فهرست مطالب

مهندسی معدن - پیاپی 19 (تابستان 1392)
 • پیاپی 19 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید محمد جواد کلینی، فراز سلطانی، محمود عبداللهی صفحات 1-11
  در این پژوهش، بهینه سازی و مدل سازی فرآیند فلوتاسیون انتخابی کالکوپیریت، اسفالریت و پیریت از کانسنگ مس – روی معدن تکنار با 91/2% روی و 26/1% مس با استفاده از روش طراحی آماری D-Optimal انجام شد. در مرحله اول از فلوتاسیون انتخابی، کالکوپیریت شناور شده و پیریت و اسفالریت بازداشت شدند. در مرحله دوم نیز، اسفالریت فعال شده که موضوع این مقاله نبوده است. در مرحله اول (فلوتاسیون کالکوپیریت) عوامل متغیر فرآیند شامل: الف) چهار نوع مخلوط کلکتوری شامل: MC1، MC2، MC3 و MC4، ب) دو نوع سیستم بازدارندگی شامل: سیستم CuCN-ZnSO4 و سیستم دکسترین- ZnSO4و ج) pH بین 8 تا 12 بوده اند. مدل های درجه دوم، درجه دوم و خطی، به ترتیب بر پاسخ های بازیابی مس، روی و میزان پیریت در کنسانتره مس برازش شد. موثرترین عوامل برای بازیابی مس و بازیابی روی در کنسانتره مس، نوع مخلوط کلکتوری و برای میزان پیریت، pH بوده اند. نتایج بهینه سازی نشان داد که با بیشینه کردن بازیابی مس و کمینه کردن دو پاسخ دیگر، بازیابی مس، بازیابی روی و میزان پیریت به ترتیب برابر بود با 04/89 %، 3/25 % و 02/2 % با MC2 و دکسترین به ترتیب به عنوان مخلوط کلکتوری و بازداشت کننده پیریت، میزان مصرف سولفات روی 500 g/t و pH برابر با 35/11. با کمینه کردن مصرف ZnSO4 (200 g/t)، بازیابی مس، بازیابی روی و میزان پیریت به ترتیب برابر بود با 94/88 %، 24/31 % و 45/1 % در pH برابر با 93/11. MC3، با این که در ایجاد حالت انتخابی بین کالکوپیریت -اسفالریت به اندازه MC2 موثر نبوده است، اما در بازیابی مس، عملکرد بهتری از MC2 داشته و سبب بهبود بازیابی مس به میزان 2 % شده است. علاوه بر این، کلکتور جدید TC1000 (در مخلوط کلکتوری MC3) که در هیچیک از مطالعات قبلی مورد استفاده قرار نگرفته است، سبب بازیابی و ایجاد حالت انتخابی قابل قبولی برای کالکوپیریت نسبت به اسفالریت و پیریت شد.
  کلیدواژگان: فلوتاسیون انتخابی، کانسنگ مس - روی، تکنار، بهینه سازی، D، optimal
 • علی اکبر عبدالله زاده، حسنا دارابی صفحات 13-24
  با توجه به مزایای سلول های فلوتاسیون ستونی نسبت به سلول های مکانیکی و رویکرد جهانی صنایع فرآوری موادمعدنی برای جایگزین کردن سلول های ستونی به جای مکانیکی، در این تحقیق ابتدا امکان جایگزینی سلول های مکانیکی مرحله ی شستشوی روی کارخانه باما با سلول ستونی با انجام آزمایش هایی با استفاده از ستون فلوتاسیون آزمایشگاهی به قطر 10 و ارتفاع 400 سانتیمتر بررسی شده است. به همین منظور 21 آزمایش با استفاده از روش طراحی آزمایش CCD(Central Composite Design) با در نظر گرفتن چهار عامل ارتفاع کف، دبی بار ورودی، دبی آب شستشو و دبی هوادهی به عنوان متغیرهای ورودی فرآیند و سه عامل عیار، بازیابی و کارایی جدایش روی به عنوان پاسخ، طراحی شد. پس از بررسی اثر متغیرهای فرآیند بر پاسخ ها، بهینه سازی پارامترهای عملیاتی با هدف بیشینه کردن کارایی جدایش روی انجام شد. در شرایط بهینه ارتفاع کف، دبی بار ورودی، دبی آب شستشو و دبی هوادهی به ترتیب برابر با 65 سانتیمتر، 45/3، 65/0 و 3 Lit/min و کارایی جدایش برابر با 94/43% به دست آمد. نتایج آزمایش در شرایط بهینه نشان داد که استفاده از سلول ستونی می تواند سبب 62/3% افزایش در عیار و 22/2% افزایش در بازیابی روی شده و کارایی جدایش نیز به مقدار 75/4% افزایش یابد. سپس با استفاده از این داده ها و روش بزرگ مقیاس کردن فینچ و دابی، یک سلول ستونی به قطر 2 و ارتفاع 12 متر که توسط تیغه گذاری به چهار قسمت تقسیم شده بود برای مرحله اولیه روی کارخانه باما طراحی شد که می تواند جایگزین چهار مرحله سلول های مکانیکی اولیه و شستشوی مجدد موجود شود.
