فهرست مطالب

پردازش و مدیریت اطلاعات - سال بیست و هشتم شماره 4 (پیاپی 74، تابستان 1392)
 • سال بیست و هشتم شماره 4 (پیاپی 74، تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عاطفه شریف، محمدرضا داورپناه، اعظم صنعت جو صفحات 832-857
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با هدف کشف نظام مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی فارسی و ویژگی های آن، به روش تحلیل محتوا انجام پذیرفته است. در شناسایی نظام مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی فارسی 84545 رکورد سرعنوانی مورد بررسی قرار گرفت و 241 درخت سلسله مراتبی شناسایی شد. نظام مفهومی شناسایی شده، با نظام دانشی موجود در ایران و نظام رده بندی کنگره مطابقت داده شد. بیشترین ارتباط میان نظام موضوعی و رده بندی کنگره در رده های علوم (5/19%)، فناوری (4/14 %)، علوم اجتماعی (6/10 %)، پزشکی (5/9 %) و فلسفه و روان شناسی (6/6 %) است. نیمی از سرعنوان های راس با عنوان رشته های تحصیلی تطابق واژگانی ندارد و تنها 05/21 درصد از سرعنوان ها در تطابق کامل اند. در بررسی تطابق واژگانی سرعنوان های راس با رده بندی کنگره مشخص گردید که 05/71 درصد از سرعنوان های راس عینا با همان واژگان در دو ابزار وجود دارند. در مجموع، نظام مفهومی فهرست سرعنوان های موضوعی فارسی تنها در تعداد معدودی از حوزه ها نظم یافته اند و در سایر حوزه ها پیوند سلسله مراتبی میان موضوعات، آن گونه که انتظار می رود، برقرار نشده است. پیشنهاد می شود این فهرست، در جهت غنی سازی شبکه معنایی میان سرعنوان ها و پوشش تمامی حوزه های دانش در ایران مورد بازنگری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فهرست سرعنوان های موضوعی فارسی، نظام مفهومی، نظام دانشی ایران، رده بندی کنگره
 • وفا قبادپور، نادر نقشینه، افسون ثابت پور صفحات 859-877
  پردازش ابری مدل غالب حال حاضر و آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات است. دور از ذهن نیست که این تحول عمده در ارائه خدمات اطلاعاتی، کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی را دچار تحولاتی اساسی کند. دامنه گسترده این تغییرات چهره ای تازه به کتابخانه ها هم از نظر ساختار و هم از نظر نحوه ارائه خدمات، خواهد بخشید. این پژوهش به روش کتابخانه ای (سندی) و تحلیل متون ضمن مروری بر مفهوم پردازش ابری و نیز شرح، بررسی و معرفی مدل های آن در کنار ارائه ی چشم اندازی از تحولات پیش رو در عرصه ارائه خدمات اطلاعاتی، به توضیح بنیان نظری کتابخانه ابری به عنوان یک ایده پرداخته و این نوع کتابخانه را به عنوان راه حلی برای برخی مشکلات کتابخانه های دیجیتالی از جمله حق پدیدآور و نیز توسعه قابلیت ها و امکانات این کتابخانه ها پیشنهاد می کند. طی بررسی میان مدل های گوناگون پردازش ابری مشخص گردید چگونه ویژگی های هر کتابخانه یعنی کاربرد، ماموریت ها، جامعه مشتریان و میزان منابع مالی، نحوه بکارگیری هر مدل و یا ترکیب میان آنها را مشخص خواهد کرد.
