فهرست مطالب

به زراعی کشاورزی - سال پانزدهم شماره 3 (پاییز 1392)
 • سال پانزدهم شماره 3 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/14
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علیرضا ترابی، حسن فرحبخش، غلامرضا خواجویی نژاد صفحات 1-14
  به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و مقادیر مختلف سوپرجاذب زئولیت بر عملکرد، اجزای عملکرد و محتوای نسبی آب سورگوم (Sorghum bicolor L.)، آزمایشی با استفاده از طرح کرت های خرد شده در مکان و زمان و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی 90 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، انجام شد. رژیم های مختلف آبیاری (100، 80، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی) به کرت های اصلی و مقادیر مختلف سوپرجاذب زئولیت (صفر، 150 و300 کیلوگرم در هکتار) به کرت های فرعی اختصاص داده شدند. نتایج نشان داد همه صفات مورد بررسی (علوفه تر و خشک، ارتفاع بوته، محتوای نسبی آب و...) به جز تعداد گره در بوته تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری قرار گرفتند؛ همچنین، تمام صفات به جز ارتفاع، محتوای نسبی آب در مرحله اول و سرعت رشد در مراحل اول و چهارم نمونه گیری تحت تاثیر سوپرجاذب قرار گرفتند، به طوری که، بیشترین مقدار صفات اندازه گیری شده از سطح 300 کیلوگرم سوپرجاذب در هکتار به دست آمد. اثر متقابل آبیاری×سوپرجاذب×برداشت در مورد علوفه تر معنی دار شد. بیشترین عملکرد علوفه تر از برداشت دوم و آبیاری 100 درصد ظرفیت زراعی با کاربرد 300 کیلوگرم زئولیت در هکتار به دست آمد. به طور کلی می وان نتیجه گیری کرد که مصرف سوپرجاذب در سطح 300 کیلوگرم در هکتار در سطوح آبیاری کمتر از ظرفیت زراعی به افزایش 20 درصدی عملکرد منجر می شود.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، زئولیت، سرعت رشد، سورگوم، محتوای نسبی آب
 • حسن حاج نجاری، محیالدین پیرخضری*، داریوش آتشکار صفحات 15-26

  کاربرد پایه های رویشی به منظور افزایش کمی و کیفی باغ های سیب ضروری است. آسان سازی فنون تکثیر پایه های رویشی و جلوگیری از افزایش هزینه ها اثر مثبت بر روند توسعه باغ های پایه مالینگ دارد. این آزمایش به منظور بررسی امکان استفاده از سر شاخه های پایه های رویشی بالای محل پیوند و کاهش ضایعات پایه های سربرداری شده پس از پیوند و بررسی اثرات تیمارهای مختلف جایگاه قلمه در بخش های مختلف انتهایی، میانی و پایینی شاخه، غلظت های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید در دو سیستم تکثیری خزانه و گلخانه انجام شد و متغیرهای ریخت زایی مثل درصد ریشه زایی، درصد کالوس زایی، تعداد ریشه، طول ریشه و میزان کالوس در دو پایه رویشی مالینگ مرتون [106، 111] ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که بین تیمارهای سیستم تکثیر، جایگاه قلمه، نوع پایه و غلظت IBA اختلاف معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین ها نشان داد که سیستم تکثیر قلمه در خزانه به صورت غیرقطبی با 77/28 درصد ریشه زایی نسبت به سیستم تکثیر گلخانه ای با 19/22 درصد ریشه زایی تفاوت معنی داری دارد. همچنین، قدرت ریشه زایی پایه مالینگ مرتون 106 با 82/38 درصد نسبت به پایه مالینگ مرتون 111 با 4/12 درصد ریشه زایی به طور معنی داری بیشتر بود. غلظت 2500 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید با 38/33 درصد، نسبت به سایر سطوح دارای بیشترین میزان ریشه زایی بود.

  کلیدواژگان: اکسین، تکثیر غیرجنسی، شرایط کشت، خزانه، کالوس زایی
 • محمد سعید حسنوندی، مسعود رفیعی، عظیمه باقری صفحات 27-37
  تجزیه و تحلیل رشد، روش کاربردی و با ارزشی در بررسی کمی رشد، نمو و تولیدگیاهان زراعی به شمار می رود. به منظور مطالعه اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر شاخص های مهم فیزیولوژیک رشد گیاه گلرنگ (رقم IL111)، آزمایشی در قالب کرت های خرد ده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 871386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، واقع در شهرستان خرم آباد، اجرا شد. تیمارها شامل کود نیتروژن به عنوان عامل اصلی در سه سطح (0N1=، 75N2= و 150N3= کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و تراکم بوته به عنوان عامل فرعی در سه سطح (40D1=، 50D2= و 60D3= بوته در متر مربع) بودند. به منظور بررسی دقیق تر از شاخص درجه روز رشد برای برازش منحنی های شاخص رشد استفاده شد و با استفاده از مدل های رگرسیونی غیرخطی برای هر کدام از شاخص های رشد مدل مناسب انتخاب شد. نتایج بررسی شاخص های رشد نشان داد کاربرد نیتروژن سبب افزایش شاخص هایی نظیر سطح برگ، تجمع ماده خشک و سرعت رشد محصول شد، اما سرعت جذب خالص در آن کاهش یافت. با افزایش تراکم بوته شاخص هایی نظیر سطح برگ و تجمع ماده خشک به علت خاصیت شاخه دهی گلرنگ دچار تغییر زیادی نشد، اما سرعت رشد محصول و سرعت جذب خالص در گیاه کاهش پیدا کرد.با توجه به مجموع نتایج می توان این گونه اظهار کرد که کاربرد نیتروژن در مقایسه با تغییرات تراکم بوته، اثر بیشتر و مثبت تری بر شاخص های فیزیولوژیک رشد در گیاه گلرنگ داشته است.
