فهرست مطالب

فصلنامه آرشیو توانبخشی
سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 53، پاییز 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/09/11
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمد عاشوری، سیده سمیه جلیل آبکنار*، سعید حسن زاده، معصومه پورمحمد رضای تجریشی صفحات 8-15
  هدف
  هدف این پژوهش مقایسه وضوح گفتار کودکان کاشت حلزون شده، دارای سمعک و کودکان با شنوایی هنجار در شهرستان های تهران بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش تحلیلی و مقایسه ای، شصت کودک پنج تا هفت سال شرکت کردند. آن ها به سه گروه بیست نفری تقسیم شدند؛ به نحوی که گروه اول و دوم به ترتیب، از کودکان کاشت حلزون شده و دارای سمعک بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند؛ درحالی که گروه سوم، شنوایی هنجار داشتند و به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، آزمون هوشی ریون و مقیاس تعیین سطح وضوح گفتار بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل پراکنش یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمرات وضوح گفتار کودکان با شنوایی هنجار به طور معناداری بیشتر از دو گروه دیگر بود (0٫05>P)، ولی میانگین نمرات وضوح گفتار کودکان کاشت حلزون شده و کودکان دارای سمعک تفاوت معناداری نداشت (0٫05
  نتیجه گیری
  وضوح گفتار در کودکان با شنوایی هنجار بهتر از کودکان کاشت حلزون شده و دارای سمعک بود ولی از آن جایی که وضوح گفتار یک پدیده پیچیده و چند بعدی است، به برنامه توانبخشی ویژه ای نیاز است تا تحول بیشتری در مهارت گفتاری کودکان کاشت حلزون شده یا دارای سمعک ایجاد شود.
  کلیدواژگان: وضوح گفتار، کاشت حلزون، سمعک، شنوایی هنجار
 • حسن دانشمندی*، امیرحسین براتی، رحمت احمدی صفحات 16-24
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل کم توانان ذهنی است.
  روش بررسی
  نمونه آماری پژوهش شامل 31 دانش آموز پسر عقب مانده ذهنی که در دوگروه (کنترل 14 نفر با میانگین سن02/3±07/11، قد86/7±152، وزن 08/8±07/44) و (17نفر تجربی با میانگین سن 95/1±23/11، قد 07/7±147، وزن 85/4±11/38) است که به صورت تصادفی هدف دار به عنوان آزمودنی انتخاب شده اند. اطلاعات فردی که شامل: قد، وزن و سوابق پزشکی با استفاده از پرونده پزشکی دانش آموزان جمع آوری گردید. گروه تجربی برنامه تمرینی که شامل تمرین-های مرتبط با ثبات مرکزی به مدت 6 هفته (3 بار در هفته) که در سه هفته اول آزمودنی ها تمرینات مذکور را با 2ست با 5 تکرار و در سه هفته دوم 2 ست با 10 تکرار انجام دادند و برای ارزیابی تعادل پویا از تست تعدیل شده ستاره Y استفاده گردید (91%r=). از آزمونهای آماری T مستقل و همبسته به منظور تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد اختلاف معنی داری در جهات خلفی خارجی و خلفی داخلی در گروه تجربی پس از تمرینات وجود دارد (5p≤./.).
  نتیجه گیری
  افراد مبتلا به مشکل کم توان ذهنی در مقایسه با افراد طبیعی دچار تاخیر در رشد حرکتی بوده که به نظر می رسد باعث کاهش تعادل در آنها می شود. با توجه به ضعف تعادل در افراد کم توان ذهنی و اهمیت تعادل در فعالیت های روزانه و تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل نشان داده شد که این تمرینات باعث بهبودی تعادل در این افراد می شود. با توجه به نتایج این تحقیق مربیان و معلمان می توانند از تمرینات ثبات مرکزی برای افراد کم توان ذهنی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: کم توان ذهنی، ثبات مرکزی، تعادل پویا، تست ستاره
 • سعیده اکبری مبارکه، الیناز اکبری آذر، کیمیا کهریزی صفحات 25-30
  هدف
  ناتوانی ذهنی در 70% موارد علل ژنتیکی دارد. این مطالعه به منظور شناسایی علل ژنتیکی ناتوانی ذهنی و همچنین کمک به انجام مشاوره ژنتیک وتشخیص پیش از تولد این بیماری در شهرستان اهواز انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی که از نوع مطالعات مقطعی- کاربردی است، با کمک سازمان بهزیستی شهرستان اهواز،پس ازبررسی 183 پرونده از خانوارهای تحت پوشش این سازمان، 40 خانواده ی واجد شرایط که دارای دو فرزند مبتلا به ناتوانی ذهنی ارثی و یا بیشتر بودند و بیماری آنها توسط پزشک تایید شده بود انتخاب شدند. سپس از تمام افراد سالم ومبتلا در خانواده های انتخاب شده نمونه گیری از خون به عمل آمد.
  یافته ها
  دربررسی کروموزومی به روش کاریوتایپ، در هیچ مورد ناهنجاری های کروموزومی مشاهده نشد.در بررسی خانواده ها از لحاظ ابتلا به نشانگان ایکس شکننده توسط تست های تشخیصی پی سی آر و ساترن بلات 3 خانوار (5/7%) مبتلا به نشانگان ایکس شکننده بودند. همچنین 3 خانواده (5/7%)، دارای فرزندان میکروسفال ازنوع اتوزومی مغلوب اولیه بودند که پس از بررسی های آنالیز پیوستگی درآنها، هیچ کدام از خانواده ها به جایگاه های مربوطه (ام.سی.پی.اچ) پیوستگی نشان ندادند.علاوه بر این بررسی خانوار ها از لحاظ ابتلا به اختلالات متابولیک به روش اسپکترومتری،هیچ گونه اختلال متابولیک مشاهده نشد. دو خانواده ی دچار عقب ماندگی ذهنی از نوع غیر سندرمی و غیر میکروسفال، طرح توارث اتوزوم غالب را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بدست آمده در این یررسی ناتوانی ذهنی بسیار هتروژن می باشد و عقب ماندگی ذهنی با توارث اتوزومی مغلوب همراه با کاهش دراندازه دور سر(میکروسفالی)با (5/7%) ونشانگان ایکس شکننده (5/7%)از علل شایع عقب ماندگی ذهنی ژنتیکی درشهر ستان اهواز می باشد.
