فهرست مطالب

آفات و بیماریهای گیاهی - سال هشتاد و یکم شماره 2 (اسفند 1392)
 • سال هشتاد و یکم شماره 2 (اسفند 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/21
 • تعداد عناوین: 13
|
 • ندا صدیقی، حسن عسکری*، حبیب عباسی پور، عزیز شیخی گرجان، جابر کریمی صفحه 87
  در این تحقیق بیمارگری و زهرآگینی دو جدایه ی ایرانی قارچ Metarhizium anisopliae شامل جدایه هایM14 و IRAN 437c با زیست سنجی به روش غوطه ور نمودن تخم و اسپری کردن پوره ی سن دوم و حشرات کامل تابستان گذران سن گندم با غلظت های 103، 104، 105، 106، 107 و 108 کنیدی در میلی لیتر، در 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر سوسپانسیون های 106 و 108 کنیدی در میلی لیتر از قارچ همراه با روغن EC بر میزان مرگ و میر روی نمونه های سن گندم تابستان گذران مطالعه شد. مرگ و میر حشرات در تمام تیمارها به صورت روزانه بررسی شد. تیمار M14 تفریخ تخم را به طور میانگین به میزان 3±40% کاهش داد. LC50 محاسبه شده برای جدایه های IRAN437C و M14 روی حشرات بالغ به ترتیب 107×3/4 و 106×4/1 کنیدی بر میلی لیتر و روی پوره های سن دوم 104×8/4 و 103×3/2 کنیدی در میلی لیتر برآورد گردید که نشان دهنده ی حساسیت بیشتر پوره ها به این قارچ بیمارگر در مقایسه با سن های بالغ می باشد. همچنین LT50 جدایه های IRAN 437C و M14 با استفاده از غلظت 108 کنیدی در میلی لیتر به ترتیب روی حشرات تابستان گذران 64/29 و 9/11 روز و روی پوره ی سن دوم 23/3 و 22/2 روز تعیین شد. به طور کلی نتایج زیست سنجی نشان داد که جدایه M14 با غلظت کمتر در زمان کوتاه تری روی مراحل مختلف زندگی سن گندم مرگ و میر ایجاد می کند. افزودن روغن EC به میزان سه در هزار به سوسپانسیون قارچ در جدایه M14 موجب شد تا LT50 به میزان 45/54 درصد نسبت به قارچ همراه با آب مقطر و توئین (04/0 درصد)، کاهش یابد.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، سن معمولی گندم، Eurygaster integriceps، Metarhizium anisopliae، زیست سنجی
 • الهام چگنی، یعقوب فتحی پور*، سعید محرمی پور صفحه 97
  در این پژوهش ترجیح تخم ریزی شب پره Helicoverpa armigera روی 10 رقم کلزا شامل Talaye،Opera، Licord، Modena، SLM046،Hayula420، Zarfam،Okapi، RGS003 و Sarigol در شرایط آزمایشگاهی و نیمه مزرعه ای مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های اولیه در شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از برگ 10 رقم کلزا و آزمایش های بعدی در شرایط نیمه مزرعه ای و با استفاده از قفس های توری انجام شد. نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی ترجیح تخم ریزی غیرانتخابی نشان داد که بیشترین نسبت (760/0) تخم های گذاشته شده روی گیاه به کل تعداد تخم های گذاشته شده در کل دوره آزمایش، مربوط به رقم Talaye و کمترین نسبت (288/0) مربوط به رقم Okapi بود. بر اساس نتایج حاصل از ترجیح تخم ریزی انتخابی کل دوره آزمایش در شرایط آزمایشگاهی نیز بیشترین میزان تخم ریزی (37/112 تخم) روی رقم Opera و کمترین میزان (80/27 تخم) روی رقم RGS003 به دست آمد. نتایج حاصل از ترجیح تخم ریزی انتخابی در شرایط نیمه مزرعه ای نشان داد که بیشترین میزان تخم ریزی (67/76 تخم) روی رقم Zarfam و کمترین میزان (42/14 تخم) روی رقم RGS003 می باشد. بر اساس کل نتایج به دست آمده از ترجیح تخم ریزی، ارقامRGS003، Okapi، Sarigol و Hayula420 جزو ارقام غیرترجیحی برای تخم ریزی کرم غوزه پنبه معرفی شدند.
