فهرست مطالب

 • پیاپی 20 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • دکتراحمد لطیفیان، حبیب الله دعایی صفحات 5-33
  این پژوهش با هدف به کارگیری مدلسازی ساختاری تفسیری در طراحی مدل مفهومی بهره وری کارکنان درحوزه معاونت طرح و برنامه ی دانشگاه فردوسی مشهد اجراگردید،روش تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشی است. در این تحقیق برای شناسایی و سطح بندی ابعاد و شاخص ها از دو جامعه آماری استفاده شده است. جامعه آماری اول، متشکل از کلیه مدیران دانشگاه می باشد که به منظورشناسایی ابعاد و شاخص های بهره وری کارکنان دانشگاه انتخاب شده است و جامعه آماری دوم متشکل از کلیه مدیران معاونت طرح و برنامه می باشد که به منظورسطح بندی ابعاد و ترسیم مدل بهره وری کارکنان دراین معاونت انتخاب گردیده است.اطلاعات میدانی تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیدکه روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای شناسایی ابعاد و شاخص ها از روش دلفی و برای تعیین نوع و شدت رابطه معنی داری بین متغیرها از روش های آماری ضریب همبستگی استفاده شده است. سطح بندی ابعاد و ترسیم مدل بهره وری کارکنان با استفاده ازفناوری مدل سازی ساختاری تفسیری انجام گردید. نتایج تحقیق نشان دادکه ترکیب عوامل بهره وری کارکنان دانشگاه شامل 7 بعد و 59 شاخص است و مدل مفهومی بهره وری کارکنان در معاونت طرح و برنامه دارای دو سطح می باشد. در سطح اول مدل به ترتیب ابعاد: ارتباط مدیران و کارکنان، عوامل انگیزشی، فرهنگ سازمانی، محیط کار، فناوری قرار دارد و در سطح دوم ابعاد: کیفیت نیروی کارو عوامل فردی قرار دارد که این ابعاد همانند سنگ زیربنای مدل عمل می نمایند. بنابراین لازم است بهره وری کارکنان با ابعاد مذکور شروع شود تا زمینه برای بهره ور شدن سایر ابعاد درسطح بالاتر فراهم گردد.
  کلیدواژگان: بهره وری کارکنان، شبکه تعاملات، مدل مفهومی
 • سید سپهر قاضی نوری، سهیلا محمدی، منصوره عبدی صفحات 35-56
  QFD ابزاری برای تبدیل خواسته های مشتریان به ویژگی های فنی محصولات است و یکی از زمینه هایی که اخیرا استفاده از QFD در آن مورد توجه قرار گرفته، برنامه ریزی استراتژیک می باشد. اما موضوع اینست که اگر این خواسته ها حقیقتا اهم خواسته های مهم ترین ذینفعان سازمان نباشند، خسارات سنگین به بار می آید. این مشکل بخصوص در مورد برنامه ریزی استراتژیک صادق است. لذا پیش از شروع فرایندQFD ابتدا شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله تلاش میکند برای هدف مزبور راهی بیابد یعنی با بکارگیری مدلی تلفیقی از فرایندQFD و رویکرد ارزیابی ذینفعان، ابزاری بسازد که با آن بتوان برنامه ریزی استراتژیک در سطح ملی را با اطمینان خاطر و اعتبار بیشتری انجام داد. به عنوان یک مطالعه موردی، اولویت بندی راهبردهای مندرج در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه بوده است. برای این منظور، یک مدل دومرحله ایQFD برای ترجمان نیازهای ذینفعان به اقدامات اجرایی در نظر گرفته شده است. نیازمندی های ذینفعان مختلف استخراج شده، سپس پرسشنامه ای برای کشف نیازهای کلیدی آنان تهیه گردید. داده های گردآوری شده از پرسشنامه ها باتوجه به3 سناریوی تعریف شده: عدم طبقه بندی ذینفعان، طبقه بندی براساس معیار نوع شغل، و طیقه بندی براساس معیار سازمان محل خدمت ذینفعان بررسی و ملاحظه شد که اولویت بندی ذینفعان در هر دو حالت موجب تغییر در اقدامات اجرایی ملی مناسب برای پیاده سازی راهبردهای منتخب در راستای نیل به خواسته های ذینفعان نقشه جامع می شود. در مجموع باید گفت که گرچهQFD در طراحی استراتژی، ابزاری شناخته شده است اما کاربرد آن بویژه در سطح ملی، زمانی از اثربخشی و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود که توجه کافی بر شناسایی و دسته بندی ذینفعان و خواسته های آنان به عمل آمده باشد. ادغام تحلیل ذینفعان درQFD راهکار مناسبی برای این منظور است که در این مقاله تاثیر آن بررسی و تایید شد.