  کلیدواژگان: ناتوانی ذهنی، میکروسفالی، علل ژنتیکی، بررسی کروموزومی، ناهنجاری متابولیک
 • سیده سمیه جلیل آبکنار، محمد عاشوری*، غلامعلی افروز صفحات 31-40
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود مهارت های اجتماعی نوجوانان دختر کم توان ذهنی 14 تا 18 ساله در استان مازندران بود.
  روش بررسی
  در مطالعه شبه آزمایشی حاضر با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای 40 نوجوان دختر کم توان ذهنی 14 تا 18 ساله انتخاب و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند، به طوری که هر گروه 20 نفر بود. به گروه آزمایش رفتارهای اجتماعی در 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش داده شد ولی به گروه کنترل آموزشی ارائه نشد. ابزار جمع آوری اطلاعات مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون بود. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمرات مهارت های اجتماعی گروه آزمایش به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (05/0P<). همچنین میانگین نمرات در همه خرده مقیاس های مهارت های اجتماعی (مهارت های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیراجتماعی، پرخاشگری و تکانشی، برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همسالان) در مرحله پس آزمون در گروه آزمایش به طور معناداری افزایش یافته بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  برنامه آموزشی رفتار اجتماعی باعث بهبود مهارت اجتماعی و همه خرده مقیاس های آن در نوجوانان کم توان ذهنی شد. بنابراین بر آموزش مهارت اجتماعی به این نوجوانان تاکید شده است.
  کلیدواژگان: رفتارهای اجتماعی، مهارت های اجتماعی، کم توان ذهنی
 • تبسم عظیمی*، شیدا پولادی، بهروز محمودی بختیاری، حمید حقانی صفحات 41-46
  هدف
  چگونگی ارتباط میان طول گفته با ناروانی های لکنت در سال های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف این پژوهش نیز، بررسی تاثیر طول گفته بر میزان ناروانی گفتار کودکان و بزرگسالان لکنتی فارسی زبان در تکلیف گفتار خودانگیخته می باشد. نتایج بدست آمده می تواند جهت شناخت بیشتر ماهیت لکنت کودک و بزرگسال و نیز یافتن شیوه های مناسب تر برای درمان آن کاربرد داشته باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است در این مطالعه از روش نمونه گیری آسان استفاده شده است به این ترتیب که 15 بزرگسال لکنتی تک زبانه و فارسی زبان 15 سال به بالا و 15 کودک لکنتی تک زبانه و فارسی زبان 4 تا 6 ساله می باشند. پس از تائید لکنت به کمک آزمون ابزار SSI-3، نمونه ای 30 دقیقه ای از گفتار کودکان و بزرگسال ضبط و فیلمبرداری شد. سپس ناروانی و طول گفته های هر فرد مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار spss و با استفاده از آزمون آماری تی زوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین طول جملات ناروان نسبت به روان به طور معناداری در هر دو گروه بیشتر بود. (p=0/0)
  نتیجه گیری
  در تکلیف گفتار خودانگیخته، با افزایش طول گفته، میزان ناروانی گفتار کودکان و بزرگسالان لکنتی افزایش معناداری می یابد.
  کلیدواژگان: لکنت، بزرگسالان، کودکان، طول گفته
 • عالیه دریابر*، حسن سعیدی، مریا یزدانی، محمد صادق قاسمی، هدی نبوی، افسانه محمد پور، محمد کمالی صفحات 47-55
  مقدمه
  در راه رفتن طبیعی، نیروهای عمودی عکس العمل زمین بصورت تکراری به سیستم اسکلتی– عضلانی بدن منتقل می-شود. بزرگی این نیرو ها در زمان برخورد پا با زمین، یک عامل مهم در ایجاد ضایعات ناشی از «استفاده بیش از حد»می باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو نوع پاشنه استاندارد و شیب دار در کفش طبی بر مولفه های عمودی نیروی عکس العمل زمین درهنگام راه رفتن در افراد سالم بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 30 فرد بزرگسال بصورت غیراحتمالی ساده شرکت داشتند. افراد در سه حالت پابرهنه، استفاده از کفش طبی با پاشنه استاندارد و کفش طبی با پاشنه شیب دار در یک مسیر 8 متری راه رفتند. داده های نیروی عمودی عکس العمل زمین در مرحله ابتدایی فاز ایستایی راه رفتن با استفاده از صفحه نیروسنج کیستلر جمع آوری شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که نیروی ضربه ای در حالت پابرهنه در مقایسه با کفش طبی با پاشنه های استاندارد و شیب دار افزایش معنادار یافته است(p˂0.0001). قله اول نیروی عمودی عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری در کفش طبی با پاشنه شیب دار در مقایسه با کفش طبی با پاشنه استاندارد کاهش معناداری یافته است (p˂0.05).
  نتیجه گیری
  استفاده از پاشنه شیب دار با تغییر فاصله محل اثر نیروی عکس العمل زمین نسبت به محور مفصل مچ، باعث تسهیل راکر اول، کاهش قله اول نیروی عمودی عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری گردید. با توجه به اثرات آسیب-رسان بارهای وارده به اندام تحتانی بویژه در مرحله ابتدایی راه رفتن، می توان هنگام تجویز کفش طبی در بیماران ارتوپدی از این نوع پاشنه نیز استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پاشنه استاندارد، پاشنه شیب دار، نیروی عمودی عکس العمل زمین، راه رفتن
 • اصغر مکارم*، مهدی اسدی، فرحناز محمدی، حسینی محمدعلی صفحات 56-63
  هدف
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر برنامه توانبخشی قلبی مبتنی بر بیمارستان بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی بیمارستان بقیه الله در سال 1389 بوده است.
  مواد و روش کار
  در این پژوهش نیمه تجربی 50 بیمار مبتلا به سکته قلبی بر اساس شرایط ورود به مطالعه انتخاب شدند (25 نفر در گروه مداخله و 25 نفر در گروه کنترل). روش نمونه گیری در این پژوهش برای گروه مداخله به صورت پشت سر هم و برای گروه کنترل به صورت تصادفی جور شده با اعضای گروه آزمایش (بر اساس سن، جنس و سطح تحصیلات) انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک، کیفیت زندگی مک نیو و مصاحبه جمع آوری گردید. گروه مداخله طی 20 جلسه تحت آموزش نظری و عملی برنامه توانبخشی قلبی در بیمارستان مشتمل بر آشنایی با سکته قلبی، عوارض و درمان آن، عوامل خطرزای بیماری و کنترل آنها قرار گرفت. برای بیماران گروه کنترل نیز مداخله ای صورت نگرفت. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت بررسی تفاوت نمرات گروه مداخله و کنترل آزمون تی زوجی و تی مستقل استفاده شده است.