  کلیدواژگان: کرم غوزه پنبه، کلزا، ترجیح تخم ریزی
 • محمد علی باغستانی*، اسکندر زند، فرید لطفی ماوی، حکمت اسفندیاری، رضا پورآذر، ابراهیم ممنوعی صفحه 109
  به منظور بررسی طیف علف کشی علف کش های ثبت شده جهت مزارع ذرت، آزمایشی در مناطق ورامین، اصفهان، اهواز و جیرفت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار و 18 تیمار شامل مصرف علف کش های ای پی تی سی، پندی متالین، توفوردی+ام سی پی آ، بروموکسینیل+ام سی پی آ، نیکوسولفورن، فورام سولفورون، آترازین+ آلاکلر، ای پی تی سی+ آترازین، آترازین+استاکلر، آلاکلر به همراه توفوردی+ام سی پی آ، آلاکلر به همراه بروموکسینیل+ام سی پی آ، استاکلر به همراه توفوردی+ام سی پی آ، استاکلر به همراه بروموکسینیل+ام سی پی آ، ای پی تی سی به همراه توفوردی+ام سی پی آ، ای پی تی سی به همراه بروموکسینیل+ام سی پی آ، پندی متالین به همراه توفوردی+ ام سی پی آ، پندی متالین به همراه بروموکسینیل+ ام سی پی آو شاهد وجین دستی انجام گرفت. نتایج نشان داد که علف کش ها توفوردی+ ام سی پی آو بروموکسینیل+ ام سی پی آعلف های هرز پهن برگ را در حد خوب تا عالی کنترل نمودند و کارایی بالاتری نسبت به آترازین داشتند. نیکوسولفورون و فورام سولفورن قیاق را در حد عالی ولی سوروف را در حد متوسط تا خوب کنترل کردند، کارایی این دو علف کش در کنترل علف هرز خرفه متوسط بود ولی سایر علف های هرز پهن برگ را در حد عالی کنترل کردند. طیف پهن برگ کشی پندی متالین خوب تا عالی بود ضمنا این علف کش توانست بخوبی سوروف را کنترل کند ولی تاثیری روی علف های هرز باریک برگ قیاق و مرغ را نداشت. کارایی استاکلر در کنترل علف های هرز ذرت بیشتر از آلاکلر بود. در بین تیمارهای آزمایشی ضعیف ترین کارایی مربوط به علف کش اردایکان بود. هیچکدام از تیمارهای آزمایشی اثر سوئی بر ذرت نداشتند.
  کلیدواژگان: آلاکلر+آترازین، بروموکسینیل+ام سی پی آ، پندی متالین، 2، 4، دی+ ام سی پی آ، فورام سولفورن، نیکوسولفورون
 • رضا پوررحیم*، شیرین فرزادفر صفحه 123
  در بهار سال 1390 طی بازدیدی از مراکز تولید گیاهان زینتی در شهرستان های کرج و تنکابن، تعدادی بوته هوستا (Hosta sieboldiana.) با علائم موزائیک، پیسک و بدشکلی برگ ها مشاهده شد. تعداد 17 بوته علائم دار انتخاب شد و احتمال آلودگی آنها به ویروس های موزائیک آرابیس (Arabis mosaic virus-ArMV)، موزائیک خیار (Cucumber mosaic virus-CMV)، پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (Tomato spotted wilt virus-TSWV)، لکه نکروز گل حنا (Impatiens necrotic spot virus-INSV) و لکه حلقوی گوجه فرنگی (Tomato ring spot virus-ToRSV) در آزمون سرولوژیک داس الایزا (DAS-ELISA) بررسی شد. نمونه های مورد بررسی با هیچ یک از آنتی بادی های اختصاصی ویروس های فوق الذکر واکنش نشان ندادند. مایه زنی مکانیکی برخی از نمونه های علائم دار منجر به تولید لکه های نکروزه روی گل دکمه ای (Gomphrena globosa) و علائم سیستمیک پیسک در Nicotiana bentamian گردید. بررسی نمونه های هوستا با استفاده از روش مولکولی (RT-PCR) و آغازگرهای اختصاصی طراحی شده در این تحقیق برای تکثیر ناحیه ژن پروتئین پوششی ویروس ایکس هوستا (Hosta virus X-HVX)، منجر به تولید قطعه دی.ان.ای به طول تقریبی 700 جفت باز گردید. مقایسه توالی ژن پروتئین پوششی پنج جدایه ایرانی HVX با 55 توالی موجود در بانک ژن حاکی از وجود درصد بالای یکنواختی (5/98 تا 5/99%) در سطح توالی نوکلئوتیدی بین آن ها بود. کمترین یکنواختی توالی (5/98 درصد) بین جدایه ایرانی HVX.Ir.TnK2 با جدایه AJ620114 از کره جنوبی تعیین گردید. این اولین گزارش از وقوع ویروس ایکس هوستا در ایران است و توالی نوکلئوتیدی ژن پروتئین پوششی جدایه های ایرانی HVX برای اولین بار در این تحقیق تعیین و مقایسه شد.