  کلیدواژگان: فلوتاسیون ستونی، کارخانه باما، بزرگ نمایی، روش CCD، سینتیک فلوتاسیون
 • اسماعیل حمزه لو، محمد مسینایی، ناصر مهرشاد صفحات 25-33
  تخمین توزیع اندازه ذره در مراحل مختلف خردایش از جمله مهمترین پارامترها در کنترل فرایند می باشد. روش مرسوم اندازه گیری توزیع اندازه ذره در صنعت آنالیز سرندیست که با توجه به تناژ بالای مواد و درشت بودن ابعاد ذرات کاری دشوار و زمان بر می باشد. هدف از بررسی حاضر، ارزیابی پتانسیل قطرهای معادل مختلف به منظور تخمین توزیع اندازه ذره واقعی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر و شبکه عصبی می باشد. برای انجام آزمایش ها از یک نمونه منیزیت استفاده شد. در مجموع 20 شاخص ابعادی استخراج شده از تصاویر ذرات با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی (PCA) به 4 مولفه کاهش یافته و بهترین شاخص های ابعادی شناسایی شدند. سپس از شاخص های ابعادی بدست آمده از آنالیز مولفه های اصلی به منظور آموزش شبکه عصبی و تخمین توزیع اندازه ذره استفاده شد. نتایج بررسی حاضر نشان داد که تفاوت قابل ملاحظه ای بین منحنی های توزیع اندازه ذره تخمین زده شده توسط شاخص های ابعادی مختلف وجود دارد. قطر کوچک بیضی مساحت معادل، عرض فرت، عرض بهترین مستطیل برازش شده و قطر ماکزیمم دیسک محاطی به ترتیب بهترین شاخص ها به منظور توصیف ابعاد ذرات می باشند. با تلفیق روش آنالیز مولفه های اصلی و شبکه عصبی میتوان تخمین نسبتا دقیقی از توزیع اندازه ذره به دست آورد.
  کلیدواژگان: توزیع انداره ذره، آنالیز سرندی، پردازش تصویر، شبکه عصبی
 • امیر حاجی زاده عمران، غلام عباس پارسا پور، صمد بنیسی صفحات 35-44
  یکی از مشکلات مدار فلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند همانند سایر کارخانه های فرآوری، تغییرات زیاد خصوصیات خوراک ورودی به دلیل تعدد معادن تامین کننده زغال سنگ است. با مدل سازی مدار فلوتاسیون، می توان تغییر پارامترهای متالورژیکی(محتوای خاکستر محصول پرعیار و راندمان) که در نتیجه تغییر خوراک ایجاد می شود را پیش بینی نمود و راهکارهای مناسب برای رسیدن به نتایج مطلوب را از قبل به کار بست. جهت انجام این کار از مدل سینتیکی مرتبه ی اول با ثابت نرخ های توزیع شده بر اساس طبقه های ابعادی استفاده گردید. مشخصات گونه های مختلف خوراک و توزیع زمان ماند در هر ردیف سلول فلوتاسیون پارامترهای اصلی ورودی در این نوع مدل سازی می باشند. زمان ماند متوسط خوراک ورودی در هر کدام از ردیف های فلوتاسیون کارخانه با استفاده از نمک به عنوان ردیاب به ترتیب برای پرعیارکنی اولیه 6/6، رمق گیر 6/9 و پرعیارکنی ثانویه 6/12 دقیقه بدست آمد. با انجام آزمون آزمایشگاهی فلوتاسیون، خوراک به پنج گونه ی غیرخاکستر تندشناورشونده، غیرخاکستر کندشناورشونده، خاکستر تندشناورشونده، خاکستر کندشناورشونده و غیرخاکستر و خاکستر غیرقابل شناور تقسیم گردید. با در نظر گرفتن سهم هر کدام از این گونه ها و ثابت نرخ سینتیک مربوطه، مدل سازی صورت پذیرفت. نتایج اعتبارسنجی مدل نشان داد که با استفاده از این مدل، پارامترهای متالورژیکی کارخانه با دقت خوبی قابل پیش بینی است، بطوریکه با حد اطمینان 95 درصد، اختلاف بین مقادیر واقعی و محاسبه شده ی راندمان، بین 4/1 تا 7/5 درصد و اختلاف بین مقادیر واقعی و محاسبه شده ی محتوای خاکستر محصول، بین 9/0- تا 4/0 درصد بدست آمد.
