فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 12 (پاییز 1392)
 • پیاپی 12 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمدحسن شاه حسینی*، نسترن زاهدی، الهام مسلمی صفحات 9-16
  سابقه و هدف
  در تشخیص هپاتیت ناشی از ویروس هپاتیت B (HBV)، بکارگیری تکنیک های آزمایشگاهی حساس و اختصاصی همچون PCR ضروری است. روش های سرولوژیکی موجود، قابلیت تشخیص سریع و دقیق آلودگی را نداشته درحالیکه روش های نوین مولکولی مانند PCR ابزار کارآمدی برای ارزیابی میزان شیوع HBV می باشد. بروز نتایج متفاوت در آزمایشگاه ها بدلیل استاندارد نبودن از معایب این تکنیک مولکولی قوی است. یکی از مهم ترین موانع در استفاده وسیع از تکنیک PCR تشخیصی، نداشتن اینرنال کنترل مناسب در اکثر تستهای PCR می باشد. هدف این مطالعه طراحی و ساخت اینترنال کنترل پلاسمیدی (IAC) جهت شناسایی ممانعت کننده ها در تست PCR ویروس هپاتیت B و کاربردهای بعدی در آزمایشگاه های تشخیصی است.
  موارد و
  روش ها
  در این مطالعه برای ساخت اینترنال کنترل داخلی، ابتدا پرایمرهای ویژه تست PCR، برمبنای ژن هدف HBsAg ویروس هپاتیت B، بهینه و سپس حساسیت و ویژگی مشخص شد. پرایمرهای مرکب (Composite Primer) برای IAC-HBV نیز طراحی و از طریق PCR تکثیر و سپس کلون گردید. تعداد حداقل IC در هر واکنش PCR از طریق رقیق سازی و همین طور طیف پاسخ PCR همراه با IC مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  اندازه محصول تشخیصی HBV با پرایمرهای اختصاصی آن برابر با bp 262 و محصولIAC-HBV برابر با 660 جفت باز بود، که از نظر اندازه، اختلاف مطلوب را با هم دارند. تعداد حداقل IC در هر واکنش 1000 عدد تعیین شد. حداکثر حساسیت تست PCR همراه با IC برای DNA ویروس هپاتیت B تا شانزده میلیون پارتیکل ویروس مشخص گردید. در تست ویژگی با عوامل مختلف هیچ محصول ناخواسته ای مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  استفاده از یک اینترنال کنترل در تشخیص مولکولی ویروس هپاتیت B به عنوان کنترل داخلی، می تواند خطاها را شناسایی و باعث استاندارد شدن این تکنیک حساس شود.
  کلیدواژگان: ویروس هپاتیت B، اینترنال کنترل تکثیری، PCR، طراحی، ساخت
 • محمد زارعی، مهدی ارجمند، مهشید محمدی، محسن چیانی، عظیم اکبرزاده صفحات 17-23
  سابقه و هدف
  پاکلی تاکسل یکی از داروهای مورد استفاده در سرطان سینه است. استفاده از آن عوارض جانبی مثل تضعیف عملکرد مغز استخوان و نوروپاتی محیطی را باعث می شود. اخیرا ثابت شده که می توان با استفاده از فناوری نانو علاوه بر کاهش عوارض جانبی، کارایی درمان را نیز افزایش داد. یکی از حامل های نانو برای دارورسانی، نیوزوم ها می باشند. در این مطالعه پاکلی تاکسل نیوزومه با دو روش تزریق اتر و تبخیر فاز معکوس تهیه گردید و مورد مطالعه قرار گرفت. هدف از این تحقیق استفاده از نانو ذرات نیوزومی حاوی پاکلی تاکسل و بررسی اثرسایتوتوکسیک آن بر روی رده سلولی سرطان پستان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه به منظور بهبود اثر درمانی و کاهش عوارض جانبی پاکلی تاکسل، دارو به دو روش، تزریق اتر و تبخیر فاز معکوس نانونیوزومه و پگیله گردید. Span 20، کلسترول، پلی اتیلن گلیکول 2000 دالتون، پاکلی تاکسل و محلول MTT(0.5 mg/ml) از شرکت سیگما خریداری شد. اتانول و ایزوپروپانول و دی اتیل اتر از شرکت مرک و محیط کشتRPMI 16-40 از شرکت Invitrogen خریداری و همچنین سلولMCF-7 از بانک سلولی انستیتو پاستور ایران تهیه گردید.
  یافته ها
  پس از توصیف نانوذرات حاصل، مشخص شد علاوه بر روش ساخت، ترکیب پلی اتیلن گلیکول اثر مثبت بر روی خواص نانوذرات اعمال می کند. ما توانستیم میزان کپسولاسیون داروی پاکلی تاکسل در نانوذره نیوزومی را به میزان چشمگیری افزایش دهیم.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص شد با استفاده از نانوفناوری و نانوذره نیوزومی می توان فرمولاسیون مناسبی از داروی پاکلی تاکسل تهیه کرد. که نسبت به داروی آزاد کارآیی بیشتری داشته باشد در نتیجه دوز مصرفی برای درمان بیماری کاهش می یابد و این خود باعث کاهش عوارض جانبی دارو می شود و از طرف دیگر هزینه درمان نیز پایین می آید.
  کلیدواژگان: نیوزوم، پاکلی تاکسل، پلی اتیلن گلیکول، نانودارورسانی، نانوفناوری، سرطان سینه
 • وسیمه وحدتی راد*، سید حمیدالله غفاری، مجید مومنی، حسین شهبانی ظهیری صفحات 25-30
  سابقه و هدف
  سرطان آناپلاستیک تیروئید یکی از بدخیمی های کشنده با شیوع %2-1می باشد. تومورهای آناپلاستیک دارای رشد سریع بوده و پاسخ به درمان ضعیفی دارند. در این مطالعه اثر سمی سیلی بینین بر رشد و تکثیر رده سرطانی c8305 سرطان تیروئید آناپلاستیک مورد بررسی قرار گرفت. سیلی بینین ترکیب اصلی موجود در سیلیمارین است که از گیاه خار مریم استخراج می شود. این ماده دارای اثرات پلیوتروپیک قوی ضد سرطانی در انواع سلول های توموری است.