  کلیدواژگان: Hosta virus X، RT، PCR، تبارزایی
 • طیبه صالحی*، محمد رضا مهرنژاد صفحه 135
  کفشدوزک دو نقطه ای L. Adalia bipunctata، در الگوی رنگی بالپوش و پیش گرده دارای چند ریختی است. در تحقیق حاضر چند ریختی الگوی رنگی بالپوش ها در این کفشدوزک روی درختان پسته اهلی (Pistacia vera L.) و وحشی (Pistacia atlantica subsp. mutica F.&M.) در استان کرمان در سال های 1388-1389 مطالعه شد. نمونه ها با روش ضربه زنی جمع آوری شدند و با استفاده از کلید های موجود و معتبر بر اساس اندام جنسی و ویژگی های ریخت شناسی مورد شناسایی قرار گرفتند. در مجموع 12 ریخت از این گونه شناسایی گردید. بیشترین فراوانی در میان ریخت های سیاه مربوط به ریخت 2 (sexpustulata) و در مورد ریخت های روشن مربوط به ریخت 5 (typica) و ریخت 12 (revelierei) بدست آمد.
  کلیدواژگان: چند ریختی، Adalia bipunctata، درختان پسته، Coccinellidae
 • فرحناز حقایقی نصرتی، حسینعلی لطفعلی زاده*، حمید قاجاریه صفحه 143
  زنبورهای خانواده Mymaridae از بالاخانواده یChalcidoidea شامل 103 جنس و 1424 گونه ی معتبر در دنیا می باشد، که در ایران کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این تحقیق هشت گونه از جنسGonatocerus Nees از استان آذربایجان شرقی، در شمال غربی ایران جمع آوری و شناسایی گردید: G. (Cosmocomoidea) ater Förster، G. (Lymaenon) aureus Girault، G. (Lymaenon) litoralis (Haliday)، G. (Gonatocerus) longicornis Nees ab Esenbeck، G. (Lymaenon) novickyi Soyka، G. (Cosmocomoidea) oxypygus Foerster، G. (Gonatocerus) pictus (Haliday) و G. (Lymaenon) thryides (Debauche). از این میان پنج گونه G. ater، G. aureus، G. novickyi، G. pictus و G. thryides برای فون ایران جدید می باشند.
  کلیدواژگان: خانواده ی Mymaridae، جنس Gonatocerus، فون، گزارش جدید، ایران
 • سیمین صالحی، کاوه بنانج* صفحه 153
  آلودگی های ویروسی از جمله عوامل مهم کاهش کمی و کیفی محصول کدوئیان در مزارع و گلخانه ها در دنیا و ایران می باشند. موزائیک و زردی برگ ها از شایع ترین علائم در بوته های آلوده می باشند. به منظور بررسی وضعیت آلودگی های های ویروسی در گلخانه های خیار در استان های تهران و البرز، تعداد 219 نمونه برگ خیار دارای علائم موزائیک و زردی جمع آوری و آلودگی آنها به برخی از ویروس های شایع کدوئیان از طریق DAS-ELISA و RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشانگر آلودگی 51% نمونه ها به ویروس ها از جنس ها و تیره های مختلف ویروسی در کلیه مناطق مورد بررسی بود. آلودگی نمونه های جمع آوری شده با علائم زردی به برخی از ویروس های همراه و یا دخیل در عارضه زردی کدوئیان نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشانگر آلودگی برخی از نمونه ها به ویروس کوتولگی زرد کدوئیان (CYSDV)، ویروس زردی شته زاد کدوئیان (CABYV) و ویروس موزائیک زرد کدو (ZYMV) بود. بیشترین میزان آلودگی نمونه های جمع آوری شده مربوط به CABYV، CYSDV و ZYMV بود. این اولین گزارش از وجود آلودگی به CABYV و CYSDV در گلخانه های خیار در ایران می باشد. حدود 19% نمونه های آلوده دارای آلودگی همزمان به دو و یا بیش از دو ویروس بودند. بیشترین آلودگی همزمان مربوط به آلودگی های دو تایی و ویروس CABYV از اجزای اصلی آلودگی های دو و سه گانه بود. نتایج بدست آمده از تعیین استرین جدایه های ایرانی (CABYV) با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، نشانگر آلودگی نمونه های مورد بررسی به استرین (C) و عدم آلودگی آنها به استرین (R) بود. وجود استرین (C) ویروس زردی شته زاد کدوئیان برای اولین بار از کدوئیان در ایران گزارش می گردد. نتایج بدست آمده از بررسی آلودگی نمونه های جمع آوری شده به ویروس های دوقلو قابل انتقال با سفید بالک ها (WTGs) از طریق واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) و استفاده از آغازگر های عمومی و اختصاصی، نشانگر عدم آلودگی نمونه های جمع آوری شده به WTGs بود.