  نتایج
  یافته های پژوهش نشان دهنده افزایش کیفیت زندگی بیماران گروه مداخله پس از انجام توانبخشی قلبی در بیمارستان می باشد. می توان تفاوت میانگین قبل و بعد کیفیت زندگی در ابعاد جسمی (p<0.05)، روحی روانی (p<0.05)، اجتماعی (p<0.05) و کل (p<0.05) در گروه مداخله را به اجرای برنامه توانبخشی قلبی مبتنی بر بیمارستان نسبت داد.
  نتیجه گیری
  نتیجه گیری می شود که برنامه توانبخشی قلبی مبتنی بر بیمارستان بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی موثر است.
  کلیدواژگان: توانبخشی مبتنی بر بیمارستان، کیفیت زندگی، سکته قلبی
 • ساناز سلطان پرست، زهرا جعفری صفحات 65-72
  زمینه و هدف
  افزایش ضرورت ارزیابی حافظه در کار بالینی در ایران و همچنین عدم دسترسی به یک تکلیف جامع و استانداردسازی شده بر اساس فرهنگ و زبان فارسی در جمعیت کودکان، کاربرد نسخه فارسی مقیاس عصب روان شناختی رایج را برای ارزیابی حافظه و یادگیری کلامی، یعنی آزمون حافظه شنوایی کلامی ری، در این گروه ایجاب می کند. به همین علت، هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی آزمون حافظه شنوایی-کلامی ری در کودکان فارسی زبان مبتلا به اختلال بیش فعالی نقص توجه بود.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر روی 46 کودک هنجار و 37 کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی نقص توجه راست دست در محدوده سنی 7 تا 11 سال از دو جنس با شنوایی هنجار، با تکمیل نسخه فارسی آزمون حافظه شنوایی- کلامی ری و آزمون ظرفیت توجه شنوایی پیوسته انجام شد.
  یافته ها
  در تعیین روایی همگرا، بین نتایج آزمون ری در سه مرحله میانگین، یادآوری بلافاصله، یادآوری تاخیری و شاخص امتیاز کل (تعداد کل خطاها) آزمون ظرفیت توجه شنوایی پیوسته همبستگی منفی معناداری دیده شد (001/0p=، 536/0- =r). بررسی روایی تفکیکی با مقایسه امتیازات آزمون بین دو گروه کودکان هنجار و کودکان دچار اختلال نقص توجه بیش فعالی، تفاوت معنادار یافته های آن ها را در کلیه مراحل آزمون نشان داد (001/0>p). همچنین بررسی پایایی آزمون با اجرای نسخه دوم آزمون روی 23 کودک هنجار، همبستگی بالایی بین نتایج دو نسخه آزمون نشان داد.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی آزمون حافظه شنوایی- کلامی ری از روایی و پایایی خوبی برخوردار است و می توان از آن برای بررسی نقص حافظه شنوایی-کلامی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی نقص توجهی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: حافظه شنوایی، کلامی، یادگیری، روایی، پایایی، اختلال بیش فعالی نقص توجهی، کودکان
 • محمدرضا خدایی اردکانی، محمد کامران درخشان*، امید رضایی، بهروز دولتشاهی، آرش میراب زاده صفحات 73-79
  هدف
  پژوهشهای گوناگونی برای ارزیابی وضعیت عملکرد شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی I و مقایسه آنها با یکدیگر انجام گرفته است. ولی انجام چنین پژوهشی در بیماران سرپائی در ایران سابقه چندانی ندارد.
  روش بررسی
  دو گروه پنجاه نفری از بیماران سرپائی مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان روزبه که براساس ملاکهای DSM-IV-TR مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی I(که دست کم به مدت سه ماه در وضعیت یوتایمیک) بوده اند، به صورت نمونه های در دسترس انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. دو گروه آزمودنی ها از نظر سه متغیر اصلی که براساس منابع، بیشترین سهم را در وضعیت شناختی بیماران ممکن است داشته باشند یعنی سن، میزان تحصیلات، طول مدت ابتلاء به بیماری به دقت همسان سازی شدند. برای هر یک از آزمودنی ها، آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین انجام گرفته و نتایج با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار تحلیلی با یکدیگر مقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین نتایج آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین در هر دو گروه مبتلایان به اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی به طور معنی داری پایین تر از جمعیت نرمال بود (P<0/05) و سطح عملکرد شناختی در بیماران اسکیزوفرنیا به طور معنی داری نسبت به بیماران دو قطبی پایین تر بود. (P<0/05)
  نتیجه گیری
  عملکرد اجرایی در مبتلایان به اسکزوفرنیا ضعیفتر از مبتلایان به اختلال دو قطبی I است.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنیا، اختلال دو قطبی I، عملکرد اجرائی، آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین
 • مجید معتمدزاده، مسعود شفیعی مطلق، ابراهیم درویشی صفحات 80-87
  هدف
  ناراحتی های اسکلتی–عضلانی بخش عمده ای از بیماری های شغلی را در محیط های کاری به خود اختصاص می دهند، پیشگیری از بروز این ناراحتی ها مستلزم ارزیابی و اصلاح وضعیت های کاری با استفاده از روش های تحلیل شغلی ارگونومی می باشد. هدف این مطالعه، بررسی علت شیوع اختلالات اسکلتی– عضلانی در کارگران واحد کوره بلند و اجرای اقدام اصلاحی جهت کاهش میزان شیوع این اختلالات می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه ارزیابی بر روی 24 نفر کارگر واحد کوره بلند به روش سرشماری انجام شد، مستندات پزشکی این افراد بررسی و پرسشنامه نوردیک توسط آنان تکمیل گردید. وظیفه مته زنی و اکسیژن کاری توسط روش ارزیابی سریع کل بدن (REBA) ارزیابی گردید و به کارگران آموزش های لازم داده شد. در وظیفه اکسیژن کاری برای کل 24 نفر طراحی مجدد ایستگاه کار صورت گرفت و عمل مته زنی مکانیزه شد. و وظیفه کارگران دارای اختلالات اسکلتی عضلانی تغییر داده شد. ارزیابی مجدد توسط روش REBA و پرسشنامه نوردیک صورت گرفت.