  مواد و روش ها
  غلظت های مختلف سیلی بینین شامل 25، 50، 75 و 100 میکرو مول در آزمون MTT (dimethylthiazoldiphenyltetrazolium bromide) به سلولهای c8305 اضافه شد. بعد از 24 و 48 ساعت فعالیت متابولیکی سلولهای تیمار شده با توجه به OD های خوانده شده بوسیله دستگاه ELISA-reader مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان می دهد سیلی بینین دارای اثرسمی معنی داری بر سلولهای رده8305c می باشد. بطوریکه تیمار سلولها با سیلی بینین در غلظتهای 25، 50، 75 و 100 میکرو مول بمدت 48 ساعت منجر به کاهش قابل ملاحظه و وابسته به دوز و زمان در فعالیت متابولیکی سلولها می گردد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر مهاری معنی داری که تیمار سلولها با سیلی بینین بدنبال دارد بنظر می رسد که زمینه تحقیقاتی مناسبی برای بهره برداری از گیاه خار مریم در کنترل و درمان سرطانها وجود دارد. تحقیقات بیشتر در دست انجام است تا مکانیسم عمل سیلی بینین در جلو گیری از متاستازی سلول های سرطانی روشن شود.
  کلیدواژگان: سرطان تیروئید آناپلاستیک، سیلی بینین، MTT
 • هادی محمدی بابازیدی، مهران فلک ناز*، پرویز حیدری، محمد سعید همتی، شیدا فرخیان صفحات 31-36
  سابقه و هدف
  هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات کود زیستی آزوسپریلیوم و ماده تنظیم کننده رشد گیاهی سالیسیلیک اسید بر ویژگی های رشد و نمو گیاه دارویی ریحان تحت تنش خشکی بود.
  مواد و روش ها
  این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. تیمار ها شامل سطوح مختلف تنش خشکی(رطوبت خاک در حد 100 درصد ظرفیت زراعی به عنوان کنترل،60 درصد ظرفیت زراعی و 30 درصد ظرفیت زراعی)، کود زیستی(تلقیح و عدم تلقیح باکتری آزوسپریلیوم) و سالیسیلیک اسید(0 به عنوان شاهد و 75/0 میلی مولار) بودند.
  یافته ها
  آنالیز واریانس داده ها نشان داد سطوح مختلف خشکی، سالیسیلیک اسید، آزوسپریلیوم و اثرات متقابل آن ها بر رشد ونمو گیاه موثر بودند. اثرات تیمارها بر تعداد شاخساره و گل آزین، وزن تر و خشک شاخساره و ریشه، محتوای نسبی آب بافت و نشت یونی در سطح یک درصد آماری معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  در این تحقیق کاربرد سالیسیلیک اسیدو تلقیح آزوسپریلیوم سبب افزایش رشد و نمو ریحان در شرایط تنش خشکی شد.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، سالیسیلیک اسید، آزوسپریلیوم، کود زیستی، گیاهان دارویی
 • غلامرضا بخشی خانیکی*، رزا حسین زادگان صفحات 47-55
  سابقه و هدف
  گیاه. L Teucrium polium متعلق به جنسTeucrium و تیره نعناعیان بوده که دارای اثرات درمانی ارزشمندی می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی و مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه. L Teucrium polium در رویشگاه های مختلف استان مازندران بوده است.
  مواد و روش ها
  جهت انجام این تحقیق، از 9 رویشگاه واقع در استان مازندران که به ترتیب از G1- G9 کد گذاری شده بودند، سر شاخه های گلدار گیاه، جمع آوری، خشک و اسانس گیری گردید. سپس اسانس های حاصله، با استفاده از GC وGC/MS آنالیز شدند.
  یافته ها
  ترکیبات عمده بالای10% در این گیاه، عبارت بودند از: رویشگاه G1: سابینن (4/28%)، ژرماکرن دی (2/11%) G2: ژرماکرن دی (64/19%)، سابینن (75/18%) G3: سابینن (58/28%)، سیس سزکوئی سابینن هیدرات (46/12%) G4: سابینن (47/15%)، ژرماکرن دی (8/12%) G5: ژرماکرن دی (07/18%)، سابینن (12%) G6: سابینن (30/29%)، آلفا-پینن (1/10%) G7: ای-نرولیدول (21/23%)، سابینن (14/20%) G8: سابینن (35/31%)، ای-نرولیدول (81/15%)، والریانول (23/10%) G9: سابینن (93/26%)، بتا-پینن (23/21%).
  نتیجه گیری
  از بین رویشگاه های مذکور، می توان G6، G9، G3 و G4 را به ترتیب به عنوان مناسب ترین رویشگاه ها از نظر کیفیت اسانس، انتخاب نمود.
  کلیدواژگان: مریم نخودی، اسانس، بررسی، رویشگاه ها، مازندران
 • مرجان انشاییه*، آزاده عبدلی، ایرج نحوی، محبوبه مدنی صفحات 57-64
  سابقه و هدف
  میکروارگانیسم هایی که قابلیت تجمع لیپید به میزان بیش از 20% بیومس خود را دارند، تحت عنوان میکروارگانیسم های مولد چربی نامیده می شوند. روغن های میکروبی شباهت زیادی با روغن های گیاهی دارند، اندک تفاوت بین آن ها غنی بودن روغن میکروبی از اسیدهای چرب غیر اشباع است. لیپیدهای سنتز شده توسط مخمرها قابلیت استفاده در صنایع دارویی جهت مقاصد تکنیکی و یا به عنوان مکمل غذایی را دارند. اهمیت تری آسیل گلیسرول های میکروبی بالا بودن اسیدهای چرب غیر اشباع با 16 و 18 اتم کربن در آن هاست که از نظر غذایی بسیار با اهمیت است.
