فهرست مطالب

 • پیاپی 109 (بهمن 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/20
 • تعداد عناوین: 30
|
 • صمد گلشنی، بابک باقری، علی قائمیان، وحید مخبری، سهیل عزیزی، علیرضا خلیلیان، مهدی نعمتی صفحات 2-7
  سابقه و هدف
  نارسایی قلبی در آمریکا سالانه حدود 3 میلیون ویزیت سرپایی اورژانس را شامل می شود. در نارسایی قلبی NT-pro BNP و در پاسخ به افزایش کشش میوکارد، از بافت میوکارد بطنی ترشح می شود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه روی 80 فرد در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) ساری طی سال های 89-90. انجام شد بیماران با GFR≤60، سن ≥75 سال، با فیبریلاسیون دهلیزی و فشار خون بالا (100/ 160> BP) از مطالعه خارج شدند. سپس بیماران به دقت مورد معاینه قرار گرفتند و 60 بیمار مبتلا به DHF در سه گروه 20 نفره با تعداد زن و مرد برابر تقسیم شدند؛ گروه اول: LVEF≤30%، گروه دوم 31%≤LVEF≤39% و گروه سوم 40≤LVEF≤49%. تعداد 20 نفر سالم با 50 درصد LVEF≥ نیز جهت تعیین Cut Point نرمال وارد مطالعه شدند.
  یافته ها
  : در بررسی NT-pro BNP بیش ترین میزان مربوط به گروه اول با 90/1781± 10/5370 و کم ترین میزان مربوط به گروه چهارم با 32/24± 75/36 بود. در مقایسه چهار گروه، اختلاف آماری معنی داری در میزان NT-Pro BNP بین گروه های مختلف مشاهده شد (001/0< p). بین مقادیر LVEF با سطح سرمی NT-pro BNP همبستگی ناقص و معکوس مشاهده شد (699/0= R).
  استنتاج
  با کاهش LVEF میزان NT-pro BNP به صورت معنی داری افزایش می یابد که بین آن ها یک رابطه همبستگی ناقص و معکوس (699/0= R). وجود دارد. این امر امکان تخمین تقریبی EF را با توجه به سطح سرمی NT-pro BNP در بالین میسر می کند.
  کلیدواژگان: (نارسایی قلبی جبران نشده)DHF، (هورمون) NT، pro BNP، (کسر جهشی بطن چپ) LVEF
 • محمد شکرزاده نفیسه نصری نصرآبادی، سعید عابدیان، رامین عطایی، وحید حسینی، زربخت انصاری، حامد حقی صفحه 9
 • سید داود نصرالله پور شیروانی، ابراهیم میکانیکی، حسن اشرفیان امیری*، محمد جواد کبیر، ناهید جعفری، بهرام طهماسبی، ارسلان داداشی، محمد نعیمی طبیعی صفحات 34-42
  سابقه و هدف

  سطح بندی نظام مراقبت سلامت به منظور کاهش هزینه، ایجاد عدالت و امکان دسترسی آحاد مردم به خدمات مورد نیاز انجام می گیرد. نظام ارجاع به عنوان پل ارتباطی، ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات را از پایین ترین سطح به سطوح بالاتر و بالعکس هدایت می نماید. این مطالعه به منظور بررسی عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در استان های شمالی کشور انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  مطالعه از نوع مقطعی بوده که در شش ماهه دوم 1391 انجام گرفت. 25 درصد مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در استان های گلستان، مازندران و گیلان، مجموعا 139 مرکز از 552 مرکز مجری به صورت تصادفی منظم انتخاب و در هر مرکز منتخب 7 تا 8 بیماری که با ارجاع پزشک خانواده به سطح 2 مراجعه و خدمات سطح2 را دریافت نموده و در زمان پرسشگری در منزل خود حضور داشتند، با مصاحبه ساختارمند مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل 2 بخش متغیرهای فردی و رعایت قواعد نظام ارجاع از قبیل مراجعه به پزشک خانواده با ارجاع خانه بهداشت، خواست ارجاع به سطح 2، انتخاب پزشک سطح 2، نوع خدمات سطح، ارائه پس خوراند، مراجعه مجدد به سطح 1، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و موارد دیگر بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت.

  یافته ها

  از 963 بیمار ارجاع شده به سطح 2 که موفق به دریافت خدمات شدند، 687 نفر (71 درصد) زن بودند. 320 نفر (33 درصد) از بیماران ارجاع شده، فرم ارجاع از خانه های بهداشت را به همراه داشتند. ضرورت ارجاع 299 نفر (31 درصد) بنا به تشخیص پزشکان خانواده بوده و پزشکان خانواده در 161 مورد ارجاع (17 درصد) در انتخاب پزشک متخصص سطح 2، نقش داشته اند. پزشکان متخصص سطح 2 برای 155 بیمار (1/16 درصد) ارجاعی پذیرفته شده، نتایج ویزیت را به پزشک خانواده شان پس خوراند دادند. از بین بیماران مراجعه کننده به سطح 2، تنها 149 نفر (5/15 درصد)، به نزد پزشک ارجاع دهنده خود بازگشتند. 697 بیماری (3/85 درصد) که به سطح اول باز نگشتند، علت اصلی را عدم آگاهی ذکر نمودند. میزان رعایت قواعد نظام ارجاع در خیلی از موارد در استان های شمالی کشور تفاوت معنی دار وجود داشت (05/0< P).

  استنتاج

  نتایج این مطالعه نشان داد که وضعیت نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده مطلوب نبوده و نیاز به مداخله و بهبودی دارد.

  کلیدواژگان: نظام ارجاع، پزشک خانواده، بیمه روستایی، مرکز بهداشتی درمانی
 • محمد قلی پور، زین العابدبن بابایی، زهرا محمدی، لاله کریم زاده، محمدحسین اصفهانی زاده، صابر عابدی صفحات 44-51
  سابقه و هدف
  با توجه عوارض تایید شده نگهدارنده های شیمیایی از جمله سوربات ها در سلامت عمومی و ایمنی غذایی، دقت و نظارت بر کاربرد نگهدارنده ها در مواد غذایی کاملا ضروری می باشد. افزودن سوربات پتاسیم در دوغ بر اساس استاندارد ملی ایران ممنوع است. هدف این پژوهش معتبرسازی روش اندازه گیری سوربات پتاسیم در دوغ و هم چنین بررسی وجود آن در دوغ تولیدی استان مازندران می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 100 نمونه دوغ های تولیدی در کارخانه های استان مازندران جمع آوری شدند. آزمون به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) و با دتکتور UV انجام شد. معتبرسازی روش آزمون بر اساس راهنمای ICH و USP انجام گردید.
  یافته ها
  ضریب همبستگی معادله منحنی کالیبراسیون برابر با 9/99 درصد به دست آمد. دامنه خطی بودن از 19 تا 100 میکروگرم در میلی لیتر بود و حد تشخیص (LOD) و حد تعیین مقدار (LOQ) به ترتیب 37/6 و 11/19 محاسبه شد. دقت روش از نظر تکرارپذیری و دقت میانی در محدوده قابل پذیرش قرار داشت.
  استنتاج
  نشان می دهد که در 32 درصد نمونه ها سوربات پتاسیم وجود داشت. 22 درصد نمونه ها دارای سوربات پتاسیم بالاتر از 100 میلی گرم بر کیلوگرم و 10 درصد از نمونه ها حاوی سوربات پتاسیم کم تر از 100 میلی گرم بر کیلوگرم بودند. با توجه به وجود سوربات پتاسیم در دوغ که مغایر با استاندراد ملی ایران می باشد، نظارت مناسب بر مصرف نگهدارنده های مختلف از جمله سوربات پتاسیم در دوغ تولیدی مازندران و ایران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: استانداردسازی، سوربات پتاسیم، دوغ، اندازه گیری
 • آسیه حسینی، زهره شریفی، فهیمه باغبانی آرانی صفحه 46
 • ندا برازنده، مهدی ابتهاج، فیروزه نادری * صفحات 62-68
  سابقه و هدف

  بی حسی منطقه ای داخل وریدی روشی و قابل اعتماد برای ترمیم جراحات اندام فوقانی می باشد. جهت بهبود کیفیت بلوک حسی، کاهش درد تورنیکه و بی دردی بعد از عمل ترکیبات متفاوتی به داروهای بی حس کننده موضعی در بی حسی منطقه ای داخل وریدی اضافه می شوند. این مطالعه به منظور بررسی اثر نیتروگلیسیرین با لیدوکایین در بهبود کیفیت بی حسی منطقه ایی داخل وریدی در جراحی اندام فوقانی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 40 بیمار با ASA (American Society of Anesthesiologists) کلاس I یا II، که کاندید عمل جراحی اندام فوقانی بودند، به طور تصادفی در دو گروه مساوی قرار گرفتند. در گروه شاهد برای انجام بی حسی منطقه ای داخل وریدی mg/kg3 لیدوکایین 5/0 درصد و در گروه مداخله علاوه بر آن 200 میکروگرم نیتروگلیسیرین مورد استفاده قرار گرفت. علایم همودینامیک 5، 10، 15 و 20 دقیقه بعد از تزریق داروهای بیهوشی اندازه گیری شد. زمان شروع و بازگشت بلوک حسی و حرکتی، شروع و شدت درد تورنیکه بر اساس نمره دهی VAS (Visual analogue scale) در حین عمل و علایم همودینامیک و میزان شدت درد بر اساس نمره دهی VAS در 5/0، 2، 4، 6 و 12 ساعت بعد از عمل اندازه گیری و ثبت شد. هم چنین مقدار دریافت پتیدین و فنتانیل در حین و بعد از عمل در بیماران ثبت شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که شروع بلوک حسی در گروه دریافت کننده نیتروگلیسیرین سریع تر (51042± 45/2 دقیقه در مقابل 26803/1± 35/4 دقیقه)، زمان بازگشت بلوک حسی (1734/2± 25/8 دقیقه در مقابل 99041± 825/3 دقیقه) و حرکتی (80255± 025/3 دقیقه در مقابل 15166/1± 2000/4 دقیقه) در گروه مداخله کندتر و زمان شروع درد تورنیکه درگروه مداخله دیرتر 12039/3± 5/22 نسبت به گروه شاهد 77963/2± 4/19 بود. میانگین ضربان قلبی در 5/0، 2 و 4 ساعت بعد از باز کردن تورنیکه دارای کاهش معنی داری در گروه مداخله نسبت به شاهد بود (05/0p<) هم چنین میزان شدت درد در 5/0 ساعت اول بعد از عمل در گروه مداخله کم تر از گروه شاهد بود (22± 05/1 دقیقه در مقابل 30± 1/1 دقیقه) و درکل در این موارد بین گروه مداخله و شاهد تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (05/0p<).

