فهرست مطالب

فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی
سال پنجم شماره 3 (پیاپی 19، تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/08/19
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محمدحسن نامی * صفحه 1
  در حال حاضر جمعیت مسلمانان جهان به بیش از یک میلیارد نفر رسیده است و بر اساس آماری که از منابع مختلف ارائه شده است شیعیان بیش از 20 درصد این جمعیت یعنی جمعیتی بیش از دویست میلیون نفر را تشکیل داده اند. جمعیتی که با توجه به متاثر بودن آنها از انقلاب اسلامی ایران و علاقه آنها به شهرهای مقدس از جمله مشهد، پتانسیل خیلی خوبی را برای ایران و علایق ژئوپلیتیکی آن فراهم نموده است. در این مقاله با روش تحقیقی توصیفی- تحلیلی سعی شده است تا به اهمیت ایدئولوژی تشیع، به عنوان یک عنصر موثر بر ژئوپوپلیتیک شیعه، با تاکیدبر زائران حضرت امام رضا(ع) پرداخته شود؛ امری که مبنای خودآگاهی و بیداری در انقلاب ایران و سایر جنبشهای اسلامی منطقه می باشد.
  کلیدواژگان: ژئوپلتیک شیعه، حرم رضوی، مشهد
 • صدیقه لطفی*، رحیم بردی آنامرادنژاد، زلیخا خیرخواه صفحه 15
  مطالعات نشان می دهد که توزیع پارک های شهری در سطح شهر بر مبنای استانداردها و مدل کمی پایه ریزی نگردیده است و اولویت های فضایی برای احداث انواع پارک در مناطق مختلف شهر نامعلوم است برای رفع این مسائل باید الگویی طراحی شود که با به کارگیری معیارهای استاندارد مکانیابی پارک، انتخاب بهترین مکان برای پارک های شهری انجام پذیرد و اولویت بندی این مکان ها برای احداث پارک نیز انجام شود. در برنامه های توسعه فضایی شهرها برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار، توجه به فضای سبز از جایگاه ممتازی برخوردار است.تحقیق حاضر با هدف مقایسه ی تطبیقی روش AHP و AHP فازی، در مکان گزینی بهینه پارک های شهر و اولویت بندی معیارهای موثر در مکانیابی پیشنهاد و اجرا شده است. روش AHP به دلیل شباهتی که به فرایند تفکر تحلیلی انسان دارد، روشی مطلوب جهت انتخاب بهترین گزینه با در نظرگرفتن معیارهای چندگانه است، با این حال، دسته بندی مناسب معیارها و استفاده از داده های فازی به جای داده های قطعی نتایج را به مراتب به واقعیت نزدیک می کند. همچنین نتایج این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای احداث پارک شهری در شهر نکا در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: مکان گزینی پارک شهری، AHP، FuzzyAHP، نکا
 • سید عباس فروغی نعمت الهی، مهدی حسنی باقری، محمود شیخ اویسی * صفحه 33
  اهمیت هیدروپلیتیک درعلوم سیاسی در سده اخیر به دلیل بحران کم آبی هر روز بیشتر مشخص می گردد. آب به تدریج در حال تبدیل شدن به کالایی استراتژیک است. این روند در مناطق کم آب، از شدت و حدت فراوانتری برخوردار می باشد. اختلاف بر سر کمیت منابع آب و مساله کاهش منابع آب، برخلاف مشکلات مربوط به کیفیت آب به دشواری قابل حل است و در بسیاری از موارد، عاملی برای درگیری ومنازعه میان کشورها می باشد. همچنین عدم وجود قوانین و مقرارت بین المللی و سازمانی برای تقسیم منابع آب رودهای بین المللی نیز احتمال درگیری و منازعه میان کشورها را بیشتر افزایش داده است. اهمیت آب های منطقه شرق کشور خاصه رودخانه هیرمند از نظر هیدروپلیتیک از جایگاه بسیار حساسی برخوردار بوده است. در واقع، ادامه حیات این قسمت از منطقه مرزی و شرق کشور با این رود ارتباط مستقیم دارد که بخش مهمی از اختلافات، منازعات، معاهدات، حکمیت ها، مذاکرات و جریانات مربوط به مرزهای خاوری ایران و افغانستان را به خود اختصاص داده است. هر چند مرزهای بین المللی میان ایران و افغانستان در میانه شاخه اصلی هیرمند در شرایط کنونی مورد پذیرش دو کشور است، ولی نحوه تقسیم آب هیرمند، بهره برداری از آن در منطقه دلتا و سایر حقوق مربوط به این رودخانه همچنان لاینحل باقی مانده است. این پژوهش به بررسی نقش و جایگاه هیدروپلیتیکی رودخانه هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