  کلیدواژگان: ویروس های کدوئیان، خیار، زردی، DAS، ELISA، RT، PCR
 • محسن رجائیان، محمود رضا کریمی شهری*، مهدی پیرنیا، ویدا دهواری، نگار قزل سفلو صفحه 167
  یکی از مهم ترین و مخرب ترین بیماری های قارچی انگور بیماری اسکا یا زوال مو می باشد. این بیماری باعث کاهش رشد، کاهش محصول و در نهایت مرگ گیاه می گردد. در طی تابستان 1389 از تاکستان های شهرستان بجنورد و حومه ی آن نمونه های مختلفی از تنه شامل: قطعات تنه دارای علایم پوسیدگی سفید، دارای علایم پوسیدگی قهوه ای، دارای علایم نقاط قهوه ای رنگ و فاقد علایم ظاهری نمونه برداری شد. هدف از اجرای این تحقیق ردیابی عوامل قارچی مرتبط با بیماری اسکا در داخل تنه انگور با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و همچنین جداسازی آنها به روش کلاسیک و مقایسه آن با روش ملکولی بود. جهت ردیابی عوامل اسکا از آغازگر های عمومی نواحی دی-ان-آریبوزومی و آغازگرهای اختصاصی استفاده شد. نتایج حاصل از PCR با آغازگر های اختصاصی در این تحقیق به صورت مشاهده ی باند های bp550، bp360 و bp415 به ترتیب برای قارچ های F. mediterranea، Pa. chlamydospora و spp. Phaeoacremonium بود. نتایج حاصله نشان داد که در مجموع گونه ی Pa. chlamydospora از فراوانی بیشتری برخوردار است و در اکثر نمونه های مورد بررسی این گونه با درصد بالاتری نسبت به سایر عوامل قارچی جداسازی و ردیابی گردید و کمترین فراوانی نیز مربوط به گونه ی F. mediterranea بود که فقط در چوب های دارای علایم پوسیدگی سفید ردیابی گردید. بنابراین آغازگر های اختصاصی مورد مطالعه می تواند در سالم سازی خزانه های انگور عاری از بیماری اسکا مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: انگور، بیماری اسکا، ردیابی، دی، ان، آریبوزومی
 • سید رضا فانی*، محمد مرادی، حمید رضا زمانی زاده، منصوره میرابوالفتحی، کلودیا پروبست صفحه 179
  آلودگی پسته به زهرابه قارچی آفلاتوکسین از مهم ترین محدودیت ها در مصرف و تجارت پسته در ایران و جهان است. جدایه های غیرتوکسین زای قارچAspergillus flavus برای کاهش آفلاتوکسین پنبه دانه، بادام زمینی و ذرت در جهان استفاده می شوند و برنامه مطالعاتی وسیعی برای جایگزینی سویه های غیرتوکسین زای A. flavus در باغات پسته دنیا در حال انجام است. به منظور پایش و بررسی چگونگی پراکنش جدایه های غیرتوکسین زای A. flavus در باغات پسته، از خاک باغات و میوه پسته استان های کرمان، خراسان رضوی، قم، اصفهان، یزد، سمنان و مرکزی نمونه برداری شد. با استفاده از روش سری های رقت و محیط کشت AFPA، جدایه های مختلف متعلق به section Flavi Aspergillus جداسازی و خالص سازی شدند. جدایه ها بر اساس ویژ گی های مرفولوژیکی و آغازگرهای اختصاصی در حد گونه شناسایی گردیدند. برای بررسی توانایی تولید آفلاتوکسین ابتدا جدایه ها بر اساس تولید نور فلورسنت اطراف پرگنه در محیط های نارگیل آگار و YES اصلاح شده با متیل بتاسیکلودکسترین و تغییر رنگ میسلیوم در تماس با بخار آمونیاک روی محیط های کشت PDA، YES و نارگیل آگار غربال شدند و سپس توانایی تولید آفلاتوکسین با روش کروماتوگرافی لایه نازک اندازه گیری شد. از بین 681 جدایه section Flavi Aspergillus به دست آمده، 524 جدایه بر اساس ویژگی های مورفولوژیک گونه A. flavus تشخیص داده شدند، از بین جدایه های مذکور53 جدایه میوه و 10 جدایه خاک قادر به تولید آفلاتوکسین نبودند،. درصد جدایه های غیر توکسین زای جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور از 2/6 تا 25 درصد متغیر بود. نتایج همچنین حاکی از آن بود که به جز محیط کشت نارگیل آگار در ترکیب با بخار آمونیاک سایر روش های کشت، درصد جدایه های غیرتوکسین زا را بیشتر از تعداد واقعی آنها نشان می داد، از اینرو در آزمایشگاه های با امکانات محدود، استفاده از بخار آمونیاک می تواند به عنوان روشی کاربردی، ارزان و سریع با دقت قابل قبول جهت غربال جدایه های توکسین زا مورد استفاده قرارگیرد.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، بیوکنترل، کروماتوگرافی لایه نازک، A. flavus
 • مقاله ی کوتاه فارسی
 • بهاره بیچرانلو، مهدی پیرنیا*، قربانعلی اسدی صفحه 191
  به منظور شناسایی گونه های Passalora و Ramularia نمونه های گیاهی از مناطق مختلف استان مازندران و از میزبان های مختلف دارای علایم لکه برگی در فصول بهار تا پاییز سال های 91-1390 جمع آوری شدند. آرایه های Passalora brandenburgeri (روی Salix alba) و Ramularia variabilis (روی Verbascum blattaria) برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. علاوه بر این، Rosa hybrida وRumex acetosa به ترتیب به عنوان میزبان های جدید برای Passalora rosicola و Ramularia rubella در ایران معرفی می شوند.
