فهرست مطالب

 • پیاپی 95 (آذر 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/17
 • تعداد عناوین: 15
|
 • فرهنگ بابا محمودی، مریم فرخی، لیلا دلاوریان، عبدالرضا بابامحمودی، علیرضا خلیلیان، محمدرضا حق شناس صفحات 2-8
  سابقه و هدف
  ویروس هپاتیت B یکی از مشکلات بزرگ بهداشتی است که شیوع آن در جوامع مختلف متفاوت گزارش شده است و بیش از350 میلیون نفر از افراد در دنیا به این ویروس آلوده می باشند. تظاهرات بالینی عفونت هپاتیت B طیف وسیعی دارد و عوارض طولانی مدت آن به سیروز کبدی و هپاتوسلولار کارسینوما می انجامد و هر ساله بین 5/0 تا 2/1 میلیون نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. با تشخیص به موقع و مداخله درمانی صحیح تا حدی می توان از بروز این عوارض جلوگیری به عمل آورد. لذا در این تحقیق غلظت ویروسی، میزان سطح آنزیم های کبدی و مثبت یا منفی بودن HBeAg در بیماران مبتلا به هپاتیتB مزمن بررسی شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده که بر روی 146 بیمار مبتلا به هپاتیتB مزمن که در طی سال های 88-1386 به مرکز آموزشی- درمانی رازی قائم شهر مراجعه نمودند و جهت تشخیص HBV-DNA، HBeAg و آنزیم های کبدی مورد بررسی قرار گرفتند، انجام شد. پس از نمونه برداری و جداسازی سرم از خون افراد مبتلا به هپاتیت B، با استفاده از کیت مخصوص استخراج ژنوم ویروسی از سرم افراد جداسازی و مقدار DNA ویروسی توسط اسپکتوفتومتر تعیین شد. سپس با استفاده از کیت HBV RG (از شرکت نوین ژن) که حاوی پرایمرها و پروب اختصاصی می باشد تست Real Time PCR انجام شد. گردآوری اطلاعات از نتایج حاصل از بازخوانی پرونده بیماران انجام گرفت سپس داده ها با استفاده از آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 146 بیمار مورد مطالعه 94 نفر HBeAg منفی و 52 نفر HBeAg مثبت بودند. در این مطالعه هیچ همبستگی بین سطح HBV-DNA و AST مشاهده نشد ولی بین سطح HBV-DNA و آنزیم ALT همبستگی معنی داری دیده شد.
  استنتاج
  آنزیم ALT حتی در مراحلی از بیماری که HBeAg منفی باشد و بیماری مخفی وجود داشته باشد می تواند نشانگر مناسبی از شدت درگیری کبد باشد لذا با تعیین سطح سرمی ALT و HBV-DNA در این بیماران تا قبل از پیشرفت آسیب کبدی به سمت سیروز می توان سریعا درمان ضد ویروسی را شروع کرد.
  کلیدواژگان: هپاتیت، هپاتیت مزمن B، HBeAg، آنزیم های کبدی
 • سمیرا کرم سیچانی، نوشین نقش، نعمت الله رزمی صفحات 10-17
  سابقه و هدف
  نانوذرات نقره با استرس اکسیداتیو به واسطه تولید رادیکال آزاد ارتباط دارد. آنتی اکسیدان ها می تواند باعث بروز اثرات مخرب رادیکال های آزاد در طولانی مدت گردد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات حفاظتی و آنتی اکسیدانی گیاه اسپند (Peganum harmalaL) بر روی موش های نر تیمار شده با نانو ذرات نقره می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه موش های آزمایشگای نر نژاد آلبینو (25-30 گرم) به چهار گروه تقسیم شدند: کنترل، گروه تزریق شده با نانو ذرات نقره ppm 500، گروه دریافت کننده عصاره اتانولی اسپند خوراکی به میزان mg/Kg/day 20 به مدت 30 روز و گروه آخر دریافت کننده نانو ذرات و خورنده عصاره اسپند با دوزهای فوق می باشد. تمامی تزریقات در 3 روز متوالی در ابتدای آزمایش به صورت داخل صفاقی انجام شد. پس از دوره تیمار خون از قلب موش ها گرفته و فعالیت آنزیم های کاتالاز (CAT) سرم و گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) گلبول های قرمز و غلظت مالون دی آلدئید (MDA) سرم اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در گروه تیمار شده با نانوذرات نقره افزایش معنی داری در غلظت مالون دی آلدئید و کاهش معنی دار در میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز صورت گرفت (001/0p<). همچنین عصاره اتانولی اسپند اثرات فوق را معکوس نمود به طوری که غلظت مالون دی آلدئید را کاهش و افزایش معنی داری در میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز ایجاد گردید (001/0p<).
  استنتاج
  در واقع می توان عصاره اتانولی اسپند، با خاصیت آنتی اکسیدانی را به عنوان کاهش دهنده رادیکال های آزاد حاصل از نانو ذرات نقره پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: اسپند (Peganum harmala L)، نانوذرات نقره، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز و مالون دی آلدئید
 • علیرضا رفیعی، رضوان خواجوی، محمدرضا حق شناس، زهرا حسینی خواه، تورج فرازمندفر، رمیسا شعربافی صفحات 19-27
  سابقه و هدف
  فاکتورهای ژنتیکی، عوامل محیطی و فاکتورهای مرتبط با ویروس HCV نقش مهمی در پیشرفت بیماری هپاتیت C دارند. این مطالعه با هدف ارزیابی ارتباط واریانت های ژنتیکی حاصل از پلی مورفیسم IL-28B در بیماران مبتلا به عفونت مزمن HCV در مقایسه با افراد شاهد انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی 133 بیمار مبتلا به HCV مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد (بیمارستان های زارع ساری و رازی قائم شهر)، مرکز هموفیلی (درمانگاه هموفیلی ساری)، مرکز تالاسمی (بیمارستان بوعلی ساری) و بخش دیالیز (بیمارستان های امام خمینی (ره) و فاطمه زهرا (س) ساری و بیمارستان 17 شهریور آمل) در سال 90-89 داوطلب سالم مشارکت داشتند بیماران و افراد شاهد از نظر سن، جنس و موقعیت جغرافیایی مشابه سازی شدند. وضعیت ژنوتیپ های پلی مورفیسم IL-28B (rs-12979860) به روش Tetra ARMS-PCR تعیین گردید. نتایج داده های کمی و وجود ارتباط احتمالی بین پلی مرفیسم ژنی IL-28B و هپاتیت C با استفاده از آزمون های آماری مورد ارزیابی قرار گرفت (05/0< p).