  استنتاج

  استفاده از نیتروگلیسیرین سبب افزایش اثر داروی بی حسی می شود بدون آن که افزایش چندانی در میزان عوارض به ویژه عوارض همودینامیک در بیمار ایجاد نماید.

  کلیدواژگان: بی حسی منطقه ای داخل وریدی، نیتروگلیسیرین، لیدوکایین
 • محمدحسین دلشاد، علیرضا حیدرنیا، شمس الدین نیکنامی صفحات 78-89
  سابقه و هدف
  لزوم اندازه گیری تداوم رفتارهای پیشگیری کننده، مورد تاکید پژوهشگران عرصه سلامت قرار دارد. حصول چنین هدفی مستلزم به کارگیری ابزاری برخوردار از روایی و پایایی مناسب در متون علمی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی درسال 1392 با روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای برروی 135 نفر از کارکنان مرکز بهداشت شرق تهران انجام شد. از طریق بررسی روایی صوری کیفی و کمی، محاسبه نسبت و شاخص روایی محتوای ابزار، با قضاوت کیفی یک پانل 14 نفره از خبرگان و روایی سازه با فاکتور آنالیز اکتشافی تاییدی و پایایی با تعیین توافق درونی (ضریب آلفای کرونباخ) و روش های بازآزمایی، تخمین و مورد تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  از کل 50 گویه اولیه، 3 گویه اصلاح و 5 گویه حذف و پس از محاسبه شاخص امتیاز تاثیر آیتم (با مقادیر بالاتر از 5/1) با CVI بیش تر از 70/0 و CVR بالاتر از80/0، نهایتا به تعداد 45 مورد کاهش یافتند. تحلیل عامل اکتشافی با چرخش واریماکس، 3 عامل را با مقدار ایگن بیش تراز یک ایجاد کرد که قادر به پیش بینی 52/74 درصد از تغییرات کل ابزار بود. تحلیل عاملی تاییدی برازش قابل قبولی را برای مدل 3 عاملی با 3 دامنه نشان داد. زیرشاخه ها همگنی خوبی را نشان دادند به طوری که میانگین همبستگی بین سوالی بیش تر از 35/0 بود (001/0p<). پایایی کل ابزار با محاسبه آلفای کرونباخ برابر 83/0 تایید شد و نتایج آزمون بازآزمون نشان دهنده ثبات پرسش نامه و گویه های آن بود.
  استنتاج
  نتایج این مطالعه، شواهد مناسبی در خصوص استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار را فراهم نمود و می تواند در توسعه ابزار برای مقاصد تحقیقاتی، آموزشی و عملی در کارکنان سلامت، مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. کیفیت روان سنجی، ابزار نیز راضی کننده بود. البته محدودیت های روش شناسی باید در توسعه بیش تر پرسش نامه مدنظر قرارگیرد.
  کلیدواژگان: روان سنجی، رفتارهای پیشگیری کننده، کارکنان خدمات بهداشتی درمانی
 • ایمان غفارپسند، رضوان منیری صفحات 97-104
  سابقه و هدف
  مقاومت به آنتی بیوتیک های انتخابی، بحثی جدی و نگران کننده است. هدف این مطالعه، بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوک به لاینزولید بوده که هنوز در کشور ایران استفاده نشده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی روی 100 نمونه مدفوعی از بیماران بستری در بخش های بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1391 انجام شد. نمونه ها در محیط ترانسپورت به آزمایشگاه میکروبیولوژی منتقل شد و پس از انجام تست های تشخیصی بیوشیمیایی، انتروکوک بودن آن ها اثبات شد. سپس تست آنتی بیوگرام با Disk Diffusion انجام شد. با کمک E-test، حداقل غلظت مهاری وانکومایسین سنجیده شد. نتایج در نرم افزار SPSS با کای اسکوئر و نیز t زوجی تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران29/18 26/52 سال بود. 48 نفر زن (48 درصد) و بقیه مرد بودند. 34 نفر (34 درصد) با انتروکوک مقاوم با وانکومایسین و 33 نفر (33 درصد) با انتروکوک مقاوم با لاینزولید کلونیزه بودند. با E-test، 73 سویه به وانکومایسین حساس (MIC≤4 g/ml) و 27 سویه مقاوم (g/ml 32
  کلیدواژگان: انتروکوک، مقاومت آنتی بیوتیکی، وانکومایسین، لاینزولید
 • محمد قلی پور، محمد شکرزاده، محمدحسین اصفهانی زاده، لاله کریم زاده، بهار ابراهیم مقام، ابراهیم صالحی فر، احمدعلی عنایتی صفحات 106-115
  سابقه و هدف
  برای کنترل آفات در محصولات مختلف کشاورزی از جمله توت فرنگی، از آفت کش ها استفاده می شود. با توجه به این که توت فرنگی پوسته سطحی یک نواختی مشابه سایر میوه ها ندارد، لذا سموم دفع آفاتی که در پرورش این میوه به کار برده می شوند، در آن نفوذ کرده و به راحتی نیز از آن حذف نمی شود. از این رو این تحقیق با هدف بررسی میزان هم زمان باقی مانده آفت کش های ارگانوفسفره در توت فرنگی تولیدی استان مازندران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 211 نمونه توت فرنگی از شهرهای استان مازندران در بهار سال 1391 از سطح مزارع تولیدی جمع آوری شد و به طور هم زمان باقی مانده سموم مالاتیون، دیازینون، دورسبان (کلرپیروفوس) و اتیون در آن ها مورد بررسی قرار گرفت. آماده سازی نمونه ها با روش QUECHERS صورت گرفت و به وسیله دستگاه GC-mass اندازه گیری کمی سموم مورد نظر انجام شد. مقایسه میانگین هرکدام از سموم با حدود استاندارد به روش آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) مورد بررسی آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف معیار کل غلظت سموم مالاتیون، دیازینون، دورسبان و اتیون بر حسب ppb به ترتیب 8/2±52/4، 8/6±2/37، 78/1± 07/6 و74/1±67/2 بود. از سوی دیگر اگر چه میانگین دیازینون و دورسبان در نمونه های مورد بررسی پایین تر از حد مجاز استاندارد ملی ایران به ترتیب100 و300 ppb می باشد در حالی که براساس این استاندارد مصرف مالاتیون و اتیون درتوت فرنگی مجاز نمی باشد.
  استنتاج
  یافته های به دست آمده مبنی بر وجود باقی مانده سموم در نمونه ها، کنترل دوره ای سلامت این محصول ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: باقی مانده سموم ارگانوفسفره (مالاتیون، دیازینون، دورسبان و اتیون)، توت فرنگی، گازکروماتوگرافی جرمی
 • منصور رنجبر، احمد خائف الهی، حسن دانایی فرد، علی اصغر فانی صفحات 117-126
  سابقه و هدف
  نقش مدیران نظام سلامت در اداره هر چه بهتر سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی همواره مورد تاکید بوده و انتخاب بهترین افراد برای این امر مورد توجه قرار دارد. هدف کلی پژوهش حاضر، طراحی و ارزیابی الگوی شایستگی مدیران بخش سلامت و ارزیابی آن از نگاه مدیران میانی نظام سلامت است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر، توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی بوده که در آن جامعه آماری کلیه مدیران در بخش سلامت کشور بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که بین 385 نفر توزیع شد و برای ارزیابی مدل پیشنهادی که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه با 30 نفر از مدیران نظام سلامت کشور) ساخته شده بود مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه دارای 8 طبقه اصلی در معیارهای شایستگی مدیران و حاوی 63 سوال بود. روایی این پرسشنامه با استفاده از روایی سازه و برای اطمینان از پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (بالاتر از 79/0 برای هر یک از طبقات). برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از آمار استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با تعیین شاخص T-Value) و نرم افزار LISREL استفاده شده است.
  یافته ها
  پرسشنامه کامل شده تعداد 280 نفر (1/75 درصد) از شرکت کنندگان در این مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده مقادیر T-Value برای طبقات دانش و معلومات حرفه ای، مهارت های رفتاری و فکری، نگرش و بینش، اعتبار، ویژگی های شخصیتی، خدمت گزاری، مسولیت پذیری و توجه به ارزش های اعتقادی و اخلاقی به ترتیب 17/2، 43/3، 55/6، 39/8، 31/9، 68/10، 06/11، 90/11 به دست آمد.
  استنتاج
  توجه و به کارگیری ملاک های ارائه شده در مدل پیشنهادی الگوی شایستگی مدیران نظام سلامت که توسط مدیران سطح میانی نیز رتبه بندی شده است، می تواند یکی از راه های بهبود کیفی مدیریت در نظام سلامت کشور باشد.
  کلیدواژگان: مدل شایستگی، مدیریت، بخش سلامت، ایران
 • محمد شکرزاده، متین پران دوجی، فاطمه شکی صفحات 128-135
  سابقه و هدف
  آلودگی به فلزات سنگین یکی از مشکلات مهم زیست محیطی و یکی از نگرانی های مهم بهداشت مواد غذایی به شمار می آید. برنج یکی از انواع پر مصرف غلات در جهان است که به طور گسترده در رژیم غذایی مردم وجود دارد. در این تحقیق میزان سرب، کادمیوم و کروم در برنج طارم مزارع استان گلستان و مقایسه آن با برنج وارداتی هندی در همان استان بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  ده برند معروف برنج هندی پرفروش از بازار استان خریداری شد که به صورت کدهای 1 تا 10 شماره گذاری شد. هر یک از شهرستان های استان گلستان بر اساس موقعیت جغرافیایی، 20 نمونه برنج طارم تهیه گردید که شامل شهرستان های گرگان، علی آباد، مراوه تپه، مینودشت، گنبد و گالیکش است. غلظت فلزات مورد نظر در نمونه ها توسط دستگاه جذب اتمی سنجیده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که به صورت کلی در برنج ایرانی میزان سرب ppm 09/0± 32/0، میزان کادمیوم ppm 05/0± 17/0 و میزان کروم ppm 10/0± 17/0 مشاهده شد و در برنج هندی این مقادیر برای سرب ppm 19/0± 33/0 برای کادمیوم ppm 02/0± 04/0 و برای کروم ppm 11/0± 28/0 به دست آمد. بین مقادیر سرب در برنج ایرانی و هندی از لحاظ آماری تفاوت قابل توجهی وجود ندارد (05/0> p). لیکن در مورد کادمیوم و کروم این تفاوت قابل توجه است به صورتی که در برنج ایرانی میزان کادمیوم بیش تر از برنج هندی مشاهده شد (001/0< p) و در برنج هندی میزان کروم بیش تر به دست آمد (001/0< p).
  استنتاج
  با توجه به یافته های فوق الذکر به نظر می رسد تفاوت برنج های ایرانی و هندی ببیش تر مرتبط با میزان کادمیوم و کروم می باشد و میزان سرب تفاوت چندانی ندارد و لذاتوصیه می شود با توجه به عوارض تماس طولانی مدت با فلزات سنگین، میزان فلزات سنگین و میزان دریافت هفتگی آن ها از طریق سایر محصولات کشاورزی همانند سبزیجات به صورت دوره ای مورد ارزیابی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرب، کادمیوم، کروم، برنج
 • سید علی کاهانی، سید عباس فروتن، اسماعیل اکبری * صفحات 147-154
  سابقه و هدف