  کلیدواژگان: کتابخانه ابری، کتابخانه دیجیتالی، پردازش ابری، فناوری اطلاعات
 • تحلیل خط فقر علمی دانشمندان ایرانی و مقایسه آن با دانشمندان کشورهای برتر اسلامی
  فرامرز سهیلی، راضیه زاهدی، مریم ملکی، فرشید دانش صفحات 879-916
 • میلاد ملک الکلامی صفحات 895-916
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت عملکرد مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی مستقر در شهر تهران بر اساس استاندارد ایزو/آی.ای.سی. 27002 انجام شده است. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی است و به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد مذکور شامل 11 شاخص و 39 مولفه، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تعداد 74 نفر از مدیران اصلی و میانی شاغل کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس آخرین فهرست موجود در پایگاه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق هر دو نوع آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار مایکروسافت اکسل 2007 و نرم افزار آماری اس. پی. اس. اس صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در کتابخانه های مورد پژوهش میانگین رعایت استاندارد ایزو/ آی. ای. سی. 27002 در شاخص های سیاست های امنیتی (91/3)، مدیریت امنیت اطلاعات سازمان(23/4)، مدیریت امنیت اموال سازمان (38/4)، مدیریت امنیت منابع انسانی(4)، مدیریت امنیت فیزیکی و محیطی(07/4)، مدیریت امنیت عملیات و ارتباطات (15/4)، مدیریت کنترل دسترسی به اطلاعات (38/4)، مدیریت اکتساب، توسعه، حفظ و نگهداری سیستم های اطلاعاتی (92/3)، مدیریت بحران امنیت اطلاعات (84/3)، مدیریت استمرار کسب و کار (46/3)، مدیریت تطابق (69/3) می باشد. بر اساس جدول ارزشیابی، میانگین تمام شاخص های استاندارد در وضعیت مطلوب قرار دارند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بطور کلی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی مستقر در شهر تهران از لحاظ مدیریت امنیت اطلاعات در شرایط مطلوبی قرار دارند و با اطمینان 95% می توان گفت میانگین مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی مستقر در شهر تهران بر اساس استاندارد ایزو آی. ای. سی. 27002 برابر با 4 بوده و بالاتر از حد متوسط است و در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین بین کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی مستقر در شهر تهران از لحاظ مدیریت امنیت اطلاعات تفاوت معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: مدیریت، امنیت اطلاعات، استاندارد ایزو، آی، ای، سی، 27002، کتابخانه های مرکزی، دانشگاه های دولتی، کتابخانه های دانشگاهی، تهران(شهر)
 • سعید اسدی، عمار جلالی منش صفحات 917-943
  پژوهش حاضر با مطالعه وضعیت پراکندگی «ثروت علمی» در ایران، به بررسی چگونگی مصورسازی تولید و مصرف علم کشور با استفاده از نقشه های جغرافیایی می پردازد. در بخش نخست، مدل های مفهومی مطلوب برای طراحی یک سامانه مکانی برای نمایش چگونگی تولید و توزیع علم در کشور بر اساس پایگاه های داده کتابشناختی ارائه و تبیین شده است. سپس ساختار اولیه یک سامانه پیشنهادی و نتایج به دست آمده بر اساس نمونه هایی از مصورسازی اطلاعات بر روی نقشه ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نقشه های جغرافیایی تعاملی مانند گوگل مپز و گوگل ارت توانایی بازنمایی پراکندگی علم در سطح کشور را دارند و از سوی دیگر، بیشتر منابع تولید و نمایه شده علمی به دلیل داشنن بار مکانی، می توانند مورد تحلیل جغرافیایی قرار گیرند. یافته های پژوهش حاضر می تواند در ایجاد یک سامانه تحلیلی مکانمحور برای مطالعه روندهای توزیع و بهره گیری از ثروت علمی به کار رود.
  کلیدواژگان: ثروت علمی، مصورسازی، استان های ایران، توزیع جغرافیایی، سامانه اطلاعات مکانی
 • محدثه دخت عصمتی، هاجر زارعی صفحات 945-969
  این پژوهش به مطالعه وضعیت اشتراک دانش و مدیریت وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران می پردازد. روش پژوهش پیمایشی-توصیفی و ابزار پژوهش پرسشنامه است. جامعه پژوهش، کارکنان و دست اندرکاران وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران -بیشتر دانش آموختگان رشته کتابداری واطلاع رسانی هستند- که روی وب سایت کار می کنند یا نظر می دهند. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن (شامل عوامل انسانی، سازمانی و فناوری اطلاعات) در جامعه مورد مطالعه وضعیت مطلوبی دارد. یافته ها نشان دهنده آن است که از میان سه عامل فوق، عامل سازمانی نسبت به سایر عوامل مانع بیشتری بر اشتراک دانش هستند. مدیریت وب سایت کتابخانه ها وضعیت مطلوبی ندارد و مدیریت وب سایت، توسط کتابخانه تنها محدود به بخش محتوایی است و سایر بخش های فنی و ساختاری سایت توسط فناوری اطلاعات دانشگاه اداره می شوند. قابلیت و مهارت کارکنان که می تواند برای کار با وب سایت نقش موثری در اشتراک دانش آن ها داشته باشد، وضعیت مناسبی ندارد، به ویژه در بخش های ساختاری و فنی وب سایت و کارکنان مهارت بیشتری برای کار با بخش مجتوایی وب سایت دارند. در مجموع می توان گفت با اینکه اشتراک دانش وضعیت خوبی میان کارکنان وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران دارد، اما اشتراک دانش و مدیریت منسجم، پویا و کارآمد وب سایت حاکم نیست.
