فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 266 (هفته چهارم بهمن 1392)
 • پیاپی 266 (هفته چهارم بهمن 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/30
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مقاله کوتاه
 • محبوبه حاجی عبدالباقی، سیروس جعفری، ندا علیجانی، مجتبی هدایت یعقوبی صفحه 1
  مقدمه
  عفونت های فرصت طلب شایع ترین علت بستری ناشی از بیماری HIV (Human immunodeficiency virus) را در کشور های در حال توسعه تشکیل می دهند. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی عفونت های فرصت طلب ناشی از بیماری HIV در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی طی سال های 90-1387 انجام شد.
  روش ها
  بیماران HIV بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی در زمان انجام مطالعه با روش سرشماری وارد مطالعه شدند. متغیر های جنس، شمارش 4CD، سابقه ی دریافت رژیم آنتی رترووایرال، علت و مدت بستری و پیامد نهایی بیماران ثبت شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  تعداد 498 بیمار مبتلا به HIV وارد مطالعه شدند. 3/84 درصد نمونه ها را مردان تشکیل می دادند. شایع ترین علل بستری بیماران عفونت های فرصت طلب (2/51 درصد) بود و شایع ترین عفونت های فرصت طلب، منجر به بستری توبرکلوزیس ریوی (6/37 درصد)، توکسوپلاسموزیس مغزی (18 درصد) و پنومونی پنوموسیستیس جیرووسی (3/13 درصد) بود. از مواردی که به علت عفونت فرصت طلب بستری شده بودند، 5/87 درصد شمارش 4CD کمتر از 200 داشتند و 6/28 درصد تحت درمان آنتی رترووایرال بودند. علت بستری در 3/54 درصد درصد موارد فوت شده، عفونت فرصت طلب بود.
  نتیجه گیری
  بیماران مبتلا به عفونت های فرصت طلب، به طور معنی داری دارای شمارش 4CD کمتر و طول مدت بستری طولانی تری بودند. فراهم نمودن امکان افزایش دسترسی بیماران HIV مثبت به درمان ضد رتروویروسی، استفاده از دارو های نسل جدید با کارایی بیشتر و شناسایی الگوهای مقاومت دارویی، اهمیت به سزایی در کاهش ایجاد عفونت های فرصت طلب در این بیماران خواهد داشت.
  کلیدواژگان: HIV، ایدز، بستری بیمارستانی، عفونت های فرصت طلب
 • مقاله پژوهشی
 • جواد محمدی اصل، غلامعباس دیناروند، ندا گلچین، نادر صاکی، نسترن رنجبری، ایران رشیدی صفحه 6
  مقدمه
  نمونه برداری سوزنی (FNA یا Fine needle aspiration) بهترین روش برای تشخیص قبل از جراحی تومورهای تیرویید است که به طور گسترده برای بیماران انجام می شود؛ اما برای حدود 20 درصد موارد، جواب به صورت مشکوک و یا حد واسط گزارش می شود. هدف این تحقیق، بررسی ارزش تشخیصی بیان نسبی mRNA ژن 1FHL به عنوان تومور مارکر جهت افتراق تومور خوش خیم و تومور بدخیم از نوع پاپیلاری تیرویید کارسینوما بود.
  روش ها
  50 نمونه از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز (شامل 25 بیمار مبتلا به تومور بدخیم و 25 بیمار مبتلا به تومور خوش خیم) در این تحقیق وارد شدند. برای استخراج RNA از نمونه های پارافینه شده و همچنین برای ساخت cDNA (Complementary DNA) از کیت استفاده شد. واکنش Real time PCR (Real time polymerase chain reaction) در حجم 20 میکرولیتر انجام گرفت و از مخلوط واکنش Real time PCR حاوی ماده ی فلورسانس سایبر گرین استفاده شد.