  کلیدواژگان: تراکم بوته، رگرسیون غیرخطی، سطح برگ، شاخص های فیزیولوژیک رشد، نیتروژن
 • علیرضا مشرفی عراقی، روح انگیز نادری، مصباح بابالار، محمدرضا طاهری صفحات 39-51
  بنت القنسول (Euphorbia pulcherrima) گیاهی گلدانی است که براکته های رنگین آن در روزهای کوتاه تشکیل می شود. در این تحقیق، تاثیر نسبت های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر خصوصیات کمی و کیفی بنت القنسول مطالعه شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. گیاهان بنت القنسول با نسبت های مختلف آمونیوم به نیتروژن کل صفر، پنج صدم، یک دهم و شانزده صدم میلی اکی والان در لیتر تغذیه شدند. سپس، در پایان آزمایش خصوصیات رویشی، وزن تر و خشک اندام های هوایی و ریشه، شاخص کلروفیل و غلظت عناصر معدنی ارزیابی شدند. بررسی کلی نتایج نشان داد که محلول های غذایی با نسبت های مختلف آمونیوم به نیتروژن کلتاثیر معنی داری (01/0≥P) بر خصوصیات کمی و کیفی بنت القنسول داشت. به طوری که، حداکثر سطح براکته و برگ در نسبت آمونیوم به نیتروژن کلپنج صدم میلی اکی والان در لیتر و حداقل در نسبت شانزده صدم میلی اکی والان در لیتر به دست آمد. نسبت بالاتر از پنج صدم میلی اکی والان در لیتر آمونیوم به نیتروژن کل سبب تاخیر در تشکیل براکته و کاهش ماندگاری گل شد. همچنین، تاثیر تیمارها بر وزن تر و خشک براکته، برگ، ساقه، ریشه و میزان نیتروژن برگ معنی دار بود. بنابر این، با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد، نسبت تغذیه آمونیوم به نیتروژن کل برابر پنج صدم سبب بهبود شاخص های تولید گیاه بنت القنسول شد.
  کلیدواژگان: آمونیوم، براکته، سیاتیوم، کلروفیل، نیترات
 • سید مجید موسوی، زهرا احمدآبادی صفحات 53-63
  برای مقایسه پتانسیل کودهای آلی لجن فاضلاب با کمپوست زباله شهری از نظر ورود عناصر ریزمغذی به خاک، تحقیقی به صورت کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه اجرا شد. تیمارهای کودی به عنوان عامل اصلی و شامل کود شیمیایی، کودهای آلی(20 و40 تن لجن فاضلاب در هکتار، 20 و40 تن لجن فاضلاب در هکتار+50 درصد کود شیمیایی، 20 و 40 تن کمپوست در هکتار، 20 و 40 تن کمپوست در هکتار+50 درصد کود شیمیایی) و شاهد بودند. عامل فرعی (سال های مصرف) شامل 3 تیمار (1، 2 و 3 سال کوددهی) بود. نتایج نشان داد که تیمارهای کودی و سال های مصرف کود، هر دو به طور معنی داری انباشت عناصر ریزمغذی در خاک را از نظر کل و قابلیت جذب افزایش داد و تاثیر تیماری کودی لجن فاضلاب بیشتر بود. بالاترین میزان آهن کل و قابل جذب، روی کل و قابل جذب، منگنز کل و مس کل در سطوح کودی لجن فاضلاب به دست آمد و بیشترین منگنز و مس قابل جذب به ترتیب در تیمارهای 3 سال کاربرد 40 تن کمپوست و 20 تن کمپوست+50 درصد کودشیمیایی حاصل شد.
  کلیدواژگان: خاک، سال های مصرف، عناصر ریزمغذی، کمپوست، لجن فاضلاب
 • سهیلا جواهری، حسین زارعی، علیرضا موحدی نایینی، قربانعلی روشنی صفحات 65-76
  یکی از فاکتور های مهم موفقیت احداث چمن، وضعیت مناسب بستر کشت آن است؛ در این بررسی تاثیر چند بستر کشت (1. خاک برگ، 2.پوسته برنج، 3. کود دامی، 4. کمپوست قارچ، 5. مخلوط خاک برگ، پوسته برنج و کمپوست قارچ (مخلوط 1)، 6. مخلوط خاک برگ، پوسته برنج و کود دامی (مخلوط 2)، هر یک به نسبت 1:1:1 به همراه 7. تیمار شاهد) در سه سطح فشردگی (غلتک با وزن های 36، 56 و 76 کیلوگرم) بر میزان برخی از فاکتور های رشدی چمن اسپورت در فصل بهار بررسی شد. بدین منظور آزمایشی، در سال 1387، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت طرح بلوک های نواری با سه تکرار اجرا شد. طبق نتایج این بررسی، اثر متقابل تیمار های کودی و فشردگی در برخی صفات مورد اندازه گیری معنی دار شد، به طوری که بیشترین میزان کلروفیل و نیز ارتفاع گیاه در هر سه سطح فشردگی، در تیمار مخلوط 2 و کمترین میزان در تیمار شاهد مشاهده شد. همچنین، در هر سه سطح فشردگی، تیمار شاهد بیشترین و تیمار های مخلوط 2 و کود دامی کمترین میزان ماده خشک را به خود اختصاص دادند. در اندازه گیری سرعت پوشش، تراکم و سبزینگی چمن، اثر متقابل تیمار های کودی و فشردگی معنی دار نشد و تیمار های کمپوست قارچ و مخلوط 2 به ترتیب بیشترین سرعت پوشش و سبزینگی را نسبت به سایر تیمار های کودی نشان دادند. به طور کلی مواد آلی به علت تاثیرات سازنده ای که بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی دارند، باید به عنوان یکی از ارکان مهم باروری خاک به آن ها توجه شود.
  کلیدواژگان: تراکم، سرعت پوشش، غلتک، کود آلی، کیفیت ظاهری
 • عرفان سپهوند، علی مومن پور، علی ایمانی، محمود قاسم نژاد صفحات 77-101
  این آزمایش، به منظور بررسی برخی خصوصیات رویشی و زایشی درخت و صفات مربوط به کمیت و کیفیت میوه و مغز و همبستگی بین آن ها در 80 ژنوتیپ بادام انجام شد. صفات کیفی در این آزمایش براساس توصیف نامه بادام اندازه گیری و به آن ها کد داده شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ ها از نظر وزن میوه، خشک میوه و مغز و نسبت مغز به خشک میوه با یکدیگر دارای اختلاف معنی داری بودند. ژنوتیپ شماره 169 به عنوان ژنوتیپ بسیار دیرگل تشخیص داده شد. وزن میوه با پوست سبز، خشک میوه و مغز در ژنوتیپ شماره 169 به ترتیب 50/12، 75/4 و 28/1 گرم بود. خشک میوه و مغز این ژنوتیپ از لحاظ کیفی دارای شرایط مطلوبی بود. مغز این ژنوتیپ، شیرین، دارای چروکیدگی و کرک کم بود که این صفات از نظر بازار پسندی و تجاری بسیار مهم هستند. نتایج حاصل از همبستگی بین صفات نشان داد که اندازه و وزن میوه دارای پوست سبز، اندازه و وزن خشک میوه، اندازه و وزن مغز به صورت دو طرفه با همدیگر در سطح 1 درصد همبستگی معنی دار مثبتی داشتند. همچنین، طعم مغز نیز با میزان کرک، چین و چروک و شدت رنگ مغز همبستگی منفی معنی داری نشان داد. نتایج حاصل از تجزیه کلاستر براساس تمام صفات اندازه گیری شده، ارقام را در فاصله اقلیدسی 25، به 2 گروه اصلی تقسیم بندی کرد. با کاهش فاصله اقلیدسی از 25 به 5 ژنوتیپ ها در 8 گروه اصلی تقسیم بندی شدند. از عوامل مهم تفکیک کلاسترهای اصلی در این تحقیق، صفاتی همچون ارتفاع، قدرت رشد رویشی و عادت رشد درختان، اندازه میوه سبز، خشک میوه و مغز، میزان نرمی و سختی پوست چوبی خشک میوه بودند.