  کلیدواژگان: اشتراک دانش، تسهیم دانش، عوامل اشتراک دانش، مولفه های اشتراک دانش، وب سایت کتابخانه های دانشگاهی
 • حمیدرضا جمالی مهمویی صفحات 971-987
  هدف این پژوهش شناخت بهتر حوزه نظریه های رفتار اطلاعاتی و ترسیم نقشه علمی این حوزه بود. به همین منظور اطلاعات کتابشناختی 51 نظریه رفتار اطلاعاتی به همراه اطلاعات مآخذ آنها از پایگاه وب آو ساینس گرفته شد و مورد تحلیل استنادی، زوج کتابشناختی، و تحلیل موضوعی مآخذ قرار گرفت و روابط استنادی این آثار و مآخذ آنها با نرم افزارهای HistCite، Pajek، VOSViewer و Sci2 Tool مورد پردازش و ترسیم قرار گرفت. بررسی نشان داد که بیشترین نظریه ها را دانشمندان آمریکایی و متخصصان علوم اطلاعات مطرح کرده اند. با این حال متخصصان رشته های دیگری مثل روانشناسی و علوم اجتماعی نیز در طرح نظریه ها نقش داشته اند. همچنین یافته ها نشان داد که نظریه های رفتار اطلاعاتی تا حد زیادی وام دار آثار حوزه کتابداری و اطلاع رسانی هستند، اما از آثار حوزه های دیگری مثل جامعه شناسی، ارتباطات، روانشناسی، مدیریت، علوم تربیتی وعلوم رایانه نیز استفاده کرده اند. هم از نظر زوج کتابشناختی و هم از نظر استناد، حدود چهار پنجم این مجموعه از نظریه ها دارای پیوند با یکدیگر بوده و یک شبکه نسبتا منسجم را تشکیل می دهند.
  کلیدواژگان: رفتار اطلاعاتی، رفتار اطلاع یابی، تحلیل استنادی، زوج کتابشناختی، نظریه ها
 • محسن نوکاریزی، فاطمه ملک آبادی زاده صفحات 991-1011
  هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مولفه های خلاقیت در وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ارتقای این مولفه ها در وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی است. ساختار/روش/رویکرد: پژوهش حاضر به روش ارزیابانه انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل 35 وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود که دارای صفحه مجزا کتابخانه مرکزی در وب سایت دانشگاه بودند. ابزار گردآوری داده ها یک سیاهه وارسی محقق ساخته، شامل 30 مولفه خلاقیت بود که در 4 بعد کلی اصالت (بدیع بودن و منحصر به فرد بودن)، شکل (طراحی و زیبایی شناختی)، کارکرد (جالب بودن، سودمندی، قابلیت استفاده، شخصی سازی) و منبع (انگیزاننده و مهارت های خلاق) طبقه بندی و تنظیم شد. برای سنجش روایی سیاهه وارسی، از روش اعتبار محتوا استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل یافته های این پژوهش مبین آن است که از نظر دارا بودن مولفه های خلاقیت، وب سایت های کتابخانه-های مرکزی دانشگاه های زنجان، مازندران، تهران، با کسب رتبه های نخست تا سوم در راس و وب سایت های دانشگاه های نوشیروانی بابل، تربیت معلم آذربایجان و بیرجند، در پایین ترین رده های جدول رتبه بندی دانشگاه ها قرار گرفتند. همچنین از 35 وب سایت مورد بررسی، تنها وب سایت کتابخانه مرکزی 9 دانشگاه از نظر دارا بودن مولفه های خلاقیت در وضعیت مطلوب قرار داشتند و بقیه در وضعیت مناسبی قرار نداشتند. نتایج حاصل از بررسی 4 بعد اصلی خلاقیت (اصالت، شکل، کارکرد و منبع) در وب سایت های مورد بررسی نشان داد مولفه های بعد منبع با 71/65 درصد بیش تر از سایر مولفه ها و مولفه های بعد کارکرد با 40 درصد، کم تر از سایر مولفه ها در طراحی وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های مورد بررسی موجود بود. نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد در سطح 05/0 = α رابطه معناداری بین رتبه های وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) از نظر مولفه های خلاقیت با رتبه های وب سایت های آن دانشگاه ها از نظر پیوندهای دریافتی وجود داشت.