  کلیدواژگان: گسترش کارکردهای کیفیت (QFD)، تحلیل ذینفعان، نقشه جامع علمی
 • نجمه مهدی بیگی، امین رضا کمالیان، نورمحمد یعقوبی صفحات 57-74
  با شتاب روزافزون تحولات و دگرگونی ها در عصر ارتباطات و اطلاعات و بی ثبات و غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات، آن چه کشورها را جهت افزایش بهره وری و پیشرفت مدد می رساند، استفاده از فرصت ها در رقابت با سایرکشورهاست که با بهبود، خلاقیت و نوآوری درسازمان ها میسر می گردد. با رشد چشم گیر تکنولوژی، بحث فناوری اطلاعات با کاربردی گسترده تر، از جمله استفاده از بسته های نرم افزاری متناسب با سازمان و فعالیت آن، مورد استقبال تمامی بخش های صنعتی و خدماتی قرار گرفته است. ERP یکی از بسته های نرم افزاری مدیریتی است که با جمع آوری تمامی داده های موجود سازمان در یک پایگاه داده، باعث یکپارچگی جریان اطلاعات در واحدهای مختلف سازمان می شود. بنابراین این تحقیق با هدف کلی ارزیابی آثار استقرار سیستمERP بر نوآوری سازمانی شکل گرفته است. لذا با تعیین یکپارچه سازی، پیکربندی، انطباق و آموزش کارکنان به عنوان مولفه های استقرار سیستمERP و مولفه هایی در سه حوزه ی مدیریت و رهبری، ساختار و نیروی انسانی به منظور سنجش نوآوری، پرسشنامه ای با روایی مناسب و پایایی 85/0 تهیه و بین جامعه ی آماری متشکل از اعضای یک واحد تولیدی کف پوش صنعتی به تعداد 110 نفر توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS و روش های همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه، نشان داد که به طورکلی استقرار سیستم ERP بر نوآوری سازمانی تاثیرگذار است و سایر فرضیه ها نیز مبنی بر تاثیرگذاری هرکدام از مولفه های استقرار سیستم ERP بر نوآوری سازمانی مورد تایید قرار گرفت. به علاوه در سازمان مورد مطالعه پیکربندی و انطباق سیستم ERP، به عنوان تاثیرگذارترین مولفه ها بر نوآوری سازمانی تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: سیستم ERP، نوآوری سازمانی، یکپارچگی، انطباق، پیکربندی، آموزش کارکنان
 • علیرضا موتمنی، امین همتی، هادی مرادی صفحات 75-96
  اهمیت نام تجاری و تاثیر آن در فروش محصولات و خدمات به طور فزاینده ای در حال گسترش می باشد، در این بین آگاهی از شخصیت نام تجاری برای تمامی سازمان ها حائز اهمیت می باشد. تحقیقات نشان داده است که امروزه مصرف کنندگان نام تجاری را انتخاب می کنند که با شخصیت آن ها نزدیکی دارد. شخصیت موضوع جذابی در بازاریابی است و برخی محققین آن را هسته مرکزی در خرید افراد معرفی نموده اند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر شخصیت نام تجاری شرکت ایران خودرو بر شهرت و تمایز شرکت و شخصیت خریداران می پردازد. این داده ها با استفاده از پرسشنامه نظرات 389 نفر از مشتریان شرکت در سطح شهرستان های تهران و سمنان جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار شخصیت نام تجاری بر شهرت، تمایز و شخصیت خریداران و عدم تاثیر شهرت روی شخصیت خریداران می باشد. در انتها با توجه به نقش ارتباطات در خلق و حفظ شخصیت پیشنهاد گردیده است تا سازمان ها با تمرکز بر ارتباطات و دستیابی به روابط عمومی اثر بخش اقدام به ایجاد و حفظ شخصیت نام تجاری خود نمایند.