  کلیدواژگان: بادام، صفات کمی، صفات کیفی، همبستگی و تجزیه کلاستر
 • مریم تاتاری، سید اصغر موسوی صفحات 103-115
  با توجه به مشکلات ناشی از کاربرد پایه های بذری و غیر یکنواخت در باغ های درختان میوه هسته دار، استفاده از پایه های یکنواخت و سازگار با این درختان الزامی است. به منظور تعیین بهترین محیط کشت، ریزنمونه های جوانه انتهایی و جوانه های جانبی پایه های تترا، نماگارد و GF677 در اواسط بهار تهیه شدند و پس از گندزدایی، در شرایط درون شیشه ای روی محیط های کشت MS تغییر یافته، WPM و Knop هر کدام دارای 6/0 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین و 01/0 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید قرار گرفتند. این پژوهش به صورتآزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار و چهار نمونه در هر تکرار به اجرا درآمد. طبق نتایج، پایه های تترا، GF677 و نماگارد به ترتیب بیشترین تعداد گیاهچه را تولید کردند. پایه نماگارد در محیط کشت Knop، هیچ پرآوری را به همراه نداشت. ریزنمونه های نماگارد در این محیط کلروز شدند. این محیط کشت به ایجاد کلروز در گیاهچه های حاصل از ریزنمونه تترا منجر شد. ریزنمونه های هر سه پایه در محیط MS تغییر یافته، بیشترین تعداد و طول گیاهچه را تولید کردند، بنابراین، تیمار ترکیب تنظیم کننده های رشد روی محیط MS تغییر یافته ارزیابی شد. به منظور تعیین بهترین ترکیب تنظیم کننده های رشد، سه ترکیب مختلف ارزیابی و بررسی شد. ترکیب هورمونی 6/0 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین و 01/0 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید، بیشترین تعداد و طول گیاهچه را تولید کردند. افزایش غلظت تنظیم کننده های رشد به میزان 8/0 و 1 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین و 1/0 و 5/0 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید به شیشه ای شدن و تولید کالوس در پایه GF677 منجر شد. در هر سه ریزنمونه بیشترین تعداد ریشه و درصد ریشه زایی در محیط MS تغییر یافته با 1 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید حاصل شد. پایه تترا بیشترین تعداد و طول ریشه را تولید کرد.
  کلیدواژگان: پایه های هسته داران، پرآوری، تنظیم کننده های رشد گیاهی، ریشه زایی، محیط کشت
 • علی سرخوش، محمد ابوطالبیان صفحات 117-128
  به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ مزرعه ای بذر و تقسیط کود نیتروژنی بر کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت سینگل کراس 704 این پژوهش در سال 1390 به روش فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی اسدآباد اجرا شد. تیمارها شامل پرایم مزرعه ای بذر در سه سطح (پرایم با آب، پرایم با محلول روی و بدون پرایم) و زمان مصرف کود نیتروژنه با پنج سطح (شامل بدون کاربرد، کاربرد یک، دو، سه و چهار مرحله ای) بود. نتایج نشان داد میزان نیتروژن دانه در پرایم با محلول روی و کاربرد چهار مرحله ای کود نیتروژن به بالاترین میزان، 6/1 درصد، رسید. بیشترین عملکرد دانه در تیمار ترکیبی کاربرد سه مرحله ای کود نیتروژن و پرایم با محلول روی (10769 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد که نسبت به تیمار بدون پرایم و مصرف نکردن کود نیتروژن، 77 درصد افزایش داشت. در این تحقیق پرایم کردن و کاربرد تقسیطی کود نیتروژن سبب کاهش شاخص برداشت شد. پرایم کردن بذر باعث افزایش 7/32، 6/19 و 30 درصدی شاخص های کارایی زراعی نیتروژن، عامل جزئی سودمندی نیتروژن و کارایی بازیافت نیتروژن دانه نسبت به تیمار شاهد شد. کاربرد سه مرحله ای نیتروژن نیز سبب افزایش 6/117، 6/23 و 450 درصدی شاخص های مذکور نسبت به کاربرد یک مرحله ای کود نیتروژن شد.