  یافته ها
  بیان نسبی mRNA در ژن 1FHL در گروه بدخیم برابر 50/0 درصد بود؛ در حالی که در گروه خوش خیم این میزان خیلی بالاتر بود (29/5 درصد) و تفاوت بین این دو گروه، معنی دار بود (019/0 = P). تجزیه و تحلیل ROC (Receiver operating characteristic) نشان داد که این ژن برای افتراق بین دو گروه تومورهای خوش خیم و بدخیم تیرویید کارایی خوبی دارد؛ سطح زیر منحنی (AUC یا Area under the curve) برابر 92/0 بود. حساسیت و ویژگی بیان ژن 1FHL به عنوان یک آزمایش تشخیصی به ترتیب 84/0 و 0/84 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  بررسی بیان ژن 1FHL جهت افتراق تومورهای پاپیلاری تیرویید کارسینوما از خوش خیم، کارایی بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: ارزش تشخیصی، بیان نسبی mRNA، ژن 1FHL، پاپیلاری تیرویید کارسینوما
 • لیلا صالحی، غلامرضا اصغری، حسینعلی یوسفی، حسین یوسفی دارانی صفحه 15
  مقدمه
  تریکومونیازیس یک بیماری عفونی بسیار شایع می باشد که از راه جنسی انتقال می یابد. عامل این بیماری یک انگل تک یاخته به نام تریکوموناس واژینالیس می باشد. در حال حاضر، در بسیاری از کشورها مترونیدازول با وجود عوارض جانبی گسترده تنها داروی تایید شده برای درمان این عفونت می باشد. اثر گیاه بنفشه ی معطر بر روی چندین انگل در مطالعات گذشته اثبات شده است. در پی تلاش برای پیدا کردن یک داروی جایگزین، در این تحقیق اثر فراکسیون های مختلف این گیاه بر روی تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت بررسی شد.
  روش ها
  چهار فراکسیون مختلف از برگ، گل و ریشه ی گیاه بنفشه ی معطر شامل دی اتیل اتر، اتیل استات، فراکسیون آبی و تام تهیه شد. فراکسیون ها به وسیله ی روتاری خشک شدند و برای انجام آزمایش های ضد تریکوموناسی مورد استفاده قرار گرفتند.
  یافته ها
  عصاره ی تام برگ، گل و ریشه ی بنفشه ی معطر به ترتیب در غلظت های 4، 4 و 2 میلی گرم بر میلی لیتر، 100 درصد مهار رشد انگل در 24 ساعت اول را نشان دادند. فراکسیون دی اتیل اتری برگ، گل و ریشه در غلظت 6 میلی گرم بر میلی لیتر سبب 100 درصد مهار رشد انگل در طی 24 ساعت شد. فراکسیون اتیل استات گل، برگ و ریشه، 100 درصد مهار رشد را به ترتیب در غلظت های حداقل 25، 20 و 25 میلی گرم بر میلی لیتر نشان داد. همچنین فراکسیون آبی برگ، گل و ریشه به ترتیب در غلظت های 5، 3 و 5/1 میلی گرم بر میلی لیتر در 24 ساعت اول 100 درصد مهار رشد انگل را نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، گیاه بنفشه ی معطر اثر ضد تریکومونایی خوبی دارد و می توان برای تهیه ی داروی جایگزین از این گیاه استفاده کرد. برای تایید نتایج، انجام مطالعات بیشتر ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: بنفشه ی معطر، فراکسیون، تریکوموناس واژینالیس
 • رخساره معمار، احمد چیت ساز، محسن رحمانیان، مریم ایزدی بروجنی صفحه 25
  مقدمه
  هورمون پاراتیرویید معروف به پاراتورمون (PTH یا Parathyroid hormone) با ایجاد تغییرات در سطح بیومارکرهای سرمی، می تواند در سیر پیشرفت و علایم ناشی از طیف گسترده ای از بیماری ها اثرگذار باشد. پارکینسون یکی از این بیماری ها است و با توجه به مطالعات انجام شده، به نظر می رسد عملکرد غده ی پاراتیرویید می تواند در شدت علایم ناشی از آن، موثر باشد. این مطالعه با توجه به فقدان مطالعات لازم در این زمینه در خاور میانه با هدف بررسی این ارتباط انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه به روش مورد- شاهدی انجام گرفت. 125 بیمار مبتلا به پارکینسون، که تشخیص بیماری در آن ها توسط نورولوژیست به اثبات رسید و 112 شاهد سالم که از نظر سن و جنسیت با گروه بیمار مطابقت داشتند، در این مطالعه شرکت کردند. شدت علایم حرکتی توسط بخش حرکتی پرسش نامه ی UPDRS (Unified Parkinson''s disease rating scale) اندازه گیری شد. سطح سرمی پاراتورمون، کلسیم، فسفر و OHD-25 (Hydroxy vitamin D-25) در هر دو گروه اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین سطح سرمی پاراتورمون در گروه مورد (8/18 ± 2/45) در مقایسه با گروه شاهد (5/28 ± 8/70) به شکل معنی داری اختلاف داشت (0001/0 = P). در این مطالعه، هیچ ارتباط معنی داری میان سطح سرمی عناصر ذکر شده و شدت علایم حرکتی بیماری پارکینسون یافت نشد. سن بیماران و طول مدت بیماری با شدت علایم حرکتی و نمره ی خرده مقیاس III UPDRS مرتبط بود؛ همچنین این بیماری در مردان بیشتر از زنان شیوع داشت (0080/0 = P، 03/5-27/1 = CI، 53/2 = OR).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نمی تواند موید ارتباط میان میزان عملکرد غده ی پاراتیرویید، سطح سرمی عناصر مرتبط با پاراتورمون و شدت علایم حرکتی ناشی از بیماری پارکینسون باشد. یکی از دلایلی که می تواند توجیه کننده ی این نتایج باشد، فقدان تعداد کافی از کاهش و یا افزایش کلسیم و کاهش و یا افزایش فسفر در نمونه های مورد مطالعه است.