  کلیدواژگان: شخصیت نام تجاری، شهرت و تمایز شرکت، شخصیت خریداران، ایران خودرو
 • رضا طهماسبی، شهرام هاشم نیا، حمید علیجباری، علیرضا خراسانی صفحات 97-119
  امروزه مدیریت استعدادها به موضوعی بسیار مهم و کلیدی در حوزه منابع انسانی تبدیل شده است. سازمان ها دریافته اند که جذب و نگهداشت بهترین افراد می تواند مزیت رقابتی اصلی محسوب شده و نقش موثری در ارتقای عملکرد داشته باشد. هدف از این پژوهش تدوین شاخص های شناسائی استعدادها در مشاغل استراتژیک است. پژوهش به روش کیفی، مبتنی بر تحلیل تم، با استفاده از ابزار مصاحبه و در شرکت ساپکو انجام شده است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری و با استفاده از تکنیک گلوله برفی انجام شده که بر مبنای آن تعداد 17 مصاحبه با کارشناسان و مدیران حوزه ساخت و تامین قطعه در شرکت ساپکو صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده ها منجر به شناسایی دو دسته شاخص های تخصصی و عمومی مرتبط با استعدادها در حوزه مذکور گشته که با طراحی ابزار مناسب جهت سنجش و اندازه گیری آن ها می توان به نحو مناسبی استعدادها را شناسایی و تفکیک نمود.
  کلیدواژگان: استعداد، مدیریت استعداد، شایستگی، شغل استراتژیک، ساخت و تامین قطعه
 • باقر کرد صفحات 121-144
  هدف محوری این مقاله سنجش بهره وری کل عوامل تولید(TFP) در صنایع کارخانه ایی ایران با استفاده از پسماند سولو در شرایط رقابت ناقص و بازده غیرثابت نسبت به مقیاس است. از این رو در این مقاله از رویکرد یانگ و سی برای برآورد TFP روش هال و راجر در صنایع کد دو رقمی ISIC استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که صنایع محصولات کانی غیرفلزی، ساخت فلزات اساسی، محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی بیشترینTFP براساس رویکرد راجر را داشته اند. همچنین صنایع تولید سایر تجهیزات حمل ونقل، تولید رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی و آپارات، ابزارپزشکی، اپتیکی، ابزاردقیق، ساعتهای مچی و انواع دیگر ساعت و ماشین آلات و دستگاه های برقی کمترین TFP را در صنایع کارخانه ای ایران دارا بوده اند.
  کلیدواژگان: صرفه های مقیاس، رقابت ناقص، صنعت، بهره وری عوامل تولید(TFP) طبقه بندی JEL: D16، L83
 • فرشته محمدی، محمود حضرتی، احمد جعفری صفحات 145-164
  هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان ابعاد معنویت محیط کاری(احساس تعلق و وابستگی به گروه، همسویی ارزش های فردی و سازمانی، معناداری در کار) و ادراک کارکنان از ویژگی مدیرانشان براساس چهار مولفه رهبری خدمتگزار (خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد، مهرورزی) می باشد. برای سنجش مولفه های خدمتگزاری از پرسشنامه محقق ساخته (قلی پور و همکاران،1388) استفاده شد و به منظور سنجش معنویت محیط کاری، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه ای طراحی شد.