  کلیدواژگان: رکورد جدید، میکوبیوتا، قارچ های آنامورفیک، لکه برگی، تاکسونومی
 • صفحه 195
 • صفحه 197
 • مقاله کوتاه انگلیسی
 • علی حسینی قرالری*، رئوف کلیائی صفحه 11
  کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، آفتی چوب خوار با میزبان های سیب، گلابی، گردو و به است. فعالیت آفت منجر به خشک شدن شاخه ها، کاهش محصول و در نهایت مرگ درخت می شود. تعیین مکانیسم های مقاومت و استفاده از واریته های مقاوم علیه این آفت می تواند در مدیریت آن و نیز حفظ محیط زیست از اثرات سوء سموم، مفید باشد. در این تحقیق، آلودگی 9 واریته گردو و 17 واریته سیب باغ کلکیسون موسسه تحقیقات نهال و بذر (البرز- کمال شهر) از نظر تفاوت در میزان خسارت این آفت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (1389-1390) بررسی شد. در واریته های گردو، هر ژنوتیپ دارای شش اصله درخت هم سن بود. در هر درخت گردو، چهار شاخه 70-60 سانتی متری از چهار جهت مختلف و دو شاخه از داخل کانوپی انتخاب شده و سوراخ های جدیدی که در اثر نفوذ لاروهای همان سال ایجاد شده بودند در طول شاخه های مذکور شمارش و ثبت گردد. در واریته های سیب، هر ژنوتیپ دارای 3 اصله درخت هم سن بود. میزان فضولات ریخته شده در زیر هر درخت سیب (تخمین بر مبنای میزان فضولاتی که در یک قاشق غذاخوری جا می شد) و تعداد سوراخ های فعال روی تنه درختان سیب از سطح زمین تا ارتفاع 5/1 متری بررسی شد. حداکثر تعداد تونل های لاروی در واریته های گردو در رقم‘Z30’ (45/0±16/6) و حداقل تعداد تونل های لاروی در رقم ‘Z63’(49/0±25/1) مشاهده شد. رقم گردو‘Z63’ به دلیل داشتن خسارت کم، جهت مطالعه تکمیلی مکانیسم های مقاومت توصیه می گردد. در واریته های سیب، حداکثر تعداد تونل های لاروی)1/3±0/11 (و حداکثر میزان فضولات لاوری (3/1±0/7 قاشق غذاخوری) در واریته سیب ‘Richard Delicious’ مشاهده شد. میزان فضولات لاروی و تعداد تونل های لاروی در ارقام سیب ‘Northern spy’، ‘Jonathan’، ‘Prime Gold’ و ‘Red spur cooper’ بر اساس بررسی های دو ساله برابر با صفر بوده و جهت مطالعه تکمیلی توصیه می گردند.
  کلیدواژگان: آلودگی، گردو، سیب، کرم خراط، Zeuzera pyrina، مکانیسم
|
 • N. Sedighi, H. Askary*, H. Abbasipour, A. Sheikhi Gorjan, J. Karimi Page 87
  In this study pathogenicity and virulence of two Metarhizium anisopliae isolates (IRAN 437C and M14) were evaluated against egg (using dipping method)، 2nd nymphal instar and summer generation adults (aestivation population) of sunn pest، E. integriceps (Hem.، Scutelleridae) using direct spray technique. Different concentrations consisted 103، 104، 105، 106، 107 and 108 conidia/ml and experiment replicated 4 time. Effect of fungal suspensions of 106 and 108 conidia/ml in EC oil was also studied on sunn pest adults (aestivation population) using direct spraying method. Mortality in all of treatments was daily recorded. Results showed that isolate M14 reduced egg hatching by 40%. Estimated LC50 value for each isolates (IRAN 437C and M14) was 4. 3 107 and 1. 4×106 conidia/ml on adults and 4. 8×104 and 2. 3×103 conidia/ml on 2nd nymphal instar، respectively. Also، the calculated LT50 value using concentration of 108 conidia/ml for each isolates (IRAN 437C and M14) on adults were 29. 64 and 11. 9 days، and for nymphal stage were 3. 23 and 2. 22 days، respectively. The bioassay results showed that M14 isolate was more effective on both stages of the sunn pest. Although، nymphal stage was more susceptible compared to adult. In addition، EC oil (0. 3 %) decreased LT50 of M. anisopliae to 54. 45 percent compared with distilled water mixed with wetting agent (Tween 80). Adding oil carriers to a fungus suspension increased the pathogenicity.