  مواد و
  روش
  در این تحقیق توانایی تولید لیپید در سویه های استاندارد و بومی بر روی منابع کربنی متفاوت نظیر گلوکز، زایلوز و گلیسرول بررسی شد. پس از انتخاب نوع منبع کربن، اثر سولفات منیزیم نیز به روش تک فاکتوره بر میزان تولید لیپید بررسی شد. بعد از این مراحل با کمک طراحی تاگوچی بهینه سازی سایر عوامل از قبیل غلظت منبع کربن و نیتروژن، دما، هوادهی، pH و مدت زمان انکوباسیون انجام پذیرفت. در این پژوهش جهت آنالیز و تایید روغن تولید شده از تکنیک FTIR Spectroscopy استفاده گردید.
  یافته ها
  مخمرهای یارویا لیپولیتیکا DSM70562 و ژئوتریکوم BL پس از بهینه سازی شرایط به میزان تولید لیپید به ترتیب معادل g/L 35/7 و g/L 35/5 رسیدند. موثرترین عامل در روند بهینه سازی در مخمرهای مورد بررسی غلظت منبع کربن بود. این عامل در مورد مخمر استاندارد و بومی مورد بررسی به ترتیب دارای میزان تاثیر 37/41% و 57/63% بود. نتایج حاصل از آنالیز لیپید با تکنیک FTIR Spectroscopy تشابه قابل توجهی را بین روغن جداسازی شده از سویه های مخمری و استاندارد مربوطه (تری اولئین) نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از طراحی تاگوچی میزان تولید لیپید در مخمرهای استاندارد و بومی مورد بررسی پس از بهینه سازی شرایط به ترتیب به میزان g/L 94/2 و g/L 22/1 افزایش یافت که نشان دهنده ی کارایی بالای طراحی تاگوچی در زمینه بهینه سازی شرایط محیط کشت می باشد. بدین ترتیب با کمک طراحی تاگوچی می توان فرایند بهینه سازی را که مرحله ی لازم و موثر در تمامی پروسه های صنعتی جهت افزایش بازدهی تولید و کاهش هزینه هاست؛ به بهترین شکل ممکن انجام داد.
  کلیدواژگان: میکروارگانیسم های مولد چربی، روغن میکروبی، طراحی تاگوچی، FTIR Spectroscopy
 • مهدی کمالی، علی اکبر رستمی، هما محسنی کوچصفهانی صفحات 65-72
  سابقه و هدف
  کاربرد نانوذرات در شاخه های مختلف پزشکی و علوم پایه نسبت به گذشته رشد بیشتری داشته است. کوچک بودن این ذرات باعث شکل گیری سطح فعال بالا می گردد، که این امر خواص شیمیایی، فیزیکی و بیولوژی منحصر به فردی را به آنها می دهد. این ذرات در عبور از سد های بیولوژیکی درون بدن با مشکل چندانی مواجه نمی شوند. از این رو می توانند به عنوان حامل هایی برای انتقال هدفمند داروها و سایر مواد به درون سلول های هدف مورد استفاده قرار گیرند. همین کاربرد روز افزون می طلبد تا اثرات سمی ممکن آنها علیه سلول های هدف و سلول های مجاور آنها بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه سعی ما بر این بوده تا اثرات مختلف ذرات در محیط invitro را مرور کنیم.
  مواد و روش ها
  مقالات مرتبط با این مطالعه مروری از منابع Google، Elsiver science، Pub Med با استفاده از کلمات کلیدی نانوذرات، سمیت، رشد و تمایز استخراج شدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، نانوذرات قادرند تا هم اثرات مثبت و هم منفی از خود بر جای گذارند. تجربیات invitro نشان می دهد مکانیسم اصلی عملکرد آنها بر پایه تغییر دادن سطح ROS درون سلول ها است.
  نتیجه گیری
  نتایج برگرفته از مطالعات گزارش شده نشان می دهند که نانوذرات قادرند تا سطح ROS درون سلول را تغییر دهند و رشد و تمایز انواع سلول ها را تحت تاثیر قرار دهند.
  کلیدواژگان: کاربرد نانوذرات، سمیت سلولی، رادیکال های آزاد
 • سید پژمان شیرمردی*، مصطفی عرفانی، عباس زارع میرک آبادی صفحات 73-78
  سابقه و هدف
  در این مطالعه تهیه و جداسازی فراکشن سمی زهر عقرب مزوبوتوس اپئوس ایرانی که از خانواده عقرب های بوتیده بوده و در سراسر ایران پراکنده می باشد انجام شده است. زهر این عقرب همانند دیگر هم خانواده های این نوع عقرب دارای توکسین های مختلف می باشد که بر روی کانال های یونی تاثیرات زیادی دارند.
  مواد و روش ها
  برای بررسی و مطالعه این توکسین ها، زهر مذکور توسط سه مرحله جداسازی کروماتوگرافی به ترتیب ژل فیلتراسیون با سفادکسG-50، رزین آنیونی D EAE و رزین کاتیونی CM جداسازی سازی شد. در هر مرحله از جداسازی، هر فراکشن جداسازی شده که توسط فراکشن هایی در طیف UV مشخص گردید به 2 موش معمولی از طریق رگ دم تزریق و فراکشن سمی آن مشخص شد. سپس برای خالص تر نمودن این فراکشن سمی، آن را تغلیظ نموده و مرحله بعدی کروماتوگرافی انجام می شد.