  بعد از طراحی فرضیه های تحقیق، در پژوهشی پیمایشی126پرسشنامه جمع آوری شد که به منظور آزمون فرضیات تحقیق، از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل معادلات ساختاری، آزمون میانگین یک جامعه آماری و تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد که نتایج نشان دهنده این است که بین ارزیابی کارکنان از جو سازمان بر اساس مولفه های معنویت در محیط کار و ارزیابی مدیرانشان بر اساس مولفه های خدمتگزاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد لذا می توان انتظار داشت با بهبود معنویت در محیط کار ارزش های خدمتگزاری در رهبران تقویت شود.
  کلیدواژگان: معنویت، معنویت محیط کاری، خدمتگزاری، رهبری خدمتگزار
|
 • Pages 5-33
  This research is performed with the purpose of applying interpretive structure modeling in drawing conceptual model of personnel productivity in plan and program deputy of ferdowsi university of mashhad. The descriptive -survey metohod is used and so; There are two kind of statistical society in this research. The first statistical society include all managers which 86 managers have been chosen as statistical sample by random- classify sample method. The second statistical society include plan and program deputy managers which are chosen by polling method. Delphi technique is utilised to identify effective factors of personnel productivity. Correlation statistical method is used for determining relationship between variables. The results shows that، conceptual Model includes 7 dimensions and 59 criteria. The model includes two levels. The higher level consists of five dimensions Such as; managers and personnel relations،motivation factors،organizational culture،work environment and technology. Second level consist two dimensions Such as; individual factors and workforce quality، which acts as underlyingstone of the model. Thus personnel productivity process should start with this level، then the base to be productive will be provided for other dimensions in higher level..
  Keywords: personnel productivity, interaction network, conceptual model
 • Pages 35-56
  QFD، a well-known method that converts customer requirements to product design requirements، has been recently used in strategic planning as well. The pint is، in general and particularly through a strategic planning process، it would suffer a huge lost if the organization follows the requirements which are not the most critical ones. So، stakeholders'' determination، classification and assessment shall be implemented before the QFD process initiation، as the high priorities. This would be the purpose followed by the paper، namely، a combination of QFD process and stakeholders assessment approach is used to ensure in a reliable strategic planning process at the national level. And as a case-study، the strategies of the comprehensive scientific map of IRAN were considered. In order to ensure that functional requirements are driven by stakeholders’ requirements، a two-step QFD model was developed. The requirements of various stakeholders were determined firstly، and then a questionnaire was produced in order to find out the most critical ones. Then for further analysis، the gathered information put into three scenarios as: Not classified stakeholders; Classified stakeholders on the basis of their job-type; Classified stakeholders on the basis of the organization they are working in which proved that both two-last scenarios lead to an amendment in picked national functions which are supposed to meet the stakeholders'' requirements via implementation of picked strategies. Comprehensively، it should be mentioned that nevertheless the QFD has settled in development of strategies، it shall consider determination and classification of stakeholders and their requirements as well، which lead to a more-effective and reliable method. The combination of stakeholders assessment and QFD seems a suitable solution which was analyzed and proved via this paper.
  Keywords: Improvement of QFD Process, Stakeholder Analysis, Scientific Map of IRAN
 • Pages 57-74
  Considering the increasing pace of developments and changes in current age of communication and information as well as the instability and unpredictability of these changes، what helps nations to improve and increase productivity is using opportunities to compete with other countries; this is met through improvement، creativity، and innovation in organizations. Due to significant growth of technology، information technology (IT) issue in wider applications - for example the use of software packages related to organizations and their activities - has been considered by all industrial and service sectors. Enterprise Resource Planning (ERP) System is a managerial software package which integrates information flow in various units of organization through collecting all data in a database. The overall goal of this research is evaluating the effects of ERP system establishment on organizational innovation. Considering integration، configuration، adaptation، and staff training as component of ERP system establishment as well as management and leadership، structure، and human resource as three components of organizational innovation، a questionnaire with appropriate validity and reliability of 0. 85 was developed. Questionnaires were distributed among the staff in a manufacturing unit of industrial flooring including 110 individuals as research population. Results achieved by Pearson correlation test، linear regression test، and multiple regression test in SPSS software showed that establishment of ERP system generally affects on organizational innovation; and all sub-hypotheses based on affecting each components of ERP system on organizational innovation were confirmed. Also، configuration and adaptation of ERP system were detected as the most influential factors on organizational innovation in studied organization.