  نوسان در ضربان قلب تحت تاثیر عوامل مختلفی ایجاد می شود که یکی از این عوامل تنفس است. دامنه نوسان ضربان قلب طی دم و بازدم معیاری کمی در اختیار ما قرار می دهد که برآوردی از عملکرد واگ قلبی محسوب می شود. هدف ما از انجام این مطالعه بررسی اثرتک دوز هیوسین بر دامنه نوسان ضربان قلب و میزان عملکرد واگ قلبی می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر مداخله ای یک سوکور از نوع متقاطع می باشد که در آن 15 آزمودنی مذکر جوان سالم شرکت کردند. هر آزمودنی دو بار با فاصله یک هفته مراجعه می کرد. قبل و به مدت یک ساعت بعد از تزریق عضلانی هیوسین یا پلاسبو، آزمون تنفس عادی و عمیق کنترل شده هر 10 دقیقه انجام شد. معیار مربوط به عملکرد واگ یعنی دامنه آریتمی سینوسی تنفسی (RSA) بین قبل و زمان های بعد از تزریق دارو یا پلاسبو توسط RM_ANOVA آنالیز شد.

  یافته ها

  تنفس عمیق به طور واضحی سبب افزایش دامنه RSA شد. آنالیز واریانس یک طرفه معیار RSA در آزمون تنفس عمیق نشان داد که هیوسین- ان- بوتیل بروماید باعث کاهش دامنه RSA شد که در دقیقه 50 بعد از تزریق، به حد پایه برگشت. نتایج مشابهی طی آزمون تنفس عادی کنترل شده نیز مشاهده شد، با این تفاوت که دامنه RSA در دقیقه 40 پس از تزریق هیوسین به میزان پایه برگشت.

  استنتاج

  یافته های این مطالعه نشان داد که تزریق عضلانی 20 میلی گرم آمپول هیوسین سبب کاهش فعالیت واگ قلبی می شود که در دقیقه 40 و 50 بعد از تزریق به سطح پایه می گردد.

  کلیدواژگان: هیوسین، ان، بوتیل، بروماید، آریتمی سینوسی تنفسی، آزمون تنفس عمیق
 • منصور بیرامی، یزدان موحدی، عبدالخالق میناشیری صفحات 156-163
  سابقه و هدف
  سیگار رایج ترین و ارزان ترین ماده اعتیادآور است که بر اساس فرضیه خوددرمانی خانتزیان، افراد بسیاری به خاطر اختلال در تنظیم هیجانی به این اعتیاد روی می آورند. با این حال در ارتباط با این سازه درباره سیگار خصوصا در ایران پژوهشی به چشم نمی خورد. هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. برای انجام پژوهش حاضر 80 نفر از دانشجویان پسر غیر سیگاری دانشگاه تبریز در سال 1392- 1391 به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و با 80 دانشجوی سیگاری که به صورت سرند کردن انتخاب شدند، مقایسه شدند. آزمودنی ها پس از انتخاب، به پرسشنامه راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان پاسخ دادند. داده ها پس از جمع آوری به کمک نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحیل واریانس چند متغیره MANOVA استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری در مولفه های تنظیم شناختی هیجان تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین گونه که دانشجویان سیگاری بیش تر از راهبردهای تنظیم شناختی منفی استفاده می کنند (05/0p<).
  استنتاج
  به جاست که استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان به دانشجویان آموزش داده شود. مخصوصا در ایران که اطلاعات ما پیرامون شیوع این موضوع و نقش آن در مسائل مختلف بسیار اندک است.
  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، سیگاری، غیرسیگاری، دانشجویان
 • سکینه محمد علیزاده چرندابی، مژگان میرغفوروند، نیکتا توانانژاد، مهسا کارخانه صفحه 165
  سابقه و هدف
  رفتارهای ارتقادهنده سلامت به علت داشتن توانایی برای پیشگیری از ب یماری مزمن، کاهش بیماری زایی، بهبود کیفیت زندگی و کاهش بار مراقبت بهداشتی در جامعه از اهمیت خاصی برخوردار هستند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و زیردامنه های آن در نوجوانان پسر و ارتباط آن ها با خودکارآمدی و مشخصات فردی- اجتماعی انجام شد. 14 سال مشغول به تحصیل در دبیرستان شهرستان -
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی با شرکت 760 نفر پسر 18 سنندج در سال 1391 و با روش نمونه گیری تصادفی انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سبک زندگی ارتقا دهنده جمع آوری گردید. برای تعیین ارتباط سبک زندگی ارتقادهنده سلامت Sherer سلامت نوجوانان و خودکارآمدی عمومی با خودکارآمدی و مشخصات فردی- اجتماعی از روش تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید. 15 سال بود. 88 درصد در مدارس دولتی و نیمه دولتی و 37 درصد در مقطع /6±
  یافته ها
  میانگین سن نوجوانان پسر 1 3/ تحصیلی سال اول دبیرستان در حال تحصیل بودند. میانگین نمره کلی رفتارهای ارتقادهنده سلامت در نوجوانان پسر 49 3) میانگین / 4) و کم ترین (12 / بود. نوجوانان پسر در ابعاد درک زندگی و مسئولیت پذیری سلامت به ترتیب بیش ترین (00 نمره را داشتند. بین خودکارآمدی با سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و زیردامنه های آن همبستگی مثبت معنی داری وجود تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره نشان داد که بین متغیرهای خودکارآمدی، مقطع تحصیلی، شغل. (r=0/ 0 تا 2 / داشت (4 پدر و میزان درآمد با نمره کلی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت ارتباط معنی داری وجود دارد.
  استنتاج
  نتایج مطالعه نشان داد که نوجوانان معمولا به رفتارهای ارتقا دهنده سلامت مشغول هستند. علاوه بر خودکارآمدی، برخی از مشخصات فردی - اجتماعی نیز از پیشگویی کننده های رفتارهای ارتقا دهنده سلامت بودند. با توجه به اهمیت سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در زندگ ی افراد و ت اثیری که خودکارآمدی و شرایط زندگی بر این رفتارها دارد و همچنین با در نظر گرفتن دوره نوجوانی به عنوان زیرساختی برای زندگی آینده افراد، لازم است تا راه کارهایی برای افزایش خودکارآمدی و ارتقا هرچه بیش تر سبک زندگی نوجوانان ارائه گردد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی ارتقادهنده سلامت، خودکارآمدی، نوجوانان پسر، سنندج
 • آتنا شیوا، سیدجابر موسوی صفحات 177-184
  سابقه و هدف
  سرطان دهان یکی از شایع ترین سرطان ها در جهان و یکی از ده عامل مرگ و میر در میان سرطان ها می باشد. اغلب سرطان های دهانی، دیر هنگام تشخیص داده می شوند و در نتیجه مشکل مهمی برای سلامت عمومی مردم دنیا محسوب می شود. از آن جا که دندان پزشکان نقش مهمی در شناسایی زود هنگام سرطان های دهان ایفا می کنند، لذا باید آگاهی کافی در زمینه تشخیص زود هنگام بیماران داشت ه باشند. هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان آگاهی دندان پزشکان شهر ساری از سرطان دهان بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و به روش مقطعی بر روی 150 نفر از دندان پزشکان در سطح شهر ساری، در سال 1391 انجام شد. پرسش نامه ای طراحی گردید که بخشی از س والات آن در رابطه با اطلاعات افراد مورد مطالعه و بخشی دیگر شامل س وال در ارتباط سرطان دهان بود. با مراجعه حضوری به محل کار دندان پزشکان پرسش نامه ها در اختیار آنان قرار داده شد و از آنان خواسته شد طی زمان معین به پرسش ها پاسخ دهند و سپس پرسش نامه ها جمع آوری و تصحیح و ضریب همبستگی پیرسون آنالیز شدند. t-test و آزمون های SPSS گردید. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار 16 39 سال بود. /94±7/
  یافته ها
  از 150 نفر دندان پزشک مورد مطالعه 98 نفر مرد و 52 نفر زن و میانگین سنی آن ها، 24 6 و در زنان /91±2/ 7 از 13 بود. میانگین آگاهی در مردان 37 /27±2/ میانگین نمره آگاهی در جمعیت مورد مطالعه 49 91 درصد افراد مورد مطالعه شای ع ترین سرطان (p=0/ 7/78±2/60 بود که از لحاظ آماری این اختلاف معن ی دار بود (03 دهان را می شناختند.
  استنتاج
  بررسی نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی دندا ن پزشکان شهر ساری در ارتباط با سرطان دهان کافی نمی باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، اتخاذ راه کارهایی برای افزایش میزان آگاهی دندان پزشکان از سرطان دهان مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: آگاهی، سرطان دهان، دندان پزشک
 • سید رامین قاسمی، نادر رجبی گیلان*، سهیلا رشادت صفحات 186-194
  سابقه و هدف

  امروزه با توسعه جوامع و بهبود سطح زندگی، موضوع «کیفیت زندگی» اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است. هدف این مطالعه، بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در زنان روستایی کرمانشاه و برخی عوامل مرتبط با آن است.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری این تحقیق مقطعی، زنان 20 تا 50 ساله مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه بودند. تعداد 394 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ی از 20 روستا انتخاب و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت در اختیار آنان قرار گرفت. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های آنالیز واریانس، t مستقل و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین سنی پاسخ گویان، 98/8±94/32 سال بود. میانگین نمره کیفیت زندگی در ابعاد سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی به ترتیب برابر (55/61، 22/53، 58/60 و 94/47) بود. بر اساس نتایج رگرسیون خطی چندمتغیره، عوامل تاثیرگذار در حیطه های سلامت جسمانی شامل (وجود یا عدم بیماری، سن، سطح توسعه روستا، وضعیت تاهل) (236/0R2=)، سلامت روانی شامل (وجود یا عدم بیماری، وضعیت تاهل، تحصیلات، سطح توسعه روستا) (185/0R2=)، سلامت اجتماعی شامل (وجود یا عدم بیماری، سطح توسعه روستا) (105/0R2=) و سلامت محیطی شامل (وجود یا عدم بیماری، سطح توسعه روستا، تحصیلات، وضعیت تاهل) (170/0R2=) بود.

