فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل - سال پنجم شماره 4 (زمستان 1392)

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
سال پنجم شماره 4 (زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/12/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین افشاری*، مهدی افشاری، غلامرضا باقری، قنبر لایی صفحه 9
  مقدمه
  میدان های مغناطیسی از منابع مهم و پیچیده انرژی هستند که قادرند فرآیندهای زیستی را تحت تاثیر قرار دهند. ارگانیسم های زنده به واسطه داشتن یون ها و رادیکال های آزاد از این میدان ها بسیار تاثیر می پذیرند.
  روش پژوهش: به منظور بررسی اثر میدان مغناطیسی ایستا با شدت کم بر وزن میسلیوم و میزان تولید آفلاتوکسین B1 قارچ آسپرژیلوس فلاووس آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا و تاثیر دو فاکتور شدت میدان مغناطیسی در 4 سطح (0، 1، 4 و 6 میلی تسلا) و مدت زمان قرار گیری در میدان در 3 سطح (1، 2 و 4 روز) مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی از یک جدایه توکسین زای قارچ مذکور در محیط کشت YES استفاده شد.
  یافته ها
  بیشترین کاهش وزن میسلیوم و آفلاتوکسین B1 مربوط به شدت میدان mT 6 در مدت زمان 4 روز مشاهده گردید (به ترتیب 26/0 میلی گرم و 06/0 میلی گرم در لیتر).
  نتیجه گیری
  احتمالا یکی از روش های موثر در کنترل آفلاتوکسین که از زهرابه های بسیار خطرناک برای انسان به شمار می رود، جریان میدان مغناطیسی می باشد.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس فلاووس، آفلاتوکسین، وزن میسلیوم، قارچ، میدان مغناطیسی
 • علی میر بلوچ زهی، فاطمه رخشانی، مهناز شهرکی پور، فریبا شهرکی ثانوی* صفحه 16
  مقدمه
  پان عمدتا توسط نوجوانان استفاده می شود. زیرا آنها یک تصور غلط از پان دارند که تمیز، طبیعی و سالم است. در حالی که پان ایمن تر از سایر تنباکو ها نیست و مشکلات زیادی را با خود به همراه دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف پان در بین نوجوانان حومه شهر زاهدان انجام شد.
  روش پژوهش: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 200 نفر از دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان ساکن در حاشیه شهر زاهدان با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای مورد بررسی قرار گرفتند. پس از انجام پیش آزمون با پرسشنامه ای روا و پایا شده در دو گروه مداخله و کنترل، مداخله آموزشی بر اساس مدل پرسید پروسید در گروه مداخله انجام شد. بعد از صرف زمان انتظار یک ماهه در هر دو گروه، پس آزمون انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تی مستقل و زوجی، کای اسکوئر و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که پس از مداخله آموزشی در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد، میانگین نمرات به کار رفته در مدل افزایش معناداری داشت، علاوه بر این عوامل خودکارآمدی، آگاهی و نگرش پیش بینی کننده رفتار بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان دهنده کارآیی مداخله آموزشی بر اساس الگوی پرسید از ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف پان در جامعه مورد مطالعه می باشد، بنابراین استفاده از این مدل در برنامه های آموزش بهداشت توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: مدل پرسید پروسید، پان، نوجوانان، آموزش بهداشت، زاهدان
 • مرتضی سدهی*، فیروز امانی، فاطمه مومنی دهقی صفحه 24
  مقدمه
  در تحلیل داده های بقاء استفاده از روش های معمول در آمار کلاسیک نیازمند یک سری مفروضات اولیه برای داده ها است. شبکه های عصبی مصنوعی از روش های نوین مدل سازی و پیش بینی هستند که در مواقعی که روش های کلاسیک به خاطر محدودیت هایشان قابل استفاده نیستند، کاربرد دارند. هدف از این مطالعه، پیش بینی وضعیت بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل های شبکه عصبی و مقایسه آن با مدل رگرسیون کاکس می باشد.
  روش پژوهش: داده های مطالعه شامل 161 مورد از بیماران مبتلا به سرطان پستان در استان اردبیل بود که طی سال های 1382 تا 1387 تشخیص سرطان در آن ها صورت گرفته بود و به صورت هم گروه تاریخی بررسی شدند. از 9/68 درصد داده ها برای برازش مدل ها و 1/31 درصد داده ها برای اعتبار سنجی مدل ها استفاده شد. مدل های مختلف شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون کاکس به منظور پیش بینی وضعیت بقای بیماران به داده ها برازش گردید. معیارهای صحت پیش بینی و سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد برای مقایسه مدل ها استفاده گردید.