  یافته ها
  نتایج تزریق فراکشنهای جدا شده نشان داد که نشان داد که فراکشنهای F3، F31، F316 و F319 سمی بوده و باعث مرگ موشها شدند.
  نتیجه گیری
  تعیین نقاط هدف و محل تمرکز فراکشنهای سمی زهر عقرب به روند درمان عقرب زدگی و طراحی پادزهر مناسب کمک می کند.
  کلیدواژگان: جداسازی، کروماتوگرافی، سم، مزوبوتوس اپئوس
 • سعید طهماسبی، نسرین حیدریه*، حمیدرضا مهاجرانی صفحات 79-86
  سابقه و هدف
  مطالعات اپیدمیولوژیکی و آزمایشات حیوانی نشان می دهد که رژیم های غذایی غنی از فلاونوئیدها می تواند تاثیر مثبتی بر مغز و کاهش شیوع اختلالات تخریب نورونی نظیر آلزایمر و پارکینسون داشته باشد. با توجه به عملکرد مثبت عصاره زالزالک در کاهش عوامل اکسیداتیو و دیگر ویژگی های مفید این گیاه در بررسی حاضر اثر تجویز عصاره زالزالک بر یادگیری اجتنابی غیرفعال در موش صحرایی نر بالغ نژاد Wistar بررسی شد.
  مواد وروش ها
  24 سر موش صحرایی با وزن تقریبی 300 - 250 گرم به سه گروه اصلی(در هر گروه n=8) 1-کنترل منفی 2-گروه شاهد (دریافت کننده حلال) 3- گروه آزمایش دریافت کننده عصاره زالزالک تقسیم شدند. این عصاره بصورت روزانه به مقدار mgkg100به صورت گاواژ به مدت دو هفته تجویز گردید. آزمایش یادگیری اجتنابی غیرفعال توسط دستگاه شاتل باکس انجام گرفت. یک روز پس از مرحله اکتساب، آزمایش به خاطرآوری انجام شد به این ترتیب که حیوان در محیط روشن دستگاه قرار می گرفت بعد از 30 ثانیه درب گیوتینی را باز نموده و مدت زمانی که طول می کشید تا وارد اتاق تاریک شود ثبت می گردید. داده ها توسط نرم افزارSPSS وآنالیز واریانس یکطرفه و آزمون توکی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین گروه دریافت کننده حلال و کنترل منفی از نظر زمان تاخیر ورود به اتاق تاریک و مدت زمان سپری شده در آن تفاوت معنی داری وجود نداشت اما بین گروه دریافت کننده عصاره زالزالک و گروه شاهد از نظر زمان تاخیر ورود به اتاق تاریک افزایش معنی دار و از نظر زمان سپری شده در اتاق تاریک کاهش معنی داری وجود داشت(P<0.001)
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان می دهد که تیمار با عصاره زالزالک که غنی از ترکیبات فلاونوئیدی می باشد باعث بهبود یادگیری و حافظه شده است.
  کلیدواژگان: عصاره زالزالک، یادگیری احترازی غیرفعال، موش صحرائی، فلاونوئید
 • معصومه معتمدی جویباری*، همایون خزعلی صفحات 87-92
  سابقه و هدف
  گالانین یک هورمون دخیل در اشتها و بالانس انرژی می باشد به طوری که، تزریق آن به هسته های درگیر در تغذیه، غذا خوردن را تحریک می کند. از طرف دیگر بالانس انرژی منفی با افزایش سطح اپینفرین و کورتیزول همراه است. هدف از این مطالعه بررسی اثر اپینفرین و کورتیزول بر ترشح گالانین در رتهای تغذیه شده توسط سطوح مختلف انرژی می باشد.
  مواد و روش ها
  45 عدد رت نر نژاد ویستار (350-300 گرم، 15 رت در هر گروه) با سطوح انرژی 100%، 50% و 25% به مدت 10 روز تغذیه شدند. سپس رت ها به مدت 48 ساعت تحت گرسنگی مطلق قرار گرفتند. حیوانات تحت عمل کانولاسیون در سرخرگ کاروتید به منظور تزریق و جمع آوری نمونه های خونی قرار گرفتند. رتها در هر گروه به ترتیب (3μg Ep/Kg BW) یا (3μg Cor/Kg BW) و مخلوط اپینفرین و کورتیزول دریافت کردند (0.1 mg in 1 ml PBS). نمونه های خونی در زمانهای قبل، 30، 60 و 120 دقیقه بعد از تزریق جمع آوری و میزان گالانین و گلوکز پلاسما اندازه گیری شد.
  یافته ها
  تنها تزریق مخلوط اپینفرین و کورتیزول در رژیم 50% و 100% سطح گالانین را به طور معنی داری کاهش داد.(P>0.05)
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد تزریق مخلوط اپینفرین و کورتیزول منجر به کاهش معنی دار گالانین در رژیم های 50% و 100% می شود در حالی که بر گالانین رتهای تغذیه شده با رژیم 25% اثری ندارد. این مطالعه اثرات سینرژیسم اپینفرین و کورتیزول را بر هورمون گالانین نشان می دهد.
  کلیدواژگان: گالانین، کورتیزول، اپینفرین، استرس
 • سیده مهسا میرمصطفی، اعظم حدادی*، نور امیر مظفری ثابت صفحه 93
  سابقه و هدف
  در سال های اخیر خطر اکتساب مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها به دلیل سوء مصرف آن ها در حال افزایش است. هدف از این مطالعه، بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ارزیابی میزان شیوع مقاومت چند دارویی و آنالیز پروفایل پلاسمیدی در سویه های بالینی اشریشیا کولی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 83 نمونه بالینی اشریشیا کولی جمع آوری شده از سطح شهر کرج انجام شد. نمونه ها، بر اساس آزمون های استاندارد بیوشیمیایی شناسایی شدند. نمونه های تعیین هویت شده، تحت آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی، توسط 20 آنتی بیوتیک، با استفاده از روش انتشار دیسک کربی - بائر قرار گرفتند، همچنین پروفایل پلاسمیدی نمونه ها نیز ارزیابی شد.
