فهرست مطالب

 • پیاپی 6 (1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد رضا کریمی مزیدی*، قاسم اسلامی، زهرا ناجی عظیمی صفحه 1
  مدیریت دانش به عنوان یکی از تسهیل کننده های عملکرد شرکت ها، توجه بسیاری از محققان را به خود معطوف داشته است. به منظور اثربخشی مدیریت دانش از دیدگاه قابلیت های سازمانی، بایستی قابلیت های زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش مکمل یکدیگر بوده و از پیش آیندهای مناسب تغذیه شوند. بنابراین، فرآیند مدیریت دانش، متغیر مهمی است که قابلیت زیرساختی دانش، قابلیت های فناوری اطلاعات و راهبردهای رقابتی، ازطریق آن بر عملکرد شرکت ها اثر می گذارند. بر این اساس، مجموعه ی اثرات این متغیرها بر عملکرد، در نرم افزار تحلیل ساختارهای گشتاوری مدل سازی و مدل پیشنهادی مطالعه ی حاضر، به بوته ی آزمایش نهاده شد. بدین منظور، داده هایی از مدیران عالی 80 شرکت حوزه ی معاونت صنایع کوچک، مستقر در شهرک صنعتی توس و نیز شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری مشهد جمع آوری گردید. درنهایت، مدل پیشنهادی با اصلاحاتی جزئی مورد تایید قرار گرفت که در آن، قابلیت فرآیندی دانش به عنوان متغیر واسطه ای قدرتمندی برای اثرگذاری سایر متغیرها بر عملکرد مشخص گردید. از میان سه متغیر مستقل مورد مطالعه، قابلیت زیرساختی و راهبرد رقابتی، مستقیما بر عملکرد اثر می گذارند ولی اثرگذاری متغیر قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد، تنها ازطریق سایر متغیرهای مدل اعمال می شود.
  کلیدواژگان: دیدگاه قابلیت های سازمانی، عملکرد شرکت، قابلیت فرآیندی دانش، قابلیت زیرساختی دانش، قابلیت فناوری اطلاعات
 • مهرداد مدهوشی*، نرگس کیان صفحه 27
  تغییرات سریع و رشد روزافزون دانش واطلاعات، سبب شده سازمان ها برای حفظ مزیت رقابتی، تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به کارگیرند. نوآوری، به عنوان یکی از منابع کلیدی مزایای رقابتی نقش مهمی در این رابطه دارد. از این رو پژوهش حاضر با ارائه مدلی یکپارچه به دنبال روشن کردن وجود رابطه معناداری بین فعالیت های اصلی و فعالیت های حمایت کننده زنجیره دانش با عملکرد نوآورانه شرکت لبنی کاله آمل، به منظور بالا بردن مزایای رقابتی سازمان است که می تواند در اختیار مدیران سازمان ها و صنایع دیگر نیز قرار گیرد. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه ای که در اختیار 130 نفر از پرسنل شرکت کاله آمل قرار گرفت با ضریب پایایی 755/0، با استفاده از نرم افزار SPSS16 و LISREL8.5 با اعمال آزمون های آماری مناسب، با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و فرضیات آزمون تایید شد.
  کلیدواژگان: دانش، مدیریت دانش، نوآوری، مزایای رقابتی
 • مصطفی کاظمی*، علیرضا ایل بیگی، سمیرا پور، مهدی مقدسیان صفحه 46
  امروزه فعالیت های پژوهشی یکی از مهم ترین فعالیت ها در بازارهای متلاطم است. اجرای صحیح و موثر نتایج کاربردی طرح-های پژوهشی در صنعت برق به لحاظ اهمیت برق به عنوان یک محصول راهبردی از ارزش شایانی برخوردار است. این تحقیق، برای پاسخگویی به این سوال اساسی که «چرا نتایج طرح های پژوهشی پایان یافته در شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی پیاده-سازی نمی شوند و یا در صورت اجرا، به طور کامل به اتمام نمی-رسند» انجام شده است. از این رو، یک تحقیق پیمایشی در تمامی واحدهای مرتبط با شرکت برق استان خراسان رضوی انجام شد. جهت کسب نتایج دقیق تر، 120 پرسشنامه در میان تمامی اعضای جامعه توزیع گردید که نرخ بازگشت آن 57 درصد بود. نتایج نشان می دهد از میان تمامی عوامل گوناگون، عامل فرآیند به عنوان اصلی ترین مانع در استفاده از نتایج طرح های پژوهشی مطرح است. اجرای موثر نتایج طرح های پژوهشی کمک شایانی در برنامه ریزی به منظور تحول و تجدید ساختار در سازمان می کند. با شناخت دقیق تر موانع پیاده سازی نتایج تحقیقات و طراحی راه حل هایی به منظور از میان برداشتن این موانع، می توان احتمال موفقیت سازمان در تحول را افزایش داد.