  یافته ها
  از 133 بیمار مورد بررسی، تعداد 96 نفر (2/72 درصد) مرد و 37 نفر (8/27 درصد) زن با میانگین سنی 49/12 ± 38/36 سال می باشد، همچنین 173 داوطلب سالم شامل، 107نفر (8/61 درصد) مرد و 66 نفر (2/38 درصد) زن با میانگین سنی 27/11 ± 27/38 سال بودند. توزیع فراوانی ژنوتیپ های حاصل از پلی مرفیسم rs-12979860 از ژن IL-28B بین بیماران مبتلا به HCV و افراد شاهد تفاوت معنی داری نداشت. به طوری که فراوانی ژنوتیپ C/C، C/T و T/T در بیماران مبتلا به هپاتیت C به ترتیب 4/41 درصد، 6/41 درصد و 3/17 درصد و در افراد سالم نیز به ترتیب 5/42 درصد، 6/40 درصد و 9/16 درصد بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشت (88/0=p). همچنین فراوانی آللی این پلی مرفیسم در گروه بیمار و افراد سالم اختلاف چندانی نشان نداد (84/0=p).
  استنتاج
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که اگرچه تفاوت معنی داری بین توزیع ژنوتیپ های پلی مرفیسم rs12979860 C/T در ژن IL-28B در بیماران مبتلا به HCV و افراد شاهد دیده نشد ولی با توجه به نقش اثبات شده آلل C در روند پاسخ به درمان HCV، می توان گفت که تفاوت های ژنتیکی در IL-28B یا IFN-λ در وضعیت پاسخ به درمان تاثیر خواهد داشت.
  کلیدواژگان: اینترلوکین، 28B، پلی مرفیسم، عفونت ویروس هپاتیت C
 • امین صبوری، رضا کرباسی افشار، آیت شهماری، محمد مهدی باقرصاد رنانی صفحات 29-37
  سابقه و هدف
  خط اول درمانی در بیماران مبتلا به تاکی کاردی برگشتی گره دهلیزی بطنی (AVNRT) علامت دار قطع رادیوفرکوئنسی به وسیله کاتتر می باشد. پروتکل های مختلفی جهت قطع مسیر کوتاه در این بیماران وجود دارد که با عود و عوارض مختلفی همراه بوده است. هدف از این مطالعه مقایسه اثرات قطع کامل و ناقص مسیر آهسته برروی بهبود علایم و عوارض بیماران AVNRT پس از درمان به وسیله قطع کاتتری رادیوفرکوئنسی بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه هم گروهی آینده نگر، 100 نفر بیمار مبتلا به AVNRT مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان بقیه الله عج طی سال های 1390- 1388 بررسی شدند. به وسیله پروپرانولول (mg/kg 2/0) و آتروپین (mg/kg 04/0) بلوک اتونوم انجام شد. پس از تخریب AVNRT، عملکرد مسیر آهسته باقی مانده از طریق بررسی وجود سیگنال از گره AV از طریق الکتروفیزیولوژی گره AV مشخص گردید.
  یافته ها
  متوسط سنی 13 ± 43 سال و 40 نفر مذکر و 60 نفر مونث بودند. در زمان بلوک اتونوم و بعد از قطع مسیر آهسته، در 48 نفر از بیماران عملکرد مسیر آهسته باقی ماند و در 52 نفر از بیماران کاملا قطع شد. در مقایسه بین دو گروه 48 و 52 نفره از نظر عود علایم (تپش قلب، درد قفسه سینه و faint) قبل و بعد از قطع تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0p>)، ولی از لحاظ عوارض بعد از قطع شامل (AV block، DVT، pericardial effusion) در مقایسه بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود داشت (05/0p<).
  استنتاج
  نتایج نشان دهنده بهبودی علایم در هر دو گروه بود هرچند شیوع عوارض در گروهی که تحت قطع ناقص قرار گرفته بودند کمتر از گروه دیگر بود. تلاش مفرط جهت قطع کامل مسیر آهسته در بیماران مبتلا به AVNRT در مقایسه با قطع ناقص می تواند باعث شیوع بالاتر عوارض بدون تغییر در میزان موفقیت بالینی باشد.
  کلیدواژگان: تاکی کاردی برگشتی گره دهلیزی بطنی، قطع کامل یا ناقص مسیر آهسته، بلوک اتونوم
 • کورش منوچهری نائینی، سید عبدالله حسینی، ابوالفضل قلی پور، زهرا بابایی، سیمین تقی پور صفحات 39-46
  سابقه و هدف
  با توجه به ریخت شناسی نسبتا یک نواخت کیست وتروفوزوایت ژیاردیا در میزبان، بررسی ویژگی میزبانی، الگوهای انتقال و رفتار بالینی انگل در میزبان نیازمند تعیین هویت ژنتیکی انگل های جدا شده از نمونه های کلینیکی است. هدف از این تحقیق تعیین ژنوتایپ ژیاردیاهای جدا شده از نمونه های مدفوع مبتلایان به ژیاردیازیس با سابقه اسهال مزمن و مبتلایان بدون سابقه اسهال مزمن و بررسی ارتباط ژنوتیپ های انگل با این نشانه بالینی بود.
  مواد و روش ها
  31 نمونه مدفوع پس از تغلیظ و جداسازی کیست های ژیاردیا به منظور تعیین ژنوتایپ انگل توسط ژن تریوز فسفات ایزومرازو با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز تکثیر شد. اطلاعات دموگرافی مبتلایان در پرسشنامه ای ثبت و پردازش و تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آزمون آماری دقیق فیشر انجام پذیرفت.
  یافته ها
  آزمایش PCR نشان داد که در مبتلایان فراوانی ژنوتایپ B ژیاردیا دئودنالیس در مقایسه با ژنوتایپ A آن بیشتر است (6/51 درصد در مقابل 5/35 درصد). با این حال، فراوانی ژنوتایپ A انگل در بین مبتلایان به اسهال در مقایسه با مبتلایان بدون علامت به طور آشکاری بیشتر بود. (5/62 درصد در مقابل 75/18 درصد). آزمون دقیق فیشر نشان داد که در مبتلایان به ژیاردیازیس بین اسهال و ژنوتایپ A انگل و عفونت های بدون علامت و ژنوتیپ B آن همبستگی آماری آشکاری وجود دارد (05/0p<).
  استنتاج
  با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر اگر چه غالبا ژنوتایپ A ژیاردیا دئودنالیس با نشانه های بالینی از فبیل اسهال همراه است، اما به طور کلی به نظر می رسد در مبتلایان به ژیاردیازیس ژنوتایپ B انگل در مقایسه با ژنوتایپA از فراوانی بیشتری برخوردار باشد.
  کلیدواژگان: ژیاردیا دئودنالیس، ژن تریوزفسفات ایزومراز، ژنوتایپ، اسهال
 • علی کرمی، بیتا باقری، زینب احمدی، فاطمه پورعلی صفحات 48-55
  سابقه و هدف
  باکتری سالمونلا یکی ازاعضاء خانواده انتروباکتریاسه بوده که باعث ایجاد بیماری های عفونی در انسان و حیوان می گردد. از جمله بیماری های ایجاد شده می توان به تب روده ای (تیفوئید)، باکتریمی، انتروکولیت، سالمونلوز اشاره نمودکه خود یک معضل بهداشتی محسوب می گردد. بنابراین تشخیص سریع، دقیق، مطمئن و به موقع آن برای جلوگیری از اپیدمی و عوارض مخرب این باکتری ضروری به نظر می رسد.