  یافته ها
  بر طبق نتایج پرونده های پزشکی و پرسشنامه نوردیک حدود 5/37 درصد کارگران اختلالات اسکلتی–عضلانی داشتند؛ امتیاز نهایی REBA برای وظیفه مته زنی 11 و برای اکسیژن کاری 10 بدست آمد. بعد از طراحی مجدد ایستگاه کار، امتیاز نهایی REBA برای وظیفه اکسیژن کاری 5بدست آمد و با مکانیزه نمودن عمل مته زنی، وظیفه مته زنی حذف گردید. با اجرای اقدامات اصلاحی میزان اختلالات اسکلتی– عضلانی 5/17 درصد کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  با اجرای اقدامات اصلاحی در واحد کوره طبق روش REBA سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی کاهش یافت و میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
  کلیدواژگان: مداخله ارگونومی، ناراحتی های اسکلتی - عضلانی، REBA، پرسشنامه نوردیک، فولاد
 • محمد جواد، سعیدی بروجنی، قاسم سازگار*، جواد حامی صفحات 88-95
  مقدمه و هدف
  تب و تشنج شایع ترین اختلال تشنجی دوران کودکی است و در 5-2 درصد از کودکان رخ می دهد. تب و تشنج ساده معمولا به عنوان یک اختلال بی ضرر محسوب می شود، با این وجود شواهد نشان می دهند که تب و تشنج ساده با اختلالات هیپوکامپ در بزرگسالی مرتبط است. این مطالعه با هدف اندازه گیری سطح پروتئین های Bcl-2 و Bax در هیپوکامپ نوزادان موش های صحرایی بعد از القاء تب و تشنج ساده طراحی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، القاء تب و تشنج با استفاده از حمام آب گرم در نوزادان نر 22 روزه ی موش های صحرایی شبیه سازی شد. حیوانات براساس وجود یا عدم وجود رفتارهای تشنجی به دو گروه تقسیم شدند: هیپرترمی همراه با تشنج (10n=) و هیپرترمی بدون تشنج (10n=). جهت کنترل اثرات استرس محیطی یک گروه شم-کنترل (10n=) نیز به مطالعه افزوده شد. هیپوکامپ موش های صحرایی در روز 15 بعد از هیپرترمی خارج و بیان پروتئین های Bcl-2 و Bax با استفاده از تکنیک وسترن بلاتینگ اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سطح پروتئین Bcl-2 در هیپوکامپ گروه هیپرترمی همراه تشنج به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل-شم و هیپرترمی بدون تشنج بود؛ از طرف دیگر، سطح پروتئین Bax در گروه هیپرترمی همراه تشنج در مقایسه با گروه کنترل-شم و هیپرترمی بدون تشنج به طور قابل توجهی بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  القاء تب و تشنج ساده با تغییر در سطح پروتئین های Bcl-2 و Bax مرتبط است که نشانگر پیشرفت آپوپتوز سلولی در هیپوکامپ نوزادان موش های صحرایی است که حداقل تا 15 روز قابل اندازه گیری است.
  کلیدواژگان: تب و تشنج ساده، هیپوکامپ، آپوپتوز
 • نیما سلیمان زاده اردبیلی، ایمان وحدت، ایرج عبداللهی*، مصطفی رستمی صفحات 96-106
  هدف
  در تحقیق حاضر تلاش شد که روند تغییرات سفتی عضلانی بر اساس معیارهای بیومکانیکی در مفصل آرنج بیماران سکته مغزی، به ازاء افزایش سرعت حرکت غیر فعال مفصل آرنج و افزایش میزان معیار MAS، بررسی شود.
  نمونه ها و
  روش ها
  شاخصهای بیو مکانیکی ویسکوز و الاستیک در بخشهای مختلف از نمودار گشتاور زاویه حرکت غیر فعال فلکشن و اکستنشن مفصل آرنج در 15 بیمار سکته مغزی و 15 فرد سالم توسط دینامومتر ایزوکینتیک سایبکس (CYBEX) ثبت گردید و برنامهای در محیط MATLAB توسعه یافت که قادر به محاسبهی شاخصها در هر بازه بود. بیماران را بر اساس شدت معیار کیفی سفتی عضلانی (MAS) به 3 گروه 1،2و3 تقسیم کرده و شاخص های مورد نظر برای گروه بیمار و گروه کنترل در 4 سرعت 15،45،75 و120درجه بر ثانیه محاسبه گردید.
  یافته ها
  در خصوص شاخص های سفتی ویسکوالاستیک و سفتی ویسکوز، افزایش میزان شاخص های مربوطه به ازاء افزایش سرعت حرکت و میزان معیار MAS در بین کلیه نمونه ها مشاهده شد و در خصوص شاخص سفتی الاستیک، افزایش نا منظم شاخص مربوطه به ازاء افزایش سرعت حرکت در بین نمونه های گروه 2 و3 به وضوح مشاهده شد همچنین با افزایش میزان معیار MAS اثر شاخص مربوطه در رتبه های بالایی MAS کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  مشاهده شد که با افزایش سرعت حرکت و میزان معیار MAS، اثر سفتی ویسکوز در عضلات افزایش یافته، به این معنی که سفتی ایجاد شده در اندام درگیر در حرکت، در بیماری CVA بیشتر به دلیل سفتی عضلات و ناشی از سفتی ویسکوز بوده است.
  کلیدواژگان: مفصل آرنج، سفتی عضلانی، گشتاور غیر فعال، شاخص های بیو مکانیکی
 • مائده فرزادی، زهرا صفایی پور*، سید محمد ابراهیم موسوی، حسن سعیدی، مرجان فرضی صفحات 107-114
  هدف
  هالوکس ولگوس از متداول ترین اختلالات پنجه پا بوده که سبب افزایش فشار کف پایی زیر سر متاتارس اول و انگشت شست می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر ارتز دارای حمایت قوس طولی داخلی بر توزیع فشارهای کف پایی در افراد مبتلا به بدشکلی خفیف و متوسط هالوکس ولگوس بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه شبه تجربی 16 زن دچار هالوکس ولگوس از نمونه های در دسترس انتخاب شدند. فشار کف پایی با استفاده از دستگاه پدار در هشت منطقه آناتومیکی با و بدون ارتز دارای حمایت قوس طولی داخلی به صورت آنی و همچنین پس از یک ماه استفاده اندازه گیری شد. داده های حاصل با استفاده از آزمون آنالیز واریانس سنجش مکرر تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ارتز دارای حمایت قوس طولی داخلی پس از یک ماه استفاده، موجب کاهش فشار در ناحیه شست (019/0p<)، متاتارس اول و متاتارس های سوم تا پنجم (001/0p<) و افزایش فشار در ناحیه داخلی میانی پا (001/0p<) نسبت به حالت کفش بدون حمایت قوس طولی داخلی شده است.
