فهرست مطالب

 • سال چهل و ششم شماره 2 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامرضا فدایی صفحات 13-30
  هدف
  هدف این پژوهش، مشخص کردن رابطه بین میزان استفاده اعضای هیات علمی گروه های آموزشی از فن آوری اطلاعات با عملکرد آموزشی آنان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بود.
  روش
  روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی گروه های آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به تعداد 53 نفر شامل (10 نفر زن و 43 نفر مرد) بودند و به صورت سرشماری انتخاب شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد اعضای هیات علمی به میزان متوسط از فن آوری اطلاعات استفاده می کنند و عملکرد آموزشی آنان در سطح مطلوب قرار دارد و میان گروه های آموزشی از نظر میزان استفاده فن آوری اطلاعات تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین میزان استفاده از فن آوری اطلاعات با عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی با 53/0 = در سطح 001/0 رابطه معنی داری وجود داشت
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، عملکرد آموزشی، اعضای هیات علمی
 • عبدالرسول خسروی، رضا بصیریان جهرمی، شهره سیدحسینی، نیلوفر معتمد صفحات 31-50
  هدف
  هدف این پژوهش تعیین رابطه بین هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس است.
  روش
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی با روش پیمایشی و از نوع همبستگی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هنجاریابی شده هوش هیجانی سیبریاشرینگ و پرسشنامه بومی سازی شده اضطراب کتابخانه ای بوستیک است. جامعه پژوهش را 700 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس تشکیل می دهد که به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد بین هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه ای دانشجویان رابطه معکوس و معناداری وجود داشت. همچنین بین مولفه های هوش هیجانی- به غیر از مولفه خودانگیزی_ و اضطراب کتابخانه ای و مولفه های آن رابطه معکوس و معناداری وجود داشت. با توجه یه یافته های پژوهش و وجود رابطه معنادار هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه ای، به نظر می رسد توجه به هوش هیجانی برای کاهش سطح اضطراب دانشجویان هنگام استفاده از کتابخانه و درنتیجه بهره وری بهتر کتابخانه موثر و ارزشمند باشد.
  کلیدواژگان: اضطراب کتابخانه ای، هوش هیجانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 • عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موثر بر اقتصاد نشر ایران: مطالعه موردی دیدگاه ناشران فعال بین سال های 1358-1387
  داریوش مطلبی، فهیمه باب الحوائجی صفحات 51-76
  هدف
  عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار بر اقتصاد نشر کتاب ایران از دیدگاه ناشران با هدف شناسایی خلاء ها، مشکلات و راه کارهای توسعه اقتصاد نشر مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش شناسی: برای مطالعه دیدگاه ها و نظرات ناشران از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل 264 ناشر خصوصی است که 98 ناشر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شد? منظم انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگرساخته و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون آماری فریدمن استفاده شده است.
  یافته ها
  افزایش میزان جمعیت با سواد بیشترین تاثیر مثبت و فقر اقتصادی بیشترین تاثیر منفی را در عرضه کتاب از دیدگاه ناشران داشته اند. اطلاع رسانی کتاب از طریق مطبوعات، توزیع مطلوب کتاب بیشترین تاثیر مثبت و افزایش نرخ بیکاری بیشترین تاثیر منفی را بر تقاضای کتاب داشته اند.
  نتایج
  مطالعه متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مرتبط با عرضه و تقاضای کتاب نشان می دهد در مجموع ناشران تاثیر این متغیرها را مثبت ارزیابی کرده اند؛ همچنین ناشران تاثیر اقدامات نظارتی و حمایت های ترویجی و مالی دولت بر عرضه و تقاضای کتاب را مثبت ارزیابی کرده اند و ممیزی را بزرگترین مشکل در این حوزه مطرح کرده اند. فرضیه اول و دوم مبنی بر «تاثیر مثبت تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در عرضه و تقاضای کتاب» و فرضیه سوم «تاثیر مثبت سیاست های دولت در بهبود اقتصاد نشر» از دیدگاه ناشران با اطمینان 99 درصد تایید شده است.
  کلیدواژگان: نشر ایران، عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اقتصاد نشر
 • بررسی و شناسایی بهترین و موثرترین رویکرد مناسبتی به ترویج علم و روش اهدای جوایز: دیدگاه صاحبنظران
  آزاده حیدری، محمدحسن زاده صفحات 77-99
  هدف
  در راستای ترسیم سازوکار ملی ترویج علم در کشور، تعیین مناسبت برای ترویج علم و تعیین روشی مناسب برای اهدای جوایز از اهمیت زیادی برخوردار است که در این پژوهش به آنها پرداخته می شود.