  استنتاج

  در این مطالعه کیفیت زندگی زنان روستایی در سطح متوسطی ارزیابی شد. با توجه به این که مطالعه حاضر اولین پژوهشی است که به بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در زنان روستایی در ایران پرداخته است، نتایج آن ضمن ارائه اطلاعات مفید در این گروه، می تواند جهت طراحی مطالعات آتی مورد استفاده قرار گیرد. Ghasemi

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سلامت، زنان روستایی
 • حسین هنری، ایمان املشی، محمد ابراهیم مینایی صفحات 196-206
  سابقه و هدف
  باکتری شیگلا، شایع ترین عامل اسهال بوده و تاکنون واکسن موثری علیه آن یافت نشده است. پروتئین IpaD و انتروتوکسین شیگلا یاB subunit of Shiga toxin (STxB) نقش مهمی در تهاجم، بیماری زایی و ایجاد عفونت توسط شیگلا دارد. برای بررسی ایمنی زایی هر یک از پروتئین های ممزوج IpaD و STxB می توان از دو مدل حیوانی موش و خوکچه هندی استفاده نمود و نقش هر یک از پروتئین های نوترکیب IpaD-STxB را در تهیه واکسن مناسب مشخص نمود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مطالعه تجربی می باشد که در آن اطلاعات مربوط به توالی ژنی ipaD وstxB از بانک ژنی استخراج و به صورت صناعی تهیه شد. این ژن به درون باکتری coli BL21 DE3 E. منتقل و پروتئین مورد نظر توسط باکتری تولید شد. میزان بیان پروتئین نوترکیب مورد ارزیابی و با استفاده از تکنیک لکه گذاری وسترن، تایید شد. پروتئین نوترکیب با استفاده از ستون کروماتوگرافی، تخلیص و در چهار نوبت متوالی به موش سوری تزریق شد. از تزریق دوم (یادآور اول) به بعد، یک هفته پس از انجام تزریق، خون گیری انجام و مورد آزمایش الایزا قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاکی از افزایش محسوس تیتر آنتی بادی علیه پروتئین IpaD-STxB در موش بود. ایمنی زایی آن با استفاده از سم فعال O157:H7 E. coli مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که موش های ایمن شده توانستند 5/7 برابر LD50 شیگا توکسین E. coli O157:H7 را تحمل نمایند.
  استنتاج
  پروتئین حاصل از ترکیب ژن های ipaD وstxB می تواند موش سوری را نسبت به شیگا توکسین مصون نماید. در نتیجه، پروتئین STxB در مدل حیوانی موش سوری موجب ایمنی زایی شده و پروتئین نوترکیب تولید شده می تواند کاندیدای مناسبی جهت تولید واکسن نوترکیب علیه انواع شیگلا باشد.
  کلیدواژگان: شیگلا دیسانتری تیپ 1، زیر واحد B سم شیگا (STxB)، پروتئین IpaD، E، coli O157:H7
 • محمدعلی ززولی، داود بلارک، فاطمه کریم نژاد، فریده خسروی صفحات 208-217
  سابقه و هدف
  فلوراید در آب آشامیدنی بسته به غلظت می تواند بسیار مضر یا مفید باشد و مقادیر زیاد آن باعث بروز اثرات نامطلوب بهداشتی از جمله فلوروزیس دندانی و اسکلتی، ضایعات غدد درون ریز، غدد تیروئید وکبد می شود. در این مطالعه کارایی عدسک آبی در حذف فلوراید مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک نوع مطالعه تجربی- آزمایشگاهی بود. ابتدا گیاه عدسک آبی جمع آوری شده و در فور در دمای 105 درجه سانتی گراد در مدت 24 ساعت خشک و با الک 18 تا 30 اینچ دانه بندی گردید. مقادیر pH، دوز جاذب، زمان تماس و غلظت های مختلف فلوراید مورد بررسی قرار گرفت و غلظت باقی مانده با استفاده با اسپکتروفتومتر در طول موج 570 نانومتر آنالیز شد. داده های جذب توسط ایزوترم های جذب و سنتیک ها شرح داده شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با افزایش pH میزان حذف کاهش می یابد و pH بهینه برای جذب فلوراید 5 بود. افزایش زمان تماس و دوز جاذب منجر به افزایش کارایی حذف فلوراید می شود. داده های ایزوترم جذب سطحی نشان می دهد که جذب فلوراید از ایزوترم لانگمیر نوع 2 بهتر پیروی می کند. سینتیک جذب فلوراید بر روی عدسک اصلاح شده از مدل شبه درجه دوم تبعیت می کند.
  استنتاج
  نتایج حاصل نشان داد که گیاه عدسک آبی می تواند به عنوان جاذب موثر و ارزان قیمت در حذف فلوراید از محلول های آبی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فلوراید، عدسک آبی، ایزوترم جذب، سینتیک جذب
 • فرزانه میکائیلی منیع صفحات 213-221
  سابقه و هدف
  در سال های اخیر مشکلات تنظیم هیجانی به عنوان یکی از عوامل م وثر و تعیین کننده در گرایش افراد به ویژه جوانان و نوجوانان به رفتارهای پرخطر معرفی شده اند و از آن جایی که رفتارهای جنسی پرخطر در زمره رفتارهایی هستند که می توانند سبب آسیب های جدی به فرد و جامعه شوند، مطالعه متغیرهای تعیین کننده و مرتبط با آن ها حائز اهمیت است. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی مشکلات تنظیم هیجانی در افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی در مقایسه با افراد عادی می باشد.
  مواد و روش ها
  روش این پژوهش توصیفی از نوع علی مقایس های بود. برای دستیابی به هدف از بین افراد مراجع هکننده به مرکز مبارزه با بیماری های رفتاری شهر ارومیه طی سال های 1384 تا 1390 نمونه ای 80 نفری انتخاب شد. جهت مقایسه، گروهی از افرادی که از نظر سن، جنس و تحصیلات با گروه نخست همتا شده بودند، انتخاب گردیدند. روی هر دو گروه گروه های وابسته استفاده شد. t آزمون دشواری های تنظیم هیجانی گرتز و رومر اجرا گردید. جهت تحلیل داده ها از آزمون
  یافته ها
  : بین نمره کل و تمام م ولفه های مشکلات تنظیم هیجانی در دو گروه مطالعه تفاوت معنی دار وجود داشت و. (p<0/ و 05 p<0/ میانگین گروه دارای رفتار پرخطر جنسی به صورت معنی داری بیش تر از گروه همتا بود (01
  استنتاج
  با توجه به وجود دشواری های تنظیم هیجان در گروه دارای رفتارهای پرخطر جنسی در قیاس با گ روه همتا پیشنهاد می شود برنامه های آموزش مدیریت و تنظیم هیجانی در زمره برنامه های پیشگیری اجتماعی قرار گرفته و درما ن های مبتنی بر کاهش دشواری های خودتنظیمی هیجانی به عنوان یک گزینه در مراکز درمانی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، مشکلات تنظیم هیجانی، رفتارهای جنسی پرخطر
 • سارا نیکنام، کیهان قطره سامانی، سید اسدالله امینی، عفت فرخی صفحه 229
 • مژگان تیمورزاده بابلی، الهام یوسفی عبدالملکی، محبوبه شیرزاد، محمد عابدی سماکوش، رویا قاسمیان صفحات 236-240
  سابقه و هدف
  مسمومیت کبدی و افزایش بدون علامت مقدار آنزیم های کبدی یکی از عوارض جدی رژیم درمانی ضد سل بوده که در برخی از موارد منجر به بروز هپاتیت می شود. لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع هپاتیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سل مراجعه کننده به بیمارستان رازی انجام شده است. 85 با تشخیص قطعی -
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش مقطعی روی پرونده تمامی بیماران ی که طی سال های 90 سل در بخش عفونی بیمارستان رازی قائم شهر بستری شده اند انجام شد. متغیرهای مورد بررسی شامل سن، جنس، نوع بیماری سل، مصرف داروهای همراه، سط ح پایه آنزیم های کبدی، تغییرات آنزیمی حین درمان، عفونت ه م زمان (مانند هپاتیت های ویروسی – ایدز) بود. مبنای تشخیص هپاتیت دارویی افزایش حداقل پنج برابری آمینوترانسفرازها بود. اطلاعات و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و chi square با استفاده از آزمون های SPSS به دست آمده توسط نرم افزار آماری 17 0 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد. / کم تر از 05 P تحلیل قرار گرفت و 8/ 91 درصد و سل خارج ریوی 3 / 56 درصد مذکر بودند. فراوانی سل ریوی 7 /
  یافته ها
  از 230 بیمار تحت مطالعه 5 23 درصد از بیماران بیماری / 92 درصد از بیماران مب تلا به سل، از نوع استاندارد بود. 5 / درصد بوده است. نوع درمان در 5 9 درصد بوده و ارتباط معنی داری بین جنسیت، نوع سل و نوع / زمینه ای داشتند. میزان شیوع هپاتیت دارویی در این مطالعه 5 درمان با هپاتیت دارویی وجود نداشت ولی بین گروه سنی و هپاتیت دارویی ارتباط معن یداری گزارش گردید.
  استنتاج
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سن بالا یکی از عوامل خطر در ایجاد هپاتیت دارویی به دنبال درمان ضد سل بوده است. به همین دلیل لازم است این دسته از بیماران تحت بررسی منظم بالینی و آزمایشگاهی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: هپاتیت دارویی، سل، درمان ضد سل
 • علیرضا داودی بدابی، نرگس نجفی، لطف الله داودی، فاطمه آهنگرکانی، حسن اصغری، سارا جاودانی یکتا صفحات 241-246
  سابقه و هدف
  همه ساله در کشور ما گزارش هایی از بیماری وبا گزارش می شود.آگاهی بخشی از جمعیت عمومی در مورد وبا در راس فعالیت های پیشگیرانه از این بیماری است. با توجه به توریستی بودن استان مازندران، هدف از این مطالعه ارزیابی سطح آگاهی جمعیت عمومی استان مازندران درباره بیماری وبا است
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، از میان جمعیت عمومی ساکن در استان مازندران که جهت دریافت خدمات بهداشتی درمانی در اردیبهشت 1392 به مراکز روستایی یا شهری مراجعه نمودند، 425 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند که به پرسشنامه ای حاوی 10 سوال در مورد جنبه های مختلف بیماری وبا در حضور مطالعه گر پاسخ دادند. سپس اطلاعات توسط نرم افزار SPSS16 با استفاده از آمار توصیفی و آزمون Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  222 (2/52 درصد) نفر زن و 203 (8/47 درصد) نفر مرد بودند. میانگین سنی جمعیت مورد بررسی 5/11±34 سال بود. سطح آگاهی افراد به ترتیب 5/27 درصد ضعیف (3≥نمره)، 2/33 درصد متوسط (نمره 4و5)، 8/34 درصد خوب (نمره 6 و 7) و 5/4 درصد خیلی خوب (نمره≥8) بود. اختلاف معنی داری بین نمره های کسب شده در دو جنس وجود نداشت ولی در گروه های دو سر طیف مورد مطالعه (کم تر از 20 و بالاتر از 60 سال) به وضوح وضعیت ضعیف تری از لحاظ سطح آگاهی مردم وجود دارد.
  استنتاج
  سطح آگاهی جمعیت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و اجرای برنامه های آموزشی خصوصا برای گروه های هدف با میزان آگاهی پایین باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سطح آگاهی، مراکز بهداشتی درمانی، وبا، مازندران
 • سمیه رشیدی یزدکی، علیرضا ریاحی بختیاری * صفحات 248-256
  سابقه و هدف

