسم بین الملل، رشد اقتصادی، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)
 • احمد جعفری صمیمی، جلال منتظری شورکچالی، موسی تاتار صفحات 117-128
  مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم سلامت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی، به عنوان مهم ترین شاخص سنجش سطح سلامت، بر رشد تولید ناخالص سرانه ایران طی سال های 2009-1965 بپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی بر رشد تولید سرانه نشان داد که امید به زندگی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای 34/55 سال بر رشد اقتصادی اثر گذاشته است. همچنین نتایج همگام با مطالعات عجم اغلو و جانسون (2007) اثرگذاری منفی و معنی دار و نظریه گذار جمعیتی اثر منفی کاهنده امید به زندگی بر رشد تولید سرانه را تایید می کند. بر اساس این یافته ها می توان گفت که ساختار جمعیتی ایران به مرحله گذار باروری یعنی نقطه ای که افزایش امید به زندگی شروع به کاهش جمعیت می کند، نزدیک می شود.
|
 • Shahram Arianmehr, Abolfazl Yahyaabadi, Amir Hortamani Pages 11-28
  The transference of economic activities to the private sector and the government withdrawal of its economic activities are introduced as dominant solutions to today''s economic problems and growth in countries، over the past two decades. This strategy -which takes place in order to return the government activities to the private sector known as privatization- can make fundamental changes in behavior and nature of the economic activities. Unlikely to the previous studies، which have been extremely done so far regarding the effects of privatization but in micro scale there are still few studies regarding the practical experiences of the privatization in different countries، in macro scale. This research demonstrates the effects of privatization on economic growth with controlling of critical Levine and Renelt (1992) growth models، as well as، empirical findings from previous studies، about D-8 countries، for the period between 2001-2009 and by using of the dynamic panel generalized method of moments (GMM). The results confidently prove that، as was expected، the privatization strategy has positive (although negligible) and significant impacts on economic growth in the mentioned countries.
  Keywords: Privatization, Levine, Renelt (1992) Growth Model, D, 8 Countries, Generalized Method of Moments (GMM)
 • Zahra Jalili Pages 29-43
  An increase in production and economic growth leads to more and better opportunities for economic prosperity and enter to new scope. Exports، as one of the sources of national income can lead to the GDP growth، and foreign investment as the largest source of external finance in developing countries with positive spillover effects، provides economic growth conditions. Considering the economic monoculture and oil-export-based for countries in the MENA region، and the potential in the region to attract foreign investment، this paper investigates the relationship between non-oil exports and foreign direct investment with economic growth in the MENA region over the period 2000-2010 using GMM panel data approach. The results suggested a significant positive effect of non-oil exports and foreign direct investment on economic growth in the countries which were the focus of the study. Therefore، it is suggested that for development of non-oil exports، the structure of domestic production should be changed in such a way to provide the opportunity to enter in global markets and consider the comparative advantage as well as competitive advantage in production structure. For development of domestic production capacity، it is necessary to set conditions to attract foreign investment to overcome obstacles in attracting this kind of investment.
  Keywords: Economic Growth, Non, oil Exports, Foreign Direct Investment, MENA Region
 • Abolfazl Mahmoodi Pages 43-60
  Estimation of the poverty line (A minimum subsistence) to determine the minimum required contribution to the implementation of poverty alleviation programs is essential. In this study، using a linear expenditure system (LES) and the results of surveys of household spending in urban areas during the period from 2005 to 2010، relative poverty and poverty indices were calculated. Equations of linear expenditure system for the commodity groups were system estimated method by using ISURE. Monthly poverty line in urban areas raised from 4500884 RLS in 2005 to 9197571 RLS in 2010 for 4-person household. The results indicate the relative poverty line، has increased 17% annually. By quadratic and Beta Lorenz curves fitting، poverty indicators and the Gini coefficient were calculated. Real income inequality indicators show worsening of income distribution over the years due to inflation. It is suggested that the appropriate measures to be taken to inhibition of inflation in the country and the protection of vulnerable groups and poverty alleviation programs could be more effective.
  Keywords: Poverty, Linear Expenditure System, Poverty Index, Lorenz Curve, Gini Coefficient, Panel Data
 • Zahra Nasrollahi, Zahra Nasrollahi Pages 61-78
  Environmental issues، especially «climate change» due to the increase in greenhouse gas emissions in recent decades has become a global issue، so that today the pollution remains a challenge for countries. Given the importance of social capital and public awareness about the environmental impact of human activities on environmental problems confronting، aim of this paper is to answer the question that is there a relationship between social capital and environmental practices? In this study، we used Fukuyama index as a measurement of social capital. Initially، using factor analysis، social capital index is calculated for the period (1984-2011) and then using the Auto Regressive Distributed Lags (ARDL) model، long-term relationship between social capital and the environment has been tested. The results of the study show that in the period، social capital has a positive and significant effect on the health of environment and there is a strong relationship between environment and components of social capital.
 • Mohammad Ali Motafaker Azad, Ahmad Asadzadeh, Mohsen Amini Khozani, Mahmood Shirkosh Pages 79-96
  Political stability and democracy، is an important characteristic of a developed political system. In fact a developed political system، with a democracy pattern، has a coordination relationship in other developed sections especially in human and economical issues. In these countries the government provide the basis to develop other sectors by economic freedom. This study describs economic freedom، political freedom and human development by using the simultaneous equations model investigates the effect of economic freedom، political freedom and human development on each other in selected Islamic countries. This model is estimated in selected countries by panel data approach between the years 2001-2010. Results show a signicant positive effect of human development on economic and political freedom. In addition economic freedom and human development have a direct effect on each other. More over political freedom doesn’t have any effect on human development. Finally، there is an adverse effect between economic and political freedom.
  Keywords: Economic Freedom, Political Freedom, Human Development, Democracy, Islamic Countries
 • Shirin Arbabian, Batol Rafat, Maryam Ashrafian Pour Pages 97-116
  Tourism as a highest earning industry in the world can play an important role in the economic growth of countries. On the other hand، economic growth can also lead to the development of tourism facilities and infrastructure and finally to tourism development. Therefore، in this study the relationship between international tourism and economic growth in the OIC member states is discussed. In this study -to evaluate the impact of tourism on economic growth and the impact of economic growth on tourism- using panel data econometric framework، tourism and economic growth models in the period 1995-2011 for 21 OIC member countries are analysed. Results represent a significant and positive impact of international tourism، foreign direct investment، the degree of economic openness and economic freedom on economic growth and also economic growth due to increase of infrastructures and facilities leads to tourism development and increase the per capita income of any of the Islamic countries which lead to increased demand for tourism among members. Also the expansion of trade and lower prices affect tourism development.
  Keywords: International Tourism, Economic Growth, OIC Member Countries
 • Ahmad Jafari Samimi, Jalal Montazeri Shoorekchali, Musa Tatar Pages 117-128
  Regarding the important role of health in economic growth and development، the purpose of the present paper is to investigate the impact of life expectancy، as the most important indicator of health، on economic growth in Iran during 1965-2009. The estimated Smooth Transition Regression (STR) model supports a nonlinear threshold behavior in the relationship between life expectancy and economic growth in the country in a two regime structures with a threshold level of 55. 34 years. In other words، our findings are both consistent with Acemoglu and Johnson (2007) for the negative impact and with demographic transition theory for the reducing effect of life expectancy on economic growth in Iran. This shows the country is approaching the stage of the fertility transition، where the increase in life expectancy will bring about a decline in population.
  Keywords: Life Expectancy, Economic Growth, STR Model, Iran