  مواد و روش ها
  روش های مختلفی جهت تشخیص باکتری سالمونلا وجود دارد از ان جمله می توان به روش کشت، Immuno assay، PCR و Real-time PCR اشاره نمود که تمام این روش ها به زمان طولانی وتعداد زیاد باکتری در نمونه اولیه و تجهیزات گران قیمت آزمایشگاهی و افراد متخصص در این زمینه نیاز دارند به همین دلیل در این مطالعه روشی به کار گرفته شد که معایب روش های پیشین را به حداقل برساند در این روش از تکثیر تک دمایی وابسته به حلقه یا LAMP (Loop–Meadiated iso thermal Amplification of DNA) همراه با دو پروب فلورسنت استفاده گردید واین روش با PCR که در حال حاضر متداول ترین تکنیک تکثیر DNA می باشد و روش LAMP مقایسه شد.
  یافته ها
  در این مطالعه از 4 سویه سالمونلا جهت انجام PCR، LAMP و LAMP by Using florescent Prob استفاده گردید که طی انجام PCR جهت شناسایی سالمونلا بالغ بر 3 ساعت روش LAMP تقریبا 2 ساعت زمان صرف گردید که این زمان در روش LAMP by Using florescent Prob به 70 دقیقه کاهش یافت با توجه به این که کاهش زمانی همراه با افزایش دقت و اختصاصیت در تعیین جواب های مثبت می باشد لذا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  استنتاج
  براساس نتایج به دست آمده روش LAMP by Using florescent Prob جهت شناسایی سالمونلا روش تشخیصی مولکولی سریع تر، دقیق تر و با اختصاصیت بالاتر وکاربردی گسترده تر در آزمایشگاه تشخیص پزشکی، پزشکی قانونی، کشاورزی وتحقیقاتی می باشد. مزایای این روش عدم نیاز به چرخه های دمایی و دستگاه ترموسایکلر نسبت به روش PCR و استفاده از یک ماده نشاندار در تعیین جواب های مثبت در مقایسه با روش LAMP این امکان را می دهد که تفسیر نتایج از اطمینان و دقت بیشتری برخوردار باشد.
  کلیدواژگان: LAMP، LAMP by Using florescent Prob، PCR، Real، time، DNA
 • منصور اسمعیلی دهج، محدثه کاکو، محمد ابراهیم رضوانی، سید جلیل میرحسینی، سیدحسین مشتاقیون صفحات 57-64
  سابقه و هدف
  تاکنون مطالعات متعددی به اثرات محافظت کنندگی قلبی و عروقی عصاره برگ زیتون اشاره کرده اند. اما هیچ کدام به اثرات آنتی آریتمیک آن در مدل های in vivo حیوانی اشاره نکرده اند. در این مطالعه هدف بررسی اثرات عصاره خوراکی برگ زیتون و تاثیر مدت زمان تجویز آن بر آریتمی های ناشی از ایسکمی موضعی در قلب رت بی هوش بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 48 سر رت به 6 گروه 8 تایی تقسیم شدند. به جزء گروه اول (گروه کنترل) تمام دیگر گروه ها به ترتیب به مدت 1، 3، 7، 14 و 28 روز یک دوز عصاره برگ زیتون (mg/kg 200) به صورت گاواژ دریافت کردند. سپس تحت بی هوشی عمومی و حمایت تنفسی مصنوعی، شریان قدامی چپ قلبشان به مدت 30 دقیقه مسدود شد. قبل از ایجاد ایسکمی و حین ایسکمی فشار خون به طور مستقیم و نوار الکتروکاردیوگرام (ECG) مانیتور شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که شدت بروز آریتمی ها شامل تعداد ضربانات زودرس بطنی (VEBs)، درصد بروز تاکی کاردی بطنی (VT) و فیبریلاسیون بطنی (VF) در گروه هایی که حداقل به مدت 14 روز عصاره دریافت کرده بودند به طور معنی داری کاهش یافت و در زمان های کوتاه تر تفاوت معنی داری نسبت به گروه کنترل نداشت. همچنین تعداد و مدت زمان VT و VF نیز تنها در دو گروه آخر به ویژه گروه 28 روزه تفاوت معنی داری نشان داده است.
  استنتاج
  در مجموع نتایج این مطالعه نشان می دهند که مصرف دوزی از عصاره برگ زیتون که تاثیر معنی داری بر فشار خون طبیعی حیوانات نداشته است در صورتی می تواند باعث محافظت قلبی گردد که بیش از 7 روز مداوم مصرف گردد. از این رو نیاز به مطالعات بیشتری برای بررسی اثرات دوزهای مختلف و مدت زمان آن ها و همچنین مکانیسم های اثری آن است.
  کلیدواژگان: برگ زیتون، آریتمی، رت، تاکی کاردی بطنی، فیبریلاسیون بطنی
 • هادی مجیدی، الهام سادات بنی مصطفوی، مهدی یونسی رستمی صفحات 66-73
  سابقه و هدف
  یکی از شایع ترین علل مراجعه به اورژانس ها درد حاد پهلو (Renal colic) است که شایع ترین علت آن نفرولیتیازیس می باشد. تصویربرداری نقش کلیدی در تشخیص و نحوه درمان این بیماران دارد. مهم ترین نقش تصویربرداری تشخیص علت و سطح انسداد در طول مجاری ادراری است با توجه به محدودیت های خاص روش های تصویربرداری، هدف مطالعه حاضر مقایسه دو روش تشخیصی Magnetic Resonance Urography) MRU (و CT scan در تشخیص انسداد مجاری ادراری بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه ارزش تشخیصی حاضر، تعداد 30 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری به علت رنال کولیک و یا هماچوری و با شک انسداد مجاری ادراری که با سونوگرافی تشخیص داده نشده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از مجموع 30 بیمار مراجعه کننده، 24 نفر مرد و 6 نفر زن در محدوده ه سنی 60-27 (متوسط 8/46 سال) بودند حساسیت دو روش MRU و CT Scan بدون ماده حاجب، به ترتیب 50 درصد و 90 درصد با ویژگی 100 درصد در هر دو روش بود. یافته های MRU و CT بدون ماده حاجب در موارد Renal colic حاکی از همخوانی 7/66 درصد (Kappa= 0.33 agreement: 66.7) در تشخیص صحیح انسداد و همخوانی 100 درصد (Kappa= 1 و agreement: 100) در تشخیص سطح انسداد و همچنین شناسایی هیدرونفروز کلیه ها بود.
  استنتاج
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که روش MRU روش آلترناتیو مناسب و کارآمد برای CT بدون ماده حاجب در موارد Renal colic می باشد. زیرا در این روش، بیماران بدون مواجه با مقادیر فراوان اشعه به خصوص در مواردی که بیمار باردار بوده و یا اورمیک است قابل انجام می باشد.