  کلیدواژگان: پرایمینگ مزرعه بذر، ذرت سینگل کراس 704، عامل جزئی سودمندی نیتروژن، کارایی بازیافت نیتروژن، کارایی زراعی نیتروژن
 • علیرضا برجیان بروجنی، امیر هوشنگ جلالی صفحات 129-140
  حبوبات از جمله گیاهانی هستند که توانایی تثبیت نیتروژن را دارند و جایگاه ویژه ای را در تناوب های زراعی به خودشان اختصاص داده اند. به منظور مقایسه ویژگی های زراعی 5 لاین امید بخش لوبیا چیتی با 2 رقم شاهد صدری و محلی خمین مطالعه ای، در سال زراعی 911390، در 3 شهرستان فریدون شهر، دهاقان و سمیرم استان اصفهان انجام شد. از طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار برای اجرای پژوهش استفاده شد. در منطقه فریدون شهر عملکرد دانه لاین های KS21191، E9 و E10 به ترتیب با 3035، 3412 و 3455 کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی داری با رقم شاهد صدری نداشت، اما به ترتیب 37، 8/21 و 3/20 درصد کمتر از رقم محلی خمین بود. در منطقه دهاقان عملکرد تمام لاین های امید بخش به طور معنی داری کمتر از 2 رقم شاهد بود. در منطقه سمیرم لاین های امید بخش E9 و E10 به ترتیب با عملکردهای 2900 و 2720 کیلوگرم در هکتار عملکردهایی معادل 2 رقم شاهد داشتند. تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف دو جزء مهم عملکرد بودند که بخش شایان توجهی از تفاوت عملکرد ژنوتیپ ها را توضیح دادند. روند تغییرات شاخص برداشت در 2 منطقه فریدون شهر و دهاقان یکسان بود و رقم محلی خمین در این 2 منطقه به ترتیب با شاخص برداشت 8/42 و 8/38 درصد، بالاترین مقادیر شاخص برداشت را داشت. در منطقه سمیرم، شاخص برداشت ارقام صدری، خمین و لاین های E9 و E10 به ترتیب برابر بود با 1/37، 8/36، 8/35 و 5/36 درصد. با توجه به نتایج، عملکرد لاین های E9 و E10 در هر 2 منطقه فریدون شهر و سمیرم و عملکرد لاین KS21191 فقط در منطقه فریدون شهر می تواند با عملکرد ارقام شاهد برابری کند و لاین های امید بخش مناسب شهرستان سمیرم نبود.
  کلیدواژگان: تعداد غلاف در بوته، رقم، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، وزن دانه
 • آویشن طاهرخانچی، غلام علی اکبری، سید علی محمد مدرس ثانوی، مجید قربانی جاوید صفحات 141-153
  به منظور ارزیابی تاثیرات کودهای زیستی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک سویا تحت تنش کم آبی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، در سال 1390، در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در این بررسی سه رژیم آبیاری شامل شرایط بدون تنش (40 درصد تخلیه رطوبت)، تنش متوسط (60 درصد تخلیه رطوبت) و تنش شدید (80 درصد تخلیه رطوبت) و چهار روش کاربرد مخلوطی از ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم روی گیاه یا بذر بررسی شدند. نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد و اجزای عملکرد در شرایط بدون تنش و محلول پاشی باکتری بر روی برگ به علاوه مایه زنی بذر به دست آمد. حداکثر فعالیت آنزیم کاتالاز مربوط به تیمار تنش متوسط همراه با محلول پاشی برگ به علاوه مایه زنی بذر بود. همچنین، بیشترین میزان غلظت پرولین در تیمار تنش شدید بدون استعمال باکتری به دست آمد که نسبت به کمترین حالت، سه برابر اختلاف نشان داد. نتایج این تحقیق به طور کلی نشان داد که هرچند کاربرد کود زیستی در شرایط تنش متوسط توانست از تاثیرات مخرب تنش و تا حدی از کاهش عملکرد جلوگیری کند، در تنش شدید فقط هزینه تولید را افزایش داد و نتوانست بر عملکرد اثر افزایشی چشمگیری داشته باشد.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، تنش کم آبی، سویا، عملکرد دانه، کود زیستی
 • علی اکبر قاسمی، حسن حمیدی، جابر آروس، علی معصومی صفحات 155-169
  بهمنظور بررسی تاثیرات توام تنش شوری حاصل از کلرید سدیم و کلرید کلسیم و دما بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis)، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با پتانسیل های مختلف اسمزی (صفر، 3-، 6- و 9- بار) در دماهای متفاوت، 20، 25، 30 و 35 درجه سانتی گراد، با سه تکرار در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، در سال 1389، انجام شد. در این تحقیق صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و بنیه بذر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد اثر سطوح مختلف نمک، پتانسیل اسمزی و دما بر همه صفات مورد مطالعه بسیار معنی دار شد. مقایسه میانگین ها برای صفات درصد و سرعت جوانه زنی نشان داد که نمک کلرید کلسیم به ترتیب با 63 درصد و 11/7 نسبت به کلرید سدیم با 50 درصد و 70/1 اختلاف معنی داری داشت. بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی در تیمار کلرید کلسیم و پتانسیل اسمزی 3- بار با دمای 25 درجه سانتی گراد مشاهده شد. بیشترین طول ریشه چه و بنیه بذر نیز در تیمار کلرید کلسیم و پتانسیل اسمزی 3- بار با دمای 20 درجه سانتی گراد مشاهده شد. بیشترین طول ساقه چه در تیمارهای کلرید سدیم و کلرید کلسیم با پتانسیل اسمزی شاهد (آب مقطر) و دمای 30 درجه سانتی گراد وجود داشت. به طور کلی با افزایش پتانسیل اسمزی و نیز دمای بالاتر از 30 درجه سانتی گراد همه صفات در هر دو محلول نمک به طور معنی داری کاهش یافت. با وجود این اثرات سوء، افزایش دماهای بالا در نمک کلرید سدیم به مراتب بیشتر از کلرید کلسیم بود. بررسی پاسخ گیاه زوفا به سطوح مختلف تنش شوری و دما در مرحله جوانه زنی، کشاورزان را در استقرار و تولید مطلوب آن یاری خواهد کرد.
  کلیدواژگان: تنش شوری، درجه حرارت، کلرید سدیم، کلرید کلسیم، مرحله جوانه زنی
 • مجید اسماعیلی زاده، محمدرضا پوررجبی نژاد، حمیدرضا کریمی، علی اکبر محمدی صفحات 171-186
  به منظور بررسی اثر بنزیل آدنین و حذف آبیاری در زمستان بر پارامترهای رشدی و ترکیب شیمیایی درخت و ویژگی های کمی خشک میوه پسته رقم کله قوچی پژوهشی، در سال های 1389 تا 1391، انجام شد. در این پژوهش اثر 2 سطح رژیم آبیاری شامل آبیاری و بدون آبیاری در زمستان در ترکیب با 3 سطح بنزیل آدنین (0، 20 و 40 میلی گرم در لیتر) با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار بررسی شد. داده های آماری حاصل از هر 2 آزمایش به صورت تجزیه مرکب تجزیه و تحلیل شدند. تیمار آبیاری مطابق تقویم آبیاری معمول بود و در تیمار بدون آبیاری که از دی ماه تا فروردین ماه ادامه داشت، هیچ گونه آبیاری انجام نشد. اعمال تیمارهای بنزیل آدنین در زمان تورم جوانه های گل انجام شد. نتایج نشان داد که غلظت 40 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین در مقایسه با دیگر تیمارها بیشترین اثر را بر ویژگی های رویشی درختان پسته داشت. همچنین، سطوح تیمار بنزیل آدنین در مقایسه با شاهد افزایش معنی داری در پارامترهای اکوفیزیولوژیکی، محتوای ترکیبات بیوشیمیایی برگ ها و عناصر غذایی برگ داشت و موجب کاهش درصد زود خندانی میوه و درصد ریزش جوانه های گل شد؛ ولی حذف آبیاری در فصل زمستان اثر معنی داری بر پارامترهای اندازه گیری شده نداشت. بنابراین، با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد حذف آبیاری زمستان اثری بر رشد و نمو درخت پسته نداشته باشد، اما کاربرد بنزیل آدنین اواخر فصل زمستان اثرهای مثبتی داشت.