  کلیدواژگان: پژوهش، نتایج پژوهش، پیاده سازی، تحول سازمانی، شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی
 • احمد رجبی*، اسما دبیری، دیانا رجبی صفحه 67
  در این پژوهش، از ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و منطق فازی، جهت ارائه الگویی برای رتبه بندی زمینه های توسعه فناوری صنعتی و شناخت نیازهای تحقیقاتی صنایع در استان فارس استفاده شده است. ازاین رو ابتدا زمینه های توسعه فناوری و نیازهای تحقیقاتی استان بر حسب گروه های مختلف صنعتی مشخص گردید، سپس با استفاده از نظر متخصصان این زمینه ها بر اساس فاکتورهای «دسترسی به مواد اولیه، بازار فروش، قابلیت صادرات، بازگشت سرمایه، ارزش افزوده، تکمیل زنجیره صنعتی استان وحجم سرمایه مورد نیاز» با یکدیگر مقایسه و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی، رتبه بندی گردیده و اولویت توسعه بر اساس هرکدام از گروه های صنعتی مشخص شد. بر اساس نتایج حاصل، صنایع الکترونیک با رتبه 56/0 به عنوان اولویت اول توسعه صنعتی، صنایع شیمیایی با اولویت 53/0، صنایع مخابرات و ارتباطات با اولویت 52/0، صنایع غذایی با اولویت 48/0، صنایع کانی غیر فلزی با اولویت 42/0، صنایع فلزی و خودرو با اولویت 38/0 و در نهایت صنایع دارویی با اولویت 34/0 به ترتیب به عنوان اولویت های بعدی توسعه صنعتی در سطح استان مشخص گردید.
  کلیدواژگان: منطق فازی، تحلیل سلسله مراتبی، زمینه های توسعه فناوری صنعتی، نیازهای تحقیقاتی
 • فاطمه جانقلی*، محمود حقانی صفحه 87
  هدف این مقاله بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) برشیوه های یادگیری دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس هوشمنداستان قم است.با توجه به پیشینه موجود در این زمینه، الگویی متشکل ازچهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی مدارس هوشمند استان قم است که نمونه پژوهش با استفاده ازجدول مورگان و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. این پژوهش از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون می باشد و ابزار این پژوهش، پرسشنامه سبک یادگیری کلب است که به وسیله آن، تعداد 353 نفر از دانش آموزان در دو مرحله پیش آزمون و بعد از گذشت 3 ماه از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، پس آزمون به پرسشنامه مورد نظر پاسخ دادند. از روش های آمار توصیفی و استنباطی(آزمون Tوابسته، آزمون وی کرامر و ویل کاکسون) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده ازICT بریادگیری به شیوه تجربه عینی(CE) ومفهوم سازی انتزاعی(AC) تاثیرگذار بوده است (p<0/05) هرچند بر نمرات مشاهده تاملی(RO) و آزمایشگری فعال(AE) تاثیرمعنی داری نداشته است(p>0/05) اما به طورغیرمستقیم و مثبت استفاده از(ICT) توانسته، شیوه های یادگیری دانش آموزان را تغییر دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان در شیوه های یادگیری دانش آموزان تغییر ایجاد کرد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات وارتباطات، مدارس هوشمند، شیوه های یادگیری، سبک یادگیری کلب
 • یحیی یوسفی گوهره*، سید رضا هاشمی صفحه 99
  در این نوشتار تلاش شده است اثر به کارگیری فناوری اطلاعات که در دادگستری به عنوان سیستم مدیریت پرونده قضایی ((CMS اجرایی شده، بر بهره وری مورد بررسی قرارگیرد. ادعا شده است که افزایش بهره وری از طریق تاثیر برعوامل ارتقای ضریب اختتام پرونده، کاهش زمان رسیدگی و وقت دهی، کاهش زمان دسترسی به اطلاعات پرونده، بهبود کیفیت ارائه خدمت، کاهش خطا و بالارفتن نظم و انضباط کاری، در نتیجه به کارگیری این سیستم حاصل می شود. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق آمارهای عملکردی (عددی و زمانی) دادگستری و یک پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دادگستری کل استان کرمانشاه، محدوده زمانی سال های 85 تا 88، روش نمونه گیری با طبقه بندی و درون طبقه ها تصادفی ساده، حجم نمونه 118 و پایایی پرسشنامه 936/0 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های استاندارد آماری انجام شده و با توجه به شاخص های ذکر شده برای بهره وری در سیستم قضایی نتیجه این شد که سیستم مکانیزه باعث افزایش بهره وری شده است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیستم مکانیزه اداری، سامانه مدیریت پرونده قضایی، اتوماسیون اداری، دادگاه الکترونیک، بهره وری
|
 • Ahmad Reza Karimi Mazidi*, Ghasem Eslami, Zahra Naji Azimi Page 1
  Knowledge management (KM) has attracted significant attention from researchers and practitioners as a facilitator for firm’s performance. In order to make knowledge management effective, knowledge infrastructure and process capabilities should be complementary and be fostered by appropriate antecedents. Thus, it is obvious that the KM process is a critical variable through which infrastructure capability, information technology (IT) capability, and business strategy affect the firm performance. Accordingly, the total effects of these variables on performance were modeled by use of analysis of moment structures software and the proposed model of the current study was investigated. Data from 80 top managers of small enterprises located in Toos industrial town as well as those located in Khorasan Science & Technology Park provided empirical support for this issue. Finally, with a trivial modification, proposed model was confirmed in which knowledge process capability is a potent intermediary variable for other variables to affect performance. Of the three variables of the study, knowledge infrastructure capability and business strategy have a direct effect on performance, while the effect of IT capability on performance is only applied through the other variables.