  کلیدواژگان: MRU، CT scan، درد حاد پهلو (Renal colic)، انسداد مجاری ادراری
 • لیلا امیری فراهانی، فاطمه رجبعلی پور، وحیده شیرازی صفحات 75-83
  سابقه و هدف
  زایمان یکی از بحران های زندگی یک زن و مرحله دوم زایمان فوق العاده دردناک می باشدکه نیازمند صرف انرژی بسیار است و موجب درد، اضطراب و خستگی در مادر می شود، اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از این معضلات ضروری است. با توجه به ابهامات موجود در زمینه انتخاب یک وضعیت مناسب در طی این مرحله مطالعه ای با هدف مقایسه وضعیت های مختلف قرارگیری طی مرحله دوم زایمان بر درد، اضطراب، خستگی و تجربه مادر از زایمان طرح ریزی شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه ای از نوع شبه تجربی که بر روی زنان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر اراک در سال 88 و 89 انجام شد. شرایط انتخاب افراد شامل زایمان اول، تک قلو و باسن حاملگی 42-37 هفته بود. 148 نفر به صورت تصادفی ساده در سه گروه،وضعیت لیتوتومی (49 نفر)، چمباتمه (49 نفر) و زانویی (50 نفر) تخصیص یافتند و افراد از زمان کامل شدن دیلاتاسیون و افاسمان تا تاجی شدن سر جنین در وضعیت ها قرار گرفتند. درد، اضطراب، خستگی و تجربه مادر از قرارگیری در وضعیت مورد نظر اندازه گیری شد.فرم وضعیت اجتماعی- دموگرافیک و مامایی جهت افراد تکمیل گردید. جهت مقایسه متغیرهای کمی از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و در متغیرهای کیفی از آزمون کای اسکوئر استفاده گردید.
  یافته ها
  از نظر میانگین نمره شدت درد، اضطراب و خستگی در بدو پذیرش، در زمان شیب حداکثر (دیلاتاسیون 9-4 سانتی متری) و تاجی شکل شدن سر جنین تفاوت آماری معنیداری بین سه گروه دیده نشد (05/0p>). از نظر متغیرهای احساس مادر از شدت درد با نزدیک شدن به زمان زایمان، احساس مادر نسبت به زایمان، رضایت مادر از قرارگیری در وضعیت مورد، تمایل مادر به قرارگیری در وضعیت مورد نظر در حاملگی بعدی تفاوت آماری معنی داری بین گروه ها دیده نشد (05/0p>).
  استنتاج
  با توجه به این که ایجاد یک تجربه مثبت از زایمان و کسب رضایت مادر هدف تیم مراقبت کننده است و با توجه به این که نتایج مطالعه ما نتوانست نشان دهد که وضعیت های قایم منجر به ایجاد تجربه زایمانی بهتر برای مادر می شود، لذا توصیه می شود که زنان را در این مرحله آزاد گذاشت تا در وضعیت دلخواه خود قرار گیرند.
  کلیدواژگان: وضعیت قرارگیری، زنان نخست زا، درد، اضطراب، خستگی
 • زهرا طهماسبی فرد، فرزانه تفویضی، لیلا خجاره صفحات 85-91
  سابقه و هدف
  سرطان پستان یکی از شایع ترین بدخیمی زنان در دنیاست. تشخیص زود هنگام این سرطان عامل کلیدی برای درمان آن است. سرطان پستان یک بیماری چند مرحله ای است که ویروس می تواند در آن نقش بازی کند. EBV به عنوان یک عامل مهم در ایجاد سرطان های انسان شناخته شده است. در این تحقیق رابطه بین EBV و سرطان پستان مورد بررسی قرار می گیرد.
  مواد و روش ها
  67 بلوک پارافینی از بافت سرطان پستان و 53 بلوک پارافینی بافت غیر سرطانی پستان (26 نمونه فیبروآدنوما و 27 نمونه فیبروسیستیک) به عنوان شاهد جمع آوری شدند. پس از استخراج DNA با کیت (شرکت Roche)، همه نمونه ها برای حضور ژن بتاگلوبین بررسی شدند و نمونه های مناسب برای وجود DNA-EBV با روش PCR(Polymerase Chain Reaction) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با آزمون X2 همگونی و نرم افزار SPSS.15 آنالیز شدند.
  یافته ها
  از 67 نمونه بافت سرطان پستان 2 مورد برای ژن بتا گلوبین منفی بودند و کنار گذاشته شدند. باقی نمونه ها از 65 نمونه سرطان پستان 23 مورد (38/35 درصد) و از 53 نمونه شاهد 11 مورد (75/20 درصد) (فیبروآدنوما 7 مورد (92/26 درصد) و فیبروسیستیک 4 مورد (81/14 درصد) برای DNA-EBV مثبت بودند. در مجموع از 118 نمونه بررسی شده 34 مورد (81/28 درصد) مثبت مشاهده شد.از لحاظ آماری شاخص کرامر برای عفونت EBV در نمونه های سرطانی و شاهد 46/0 بوده که نشان دهنده رابطه معنی دار است (01/0= p).
  استنتاج
  از لحاظ آماری ارتباط معنی داری بین عفونت EBV و سرطان پستان وجود دارد. برای اثبات رابطه احتمالی اپشتن بار ویروس با سرطان پستان نیاز به بررسی های اپیدمیولوژیکی، بیولوژیکی و مولکولی است تا مکانیسم دخالت این ویروس در فرآیند سرطان زایی روشن شود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، اپشتن بار ویروس، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • مجید کرمانی، مهدی فرزادکیا، ذبیح الله یوسفی، رحمان غندالی صفحات 93-97
  سابقه و هدف
  دنیای یک کودک را خانه، مدرسه و جامعه پیرامون آن تشکیل می دهد. این مکان ها باید از نظر وضعیت ایمنی و بهداشتی مناسب باشند. تجارب گذشته نشان می دهد که این مکان ها سهم عمده ای در وقوع حوادث و بروز بیماری ها در کشورهای در حال توسعه دارند. مطالعه با هدف تعیین وضعیت بهداشت محیط و ایمنی در مدارس ابتدایی شهرستان پاکدشت انجام شد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه توصیفی حاضر تمام مدارس ابتدایی شهرستان پاکدشت (82 باب) که شامل 34 مدرسه شهری و 48 مدرسه روستایی است مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. داده ها با پر کردن پرسشنامه های قبل تنظیم شده از طریق مصاحبه با مدیر مدرسه و مشاهده مستقیم توسط پژوهشگر جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج بررسی حاضر نشان داد که مدارس از نظر مساحت نسبت به تعداد دانش آموزان دچار کمبود هستند. 2/53 درصد مدارس از نظر وسعت و 23/55 درصد مدارس از نظر تعداد توالت نسبت به تعداد دانش آموزان مطابق با استاندارد بود. تفاوت معنی داری بین مدارس شهری و روستایی از نظر استاندارد بودن فضای کلاس دستشویی ها وفاصله تخته سیاه وجود نداشت اما این تفاوت از نظر استاندارد بودن توالت ها (003/0 p=)، مساحت مدارس (001/0p=) و آب خوری ها (017/0p=) معنی دارد.