  کلیدواژگان: خلاقیت وبسایت، وب خلاق، کتابخانه مرکزی دانشگاه، وب سایت دانشگاه ها، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • امیر غائبی، رویا برادر، مینا فرنقی صفحات 1013-1036
  هدف از پژوهش حاضر بررسی معیارهای رابط کاربر موتور جستجوی یکپارچه از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) است. در این پژوهش از روش پیمایشی تحلیلی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) بوده است. به دلیل گسترده بودن جامعه، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و نسبی مورد استفاده قرار گرفت که مجموعا 310 نفر به عنوان نمونه پذیرفته شدند و تنها 303 نفر در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری مولفه ها و معیارها جهت طراحی پرسشنامه از بررسی متون، پرسشنامه محقق ساخته و سیاهه وارسی به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. داده های پرسشنامه توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس (نسخه20) و برنامه کاربردی Excel 2007 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد، که مهمترین مولفه مورد بررسی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد، مولفه هدایت و راهبری و فیلتر جستجو می باشند. یافته ها حاکی از آن است که بیش از 50 درصد از دانشجویان اهمیت 74 معیار از 96 معیار را زیاد و بسیار زیاد می دانند، یعنی اکثر معیارهای مذکور در پژوهش از دید گاه آن ها قابل تایید است.از طرفی یافته ها نیز نشان دادند که بین 4 مولفه فیلتر جستجو، صفحه نمایش و مرور مدارک، انسجام و راهنمایی رابطه معنادار مثبت وجود دارد اما دیدگاه دانشجویان دانشکده های مختلف درباره میزان اهمیت معیارها و مولفه ها اختلاف معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: موتور جستجوی یکپارچه، کتابخانه دیجیتال +، رابط کاربر، مولفه های رابط کاربر، معیارهای رابط کاربر، دانشگاه الزهرا (س)
 • علی محقر، مهدی شامی زنجانی، مژگان نوری صفحات 1037-1068
  هدف اصلی این پژوهش، رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی در شرکت مکو می باشد. در این پژوهش از یک استراتژی سه مرحله ای کیفی- کمی- کیفی استفاده شده است. در بخش کیفی نخست (مرحله اول پژوهش)، با انجام مطالعه ای موردی، عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و نتایج مدیریت دانش در شرکت مکو شناسایی گردید. سپس در بخش کمی پژوهش (مرحله دوم پژوهش)، عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش شناسایی شده در بخش کیفی نخست، با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی رتبه بندی گردید. در بخش کیفی دوم (مرحله سوم پژوهش)، راه کارهایی جهت تحقق و بهبود عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در شرکت مکو ارائه شده است. بر اساس اطلاعات در دسترس محققین، این پژوهش از نخستین پژوهش هایی است که عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش را با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی مورد ارزیابی قرار می دهد. این روش به سبب اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با توجه به نتایج مدیریت دانش، ابزاری مناسب را برای ارزیابی استقرار مدیریت دانش در سازمان ها ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، عوامل کلیدی موفقیت، نتایج مدیریت دانش، گسترش عملکرد کیفیت، منطق فازی
 • زهرا تهوری صفحات 1069-1101
  فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرات بسیاری بر عرصه های مختلف زندگی، از جمله شیوه های انجام کار گذاشته است. یکی از این تاثیرات، انجام برخی کارها بدون محدودیت جغرافیایی و دور از محل کار (دورکاری) است. در این شیوه کار، فرد دورکار با کمک امکانات شبکه ای در محلی به غیر از محل کار خود و با استفاده از رایانه کارش را انجام می دهد و نتیجه کار را به صورت الکترونیکی به محل کار خود منتقل می نماید. این شیوه کار مزایا و معایب بسیاری به دنبال دارد که می تواند اجرا و تداوم آن را در سازمان ها و اداره ها تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر، پس از مرور پیشینه موضوع دورکاری و نیز بررسی مزایا و معایب این شیوه کار در سطح جهان، دیدگاه کارکنان دورکاری اداره کل پردازش و سازماندهی کتابخانه ملی ج.