  نتیجه گیری
  ارتز دارای حمایت قوس طولی داخلی موجب کاهش فشار در ناحیه جلوی پنجه و افزایش فشار ناحیه داخلی میانی پا شده است. در نتیجه سبب طبیعی تر کردن توزیع فشار کف پای افراد دچار هالوکس ولگوس شد. بنابراین می توان این ارتز را یکی از گزینه های درمانی موثر برای جلوگیری از پیشرفت در مراحل شروع این عارضه تلقی کرد.
  کلیدواژگان: هالوکس ولگوس، شست کج، بدشکلی پا، ارتز دارای حمایت قوس طولی داخلی، فشار کف پا، سیستم پدار
 • زهرا یزدانی، طاهره سیما شیرازی*، زهرا سلیمانی، محمدرضا رضوی، بهروز دولتشاهی صفحات 115-123
  زمینه و هدف
  در سالهای اخیر مقالات متعددی به وجود ارتباط بین آسیب زبانی ویژه و ضعف معنادار در تکرار ناکلمه پرداخته اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مداخله ای تکلیف تکرار ناکلمه بر برخی از شاخصهای زبانی مرتبط در کودکان با آسیب زبانی ویژه می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تک موردی با خط پایه چندگانه، اثر مداخله ی تکلیف تکرار ناکلمه بر برخی شاخصهای زبانی مرتبط، در چهار کودک 5/6 تا 5/7 ساله دارای آسیب زبانی ویژه که به صورت در دسترس انتخاب شده بودند بررسی شد. شاخصهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل میانگین طول گفته و درصد کاربرد انواع تکواژهای قاموسی، دستوری و تصریفی بوده است و برای تعیین اثربخشی این تکلیف از شاخص اندازه اثر استفاده شد.
  یافته ها
  اندازه اثر مداخله در افزایش میانگین طول گفته در هر چهار آزمودنی بالا بود. این برنامه درصد تکواژهای قاموسی در سه مورد افزایش یافته و در مورد یکی از آزمودنی ها مداخله بر این شاخص بی اثر بود. مداخله بر درصد تکواژهای دستوری درسه مورد سبب افزایش شاخص و در یک مورد باعث کاهش آن شده بود. شاخص درصد تکواژهای تصریفی در سه آزمودنی کاهش و یک مورد افزایش را نشان داد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مداخله ی تکرار ناکلمه شاخصهای زبانی را در گروه آسیب زبانی ویژه بهبود بخشیده است. در نتیجه بنا بر یافته های این پژوهش استفاده از تکلیف تکرار ناکلمه در گروه آسیب زبانی ویژه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آسیب زبانی ویژه، حافظه فعال کلامی (مدار واجی)، تکرار ناکلمه، میانگین طول گفته، ساختواژی (تکواژشناسی)
 • ناهید رحمانمی، محمد علی محسنی بندپی*، ایرج عبداللهی صفحات 124-131
  مقدمه
  ارزیابی استقامت عضلات ناحیه کمر در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن از اهمیت بالای برخوردار می باشد. مطالعات زیادی نشان داده اند که الکترومیوگرافی سطحی شایستگی ارزیابی خستگی عضلانی و تغییرات آن را با استفاده از طیف فرکانس دارا می باشد. هدف مطالعه حاضر مروری سیستماتیک بر ارزیابی تغییرات خستگی عضلات پارااسپینال بدنبال مداخلات درمانی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با استفاده از الکترومیوگرافی سطحی بوده است.
  مواد و روش ها
  جستجوی جهت مطالعات منتشر شده از سال 2000 تا 2012 در سایتهای علمی PubMed، ScienceDirect، OVID، CINAHL و MEDLINE انجام شد. کلمات «عضلات پارااسپینال»، «خستگی»، «کمردرد مزمن»، «مداخلات درمانی»، «ورزش»، «استقامت» و «الکترومیوگرافی سطحی» بعنوان کلمات کلیدی مورد استفاده قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج جستجو 158 مطالعه را با کلمات کلیدی فوق الذکرمشخص نمود. تعداد هشت مطالعه براساس معیارهای ورود و خروج مطالعات مرتبط بوده اند. در این مطالعات تفاوت های زیادی در متدولوژی، شاخص های مورد اندازه گیری قبل و بعد از مداخلات، حجم نمونه، روش اجرا و پارامترهای الکترومیوگرافی دیده شد.
  بحث: نتایج نشان می دهد که شواهد قوی جهت حمایت از شایستگی الکترومیوگرافی سطحی در ارزیابی خستگی عضلات پارااسپینال بدنبال مداخلات درمانی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن وجود ندارد..
  کلیدواژگان: خستگی، عضلات پارااسپینال، الکترومیوگرافی سطحی، کمردرد، مداخلات درمانی، ورزش و استقامت
|
 • Mohammad Ashoori, Seyede Somayeh Jalilabknar *, Saeed Hasanzadeh, Masoume Pourmohamadreza Tajrishi Pages 8-15
  Objective
  The purpose of the present research was to compare speech intelligibility in children with cochlear implant، with hearing aids and normal hearing in Tehran province.
  Materials and Methods
  Sixty children underwent this analytic and comparative research. They were divided into three groups and each group contains 20 children. First and second group were selected، ordinarily، from children with cochlear implant and hearing aids by the in available method; while that third group were selected from children with normal hearing randomly. The instruments of this research were Riven intelligence test and Speech Intelligibility Rating (SIR). The obtained data were statistically analyzed by one-way ANOVA and Post-Hoc Scheffe.
  Results
  The findings of the research showed that mean scores of speech intelligibility in normal hearing children was significantly more than children of the two groups (P<0. 05)، while that mean scores of speech intelligibility in children with cochlear implant had not a significant difference with children with hearing aids (P>0. 05).
  Conclusion
  Speech intelligibility in children with normal hearing was better than children with cochlear implant or hearing aids. Since، speech intelligibility is multidimensional and complex phenomenon، requires specific rehabilitation program in order to achieve more development in speech skill of children with cochlear implant or hearing aids.