  Keywords: biological control, Eurygaster integriceps, Metarhizium anisopliae, bioassay, sunn pest
 • E. Chegeni, Y. Fathipour*, S. Moharramipour Page 97
  Oviposition preference of Helicoverpa armigera on 10 canola (Brassica napus) cultivars (Talaye، Opera، Licord، Modena، SLM046، Hayula420، Zarfam، Okapi، RGS003 and Sarigol) was determined under laboratory and semi-field conditions. The first experiment was carried out under laboratory conditions using the leaves of 10 canola cultivars and the second one was done under semi-field conditions using the mesh cages. The results of the laboratory experiment of no-choice oviposition preference showed that the proportion of eggs laid on the plants to total oviposited eggs during total time period of the experiment was highest 0. 760) for Talaye، and lowest (0. 288) for Okapi. Moreover، the results of the laboratory experiment of choice oviposition preference indicated that the mean oviposition rate of H. armigera was the highest (112. 37 eggs) on Opera and lowest (27. 80 eggs) on RGS003. The results of choice oviposition preference under semi-field conditions showed that the oviposition of H. armigera was the highest (76. 67 eggs) on Zarfam and the minimum number (14. 42 eggs) was obtained on RGS003. Based on the results، RGS003، Okapi، Sarigol and Hayula420 were the less preferred cultivars for oviposition of H. armigera.
  Keywords: Helicoverpa armigera, Brassica napus, Oviposition preference
 • M. A. Baghestani*, E. Zand, F. Lotfi Mavi, H. Esfandiari, R. Pour Azar, E. Mamnoei Page 109
  In order to study the efficacy of some applied herbicide used in grain corn an experiment was carried out in a Completely Randomized Block design with four replications and 18 treatments in Ahvaz، Varamin، Jiroft، and Isfahan. Treatments were the full–season hand weeded control، and post emergence (POE) applications of 2، 4-D plus MCPA at 1. 5 lit. ha-1، Bromoxynil plus MCPA at 1. 5 lit. ha-1، Nicosulfuran at 2 lit. ha-1، and Furamsulfuron at 2 lit. ha-1، pre-planting (PP) application of EPTC plus Dichloramide at 5 lit. ha-1 and pre-emegrcne (PE) application of Pendimethaline at 4. 5 lit. ha-1، and combination application of EPTC plus Dichloramide (PE) at 5 lit. ha-1 plus 2،4-D pulsMCPA (POE) at 1. 5 lit. ha-1 or Bromoxynil+MCAP (POE) at 1. 5 lit. ha-1، or Atrazine (PE) at 1 kg. ha-1، Alachlor at 5 lit. ha-1 (PE) plus 2، 4-D puls MCPA (POE) at 1. 5 lit. ha-1 or Bromoxynil+MCAP (POE) at 1. 5 lit. ha-1، or Atrazine (PE) at 1 kg. ha-1 and Acetachlor at 4. 5 lit. ha-1 plus 2، 4-D puls MCPA (POE) at 1. 5 lit. ha-1 or Bromoxynil+MCAP (POE) at 1. 5 lit. ha-1، or Atrazine (PE) at 1 kg. ha-1. Results indicated that 2، 4- D plus MCPA and Bromoxynil plus MCPA were the good to excellent option to control broadleave weeds. Johnsongrass (Sorghum halepense (L.) Pers.) was controlled excellently by two herbicides «Nicosulfuron and Furansulfuron»، but the efficacy of two mentioned new herbicides on barnyardgrass (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.) were moderate to good and on common purslane (Portulaca oleracea L.) was moderate. Pendimethalian had the good to excellent effects on barnyardgrass and broadleave weeds، but it had no effect on johnsongrass and bermudagrass (Cynodon dactylon (L.) Pers.) Generally، the efficacy of 2، 4-D plus MCPA and Bromoxynil plus MCPA on broadleave weeds were better than Atrazine. Additioinly، Acethalchlor was better than Alachlor for controlling narrow leaves and broaleaves weeds. All treatments were safe for corn.