  روش
  جامعه پژوهش، شامل 60 نفر از صاحبنظران حقیقی و حقوقی (شاغل در سازمان های متولی ترویج علم) در زمینه ترویج علم در کشور است. داده های پژوهش توسط تلفیقی از روش های اسنادی-کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و روش نمونه گیری، هدفمند و گلوله برفی بوده است.
  یافته ها
  تحلیل یافته ها نشان داد که پاسخگویان، با «تعریف هفته ای با عنوان ترویج علم» موافقند. اهدای جوایز در سطح ملی نیز توانست در مجموع، بالاترین رتبه را به خود اختصاص دهد.
  اصالت اثر:تاکنون پژوهشی به منظور ترسیم سازوکار ملی ترویج علم در کشور که منجر به تعیین مناسبت برای ترویج علم و تعیین روشی مناسب برای اهدای جوایز شود انجام نشده است.
  کلیدواژگان: ایران، رویکرد مناسبتی، ترویج علم، اهدای جوایز، سازوکار ملی
 • مقایسه تطبیقی مهارت اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
  مجید صمیمی نژاد، فاطمه زندیان صفحات 101-117
  هدف
  بررسی و مقایسه سطح مهارت اطلاع یابی دانشجویان هریک از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران از لحاظ دسترسی، ارزیابی، و تعیین ماهیت اطلاعات
  روش
  در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و گردآوری اطلاعات به کمک پرسشنامه ای بر اساس استانداردهای انجمن کتابخانه های دانشکده ای و پژوهشی استفاده گردیده است.
  یافته ها
  میزان مهارت اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، 96/2 و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، 80/2 می باشد. با کمک آزمون تی مشخص گردید با توجه به نتیجه آزمون مشابه قبلی(58/2) مهارت اطلاع یابی هردو دانشکده در سطح مطلوبی قرار دارد. با کمک آزمون یو من ویتنی مشخص شد بین مهارت اطلاع یابی این دو دانشکده تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ارزیابی، دسترسی، تعیین ماهیت اطلاعات، مهارت اطلاع یابی
 • عیسی نیازی صفحات 119-140
  هدف
  هدف پژهش حاضر، بررسی و تبیین سطح مدیریت دانش در دانشگاه مازندران با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری است.
  روش
  جامعه آماری این تحقیق، اعضای هیات علمی رشته های شیمی، فیزیک، فنی و مهندسی، ریاضی و علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه مازندران بود که با توجه به حجم جامعه، حجم نمونه برابر 187 نفر تعیین شد که پس از توزیع، تعداد 142 پرسشنامه معتبر جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی، پیمایشی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه گیری طبقه بندی شده سهمیه ای بین اعضای هیآت علمی دانشگاه مازندران توزیع گردید
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که کلیت مدل برای دانشگاه های مازندران مورد تایید است. یعنی اینکه متغیرهای اکتساب دانش، تبدیل دانش، خلق دانش، ذخیره دانش، توزیع دانش و به کارگیری دانش تبیین کننده خوبی از سطح مدیریت دانش در دانشگاه مازندران می باشند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، تحلیل معادلات ساختاری، دانشگاه مازندران
|
 • Gholamreza Fadaie Pages 13-30
  Objective
  The present research attempts to identify the link between ICT utilization by faculty members and their academic performance in the Faculty of Psychology and Education of Tehran University
  Methodology
  A survey was carried out. Sample was the total number of faculty members at Faculty of Psychology and Education (10 women and 43 men).
  Findings
  There is an average level of ICT utilization by the faculty members. Educational Performance was at a desired level and no significant differences were found among educational.
  Keywords: ICT, Academic Performance, faculty Members, University of Tehran.
 • Abdolrasoul Khosravi, Reza Basirian Jahromi, Shohreh Seyyed Hosseini, Niloofar Motamed Pages 31-50
  Objective
  The purpose of this research was to determine the relationship between emotional intelligence and library anxiety among students of Bushehr University of Medical Sciences and Persian Gulf University.
  Methodology
  In this descriptive study which is of correlation type، a total of 700 students of Bushehr University of Medical Sciences and the Persian Gulf University were selected through Stratified random sampling. Data was collected by using normalized Questionnaire of Siberia Shrink''s Emotional Intelligence and Localized Questionnaire of Bostick library anxiety and analyzed using SPSS.