  کلیدواژگان: پروتئین کل، ریزش جوانه، زود خندانی، فلورسانس کلروفیل، قندهای محلول
 • حسین صادقی، بابک میرشکارنژاد، سامان شیدایی، بیتا اسکویی صفحات 187-199
  به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی و خسارت مکانیکی وارد شده به بذرهای سویا در زمان فرآوری پژوهشی براساس یک آزمایش فاکتوریل 3×6 با 18 تیمار بر مبنای طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران (ساری)، در سال 891388، انجام شد؛ عامل اول، مراحل مختلف فرآوری بذر شامل 6 مرحله: قبل از بوجاری، بعد از بالابر، بعد از پیش بوجاری، بعد از بوجاری، بعد از خشک کردن و بعد از بسته بندی و عامل دوم، 3 رقم سویا شامل: تلار، ساری و رقم 033 بود. نتایج نشان داد که رقم 033 بیشترین درصد جوانه زنی در آزمون جوانه زنی استاندارد (5/83 درصد)، بیشترین درصد جوانه زنی در آزمون پیری زودرس(6/71 درصد)، بیشترین شاخص بنیه گیاهچه (76/12) و کمترین میزان هدایت الکتریکی (73/41 میکروزیمنس بر سانتی متر بر گرم) را دارا بود. همچنین، مشخص شد رقم تلار بیشترین درصد بذرهای با پوسته ترک خورده (38/10 درصد) را داشت. اثر مراحل مختلف بوجاری بر تمام صفات بررسی شده، معنی دار بود. به نحوی که کمترین درصد جوانه زنی (36/78 درصد)، بیشترین درصد بذرهای شکسته (72/16 درصد) و بیشترین درصد بذرهای با پوسته ترک خورده (55/13 درصد) در مرحله بعد از بالابر ایجاد شد. اثر متقابل رقم×مراحل مختلف بوجاری بر صفات مورد بررسی معنی دار نبود، ولی مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی (9/86 درصد) در رقم033 بعد از مرحله خشک کن و کمترین آن (8/77 درصد) در رقم تلار بعد از مرحله بالابر حاصل شد.
  کلیدواژگان: بذرهای شکسته، بنیه بذر، پوسته بذر، درصد جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی
 • علی نادری عارفی، محمد عابدینی اسفهلانی صفحات 201-211
  به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و زمان مناسب قطع آبیاری پنبه رقم ورامین در شرایط آب و هوایی شهرستان گرمسار، در سال های 1390 و 1391 آزمایشی در قالب کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی عبارت بود از 3 زمان قطع آبیاری شامل قطع آبیاری در تاریخ های 20 و 30 شهریور و 10 مهر ماه و 3 تاریخ کاشت (20/2/91، 5/3/91 و 20/3/91) نیز به عنوان عامل فرعی در کرت های فرعی اعمال شد. در طول فصل رشد از مراحل فنولوژیکی شامل جوانه زنی، شروع گل دهی، شروع غوزه دهی، باز شدن غوزه، رسیدگی و صفات تعداد غوزه در بوته، وزن هر غوزه، ارتفاع بوته و مقاومت یا حساسیت به بیماری ها و آفات یادداشت برداری شد. بر اساس نتایج حاصل، تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد وش و صفاتی مانند تعداد بوته در متر مربع، تعداد غوزه در بوته و ارتفاع بوته معنی دار بود، اما این تیمار وزن غوزه را تحت تاثیر قرار نداد. تاریخ کاشت اول و قطع آبیاری در 20 شهریور با عملکردی معادل 7729 کیلوگرم وش در هکتار برتری محسوسی نسبت به سایر تاریخ های کشت داشت. تاثیر عامل سال احتمالا به دلیل تغییرات اندک عوامل جوی، بر همه صفات بررسی شده معنی دار نبود. عملکرد با تعداد غوزه در بوته بیشترین همبستگی را داشت. کاشت در اولین تاریخ، یعنی 20 اردیبهشت و قطع آبیاری در 20 شهریور می تواند علاوه بر افزایش عملکرد، باعث صرفه جویی در 2 نوبت آبیاری شود که در صورت تکرار نتایج توصیه شدنی برای کشاورزان خواهد بود.
  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، تعداد بوته، تعداد غوزه، تولید، وزن غوزه
|
 • Alireza Torabi, Hassan Farahbakhsh, Gholam Reza Khajoienejad Pages 1-14
  In order to investigate the effects of different irrigation regimes and zeolit on the yield، yield components and relative leaf water content of sorghum، a field experiment was conducted in split plot in time and space based on randomized complete block design with three replicates in research station of Shahid Bahonar University of Kerman in 2011. Irrigation regimes (100، 80، 60 and 40% of field capacity) and different amounts of zeolite (control، 150 and 300 kg ha-1) were arranged as main and sub plots، respectively. Irrigation regimes showed significant effect on all traits (fresh weight، dry mater، height، relative water content etc.) except stem node number. Meantime، all the traits except stem height، relative water content and the crop growth rate at the first and fourth stage of sampling affected by super absorbent so that the highest amount of the measured traits were recorded for 300 kg ha-1 super absorbent. Interaction effect of the irrigation water × SAP × harvest was significant for fresh weight. The highest FW in second harvest belonged to I100 × 300 kg ha-1 SAP. At the end، it can be concluded that application of 300 kg ha-1 super absorbent in irrigation levels lower than field capacity will result in 20% increase in yield.