  کلیدواژگان: بیماری پارکینسون، غده ی پاراتیرویید، پاراتورمون
 • شیما هادی فر، شراره مقیم، حاجیه قاسمیان صفایی، حسین فاضلی، فریبا فرید، محسن موقوفه یی، منصور صدیقی، بهرام نصر اصفهانی صفحه 34
  مقدمه
  مطالعه جهت تشخیص جنس مایکوباکتریوم، معیاری را برای بررسی اپیدمیولوژی و پاتوژنز این گروه از باکتری ها در نواحی جغرافیایی مختلف فراهم می کند. با توجه به شیوع عفونت های ناشی از مایکوباکتریوم در ایران و همچنین همسایگی ایران با دو کشور افغانستان و پاکستان که در زمره ی 22 کشور High burden دنیا هستند، ضرورت توجه بیش از پیش به این بیماری و ارایه ی مولکولار اپیدمیولوژی بیماری های مایکوباکتریال روشن می گردد. PCR-RFLP analysis (PRA یا Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism analysis) یک روش دقیق و ارزان می باشد که تشخیص گونه های مایکوباکتریوم را فراهم می آورد. این مطالعه با هدف تعیین پروفایل قطعات محدود شونده با استفاده از روش پیش گفته برای مشخص نمودن تایپ های شایع مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزیس اصفهان انجام گردید.
  روش ها
  34 ایزوله ی بالینی پس ازگردآوری و کشت توسط روش فنوتیپی تشخیص داده شدند. یک قطعه ی bp 360 از ژن rpoB با روش PCR (Polymerase chain reaction) تکثیر گردید و سپس محصولات PCR تحت تاثیر دو آنزیم MspI (Moraxella sp.) و HaeIII (Haemophilus aegyptius bacteria) قرار گرفتند. قطعات حاصل از هضم توسط آنزیم با استفاده از ژل متافور آگارز 4 درصد الکتروفورز شدند و مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  در بین 34 گونه NTM (Nontuberculous mycobacteria) مورد بررسی تایپ I مایکوباکتریوم فورچئیتوم با فراوانی 35/82 درصد بیشترین نمونه ی جدا شده از مجموعه ی نمونه های بالینی این منطقه بود و پس از آن، مایکوباکتریوم کانزاسی تایپ I و مایکوباکتریوم گوردونه تایپ I هر دو با 88/5 درصد و مایکوباکتریوم گوردونه ی تایپ II و مایکوباکتریوم اینتراسلولار با 94/2 درصد جدا گردیدند.
  نتیجه گیری
  روش PRA rpoB gene به کار گرفته شده جهت تشخیص گونه های مایکوباکتریوم، نتایج معتبری را با توجه به نتایج دیگر مطالعات، در این منطقه ی جغرافیایی ارایه نمود. الگوی PRA گونه های مایکوباکتریوم کانزاسی ساب تایپ I (175/60/40/30 MspI:، 205/90 HeaIII:) و مایکوباکتریوم اویوم (105/80/40 MspI:، 270 HeaIII:) حاصل از این مطالعه با الگوی به دست آمده از بعضی مطالعات، یکسان بود؛ اما با پروفایل تعدادی دیگر همسان نبود. این روش، توانست 100 درصد ایزوله های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس را شناسایی کند.