  Keywords: Speech intelligibility, Cochlear implant, Hearing aids, Normal hearing
 • Hassan Daneshmandi *, Amirhossin Barati, Rahmat Ahmadi Pages 16-24
  Objective
  The purpose of this study was to evaluate the effect of 6 weeks of core stability training on the balance of mental retarded.
  Materials and Methods
  Our subjects included 31 students boys mentally retarded in the two groups (control، 14 patients with a mean age of 11/07±3/02، height 152±7/86، weight 44/07 ± 8/08) and (17experimental group with a mean age 11/23 ± 1/95، height 147±7/07، weighing 38/11±4/85) of the random pare selected. Demographic data includes: height، weight and medical records and also the IQ of them were collected. The training program of experimental group that for 6 weeks، 3 times a week in the first three weeks experimental group performed exercise the 2 sets with 5 repetitions and three the second week of 2 sets with 10 repetitions and for evaluate used the dynamic balance Y test (r= 91%). For analysis data used independent test.
  Results
  Results showed significant differences in mean posterio lateral and posterio medial in the experimental group in post test (p≤0. 05).
  Conclusion
  People with mental retardation compared with normal people have problems with delays in motor development that seems to cause deficit in the balance. Due to the lack of balance in the people with mental retarded and the importance of balance in daily activities and the effects of core stability training on the balance was showed this training improve balance in these individuals، on base of the results of this research the core stability exercises can be performed for mental retarded by coaches and teachers.
  Keywords: Mental retardation, core stability, dynamic balance, SEBT test
 • Saeede Akbari Mobarake, Elinaz Akbari Azar, Kimia Kahrizi Pages 25-30
  Background
  About 70% of intellectual disabilities (ID) caused by genetic factors. In this study we decided to investigate genetic causes of ID in 40 families from Ahvaz to provide information for genetic counseling، carrier detection، and prenatal diagnosis.
  Methods
  In this study DNA was extracted from peripheral blood lymphocytes following a standard protocol. For physical malformations karyotyping for each proband was performed. From each family One affected was tested for FMR1 mutation and metabolic screening. Families with ID and primary microcephaly were checked for 7 known MCPH genes by linkage analysis.
  Results
  Chromosomal abnormality was not found in any of the families. 3 family had full mutation of CGG repeat of Fragile-X syndrome. 3 families showed primary microcephaly but we did not detect any linkage to MCPH loci.
  Conclusion
  According to our results genetic causes of ID and autosomal recessive primary microcephaly are very heterogeneous.
  Keywords: Intellectual disabilities, Microcephaly, Genetic causes, Chromosomal abnormalities, Metabolic abnormalities
 • Seyede Somayeh Jalilabknar, Mohammad Ashoori *, Gholamali Afrooz Pages 31-40
  Objective
  The purpose of the present research was to investigation of the effectiveness of social behaviors training on improvement of the social skills of 12-14 years old girl adolescents with intellectual disability in Mazandaran province.
  Materials and Methods
  In this semi-experimental study with pretest and posttest design with control group، were selected fourty girls adolescents with intellectual disablity of 14-18 years old through multi–stage cluster sampling method. Subjects allocated randomly to two groups (experimental and control) and each group consist of 20 individuals. Experimental group attended in social behaviors training in the 8 sessions lasting for 90 minutes، but the control group did not receive any of instruction. The instruments consist of Revan intelligence test and Matson’s social skills scales. The data analysis was done by using MANCOVA.
  Results
  The findings of this research showed that there was a significantly increase in the mean scores of social skills (P<0. 05). Also، mean scores of all of the social skills subscales (appropreate social skills، asocial behaviors، impulsive & aggression، superiority & high self-confident and relation with peers) significantly increase on the post interventional stage in experimental group (P<0. 05).
  Conclusion
  The social behaviors training program lead to improve social skills and their subscules on adolescents with intellectual disability. Therefore، emphasized on social behaviors training for adolescents with intellectual disability.
  Keywords: Social behaviors, Social skills, Intellectual disability
 • Pages 41-46
  Objective
  recently، researchers have increasingly turned to study the relation between stuttering and utterance length. This study investigates the effect of utterance length on the amount of speech dysfluency in stuttering Persian-speaking children and adults in conversational speech. The obtained results can pave the way to reach a better understanding of stuttering of child and adults، as well as finding more appropriate treatments.
  Materials and Methods
  in this descriptive- analysis study، the participants were 15 stuttering Persian- speaker adults، upper from 15 years old، and 15 stuttering Persian- speaker children in the age range of 4-6. In this study، first 30 minutes sample of adults and child''s spontaneous speech was provided and then utterances of each person studied for the amount of dysfluency and utterance length. The obtained information intered to computer via spss software and analyzed using paired T test.
  Results
  In both groups of stuttering children and adults، with increase of utterance length، there was a significant increase in the amount of dysfluency.
  Conclusion
  The results of this study showed that by increase of utterance length at the spontaneous speech level، stuttering children and adults had more dysfluency amount. Also، by increase of utterance length، dysfluency amount of stuttering children and adults increased samely.
  Keywords: Stuttering, Children, adults, utterance length
 • Aliyeh Daryabor *, Hassan Saeedi, Meria Yazdani, Mohammad Sadegh Ghasemi, Hoda Nabavi, Afsaneh Mohammadpour, Mohammad Kamali Pages 47-55
  Introduction
  in normal walking، repetitive vertical ground reaction forces are tansformed on musculo-skeletal system. Magnitude of force during impact is major contributor to overuse injuries. Purpose of this study was the evaluate to effect of standard and beveled heel at orthopedic shoe on vertical ground reaction forces during walking in healthy subjects.
  Materials And Method
  30 healthy adults (12 male، 18 female) participated in this study by simple impossible sampling. Subjects walked along an 8-m walkway in three different conditions: barefoot، orthopedic shoe with standard heel and orthopedic shoe with beveled heel. Vertical ground reaction force data collected in initial stance phases of walking using Kistler force plate.
  Results
  Results of this study showed significant increasing in impact force in barefoot compared with orthopedic shoe with standard and beveled heels (p˂0. 0001). First peak of vertical force and loading rate showed significant reduction in orthopedic shoe with beveled heel compared with orthopedic shoe with standard heel (p˂0. 05).
  Conclusion
  using the beveled heel by changing the location of the ground reaction force from the ankle joint axis، facilitated first rocker and reduce first peak of vertical force and loading rate. because of complication of deleterious loads on lower limb during walking، we could use of this type of heel for some of the patient with special orthopedic disease.