ا. ایران را در مورد مزایا و معایب دورکاری بررسی کرده است. نتایج نشان داد که دورکاری مزایا و فواید بسیاری برای دورکاران این اداره داشته است و با وجود معایب و مشکلاتی که این شیوه کار برای این گروه داشته است (از جمله ضعف در زیرساخت های فناوری)، همگی آنها (100 درصد) تمایل به تمدید دورکاری داشته اند. همچنین، دورکاران این اداره رضایت بسیار بالایی از دورکاری (53/5) داشته اند.
  کلیدواژگان: دورکاری، دورکاری در کتابخانه ها، دورکاران، مزایا و معایب، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج، ا، ایران، اداره کل پردازش و سازماندهی
 • فضیلت حججی، محمدرضا آیت الله زاده شیرازی صفحات 1103-1125
  امروزه معماری سرویس گرا(SOA) به عنوان یک رویکرد مناسب برای بهبود چابکی و افزایش کارایی سیستم ها مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که سازمان-ها در فرایند استفاده از این فناوری با چالش های زیادی نظیر پیچیدگی طراحی ساختار تصمیم گیری، مدیریت و حاکمیت سرویس ها، فقدان مالکیت سرویس ها و نبود فرایندهای حاکمیت مواجه هستند، بنابراین نیازمند یک چارچوب جامع و قابل اجرا برای حاکمیت SOA هستند تا چالش های موجود را برطرف ساخته و ساختار حاکمیت و مکانیزم های کنترلی را تعریف نماید. مطالعه و آنالیز چارچوب های موجود حاکمیت SOA نشان می دهد که عمده ترین ضعف این چارچوب ها در عدم ارائه جزئیات در مورد فرایندهای مدیریت و اعتبارسنجی سرویس، تعریف معیارهای ارزیابی، ارائه نقشه راه SOA، تعریف استراتژی گذار و رویکرد تعریف سرویس هاست. به علاوه اجزاء و ساختارهای مربوطه نظیر فرایندها و فعالیت ها، روال های حاکمیت، نقش ها و مسئولیت ها و معیارهای ارزیابی در این چارچوب ها به طور کامل مستندسازی نشده اند.در این مقاله، فهرستی از مولفه های اصلی یک چارچوب مطلوب حاکمیت SOA ارائه می شود. براین اساس، چارچوبی جامع و گویا با توسعه ساختار حاکمیتی چارچوب COBIT طراحی می گردد که با تمرکز بر پوشش مولفه های حاکمیتSOA و برطرف نمودن ضعف چارچوب های موجود، راه حلی مناسب را برای حاکمیت موثر معماری سرویس گرا فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: معماری سرویس گرا، بلوغ سرویس گرایی، چارچوب حاکمیت SOA، نقشه راه SOA
|
 • Atefeh Sharif, Mohammad Reza Davarpanah, Azam Sanatjoo Pages 832-857
  This paper aims to discover the conceptual system of Persian Subject Headings (PSH) through the content analysis method. In order to discover the PSH's global hierarchical structure (GHS), all PSH records (84545 records) were investigated. Conceptual system of PSH was compared to the both Academic system of Iran and Library of Congress Classification system (LCC). Findings show strong relationships between PSH and LCC in Science (%19.5), Technology (%14.4), Social Sciences (%10.6) Medicine (%9.5) and Philosophy and Psychology (%6.6) classes. Identifying the hierarchical structures (tree structures) embedded in the entire PSH, 241 trees were found. Large trees and top headings (e.g. Medicine and Psychology, Sociology, Philosophy, Contracts, Founding, Mathematics, Management, law and …) were selected as the representation of the conceptual system of PSH to compare with the two other conceptual systems in this study. It shows that only %21.05 of top headings match the academic system of Iran and it is narrower than it. It means that a limited part of the academic system has been represented in PSH. The matching rate of top headings with the LCC is %71.05. In conclusion, the conceptual system of PSH is narrower than it is expected. It is recommended to correct the errors and enrich both its relational structure and conceptual system.