  یافته ها
  الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی به شرح زیر مشاهده شد: نیتروفورانتوئین4/8%، تتراسایکلین8/63%، آموکسی سیلین 83%، افلوکساسین 30%، لووفلوکساسین 30%، کوتریموکسازول 59%، آمیکاسین18%، ایمیپنم 3/25%، کلرامفنیکل 9/16%، سفالکسین 4/61%، جنتامایسین 2/28%، نورفلوکساسین7/33٪، نالیدیکسیک اسید6/56٪، سفالوتین 2/48٪، سیپروفلوکساسین 5/32٪، سفتازیدیم 7/27٪، سفتریاکسون3/37٪، سفتی زوکسیم 9/16٪، سفوتاکسیم5/38%، آموکسی سیلین/کلاونیک اسید7/68% از 83 نمونه 77/92٪ (77) نمونه به بیش از دو آنتی بیوتیک غیر هم خانواده مقاوم بودند. از 83 نمونه، 65 عدد، (3/78%) دارای پلاسمید بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان دهنده مقاومت رو به رشد سویه ها، مخصوصا نسبت به آنتی بیوتیک های رده اول تجویزی علیه عفونت ادراری می باشد. همچنین حضور وسیع پلاسمید در سویه ها نقش مهمی در ایجاد مقاومت چند دارویی دارد.
  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، اشریشیا کولی، مقاومت چند دارویی، پلاسمید.
 • پوپک عزیزی نیکو، اعظم حدادی*، محمود شوندی، مرضیه سلیمانی، آذین طبیب صفحات 99-105
  سابقه و هدف
  پارافینها هیدروکربنهای اشباع شده با وزن مولکولی بالا می باشند که در مخازن، تحت شرایط دما و فشار بالا، درتعادل باقی می مانند. اما هنگامیکه نفت خام در زمان استخراج به سطح زمین آورده شود، حرارت و فشارکاهش می یابد. زیرنقطه ابری شدن، هیدروکربن های پارافینی به صورت جامد در آمده و رسوباتی را روی سیستمهای تولید نفت ایجاد می کنند. مشکلات ایجاد شده توسط پارافینها، معمولا«از طریق عملیات سیال حرارتی، پیگ رانی، یا استفاده از حلالها و مواد شیمیائی کاهش داده می شود. با وجود استفاده از این تکنیکها، شرکتها همچنان با مشکلاتی مواجه هستند. بعلاوه این عملیات هزینه بالائی را به همراه دارد. استفاده از روش های میکروبی جهت ممانعت از رسوب پارافین، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و کم خطر می باشد. هدف از این تحقیق، جداسازی یک باکتری با توانایی تجزیه موثر تتراکوزان به عنوان یک آلکان بلند زنجیره بود.
  مواد و روش ها
  نمونه های خاک آلوده به نفت خام از اطراف پالایشگاه نفت تهران جمع آوری شد. جهت غنی سازی، g1 از نمونه های خاک به ml40 محیط نمکی حداقل که حاوی تتراکوزان به عنوان تنها منبع کربن و انرژی بود، تلقیح شدند. بوسیله غنی سازی چند مرحله ای و تکنیک غربالگری، درنهایت یک باکتری به عنوان جدایه برتر انتخاب شد و براساس ویژگی های مورفولوژیکی، تست های بیوشیمیایی و روش های فیلوژنتیکی به عنوان جنس مایکوباکتریوم شناسایی گردید.
  یافته ها
  این سویه قادر به استفاده از تتراکوزان به عنوان تنها منبع کربن بود. نتایج نشان داد که سویه انتخابی به خوبی در pH محدوده 4 تا 9 و درجه حرارت 30 تا 40 درجه سلسیوس رشد کرد. بهینه رشد آن دمای 35 درجه سلسیوس بود و رشد قابل قبولی را در غلظت 5% نمک نشان داد. همچنین قادر به تجزیه 80% تتراکوزان در مدت 24 روز بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان تجزیه تتراکوزان توسط این باکتری تحت شرایط محیطی ذکرشده، کاربرد آن در جلوگیری از رسوب پارافین می تواند مقرون به صرفه باشد. تایید توانایی این سویه درکاهش رسوب این ترکیبات در چاه های نفت، نیازمند تحقیقات بیشتر در مدل فیزیکی می باشد.
  کلیدواژگان: تتراکوزان، آلکان بلند زنجیره، جنس مایکوباکتریوم
 • رباب حسن وند جمادی *، اسدالله اسدی، مهدی حسن وند جمادی صفحه 107
  سابقه وهدف

  سرطانهای معدی-رودی از جمله فراوانترین سرطانهایی است که در سراسر جهان رخ می دهد. علت این تومورها می تواند فاکتورهای محیطی و وراثتی باشد. آدنوکارسینومای معده رایجترین نوع سرطان معده است. بروینین-2R پپتیدی جدید با خواص ضد میکروبی وضد سرطانی است که ازترشحات پوستی قورباغه های خانوادهRana بدست میآید و دارای 25 آمینو اسید بوده وکاتیونی می باشد، فعالیت همولیتیک پایینی برروی اریتروسیتها نشان میدهد.دراین مطالعه غلظت های مختلف پپتید بروینین-2R روی سلولهای کارسینومای معده انسانی (AGS) اثر داده شد.

  مواد و روش ها

  رده سلولی AGS با غلظتهای مختلف پپتیددر بازه های زمانی متفاوت تیمار شد و سمیت پپتید و زیستایی سلولها بوسیله ی سنجش MTT(دیمتیل تیازول دی فنیل هیدروژن تترازولیوم بروماید) بررسی گردید. آزمایش سه بار تکرار شد که میانگین مقادیر بدست آمده نشان داده شده است.