  Keywords: crop growth rate, drought stress, relative water content, sorghum, Zeolit
 • Hassan Hajnajjari, Mohialdin Pirkhezri, Daryoush Atashkar Pages 15-26

  Using apple clonal rootstocks is necessary for improving crop efficiency in apple orchards. After grafting of apple cultivars on malling rootstocks، the extra parts of the rootstock was used as stem cuttings. Apical، middle and basal parts of these shoots were used as cuttings. Two propagation conditions، greenhouse and nursery and three concentrations of Indole-3- Butyric acid (IBA) on rooting، callus production، root number and root length of two apple rootstocks (MM106، MM111). Some cuttings were placed upside down. The results showed that there were significant differences among the different treatments of cultural system، cutting position، type of rootstock and IBA concentration. The percentage of rooting in nursery propagation system with inverted cuttings (28. 77%) have significant difference with greenhouse system (22. 19%) and MM106 with 38. 82% rooting had a significant difference to MM111 with 12. 4% rooting. The highest rooting percentage (38. 82%) was obtained at 2500 mg/l of IBA.

  Keywords: auxin, asexual propagation, culture conditions, callusing, nursery
 • Mohammad Saeed Hasanvandi, Masoud Rafiee, Azimeh Bagheri Pages 27-37
  Growth analysis is a valuable method in the quantitative analysis of crop growth، development and crop production. In order to evaluate effects of nitrogen rates and plant density on physiological growth indices of safflower، an experiment was conducted at Khorramabad، Lorestan province in 2008. The experiment was carried out as split plot in basis of randomized complete block design with four replications. Three nitrogen application rates were as main plots (N1=control، N2=75 and N3=150 kg/ha net nitrogen) and plant density was as sub plots in 3 levels (D1=40، D2=50 and D3=60 plant/m2). The growth degree day index was used to examine more closely fitting growth curves using non-linear regression models. Appropriate model was selected for each growth index. The results showed that application of nitrogen led to increasing of growth indexes including leaf area، total dry matter and crop growth rate. But، net assimilation rate was reduced. Growth indexes such as، leaf area، total dry matter، did not change with increasing plant density، due to branching of safflower. However، crop growth and net assimilation rate were reduced in plants. Overall، the results show that applied nitrogen has a more positive effect on safflower growth index compared to density changes.
  Keywords: leaf area, nitrogen, non, linear regression, physiologic growth index, plant density
 • Alireza Moshrefi Araghi, Rohangiz Naderi, Mesbah Babalar, Mohammad Taheri Pages 39-51
  Poinsettia (Euphorbia pulcherrima) is a potted plant، which its colorful bracts appear in short days. In this experiment، effect of different ammonium to total nitrogen ratios on quantitative and qualitative traits of poinsettia was studied. The experiment was conducted as a complete randomized design with three replicates. The plants were irrigated with water containing of different ammonium to total nitrogen ratios of 0، 0. 05، 0. 1 and 0. 16. At the end of experiment، vegetative traits، fresh and dry weight of shoot and root، chlorophyll index and mineral elements concentration were assessed. Overall study results revealed that quality and quantity characteristics of poinsettia were significantly affected by various ammoniums to total nitrogen ratios. So that، the maximum bract area and leaf area achieved for the ratio 0. 05 meq/l and the minimum achieved for the ratio 0. 16 meq/l. Bract productions in plants delayed and its longevity decreased by ratios higher than 0. 05 meq/l. In addition، effect of treatments on fresh and dry weight of bract، leaf، stem، and root and leaf nitrogen level was significant. According to the results، adjustment of ammonium to total nitrogen in the nutrient solution with ratio of 0. 05 meq/l likely makes improving in the production characteristics of poinsettia.
  Keywords: ammonium, bract, chlorophyll, cyathium, nitrate
 • Seyed Majid Mousavi, Zahra Ahmadabadi Pages 53-63
  To compare potential of two organic materials including sewage sludge (SS) and municipal solid waste compost (MSW) on micronutrients entry to soil، a research was conducted as split-plot arrangement based on randomized complete block design with three replications in research field of Sari Agricultural University. Main-plot (fertilizer treatments) included 20 and 40 ton/ha SS، 20 and 40 ton/ha SS + 50% chemical fertilizer (CF)، 20 and 40 ton/ha MSW، 20 and 40 ton/ha MSW + 1/2 CF، CF and control. Subplot (years of application) comprised 3 treatments (1، 2 and 3 times of application). Results showed that both fertilizer treatments and application period treatments enhanced accumulation of micronutrients in soil significantly so that SS treatments had more influence compared to MSW treatments. The highest total and available Fe and Zn، total Mn and Cu were obtained in SS treatments. While، the most available Mn and available Cu was observed in 3 continuous years application of enriched 40 ton MSW and 20 ton MSW with CF، respectively.
  Keywords: compost, micro nutrients, sewage sludge, soil, years of application
 • Soheila Javahery, Hossein Zarei, Alireza Movahedi Naeini, Ghorban Ali Roshani Pages 65-76
  One of the most important factors in lawn establishment is the culture bed. In the present work، we evaluated the effect of some culture beds (1-leaf mold (LM)، 2-rice husk (RH)، 3-manure، 4-spent mushroom compost (SMC)، 5-mixture of LM، RH and SMC (M 1)، 6-mixture of LM، RH and M (M 2)، with the ratio of 1:1: 1 for both mixtures، along with 7-control treatment in three compactness levels (roll with 36، 56 and 76 kg weights) on some growth factors of sport lawn during spring. Therefore، an experiment carried out during 2008-9 in the research farm of Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources in strip plots design with three replications. According to obtained results، the interactions of fertilizer and compactness treatments for some of the measured traits were significant. The highest and the lowest chlorophyll content and plant height in all three compactness levels were observed in M2 and control treatments، respectively. Furthermore، in all three compactness levels،the highest dry matter devoted to control treatment and the lowest one was observed in M2 and manure treatment. In case of lawn coverage rate، density and greenness، the interaction of fertilizer and compactness treatments was insignificant and SMC and M2 showed the highest coverage rate and greenness respectively. In conclusion، organic materials have to be considered as one of the important factors as a result of their structural effect on soil physicochemical and biological features.