 • Vafa Ghobadpour, Nader Naghshineh, Afsoon Sabetpour Pages 859-877
  Cloud Computing is dominant mode of current and future of information and communication technologies. It is not beyond the realm of possibility that it would foment upheaval within libraries and information centers service-wise. The wide-reaching extent of these changes would envisage a new feature to libraries both in organization and service delivery. The present study, employing a descriptive analysis method, examines the concepts of cloud computing while laying the foundations for a cloud-based library as its corollary. While presented as a conceptual construct, the paper posits that the model can solve some of the issues such as digital right managements as well as copyright. Several models are offered and discussed with respect to applicability, missions, client group, financing as well as service blendals.
 • analysis of scientific poverty line of Iranian researchers and compared with top scientists of Islamic countries Print
  Faramarz Soheili, Razieh Zahedi, Maryam Maleki, Farshid Danesh Pages 879-916
  To study the scholarly production of Iran in the basic sciences and identify the place of the country among Islamic countries and the world، and also comparing the different disciplines in this field of knowledge، help to plan properly to provide necessary facilities for the advancement in these areas. The purpose of this study is the analysis of scientific poverty line of Iranian scientists and comparing them to the scientists of the superior Islamic countries. This is an applied research. Data were gathered and analyzed with the descriptive approach. In this study data collected from ISI during 1990 to 2011. Five disciplines of basic sciences، including mathematics، physics، chemistry، biology and earth science were studied. Yi and Xi and Sx scientometrics indicators were used. Based on the findings of this research، Iran with 35542 documents، academic ability 0. 509 % and the relative performance of 0. 468% is in the first place among the Islamic countries. Iran also is in the first place in physics، chemistry، earth science and mathematics and in second place in biology among the Islamic countries. Despite Iran''s ranking first among Muslim countries، it is below the scientific poverty line in terms of Xi and Sx indicators. So it seems necessary to pay more attention to production and distribution of basic science especially in biology. The weaknesses and barriers also should be recognized.
 • Milad Malekolkalami Pages 895-916
  This study assessed the evaluation of information security management status in central Libraries of governmental universities located in Tehran، according to ISO / I. E. C. 27002. Research method applied for the study is descriptive Survey and a questionnaire was used for collecting information. The questionnaire was distributed between the 74 central library managers of governmental universities in Tehran according to the recent list on the website of Ministry of Science، Research and Technology، that includes 39 components based on 11 indicators of the standard ISO/ I. E. C. 27002. Analysis of data has been done by using both descriptive and inferential statistics by Microsoft Excel 2007and SPSS statistical softwares. The results of research showed that the mean for libraries in 11 indexes are as follows: The mean for the first index، Security policy، is 3. 91، in the second index، organization of information security، is 4. 23، in the third index، asset security management، is 4. 38، in the fourth index، Human Resources Security management، is 4، in the fifth index، physical and environment Security management، is 4. 07، in the sixth index، operations management and communications، is 4. 15، in the Seventh index، access controls management، is 4. 38، in the eighth index، information system acquisition، development and maintenance، is 3. 92، in the ninth index، information security incident management، is 3. 84، in the tenth index، business continuity management، is 3. 46، in the eleventh index، compliance، is 3. 69 that match with the standard ISO / IEC. 27002. The results of Research shown that totally mean for standard ISO/I. E. C. 27002 in the field of information security management in the central libraries، is 4 being in a good condition and there is no significant differences between the performance of the Central libraries of the governmental Universities in Tehran، since It is not observed significant difference between them in the field of information security management according to ISO IEC. 27002.