  Keywords: Alachlor+Atrazine, Bromoxynil+ MCPA, Pendimethaline, 2.4, D+MCPA Furamsulfuron, Nicosulfuron
 • R. Pourrahim*, Sh. Farzadfar Page 123
  During the spring of 2011، several symptomatic hosta plants Hosta sieboldiana with mosaic، mottling and leaf deformation were observed in commercial hosta propagation greenhouses and gardens in Karaj and Tonekabon regions in Iran،. A total of 17 symptomatic samples were collected and tested for the presence of Arabis mosaic virus-ArMV، Cucumber mosaic virus-CMV، Tomato spotted wilt virus- TSWV، Impatiens necrotic spot virus-INSV and Tomato ring spot virus-ToRSV by DAS ELISA method. None of the tested samples had positive reaction with any of the antibodies. Some of symptomatic samples induced necrotic local lesions on Gomphrena globosa indicator plant in mechanical inoculations without inducing any symptom on other inoculated plants. Samples were tested for Hosta virus X (HVX) infection by reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) using specific primers designed for coat protein (CP) gene in this study and a DNA fragment with the expected size about 700 bp was amplified. CP sequences of Iranian HVX isolates showed 98. 5 – 99. 5 % nucleotide identity with 55 other non-Iranian HVX isolates. This is the first report of HVX occurrence in Iran and CP nucleotide sequence of five Iranian HVX isolates was determined.
  Keywords: Hosta virus X, RT, PCR, Phylogenetic relationship
 • T. Salehi*, M. R. Mehrnejad Page 135
  The two spotted ladybird، Adalia bipunctata L.، has been known as a polymorphic species for the coloration pattern of elytra and pronotum. In present investigation، A. bipunctata was collected on planted- (Pistacia vera L.) and wild- (Pistacia atlantica subsp. mutica F. & M.) pistachio trees in Kerman province، south of Iran during 2009 - 2010. The specimens were collected using a white beating tray، then were illustrated and examined using morphological characters based on available taxonomic keys. In total، 12 morphs of this species were identified. The prevalent melanic form was morph 2 (sexpustulata) and the most frequent non-melanic forms were morph 5 (typica) and morph 12 (revelierei).
  Keywords: Polymorphism, Adalia bipunctata, pistachio trees, Coccinellidae
 • F. Haghayeghi Nosrati, H. A. Lotfalizadeh*, H. Ghajarieh Page 143
  The family Mymaridae (Hym.: Chalcidoidea) are cosmopolitan wasps، with about 103 valid genera and about 1،424 valid species worldwide، that are poorly known in Iran. In this study the genus Gonatocerus Nees (Hym.: Mymaridae) was studied in East- Azerbaijan province، located at northwestern Iran. Eight species are reviewed and identified from the studied area. The studied species in this research are as follow: G. (Cosmocomoidea) ater Förster، G. (Lymaenon) aureus Girault، G. (Lymaenon) litoralis (Haliday)، G. (Gonatocerus) longicornis Nees ab Esenbeck، G. (Lymaenon) novickyi Soyka، G. (Cosmocomoidea) oxypygus Foerster، G. (Gonatocerus) pictus (Haliday) and G. (Lymaenon) thryides (Debauche). Of which، five species consisting: G. ater، G. aureus، G. novickyi، G. pictus and G. thryides are recorded for the first time from Iran.
  Keywords: Mymaridae, Gonatocerus, new records, fauna, Iran
 • S. Salehi, K. Bananej* Page 153
  Viral infection is one of the most important factor causing high yield losses of cucurbit crops in greenhouses and open fields grown condition. Mosaic and yellowing are the most prevalent symptoms in cucumber greenhouses in all over the world and Iran. Surveys were conducted from 2010 to 2011 in some cucumber greenhouses of Tehran and Alborz provinces and 219 leaf samples showing mosaic and yellowing symptoms were collected. The samples were tested for the presence of some prevalent cucurbit viruses by DAS-ELISA and RTPCR. These results confirmed the presence of viral infection (~51%) in cucumber greenhouses and showed the infection of some samples to different viruses in different genus and families in all surveyed areas. Samples showing yellowing symptoms were also tested for the presence of viruses which involved or associated with yellowing symptom. DAS-ELISA and RT-PCR results confirmed the presence of CABYV، ZYMV، and CYSDV. This is the first report of CABYV and CYSDV from cucumber greenhouses in Iran. CABYV، CYSDV، and ZYMV were the most prevalent viruses in cucumber greenhouses. Mixed infections were found in ~19% of infected samples. Double infections were the most frequent of mixed infections and CABYV is the key role in double and triple infections. In order to CABYV strains identification (strain C and strain R)، RT-PCR was carried out using specific primers. The samples were only infected with strain (C). Cucumber samples showing yellowing symptoms were also tested for whitefly-transmitted geminiviruses (WTGs) infection، using specific and degenerate primers in PCR. Despite of the presence of high population whiteflies and yellowing symptoms in many surveyed greenhouses، the samples were negative to WTGs infection.