  کلیدواژگان: زغالشویی، مدل سازی فلوتاسیون، ثابت نرخ سینتیک
 • محمد حیاتی، محمد عطایی، رامین رفیعی، سید محمد اسماعیل جلالی صفحات 45-56
  یکی از مهم ترین مسائل در طراحی و اجرای یک پروژه تونل سازی انتخاب سیستم نگهداری مناسب، به منظور پایداری توده سنگ و کاهش گسترش ناحیه پلاستیسیته در اطراف تونل است. انتخاب سیستم نگهداری تونل ها نقش مهمی در وضعیت اقتصادی و ایمنی دارد. این انتخاب اغلب بر اساس تجربه مهندسان طراح انجام می گیرد، که از دقت کافی برخوردار نبوده و لزوما بهترین انتخاب انجام نمی گیرد. این در حالی است که معیارها و پارامترهای زیادی در انتخاب یک سیستم نگهداری مناسب دخیل هستند. در این تحقیق از روش تحلیل تاکسونومی به عنوان یکی از مهمترین و رایج ترین روش های تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب سیستم نگهداری مناسب تونل ها استفاده شده است. بدین منظور معیارهای هزینه، ضریب اطمینان، کارآیی، زمان نصب، جابه جایی و قابلیت مکانیزاسیون مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از روش عددی تفاضل محدود (FLAC 2D) سیستم های نگهداری گوناگون بر مبنای پارامترهای فنی و پایداری تونل مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس بر اساس معیارهای در نظر گرفته شده، سیستم نگهداری مناسب انتخاب شده است.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چند شاخصه، تاکسونومی، تونل انتقال آب، بهشت آباد، سیستم نگهداری
 • هادی رسولی، حسن مدنی صفحات 57-65
  روش تهویه ی طولی به وسیله ی یک دویل میانی در تونل های دو طرفه استفاده می شود زیرا در تونل های یک طرفه در نیمه ی اول تونل، جهت حرکت وسایل نقلیه با جهت تهویه یکی است و اثر پیستونی ناشی از آن به تهویه کمک خواهد کرد در حالی که در نیمه ی دوم تونل، جهت حرکت وسایل نقلیه در خلاف جهت تهویه اند و اثر پیستونی ناشی از آن مانع تهویه شده و در نتیجه، تمرکز آلودگی در نیمه دوم تونل بیشتر می شود. تهویه ی طولی با استفاده از دویل میانی در تونل های یک طرفه به صورت زوج دویل انجام می گیرد. بدین منظور حوالی مرکز تونل دو دویل یکی برای خروج هوای آلوده و دیگری برای ورود هوای تمیز احداث می شود. منظور از نشت هوا، برآورد مقدار هوای آلوده ای است که به وسیله دویل مکشی خارج نشده و به صورت نشت وارد قسمت دوم تونل می شود. برای بررسی این موضوع با استفاده از روش تحلیلی، این روش تهویه در تونل شماره یک آزادراه تهران-پردیس بررسی و مشخص شد که حدود 6/19 درصد از هوای آلوده نیمه اول تونل وارد قسمت دوم می شود.به منظور بررسی جریان هوا در تونل و نعیین فشار و سرعت در هر نقطه دلخواه از نونل، مدل سه بعدی از تونل به طول 1550 متر با نرم افزار FLUENT تهیه و جریان مغشوش سیال با استفاده از مدل k-ε استانداردشبیه سازی شد. نتایج روش عددی نشان می دهد که سرعت نقطه ای در بعضی قسمت ها از سرعت مجاز تجاوز می کند.