  استنتاج
  بر اساس نتایج پژوهش حاضر بیشتر مدارس، از نظر وضعیت بهداشت محیط و ایمنی بر اساس آیین نامه بهداشت محیط مدارس دارای وضعیت متوسط بودند که این مساله، توجه و دقت بیشتری را در جهت بهبود و ارتقای وضعیت بهداشتی مدارس از سوی مسئولین ذیربط می طلبد.
  کلیدواژگان: بهداشت محیط، بهداشت مدارس، ایمنی، شهرستان پاکدشت
 • مریم نباتی، کیوان یوسف نژاد، رزیتا جلالیان، مژده دبیریان صفحات 98-104
  دیسکسیون حاد آئورت ممکن است به دلیل پارگی اولیه در اینتیمای آئورت یا به دلیل پارگی وازووازورم باشد. این بیماری ناشایع نبوده انسیدانس آن 30-5 در میلیون در سال می باشد. دیسکسیون آئورت (گاهی به آن آنوریسم آئورت dissecant نیز گفته می شود) در موارد درمان نشده، مورتالیتی بالای دارد. بیش از 90 درصد موارد دیسکسیون حاد آئورت با درد حاد در سینه یا پشت یا هر دو تظاهر می یابند. دیسکسیون آئورت ممکن است از دیگر شرایط شایع تر تقلید نماید و باید به طور قوی در تشخیص افتراقی در نظر گرفته شود. تشخیص قطعی و درمان فوری حیاتی می باشد. بیماران ما شش مورد دیسکسیون حاد آئورت می باشند که با علایم آتیپیک تظاهر یافتند. درد شکم واسهال، تنگی نفس فعالیتی، ضعف شدید، faint و درد اپیگاستر علایم کلینیکی اصلی در این بیماران بودند. علایم نامعمول (فقدان درد شدید سینه) در این بیماران ما را بر آن داشت که آن ها را در قالب معرفی مواردگزارش کنیم. این موارد نشانگر اهمیت ظن کلینیکی بالا در تشخیص و درمان دیسکسیون آئورت بوده، بر اهمیت درمان فشار خون مزمن به عنوان یک ابزار قوی در کاستن ریسک این بیماری، تاکید می نماید.
  کلیدواژگان: آنوریسم آئورت، علایم، ریسک فاکتورها
 • سید ابوالحسن نقیبی، رقیه یحیی زاده، جمشید یزدانی چراتی صفحات 99-104
  سابقه و هدف
  مصرف زیاد نمک با ابتلاء به بیماری های قلبی و عروقی و کلیوی و عوارض دیگر مرتبط است با توجه به اهمیت نقش آگاهی و نگرش در مصرف نمک لذا هدف مطالعه بررسی آگاهی، نگرش مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری درباره مصرف نمک می باشد.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی،تحلیلی می باشد حجم نمونه 416 نفر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری بوده که با استفاده از روش نمونه گیری دو مرحله ای تصادفی در 5 مرکز بهداشتی نمونه ها انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که توسط پرسشگر آموزش دیده اطلاعات جمع آوری شد در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد میانگین نمره آگاهی 67/53 درصد، نگرش 69/37 درصد و عملکرد 4/47 درصد بوده است. میانگین میزان نمک مصرفی خانوار 8/12 گرم بوده است در این بررسی بین میزان آگاهی با سن و جنس ارتباط معنی دار آماری مشاهده نشده است (05/0p>). بین نگرش با تاهل رابطه آماری معنی دار مشاهده شده است (01/0p=). اما بین نگرش با جنس رابطه معنی دار آماری مشاهده نشد.
  استنتاج
  با توجه به بالا بودن مصرف نمک و همچنین آگاهی و نگرش و عملکرد نامناسب در نمونه های پژوهش، لزوم آموزش بهداشت و اصلاح الگوی مصرف نمک باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نمک، آگاهی، نگرش
 • کاوه حدادی، لیلا اسدیان، علی اکبر خادملو صفحات 105-109
  مننژیوم معمولا یک تومور خوش خیم و کپسول دار با یک شیوع غالب در زنان می باشد. مننژیوم پاراساژیتال یک نوع شایع این تومورها با تظاهرات بالینی مشابه ضایعات عروقی مغزی می باشد. در این گزارش، یک زن 80 ساله با تظاهرات حاد ناشی از خون ریزی تومور مننژوم پاراساژیتال در نیم کره چپ با فلج نیمه راست بدن، تحت رزکسیون توتال تومور برای اولین بار در بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان بهشهر قرار گرفت (مرداد 1390).
  کلیدواژگان: مننژیوما، پاراساژیتال، سکته عروقی مغزی
 • هادی تابش، قاسم عمو عابدینی، محمد مدنی، محمدحسین غلامی، علی کاشفی، خسرو متقی صفحات 119-133
  استفاده از تبادل گرهای غشای لیفی توخالی (Hollow Fiber Membrane Contactors) اخیرا در صنایع مختلف نظیر شیمیایی، نفت، زیست فناوری و پزشکی توسعه پیدا کرده است. همچنین استفاده از این غشاها در اندام های مصنوعی مانند ریه، کلیه و کبد مصنوعی و نیز جهت جداسازی و خالص سازی مواد زیستی در داروسازی، از مهم ترین کاربردهای این غشاها است. خواص ذاتی غشاهای لیفی توخالی مانند دانسیته فشردگی زیاد و انتقال جرم بالا سبب گسترش کاربرد این غشاها شده است. در مهندسی بافت، استفاده از این غشاها در بیوراکتورهای غشایی برای کشت سلول های حساس به تنش و سلول هایی که به انتقال جرم بالا نیاز دارند، بسیار حیاتی است. این مقاله به بررسی اجمالی بر کاربردهای تبادل گرهای غشاء لیفی توخالی در علوم پزشکی نوین و داروسازی، به همراه ارائه فاکتورهای مهم و موثر بر عملکرد این غشاها و مواد قابل استفاده در ساخت آن ها می پردازد.