  امروزه آلودگی محیط زیست به خصوص آلودگی اکوسیستم های آبی جوامع انسانی و سایر موجودات زنده را درگیر مشکلات جدی نموده است. ترکیبات مختل کننده غدد درون ریز یا ترکیبات شبه استروژنی به علت ایجاد اثرات منفی در انسان و حیوانات (ماهیان و دوزیستان) امروزه بسیار شایان توجه اند. این مطالعه به منظور تعیین غلظت ترکیبات 4- نونیل فنل، اوکتیل فنل و بیس فنل آدر رسوبات سطحی 4 منطقه ساحلی (کیاشهر، انزلی، کپورچال و آستارا) در دریای خزر انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  به منظور بررسی غلظت ترکیبات شبه استروژنی، نمونه های رسوب سطحی از عمق 10 متر 4 منطقه ساحلی در محدوده مورد مطالعه (کیاشهر، انزلی، کپورچال و آستارا) برداشت گردید. پس از آماده سازی نمونه ها (خشک کردن، استخراج و کروماتوگرافی ستونی) غلظت این ترکیبات توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی با طیف سنج جرمی تعیین شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج غلظت ترکیبات 4- نونیل فنل، اوکتیل فنل و بیس فنل آدر رسوبات سطحی مناطق مورد مطالعه به ترتیب در محدوده 48/174- 41/16، 90/41- 63/5 و 66/30-3/0 نانوگرم به ازای هر گرم وزن خشک تعیین گردید. ایستگاه واقع در منطقه انزلی از هر سه ترکیب مقادیر قابل توجهی نشان دادند که نشان می دهد منابع وارد کننده این ترکیبات در منطقه وجود دارد و ایستگاه های واقع در منطقه کپورچال و آستارا مقادیر بسیار پایینی نشان دادند. مقایسه غلظت های بدست آمده با استاندارد کیفیت رسوب نشان داد که در برخی ایستگاه ها این ترکیبات پتانسیل ایجاد اثرات منفی بر موجودات منطقه را دارا می باشند.

  استنتاج

  با توجه به این که این ترکیبات در غلظت های کم نیز باعث ایجاد اثرات منفی شده و هم چنین قادرند در طول زنجیره غذایی منتقل شوند لذا نگرانی در ارتباط با حضور این آلاینده ها در آب های ساحلی خزر وجود دارد.

  کلیدواژگان: ترکیبات شبه استروژنی، رسوبات، فاضلاب، دریای خزر
 • محمدعلی ززولی، منصور برافراشته پور، زهرا برافراشته پور، فرزانه ویسی، وحید قلندری صفحه 258
 • پیمان پرویزراد، جمشید یزدانی چراتی، محمدرضا صادقی، اکبر محمدی، هادی حسینی صفحات 266-271
  سابقه و هدف
  اهمیت مطالعه سلامت روان در دانشگاه ها از این جهت که ارتباط مستقیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد ارزشمند است. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر سلامت روانی و متغیرهای دموگرافیک بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1391 بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقایسه ای و مقطعی است. آزمودنی های پژوهش شامل 350 دانشجو در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودند که از طریق نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) استفاده شد.
  یافته ها
  334 دانشجو به پرسشنامه ها پاسخ دادند که 153 نفر (8/45 درصد) مرد و 181 نفر (2/54 درصد) زن بودند. 8/45 درصد از دانشجویان دارای سلامت روانی خوب و 2/54 درصد مشکوک به اختلال در سلامت روانی بودند. بین متغیرهای سن، جنس، دانشکده، رتبه تولد، وضعیت والدین و نیمسال ورودی به دانشگاه با سلامت روانی دانشجویان تفاوت معنی داری دیده نشد (05/0p>)، اما بین متغیر وضعیت ازدواج (034/0=p) و بین متغیرهای متوسط درآمد ماهیانه (001/0p>) و نیز معدل تحصیلی (001/0p>) با سلامت روانی رابطه معنی داری به دست آمد. هم چنین اکثر دانشجویان درجاتی از اختلالات مربوط به چهار بعد سوالات پرسشنامه را نشان دادند، که بیش ترین اختلال مربوط به بعد اختلال کارکرد اجتماعی بود.
  استنتاج
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر از جمله همبستگی متقابل بین سلامت روانی و عملکردتحصیلی، افزایش مشکلات روانی و میزان موارد مشکوک به اختلال روانی در دانشجویان، توجه جدی به این موضوع جهت حل مشکلات بهداشت روانی دانشجویان و فعال سازی مراکز مشاوره دانشجویی امری ضروری است. لذا کمک مشاورین و اساتید و متخصصین، انجام برنامه ریزی جامع، و مداخله در امر ارتقاء سلامت روان جهت پیشگیری و درمان اختلالات روان شناختی برای پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان
 • لاله واحدی لاریجانی، مریم قاسمی، زهره حاج حیدری صفحه 277
 • سیدموسی متولی حقی، مهدی فخار، مهدی شریف، مسعود کیقبادی صفحات 283-295
  بابزیوز یکی از مهم ترین بیماری های عفونی انگلی در صنعت دام پروری اکثر نقاط دنیا است. علی رغم مطالعاتی که با استفاده از روش های تشخی صی گوناگون روی این بیماری انجام شده است وضعیت کنونی استفاده از روش های تشخیصی با ویژگی و حساسیت بالا به طور دقیق روشن نیست. لذا هدف از این مطالعه بررسی مقالات منتشر شده در ایران و جهان و مرور روش های تشخیصی بابزیوز است. مطالعه حا ضر از نوع مروری غیر نظام من د است. جامعه مورد مطالعه از پایگاه های و غیره گردآوری Google scholar، Pub med، Web of Science، Scopus، Springer، SID اطلاعاتی علمی قابل دسترس نظیر شد. بررسی مطالعات انجام شده در ایران و جهان نشان داد در نقاط مختلف جهان از روش های تشخیصی متفاوت جهت شناسایی جنس و گونه های بابزیا استفاده شده است. هرچند در ایران و برخی از نقاط جهان با وجود روش های نوین تشخیصی، هنوز روش های سنتی مانند اسمیر خون محیطی با حساسیت تشخیصی پایین استفاده می شوند اما روند استفاده از این قبیل روش ها در سال های اخیر سیرنزولی داشته است واس تفاده از روش های مولکولی و سرولوژی رو به افزایش است. اغلب محققین جهت افزایش دقت و قدرت تشخیص از دو روش اختصاصی (مولکولی و سرولوژی) بیش تر بهره گرفته اند.
  کلیدواژگان: بابزیوز، تشخیص، روش مولکولی، روش سرولوژی، اسمیرخون محیطی
|
 • Samad Golshani, Babak Bagheri, Ali Ghaemian, Vahid Mokhberi, Soheil Azizi, Alireza Khaninian, Mehdi Nemati Pages 2-7
  Background and
  Purpose
  Annually heart failure includes about three million emergency outpatient visits in the United States. In heart failure NT-proBNP will be released in response to increased myocardial stretch
  Materials And Methods
  This study was conducted in 80 individuals attending Fatemeh Zahra Hospital، in Sari، 2010-2011. Patients with GFR≤60، age≥75، atrial fibrillation (AF) and hypertension (BP≥160. 100) were excluded. The patients were carefully examined and 60 patients with DHF were divided into three groups; Group1 LVEF≤30%، group 2 LVEF≤31-39%، group 3 LVEF≤40-49%. Twenty healthy people with normal LVEF≥50% were also studied to determine the cut point.
  Results
  The highest level of NT-pro BNP was observed in group 1 (5370. 10 ± 1781. 90) and the lowest level was seen in group 4 (36. 75 ± 24. 32). Significant differences were found between the groups in NT-pro BNP level (P<0. 001). Also، incomplete and reverse correlation was observed between LVEF values and serum level NT-pro BNP (R= -0. 699).
  Conclusion
  When LVEF reduced NT-pro BNP levels increased significantly which indicates an incomplete and reverse correlation between them. This finding allows using NT-pro BNP level for approximate estimation of ejection fraction in clinical practices.
  Keywords: DHF, NT, pro BNP, LVEF
 • Seiyed Davoud Nasrollahpour Shirvani, Ebrahim Mikanik, Hasan Ashrafian Amiri, Mohammad Javad Kabir, Nahid Jafari, Bahram Tahmasbi, Arsalan Dadashi, Mohammad Nahimi Tabihi Pages 34-42

  Background and

  Purpose

  Health care system is organized at three levels in order to increase efficacy and effectiveness and create justice and also people availability. Considering the three levels of primary health care، access of people to specialized services through referral system is possible. With regard to the importance of referral system in family physician program، this study was performed to evaluate the function of referral system and network system in Northern provinces of Iran.