  Keywords: appearance characteristics cover rate, density, organic fertilizer, roller
 • Erfan Sepahvand, Ali Momenpour, Ali Imani, Mahmoud Ghasemnejad Pages 77-101
  This research was conducted to study some vegetative and reproductive traits as well as qualitative and quantitative characteristics and their correlation in 80 almond genotypes. Qualitative traits were studied according to gulcan descriptor. Quantitative traits were analyzed as completely randomized design (CRD)، with 12 replications. The results showed that genotypes had significant difference in fruit، nut، kernel weight and kernel to nut weight ratio. No169 genotype was very late blooming and had large size and moderate quality fruits. Fruit، nut and kernel weight in this genotype were 12. 50، 4. 75 and 1. 28، respectively. Kernel of this genotype was sweet with low shriveling، which are important of consumer acceptance. The traits correlation showed that fruit، nut and kernel weight and size، had significant positive correlation together. Also، kernel taste had significant negative correlation with pubescence، shriveling and color intensity of kernel. Results of cluster analysis showed that، in Euclidean distance of 25، all genotypes were divided into two main branches. With decrease in the Euclidean distance from 25 to 5، the genotypes were divided into eight main subclusters. Cluster analysis revealed that the traits of tree high and growth vigor، fruit، nut and kernel size and shell sofftness and hardness were the main characteristics separating the genotypes.
  Keywords: almond, cluster analysis, correlation, qualitative traits, quantitative traits
 • Maryam Tatari, Seyed Asghar Mousavi Pages 103-115
  According to problems caused by application of non-uniform seedling rootstocks in stone fruit trees orchards، the use of uniform and consistent rootstocks with these trees is essential. For determination of the best culture medium، explants of apical and lateral buds of Tetra، Nemaguard and G 677 rootstocks were prepared. Explants were placed in modified MS، WPM and Knop media each containing 0. 6 mg/l BAP and 0. 01mg/l NAA in mid-Spring and after disinfection. This research was carried out as factorial experiment in a completely randomized design with four replicates and four observations per each replication. Tetra، GF677 and Nemaguard rootstocks produced the highest of plantlet number respectively. Nemaguard rootstock did not show any proliferation in Knop medium and Nemaguard explants showed chlorosis on this medium. This medium caused chlorosis in produced plantlets of Tetra explants. Explants of every three rootstocks were produced the highest plantlet number and length in MS modified medium. Therefore، combinations of plant growth regulators were evaluated in this medium. Three different combinations were evaluated. Among different combinations of plant growth regulators (0. 8 and 1 mg/l BAP and 0. 1 and 0. 5 mg/l NAA)، the highest plantlet number and length were produced in MS medium containing 0. 6mg/l BAP and 0. 01mg/l NAA. Increase of plant growth regulators concentrations led to vitrification and callus production in GF677 rootstock. The highest root number and rooting percent were achieved in modified MS medium containing 1 mg/l NAA and explants of Tetra rootstock produced the highest root number and length.
  Keywords: culture medium, plant growth regulators, proliferation, rooting, stone fruit rootstocks
 • Ali Sarkhosh, Mohammad Aboutalebian Pages 117-128
  To investigate the effect of on-farm seed priming and different times of nitrogen fertilizer application on maize Sc 704، an experiment was conducted at Agricultural Research Station، Asadabad- Iran، in 2011 as a factorial in randomized complete block design with three replicates. The first factor was on-farm seed priming in 3 levels (prime with tap water، prime with zinc solution and no primed. The second factor was nitrogen application in 5 levels (without nitrogen application، all nitrogen applied at planting time، 2 stages application، 3 stages application and 4 stages application. Results showed that، grain nitrogen content was highest in zinc solution priming and 4 stages nitrogen application (1. 6%). Maximum grain yield was achieved by triple nitrogen stages application and zinc solution priming combination (10796 kg/ha) that increased about 77% to no-primed and no-nitrogen treatment. In this experiment، seed priming and splitting of nitrogen application time caused decrease in the harvest index. Priming increased agronomic nitrogen efficiency، partial factor productivity of nitrogen and recovery efficiency of grain nitrogen 32. 7، 19. 6، 30% compare with no-primed treat respectively and triple stages nitrogen application increased these indexes 117. 6، 23. 6، 450% respectively in compare with one stage application of nitrogen fertilizer.
  Keywords: agronomic nitrogen efficiency, Maize Sc 704, on, farm seed priming, partial factor productivity, recovery efficiency of grain nitrogen
 • Ali Reza Borjian, Amir Hooshang Jalali Pages 129-140
  Pulses crops with nitrogen fixation ability have a special place in the crop rotation. In order to compare the agronomic characteristics of five promising lines of pinto beans with Sadri and local Khomein cultivars as control a study was conducted at 2011- 2012 cropping seasons، in three cities of Fereidoonshahr، Dehaghane and Semirom in Isfahan Province. Randomized complete block design with four replications was used for the study. In Fereidoonshahr area، yields of KS21191، E9، and E10 hopeful lines were respectively، 3035، 3412 and 3455 kg ha-1، without significantly different from Sadri control cultivar، but were respectively 37، 21. 8 and 20. 3% less than Khomein local varieties. In Dehaghane area، yields of all hopeful lines were significantly less than both control cultivars. In Semirom region، hopeful lines of E9 and E10، respectively، with yields of 2900 and 2720 kg ha-1 had equivalent yield with two control varieties. Number of pods per plant and seeds per pod were the two major components that explain a significant part of the difference between the genotypes. Trend of harvest index change were similar in the two regions Dehaghane and Fereidoonshahr and Khomein local cultivars، respectively with 42. 8 and 38. 8 HI percent، had the highest HI values. In Semirom region، harvest index for Sadri and Khomein cultivars and lines E9 and E10، were 37. 1، 36. 8، 35. 8 and 36. 5 percent respectively. According to the results of this study، yield of E9 and E10 lines، in both Fereidoonshahr and Semirom regions، and yield of KS21191 line، only in Fereidoonshahr can be equal with the yield of control cultivar. The promising lines of this study were not appropriate for the Semirom area.
  Keywords: biological yield, cultivar, grain weight, harvest index, number pods per plant
 • Avishan Taherkhanchi, Gholam Ali Akbari, Seyed Ali Mohammad Modarres, Sanavy, Majid Ghorbani Javid Pages 141-153
  To evaluate the effect of bio-fertilizers on physiological traits in soybean under water deficit condition، a greenhouse experiment was conducted in 2011، at faculty of Agriculture، Tarbiat Modares University، using a factorial design based on RCBD with three replications. The experimental treatments were different irrigation regimes including non-stress (40% water depletion)، moderate stress 60% water depletion) and severe stress (80% water depletion) and four methods for application of mixed of Azotobacter and Azosperilium on plant or seed. Results showed that the highest yield and yield components were observed in non-stress and spraying of bacteria on leaf + seed inoculation conditions. The highest catalase enzyme activity was observed in moderate stress and seed inoculation + spraying of bacteria on leaf condition. In addition، the highest proline content was showed in severe stress and nonbacterial inoculation and was three times more than the minimum treatment. The results generally indicated that using bio-fertilizer in moderate stress can reduce the destructive effects of stress and decrease of yield، but severe stress led to increase of cost of production and could not effect on increasing of yield significantly.