  Keywords: Cucurbit viruses, Yellowing, DAS, ELISA, RT, PCR
 • M. Rajaiyan, M. R. Karimi Shahri*, M. Pirnia, V. Dehvari, N. Ghezel Sefloo Page 167
  One of the most significant and destructive grapevine diseases is Esca which is caused by several fungal species. Trunk disease causes stunted growth، reduced yield، and ultimately، vine death. For this reason، during the summer 2011، infected samples were collected from Bojnourd (North Khorasan province) vineyards. Infected trunk samples were acquired that they were showing white and brown rots، dark brown spots and also samples without apparent symptoms. The aims of this work were، firstly، to apply species –specific primers for detecting fungal agents associated with Esca disease of grapevine; and comparing this method to the classical ones، and secondly، to detect frequency of each pathogenic agent using molecular and classical methods. In molecular method، species-specific primers which designed based on ITs region of rDNA were used to detect fungal agents of the Esca disease. They yielded a single amplicon of 550 bp، 360bp and 415 bp for F. mediterranea، Pa. chlamydospora and Phaeoacremonium spp. respectively. Results showed that the maximum frequency of incidence was related to P. chamydospora and Phaeoacremonium spp was in second. The lowest incidence frequency rate was related to F. mediterranea which was observed only in sample with white rot symptoms. Primers defined here can be used in the nursery sanitation program to produce plant free of Esca disease.
  Keywords: ESCA, Detection, ITs region, Grapevine
 • S. R. Fani*, M. Moradi, H. R. Zamanizadeh, M. Mirabolfathy, C. Probst Page 179
  Aflatoxins are highly toxic secondary metabolites produced by various Aspergillus species in food and feed. Nontoxigenic strains of A. flavus have been used for reducing aflatoxin of several crops. To determine the frequency of atoxigenic A. flavus population، samples were collected from different pistachio producing areas. A serial dilution method and AFPA medium was used to isolate Aspergillus section Flavi isolates. The ability of the isolates to produce aflatoxins was assayed using fluorescence detection (FD) around fungal colonies under UV 366 nm and color changing of colony after ammonia vapor (AV) exposure in the primary screening. First screening stage was validated by thin layer chromatography (TLC) after rice flour inoculation. The species of A. flavus were identified morphologically and molecularly based on species-specific primers. Overall، 524 isolates out of 681 isolates were identified as A. flavus. 53A. flavus isolates from nut and 10 isolates from soil did not produce any aflatoxins based on the methods used. Comparison of cultural and analytical methods showed FD methods overestimated the frequency of nontoxigenic strains while AV in combination with coconut agar medium produced similar results compare to TLC assays. The AV method can be used in the most laboratories as a practical، cheap، and rapid tool. Further efforts for assessment of competition potential of nontoxigenic strains versus toxigenic strains will be useful.
  Keywords: Aflatoxin, Biocontrol, Food safety, Thin layer chromatography
 • B. Bicharanlou, M. Pirnia*, Gh. Asadi Page 191
  In order to identify Passalora and Ramularia species، Leaf spot symptoms from different plant hosts in Mazandaran province were collected and examined during the spring-autumn 2011-12. Passalora brandenburgeri (on Salix alba) and Ramularia variabilis (on Verbascum blattaria) are reported as the new records for Iran. Furthermore، Rosa hybrida and Rumex acetosa are new hosts for Passalora rosicola and Ramularia rubella in Iran respectively.
  Keywords: new records, mycobiota, anamorphic fungi, leaf spot, taxonomy
 • A. Hosseini Gharalari*, R. Kolyai Page 11
  Leopard moth, Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae), is a xylophagous pest which feeds on several host plants such as apple, pear, walnut and quince trees. Its activity results in withered branches and yield loss, finally causing death of trees. Detecting resistance mechanisms in resistant trees and deploying resistant varieties can be useful in managing leopard moth and conserving the environment from detrimental side effects of pesticides. In this research, resistance of 9 walnut and 17 apple varieties in orchard collection of Seedling and Seed Research Institute (Kamal-Shahr, Alborz province) was studied during 2009-2010 based on a completely randomized block design. For walnut varieties, 6 cohort trees for each variety were chosen and the number of larval entrance holes in six branches (four outside and two inside of canopy)/tree, were studied. For apple varieties, 3 cohort trees for each variety were chosen and the amount of larval feces at the base of each apple tree (based on the amount of larval fecal pellets which can be held in a tablespoon) and the number of larval entrance holes from base of the apple trees up to 1.5 m-height were studied. The maximum and minimum number of larval entrance holes in walnut varieties were observed on ''Z30'' (6.16±0.45) and ''Z63'' (1.25±0.49) respectively. Therefore, ''Z63'' is recommended for further study regarding the detection of resistance mechanisms. In apple varieties, the maximum number of larval entrance holes (11.0±3.1) and maximum amount of larval feces (7.0±1.3 tablespoons) were recorded on ‘Richard Delicious’. ‘Northern spy’, ‘Jonathan’, ‘Prime Gold’ and ‘Red spur cooper’ varieties received the least damage (near zero) compared to the other varieties and they are recommended for further studies.
  Keywords: resistance, apple, walnut, Leopard moth, varieties, Zeuzera pyrina, mechanism