  Keywords: Organizational Capabilities Perspective, Firm Performance, KM Capabilities, Information Technology Capability, Toos Industrial Town, Khorasan Science, Technology Park
 • Mehrdad Madhooshi*, Narges Kian Page 27
  Rapid change and grows of knowledge and information, caused organizations try to increase and maintain their competitive advantage by using knowledge management efforts. Innovation as a key source of competitive advantage is important in this regard. In this study, an integrated model for clarifying the existence of a significant relationship between main knowledge chain activities and supported knowledge chain activities with innovative performance in Kaleh Amol dairy company is presented which can enhance the competitive advantages of the company. Data for this study was collected by a questionnaire that was distributed among 130 staffing personnel of Amol Kaleh Company. Questioner reliability coefficient was 0.755. Data analyzed by using SPSS16 and LISREL8.5 software and research hypotheses were confirmed.
  Keywords: knowledge, knowledge management, innovation, competitive advantages, Kaleh Amol dairy company
 • Mostafa Kazemi*, Alireza Eelbeigi, Samira Pour, Mehdi Moghadasian Page 46
  Rresearch activities are among the the most important activities in turbulent markets. Proper implementation and effective application of the research projects results in power industry, because of the importance of electricity as a strategic product, is of great value. This study tries to answer the fundamental question: "Why results of research projects completed in Khorasan Regional Power Company does not implement or if implemented, are not fully completed?". In order to find answer, a complete survey of all documents in the Electricity Company of Khorasan Razavi province was done. Then for obtaining more accurate results, 120 questionnaires distributed among all members of society. 57% of questioners was returned. The results showed that among all the various factors, Process factor is the main Barrier preventing the use of research results. With more accurate understanding of the barriers for implementing the research results and designing ways to surmount these obstacles, the likelihood of success in transforming the organization will be increased.
  Keywords: research, research results, implementation, organizational change, Razavi Khorasan Regional Power Company
 • Ahmad Rajabi*, Asma Dabiri, Diana Rajabi Page 67
  In this study combined Fuzzy Logic and AHP method is used to present a suitable algorithm for industrial technology developments. For this purpose, the technology development base of different groups was determined. Then with regard to professional committee and presentation of information about capabilities of Fars province, areas in technology developments and ranking were examined with the usage of Expert Choice Software. Finally, with aligning results from Fuzzy Logic method and AHP, priorities in technology developments were determined. On this basis, the determined development priorities in Fars industry were Electronics and Electrics industries ranked as 0.56 as the first priorities, Chemical industries as 0.53, food industries as 0.48, Mining industries as 0.42, Metal and Machine industries as 0.38 and finally, Medicine industries as 0.34 in the next priorities.
  Keywords: Fuzzy Logic, AHP, Technology Development, Research Needs
 • Fatemeh Jangholi*, Mahmoud Haqqani Page 87
  The aim of this paper is to investigate the impact of ICT technologies on learning styles in secondary school students in Qom province as smart schools. According to the existing literature in this area, four hypotheses were proposed and tested. Students in Qom smart schools were selected as samples by using random sampling. Kolb's Learning Style Inventory was used as a tool for this study. 353 students in two stages before and after 3 months of using information and communication technology (ICT), answered questionnaires. The descriptive statistics and inferential (T-test dependent, Kramer and Wilcoxon's test) was used for data analysis. The results showed that the use of (ICT) learning style concrete experience (CE) and abstract conceptualization (AC) has been effective (p<0/05) but reflective observation (RO) and active experimentation (AE) has no significant effect indirectly (p> 0/05). Therefore we concluded that the use of information and communication technologies can change the way of learning by students.
  Keywords: information, communication technology (ICT), smart schools, learning styles, Kolb's learning style
 • Yahya Uosefi*, Seyed Reza Hashemi Page 99
  In this paper the impact of a performed information system which is called the judicial case management system (CMS) on the efficiency of justice department has been investigated. Research results showed that the productivity of the organization could increase through the following factors: the coefficient of case termination, decreasing the time of verification and time allocation, decreasing the time of access to the case information, improve of service quality, reduce error and rising labor discipline. The necessary information was collected from the official statistics of the justice department of Kermanshah province and also through the piloted questionnaire. Data analyzed by the SPSS package and several standard statistical methods have been performed to improve the impact of the above mentioned factors on the productivity of the justice department of Kermanshah province for the time period 2006 to 2009.
  Keywords: Information Technology, Official Mechanization System, Case Management System, Automation, Electronic Court, Productivity