  یافته ها
  در بین مدل های شبکه عصبی، مدل های با الگوریتم آموزش SCG، OSS و LM به ترتیب با صحت پیش بینی 94، 90 و 78 درصد برای داده های اعتبارسنجی، بیشترین کارایی را داشتند. سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد برای مدل های مذکور به ترتیب 991/0، 972/0 و 837/0 و برای مدل رگرسیون کاکس 869/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد در صورت انتخاب معماری و الگوریتم آموزش مناسب برای مدل شبکه عصبی مصنوعی، این مدل در مقایسه با مدل رگرسیون کاکس کارایی بیشتری برای پیش بینی وضعیت بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان دارد.
  کلیدواژگان: تحلیل بقاء، رگرسیون کاکس، سرطان پستان، شبکه عصبی مصنوعی
 • حسین جناآبادی*، فرامرز سابقی صفحه 33
  مقدمه
  از مشکلات دانشجویان جدیدالورود می توان به مسئله احساس غربت و نیاز به حمایت اجتماعی آنان اشاره کرد. بدین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه میزان نیاز به حمایت اجتماعی با احساس غربت دانشجویان جدیدالورد دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت.
  روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و جامعه مورد مطالعه آن دانشجویان جدیدالورد دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 92-1391 بود. به شیوه نمونه گیری تصادفی تعداد 333 نفر از آنان در آبان ماه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه احساس غربت اژه ای و دیگران (1387) و مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و دیگران (1988) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS17استفاده شد.
  یافته ها
  بین میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر در دو مولفه حمایت اجتماعی و احساس غربت تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0P>). بین میزان نیاز به حمایت اجتماعی و زیرمقیاس های سه گانه آن با احساس غربت دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد(05/0> P،198/0=R). نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که از زیرمقیاس های سه گانه حمایت اجتماعی، زیرمقیاس خانواده قابلیت تبیین و پیش بینی احساس غربت این گروه از دانشجویان را داشت (05/0> P).
  نتیجه گیری
  هرچه افراد نیازمند حمایت اجتماعی بیشتری باشند به همان نسبت احساس غربت بیشتری را نیز تجربه می کنند.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، احساس غربت، دانشجویان جدیدالورود، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • معصومه شاکری*، فرناز محمدیان، علی شهنواز، فاطمه صارمی صفحه 42
  مقدمه
  اضطراب مادر در تعیین نتیجه زایمان موثر است؛ رضایت زنان از تجربیات زایمان از نظر ارائه دهندگان خدمت، سیاستگذاران سیستم های بهداشتی-درمانی، یکی از شاخص های مهم کیفیت مراقبت از مادر تلقی می گردد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اضطراب و رضایتمندی زنان نخست زا در دو روش زایمان فیزیولوژیک و رایج در مراجعین به زایشگاه های زنجان در سال 1391 انجام شد.
  روش پژوهش: مطالعه حاضر نوعی کارآزمایی بالینی می باشد که در آن 200خانم باردار شکم اول واجد شرایط مراجعه کننده به زایشگاه های شهر زنجان به صورت تصادفی انتخاب و در دوگروه زایمان فیزیولوژیک و زایمان رایج قرار گرفتند. روش جمع آوری اطلاعات فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر و سنجش رضایتمندی Macky بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss (نسخه 13) وآزمون تحلیل واریانس، همبستگی و تی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج پژوهش میزان اضطراب در ساعات مختلف در گروه زایمان فیزیولوژیک بطور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود(p=0.001). در این مطالعه بیش از 28 درصد از مادران گروه زایمان فیزیولوژیک از روند زایمان راضی بودند در حالی که در گروه زایمان به روش رایج فقط 14 درصد از مادران از مراقبت های ارائه شده راضی بودند. اختلاف امتیاز رضایتمندی مادران از زایمان در دو گروه زایمان فیزیولوژیک و رایج معنی دار بود (p<0.000).
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش مبین تاثیر زایمان فیزیولولوژیک بر اضطراب و رضایتمندی مادران از روند زایمان می باشد. استفاده گسترده از روش زایمان فیزیولوژیک موجب ارتقاء شاخص های کیفی سلامت مادران خواهد شد.