  Material And Methods

  This analytic study was performed in autumn and winter of 2012. Twenty five percent of health centers (139 centers from 552) which implement the family physician program and rural insurance coverage by medical universities of Golestan، Mazandaran، Babol and Guilan were randomly selected. In each center، 7-8 patients who were referred to level 2 by their family physician and received necessary services were evaluated. They were at their homes at inquiry time.

  Results

  From 963 patients who received the level 2 services، 687 cases (71%) were females and 276 (29%) were males. Three hundred and twenty cases (33%) had referral form from health house. Only 299 (31%) persons referred to the centers because of diagnosis of family physician and in 161 (17%) of cases، the family physician had a role to choose a specialist of level 2. For 155 (16. 1%) of cases، the specialists wrote the results of their evaluation in feedback form. Only 149 (15. 5%) of patients returned to their family physicians. Six hundred ninety-seven (79. 6%) of patients did not return to their family physician because of lack of knowledge.

  Conclusion

  The results of this study showed that many principles for referral system from level 1 to higher levels and vice versa are not considered that require education، reformation and intervention in this field.

  Keywords: Referral system, Family physician, Health care center, Health levels
 • Mohammad Gholipour, Zinelabidine Babai, Zahra Mohammadi, Laleh Karimzadeh, Mohammad Hossein Esfahani Zadeh, Saber Abedi Pages 44-51
  Background and
  Purpose
  According to the confirmed dangerous side effects of chemical preservatives such potassium sorbate in public health and food safety، accurate monitoring of the presence of preservatives in food is necessary. Since، according to Iran national standard، using potassium sorbate in dough as preservative is prohibited، so، this study aimed to investigate the presence of potassium sorbate in dough and validation method of potassium sorbate detection.
  Material And Methods
  In this study، 100 dough samples were collected from Mazandaran province factories. The samples were analyzed by high performance liquid chromatography (HPLC)، UV detectors. Validation was performed according to USP and ICH guidelines.
  Results
  The correlation coefficient of curve equation was 99. 9%. The linearity rang was from 19 to 100 µg/ml and the limit of detection LOD and limit of quantification (LOQ) were 6. 37 and 19. 11 µg/ml، respectively. The accuracy of repeatability and intermediate precision of the range were acceptable. Potassium sorbate was detected in 32% samples. Content of Potassium sorbate in 22% of samples was greater than 100 mg/kg and in 10% of samples were lower than 100 mg/kg.
  Conclusion
  With regard to the presence of potassium sorbate in dough samples despite of Iran national standard ban on the use of it in dough، continues monitoring of several preservatives such as potassium sorbate seems to be necessary.
  Keywords: Validation, Potassium sorbate, dough, determination
 • Neda Barazandeh, Mehdi Ebtehaj, Firoozeh Naderi Pages 62-68

  Background and

  Purpose

  Intravenous regional anesthesia (IVRA) is a simple and reliable method for upper extremity injuries. Different additives have been combined with local anesthetics to improve block quality، decrease tourniquet pain and postoperative analgesia in IVRA. This study was performed to evaluate the effect of (NTG) in quality improvement when added to lidocaine in IVRA.

  Material And Methods

  In a clinical trial، 40 patients ASA (American Society of Anesthesiologists) I-II، the candidates with upper extremity injury were scheduled for IVRA randomly allocated into two groups. Under identical condition، the control group received 3mg/kg mg lidocaine %0. 5 and the study group received 3mg/kg mg lidocaine %0. 5 plus 200µg nitroglycerine. Hemodynamic variables were measured and recorded at 5، 10، 15، 20، and 30 min after anesthetic solution administration. The onset and recovery times of sensory and motor block were measured and recorded and tourniquet pain based on visual analog scale (VAS) score in all patients. After the tourniquet deflation، at 30 min and 2، 4، 6 and 12 h، hemodynamic variables، VAS score، total analgesic consumption in the first 24 h after operation، and the side effects were noted.

  Results

  Sensory block onset time was less in NW in comparison with the control group (2. 45±0. 51042 vs 4. 35±1. 26803) Sensory and motor recovery times were prolonged in NW group compared to the control group (8. 25±2. 1734 vs 3. 825±0. 99041 min) for sensory، (4. 2000±1. 15166 vs 3. 025±0. 80255 min) for motor recovery with statistical significance (P<0. 05). The onset time tourniquet pain was prolonged in NW in comparison with the control group (22. 5±3. 12039 vs 19. 4±2. 77963 min). Pulse rate at 0. 5، 2 and 4 hr postoperatively was lower in the study group (P<0. 05). Postoperative analgesia after 0. 5h of tourniquet deflation was prolonged with statistically significant difference in VAS scores (1. 1±0. 30 vs 1. 05±0. 22).

  Conclusion

  Totally، according to the obtained results، it may be concluded that the use of nitroglycerine added to lidocaine would result in an increase in the effect of anesthetic without additional adverse effects.

  Keywords: Intravenous regional anesthesia, Nitroglycerin, Lidocaine
 • Mohammad Hossein Delshad, Alireza Hidarnia, Shamsodin Niknam Pages 78-89
  Background and
  Purpose
  The need for continuous measures of preventive behaviors، health researchers is highlighted. Means of achieving that goal requires the use of adequate reliability and validity in the scientific literature.
  Material And Methods
  This cross-sectional study was done in 2013 on a two-stage random sampling method، 135 persons were Tehran Health Center East. Through the qualitative and quantitative study of face validity، content validity index calculation and judging the quality via a 14-member panel of experts and validity by performing exploratory factor analysis-with the agreement reliability (coefficient alpha) and test-retest method of estimating was approved.
  Results
  A total of 50 males، first three items need to be corrected with the number 45 on the calculation of the index scores of items (with quantity greater than 1. 5) with CVI greater than 0. 07 and CVR higher than 0. 08 down found. As demonstrated، good homogeneity of subdirectories than the average correlation between questions 0. 35 (P<0. 001). By calculating Cranach''s alpha reliability of the tool، 0. 83 was verified and the results show test-retest stability of the questionnaire and its subdivisions.
  Conclusion
  The evidence of the strength of the factor structure and the reliability of an instrument can be developed to provide a tool for research، teaching and practice of health workers are of interest. The psychometric quality of the instrument was satisfactory. The course restrictions of the methodology should be considered in the development of more questionnaires.
  Keywords: Psychometrics, Preventive behaviors, health care workers
 • Iman Ghaffarpasand, Rezvan Moniri Pages 97-104
  Background and
  Purpose
  Resistance to choice antibiotics is serious and focus of concern. Therefore، the current study was done to identify the enterococcus resistance pattern to Linezolid- choice antibiotic، which has not yet been used in the country.
  Material And Methods
  This descriptive study was a laboratory research done on 100 stool samples gathered from hospitalized patients of Shahid Beheshti Hospital، Kashan، 2012. The samples were transferred to the university microbiology laboratory in transport media and the entrococcus identity was established through biochemical tests. Then Linezolid and Vancomycin antibiogram was recorded by means of Disk Diffusion method. On the other hand، Minimum Inhibition Concentration (MIC) for Vancomycine was measured by E-test method. Finally، the results were analyzed by means of SPSS software- Chi square test، and paired T-test.
  Results
  The mean age was 52. 26±18. 29 years old. Forty eight subjects were females (48%) and the rest were males. Thirty four subjects were colonized with Vancomycine Resistant entrococci and 33 others with Linezolid Resistant entrococci. Using the E-test method، 73 strains were sensitive to vancomycine (MIC≤4g/ml)، 27 resistant (MIC>33g/ml)، and none was intermediate. Using antibiotic was one of the most important risk factors for vancomycine resistance in enterococci (P<0. 05). The duration of antibiotic use with Linezoid in the past was the only effective factor in resistance (P<0. 05).
  Conclusion
  The resistance rate of enterococci was 33%، without any history of linezolid use in the past، this can conclude that sort of cross resistance to both vancomycine and linezolid، synchronically; that suggests the necessity of future studies about genome basics of the issue.
  Keywords: Enterococcus, Antibiotic Resistance, Vancomycine, Linezolid
 • Mohammad Golepoor, Mohammad Shokrzadeh, Mohammad Hossein Esfahenezadeh, Laleh Karemzadeh, Bahar Ebrahemmagam, Ebrahim Salehifar, Ahmad Ali Enayati Pages 106-115
  Background and
  Purpose
  Pesticides are used to control pests in agricultural crops. According to the integrity and permeability status of surface skin of strawberry، pesticides can penetrate and precipitate in the fruit. Thus، the study was performed to assess the level of Organophosphorus pesticide residues together in strawberry produced in Mazandaran province.
  Material And Methods
  In this study، 211 strawberry samples were collected in the different cities of Mazandaran province during spring 2012، and the residual levels of malation، diazinon، dursban and etion were analyzed using QUECHERS and GC-MS. The data were analyzed by One-way ANOVA statistical analysis. P< 0. 05 was comprehended as significant.
  Results
  The results showed that the mean residual contents of malation، diazinon، dursban and etion were 4. 58±2. 8 ppb، 37. 2±6. 8 ppb، 6. 07±1. 78 ppb and 2. 67±1. 74 ppb، respectively. Despite the malation and etion، the mean concentrations of diazinon and dursban in strawberry samples were lower than that of Iran standard level.
  Conclusion
  As a result، regarding to the use of large amount of unaccepted pesticides، permanent control of pesticide residues in agricultural products such as strawberry، seems to be necessary.
  Keywords: Organophosphorus pesticide residues (malation, diazinon, dursban, etion), strawberry
 • Mansour Ranjbar, Ahmad Khaef Elahi, Hassan Danaee Fard, Aliasghar Fani Pages 117-126
  Background and
  Purpose
  The role of health system managers has always been emphasized in the efficient running of system of hygienic and remedial services and much attention is paid to the selection of the best persons to do that. The main purpose of this study was to design the managers'' competency model of health sector and evaluate them from the standpoint of middle managers of health system.
  Material And Methods
  The study population included all the health system managers in Iran. The questionnaires were distributed among 385 people. The data were collected through the researcher''s questionnaire which was used to assess the model proposed by applying library and field studies (interviewing with 30 person of health system managers of Iran). The questionnaire contains 8 main categories in competency criteria of managers and includes 63 questions. It was validated in terms of construct validity and Cronbach'' alpha was used to ensure its internal consistency reliability. (more than 0. 79 for each category). Inferential statistics (confirmatory factor analysis and structural equations model by specifying T-Value) and «LISREL» software was used to analyze the data collected from the questionnaire.
  Results
  280 filled out questionnaires of the participants (75. 1%) were analyzed in this study. Based on the collected data، T. values for knowledge of and professional awareness competencies، behavioral and intellectual، personal traits، service، responsibility، and considering the ideological and moral (ethical) values equal 11. 90، 11. 06، 8. 39، 10. 68، 6. 55، 9. 31، 3. 43، and 2. 17
  Conclusion
  Considering and applying the presented criteria in proposed competency model of health system managers which are ranked by the middle managers can be one of the way of improving the quality of management in the health system of Iran.
  Keywords: Competency model, management, health sector
 • Mohammad Shokrzadeh, Matin Paran, Davaji, Fatemeh Shaki Pages 128-135
  Background and
  Purpose
  Heavy metal pollution has always been a major cause of environmental contamination and is considered as a major concern for food health. Rice is the most popular food among Iranians and the presence of heavy metals in trace level in rice has received special attention because they are directly related to health. In this study، the amount of Pb، Cd and Cr in Tarom rice farms in the province of Golestan was determined and compared with imported Indian rice in this province.
  Material And Methods
  Ten famous brands of Indian Rice were bought from market of this province as were coded from 1to 10. From the cities of Golestan including Gorgan، Ali Abad، Maraveh-Tapeh، Minoodasht، Gonbad and Galikesh based on the geographical location of each city، 20 rice samples were collected. The concentration of heavy metals in samples was measured using atomic absorption technique.
  Results
  Our data showed that generally the amount of Pb، Cd and Cr in Iranian rice were 0. 32±0. 09 ppm، 17±0. 5ppm and 17±0. 10 ppm، respectively and 0. 33±0. 19ppm، 0. 04±0. 02 ppm and 0. 28±0. 11ppmwere observed for concentration of Pb، Cd and Cr in Indian rice، respectively. There was no significant difference (P>0. 05) between the amount of lead in Iranian Rice and Indian Rice. However، the amount of cd in Iranian rice was significantly more than the Indian rice. One the other hand، the amount of Cr in Indian rice was significantly (P<0. 001) more than the Iranian rice.
  Conclusion
  Considering the aforesaid findings، it seems that the difference between Indian and Iranian rice is mainly related to the amount of Cr and Cd but there was no difference in the amount of Pb in both samples. So، it is recommended that in accordance to the adverse effects of chronic exposure to heavy metals، the amount of heavy metals and weekly intake of them via other agricultural products such as vegetables should be evaluated periodically.
  Keywords: Pb, Cd, Cr, Rice, Iran
 • Ali Kahani, Abbas Forotan, Esmaeil Akbari Pages 147-154