 • Saeid Asadi, Ammar Jalalimanesh Pages 917-943
  This research addresses the issues of measuring the geographic distribution of scientific wealth in Iranian provinces. It focuses on mapping and visualization of scientific production and use in the country. The share of each province in the national scientific wealth of Iran has been measured through counting the documents indexed and retrieved from IRANDOC bibliographic databases. The seven specialized databases of IRANDOC include journal articles، conference articles، theses، governmental reports and so on consisting over half a million bibliographic records. Dividing the provinces in three classes of poor، average and rich according to their contribution in Iranian scientific wealth، Tehran and Isfahan provinces were tagged as the richest. A comprehensive description on developing a GIS model to visualize the distribution of scientific wealth in Iran is given in the paper and results are interpreted. In each case، the search results have analyzed more via a post-query spatial analysis for extraction of locations and comparing the extracted locations with a national gazetteer in order to find the proper province (s) for each single retrieved record. Using an interactive map، the share of each province in the retrieved results was illustrated on map and compared with the other provinces. It has been noticed that a combination of online or offline interactive maps e. g. Google Maps and Google Earth and geographically tagged bibliographic data can result in a location-aware search and retrieval tool where in-depth analysis of search results will be possible. The outcomes of this research can be used in planning for sustainable and balanced development of the country.
 • Mohaddeseh Dokhtesmati, Hajar Zarei Pages 945-969
  Knowledge sharing (KS) is a process through which individuals mutually exchange their knowledge with each other and potentially through this process، opportunity for learning new experiences، training and implementing experience، skills and abilities are provided. Therefore، KS is important for various organizations. Accordingly، and because of the importance of KS، this research studies the status of KS and management of public universities’ central libraries websites in Tehran city. Survey method is pilot-descriptive and research tool is a questionnaire. Research community is staffs and stakeholders who are working or commenting on websites. Results of research show that sharing knowledge and influencing factors (including individual factors، organizational and information technology) in the study population have a more favorable situation. Findings indicate that among the above three factors، organizational factors than other factors are more barriers on KS. Website management does not have good situation and website management by libraries and good condition، by a library is limited to content part and other parts of technical and structural are managed by the University’s IT Section. Employee’s capabilities and skills that could be effective on working with the website and KS do not have good situation، especially in website’s structural and technical parts and staffs have more skill for working with the content of website. In all، although KS has a good situation among staffs، but KS and management of website is not coherent، dynamic and efficient.
 • Hamid R. Jamali Pages 971-987
 • Mohsen Nowkarizi, Fatemeh Malek Abadi Pages 991-1011
  The main objective of this research was to evaluate creativity components in the central library websites of the universities dominated by the Ministry of Science، Research، and Technology (MSRT) of Iran to improve those components in university libraries. Research population included 35 library websites of the mentioned universities which had a separate homepage for their central libraries. Data were gathered by the use of a checklist that was made by researcher based on literature. This checklist contained the dimensions of creativity in university libraries websites. It encompassed 30 creativity components which were categorized under 4 main dimensions: originality (novelty، uniqueness)، form (design and aesthetics)، function (interest، usefulness، usability، and personalization)، and source (motivation، and creative skills). To test the content validity of the checklist، it was sent to 9 specialists to gather their views. The results indicated that 3 library websites (Zanjan University، University of Mazandaran، and Tehran University)، were gained top ranks. In the other hand، the central library websites of 3 others (Babol Noushirvani University of Technology، Tarbiat Moallem Azarbayejan University، and Birjand University) were at the end of ranking scale of creativity. Only 9 out of 35 investigated websites (including Zanjan University، University of Mazandaran، Tehran University، Imam Khomeini International University، Ferdowsi University of Mashhad، Isfahan University of Technology، University of Sistan & Baluchestan، University of Tabriz and Arak university) were in desired conditions of creativity components. Findings showed that، out of 4 creativity dimensions (originality، form، function، and source) evaluated، 65. 71% of components of source dimension (the most) and 40% of function dimension one (the least) were available in the 35 central library websites of investigated universities. The results also revealed that there was a significant correlation between the ranking of the central library websites of MSRT and the ranking of the same universities websites regarding the receiving links (at α=0. 05).