  Findings
  there was a significant inverse correlation between emotional intelligence and library anxiety of students (r = -0. 41). This result was in Bushehr University of Medical Sciences (r = -0. 39) and in Persian Gulf University (r = -0. 43). Also except of the component of self-motivation there was a significant inverse relationship between the components of emotional intelligence and library anxiety. Regarding the research findings showing significant relationship between emotional intelligence and library anxiety، it seems that considering Emotional intelligence in order to reduce the anxiety level of students using the library، which Results in better productivity at library، could be effective. So، it is proposed that authorities، library managers and librarians –in cooperation with each other- promote communication skills and emotional intelligence skills by holding specialized courses.
  Keywords: Persian Gulf University, Emotional Intelligence, Bushehr University of Medical Science, Library Anxiety
 • The Study of Cultural, Social and Political Factors Influencing Publishing Economy in Iran from Publisher's Points Of View: The Case Study of Active Publishers in 1358-1378
  Dariush Matlabi, Fahimeh Babalhavaeji Pages 51-76
  Purpose
  to explore cultural، social and political factors influencing publishing economy in Iran from publishers’ points of view so as to identify gaps، problems and strategies in development of publishing economy.
  Methodology
  Survey approach has been used to study the viewpoints of the publishers. Statistical population of the research is comprised of 264 private-sector publishers from which 98 publishers were selected by a systematic stratified sampling method. A researcher made questionnaire was used to gather the information and the data gathered was analyzed by Friedman test.
  Findings
  The following have been attained from publishers’ points of view: increase in the number of literate people has the most positive impact and the economic poverty has the most negative impact on book publishing. In the area of book request، information broadcasting about the books through press and improved distribution of the books has the most positive impact and increasing number of workless people has the most negative impact.
  Conclusion
  the study of cultural، social and political factors related to request and supply of books indicates that the publishers evaluate them positively. Publishers also evaluate helpful the administrative and supportive plans of the government and asses the censorship as the main problem. The first and second hypotheses of the research namely “positive impact of cultural، social and political factors on request and supply of books” and the third hypotheses namely “the positive impact of government’s policy in improving the economy of publishing” are approved with 99 percent of assurance.
  Keywords: publishing industry, social, political factors, cultural, publishing in Iran, publishing economy
 • Evaluating and identifying the best and most effective approach to popularization of science (PS) events and awards: Expert view
  Azadeh Heidari, Mohammad Hasanzadeh Pages 77-99
  Purpose
  In order to draw a national mechanism for popularization of science (PS) in the country، the aim of this research is determining the occasion to PS and determining how the awards donating to.
  Methodology
  For this target، a national survey involving 60 special participants who were working individually or as administrators was proposed. Data were collected and analyzed by using a mixed method survey. Participants were identified through targeted and then snowball sampling
  Findings
  The findings revealed that “Defining a Week for PS” and “Donating Awards at the national level” have got highest ranks. Originality: Until now، a research for Identifying and evaluating the best and most effective approach to popularization of science (PS) events and awards has not been done in the country.
  Keywords: Iran, national mechanism, Popularization of Science, events, awards
 • A comparative study of information seeking competencies of postgraduate students of Agriculture Faculty of Tarbiat Modares University and Agriculture College of University of Tehran
  Majid Samiminezhad, Fatemeh Zandian Pages 101-117
  Objective
  Assessing and comprising the level of information seeking competencies of Post graduate students in Faculty of Agriculture of Tarbiat Modares University and College of Agriculture of University of Tehran in terms of access، evaluate، and determining the nature of the information
  Method
  A survey was used to collect information from a questionnaire based on ACRL standards.
  Results
  The amount of information seeking skills of post graduate students in Faculty of Agriculture University of Tarbiat Modares is 2. 96 and in College of Agriculture of University of Tehran is 2. 80. T test was used to test the first hypothesis، which showed according to the results of previous similar research (2. 58) information seeking skills of both are desirable. The Mann-Whitney U test revealed significant differences between the skills of these two faculties.
  Keywords: Information seeking skills, access, determining the nature of information, evaluation
 • Eesa Niazi Pages 119-140
  Objective
  The aim of this paper is the investigating the level of knowledge management in Mazandaran university by linear structural relationship analysis (LISREL).
  Methodology
  The study population includes all the members of department of Mazandaran University. Employing a classified random sampling، the data was collected through the distribution of a questionnaire among the 142 persons of the academic staffs of Mazandaran University. SPSS16. 0 and LISREL8. 5 is used for statistical analysis.
  Findings
  The results of research show the model is confirmed in general. That is، the technical، cultural، and managerial variables are good determiners from the level of knowledge management in Mazandaran University.
  Keywords: Knowledge Management, Linear Structural Relationship Analysis, Mazandaran University