  کلیدواژگان: سیستم تهویه طولی، تونل شماره یک تهران، پردیس، دینامیک سیالات محاسباتی، زوج دویل میانی، نازل ساکار
 • احمدرضا مختاری، مهدی عبدالمالکی، سمیه اکبر صفحات 67-76
  مدل سازی ژئوشیمیایی به روش حوضه آبریز نمونه بر روی داده های حاصل از رسوبات آبراهه ای در بخش مرکزی بریتیش کلمبیا، در طول جغرافیایی حدود°124 تا124° 30 درجه غربی و در عرض جغرافیایی 52° 30 تا 52°50شمالی انجام شده است. در منطقه مورد مطالعه 54 نمونه از رسوبات آبراهه ای در مساحتی حدود 560 کیلومتر مربع برداشت شده و تحت آنالیز 34 عنصری قرار گرفته است. مدلسازی حوضه های آبریز با توجه به مدل ارتفاع رقومی(DEM) و موقعیت مکانی نمونه ها تهیه شده و نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه در سیستم UTMرقومی شده است. غلظت تک عنصری زمینه ناشی از لیتولوژی برای هر حوضه آبریز نمونه، از روش محاسبه میانگین وزن دار تخمین زده شده و سپس غلظت باقیمانده برای هر حوضه آبریز محاسبه شده است. سپس مقادیر مثبت باقیمانده تحت تصحیح اثر رقیق شدگی غلظت ها قرار گرفته اند. انواع معین ذخایر معدنی بوسیله ارتباط چند عنصر با هم مشخص می شوند بنابراین بررسی روابط بین غلظت های تک عنصری تصحیح شده، حضور کانی سازی در منطقه را دقیق تر منعکس می کند.برای بررسی کانی سازی طلا روش چند متغیره پردازش مولفه های اصلی در چهار حالت بر روی داده های تصحیح شده اعمال شده است. منطقه ای که در تمامی نقشه ها مشترک و برجسته است، محدوده معدنیBaez است که وجود کانی سازی طلای نوع اپی ترمال سولفیداسیون پایین در آن اثبات شده که تاییدی بر الگوریتم مدل سازی انجام گرفته در این پژوهش است.
  کلیدواژگان: رسوبات آبراهه ای، مدل سازی ژئوشیمیایی، حوضه آبریز نمونه، اثر رقیق شدگی، بریتیش کلمبیا
 • سهیلا اصلانی، عباس بحرودی، رعنا اسماعیل پور صفحات 77-85
  هدف ازمطالعه حاضر بررسی توانمندی در پتانسیل یابی مواد پوزولانی و ارزیابی آن ها جهت کاربرد صنعتی در منطقه طارم در محدوده استان زنجان می باشد. برای این منظور یکی از مناطق دارای پتانسیل مواد پوزولانی که در بررسی های گذشته مشخص شده بود، انتخاب شد و با انجام عملیات صحرایی و نمونه برداری مورد اکتشاف قرار گرفت. نمونه ها به ترتیب مورد مطالعات پتروگرافی، XRD، آنالیز شیمیایی، آزمایش های فیزیکی و در نهایت اکتیویته پوزولانی قرار گرفتند. بر اساس نتایج مطالعات پتروگرافی، 5 نمونه مناسب و مستعد بعنوان مواد پوزولانی تشخیص داده شدند. در آزمایش های فیزیکی انجام شده نیز انطباق مناسبی بین نمونه ها و استاندارد های موجود برای مواد پوزولانی مشاهده شد. اما در مرحله نهایی با انجام آزمایش های اکتیویته پوزولانی نمونه ها استاندارد های لازم را کسب نکردند، به دلیل این که ترکیب توف های منطقه عموما داسیتی و آندزیتی بودند، سنگ های منطقه علیرغم داشتن دگرسانی زئولیتی و SiO2 کافی، برای استفاده به عنوان ماده پوزولانی مناسب شناخته نشدند.