 • Amir Ghaebi, Roya Baradar, Mina Farnaghi Pages 1013-1036
  The aim of the study is investigate the Federated search engine user interface criteria from perspective of Al-Zahra post graduate students. In this research، survey analysis has been used. The study populations were all post graduate students of Al-Zahra University. Because of the extensive community، stratified random and relative sampling was used and total 330 students were accepted as Sample that only 303 people participated in this study. For data collection a researcher made questionnaire designed. The criteria from literature study. The results of the questionnaire by using SPSS software (version 20) and Excel 2007 application were analyzed. The results showed that the major component from graduate students'' perspective is guidance and navigation and searched filter components. Results indicate that more than 50 percent of students the importance of 74 criteria of 96 criteria considered high and very high and، (therefore) the majority of the criteria in the study from the viewpoints are acceptable. However، findings also showed that among the four components of this study، the search filter، display and record review، consolidation and guidance is a positive relation، and between the views of different faculties is not significant difference about the importance of criterias and components.
 • Ali Mohaghar, Mehdi Shami Zanjani, Mozhgan Nouri Pages 1037-1068
  The main objective of this research is to rank the critical success factors of knowledge management using fuzzy quality function deployment (QFD) approach in MECO Company. The research has utilized a three-step qualitative-quantitative-qualitative strategy. At the first step (1st qualitative phase)، the critical success factors of knowledge management and knowledge management outcomes were characterized in MECO. Then، the critical success factors of knowledge management which were identified by the first step were ranked using fuzzy quality function deployment in the second step (quantitative phase). Afterwards، some solutions were provided to realize and improve the critical success factors of knowledge management in the selected company within the third step of research (2nd qualitative phase). 11 critical success factors of knowledge management were introduced in addition to 4 knowledge management outcomes by the first qualitative phase. The result from the quantitative phase were indicative of the fact that “human resource management”، “support and leadership of management”، “organizational infrastructure”، “organizational culture” and “activities and processes” are known as five critical success factors of knowledge management in the chosen company. Furthermore، 23 solutions provided by this research in order to realize and improve the critical success factors of knowledge management in this company are achieved as a result of implementing the second qualitative phase. Based on the information accessible for the researchers، this is one of the first works which evaluates the key factors of successful knowledge management through fuzzy quality function deployment approach. It is expected that the proposed method would represent appropriate tools for enterprises which have decided to implement knowledge management because it prioritizes the critical success factors based on the knowledge management outcomes.
 • Zahra Tahavori Pages 1069-1101
  Abstract: Information and communication technology has had effects on the different aspects of living، like working ways. One of these effects is to work anywhere، far away office and without geographical limitation. This working method has advantages and disadvantages that can affect on its performance and contituity in organizations and offices. This article reviewed shortly the literature of teleworking and the advantages and disadvantages of teleworking، then surveyed the viewpoint of teleworkers in department of information processing in National Libray and Archives of I. R. of Iran. The results showed that teleworking had benefits and porblems in this department and despite of that fact (especially weakness in techonogical infrastructs)، all of teleworkers in research population (100%) tended continue teleworking. Teleworkers had a high satisfaction of teleworking (5/53).
 • Fazilat Hojaji, Mohammad Reza Ayatollahzadehshirazi Pages 1103-1125
  Many companies have adopted Service-Oriented Architecture (SOA) as an approach to improve agility and increase performance of system development. However، deploying SOA has been encountered to some challenges and problems including difficulties in designing effective decision structures and building a SOA roadmap، lack of service funding and lack of consistent governance processes. Therefore، to address SOA challenges، organizations require a comprehensive and applicable SOA governance framework to implement management and control mechanisms. Study of existing SOA governance frameworks reveals that these frameworks are not expressive enough to cover all important elements of SOA governance and also، the y have very little discussions and clarifications regarding underpinning structures such as SOA processes and activities، governance procedures and measurement metrics. In this paper، in the process of proposing a new SOA governance framework، a set of important elements for a desired SOA governance framework is proposed. Based on these elements، a more comprehensive and expressive framework is developed based on governance structure of COBIT. It focuses on covering SOA governance elements and resolving the shortcomings of the existing frameworks and can delivers an appropriate solution to help enable effective SOA governance.