  یافته ها

  براساس نتایج بدست آمده با افزایش غلظت و همچنین مدت زمان تیمار سلولهای AGS با پپتید بروینین-R2 درصد سلولهای زنده باقیمانده بسیار کاهش یافته بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  به دلیل اثر همولیتیک جزئی، این پپتید نمونه خوبی درطراحی دارو به شمار می رود. این پپتید مرگ سلولی شامل فعالسازی اتوفاژی را راه اندازی می کند و بر علیه رده های سلولی بدخیم AGS فعالیت ضد سرطانی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: بروینین، 2R، کارسینومای معده انسانی، سمیت پپتید، زیستایی
|
 • Mohammad Hassan Shahhosseiny *, Nastaran Zahedi, Elham Moslemi Pages 9-16
  Background And Aim
  Using sensitive and specific laboratory techniques such as PCR is necessary on diagnosis of hepatitis which caused by hepatitis B virus (HBV). Common serological methods didn’t have the capability of quick and accurate detection of infection detection thought molecular methods such as PCR are effective tools for evaluation prevalence of HBV. A different result for the reason of not being standard is one of the disadvantages of this rich molecular technique. One of the most significant preventives in widespread usage of diagnostic PCR is not having proper PCR internal controls. The aim of this study is designing and constructing plasmid internal control (IAC) for identification of PCR inhibitors and afterward usage in diagnostic laboratories.
  Materials And Methods
  In this study for constructing the internal control، PCR specific primers for HBsAg gene of hepatitis B virus were optimized then sensitivity and specificity were determined. Also Composite Primers for HBV-IAC were designed and amplified by PCR then cloned. Minimum number of IC in each PCR reaction was examined through dilution and PCR results with IC.
  Result
  By using special primers HBV PCR product was 262bp and IAC-HBV product was 660bp which had desirable different in sizes. Minimum number of IC in each reaction was 1000. Maximum of PCR sensitivity with IC for hepatitis B virus DNA was determined as 16 million Particles. In specificity test with different factors no non specific product was observed.
  Conclusion
  For Molecular detection of HBV using an internal control can recognize the errors and will standardize this sensitive technique.
  Keywords: Hepatitis B virus, Internal Amplification Control, PCR, Design, Construction
 • Mohammad Zarei, Mehdi Arjmand, Mahshid Mohammadi, Mohsen Chiani, Azim Akbarzadeh Khiavi Pages 17-23
  Aim and
  Background
  Paclitaxel is one of the drugs used in breast cancer. Use it as a side effect to weakening the bone marrow and peripheral neuropathy causes. Recently been shown that nanotechnology can be used to further reduce side effects، increase the efficiency of treatment. One of the nano-carriers for drug delivery، are niosomes. In this study nano paclitaxel niosomal with the ether injection methods and reverse-phase evaporation were prepared and studied. Aim of this study use of nanoparticles niosomal containing paclitaxel and cytotoxic effects on breast cancer cell lines.
  Materials And Methods
  In this study، in order to improve the therapeutic effects and reduce side effects paclitaxel، drug with both methods by ether injection and reversed phase evaporation، was preparate nano-niosomal pegilation. Span 20، cholesterol، polyethylene glycol l2000 Dalton، paclitaxel، solution of MTT (0. 5 mg / ml) was purchased from Sigma. Ethanol and isopropanol and diethyl-ether from Merck Co. and culture RPMI 16-40 purchased from Invitrogen Co. and MCF-7cells were obtained from the Pasteur Institute Cell Bank of Iran.
  Results
  After a description of resulting nanoparticles indicated the manufacturing method، combined with polyethylene glycol exert a positive effect on the properties of nanoparticles. We Could encapsulation amount of paclitaxel in niosomal nanoparticles to be dramatically raise.
  Conclusions
  In this study were identified by using nanotechnology and niosomal nanoparticle can be appropriate formulation of the paclitaxel «drug» prepared، Be more effective than the free drug the dosage for treatment is reduced and this reduces the side effects are On the other side، is a low-cost treatment.
  Keywords: Niosomes, Paclitaxel, Polyethylene glycol, Nano drug delivery, Nanotechnology, Breast cancer
 • Vasimeh Vahdatirad *, Seyed Hamidollah Ghaffari, Majid Momeny, Hossein Shahbani Zahiri Pages 25-30
  Aim and
  Backgrounds
  Anaplastic carcinoma is the most dangerous form of thyroid cancer. It is a rare and aggressive form of thyroid cancer. It grows very rapidly and does not respond to therapy. In this study the effect of Silibinin on the metabolic activity of a cancerous cell line (8305c) of anaplastic thyroid carcinoma was investigated. Silibinin is a flavonoid that is the major active constituent of the extract of the Milk thistle seeds. Silibinin has been demonstrated to have strong pleiotropic anti-cancer effects against various human carcinoma cells.
  Materials And Methods
  The 8305c cell cultures were treated with Silibinin at 25، 50، 75، and 100 µmol in the MTT plates. After 24 and 48 hours، the metabolic activity of the treated cells was studied using the MTT assay. The MTT assay is a colorimetric method for determination of cell viability and cytotoxicity effects.
  Result
  The results of this study show that Silibinin has significant cytotoxicity effects on the 8305c cell line. The treatment of the cells with Silibinin at the given concentrations resulted in significant decrease of metabolic activity in a time and dose dependent manner.
  Conclusion
  From the results obtained by this study It may be concluded that Silibinin significantly reduces the growth of anaplastic thyroid cancerous cells. More investigation is underway to reveal the mechanism by which Silibinin prevents cancer metastasis.