  کلیدواژگان: پوزولان طبیعی، سیمان، اکتیویته پوزولانی، دگرسانی زئولیتی، آنالیز شیمیایی
 • مقایسه روش های مختلف تعیین سایندگی سنگ ها
  محمد تقی همزبان، حسین معماریان، جمال رستمی صفحات 87-106
  در حال حاضر، بخش عمده ای از فضاهای زیرزمینی عمرانی و معدنی، بوسیله دستگاه های حفاری مکانیزه احداث می شوند. همچنین، حفر گمانه های ژئوتکنیکی، معدنی و چاه های نفت و گاز، حاصل نفوذ مته به داخل سنگ است. کارآیی چنین تجهیزاتی به شدت نیازمند شناخت کامل شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی زمین پیش روست. یکی از پارامترهای مهم در تخمین عمر مته ها، هزینه ها و ارزیابی کارآیی عملیات حفاری مکانیزه، ویژگی های سایشی زمین است. در این مقاله، روش های مختلف آزمایش قابلیت سایندگی سنگ ها به اختصار مرور شده است. در ادامه با معرفی یک سیستم امتیازبندی ساده برای روش های مختلف، کارآیی آنها در ارتباط با ارزیابی سایش در دیسک های برنده یک TBM برآورد شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهند که با وجود کاستی های قابل توجه در روش های ارزیابی ظرفیت سایشی سنگ ها، می توان آزمایش سرشار را به عنوان یک روش کم هزینه و نسبتا کارآمد به کار برد. همچنین در صورت درک مناسب این کاستی ها، می توان در رفع آن ها تلاش نموده و نتایج قابل اطمینان تری به دست آورد.
  کلیدواژگان: سنگ، حفاری مکانیزه، TBM، ظرفیت سایشی، آزمایش سایش، آزمایش سرشار
|
 • S.M.J. Koleini, F. Soltani, M. Abdollahy Pages 1-11
  In this research، optimization and modeling of chalcopyrite-sphalerite-pyrite selective flotation of TAKNAR Cu-Zn ore with 2. 91% Zn and 1. 26% Cu conducted by using D-Otimal method of experiments design. Process input factors were: A) four mixed collector types (MC1، MC2، MC3 and MC4)، B) Tow depressant systems: (CuCN (60 g/t) – ZnSO4 ((200-500 g/t)) system and dextrin – ZnSO4 system) and C) pH (8-12). According to the results obtained from experiments، quadratic model for both Cu and Zn recovery and linear model for pyrite content in Cu concentrate were selected. For both Cu and Zn recovery responses، the mixed collector type factor was the most important one and for pyrite content، pH was the most important factor. In optimum flotation conditions، Cu recovery، Zn recovery and pyrite content were 89. 04%، 25. 3% and 2. 02% respectively، with MC2 as mixed collector، dextrin as pyrite depressant، ZnSO4 dosage of 500 g/t and pH=11. 35. When ZnSO4 consumption was minimized، Cu recovery، Zn recovery and pyrite content were 88. 94%، 31. 24% and 1. 45% in pH=11. 93. Meanwhile MC3 wasn’t as effective as MC2 in selectivity between chalcopyrite، sphalerite and pyrite، it had better performance for Cu recovery and increased Cu recovery approximately 2%. (MC1=SIPX+Aero3477، MC2=SIPX+Aero238، MC3=SIPX+TC1000 و MC4=SIPX+X231)
  Keywords: Sequential flotation, Cu, Zn ore, Taknar, Optimization, D, optimal
 • A.A. Abdollahzadeh, H. Darabi Pages 13-24
  Due to the advantages of column flotation cells compared to mechanical ones and the tendency of mineral processing industry to replace them، in this research the possibility of replacing the mechanical cells of Bama Zn cleaner stage with a column cell investigated using alaboratory column with 10 cm diameter and 400 cm height. For this purpose، 21 feasibility tests were designed using CCD method of experiments design. Four input factors including froth height، feed flow rate، wash water flow rate and aeration flow rate and three responses including grade، recovery and separation efficiency of Zn were considered. The influence of input factors on obtained responses investigated. Optimization of operational factors aimed at maximizing the Zn separation efficiency. In optimum conditions، froth height، feed flow rate، wash water flow rate، aeration flow rate and separation efficiency were 65 cm، 3. 45 L/min، 0. 65 L/min، 3 L/min and 43. 94 %، respectively. Results in optimum conditions showed that the performance of column flotation resulted in increasing 3. 62% in grade، 2. 22% in Zn recovery and 4. 75% in separation efficiency. In addition، using the obtained data، a column flotation cell for Zn cleaner stage of Bama plant with 2 m diameter and 12 m height was designed، which is divided into 4 parts. This column could be replaced to 4 stages of mechanical cleaner and re-cleaner mechanical cells of Bama plant.