  Background and

  Purpose

  Fluctuations in the heart rate can be affected by many factors such as breathing. The amplitude of heart rate variability during inhalation and exhalation provides a quantitative measure that puts the estimate of cardiac vagal function which is considered. The aim of this study was to investigate the effect of a single dose of hyoscine-N-butylbromide (hyoscine) on the amplitude of heart rate variability, namely cardiac vagal activity.

  Material And Methods

  15 healthy young male subjects participated in the study. Each subject came to the laboratory twice with one week interval. Before and one hour after intramuscular injection of hyoscine or placebo, normal and deep breathing tests were performed every 10 minutes. The amplitude of respiratory sinus arrhythmia (RSA) associated with cardiac vagal activity between periods before and after administration of the drug/ or placebo were analyzed by RM_ANOVA.

  Results

  Comparing with normal breathing, deep breathing increases the amplitude of the RSA. The One way ANOVA of RSA showed that hyoscine reduced the RSA amplitude that at 50 min after injection returned to basal level. Similar results were also observed during normal breathing test except that RSA amplitude at 40 min after injection of hyoscine returned to baseline.

  Conclusion

  Overall, the findings of this study showed that intramuscular injection of 20 mghyoscine reduces cardiac vagal activity that returned to base line 40-50 minutes after the injection.

  Keywords: Hyoscine, N, buthyl bromide, respiratorysinusarrhythmia
 • Mansour Bayrami, Yazdan Movahedi, Abdolkhlegh Minashiri Pages 156-163
  Background and
  Purpose
  Cigarette is the most common and cheapest addictive substance associated with physical، financial، familial and social harm. Khantezian self-medication hypothesis proposes that many people smoke because of low distress tolerance and emotional deregulation. However، there is no research concerning this issue in Iran. The aim of this study was to investigate Compression Emotion Regulation Negative Strategies in Smokers and Non-Smoker Students.
  Material And Methods
  According to this، 80 smokers and 80 non-smoking male students of Tabriz University were selected randomly. The participants were examined by Emotion Regulation Negative Strategies questionnaires. The data were analyzed by SPSS software. For data analysis، descriptive statistics and multivariate analysis of variance was used.
  Results
  The results showed that smokers and nonsmoker students in-cognitive components of setting that there is a significant difference excitement. Thus، students who smoke have more negative cognitive strategies to regulate.
  Conclusion
  Therefore، the appropriate use of positive cognitive emotion regulation strategies can be taught to students، especially in our country، because our information about this problem is very little.
  Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Smokers, Non, Smoker, student
 • Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi, Mojgan Mirghafourvand, Nikta Tavananezhad, Mahsa Karkhaneh Page 165
  Background and
  Purpose
  Health promoting behaviors are important due to the potential for the prevention of chronic disease، reduce morbidity، improve quality of life and reduce health care burdens in the community. This study aimed to determine the health promoting lifestyle status and its dimensions in adolescent boys and its relationship with self-efficacy and socio-demographic characteristics.
  Material And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 760 adolescent boys 18-14 years old in the city of Sanandaj in 2013. Random sampling was used. The data was collected by Adolescent Healthy Lifestyle questionnaire and Sherer General Self-Efficacy scale. To determine the relationship between health promoting lifestyle with self-efficacy and socio-demographic characteristics، multivariate linear regression analysis was used.
  Results
  The mean of age was 15. 6±1. 88% of the male students were studying in governmental and semi-governmental schools and 37% were studying in grade nine. The total mean score of health promoting behaviors in adolescent boys was 3. 49. The adolescent boys had the highest (4. 00) and the lowest (3. 12) score in life appreciation and health responsibility، respectively. There was a significant positive correlation between self-efficacy and health promoting lifestyle and its subscales (r=0. 2 to 0. 4). Multivariate linear regression analysis showed that there is a significant correlation between variables of self-efficacy، course of education، father''s occupation، and income with health promoting lifestyle
  Conclusion
  The findings show the adolescents «sometimes» to «often» engage in health promoting behaviors. In addition to self-efficacy as the main predictor، some of the socio-demographic characteristics also are among the predictors of health behaviors. By considering the adolescent years as a foundation for one’s future life، it is necessary to provide strategies to promote lifestyle in adolescents.
  Keywords: Health, Promoting Lifestyle, Self, Efficacy, Adolescent Boys, Sanandaj
 • Atena Shiva, Seyed Jabaer Mousavi Pages 177-184
  Background and
  Purpose
  Oral cancer is one of the most prevalent cancers and the 10 most causes of death in the world. Most oral cancers are diagnosed at late stages. Thus، it is an important public health problem in the world. Since dentists play a critical role of oral cancers، they should be knowledgeable and skillful in oral cancer diagnosis. The aim of this study was to evaluate the knowledge of general dentists about oral cancer in Sari.
  Material And Methods
  This descriptive analytical cross-sectional study was done on 150 dentists who had private offices in Sari in 2013. A questionnaire including the information and 13 questions regarding oral cancer was prepared. The questionnaires were delivered to dentists at their offices and then gathered. The data were analyzed via SPSS software student''s t-test، Pearson correlation coefficients.
  Results
  There were 98 male and 52 female dentists with the mean age of 39. 94±7. 24 years (P=0. 09). The mean score of total dentists'' knowledge was 7. 27±2. 49 out of 13. The mean score of knowledge was 6. 91±2. 37 and 7. 78±2. 6، for males and females، respectively. There was significant difference between them (P=0. 03). Ninety-One percent of dentists knew the most common types of oral cancer.
  Conclusion
  The results of this study indicate that knowledge of dentists in Sari about oral cancer was not sufficient. Because of the importance of the issue، the application of strategies to increase the knowledge of dentists regarding oral cancer is necessary.
  Keywords: Knowledge, oral cancer, dentist
 • Seyed Ramin Ghasemi, Nader Rjabi Gilan, Sohyla Reshadat Pages 186-194

  Background and

  Purpose

  Nowadays، quality of life (QOL) has become an important issue because of the development of societies and the improvement of living standards. The aim of this study was to survey the Health-related QOL in Kermanshah rural women and some related factors.

  Material And Methods

  Our target community was selected among 20-50 years old women from 20 villages of Kermanshah county by multistage cluster sampling (n: 394)، and our tool was WHOQOL-BREF questionnaire. The data were analyzed by SPSS software and ANOVA، Independent t-test and Linear Regression test.

  Results

  The mean age of respondents was 32. 94±8. 98 years. The mean of QOL in Physical، Psychological، Social and Environmental domains was (61. 55، 53. 22، 60. 58، 47. 94)، respectively. Based on linear regression test، the most effective factors on the four domains of women''s QOL were as follows: Physical Health domain (illness status، age، developmental level of the village (DLV)، marriage status) (R2=0. 236)، Psychological Health (illness status، marriage status، educational level، DLV) (R2=0. 185)، Social Health (illness status، DLV) (R2=0. 105) and Environmental Health (illness status، DLV، educational level، marriage status) (R2=0. 170).

  Conclusion

  Based on our data، the level of quality of life was moderate. This study is the first research about Health-related QOL in rural women of Iran; therefore، its findings can provide useful information in this group and be used for designing later studies.