  کلیدواژگان: هیدروپلیتیک، ژئوپلیتیک، رود هیرمند، تنش سیاسی، امنیت ملی
 • مهدی مدیری، سید احمد حسینی * صفحه 53
  مسکن به عنوان یکی از عناصر اصلی تعادل و پابرجایی اجتماع انسانی می باشد که سیستم زندگی اجتماعی در آن شکل می گیرد. مسکن یکی از احتیاجات بنیادی هر خانوار است که باید فضای آسایش و امنیت را برقرار سازد. فقدان مسکن، مانعی در مسیر آرامش و زندگی سالم را در پی دارد و همین عوامل مسکن را به یکی از اساسی ترین نیازهای بشری تبدیل نموده است. هدف پژوهش، ارزیابی کمی و کیفی مسکن شهری رویکردی جهت دستیابی به عدالت فضایی در مناطق شهری استان خراسان رضوی است. شاخص ها و زیرشاخص های کیفیت مسکن مراکز شهری در پنج گروه سرانه های تراکمی(بعدخانواردر واحد مسکونی، تعداد نفر در واحد، مالکیت و تعداد اتاق)، سرانه تسهیلات موجود(برق، آب، فاضلاب،گاز، حمام، آشپزخانه و سیستم گرمایشی)، ریزدانگی(در 9 سطح)، دوام بنا(در 3 سطح) و مصالح(در 9 سطح) انتخاب گردید. داده های مورد نیاز را از سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 استخراج و از طریق مدل فازی ابتدا بی مقیاس گردید، سپس وزن های مولفه های مربوط به هر قلمرو را با استفاده از مدل سلسله مراتبی تعیین و جهت رتبه بندی مراکز شهری، مدل TOPSIS مورد بهره برداری قرار گرفت. در نتیجه مشخص گردید؛ 05/21 درصد از شهرهای استان در این شاخص ها، دارای کیفیت مطلوب و 4/11 درصد از مراکز شهری دارای کیفیت نسبتا مطلوب می باشد و 3/26 درصد مراکز شهری از کیفیتی متوسط برخوردارند. از 19 شهر مورد مطالعه، 8 شهر در وضعیت نا مناسبی قرار دارند. مطالعه حاضر، نشان می دهد تفاوت معناداری در کیفیت مسکن در بین نقاط شهری مورد مطالعه وجود دارد و نشانگر نوعی بی عدالتی فضایی است.
  کلیدواژگان: فازی، VIKOR، TOPSIS، AHP، کیفیت مسکن
 • مهدی راست قلم *، شهرام امیری، احمدرضا مولایی، مهندس بیژن خلیل مقدم صفحه 71
  یکی از تاسیسات مهم بوم گردی، اکولوژ می باشد. اکولوژ به عنوان «بوم اقامتگاه» دارای نقش چند بعدی در تداوم فرایند بوم گردی، میان شبکه ذینفعان و ذیحقان می باشد. اکولوژ، اقامتگاهی است که ضمن فراهم آوردن امکان اسکان و جذابیت برای بوم گردان، از طراحی و ساختی کاملا منطبق با اصول توسعه پایدار بوم میزبان بهره مند بوده و در مهم ترین ویژگی، زمینه و فرصت مشارکت جامعه میزبان را در راستای توسعه بوم و بهبود وضعیت زندگی آنان خلق می کند. بوم های بیابانی از جمله مقاصد بوم گردی در ایران هستند که لازم است تعریف، طراحی، ساخت و مدیریت اکولوژ در آنها بصورت پایدار صورت پذیرد. از اینرو هدف مقاله حاضر سنجش تحقق پذیری مشارکت در مدیریت بوم اقامتگاه های بیابانی است. در این راستا بوم اقامتگاه بیابانی متین آباد در شهرستان نطنز به عنوان اولین بوم اقامتگاه بیابانی در استان اصفهان انتخاب شد. نتایج این مقاله که با استفاده از روش SMART بدست آمده است نشان می دهد، شاخص «پذیرش فعالیت بوم گردی به عنوان مکمل تامین معیشت» به معادله خط- 0. 23x + 4. 93 Y= و R2=0. 32 و با میانگین امتیاز 4. 2 X=و مجموع 21. 2= Ʃ در پنج سطح SMART، دارای بیشترین وزن در تحقق مدیریت مشارکتی در اقامتگاه های بوم های بیابانی و شاخص«عدم تعرض به حریم بوم گردان» به معادله خط Y=0. 16x + 1. 88 وR2=0. 115 و با میانگین امتیاز 2. 3 X=و مجموع 11. 8= Ʃ در پنج سطح SMART، دارای کمترین وزن در تحقق هدف فوق می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد رابطه معناداری میان اندازه مجموع مربعات (R2) و اندازه n=20 - Ʃ SMARTدر اولویت بندی نهایی شاخصهای مشارکت در مدیریت «بوم اقامتگاه» وجود ندارد.