  Keywords: Column flotation, Bama plant, Scale up, CCD method, Flotation kinetic
 • E. Hamzelo, M. Masinaei, N. Mehrshad Pages 25-33
  The technological development in manufacturing and installation of new optical sensors for hyperspectral image acquisition، which collect images in order of hundreds of spectral bands، have been used for remote sensing of the rocks and minerals in recent years. The aim of this study is to evaluate Hyperion hyperspectral data for mapping of hydrothermally altered areas and iron oxides bearing areas related to porphyry copper ore deposits. The study area is located in Urumiyeh-Dokhtar magmatic belt that hosts many important porphyry copper deposits such as Darrehzar and Sar Cheshmeh، which are located southwest of Kerman city. The spectra are extracted from images using pixel Purity Index method. These spectra were used for recognition of different hydrothermal alteration zones، using spectral angle mapper. The hydrothermal alteration and iron oxide minerals were mapped and validated through field checking.
  Keywords: Hyperion, hyperspectral sensor, hydrothermal alteration, SAM
 • Pages 35-44
  One of problems of the flotation circuit of the Zarand coal washing plants like other processing plants is the wide variations in feed characteristics. By modeling flotation circuit، the effect of feed variation on the metallurgical parameters (yield and ash content) could be predicted and necessary measures could then be taken to achieve the desired targets. To perform this task، the first order kinetics model with distributed rate constants based on particles size classes was used. The characteristics of feed species and pulp residence time distribution in each flotation bank are among the main variables involved in the modeling. A tracer method using salt was utilized to determine the pulp residence time distribution. The average residence times for rougher، scavenger، and cleaner stages were found to be 6. 6، 9. 6 and 12. 6 min، respectively. Based on flotation tests، the feed was grouped into five species namely، fast-floating non-ash، slow floating non-ash، fast floating ash، slow floating ash، and non-floating ash and non-ash. Modeling was performed considering the contribution of each species and corresponding rate constants. The verification of the modeling results indicated that estimated metallurgical parameters were in good agreement with the plant data. It was found that with a 95% confidence the absolute difference between the calculated and plants values were 1. 37-5. 7% for yield and -0. 9-0. 4 % for the concentrate ash content.
  Keywords: Coal washing, Modeling flotation, Kineticsconstant
 • M. Hayati, M. Ataei, R. Rafiei, S.M.E. Jalali Pages 45-56
  One of problems of the flotation circuit of the Zarand coal washing plants like other processing plants is the wide variations in feed characteristics. By modeling flotation circuit، the effect of feed variation on the metallurgical parameters (yield and ash content) could be predicted and necessary measures could then be taken to achieve the desired targets. To perform this task، the first order kinetics model with distributed rate constants based on particles size classes was used. The characteristics of feed species and pulp residence time distribution in each flotation bank are among the main variables involved in the modeling. A tracer method using salt was utilized to determine the pulp residence time distribution. The average residence times for rougher، scavenger، and cleaner stages were found to be 6. 6، 9. 6 and 12. 6 min، respectively. Based on flotation tests، the feed was grouped into five species namely، fast-floating non-ash، slow floating non-ash، fast floating ash، slow floating ash، and non-floating ash and non-ash. Modeling was performed considering the contribution of each species and corresponding rate constants. The verification of the modeling results indicated that estimated metallurgical parameters were in good agreement with the plant data. It was found that with a 95% confidence the absolute difference between the calculated and plants values were 1. 37-5. 7% for yield and -0. 9-0. 4 % for the concentrate ash content.