  کلیدواژگان: زایمان فیزیولوژی، اضطراب، رضایتمندی
 • سعیده سعیدی، سید کاظم صباغ*، صفورا بزی صفحه 50
  مقدمه
  به دلیل مقاومت روزافزون باکتری های بیماری زا به آنتی بیوتیک های رایج، محققین در پی یافتن عوامل ضد میکروبی با منشاء گیاهی به عنوان داروهای جایگزین می باشند. اکالیپتوس گیاهی از خانواده میرتاسه با خواص ضدمیکروبی است.
  روش پژوهش: عصاره گیاه اکالیپتوس از روش ماسراسیون (خیساندن) و با استفاده از دستگاه روتاری آماده شد. نمونه برداری از نواحی حلق و بینی بیماران انجام و تعداد 17 سویه استافیلوکوکوس اورئوس جدا و خالص سازی گردید. حداقل غلظت باز دارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) عصاره گیاه در شش غلظت مختلف با روش رقیق سازی در محیط مایع بر روی باکتری تعیین شد. حساسیت سویه ها به چند آنتی بیوتیک با روش استاندارد دیسک دیفیوژن کربی- بائر بیوگرام ارزیابی گردید.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره اکالیپتوس دارای مقدار MIC قابل توجه ای در غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر می باشند، در حالی که بیشترین مقدار MBC در غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر مشاهده شد. ارزیابی اثر ضد باکتریایی چند آنتی بیوتیک نشان داد که حساسیت سویه های مورد مطالعه به آنتی بیوتیک ها مشابه بود، اما پنی سیلین و سفکسیم کمترین اثر آنتی بیوتیک را نشان داد. همه سویه ها نسبت به پنی سیلین مقاومت نشان دادند در صورتی که بیشترین واکنش حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک آمیکاسین مشاهده شده است.
  نتیجه گیری
  عصاره گیاه اکالیپتوس در غلظت های بالا دارای اثر ضد باکتریایی علیه استرین های استافیلوکوکوس اورئوس مورد مطالعه می باشد. بنابراین این ترکیبات می توانند در صنعت داروسازی برای درمان های دارویی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، مقاومت دارویی، اثرات ضدمیکروبی، اکالیپتوس
 • شیرین شهریاری، رضا دستجردی، نسرین حجت زاده، راضیه کیخایی، عباسعلی رمضانی* صفحه 59
  مقدمه
  اعتیاد و سوء مصرف مواد یکی از چالش های مهم اجتماعی، بهداشتی و روانی جهان امروز است و بعنوان مهمترین آسیب اجتماعی جامعه انسانی را مورد هجوم خود قرار داده است. لذا این مطالعه با هدف تعیین گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد با توجه به کارکرد خانواده در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1391 طراحی و اجرا گردید.
  روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1391 بوده که تعداد 216 نفر از دانشجویان جدیدالورود و ترم 7 و بالاتر با استفاده از روش سرشماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های عملکرد خانواده وگرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد بود که توسط افراد تکمیل و جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS-17و توسط آزمون های آماری t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید و 05/0p< به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین نمره گرایش به اعتیاد افراد مورد مطالعه 45/4+ 35/17 از مجموع 36 امتیاز برآورد گردید. میانگین نمره گرایش به اعتیاد افراد مورد مطالعه در دانشجویان مذکر نسبت به دانشجویان مونث و دانشجویانی که دوستان معتاد داشتند، نسبت به دانشجویانی که دوستان معتاد نداشتند به طور معنی داری بیشتر بود (01/0=p). میانگین نمره عملکرد خانواده 03/17+58/114 از مجموع 200 امتیاز برآورد گردید. میانگین نمره پیوستگی و انعطاف پذیری خانواده افراد مورد مطالعه به ترتیب 40/9+45/58 و 36/9+129/56 از مجموع 100 امتیاز برآورد گردید. در بعد کارکرد خانواده، بین پیوستگی فعلی (روابط عاطفی بین اعضای خانواده) و گرایش به اعتیاد دانشجویان مورد مطالعه رابطه منفی و معنی داری به دست آمد (001/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه، پیوستگی عاطفی اعضای خانواده سبب ایجاد کانونی گرم برای زندگی گردیده و سرپرستی و نظارت مناسب خانواده ها در انتخاب دوست و نوع روابط، روی جوانان مخصوصا جنس مذکر می تواند تاثیر مثبت زیادی بر پیشگیری از اعتیاد و گرایش به مواد مخدر داشته باشد.