  کلیدواژگان: بوم گردی، اکولوژ، بوم اقامتگاه، مشارکت، روش SMART
 • محمود رنجبر دستنایی*، حمید برقی، یوسف قنبری صفحه 81
  گردشگری مذهبی یکی از رایج ترین اشکال گردشگری در جهان است و صاحب نظران صنعت گردشگری بر این باورند که به لحاظ موقعیت فرهنگی مذهبی خاص ایران در میان کشورهای دیگر، گردشگری مذهبی جای رشد و توسعه بسیاری در کشور دارد؛ در ایران امکان مذهبی مقدس فراوانی وجود دارد که تعدادی در زمره آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی نیز قرار دارند و علاوه بر داشتن جاذبه زیارتی، دارای جاذبه های فرهنگی تاریخی نیز هستند؛ استان چهارمحال بختیاری با دارا بودن موقعیت استراتژیک، پیوند دهنده ناحیه گردشگری مرکز کشور به غرب و جنوب غربی و همچنین دارا بودن منابع و جاذبه های گردشگری، می تواند نقش قابل توجهی را در توسعه گردشگری مرکز و جنوب غربی کشور داشته باشد هدف از این تحقیق شناسایی اثرات مکان های مذهبی بر توسعه گردشگری است و امامزاده حمزه علی در شهرستان بروجن به عنوان یک نمونه موردی مطالعه قرار گرفته و سعی شده با استفاده از تکنیک SWOT نقاط قوت، ضعف و فرصت ها و تهدیدهایی که این مکان مقدسه را تحت تاثیر قرار می دهد را بررسی کرده و سپس با ارائه راهکارهای مناسب به بهبود وضعیت فعلی کمک نماییم روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد منطقه مورد مطالعه با 29 نقطه قوت و امتیاز وزنی833/3و 10 فرصت و امتیاز وزنی 359/3در مقابل 16 نقطه ضعف و امتیاز وزنی 2622/3و 14 تهدید و امتیاز وزنی 974/2توانمندی های نسبتا بالایی را برای توسعه گردشگری مذهبی در استان چهارمحال و بختیاری برخوردار می باشد و در صورت برنامه ریزی دقیق برای این توانمندی های و مهم تر از همه اجرای دقیق این برنامه ها، می توان زمینه های توسعه گردشگری را در این استان فراهم سازد.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری مذهبی، امامزاده حمزه علی، چهارمحال وبختیاری، SWOT
 • اسفندیار حیدری پور * صفحه 105
  با توجه به رشد بسیار سریع صنعت گردشگری در دنیا، برنامه ریزی برای توسعه آن و همگام شدن با جریانهای جهانی ضروری است. استان اصفهان به عنوان یکی از بهترین مقاصد گردشگری بین المللی و داخلی کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است و در این بین پرداختن به مناطق نمونه گردشگری برای تامین انواع تقاضای گردشگران جایگاه قابل ملاحظه ای دارد. سه منطقه نمونه گردشگری باغ بهادران، زرین شهر و تالاب گاوخونی در محور زاینده رود از جمله 93 منطقه نمونه گردشگری استان اصفهان هستند که دارای ویژگی های منحصر بفردی می باشند. از اینرو هدف پژوهش حاضر سطح بندی این سه منطقه بر اساس شاخصهای گردشگری در مناطق نمونه می باشد. نتایج این مطالعه که با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHPو نرم افزارExpert Choice صورت گرفته نشان می دهد منطقه نمونه گردشگری تالاب گاوخونی اولویت اول، منطقه نمونه باغ بهادران در اولویت دوم و منطقه نمونه گردشگری زرین شهر (رحمت آباد) در اولویت سوم قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مناطق نمونه گردشگری باغ بهادران، زرین شهر، تالاب گاوخونی، تحلیل سلسه مراتبی، استان اصفهان
 • سیدموسی پورموسوی *، فاطمه پورکریمی، سمیه خسروی صفحه 119
  امروزه زنان به عنوان سرمایه اجتماعی هر کشوری نقش مهمی در پیشرفت و توسعه همه جانبه جوامع برعهده دارند. به همین دلیل شناسایی نیازها و برنامه ریزی برای تامین آن ها می تواند کشورها را در مسیر توسعه یاری دهند. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی میزان هماهنگی میان خدمات شهرداری تهران در حوزه اجتماعی و فرهنگی با رفع نیازهای شهروندان (هدف یا نیاز) می باشد. چارچوب نظری مورد استفاده در این تحقیق استفاده از تعریف نیاز به عنوان یک فاصله یا شکاف بین وضع موجود خدمات شهرداری و وضع مورد انتظار خدمات از منظر شهروندان می باشد. در این تحقیق از روش پیمایش توصیفی و پیمایش تحلیلی و هم از روش پیمایش مقطعی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 156127نفر از زنان بین 18 تا 65 سال بر اساس برآورد جمعیت سال 1388 می باشد که از این تعداد، 178 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در میان نیازهای اجتماعی و فرهنگی نیازهای اجتماعی 45 درصد و نیازهای فرهنگی 55 درصد از مجموع نیازها را تشکیل می دهند و در این میان نیاز به امنیت از اهمیت بیشتری برخوردار است. به طور کلی، این نتایج علاوه بر اولویت بندی نیازهای زنان شامل بیان فاصله وضع موجود تا وضعیت مطلوب (شکاف موجود) و همچنین رتبه بندی عوامل موثر بر تامین نیازهای زنان و همچین ارائه نتایجی قابل اجرا جهت بهبود خدمات رسانی با اثربخشی حداکثری می باشد.