  Keywords: Quality of Life, Health, Rural women
 • Hossein Honari, Iman Amlashi, Mohammad Ebrahim Minaei Pages 196-206
  Background and
  Purpose
  The most common cause of diarrhea is Shigella and no vaccine has been found so far. IpaD and STxB proteins (B subunit of Shiga toxin) play an important role in invasion، infection and pathogenesis caused by Shigella. To evaluate the immunogenicity of each of the proteins IpaD and STxB can using of two animal models mice and guinea pigs and could be determined role of each recombinant protein IpaD-STxB for appropriate vaccine.
  Materials And Methods
  In this experimental study، the gene sequences of stxB & ipaD were obtained from gene bank and was purchased the synthetic gene. This gene transferred to E. coli BL21DE3 and produced the protein by the bacterium. The level of recombinant protein expression was evaluated and confirmed by techniques of Western bloting. Recombinant proteins were purificated using column chromatography، and were injected into mice four times consecutively. After the second injection (first booster)، a week after each injection، were collected blood samples and was performed ELISA.
  Results
  The results showed that was raised antibody titers against IpaD-STxB protein in the mice. The immunogenicity was evaluated using active toxin E. coli: O157: H7. The challenge results showed that immunized mice could endure 7. 5 times the LD50 Shiga toxin E. coli O157: H7.
  Conclusion
  The protein obtained of the fusion ipaD and stxB genes could protect mice against Shiga toxin. Consequently، STxB proteins were induced immunogenicity in an animal model mice and recombinant protein obtained can be a suitable candidate for the production of recombinant vaccine against Shigella types.
  Keywords: Shigella dysenteriae type 1, Shiga toxin B, subunit (STxB), IpaD protein, E. coli O157: H7
 • Mohammad Ali Zazouli, Davood Belarak, Fateme Karimnezhad, Farideh Khosravi Pages 208-217
  Background and
  Purpose
  Fluoride in drinking water can be either beneficial or detrimental to health depending on its concentration. Its high concentrations leads to dental and skeletal fluorosis and lesions of the endocrine glands، thyroid and liver. This paper describes the removal of fluoride from water using lemna minor.
  Material And Methods
  This research was a lab study. The lemna minor plants were collected and dried in the oven at 105 in 24 h and sieved in 18-30 mesh. The optimum values of pH، contact time and adsorbent dosage were determined and the different concentrations of fluoride were experimented in lab scale conditions for modified lemna minor. The fluoride concentration was measured in wavelength of 518 nm by spectrophotometer. Also، the found data of this research were fitted with Variety Isotherm and kinetic models.
  Results
  The results showed that by increasing pH solution، removal efficiency decreased and optimum pH was 5. Increasing of contact time and adsorbent dose can lead to the increase of the removal efficiency. Adsorption isotherm data show that the fluoride sorption followed the Langmuir No 2. Fluoride sorption is better agreed with pseudo- second order of Kinetics model which was well described by pseudo- second order model.
  Conclusion
  The result of the present work shows that lemna minor can be used as an effective and cheap adsorbent for fluoride removal.
  Keywords: Fluoride, Lemna minor, Adsorption kinetic, Adsorption isotherm
 • Pages 213-221
  Background and
  Purpose
  In recent years، emotion dysregulation has been introduced as one of the most effective factors in tendency of people، especially young people، for risky behaviors. Risky sexual behaviors could result in serious social and individual damages، therefore، study of determinant variables are considered important. The present study aimed at investigating emotional dysregulation in people with risky sexual behaviors in comparison with ordinary people.
  Material And Methods
  This descriptive comparative study was performed in eighty people with behavioral disorders attending Urmia City counseling centers between 2005-2011. Another group was also selected which was matched with the first group in terms of age، sex and educational background. Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer، 2004) were applied for both groups. Dependent group’s T- test was used in this study.
  Results
  The results indicated a significant difference between total score and all components of emotional problems in both groups and the mean of total score in group with sexual risky behavior was significantly higher than that of the control group (P<0. 01، P<0. 05، respectively).
  Conclusion
  This study showed various problems in emotional regulation in the group with risky sexual behaviors hence، more training on emotional regulation and management are recommended. Furthermore، treatments based on reducing emotional self-regulatory problems should be considered as an alternative in treatment centers.
  Keywords: Emotion dysregulation, risky sexual behavior
 • Mozhgan Teymoorzadeh Baboli, Elham Yousefi Abdolmaleki, Mahbobeh Shirzad, Mohammad Abedi Samakoosh, Roya Ghasemian Pages 236-240
  Background and
  Purpose
  Hepatotoxicity and elevated serum aminotransferase is a severe side effect of anti-Tuberculosis therapy and some cases could even develop hepatitis. This study aimed at determining the prevalence of drug induced hepatitis and predisposing factor after anti-Tuberculosis therapy in Razi hospital.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study we used the medical records of all confirmed cases of tuberculosis admitted at the infectious disease ward of Ghaemshahr Razi hospital between 2006-2011. Variables included age، sex، type of TB، other medications، basal levels of liver enzymes، enzyme changes during treatment، and co-infection (such as hepatitis B - HIV). The diagnosis of drug induced hepatitis was done with at least five-fold increase of aminotransferase levels. Data was analyzed using SPSS17، chi square tests and Fisher''s exact test.
  Results
  Of 230 patients، 56. 5% were male. The frequency of pulmonary TB and extra pulmonary TB was 91. 7% and 8. 3%، respectively. Standard treatment was used in 92. 5% of patients with tuberculosis. 23. 5% of patients had an underlying disease. Prevalence of drug-induced hepatitis in this study was 9. 5%. There was no significant correlation between gender، type of tuberculosis and type of drug treatment with drug-induced hepatitis، but there was a significant relationship between age and druginduced hepatitis.
  Conclusion
  The results showed that old age was the only significant risk factor for druginduced hepatitis in the treatment of tuberculosis، hence، elderly patients must be placed under regular clinical and laboratory evaluation.
  Keywords: Drug, induced hepatitis, Tuberculosis, Anti, Tuberculosis therapy
 • Alireza Davoudi, Narges Najafi, Lotfollah Davoodi, Fatemeh Ahangarkani, Hasan Asghari, Sara Javdani Yekta Pages 241-246
  Background and
  Purpose
  Annually outbreak of cholera is reported in our country. Awareness of the general population about cholera is the cornerstone of disease prevention. The aim of this study was to assess the awareness of general population in Mazandaran province about cholera.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was carried out in April 2013. The study population included 425 people of general population attending health centers in Mazandaran province who were randomly selected. They completed a questionnaire containing 10 questions about cholera in the presence of researcher. SPSS ver. 16 was used to analyze the data.
  Results
  The participants were 222 (52. 2%) female and 203 (47. 8%) male with the mean age of 34±11. 50 years. The awareness level were، 27. 5% poor (score≤3)، 33. 2% moderate (score4 and 5)، 34. 8% good (score 6 and 7) and 4. 5% very good (score≥8). We observed low levels of awareness among those aged under 20 and over 60 years old. However، no significant difference was seen in two genders.
  Conclusion
  This study revealed a low level of awareness among general population on cholera. Therefore، educational programs are recommended to enhance the knowledge of people on cholera.
  Keywords: Awareness, Health centers, cholera, Mazandaran
 • Author(S): Somayeh Rashidi Yazdaki, Alireza Riahi Baktiari Pages 248-256

  Background and

  Purpose

  Today، environmental pollution، especially pollution of aquatic ecosystems، humans and other organisms are faced with serious problems. Endocrine disrupting chemicals are one group of chemical compounds that are important because of their significant adverse effects in humans and animals. Therefore، this study aimed to determine the concentration of 4-Nonylphenol، Bisphenol A and Octylphenol compounds in surface sediments of 4 areas in the coastal of Caspian Sea.

  Materials And Methods

  Surface sediments samples taken from stations were studied and after preparation (Drying، Extraction، Clean up) the samples were injected into the Gas Chromatography-mass Spectrometry

  Results

  The concentration ranges of 4-Nonylphenol، Octylphenol and Bisphenol A compounds in surface sediment samples were as follows (in ng/gdw): 16. 41-174. 48، 5. 63-41. 90 and 0. 3-30. 66 respectively. The station that is located in the Anzali region showed significant amounts of all three compounds، Because the sources of these compounds there and the stations that are located in Kaporchal and Astara regions showed extremely low concentration. Compare concentrations were abtained from coasals of Caspian Sea with sediment quality standard showed that these compounds have potential to cause negative effects on the organisms in some stations

  Conclusion

  There are concerns about the presence of Estrogen Doubt Compounds in the aquatic ecosystems due to the adverse effects of them in biological communities health even at low concentrations.

  Keywords: Estrogen Doubt Compounds, Sediments, Wastewaters, Caspian Sea
 • Peyman Parvizrad, Jamshid Yazdani Charati, Mohammad Reza Sadeghi, Akbar Mohammadi, Hadi Hosseini Pages 266-271
  Background and
  Purpose
  The importance of studying mental health at universities is precious، because of expressed linkage to the students'' educational progress. The main goal of the current research has been the study of effects of mental health on educational progress among students of Mazandaran University of Medical Sciences، in the year 2012.
  Materials And Methods
  This research is a descriptive-comparative cross-sectional study. The subjects included 334 students، 153 males and 181 females of Mazandaran University of Medical Sciences which were selected through stratified random sampling. In order to gather the research data، the Goldberg''s General Health Questionnaire (GHQ-28) was used.
  Results
  %45. 8 of students had good mental health status، while %54. 2 of them was suspected to have mental health disorders. Between age، gender، faculty، birth order، parental status، university entrance semester، and mental health of students، there were not significant differences (P≥ 0. 05)، but the variable «marital status» (P=0. 034)، the variable «average monthly earnings» (P≤0. 001)، and average grade points of students (P≤0. 001) were related to their mental health. Another finding of the research showed that most of students had some degree of disorders linked to the four dimensions of questionnaires'' queries، most disorders were social function.
  Conclusion
  Considering the results of this study، including the mutual correlation between mental health and academic performance، the high rate of mental problems and suspect cases of mental disorders among the students، the serious attention to this issue is of high importance to resolve the mental health problems of students and activating Students Consultancy Centers. Hence، the assistance of consultants، professors and specialists، comprehensive planning، and interventions towards the promotion of mental health to prevent and treat psychological disorders، will be effective for students'' educational progress.
  Keywords: Mental Health, Academic Achievement, Students
 • Seyed Moosa Motevalli Haghi, Mahdi Fakhar, Mehdi Sharif, Masoud Keyghobadi Pages 283-295
  Babesiosis is one of the most important parasitic infectious diseases in livestock industry throughout the world. Studies with various diagnosis methods have been done on this disease، nevertheless the current status of using the diagnosis methods with high specificity and sensitivity is not well defined. Hence، this narrative review investigated the published articles on the status of Babesiosis and its diagnostic methods in Iran and the world. The data were collected from available scientific databases including Google scholar، Pub med، Web of science، Scopus، Springer، and Scientific Information Database (SID). We found many studies with different diagnostic methods for detection of genus and species of Babesia spp. In recent years، using specific diagnostic methods has increased، although traditional methods (peripheral blood smear) with low sensitivity are still applied in some parts of the world and also in Iran. Our investigations show that researchers frequently use molecular and serological methods to increase the accuracy of diagnosis.
  Keywords: Babesiosis, diagnosis, peripheral blood smear, molecular method, serological method