  Keywords: Anaplastic Thyroid cancer, Silibinin, MTT assay
 • Hadi Mohammadi Babazeidi, Mehran Falaknaz *, Parviz Heidari, Mohammad Saeid Hemati, Sheida Farokhian Pages 31-36
  Aim and
  Background
  The objective of this research was to evaluate the effects of Bio fertilizer (Azosprillium spp bacteria) and Salicylic acid on growth and development characteristics of Ocimum basilicum L. plant under water stress.
  Materials And Methods
  The experimental design was factorial arranged in a completely randomized block design with three replications. Treatment were combination of 3 levels of water stress (100% FC as a control، 60% FC and 30% FC) and Bio fertilizer (inoculated and non-inoculated) and Salicylic acid (0 as control and 0. 75 mM).
  Results
  Data variance analysis showed that morphological characteristics was significantly (p<0. 05) affected by drought levels، Salicylic acid، Bio fertilizer and their interaction. The effects of various treatments on shoot and flower number، dry and fresh weight of root and shoot، Relative water content (RWC) and electron leakage was significant at 1%.
  Conclusion
  Application of salicylic acid and Azosprillium inoculation increased growth and development of Basil under water stress.
  Keywords: drought stress, salicylic acid, Azosprillium, Bio fertilizer, medicinal plant
 • Gholamreza Bakhshi Khaniki *, Rosa Hosseinzadegan Pages 47-55
  Aim and
  Background
  Teucrium polium L. belongs to The genus of Teucrium and Labiatae family. It has been used in folk medicine to treat some diseases because of its useful effects. This research is done because of comparison of chemical composition of essence of Teucrium polium L. in different habitats at the first time.
  Material And Methods
  The flowering aerial parts of Teucrium polium L. was collected in 9 habitats in Mazandaran province and dried. The habitats were named G1-G9. The essential oils of the dried flowering aerial parts obtained and were analyzed by combination of GC and GC-MS.
  Results
  The major compounds upper 10% were contained: G1: Sabinene (28. 4%)، GermacreneD (11. 2%)، G2: GermacreneD (19. 64%)، Sabinene (18. 75%)، G3: Sabinene (28. 58%)، Cis- Sesquisabinenehydrate (12. 64%) G4: Sabinene (15. 47%)، GermacreneD (12. 8%)، G5: GermacreneD (18. 07)، Sabinene (12%) G6: Sabinene (29،3%)، α-Pinene (10. 1%) G7: E-Nerolidol (23. 21%) Sabinene (20. 14%)، G8: Sabinene (31. 35%)، E-Nerolidol (15. 81%) Valerianol (10. 23%) G9: Sabinene (26. 93%)، β-Pinene (21. 23%).
  Conclusion
  G6، G9، G3 and G4 were known as the best habitats because of quality of essence.
  Keywords: Teucrium polium L., essence, Investigation, habitats, Mazandaran
 • Marjan Enshaeieh *, Azadeh Abdoli, Iraj Nahvi, Mahboobeh Madani Pages 57-64
  Aim and
  Background
  Micro-organisms that can accumulate lipid more than 20% of their biomass are called oleaginous. Microbial lipid has high similarity with plant''s oil; the only difference between them is that microbial lipids are rich in polyunsaturated fatty acids. Synthesized lipid by the yeast has potential of using in pharmaceutical industry for technical purposes or as nutritional supplements. The importance of microbial triacylglycerols is the high amount of polyunsaturated fatty acids with 16 and 18 atoms of carbon which is important from nutritional point of view.
  Materials And Methods
  In this study the amount of lipid production by standard and native yeast strain on glucose، xylose and glycerol as carbon sources was evaluated. After selection the type of carbon source، the effect of MgSO4 on lipid production was investigated by one factorial method. After these steps، optimization of other parameters such as carbon and nitrogen concentration، temperature، agitation rate، pH and time of incubation was done with Taguchi method. FTIR Spectroscopy was used for analysis and verification of produced oil، in this study.
  Results
  The yeasts Yarrowia lipolytica DSM70562 and geotrichum BL have reached to lipid production of 7. 35 g/L and 5. 35 g/L، respectively. The most effective factor in optimization process of evaluated yeasts was the concentration of carbon source. This factor for the evaluated standard and native yeasts strains was 41. 37% and 63. 57%، respectively. The results of lipid analysis by FTIR Spectroscopy technique showed remarkable similarity between extracted oil from yeast strains and related standard (triolein).
  Conclusion
  According to the results obtained by Taguchi design، lipid production in evaluated standard and native yeasts increased 2. 94 g/L and 1. 22 g/L، respectively after optimization. This shows the high efficiency of using Taguchi design in optimization of medium condition. So by using Taguchi design we can do the optimization process، which is the necessary and effective step of all industrial process for increasing productivity and reducing the costs، as best as possible.
  Keywords: Oleaginous micro, organisms, Microbial oil, Taguchi design, FTIR Spectroscopy
 • Mehdi Kamali, Ali Akbar Rostami, Homa Mohseni Kouchesfehani Pages 65-72
  Aim and
  Background
  Wide application of nanoparticles in different area of medical science has been growing faster than ago. Small size makes them high active. Therefore this gives them chemical، physical and biological unique properties. Nanoparticles will have not much problem to cross through biological barriers in body. Hence we can use these particles for targeting drugs and some materials. Wide application needs to investigate their cytotoxicity effects on target cells and adjacent cells. In this study we tried to analysis effect of nanoparticles on invitro.
  Materials And Methods
  Related articles in this review were obtained from Pub Med، Google، Elsiver science using the key words nanoparticles، cytotoxicity and differentiation.
  Results
  Base on the results of this study nanoparticles are able to leave both positive and negative effects. invitro experiments indicate that the main mechanism of action is based on changing levels of intracellular ROS.
  Conclusion
  The results of reported studies have shown that nanoparticles are able to alter intracellular ROS levels and affect growth and differentiation cells.