  کلیدواژگان: گرایش به اعتیاد، سوء مصرف مواد، کارکرد خانواده، دانشجویان، زابل
|
 • Afshari Hossein*, Afshari Mehdi, Bagheri Gholamreza, Laei Ghanbar Page 9
  Introduction
  Magnetic fields are important source of energy and complex that can affect biological processes. Living organisms through a field of ions and free radicals are highly affected.
  Methods
  To evaluate the effect of low intensity static magnetic fields on the weight of the mycelium and aflatoxin B1 production of Aspergillus flavus, factorial experiment in a completely randomized design with three replication carried out and Two factors effect of strength field magnetic at four levels (10,1,4 and 6 days and duration of exposure in field at three levels(1,2 and 4 days) were examined. The study of pathogenic isolates of the fungus in YES medium was used.
  Results
  Most decrease in weight mycelia and aflatoxin production B1 belonged to strength field of 6 mT in 4 days (0.26mg and 0.06mg per liter respectively).
  Conclusion
  Probably one of the most effective ways to control the toxin aflatoxin is extremely dangerous to human, is magnetic field.
  Keywords: Aflatoxin, Aspergillus flavus, fungus, magnetic field, mycelium weight
 • Mirbalochzehi Ali, Rakhshani Fatemeh, Shahrakipor Mahnaz, Shahraki Sanavi Fariba* Page 16
  Introduction
  Pan are used mostly by adolescent because, they have a false image about pan as clean, natural and safe. But it is not safer than other tobacco, and it has own additional problems. Therefore, the present study aimed to examine the effect of education based on PRECEDE PROCEED model unto promoting preventive behavior for used Pan in Adolescents in the suburb Zahedan
  Methods
  This quasi-experimental study was conducted on 200 randomly selected junior high school students in the suburb of Zahedan. Information were collected using a validated questioner before and one month after intervention. Statistical tests including T- test, chisquare and multiple regressions used to analyses data.
  Results
  Results showed that the educations based on precede proceed model significal increased mean scores of model structures in intervention compared to control group. Additionally self-efficacy, knowledge and attitudes were shown as predictive factors of behavior.
  Conclusion
  In conclusion education intervention based on PRECEDE PROCEED model promoting preventive behaviors in the study population. Therefore, this educational model might be of interest to be used in national educational program.
  Keywords: PRECEDE PROCEED model, Pan, Adolescents, Health education, Zahedan
 • Morteza Sedehi*, Firouz Amani, Fatemeh Momeni Dehaghi Page 24
  Introduction
  In analyzing survival data using conventional methods of classical statistics requires some basic assumptions for data. Artificial neural networks as a modern modeling method can be used in situations where classic models have restricted application because their assumptions are not met. This study is compared survival of patients with breast cancer using artificial neural network and Cox regression models.
  Methods
  This historical cohort study, include data from 161 patients with breast cancer in Ardabil province in the years 2002-2007 were diagnosed as having cancer. 68.9% of data dividing as training data set and 31.1% of data dividing as validation data set. Artificial neural networks and Cox regression models are fitted to data. Predictive accuracy and area under ROC used to compare models.
  Results
  Between neural network models, models with SCG, OSS and LM learning algorithms with predictive accuracy of 94, 90 and 78 percent for validation data, had the highest efficiency respectively. Areas under ROC for these models are 0.991, 0.972 and 0.837 respectively and 0.869 for Cox regression model.
  Conclusion
  This study shaw that if suitable architecture and algorithms are selected for artificial neural network model, this model will be more efficient than the Cox regression model to predict the survival situation of patients with breast cancer.
  Keywords: Artificial neural networks, Breast cancer, Cox regression model, Survival analysis
 • Jenaabadi. Hossein*, Sabegi. Faramarz Page 33
  Introduction
  Homesickness and social support are problems for new college student. In this regard, the present study was planned to assess the relationship between social support and homesickness Sistan and Baluchestan university new college students.
  Method
  This is a descriptive - correlation study and its population were Sistan and Baluchestan university new college students in academic year 2012-2013. 333 students from them were selected by random sampling method in November. The study instruments included multidimensional scale of perceived social support (Zimet et al. 1988) and Utrecht homesickness scale (Ejei et al. 2008). The scores were analyzed using the Spearman correlation coefficient and multiple regression by Software SPSS17.
  Results
  A) Between the mean scores of boys and girls in the two components of social support and felt the difference was not significant (p>0/05). B) There were significant positive correlations between social support and homesickness (R: 0/198, P<0/05). C) Multiple regression results showed that from three subscales of social support, family subscale can explain and predict homesickness of this group of students (F=5/407, T 2/297, P<0/05).