  کلیدواژگان: زنان، نیاز اجتماعی، نیاز فرهنگی، خدمات شهری، منطقه 8 شهرداری تهران
 • محمدرضا حافظ نیا، احسان لشگری * صفحه 137
  اندیشمندان ژئوپلیتیک در طول سده گذشته همواره درصدد بوده اند که به فراخور شرایط طبیعی و انسانی مناطق مختلف و با ارائه استدلال های لازم اهمیت سیاسی برخی کانون ها و نقاط جغرافیایی را پررنگ تر نموده و سیاستمداران را جهت نفوذ، تسلط و مدیریت اینگونه فضاها ترغیب نمایند. بدیهی است اهمیت سیاسی مکان ها و فضاهای مختلف در طول زمان ثابت نبوده و بویژه ممکن است تحت تاثیر عوامل انسانساخت دچار ارتقاء و دگرگونی گردد. در این راستا توسعه فزاینده جهانی شدن و شبکه ای شدن فعالیت های رسانه ای سبب اهمیت یافتن نهادهای جهانی مدیریت جریانات رسانه ای و مکان های استقرار آنها گردیده است. زیرا این نهادها پتانسیل ها و توانایی های فزاینده ای در تاثیرگذاری بر دیگر مکان ها و فضاهای جغرافیایی دارند و با توجه به اثرگذاری فزاینده این نهادها اهمیت فزاینده ای برای آنها متصور می باشد.
  در این مقاله این پرسش مطرح است که آیا امکان تطبیق تعریف مفهوم مکان و فضای استراتژیک با مکان های جهانی کنترل و مدیریت جریانهای رسانه ای و خبری وجود دارد؟ در سیر انجام این تحقیق کوشش گردیده با رویکردی توصیفی - تحلیلی، در درجه نخست مفهوم فضای استراتژیک تبیین گردد، سپس با تطبیق کارکردهای نهادهای جهانی و بزرگ مقیاس، هدایت افکار عمومی و تطبیق آن با تعریف فضای استراتژیک، مصادیق نوینی از این مفهوم ارائه گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که امروزه می توان مکان استقرار نهادهای اصلی کنترل و هدایت جریان رسانه ای در جهان را به مثابه مصادیق توینی از مفهوم فضای استراتژیک مطرح نمود.
  کلیدواژگان: مکان استراتژیک، مدیریت، افکار عمومی، رسانه های گروهی
 • ابوالفضل قنبری *، محمد باقر علیزاده اقدم صفحه 149
  به موازات رشد سریع شهرها و افزایش آپارتمان نشینی، آلودگی هوا و سایر آلودگی های صوتی، در دهه های اخیر ساکنان شهری را بر آن داشته که در ایام تعطیلی و برای سپری کردن اوقات فراغت به دامن طبیعت و مناطق روستایی پناه ببرند. در این راه مناطق خوش آب و هوا و نواحی سر سبز از اولویت های مهاجمان شهری بوده است. روستای پیام مرند نیز دارای شرایط آب و هوایی فوق الذکر بوده و مقصد خوبی برای شهرنشین ها و احداث خانه های دوم آنها بوده است. در این مقاله سعی شده است اثرات اجتماعی و اقتصادی احداث خانه های دوم در این منطقه مورد مطالعه قرار گیرد. روش مطالعه در این مقاله روش پیمایشی بوده است و 80 سرپرست خانواده به شکل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر، نشان می دهد که روستاییان نسبت به پیامدهای اقتصادی احداث خانه های دوم نگرش مثبت و به پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی نگرش منفی دارند. همچنین بین زنان و مردان به لحاظ ارزیابی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تفاوت معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: نگرش روستاییان، خانه های دوم، روستای پیام مرند
 • ابراهیم متقی، محمد نادری * صفحه 167
  جمهوری اسلامی ایران و مصر، دو کشور مهم و تاثیر گذار در جهان اسلام، منطقه ژئواستراتژیک خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می شوند. مصر مدعی رهبری جهان عرب، کشوری تاثیر گذار در می ان کشورهای اسلامی، عربی و غیر متعهدها است. این کشور در مساله فلسطین تاکنون بیشترین تاثیر گذاری را داشته وگروه های جهادی فلسطینی، مصر را همچنان اصلی ترین حامی خود می دانند. ایران نیز به عنوان کشوری اسلامی و تاثیرگذار در مناسبات منطقه ای، نقشی راهبردی در مناسبات جهان اسلام، خاورمیانه و فلسطین دارد. بنابراین تاثیرپذیری گروه های جهادی فلسطینی از دو کشور در منطقه حساس خاورمیانه دارای اهمیت بسیار است. به ویژه اینکه هر دو کشور طی سه دهه گذشته رویکردهای متفاوتی را نسبت به مساله فلسطین دنبال کرده اند. روابط ایران ومصر پس از انقلاب اسلامی با چالش ها و تنش های مختلفی مواجه بوده است. با شناسایی موجودیت اسراییل از سوی مصر –پیمان صلح کمپ دیوید – اختلافات به اوج رسیده ومنجر به قطع روابط دو کشور شد. طی سه دهه گذشته سیاست خارجی مصر با سیاست های کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده همسو بوده است و این کشور به دستیابی به بخشی از حقوق فلسطینی ها رضایت داده است، اما ایران موجودیت اسراییل را هرگز به رسمیت نشناخته و از حقوق کامل فلسطینی ها و بازپس گیری سرزمین های اشغالی و تشکیل دولت فلسطین حمایت کرده است.