  کلیدواژگان: تبادل گر غشایی، الیاف توخالی، بیوراکتور، اندام مصنوعی، مهندسی بافت، داروسازی
|
 • Farhang Babamahmoodi, Maryam Farokhee, Leila Delavarian, Abdolreza Babamahmoodi, Alireza Khalilian, Mohammad Reza Haghshenas Pages 2-8
  Background and
  Purpose
  Hepatitis B virus (HBV) is a major global health problem. The prevalence of HBV infection varies throughout regions of the world. More than 350 million people live with chronic HBV infection and many different clinical symptoms are associated with it. Long-term complications of HBV infection lead to cirrhosis of the liver and hepatocellular carcinoma. Consequently, 0.5-1.2 million death occurs every year. However, early diagnosis and appropriate treatment could reduce such complications. This study intended to investigate the correlation of serum concentrations of HBV-DNA and HBeAg with liver enzymes.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, serum samples of 146 chronic hepatitis B patients were studied. They referred to RaziTeaching Hospital, Qaemshahr, from 2007 to 2009. The subjects were assessed regarding HBV-DNA, HBeAg and ALT enzymes. The patients’ serum was extracted and Real Time PCR test was performed using HBV RG Kit (Nov in Gene). Afterwards, the patients’ medical records were studied and the data was analyzed using Pearson correlation coefficient and t-test in SPSS.
  Results
  From the total of 146 patients, 94 were found negative HBeAg and 52 were HBeAg positive. No correlation was seen between HBV-DNA level and AST enzyme, while there was a significant relationship between HBV-DNA level and ALT enzyme.
  Conclusion
  ALT enzyme is a reliable indicator for severity of liver involvement even in negative HBeAg stages and hidden period of the disease. Hence, the serum levels of HBV-DNA and ALT should be measured in such individuals before developing liver cirrhosis and thereby starting immediate antiviral therapy.
  Keywords: Hepatitis, Chronic Hepatitis B, HBeAg, Liver Enzymes
 • Samir Karam Sichani, Nooshin Naghsh, Nematallah Razm Pages 10-17
  Background and
  Purpose
  Nanosilver particles are associated with oxidative stress due to free radical production. Long-term use of antioxidant agents could result in harmful production of free radicals. This study assessed the protective and antioxidant effects of Peganumharmala L.onmalemicetreated with nanosilver particles.
  Materials And Methods
  In this study 32 male Albino mice (25-30gr) were divided into four groups; one control group and three intervention groups. The intervention groups included a group receiving 500 ppm nanosilver particles, a group fed 20 mg/kg/day by ethanolic extract of P.harmalafor 30 days, and a group which was given ethanolic extract of P.harmalaorally and the same dose of nanosilver particles. Onthreeconsecutive day sat the beginning of the experiment intraperitoneal injections of nanosilver were performed. Post-treatment blood samples were collectedfromthe hearts and the activity of serum catalase (CAT) and glutathioneperoxidase (GPx) I nredblood cell and concentration of serummalondialdehyde (MDA) were determined.
  Results
  In the mice treated with nanosilver particles the MDA concentration significantly increased, while significant decreases were seen in GPx and CAT activities (P<0.001). However, P.harmalaextract reversed these effects i.e. it increased GPx and CAT activities and decreased the MDA level significantly (P<0.001).
  Conclusion
  The ethanolic extract of P. harmalawith antioxidant properties is believed to decrease thefreeradicals produced by silvernanoparticles.
  Keywords: Nanosilver, Peganumharmala, catalase, glutathioneperoxidase, malondialdehyde
 • Alireza Rafiei, Rezvan Khajavi, Mohammad Reza Haghshenas, Zahra Hosseini, Khah, Touraj Farazmandfar, Ramisa Sharbafi Pages 19-27
  Background and
  Purpose
  Host genetic and environmental factors and factors associated with hepatitis C virus (HCV) play critical roles in development of the hepatitis. This study was performed to investigate the association between Interleukin-28B (IL-28B) genetic variants and chronic hepatitis C.
  Materials And Methods
  This case-control study was conducted in 133 HCV-RNA positive patients attending two methadone treatment clinics, a hemophilia center, a thalassemia center and three dialysis center in Mazandaran province, Iran, 2010-2011. In addition, 173 HCV negative subjects were recruited as the controls. The two groups were matched for age, sex and geographic region. The IL-28B genotype at polymorphic site rs12979860 was determined by Tetra-ARMS-PCR method. Quantitative and qualitative data were analyzed using Student t and Chi square tests, respectively.
  Results
  The mean age of patients with HCV (96 male, 27 female) was 36.38 ± 12.49 years. The control group comprised 107 male and 66 female with the mean age of 38.27 ± 11.27 years. The distribution of IL-28B genotypes did not differ between the two groups (P=0.008). On the other hand, the frequency of C/C, C/T and T/T genotypes were 41.4, 41.6 and 17.3% in experimental group and 42.5, 40.6, and 16.9% in the control group, respectively. The frequency of C and T alleles was not significantly different between the two groups (P=0.84).
  Conclusion
  No significant difference was observed in the frequency of the rs12979860 polymorphism in upstream of IL-28B among HCV patients and control groups. According to the proven role of C allele in association with HCV treatment response it is assumed that genetic differences in IL-28B or IFN-λ could predict treatment outcome.
  Keywords: IL, 28B, polymorphism, hepatitis C infection
 • Amin Saburi, Reza Karbasi, Afshar, Ayat Shahmari, Mohammad Mahdi Baghersad, Renani Pages 29-37
  Background and
  Purpose
  Catheter radiofrequency ablation is the first step in therapeutic approach to Atrioventricular nodal reentrant tachycardia (AVNRT). Different protocols for slow pathway ablation are found to have various ranges of efficacy and side effects. This study compared the effects of partial and complete ablation of the slow pathway on recurrence, symptom relief and complications in patients with AVNRT.
  Materials And Methods
  In a cohort study100 patients with accurate diagnosis of AVNRT were recruited from Baqiyatallah Hospital during 2009-2011. Atropine (0.04 mg/kg) and Propranolol (0.2 mg/kg) were used for autonomic blockage. Electrophysiology study was used to evaluate the remaining slow pathway function following ablation.
  Results
  The research population included 40 male and 60 female. The mean age of the patients was 43 ± 13. Forty eight cases were found with incomplete slow pathway ablation while complete ablation was seen in 52 cases. No considerable adverse reaction to the study medication was observed among the patients. Moreover, we did not find any significant recurrence symptoms (palpitations, chest pain and fainting) after ablation between the two groups (P<0.05). However, complications such as AV block, DVT, and pericardial effusion were significantly different among the two groups (P<0.05).
  Conclusion
  The symptoms improved in both groups but complications were seen less in partial ablation. Excessive effort for ablating the reentry pathway in patients with AVNRT leads to more complications, however, the rate of success remains similar.
  Keywords: Partial, complete ablation, slow pathway, Atrio, Ventricular Nodal Reentrant Tachycardia (AVNRT)
 • Koroush Manouchehri Naeini, Seyed Abdollah Hosseini, Abolfazl Gholipour, Zahra Babaei, Simin Taghipoor Pages 39-46
  Background and
  Purpose
  Giardia cyst and trophozoite have invariant morphologies, therefore, investigating aspects such as host specificity, transmission patterns and clinical behavior of the parasite in hosts requires molecular characterization of the parasites isolated from clinical samples. The aim of this study was to characterize giardiasis isolated from human fecal samples with symptomatic (with a history of chronic diarrhea) and asymptomatic giardiasis and investigating the correlation of parasite's assemblage with diarrhea.