  Keywords: Nanoparticles application, cytotoxicity, free radicals
 • Seyd Pejman Shirmardi *, Mostafa .Erfani, Abbas . Zare Pages 73-78
  Aim and
  Background
  In this study، Preparation and isolation of Iranian Mesobuthus eupeus venom toxic fractions has been performed. Its venom has different toxin same the other scorpions which affect on ion channels.
  Materials And Methods
  For studying of these toxins، the venom was isolated during 3 stages gel chromatography، DEAE anion and CM cation exchange chromatography respectively. At each stage، the fractions were identified with UV spectroscopy and collected with fraction collector then the fractions injected to 2 normal mice and the toxic fraction with killing effect selected for next stage.
  Results
  The results of injected fractions showed that the fractions F3، F31، F316 and F319 were toxic.
  Conclusion
  To determine the location of venom concentration in different organs can help to design proper antivenom.
  Keywords: Isolation, Chromatography, venom, Mesobuthus eupeus
 • Saeed Tahmasebi, Nasrin Heidarieh *, Hamid Reza Mohajerani Pages 79-86
  Aim and
  Background
  Epidemiological and animal experimental studies indicated that flavonoid rich diets could affected positively on decrease of the prevalence of neuronal degenerations e. g Alzheimer and Parkinsonism diseases. In basis of the positive function of crataegus extract on decrease of oxidative factors and other helpful chararacteristics of this extract، the present research examined crataegus extract effect on passive avoidance learning of male wistar rat.
  Materials And Methods
  24 rats with 250-300 gram weight have been divided to three main groups: 1-control (intact) 2- sham (solvent receivers) 3-Crataegus extract. This extract has been administered daily (100mg/kg) for two weeks by gavages'' method. Passive avoidance learning test were achieved by shuttle box system. One day after acquisition retrieval test has been done. For this، animal was putted to light compartment and after 30 seconds guillotine door was opened and the time that was consumed for entering to dark component was recorded. Data were analyzed by SPSS software with one way ANOVA and Tuckey test.
  Results
  were indicated no difference between intact and sham groups for time of entering to dark component but there was significant increase between extract and intact groups (P<0. 001) and decrease between them for entering to dark component (P<0. 001)
  Conclusion
  Results of this study showed that treatment by Crataegus extract that is flavonoid rich، has been resulted to recovery of learning and memory.
  Keywords: Crataegus extract, Passive avoidance learning, Rat, Flavonoid
 • Masoumeh Motamedi Joibari *, Homayoun Khazali Pages 87-92
  Aim and
  Background
  Galanin is a potent factor regulating appetite and energy balance. galanin injection to the nucleus involved in food intake، stimulate food intake. On the other hand، negative energy balance is accompanied with epinephrine and cortisol level. In this study was investigated cortisol and epinephrine effect on galanin secretion in rats fed different levels of their energy requirement.
  Material And Methods
  45 male wistar rats (300-350 g، 15 per group) were fed a diet containing 100%، 50% and 25% of their energy requirement for 10 days. Afterwards each rat after 48 h prolonged fasting was anesthetized and then cannulated in the carotid artery for injection and blood sampling. Animals were divided into 3 treatment groups that recived (3 µg/Kg BW) either EN، Cortisol or combination of those tow (0. 1 mg in 1 ml of PBS). Galanin and glucose levels were analyzed before (in time of 0) and 30، 60 and 120 min after injection.
  Results
  in 50% and 100% food restricted group fasting galanin levels fell after EN injection. (p≤0. 05). cortisol just reduced galanin in 50% food restricted group (p≤0. 05). In contrast، the group that has 25% food restriction didn’t show any response to cortisol، EN and combination of EN and cortisol injection (p>0. 05).
  Conclusion
  These results indicate that injection of EN suppress starvation-induced secretion of ghalanin in normal (100%) and starved (50%) rats. And the galanin secretion response to EN might be affected by weight loss as it doesn''t be suppressed in starved (25%) rats.
  Keywords: Galanin, Cortisol(Cor), Epinephrine(EN), Stress
 • Poopak Azizinikoo, Azam Haddadi *, Mahmoud Shavandi, Marzieh Soleimani, Azin Tabib Pages 99-105
  Aim and
  Background
  Paraffins are high molecular weight hydrocarbons and in the reservoir، under high- temperature/pressure conditions remain in a state of equilibrium. However، as the crude oil is pumped out to the surface، temperature and pressure are reduced. Below the cloud point، the paraffinic hydrocarbons precipitate out of the crude oil and form deposits on the oil production systems. This problems are usually mitigated by thermal fluid treatments، pigging or using chemicals and solvents. While most of these remedies are in use، they have certain disadvantages. Moreover، these remedial options are expensive. A microbial intervention to prevent paraffin deposition، is a non hazardous and economically viable approach. This investigation was aimed at finding a bacterial strain that being able to effectively degrade tetracosane.
  Materials And Methods
  Soil samples were collected from oil contaminated soil near Tehran refinery. Samples were transferred into 40 ml sterile mineral salts medium containing tetracosane as the sole source of carbon and energy. By a multi step enrichment and screening technique a bacterium was isolated and by morphological characteristics، biochemical tests and phylogenetic methods، it was identified as the Mycobacterium genus.
  Results
  This strain was able to use tetracosane as the sole source of carbon and energy. Our results showed the selected strain grow well in pH range of 4-9 and temperature range of 30 - 40 °C with optimal growth at 35°C، had an acceptable growth at 5% NaCl and was able to degrade 80 percent of the tetracosane within 24 days.
  Conclusion
  According to the rate of tetracosane decomposition by this bacteria under conditions listed، its application can be profitable in preventing paraffin deposition. Further investigation in physical model is required to confirm the ability of the strain in wax deposit mitigation from oil wells.
  Keywords: Tetracosane, Long, chain alkane, Mycobacterium genus