  بر این اساس، مصر از گروه های فلسطینی سازشکار مانند فتح و تشکیلات حکومت خودگردان حمایت کرده وایران از گروه های معتقد به ادامه مقاومت وجهاد مانند گروه های حماس و جهاد اسلامی حمایت کرده است. بنابراین تاکنون مساله فلسطین مهم ترین عامل تاثیرگذار در روابط ایران ومصر بوده است.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی، ایران، مصر، فلسطین، خاورمیانه، سازه انگاری
 • حسن لشکری، محمد ابراهیم عفیفی، زهرا پربار * صفحه 189
  آب و هوا یکی از عوامل اساسی تاثیرگذار در زیست انسان و همه جانوران و شکل دهنده چهره طبیعت است. همه فعالیت های روزانه ما انسان ها از عناصر سازنده جو تاثیر پذیرفته و متقابلا فعالیت های ما بر آب و هوای اطراف ما اثر می گذارد. غلبه و تاثیر عوامل و عناصر جوی به گونه ای بوده است که بشر از ابتدای پیدایش در تلاش سازگاری خود با این پدیده مهم طبیعی بوده است. در این میان جانوران و گیاهان بدلیل عدم برخورداری از قوه تعقل آسیب پذیرتر از انسان ها می باشند. در نتیجه مجبور هستند از تا سرحد امکان، خود را با شرایط اقلیمی محیط اطراف خود سازگار نمایند. به همین دلیل جانوران و حیات وحش در طول سال در انطباق با تغییرات فصلی و دوره ای آب و هوا دست به مهاجرت زده اند. انسانها نیز که اقدام به نگهداری وپرورش جانوارن اقدام نموده برای جلوگیری از آسیب دام هایی خود و از طرفی بهره برداری مناسب از شرایط اقلیمی همراه دام خود در طول سال اقدام به کوچ نموده اند. حرکت بین ییلاق و قشلاق در واکنش طبیعی انسان و دام به شرایط اقلمی محیط است. در این تحقیق جهت بررسی نقش اقلیم در زمان بندی حرکت عشایر طایفه عمله بین ییلاق و قشلاق در نوسانات اقلیمی، با استفاده از شاخص SPI یک نمونه از خشکسالی شدید (2001) و تر سالی شدید (2004) در یک دوره آماری پانزده ساله انتخاب و تحلیل شده است. ملاحظه شد که در خشکسالی های شدید عشایر یک ماه تا 45 روز زودتر از قشلاق حرکت کرده و روزانه 40 کیلومتر و مسافت 900 کیلومتری بین قشلاق و ییلاق را در مدت زمان 20 روز طی کرده است. در حالی که در ترسالی های شدید مسیر فوق را در 45 تا 50 روز طی کرده و به طور متوسط روزانه 18 تا 20 کیلومتر حرکت کرده است.
  کلیدواژگان: کوچ، شاخص spI، خشکسالی، اطراقگاه، ایلراه
 • افشین متقی * صفحه 207
  با فروپاشی امپراتوری عثمانی و استعمار باز مانده های این امپراتوری توسط غربی ها و بیداری اسلامی که در پاسخ به این تحرکات غربی ها بود، جهان اسلام به نوعی اسلام گرایی سیاسی در قرن بیستم روی آورد. اما در این بین ترکیه با حاکمیت رژیم لائیک کمالیزم جلوی این موج را از ورود به ترکیه گرفت. لیکن در دهه های پایانی قرن بیستم این کشور شاهد گرایشات اسلامی در سیاست داخلی و خارجی خود شد. نکته جالب توجه، تفاوت این نوع اسلام گرایی با اسلام گرایی سایر کشورهای اسلامی در جهان اسلام بویژه در حوزه سیاست خارجی ترکیه بود. این تفاوت در گرایش ترک ها به اسلام اعتدالی بود. از این رو مقاله حاضر سعی در پاسخگویی به این سوال اساسی دارد که: چه عوامل ژئوپلیتیکی و چگونه سبب اسلام گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی شده است؟ لازم به ذکر است که این مقاله از شیوه ای توصیفی- تحلیلی بهره برده است.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، سازه انگاری، سیاست خارجی، ترکیه، اسلام گرایی اعتدالی
 • مسعود مهدوی حاجیلویی، حمید بحیرایی، داود حسن زاده فرجود * صفحه 225
  هدف از نگارش این مقاله بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در منتخبی از روستاهای دره کن و سولقان که دارای قابلیت گردشگری بهتری نسبت به سایر روستاهای ناحیه هستند، می-باشد. ناحیه روستایی مورد مطالعه(دره سولقان)سالیانه گردشگران زیادی را در فصول گردشگری پذیرا است که خواه ناخواه اثرات آن بر روستاهای این ناحیه نیز مشهود است. نتایج این تحقیق نشان از اثرات محدود گردشگری بر اقتصاد این روستاها بوده و از سوی دیگر اقتصاد، تاثیر نامطلوبی بر افزایش قیمت ها بخصوص، قیمت مسکن در این مناطق داشته است. افزایش سطح سواد، ارتقای سطح بهداشت فردی و عمومی، افزایش تعامل با نواحی همجوار و کاهش مهاجرت، از جمله اثرات مثبت در زمینه اجتماعی می باشد. در زمینه زیست محیطی نیز ورود گردشگران به تخریب گونه های گیاهی و جانوری، افزایش آلودگی و نیز تخریب محیط زیست منجر شده است. بنابراین به نظر می رسد می بایست با برنامه ریزی اصولی به سمت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی ناحیه با عنایت به نتایج استخراج شده از تحقیقات میدانی گام برداشت.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری روستایی، توسعه پایدار، توسعه روستایی، سولقان
|
 • Mohammad Hassan Nami* Page 1
  World's Muslim population is now over one billion, and Shiites consist of nearly 20 percent of this, amounting to over two hundred million people. The "togetherness" of the Shiite population all over the world is certainly influenced and enhanced by the formation of the Islamic Republic of Iran and also their interests in holy places such as the Rezavi Shrine of Mashhad as part of the religious ideology. Pilgrimages to holy places such as the Rezavi Shrine and the effects brought into the personal lives of the Shiaite piligrims provide great and genuine causes for their "togetherness" and enhanced "belongingness". In turn, this phenomenon provides a great opportunity and potential for Iran towards its geopolitical interests. In this paper, using descriptive, analytical and statistical effort, this ideology of Shiaism is studied including its influence and effects on Shia Geopolitics. This is done as a case study with emphasis on the pilgrims and pilgrimages to the Imam Reza Shrine in Mashhad. Also shown is how these pilgrimages spread the awareness of the Iranian revolution, and the Islamic movements pertaining to this region and the entire Shiaite community of the world.