  Keywords: antioxidant enzymes, bio, fertilizer, grain yield, soybean, water deficit condition
 • Ali Akbar Ghasemi, Hassan Hamidi, Jaber Arves, Ali Masomi Pages 155-169
  In order to study the effects of salinity stress (made by sodium chloride and calcium chloride) and temperature interaction on germination characteristics of hyssopus officinalis، an experiment was conduct on factorial basis and in a completely randomized design with three replication at laboratory of Khorasan Razavi Agriclultural and Natural Resource Research Center in 2010. In this experiment، different osmotic potentials (0، -3، -6 and -9 bar) and also different temperatures (20، 25، 30 and 35 centigrade degree) were used. In this research، the percentage and rate of germination، the length of radicle and plumule، length ratio of radicle and plumule and seed vigor characteristics has been measured. The results showed a very significant effect of salt levels، osmotic potential and temperature on the above characteristics. The mean comparison for percentage and rate of germination characteristics showed that calcium chloride with 63% and 7. 11 respectively had a significant difference with sodium chloride with 50% and 1.. The highest percent and rate of germination were seen in -3 bar osmotic potential made by calcium chloride in 25 centigrade degree. The highest length of radicle and vigor was in -3 bar osmotic potential made by calcium chloride in 20 centigrade degree. The highest length of plumule was seen in both sodium chloride and calcium chloride in 0 bar (control) osmotic potential and 30 centigrade degree. Generally while the osmotic potential increases and temperature goes up to 30 centigrade degree all the characteristics in sodium chloride and calcium chloride had a remarkable reduction. Also increment of high temperatures had more harmful effects in NaCl than CaCl2. Study the Hyssop plant response to different levels of salinity and temperature on germination stage، it will assist farmers in establishment and desirable production.
  Keywords: CaCl2, germination stage, NaCl, salt stress, temperature
 • Majid Esmaeilizadeh, Mohammadreza Pourrajabi Nejad, Hamid Reza Karimi, Aliakbar Mohammadi Mirik Pages 171-186
  To investigative the effect of benzyladenine and eliminate of irrigation in winter on vegetative growth parameters and chemical composition of tree and nut quantitative characteristics of pistachio trees cv. Kaleh-Ghoochi، an experiment was done in 2010 to 2012 years. In this study، the effect of two irrigation regimes includes irrigation and non-irrigation in winter combined with three levels of benzyladenine (0، 20 and 40 mg L-1) was investigated. The experiment design was randomized complete block design with three replications. The data obtained from both experiment analyzed as the combined analysis. Irrigation treatment was done as similar as common irrigation program in orchard، and in non- irrigation treatment، there wasn’t irrigation from January to April in both years. Application of benzyladenine treatment was done at inflorescence buds swollen time. The results showed، 40 mg L-1 benzyladenine had the most effective on vegetative growth of trees compared with the other treatments. Also benzyladenine treatments compared with the control had significant increase in the ecophysiological parameters; leaves biochemical compounds contents، leaves nutrient elements concentration and caused reducing in percentage of early splitting fruit and bud abscission significantly. Also، results showed that elimination of irrigation in winter had no significant effect on the mentioned parameters. Thus، based on the results of this study it seems that elimination of winter irrigation doesn’t have any effect on vegetative growth and development of pistachio tree، but application of BA in late winter has positive effects.
  Keywords: bud abscission, chlorophyll florecance, early split, soluble sugar, total proteins
 • Hossein Sadeghi, Babak Mirshekarnejhad, Saman Sheidaei, Bita Oskouei Pages 187-199
  To evaluate the germination traits and mechanical damage of soybean seed during processing stages، an experiment was conducted in a factorial experiment based on completely randomized design with 18 treatments at Mazandaran province (Sari) in 2009-10. The experiment factors included different seed processing stages (before cleaning، after elevator، after pre cleaning، after cleaning، after drying and after packaging) and three cultivars (‘Telar’، ‘Sari’ and ‘Line 033’). Results showed that cultivar 033 had the highest germination percentage (83. 5%)، germination percentage after accelerated aging (71. 6%) and seedling vigor index (12. 76) and lowest electrical conductivity (41. 73μScm-1gr-1) and it was noticed that ‘Telar’ cultivar had the highest cracked seed percentage (10. 38). Effect of different seed processing steps was significant on all traits. So that، the lowest germination percentage (78. 36%)، highest rate of broken seed percentage (16. 72%) and highest cracked seed percentage (13. 55%) was obtained after elevator step. Interaction effect of cultivar × different processing steps were not significant on all traits، but means comparison showed that the highest (86. 9%) was obtained in 033 cultivar after drying step and lowest (77. 8%) germination percentage was attained from ‘Telar’ cultivar after elevator.
  Keywords: broken seed, germination percentage, mean germination time, seed coat, seed vigor
 • Ali Naderi Arefi, Mohammad Abedini Esfahlani Pages 201-211
  To determine the best planting date and irrigation schedule in a cotton field (Gossypium hirsutum var. Varamin) in Garmsar region an experiment was conducted in 2011. The experimental design was split plot based on randomized complete block with three replications. Three irrigation termination dates (2011 Sep 11th، 2011 Sep 21st and 2011 Oct 2nd) arranged in main plots as main factor and three planting dates (2011 May 10th، 2011 May 25th and 2011 Jun 9th) located in sub plots. During the growth season، phonological events such as germination، date of flowering، date of boll formation، boll opening، maturity and after harvest attributes such as plant tall، number of boll per plant and weight of boll were recorded. The result showed that effect of planting date on seed cotton yield، plant/m2، boll per plant and plants height was significant but boll weight was not affected significantly by this treatment. First planting date and first irrigation termination date with 7729 kg/ha of seed cotton yield is the best treatment. Because of stable environmental conditions in years of experiment، the effect of these treatments on studied treatments is not significant. Totally، two first planting dates has the higher yield than third and first date of irrigation termination is the best because of decreasing the number of irrigation.
  Keywords: boll number, boll weight, number of plant, plant tall, production