  Keywords: Organizational innovation, Enterprise Resource Planning (ERP), Integration, Configuration, Compliance, Training of staff
 • Pages 75-96
  The Importance of brand and its impact on sales of products and services is growing increasingly. The various studies have shown that these days consumers choose brands which have high similarity with their personality. The brand personality is an amazing topic in the field of marketing and some researchers state that as a core center in the process of human purchase. Therefore the present study identifies the brand personality dimensions on the automobile industry by considering the impact of brand personality on manufacturer reputation، distinction، and customers’ personality. 389 questionnaires from Iran Khodro customers from two cities of Semnan and Tehran were gathered. For analyzing the data، factor analysis (confirmatory and exploratory) with structural equation modeling (SEM) were conducted. Results indicated a significant and positive effect of brand personality on manufacturer reputation، distinction، and customers’ personality. The other results showed the positive and significant effect of manufacturer reputation on customer personality. Since the communication has vital role in creating and maintaining brand personality، therefore service institutions should، create and maintain its appropriate brand personality by focusing on communication and access to the effective public relations.
  Keywords: Brand personality, reputation, distinction, customer's personality, Iran Khodro
 • Pages 97-119
  The topic of talent management has received a remarkable degree of interest by practitioners and academicians. Talent Management includes a complete set of processes for identifying، applying and managing talented people with 3 cycle include: identify and attract talent، retain talent and maintain، and develop talents. One of the most important stage in TM is talent identification. The main purpose of this research is to develop players competencies in SAPCO`s strategic jobs. Research has been done by qualitative method، based on theme analysis and using interview in SAPCO. Using theorical sampling، 17 interview was done with managers and experts in SAPCO. Data analysis led to the identification of two categories: general and specialized index has been associated with the talents in the field.
  Keywords: Talent, Talent management, Competency, Strategic jobs, Manufacturing, supply of parts
 • Pages 121-144
  The main objective of this study is to measure the total factor productivity (TFP) in Iran manufacturing industries using the Solow''s Residual under conditions of the imperfect competition market and non-constant return to scale. Hence، the study has employed the Young and Hsieh approach in order to estimate the TFP of Hall- Roeger technique in 2-digit ISIC Code level. The findings indicate that Manufacture ofNon-Metallic Mineral Products; Manufacture of basic metals; Manufacture of fabricated metal products، except machinery and equipmentand finally manufacture of Food، Beverages have had the highest level of TFP given the Hall- Roeger technique. This is while the Manufacture of transport equipment; radio، television and communications equipmentand apparatus; Manufacture ofmedical، precision andoptical instruments، watches-clocks andother watches and eventually Manufacture of electrical machinery and apparatus have had the lowest level of TFP in the Iranian Industries.
  Keywords: Economies of Scale, Imperfect Competition, total factor productivity (TFP)
 • Pages 145-164
  The paper aim to study the impact of 3 dimensions of workplace spirituality (meaningful work، sense of community and Alignment with the Organization’s Values) on employees perception of servant leadership constituents (service، humility، trusty and love). Using exploratory and confirmative factor analysis a scale is built for measuring workplace spirtuality and servant leadership is measured applying (Gholipour et al، 1388) scales and questionnaire. Then in a metrical research،126 questionnaires were collected and Pearson correlation coefficient، Structural Equation، Friedman analysis and t- test is applied for data analysis. Results show significant relationship between employee in workplace spirituality and perception of leaders in servant leadership. Therefore betterment of work spirtuality will form and foster leaders servant values.
  Keywords: Spirituality, Workplace Spirtuality, Servant ship, Servant Leadership