  Keywords: Razavi Shrine, Pilgrimages, shiite Geopolitics
 • Sedighe Lotfi*, Rahim Bordi, Zoleikha Kheirkhah Page 15
  Studies show that urban parks are not distributed regarding to standards and quantitative models and the spatial priorities for establishing parks are uncertain, so to meet such problem there need a pattern to apply standard criteria for park site selection to choose the best site for park location. Urban green space has a great importance in spatial development of cities to reach balanced and sustainable development. The present research aimed to apply AHP and FAHP to select appropriate locations for urban parks by prioritizing the effective criteria. AHP due to its resemblance to the process of analytical thought of human being is an optimum method for choosing the best option with respect to multi-criteria. However, using fuzzy data instead of real data and the proper classification of criteria could lead to certainty of the results. Also, the results of this research could be as base for establishment of new urban park s in the city of Neka.
  Keywords: Urban park site selection, AHP, Fuzzy AHP, Neka
 • Seyed Abbas Foroghi Nematollahi, Mahdi Hassani Bagheri, Mahmoud Sheikh Oveisi* Page 33
  Water challenges, especially in modern world, have been a key factor in determining the relationships between governments since many years ago and the crisis caused by this issue has had an important position in modern regional and international strategic studies. The importance of water in the eastern part of the country, especially Hirmand River, owns a critical importance from the geopolitical perspective. In fact, the continuations of this part of the border region as well as the east of the country have a direct connection with this river which includes a fundamental part of the disputes, quarrels, treaties, amperages, negotiations and processes allocating between the eastern border of Iran and Afghanistan.Although currently the international borders between Iran and Afghanistan have been accepted by both countries in midpoint of the main route of Hirmand River, there remains an unsolvable issue regarding its water division, exploitation of its delta region and other related rights. In this paper, the impact of the geopolitical and hydro- political position and function of the Hirmand on the political dimension of the IRRI national security have been studied. In order to achieve this purpose, a thorough knowledge of the history of relations between Iran and Afghanistan, signed treaties and agreements on the river division between the two sides of the dispute, the effective factors on the river’s geopolitics and consequently, getting familiar with the international location of the river and the two countries.
  Keywords: geopolitics, hydro, politics, Hirmand River, political tensions, national security
 • Mahdi Modiri, Seyyed Ahmad Hosseini* Page 53
  One of the main factors for human gathering equivalence and stability is dwelling place. So the dwelling is a fundament requirement for family which is necessary provide human demands and all social life system is forming in a one dwelling place will be obstacle for forming, safe growth and become a place for pleasing family and these element has been causing the dwelling place converting to one of the main human requirements. The main object of the main human requirement of urban dwelling an approach to access social democracy in the urban region of razavi khorasan. In this research dwelling place index in the points including congestion, facilities percapita, microlitihic, endurance and materials. The required data has been obtained from 1385 demographic censuses and residence place which is the required data are un scaleby fuzzy model and then components weights related to each domain extracted by hierarchy model and applied for ranking urban points from TOPSIS model. Ultimately only %22/05 from all points in this index including desirable quality and %11/4 from area including mean quality but total 19 urban situated 8 urban in the unsuitable position.
  Keywords: FUZZY, VIKOR, TOPSIS, AHP, Dwelling Quality
 • Mahdi Rastghalam*, Shahram Amiri, Ahmad Reza Molaei, Bijan Khalil Moghadam Page 71
  Ecolodge is an important structure of ecotourism activity. Ecolodge as Eco-accommodation has multidiscipline role on continuing of ecotourism process for network’s stakeholders. Ecolodge is an accommodation that creates lodging and attraction for ecotourists while it has adapted physical structure in according to sustainable development principles. Also it makes participation opportunity for local people about progress and well being. The desert is an eco-destination in Iran and it is necessary to define, design, built and manage them sustainability. The goal of this paper is measurement of possibility for participation in desert eco-accommodation management. Therefore the Matin Abad desert eco- accommodation in Natanz distinct is selected. By SMART method, results show that “ecotourism activity as alternative livelihood factor” has 4.2 point as the highest index (R2=0.32 &Y=- 0.23x + 4.93 and “no entrance to privet ecotourist zone” has 2.3 point at least index (Y=0.16x + 1.88 & R2=0.115) in achievement the goal of this paper.