  Conclusion
  the need to more social support is associated with more homesickness.
  Keywords: Social Support, Homesickness, New College Students, Sistan, Baluhestan University
 • Shakeri Masoomeh*, Mohamaian Farnaz, Shahnavaz Ali, Saremi Fatemeh Page 42
  Introduction
  Mother's mood is significant in the outcome of labor.According to service providers, policy makers,one of the most important indicators of the quality of maternal care is Women's satisfaction from childbirth experience. Therefore this clinical trial was conducted to comparison Anxiety and satisfaction in physiologic and routine methods of delivery in nulliparous momen referring to Zanjan Hospitals in 2013.
  Material And Methods
  This pre-experimental study was conducted on 200 primiparous women, referring to zanjan Hospitals in 2013. who were divided into equal normal delivery and routine-care.Collect demographic information, anxiety measured with STAI and satisfaction measured with the Macky questionnaire. Data analyzed by SPSS software, using t-tests and Chi-square.
  Results
  The results in anxiety levels at different hours of delivery is significantly less than the control group (p = 0.001).In this study, over 69% of mothers were satisfied with the normal delivery process while only 18% of mothers in routine-care were satisfied with the care provided. of the differences between the two groups Satisfaction was significant (p <0.000).
  Conclusions
  According to results, we conclude that being an normal delivery can bring about childbirth satisfaction, decreased anxiety, and widespread use of the method of delivery will improve maternal health quality indicators.
  Keywords: Normal Delivery, Anxiety, Satisfaction
 • Saeedi Saeedeh, Sabbagh Seyed Kazem*, Bazi Safora Page 50
  Introduction
  Due to the increasing resistance of pathogenic bacteria to common antibiotics and anti-microbial agents researchers are finding anti-microbial agents with plant origin as alternative drug. Eucalyptus is a plant of the family Myrtaceae with antimicrobial properties
  Methods
  Plant extraction from Eucalyptus globules specie was prepared using maceration method. Sampling was carried out from nose and throat area of patients and seventeen strains of S. aureous were isolated and then purified. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bacterial Concentration (MBC) of plant extract were determined in six different concentrations using micro dilution broth method. Sensitivity of strains against some antibiotics was assayed using standard disc diffusion Corbei-baer.
  Results
  The results of this research showed that plant extraction of Eucalyptus has significant effect for MIC at a concentration of 5 mg/ml whereas the high MBC was observed at 10 mg/ml concentration. Assessment of antibacterial effect of some antibiotics showed that the majority of strains have similar sensitivities reaction but Penicillin and Cefexime showed the least antibiotic effect. All strains showed resistant reaction to Penicillin antibiotic whereas the highly sensitive reaction was observed to Amikacin antibiotic.
  Conclusion
  Plant extract of E. globules has anti-bacterial effect on studied S. aureus strains at high concentration. So these compounds could be used in pharmacological industry for medical treatments.
  Keywords: Staphyloccocus aureus, druge resistance, anti, microbal effects, Eucalyptus
 • Shahriari Shirin, Dastjerdi Reza, Hojjat Zadeh Nasrin, Keikhai Razieh, Ramazani Abbas Ali* Page 59
  Introduction
  Addiction and substance abuse is important challenges of social, mental health and human social in the world and the most vulnerable have been attacked. This study aimed to investigate tendency towards Addiction and substance abuse according to a family function in students of Zabol University of Medical Sciences on 2012.
  Methods
  In this cross-sectional study, comparing the population was all of students of Zabol University of Medical Sciences that 216 cases selected and family functioning Questionnaires of the family Functioning, the tendency towards addiction and substance abuse were completed by their. Data were entered into SPSS17 software and analyzed by ttests, ANOVA and correlation coefficients Pearson.
  Results
  The mean of score students tended to addiction was 17.35+4.45. ther was a positive effect on tendency towards Addiction and substance abuse addicted friends and this difference was statistically significant (p<0.05). Comparing the two groups in all three groups showed that 46% of first-year students, and 63/3% of students have spent the last year of the three groups showed no significant difference test (p>0.05). The linkage between the components of family functioning and current trends in student substance abuse, there was a significant correlation (p <0/05).
  Conclusion
  according to results close relationships among the family members and supervision of the young people on the behaviors would be a significant factor leads to prevention from tendency towards substance abuse particularly in male gender.
  Keywords: tendency, Addiction, substance abuse, family functioning, medical students