  Materials And Methods
  Thirty one fecal samples containing Giardia cysts from individuals with symptomatic and asymptomatic giardiasis were used to characterize the parasite's genotype. Triose Phosphate Isomerase (TPI) gene was amplified by polymerase chain Reaction (PCR). Demographic information was recorded using a questionnaire and SPSS ver.16 and Fisher’s exact test were applied to analyse the data.
  Results
  PCR showed a higher frequency of Giardia duodenalis assemblage B compared with assemblage A (51.6% vs. 35.5%). However, the frequency of Giardia duodenalis assemblage A in symptomatic giardiasis was significantly higher than that of the asymptomatic giardiasis (62.5% vs. 18.75%). The Fisher's exact test revealed a significant correlation between Giardia doudenalis assemblage A and diarrhea (p<0.005).
  Conclusion
  Usually, duodenalis assemblage A is accompanied by clinical symptoms such as diarrhea. However, duodenalis assemblage B is more prevalent among those with diarrhea.
  Keywords: Giardia duodenalis, TPI gene, PCR, diarrhea
 • Ali Karami, Bita Bagheri, Zeinab Ahmadi, Fatemeh Pourali Pages 48-55
  Background and
  Purpose
  Salmonella is a group of Enterobacterias that cause infectious diseases in human and animals. Typhoid, bacteremia, enterocolitis and salmonellosis which are caused by this bacterium are considered major health concerns in developing countries, such as Iran. Quick, accurate, reliable and early diagnosis is vital to prevent Salmonella outbreak.
  Materials And Methods
  There are various diagnosis methods such as immunoassay and culture, PCR, and Real time PCR for detection of salmonella in contaminated samples. These methods require long time for diagnosis, numerous bacterial colonies, expensive laboratory equipments and expert lab personnel. Therefore, this study used a new method to avoid the disadvantages of previous methods. We used Loop-Mediated isothermal amplification of DNA (LAMP) with two fluorescent probes. Then it was compared with PCR.
  Results
  In this study four Salmonella isolations were used for PCR, LAMP, and LAMP using fluorescent probes. The time to identify Salmonella in PCR method was three hours compared to two hours in LAMP method, while this time reduced to 70 min using LAMP with fluorescent Prob.
  Conclusion
  LAMP with two fluorescent probes is a fast, accurate, economic and practical method with more level of coverage in medical diagnosis laboratories, legal medicine, and agricultural researches. Other advantages of this method are temperature independency and no thermo cycling by replacement of PCR machine with simple and very cheap thermo block instrument. Moreover, detection is more accurate than turbidity detection in simple LAMP.
  Keywords: Salmonella, PCR, LAMP, Fluorescent Probe
 • Mansour Esmaeeili Dahej, Mohaddeseh Kakoo, Mohammad Ebrahim Rezvani, Seyed Jalil Mir Mirhosseini, Seyed Hossein Moshtaghioon Pages 57-64
  Background and
  Purpose
  Many studies have investigated the cardioprotective effects of olive leaf extract (OLE). None, however, has reported its antiarrhythmic role for in vivo model arrhythmia. This study aimed at investigating the antiarrhythmic effect of OLE andassessing the duration of its use inanesthetized rats.
  Materials And Methods
  Forty eight male Wistar rats were divided into six groups of eight. All groups-except group one (the control group)- received OLE (200 mg/kg/day, orally) for 1, 3, 7, 14 and 28 days, respectively. Then, their left anterior descending coronary artery (LAD) was occluded for 30 min under general anesthesia and artificial respiratory support. Direct blood pressure and electrocardiogram (ECG) were continuously monitored before and during the ischemia.
  Results
  The data showed that severity of arrhythmia including ventricular ectopic beats, incidence of ventricular tachycardia (VT), and ventricular fibrillation (VF) reduced significantly in groups that received OLE for at least 14 days. Also, the number and duration of VT and VF episodes decreased significantly in groups five and six, especially the group that received OLE for 28 days.
  Conclusion
  These results show that oral administration of OLE could induce antiarrhythmic effect, if used for more than seven days. Further studies are required to determine the effects of different doses and durations and cellular mechanisms of OLE.
  Keywords: Olive leaf extract, arrhythmia, rat, ventricular tachycardia, ventricular fibrillation
 • Hadi Majidi, Elham Sadat Bani Mostafavi, Mehdi Younesi Pages 66-73
  Background and
  Purpose
  Many emergency referrals are due to renal colic which is more frequently caused by nephrolithiasis. Imaging techniques have a key role in diagnosis and treatment of this disease. There are some limitations associated with these techniques, so this study aimed at comparing the diagnostic value of CTU and MRU for the diagnosis of the obstructions of urinary tract.
  Materials And Methods
  This study was conducted in 30 patients with renal colic and heamaturia attending Imam khomaeini Hospital, Sari. The selected subjects were patients with suspicions of obstruction of the urinary tract whom diagnosis were not confirmed through ultrasonography.
  Results
  The sample consisted of 30 patients (24 male and 6 female) with a mean age of 46.8. The sensitivity of MRU and CTU without contrast agent were 50% and 90%, respectively and the specificity of both methods was 100%. The findings also showed that MRU and CT scan without contrast agent had relatively good agreement (66.7%, Kappa=0.33) for the accurate diagnosis of renal colic and 100% agreement rate (Kappa=1) for the diagnosis of urinary tract obstruction and renal hydronephrosis.
  Conclusion
  Our results showed that the MRU is a suitable alternative and efficient method for CTU in the renal colic cases. Because in this method the exposure to X-Ray is less which could be more appropriate during pregnancy and in uremic patients.
  Keywords: MRU, CT scan, renal colic, urinary tract obstruction
 • Leila Amiri Farahani, Fatemeh Rajab Ali Pour, Vahideh Shirazi Pages 75-83
  Background and
  Purpose
  Giving birth to a child is a critical stage in a woman’s life. Second stage of labor is extraordinary painful that requires a lot of energy and the mother is highly involved with stress, anxiety, and fatigue. There is a controversy over suitable position during this stage, so this study was performed to compare the effects of different positions during the second stage of labor on mother’s experiences regarding birth, pain, anxiety, and fatigue.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study was conducted in 148 women referring to Taleghani Hospital in Arak during 2009 to 2010. The recruited cases were 37-42 weeks primiparous women with singletone pregnancy. They were randomly allocated for one of three groups including lithotomy position (n= 49), squatting position (n= 49), and kneeling position (n= 50). All participants were located in defined positions after completing dilatation and effacement. Then, mother’s experiences regarding pain, anxiety, and fatigue were assessed. Social and demographic status questionnaire and obstetric profile form were completed for all participants.
  Results
  The results showed no significant differences in the severity of pain, anxiety, and fatigue in admission time and the face of maximum slope (P> 0.05). Also, mothers’ feeling towards birth, satisfaction with position, their interest in a particular position for next birth, and severity of pain at delivery were not significantly different among all groups (P> 0.05).