  Keywords: Ecotourism, Ecolodge, Eco, accommodation, SMART technique
 • Mahmoud Ranjbar Dastnayi*, Hamid Barghi, Yousef Ghanbari Page 81
  The religious tourism is one of the most common forms of tourism around the world and the tourism industry experts believe that, it could be more developed because of special cultural and religious position of Iran among the other countries. There are lots of holy shrines in Iran which a number of them have been recorded in the national heritage list and in addition to pilgrimage attractions they have cultural and historical attractions. The Chahar-Mahal and Bakhtiari province having a strategic position, linking the central tourism area to the west and south west of country and also having tourism resources and attractions can plays a major role in developing the tourism in west and central areas. The aim of this research is identifying the effects of religious areas on tourism development and Hamza Ali shrine has been studied as a case sample. An attempt was made not only to study the strengths, weaknesses, opportunities and threats which affect this holy shrine by using the SWOT technique but also, some proper solutions have been offered in order to improve its present situation. An analytical- descriptive method has been used in this survey and for data gathering we used library-documentary and field method. The results show that, the studied area have relatively high potentials for developing religious tourism in Chahar-Mahal and Bakhtiari by 29 strength points and mass value of 3.833 and 10 opportunities and mass value of 3.359 compared with 16 weakness points and mass value of 3.262 and 14 threats and mass value of 2.974 and if careful planning and above the all their strict implementation should be done, tourism development areas can be provided.
  Keywords: Tourism, Religious Tourism, Hamza Ali shrine, Chahar, Mahal, Bakhtiari, SWOT
 • Esfandiarheydari Pour * Page 105
  According to fast growth of tourism in the world, its developing planning based on globalization process is very important. Isfahan province as one of the best international tourism destination and domestic tourism has special ranking and tourism sample area have very important role on answering different tourist’s demands. Three tourism sample area such as Baghbahadoran, Zarinshahr&Gavkhouni lagoon of tourism sample area on axis Zayanderoud River are section of 92 tourism sample area of Isfahan tourism sample area collection. The main goal of this research is classification of these three tourism sample area by tourism indexes. The results based on AHP and by using Expert choice soft wear show that Gavkhooni lagoon is first and Baghbahadoran and Zarinshahr (Rahmat Abad) are in second and third position.
  Keywords: Baghbahadoran, Zarinshahr, Gavkhooni lagoon, AHP method, Isfahan Province
 • Sm. Pourmosavi*, F. Pour Karimi, S. Khosravi Page 119
  Today, women as social capital for every country have an important role in the improvement and comprehensive development of communities. That is why, identification of needs and planning to ensure, can assist countries in their path for developing process. The main target of this study is Evaluation of coordination between Tehran municipal services in areas with social and cultural needs of citizens (the Target or need). Theoretical framework, which has used in this study, is Usage of needs’ definition as a space or a gap between existing municipal services and the services which peoples have expected. In this study, descriptive survey method, survey analytical methods, and cross-sectional survey method were used. The study population included 156 127 women between 18-65 years old on the base of estimation population on 138, those 178 women were selected for study as examples.The results of research showed that, among the social and cultural needs, share of cultural needs are 45 percent and social needs are 55 percent of total needs, and also, need for security is more important. In general, these results in addition to prioritizing the needs of women, including distance of the status quo to the desired position (existent gap) and also the ranking of effective parameters for preparing women’s needs and the results are applicable to improve the servicing with the maximum efficiency.
  Keywords: women_cultural needs_social needs_urban service_Region 8 municipality Tehran
 • Mohammadreza Hafeznia, Ehsan Lashgari* Page 137
  Geopolitics experts in previous century have been struggled that with paying attention to physical and human conditions of different regions make a distinction between political significant of these regions. They have been struggled to secure the interest of their state with encouraging the politicians for influence, dominance or management in these important places and regions. Obviously, the political significant of different places and regions is not constant in all of the time, especially indicators of strategic places and regions might be change with upgrades of human making. In this regard, expansion of globalization process have been caused global Medias and their resident places could be were taken consider as strategic places. Because powerful Medias institutions have huge potential for effecting to another places. In this paper with descriptive and analysis approach have been struggled that strategic indicators of global media institution were explored. Finding research reveals that with paying attention to cumulative impressing of global medias on another regions, the places of these institutions with according to strategic places definition could be take consider as strategic places.
  Keywords: strategic places, management, public opinion, Medias
 • Abolfazl Ghanbri*, Mohammad Bager Alizadeh Agdam Page 149
  By rapid grow of urbanization and increase of living in apartments, air pollution and other acoustic pollutions in recent decades, it has been led that urban residents spend their free time and vocation in the nature and rural regions. In this relation, healthy climate and prosperous areas are priorities of the urban residences. Marand Payam village has above mentioned climate and it is destination of burgess and construction of their second homes. In this article, it was tried to study the socio-economical effects of construction of the second homes in this region. This research was conducted by measurement method. Eighty householders were studied randomly. The result shows that villagers have positive attitude towards economic consequences and negative attitude towards social, cultural and environmental consequences of construction of second homes. Also there is a significant difference between men and women from evaluation the social and economic consequences view point.