  Keywords: standard heel, beveled heel, vertical ground reaction force, walking
 • Asghar Makarem Pages 56-63
  Objective
  the purpose of this research is to investigate the effect of hospital based cardiac rehabilitation on quality of life of patients with myocardial infarction، which have referred to Baghiatallah hospital in Tehran during the year of 2010. Materials
  Methods
  in this semi-experimental research، 50 patients with myocardial infarction in the form of sequential sampling for experimental group and control group in the form of matched probability group (based on age، sex and education) were divided into two groups. First group includes hospital based cardiac rehabilitation (n=25) and later control group (n=25). The information collected with demographic and MC New quality of life questionnaires. The rehabilitation program consisted of twenty session education program and cardiac rehabilitation program. To investigate the differences between experimental and control group، independent samples t-test and paired t-test were used. The education material included some information on diet، medication، coronary risk factors and explanation of the patient cardiac event and exercise.
  Conclusion
  the research finding indicates the improvement in quality of life for experimental group following the application of hospital based cardiac rehabilitation، this improvement includes all dimensions such as physical (p<0. 05)، psychological (p<0. 05)، social (p<0. 05) and overall (p<0. 05) aspects of quality of life.
  Discussion
  since there is no meaningful differences in quality of life between experimental and control groups before the application of hospital based cardiac rehabilitation، it can be concluded that this differences derived from hospital based cardiac rehabilitation.
  Keywords: hospital based cardiac rehabilitation, quality of life, myocardial infarction
 • Sanaz Soltanparast, Zahra Jafari Pages 65-72
  Background And Aim
  Increasing demand for memory assessment in clinical settings in Iran، as well as the absence of a comprehensive and standardized task based upon the Persian culture and language in children population، requires the Persian version of the commonly used neuropsychological measure of verbal learning and memory، the Rey Auditory Verbal Learning Test in this group. Therefore، the purpose of the present study was to evaluate the psychometric properties (validity and reliability) of the Persian version of the Rey Auditory Verbal Learning Test in children with attention deficit hyperactivity disorder.
  Methods
  In the present study for determining the validity and reliability of the Persian version of the Rey Auditory Verbal Learning Test، 46 normal children and 37 children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder، all right-handed and aged between 7 and 11 of both genders، were evaluated using the Persian version of the Rey Auditory Verbal Learning Test and Sustained Auditory Attention Capacity Test.
  Results
  In determining convergent validity، a negative significant correlation was found between the three parts of the Rey Auditory Verbal Learning Test (sum، immediate and delayed recall) and the total score index of Sustained Auditory Attention Capacity Test (r = - 0. 536، p=0. 001). By comparing the test scores between the normal and Attention Deficit Hyperactivity Disorder groups، discriminant validity analysis showed significant differences of their data in all parts of the test (p<0. 001). Also، in evaluating reliability with the second version of the test on 23 normal children، results showed high correlation between the two version.
  Conclusion
  The Persian version of the Rey Auditory Verbal Learning Test has good validity and reliability، and along with other neuropsychological tests، it can be used for the investigation of memory deficits in children suspected to have Attention Deficit Hyperactivity Disorder
  Keywords: Auditory, Verbal Memory, Learning, Validity, Reliability, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Children
 • Mohammad Reza Khodaie Ardakani, Mohammad Derakhshan, Omid Rezaii, Behrouz Dolatshahi Pages 73-79
  Objectives
  There is evidence for differential executive function in Bipolar I Disorder (BID) and schizophrenia that may tend different cognitive deficits and abnormalities. The objective of this sudsy was to compare the executive function of BID and schizophrenic patients.
  Materials and Methods
  We studied 50 patients with BID، and 50 with schizophrenia participants in outpatients'' clinic of Rouzbeh hospital. All participants completed the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) the Persian version. The participants were mach in three basic variables which had most contributions in cognitive conditions in patients. They were Age، educational status and period of illness.
  Results
  The two patient groups had compared performance on the WCST in compared with general population (P<0/05). In the WCST، schizophrenic patients showed impairment executive function than BID patients (P<0/05).
  Conclusions
  findings indicated that schizophrenic patients had more dysfunctions executive function than the Bipolar disorder I patients. Although، both disorders may show impairment in executive function، but the dysfunction in schizophrenia greater than Bipolar I Disorder patients.
  Keywords: Executive function_schizophrenia_Bipolar I Disorder
 • Majid Motamedzade, Masoud Shafiee Motlagh, Ebrahim Darvishi Pages 80-87
  Objective
  Musculoskeletal disorders are a major part of occupational diseases in working environments. Prevention of the occurrence of these problems requires the use of ergonomic assessment techniques and intervention to improve working conditions. The purpose of this study was to investigate the prevalence of musculoskeletal disorders in workers in the blast furnace unit and the intervention to reduce the prevalence of these disorders.
  Materials and Methods
  This study conducted on 24 people working in the furnace unit. Medical records of furnace workers were reviewed and Nordic Musculoskeletal Questionnaires (NMQ) was completed. Drilling operation and oxygenation task were assessed by using Rapid Entire Body Assessment (REBA) and workers were given the necessary training. Work stations of oxygenation for 24 workers were redesign and Drilling operation was mechanized. And employed workers with musculoskeletal disorders were changed. REBA and NMQ were used to reassess the intervention effects.
  Results
  According to medical records and results of NMQ about 37. 5 percent of workers had musculoskeletal disorders. REBA final score was 11 and 10 for the drilling and oxygenation tasks respectively. After redesigning the workstation، REBA final score was 5 for the oxygenation task and the drilling operation removed by mechanized. With the amendment procedures of musculoskeletal disorders was reduced 17. 5 percent.
  Conclusion
  According to REBA Score، the risk of musculoskeletal disorders was reduced by implementing amendments to the furnace unit and prevalence of musculoskeletal disorders also significantly reduced.
  Keywords: Ergonomic, MSDs, REBA, NMQ, Steel
 • Mohamadjavad Saeedi Borujeni, Ghasem Sazegar *, Javad Hami Pages 88-95
  Objective
  Febrile seizures are the most common seizure disorder in childhood، and occur in 2-5% of children. While simple febrile seizures are frequently described as inoffensive disorder; there are evidence suggesting the association between simple febrile seizures and hippocampal abnormalities in adulthood. This study was designed to evaluate the protein levels of Bcl-2 and Bax in the rat neonates’ hippocampus due to Simple Febrile Seizure.