  Conclusion
  Building a positive birth experience and satisfaction with delivery are amongst the puroises of any obstetrics team. The results of present study did not prove the efficacy of upright positions in women's experiences of birth. However, the freedom to adopt positions could positively influence mother's experiences during labor.
  Keywords: Position, primiparous women, fatigue, pain, anxiety
 • Zahra Tahmasebi Fard, Farzaneh Tafvizi, Leyla Khojareh Pages 85-91
  Background and
  Purpose
  Breast cancer is one of the most common malignancies in women and early diagnosis of this cancer is a key element for successful treatment. Breast cancer is a multistep disease in which a virus can play a role. Epstein-Barr Virus (EBV) is identified as an important factor in human cancer. This study investigated the relationship between EBV and breast cancer.
  Materials And Methods
  Sixty seven paraffin-embedded tissue blocks of breast cancer were used and 53 paraffin blocks of non-cancerous breast tissue (26 fibroadenoma and 27 fibrocystic) were collected as the controls. DNA was extracted using the Roche kit, then all samples were analyzed for the presence of beta-globin gene and suitable samples were evaluated for the existence of DNA-EBV through Polymerase Chain Reaction (PCR). X2 test of homogeneity and SPSS ver.15 were used to analyze the data.
  Results
  Two cases negative for beta-globin gene in paraffin-embedded tissue blocks of breast cancer were excluded from the study. EBV was detected by PCR in 23 (35.38%) cases of breast cancer specimens and in 11 (20.75%) cases among the control samples (7 fibroadenoma and 4 fibrocystic). From the total of 118 samples 34 cases (81.28%) were found positive.
  Conclusion
  This study found significant correlation between EBV infection and breast cancer. Further epidemiological, biological and molecular assessments are needed to confirm the possible association between this virus and the process of carcinogenesis.
  Keywords: Breast cancer, Epstein, Barr Virus, Polymerase Chain Reaction
 • Majid Kermani, Mahdi Farzadkia, Zabihollah Yousefi, Rahman Ghandali Pages 93-97
  Background and
  Purpose
  Children are perpetually surrounded by home، school and the local community. Such places should have high health and safety standards. Previous studies have shown that most accidents and diseases among children in developing countries occur in these places. This study aimed at assessing the environmental health and safety status of primary schools in Pakdasht County، Iran، 2010-2011.
  Materials And Methods
  In a descriptive study 82 schools (34 urban and 48 rural) were selected using census method. A questionnaire was used during interview with school principals and the researcher also had direct observation. The data was analyzed using Excel and SPSS.
  Results
  The results of this research revealed that most school areas were smaller for their number of students. Only 53. 2% followed the standards regarding the school area and the number of students. Among the studied schools 55. 23% contained enough number of lavatories required for their student population. There was no significant difference between urban and rural schools regarding classroom environment، number of lavatories and the distance between the blackboard and the first row of students. But significant differences were found regarding the standards of lavatories (P= 0. 003)، school areas (P= 0. 001)، and water fountains (P= 0. 017) in urban and rural schools.
  Conclusion
  Most studied schools had medium levels of standards according to Health Instruction Guide for Schools'' Environment. Therefore، more attention from authorities is necessary to improve the health status in schools.
  Keywords: Environmental health, school health, safety, Pakdasht County
 • Maryam Nabati, Keywan Yosefnejad, Rozita Jalalian, Mozhdeh Dabirian Pages 98-104
  Acute aortic dissection is a common disease caused by primary tear in the aortic intima or rupture of vasa vasorum. Every year 5-30 per million are affected by that. Untreated aortic dissection (dissecting aortic aneurysm) carries a high mortality rate. More than 90% of acute dissections present with acute pain in chest or back or both. Aortic dissection may mimic other more common conditions and high index of suspicion is required for prompt diagnosis and emergency treatment. In this paper، six patients with acute aortic dissection are presented who had atypical symptoms. Syncope، abdominal pain and diarrhea، dyspnea of exertion، severe weakness، faint and epigastric pain were chief presenting symptoms in these patients. Absence of severe chest pain has made the authors to present this study as case report. These cases signify the high clinical suspicion in diagnosis and treatment of aortic dissection. Furthermore، treatment of chronic hypertension is a strong modality in reducing the risks of aortic dissection
  Keywords: Aortic aneurysm, symptoms, risk factors
 • Seyed Abdolhasan Naghibi, Roghayeh Yahyazadeh, Jamshid Yazdani Cherati Pages 99-104
  Background and
  Purpose
  Excessive consumption of salt increases the risks of renal, cardiovascular and many other diseases. Therefore, focus on consumer knowledge and attitude towards salt intake is of great importance. This study was done to assess the knowledge, attitude and behavior of people referring to health centers in Sari, Iran.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study included 416 people who were selected by two-stage randomization method from five health centers in Sari. The data was collected using a questionnaire and SPSS ver.16 was used for data analysis.
  Results
  The mean score for knowledge, attitude, and behavior were 53.67, 37.69, and 47.4% respectively. The average score for salt consumption was 12.8g. There was no significant correlation between the level of knowledge with age and gender (P>0.05). Also, no significant relationship was observed between attitude and gender. But, there was a significant correlation between attitude and marital status (P=0.01).
  Conclusion
  This study revealed high consumption of salt and low levels of relevant knowledge and attitude regarding salt consumption. Therefore, more education on consumption of salt is necessary to improve people’s nutrition style.
  Keywords: Salt, knowledge, attitude
 • Kaveh Haddadi, Leila Asadian, Aliakbar Khademloo Pages 105-109
  Meningomas is usually a benign، encapsulated tumor with a predominance in women. Parasagittal Meningomas is a common type of these tumors and with clinical manifestation like Cereberovascular diseases. This is a report on 80-year-old female patient with acut presentations of a parasagittal meningiomas with apoplexy of tumor and subcoma and righthemiplegia، that resected totally in the Behshar Imam Khomeini Hospital (August 2011).
  Keywords: Meningioma, parasagittal, cereberovascular accident
 • Hadi Tabesh, Ghasem Amoabediny, Mohammad Madani, Mohammad-Hossein Gholami, Ali Kashefi, Khosrow Mottaghy Pages 119-133
  Hollow fiber membrane contactors have been applied in various industries e. g. chemistry، petroleum، biotechnology and medicine. They are also widely used in artificial organs e. g. artificial lung، kidney and liver as well as some pharmaceutical procedures such as separation and purification of biological materials. Intrinsic properties of hollow fiber membranes، such as high packing density and high mass transfer rate have increased the use of these membranes. In tissue engineering، using such membranes is of great importance for membrane bioreactors and culturing of cells sensitive to stress and those which require high mass transfer rates. This article comprehensively investigates the use of the hollow fiber membrane contactors applied in advanced medical sciences and pharmaceutics. Their composition materials in addition to the important factors affecting their performance characteristics are also discussed.
  Keywords: Membrane contactor, hollow fibers, bioreactor, artificial organ, tissue engineering, pharmaceutics