  Keywords: Villager's Attitude, Second Homes, Marand Payam Village
 • Ebrahim Mottaghi, Mohammad Naderi* Page 167
  Islamic republic of Iran and Egypt are two important, impressive countries in the Islam world, North Africa and Middle East. Egypt does consider itself as the leader of Arab world, effective country among Islamic country and a member of non- alignment countries. Egypt in the Palestinian issue has been most influential and Palestinian jihadi groups still know this country the main supporter. Iran as an Islamic country and the impact on regional relations, have a strategic role in Muslim world relations, Middle East and Palestine. The Effectiveness of a Palestinian jihad groups from the two countries is an important in the sensitive Middle East region. In particular, both countries have pursued different approaches to the problem of Palestine in the past three decades Iran's relations with Egypt after the Islamic Revolution have faced various challenges and tensions. Identifying the existence of Israel from Egypt - Camp David Peace Treaty- Differences peak was reached and led to discontinuation of bilateral relations. Over the past three decades, the Egyptian foreign policy in line with the policies of Western countries especially the United States has been and Egypt to the achievement of Palestinian rights have been satisfied but Iran has never recognized Israel's existence and full rights of Palestinians and Regain Occupied territories and formed the Palestinian government has supported. Accordingly, the Egypt has supported Palestinian group’s compromiser such as Fath and autonomous government organization and Iran has supported of resistance and jihad groups such as Hamas and Islamic Jihad. So the Palestinian issue has been the most important factor in relations between Iran and Egypt.
  Keywords: foreign policy, Iran, Egypt, Palestine, Middle East, Constructivism
 • H. Lashkari, M. Ebrahim Afifi, Z. Porbar* Page 189
  Climat is on of impressive factors in environment for human and animals in nature. All our daily activities are affect from constructive elements of the atmosphere and reciprocally our activities affect on the climate around us. the effect of climates elements on animal life is so that, before the advent, it has been trying to fit itself with the natural phenomena. in this situation, animals and plants due to lack of with their climate. so animals and wild life throughout the year have migrated over the years in compliance whit the seasonal and cyclical climate changes. Also people who have attempted to maintain and raise animals for prevent to damage their livestock and proper utilization of the climate, they have moved with their livestock over the years. Moving between summer and winter areas are natural reaction for human and livestock in response to climate. in this article, to study for the role of climate between summer and winter areas in the timing of tribe moving in climate fluctuation, we have analyzed years, dry and rainy in a priod of 15 years. we observed that in severe droughts. tribe has moved about 30-45 day earlier from winter areas and, daily, they have moved 45 km and also they moved 400km for 20 days. while in severe trsaly, they moved this may for 45 - 50 days and daily in average, they moved 18 – 20 km and they moved from their winter areas about 2 mounths later.
  Keywords: Migration, SPI index, Drought, halting place, tribe way
 • Afshin Mottaghi* Page 207
  With Ottoman Empire Dissolution and colonization of survivors this empire with western and Islamic uprising was a reaction to western movements, Islamic world going to political Islamism in 20 centuries, but in this way Turkey had prevented from this wave with kamala’s laicism government. In last decades of 20 centuries this country has faced with Islamic tendencies in internal and foreign policy. The interesting point, was difference this kind of Islamism with other Islamism in Islamic countries in area of foreign policy of Turkey. This was the difference in Turkish tendency to equilibrium Islamism. So then, this article want to answer to this main question that: What Geopolitical factors and how has been caused to equilibrium Islamism in Turkey foreign policy from 1995 until 2011? This article has utilized descriptive-analytical method.
  Keywords: Geopolitics, constructivism, foreign policy, Turkey, equilibrium Islamism
 • Masoud Mahdavi Hajilouei, Hamid Bahiraei, Davood Hasanzadeh Farjoud* Page 225
  The concept of sustainability in the tourism industry in the past few decades has been one of the main concepts on Tourism development. In addition, this concept has been a framework for understanding the socio - economic development trends, natural resource management and tourism across the world. In addition to the concept, it needs the exact criteria complexity for measuring its different dimensions. The Villages of this area (Sologhan Valley) attract a lot of tourists in the tourism seasons. The aim of this research is to evaluate the effects of social, economic and environmental effects on sustainable rural development. Since the goal of this study is sustainable rural development, sologhan valley villages have been selected as a case study. This research shows that rural tourism in the economy and the environment has not had a big positive effect. Economic development in this rural area due to the tourist hub is undeniable, and it has had the positive effects of social status, such as improving health, education, immigration reduction, and further interactions with neighboring areas. Careful planning developing services and improving infrastructure facilities, such as accommodation, entertainment and advertising tourism in villages of this region, can lead to further change and development of economic situation.
  Keywords: Tourism, Rural tourism, Sustainable rural tourism, Rural Development, kan, Imamzadeh Davood, Iran