  Keywords: Coal washing, Modeling flotation, Kineticsconstant
 • H. Rasouli, H. Madini Pages 57-65
  Generally the one middle shaft-longitudinal ventilation not used at sideway tunnels. Because، at the first half of thetunnel، direction of the moving of vehicles is same as the direction of ventilation and the piston effect will help ventilation، while at the second half، direction of moving vehicles is opposite to direction of ventilation، and the piston effect prevents ventilation. So، the second half of the tunnel is much polluted. Therefore the application of longitudinal ventilation with middle shaft in the sideway tunnels is implemented using twin middle shaft. So two devils are constructed in the center of the tunnel. The first one for pollutants exhaustion and the other for fresh air entrance. In this paper the possibility of using middle shaft in the ventilation system of Tehran-Pardis freeway number 1 tunnel is studied using analytical method. The tunnel’s air flow-rate is calculated using numerical method. So the 3- dimensional model of tunnel with 1550 length using FLUENT software is developed، and turbulence flow-rate is simulated using k-ε model. The results show that in some places، the local speed exceeds permitted speed. Therefore the proposed analytical method successively could be used for this purpose.
 • A.R. Mokhtari, M. Abdolmaleki, S. Akbar Pages 67-76
  Geochemical modeling by sample catchment basin approach has been exercised on stream sediment samples in central British Columbia، located between 124˚ - 124˚ 30΄ (W) and 52˚ 30΄- 52˚ 50΄ (N). In the study area 54 stream sediment samples are collected over 560 square kilometer and are chemically analyzed for 34 elements. Digital Elevation Model (DEM) and geographical position of the samples are used for sample catchment delineation and geological maps are digitized for further processing in UTM system. Background concentrations for elements of interest are calculated for each catchment by weighted average method and then residuals are calculated for the each catchment. In the next step، the positive residual are corrected for dilution effect. Due to multivariate nature of the geochemical data، multivariate techniques are employed in this study for more clear definition of anomalies related to gold mineralization. The results of this research have highlighted the «Baez» area in northeast in which occurrence of low sulphidation epithermal gold mineralization has been proven and this has verified the modeling and algorithm practiced in this research.
  Keywords: Stream Sediment, Geochemical Modeling, Sample Catchment Basin, Dilution Effect, British Columbia
 • S. Aslani, A. Bahroodi, R. Esmaeilpour Pages 77-85
  The main purpose of this study is to investigate experimentally the quality of Pozzolanic prospects hosted in the Eocene pyroclatic succession of the Tarum magmatic range in the Zanjan province، northwest Iran. These prospects were discovered regionally in our previous work using Mineral Potential Mapping، MPM، as an integrated exploration method، consisting of the remote sensing analysis، geologic data، field observation and GIS modeling. During our previous study، some rock samples were collected for the detailed laboratory examinations. Regarding our plan، the samples have been analyzed using Petrography، XRD، XRF، physical tests and pozzolanic activity respectively. The careful petrography studies indicated five possible samples as suitable and promising targets. Further، the results of the physical tests suggest an appropriate conformity between the samples and international standards for evaluating the pozzolanic samples. Though، the samples could not meet the required standards for the pozzolanic activation test. Our further examination indicated that the combination of tuffs of the area from which the samples have been taken were generally andesitic. However، this study characterized that despite existence of some glass phase and also zeolite indications، the discovered pozzolanic prospects may not be suitable for industrial consume to produce the pozzolanic cement
  Keywords: Natural pozzolanic, Cement, Zeolite alteration, XRD
 • Comparison of various rock abrasivity testing methods
  M.T. Hamzaban, H. Memarian, J. Rostami Pages 87-106
  Presently، a large number of civil and mining openings are excavated by mechanized machines. Similarly، geotechnical and mining boreholes as well as oil and gas wells are drilled as a result of penetrating bits in rock. The efficiency of such devices requires a full understanding of geological and geotechnical conditions of the working environment. One of the most important parameters in estimating costs and efficiency of mechanized excavation is wear properties of rock. In this paper، different rock abrasivity testing methods are briefly reviewed Furthermore، by introduction of a simple rating system for various methods، their efficiency، in relation to evaluation of wear in disk cutters of TBMs، is estimated. Based on the results، the Cerchar test can be used as a low cost and relatively efficient method to evaluate abrasivity of rocks. However، investigations showed that Cerchar method، despite its relative high efficiency، has significant shortcomings in evaluating the abrasive capacity of rock.
  Keywords: Rock, mechanized excavation, TBM, abrasive capacity, abrasivity testing, Cerchar test