  کلیدواژگان: ژن rpoB، PRA، مایکو باکتریوم غیر توبرکلوزیس
|
 • Mahboobeh Hajiabdolbaghi, Sirous Jafari, Neda Alijani, Mojtaba Hedayat, Yaghoobi Page 1
  Background
  Opportunistic infections are the most common cause of hospitalization of patients with HIV/AIDS in developing countries. This study was performed to determine the prevalence of opportunistic infections in hospitalized patients with HIV/AIDS in infectious diseases ward of Tehran Imam Khomeini Hospital (Iran) during 2009-2012.
  Methods
  Patients with HIV/AIDS admitted to infectious diseases ward of Imam Khomeini Hospital were included in the study through census method. Gender variables، CD4 count، history of receiving antiretroviral therapy، cause of admission، length of hospitalization and patients'' outcomes were recorded and analyzed.
  Findings
  During the study، 498 patients were included in; 84. 3% of whom were men. Opportunistic infections were the most common cause of hospitalization (51. 2%) and the most prevalent of which were pulmonary tuberculosis (37. 6%)، brain toxoplasmosis (18%) and pneumocystis pneumonia (13. 3%). Among the patients admitted due to opportunistic infections، 87. 5% had CD4 count of less than 200 and 28. 6 % had a history of receiving antiretroviral therapy. 54. 3% of deceased patients had been admitted due to opportunistic infections.
  Conclusion
  Patients suffering from opportunistic infections had significantly lower CD4 count and longer hospitalization than the others. Widespread application of antiretroviral therapy and the use of new drugs with greater efficacy as well as identification patterns of drug resistance have a dramatic importance to reduce the rate of the opportunistic infections in these patients.
  Keywords: HIV infection, AIDS, Hospitalization, Opportunistic infections
 • Javad Mohammadi, Asl, Gholamabbas Dinarvand, Neda Golchin, Nader Saki, Nastran Ranjberi, Iran Rashidi Page 6
  Background
  Fine needle aspiration (FNA) is the best method for diagnosis of thyroid tumors before surgery and is performed widely for patients; but in about 20% of cases, the test answer is reported as suspicious or intermediate. The aim of this study was to evaluate the mRNA expression of gene FHL1 as a tumor marker in differentiating benign and malignant tumors of papillary thyroid carcinoma.
  Methods
  50 patients from Ahvaz hospitals (Iran) with malignant (25 cases) and benign (25 cases) thyroid tumors were enrolled in this study. RNA was extracted from paraffin samples with specific kit and the kit was used for cDNA synthesis. Real time polymerase chain reaction (PCR) were consisted of 20 micro liters of the reaction mixture containing the fluorescent Cyber Green.
  Findings
  The relative mRNA expression of FHL1 gene in the malignant group (0.05%) was significantly lower than that in the benign group (5.29%) (P = 0.019). Receiver operating characteristic (ROC) analysis showed that the gene has a good performance for differentiation between benign and malignant thyroid tumors, with area under the curve (AUC) of 0.92. Sensitivity and specificity of FHL1 gene expression as a diagnostic test were 84% and 84%, respectively,
  Conclusion
  Gene expression of FHL1 is more efficient to differentiate papillary thyroid carcinoma from benign tumors.
  Keywords: Biomarkers, Relative expression of mRNA, Papillary thyroid carcinoma
 • Leila Salehi, Gholamreza Asghari, Hosseinali Yousofi, Hossein Yousofi, Darani Page 15
  Background
  Tichomoniasis is a very common sexually transmitted disease (STD) caused by Trichomonas vaginalis. Metronidazol with vast side effects is now the only drug approved for the treatment of this infection in many countries. The effect of Viola odorata on several parasites is shown in previous studies. In this study، in an attempt to find an alternative drug، the effect of different extracts of this plant on Trichomonas vaginalis in culture medium was investigated.
  Methods
  Three different fractions of leave، flower، and root including diethyl ether، ethyl acetate، and water fractions were prepared from crude extract. The extracts were dried using vacuum rotary evaporator and then، they were used for in-vitro anti-trichomonas vaginalis experiments.
  Findings
  The crude extract of leave (4 mg/ml)، flower (4 mg/ml)، and root (2 mg/ml) of Viola odorata showed 100% growth inhibition (GI) during 24 hours. Diethyl ether fraction of leave، flower، and root of Viola odorata in concentration of 6 mg/ml showed 100% growth inhibition during 24 hours. The ethyl acetate fraction of leave، flower، and root revealed 100% growth inhibition in the first 24 hours with the minimum concentration of 20 mg/ml، 25 mg/ml، and 25 mg/ml، respectively. Water fraction of leave، flower، and root showed 100% growth inhibition during 24 hours in concentrations of 5، 3، and 1. 5 mg/ml، respectively.