  Material and Methods
  Febrile seizure was modeled by hyperthermia-induced seizure in 22-day-old male rats using a hot water bath. Animals were divided into two groups based on the presence or absence of seizure behaviours: Hyperthermia without seizure (n=10) and Hyperthermia with seizure (n=10). To control the effects of environmental stress a sham-control group was also added to the study (n=10). The rats’ hippocampi were removed 15 days after hyperthermia. The expression of Bax and Bcl-2 proteins were measured using Western Blotting technique.
  Results
  Our results showed that the protein levels of Bcl-2 were significantly lower in hippocampus of hyperthermia with seizure group rats than that of the sham-control and Hyperthermia without seizure groups. Whereas، the levels of Bax protein in hippocampi of hyperthermia with seizure group animals showed a markedly upregulation، when compared to sham-control and Hyperthermia without seizure groups.
  Conclusion
  Simple febrile seizure is associated with changes in the level of Bcl2، andBax proteins، indicating an apoptosis improvement in hippocampi of juvenile rats، which were measurable for at least 15 days.
  Keywords: Simple Febrile Seizure, Hippocampus, apoptosis
 • Nima Soleymanzade Ardabili, Iman Vahdat, Iraj Abdollahi *, Mostafa Rostami Pages 96-106
  Objective
  The goal of the present study was to evaluate spasticity variations by increase the velocity of motion and MAS value in the elbow flexor and extensor muscles at extension and flexion of CVA patients elbow joint according to the biomechanical indices.
  Materials and Methods
  Fifteen adult patients with a history of stroke and upper-extremity spasticity volunteered to participate in this study and fifteen healthy subjects were recruited in order to establish the control group. The degree of spasticity was evaluated for each patient using the MAS. CPM tests were imposed in elbow extension and flexion and the biomechanical indices were calculated at each of the following velocities: 15، 45، 75 and 120 º/s.
  Results
  It seemed a regular increment of the viscoelastic and viscose stiffness indices by increasing the velocity of motion and the rate of MAS value in both extension and flexion in all test groups and also there was significant regular increment of elastic stiffness index by increasing the velocity in both extension and flexion between the control group and group 1 and also irregular increment between group1 and group 2 and 3 and also the effect of mentioned index was decreased at higher level of MAS.
  Conclusion
  it seemed the more effect of elastic stiffness in spasticity in CVA patients at lower level of MAS and more effect of viscose stiffness in higher level of MAS and also results showed the increment of viscose stiffness by increment of speed of motion and the rate of MAS.
  Keywords: Elbow joint, biomechanical indices, Passive torque, Spasticity
 • Maede Farzadi, Zahra Safaeepour *, Seyed Mohammad Ebrahim Mousavi, Hassan Saeeidi, Marjan Farzi Pages 107-114
  Background
  Hallux Valgus is one of the most foot deformities which increase plantar pressure beneath big toe and first metatarsal. The aim of this study was to assess the effect of foot orthosis on plantar pressure distribution in subjects with mild and moderate Hallux Valgus. Method & Materials: in this quasi-experimental study، females 16 with Hallux Valgus were recruited. Plantar pressure in 8 area of foot was measured by Pedar-X insole when wearing standard shoe only; shoe with foot orthosis and shoe with foot orthosis after a month of using orthosis. Data were analyzed by repeated measure analysis of variance test.
  Results
  using foot orthosis for a month leaded to decrease pressure in the big toe (p<0/019); first metatarsal and 3-5 metatarsals (p<0/001) and also increased pressure in medial mid foot (p<0/001).
  Conclusion
  Foot orthosis decreased peak pressure in fore foot and increased it in medial mid foot. Therefore redistribute plantar pressure to the more normal pattern in Hallux Valgus subjects. So it could be one of the effective methods to prevent the progression of this deformity in its initial steps of formation.
  Keywords: Hallux Valgus, bunion, foot deformity, arch support orthosis, plantar pressure, pedar system
 • Zahra Yazdani, Tahereh Sima Shirazi *, Zahra Soleymani, Mohammad Reza Razavi, Behrooz Dolatshahee Pages 115-123
  Background &
  Purpose
  In recent years many papers have emphasized on the relationship between specific language impairment (SLI) and significant weakness in non word repetition task (NRT). The purpose of this study is to examine the effectiveness of NRT training on some related linguistic indicators in children with SLI.
  Materials and Method
  In this single subject study with multiple baselines examine the effect of NRT training on some language indicators، in four available children with SLI aged 6/6 to7/6. The language indicators include mean length of utterance (MLU)، the percent of content morphemes، inflectional morphemes and grammatical morphemes. In order to determine the effect of NRT training، effect size index was applied.
  Result
  The effect sizes of MLU in all of them were high. This training also increased the percent of content morphemes in three subjects. Although it had no effect on one of them. Training made grammatical morphemes increase in three subject but it decrease in one them. Finally Three subjects showed decrease on the index of inflectional morphemes and one of them showed increase.
  Conclusion
  considering effect size، it seems that NRT training improves language indicators in SLI group. As conclusion NRT training would be recommended for SLI group.
  Keywords: specific language impairment, verbal working memory (phonological loop), non word repetition task, Mean Length of Utterance, morphology
 • Nahid Rahmani, Doctor Mohammad Ali Mohseni Bandpei *, Doctor Iraj Abdollahi Pages 124-131
  Introduction
  Evaluation of paraspinal muscles endurance in patients with chronic low back pain (LBP) seems to be of great importance. Many studies demonstrated that surface electromyography has merit to assess muscle fatigue using frequency spectrum. The purpose of this study was to systematically review the eligibility of the surface electromyography in the assessment of paraspinal muscles fatigue changes following different interventions in patients with chronic LBP.
  Method
  A literature search for the period of 2000-2012 was performed، using PubMed، Science Direct، OVID، CINAHL and MEDLINE databases. Paraspinal muscles، fatigue، low back pain، therapeutic interventions، exercise، endurance and surface electromyography were used as keywords.
  Results
  The literature search yielded 158 studies using the above keywords. Eight articles were relevant according to the inclusion criteria of the study. There was a wide variation among studies in terms of methodology، main outcome measures، sample size، procedure، electromyography parameters، etc.
  Conclusion
  The results indicate that there does not appear to be a convincing body of evidence to support the merit of surface electromyography in the assessment of paraspinal muscles fatigue following interventions in patients with chronic LBP.
  Keywords: Paraspinal muscles, Fatigue, Low back pain, Therapeutic interventions, Exercise, Endurance, Surface electromyography