  Conclusion
  Considering the appropriate effect of Viola odorata on Trichomonas vaginalis، more investigation is recommended to convert this plant to an anti-Trichomonas vaginalis drug.
  Keywords: Viola odorata, Fractions, Trichomonas vaginalis
 • Rokhsareh Meamar, Ahmad Chitsaz, Mohsen Rahmanian, Maryam Izadi, Boroujeni Page 25
  Background
  Parathyroid hormone (PTH) levels can make changes in serum biomarkers and affect progression symptoms of many diseases. One of these is Parkinson''s disease (PD) and according to previous studies، it seems that parathyroid gland function is effective in severity of symptoms of PD. This study aimed to explore the role of PTH in PD progression regarding the lack of researches in this field in the Middle East.
  Methods
  This case-control study was carried out in Alzahra hospital in Isfahan، Iran. 125 patients with PD، diagnosed by experienced neurologists and 112 healthy controls matched for age and gender with patient group were asked to participate during September to November 2011. At baseline، the severity of PD was evaluated with motor part of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale III (UPDRS III). The level of PTH، calcium، phosphorus، and 25-hydroxy vitamin D were measured.
  Findings
  The mean ± SD of PTH level was significantly lower in patients group (45. 2 ± 18. 8 IU/l) compared to controls (70. 8 ± 28. 5 IU/l) (P = 0. 0001); there are not any significant correlation between hormone level، elements and severity of PD. We observed that men had more risk of PD than women (Odds ratio = 2. 53، [CI: 1. 27‑5. 03]، P: 0. 0080).
  Conclusion
  This study could not confirm the relationship between the level of parathyroid gland function، the level of serum PTH and severity of motor symptoms in PD. It could be explained by the lack of a sufficient number of Hypo and hypercalcemia، phosphatemia and Hypo-or hyperparathyroidism in our samples.
  Keywords: Parkinson's disease, Parathyroid hormone, Parathyroid gland
 • Shima Hadifar, Sharareh Moghim, Hajieh Gasemian, Safaei, Hosein Fazeli, Fariba Farid, Mohsen Moghoofei, Mansour Sedighi, Bahram Nasr, Esfahani Page 34
  Background
  Diagnosis of mycobacterium genus provides a basis for investigating the epidemiology and pathogenesis of this group of bacteria. Regarding the prevalence of mycobacterial infection in Iran and because of the being neighborhood with countries among 22 high-burden countries، increasing attention to mycobacterial diseases and introducing molecular epidemiology of Mycobacteria seems to be necessary. Restriction Fragment Length Polymorphism Analysis of Polymerase Chain Reaction-Amplified Fragments (PCR-RFLP) is an inexpensive and accurate method providing diagnosis of mycobacterial species. The present study aimed to determine the common types of Mycobacteria in this geographical region by mentioned method.
  Methods
  34 clinical isolates were collected and cultured and identified by phenotypic methods. A 360-bp fragment of the rpoB gene was amplified by PCR and then، PCR products were digested by the two enzymes، MspI and HaeIII. Digested fragments were analyzed by using 4% metaphor agarose gel electrophoresis.
  Findings
  Out of 34 species of nontuberculous mycobacteria (NTMs)، M. fortuitum type I with the frequency of 82. 35% was the most frequent type and M. gordonae type I and M. kansasii type I both with the frequency of 5. 88% and M. gordonae type II and M. intracellular both with the frequency of 2. 94% were the next.
  Conclusion
  The PCR-RFLP analysis of rpoB gene used for identification of Mycobacteria provided valid results in this geographical area. In this study، M. kansasii type I (HeaIII: 90/205، MspI: 30/40/60/175) and M. avium (HeaIII: 270; MspI: 40/80/105) were identical to the patterns of some studies and different from others. This study demonstrated the high sensitivity (100%) of used PCR-RFLP analysis method for identification of Mycobacteria.
  Keywords: Nontuberculous mycobacteria, Restriction Fragment Length Polymorphism Analysis of Polymerase Chain Reaction, Amplified Fragments (PCR, RFLP), rpoB gene, Identification